HOTĂRÂRE nr. 41 din 21 ianuarie 2015pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 28 ianuarie 2015    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 20 februarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului, reorganizat în condiţiile art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplică strategia şi Programul de guvernare în domeniul industriei, resurselor minerale neenergetice, comerţului şi turismului în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă şi pentru stimularea iniţiativei operatorilor economici."2. La articolul 2 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul economiei, comerţului şi turismului, precum şi elaborarea strategiilor şi a programelor privind creşterea economică în industrie, resurse minerale neenergetice, industria de apărare şi securitate, promovarea exportului, dezvoltarea pieţei interne, precum şi a politicilor din domeniul economic, comerţului şi turismului; b) de reglementare şi sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi instituţional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniul economic, politică industrială, competitivitate, comerţ, turism şi din celelalte domenii conexe: recuperarea instalaţiilor, reciclarea materialelor şi gestionarea resurselor materiale, restructurarea şi, după caz, privatizarea operatorilor economici care funcţionează sub autoritatea sa;".3. La articolul 2 alineatul (1) litera f), punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"2. în domeniile economie, comerţ şi turism, prin care se asigură urmărirea şi controlul respectării reglementărilor legale în vigoare;".4. La articolul 2 alineatul (1) litera f), după punctul 2 se introduc trei noi puncte, punctele 2^1 - 2^3, cu următorul cuprins:"2^1. prin care se asigură ducerea la îndeplinire a atribuţiilor şi obligaţiilor ce revin Autorităţii Naţionale pentru Turism, în condiţiile legii;2^2. prin care se asigură ducerea la îndeplinire a atribuţiilor şi obligaţiilor ce revin Institutului Român de Comerţ Exterior;2^3. prin care se asigură de către operatorii de transport şi de sistem coordonarea metodologică şi funcţională a Dispeceratului Energetic Naţional şi a Dispeceratului Naţional de Gaze Naturale."5. La articolul 2 alineatul (1), literele i) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"i) de administrare a proprietăţii publice din domeniul resurselor minerale neenergetice, comerţului, turismului sau din alte domenii stabilite de lege ca bunuri proprietate publică, în condiţiile legii;....................................................... k) de absorbţie a fondurilor acordate de Uniunea Europeană în domeniul economiei, comerţului, turismului, aflate în responsabilitatea sa."6. La articolul 2 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) coerenţa, stabilitatea şi predictibilitatea în domeniul economiei, politicii industriale, competitivităţii, industriei de apărare, comerţului şi turismului;".7. La articolul 3 alineatul (1) litera A, punctul 15 se abrogă.8. La articolul 3 alineatul (1), după litera A^1 se introduc două noi litere, literele A^2 şi A^3, cu următorul cuprins:"A^2. În domeniul turismului:1. elaborează în domeniul turismului strategia naţională de dezvoltare turistică, strategii de dezvoltare şi soluţii de reformă privind evoluţia sectorului şi atragerea investitorilor, ce vor fi implementate de către Autoritatea Naţională pentru Turism;2. elaborează politici publice privind turismul;3. iniţiază, elaborează şi promovează proiecte de acte normative, coordonează şi controlează aplicarea acestora în domeniul turismului;4. fundamentează, promovează şi asigură aplicarea politicii stabilite în conformitate cu Programul de guvernare în domeniul turismului;5. iniţiază, negociază şi participă, din împuternicirea Guvernului, în condiţiile legii, la încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale de natură economică sau propune întocmirea procedurilor de aderare la aceste convenţii ori acorduri, pentru domeniul turismului;6. asigură armonizarea reglementărilor naţionale în domeniul turismului cu cele ale Uniunii Europene;7. reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi convenţiile la care România este parte şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organizaţii regionale şi internaţionale ce interesează domeniul turismului;8. asigură, în condiţiile legii, monitorizarea administrării proprietăţii publice din domeniul turismului;9. exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de acţionar al statului privind restructurarea, privatizarea, reorganizarea şi, după caz, lichidarea operatorilor economici cu capital de stat din domeniul turismului în această calitate: a) administrează participaţiile la societăţile comerciale (societăţile/companiile naţionale), împuternicindu-i pe reprezentanţii săi în adunarea generală a acţionarilor să acţioneze pentru creşterea competitivităţii şi eficienţei economice a acestor societăţi şi companii, pentru restructurarea şi pregătirea acestora pentru privatizare; b) desfăşoară activităţile de privatizare, potrivit legii, activităţi de urmărire a contractelor de privatizare, precum şi activităţi postprivatizare; c) iniţiază, după caz, lichidarea societăţilor neprofitabile;10. asigură dialogul permanent cu patronatele şi cu asociaţiile sindicale din domeniul turismului, cu autorităţile publice locale pentru dezvoltarea turismului, cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul informării reciproce şi al perfecţionării cadrului legislativ aferent;11. asigură relaţia cu Parlamentul, Consiliul Economic şi Social şi exponenţi ai societăţii civile, în problemele specifice domeniului turismului;12. dezvoltă sistemul informatic în domeniul turismului;13. fundamentează propuneri privind proiectul de buget şi urmăreşte execuţia bugetului pentru activităţile din domeniul turismului, urmăreşte proiectarea şi realizarea investiţiilor;14. gestionează mijloacele financiare în domeniul turismului alocate de la bugetul de stat şi controlează modul de utilizare a acestora;15. colaborează cu instituţiile de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului din domeniul turismului;16. urmăreşte mediatizarea şi aplicarea în practică a acordurilor guvernamentale în domeniul turismului, în care sunt prevăzute acţiuni de cooperare economică internaţională la care ministerul este parte;17. asigură implementarea şi managementul proiectelor şi programelor naţionale, regionale sau internaţionale, de interes pentru România, în domeniul turismului;18. urmăreşte evoluţia politicilor Uniunii Europene în domeniul turismului şi propune măsuri pentru adaptarea politicilor României la acestea;19. asigură îndeplinirea obligaţiilor care îi revin din reglementările europene, precum şi activităţile desfăşurate de partea română în cadrul instituţiilor Uniunii Europene, în domeniul turismului;20. elaborează şi monitorizează procesul de soluţionare a petiţiilor, precum şi a solicitărilor de informaţii publice, care se înscriu în sfera sa de competenţă, în conformitate cu prevederile legale;21. urmăreşte derularea de către organismele intermediare din cadrul structurilor teritoriale ale domeniului coordonat şi urmăreşte derularea activităţii organismului intermediar din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Turism a tuturor programelor finanţate din fonduri europene;22. aprobă planurile de dezvoltare a infrastructurii turistice elaborate de către Autoritatea Naţională pentru Turism;23. aprobă reprezentarea pe plan intern şi extern de către Autoritatea Naţională pentru Turism, în domeniul său de activitate;24. aprobă, în condiţiile legii, înfiinţarea şi atribuţiile reprezentanţelor de promovare turistică cu sediul în străinătate şi ale reprezentanţelor şi unităţilor teritoriale cu sediul în ţară.A^3. Alte atribuţii1. exercită drepturile şi îndeplineşte obligaţiile ce decurg din calitatea de acţionar al statului la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» - S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale «Transgaz» - S.A. Mediaş;2. exercită drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de autoritate contractantă privind concesionarea activelor reţelei electrice de transport şi a terenurilor pe care aceasta este amplasată."9. La articolul 5, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:"g) să asigure, în condiţiile legii, furnizarea informaţiilor relevante referitoare la activitatea de echilibrare a sistemului naţional de transport al gazelor naturale, respectiv a sistemului electroenergetic naţional, în vederea asigurării siguranţei în funcţionare a sistemului electroenergetic naţional şi în alimentarea cu energie electrică a clienţilor finali."10. La articolul 7, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Structura organizatorică a Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi turismului, se pot organiza servicii, birouri, compartimente, programe şi colective temporare, unităţi de implementare a proiectului, unităţi de management al proiectului şi organisme intermediare, fără a se modifica anexa nr. 1, şi se pot stabili numărul total al posturilor, numărul posturilor de conducere şi numărul posturilor de execuţie, în condiţiile legii, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.................................................... (4) Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului este de 355 de posturi finanţate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului economiei, comerţului şi turismului. Din numărul maxim de posturi, 83 de posturi se utilizează pentru reţeaua de promovare comercial-economică externă."11. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Conducerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului se asigură de către ministrul economiei, comerţului şi turismului."12. La articolul 9, alineatele (4^1) - (4^4) se abrogă.13. La articolul 9, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:"(9) Prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi turismului se pot înfiinţa colective temporare cu rol consultativ, în activitatea ministerului."14. La articolul 10, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Ministrul economiei, comerţului şi turismului este ajutat în activitatea sa de 5 secretari de stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului, precum şi de secretarul general şi de 2 secretari generali adjuncţi, numiţi în condiţiile legii. (2) Secretarii de stat exercită atribuţiile delegate prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi turismului."15. Articolele 10^1 şi 10^2 se abrogă.16. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.17. În titlul şi în tot cuprinsul hotărârii, denumirea "Ministerul Economiei" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului", iar sintagma "resurse minerale" se înlocuieşte cu sintagma "resurse minerale neenergetice".  +  Articolul IIÎncadrarea în numărul de posturi şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu procedura aplicabile fiecărei categorii de personal, în 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 20 februarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul economiei, comerţului şi turismului,Mihai TudoseMinistrul finanţelor publice,Darius-Bogdan VâlcovMinistrul energiei, întreprinderilor micişi mijlocii şi mediului de afaceri,Andrei Dominic GereaMinistrul muncii, familiei, protecţieisociale şi persoanelor vârstnice,Rovana PlumbMinistrul fondurilor europene,Eugen Orlando TeodoroviciBucureşti, 21 ianuarie 2015.Nr. 41.  +  Anexa 1(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 47/2013)STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Economiei, Comerţului şi TurismuluiNumărul maxim de posturi - 355 (exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului economiei, comerţului şi turismului), din care 83 de posturi - reţea externă*Font 7*┌─────────────────────────┐ ┌─────────────────────┐│COLEGIUL MINISTERULUI │<─┐ ┌────────────────┐ ┌─>│DIRECŢIA CORP CONTROL│├─────────────────────────┤ │ │ MINISTRU │ │ │ MINISTRU ││UNITATEA DE POLITICI │<─┤<──────────────┼────────────────┼──────────>│ └────────┬────────────┘│ PUBLICE │ │ ┌─────────┤CABINET MINISTRU├──────┐ │ v├─────────────────────────┤ │ │ └──────┬─────────┘ │ │ ┌─────────────────────┐│COMPARTIMENTUL PROTOCOL │<─┤ │ │ │ │ │SERVICIUL INSPECŢIE │├─────────────────────────┤ │ │ v │ │ └─────────────────────┘│COMPARTIMENTUL AUDIT │<─┤ │ ┌────────┐ │ │ ┌─────────────────────┐│ PUBLIC INTERN │ │ │ │SECRETAR│ │ └─>│ DIRECŢIA RESURSE │├─────────────────────────┤ │ │ │GENERAL │ │ │ UMANE ŞI RELAŢII ││COMPARTIMENTUL INFORMAŢII│<─┘ │ └───┬────┘ │ │ PUBLICE ││ CLASIFICATE │ │ │ │ └──┬──────────────────┘└─────────────────────────┘ │ v │ │ ┌───────────────┐                                   │ ┌────────────────┐ │ │ │ SERVICIUL │                                   │ │ │ │ ├─>│REGLEMENTĂRI ÎN│                                   │ ┌────┴───┐ ┌────┴───┐ │ │ │ DOMENIUL │                                   │ │SECRETAR│ │SECRETAR│ │ │ │ RESURSELOR │                                   │ │GENERAL │ │GENERAL │ │ │ │ UMANE │                                   │ │ADJUNCT │ │ADJUNCT │ │ │ └───────────────┘                                   │ └────────┘ └────────┘ │ │ ┌───────────────┐                                   │ │ │ │ SERVICIUL │                                   │ │ └─>│ COMUNICARE ŞI │                                   │ │ │RELAŢII PUBLICE│                                   │ │ └───────────────┘                                   v v     ┌──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐     │ │ │ │ │┌────┴───────────┐ ┌────┴───────────┐ ┌────┴───────────┐ ┌────┴───────────┐ ┌────┴───────────┐│CABINET SECRETAR│ │CABINET SECRETAR│ │CABINET SECRETAR│ │CABINET SECRETAR│ │CABINET SECRETAR││ DE STAT │ │ DE STAT │ │ DE STAT │ │ DE STAT │ │ DE STAT │└────────────────┘ └────────────────┘ └────────────────┘ └────────────────┘ └────────────────┘┌────────────────┐ ┌────────────────┐ ┌────────────────┐ ┌────────────────┐ ┌────────────────┐│SECRETAR DE STAT│ │SECRETAR DE STAT│ │SECRETAR DE STAT│ │SECRETAR DE STAT│ │SECRETAR DE STAT│└────────────────┘ └────────────────┘ └────────────────┘ └────────────────┘ └────────────────┘     ┌─────────────────┬────────────┬────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────────┐     │ │ │ │ │ │ │     v v v v v v v┌──────────────┐ ┌───────────┐ ┌─────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌──────────────┐│ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │ │ │DEPARTAMENTUL ││ JURIDICĂ ŞI │ │INVESTIŢII,│ │BUGET, │ │ GENERALĂ │ │ GENERALĂ │ │ │ │ DE COMERŢ ││ RELAŢII │ │ACHIZIŢII │ │FINANCIAR│ │ RESURSE │ │ POLITICI │ │ │ │ EXTERIOR ŞI ││INSTITUŢIONALE│ │PUBLICE ŞI │ │CONTABI- │ │ MINERALE ŞI│ │INDUSTRIALE │ │ DIRECŢIA │ │ RELAŢII ││ │ │ SERVICII │ │LITATE │ │ DEZVOLTAREA│ │ŞI INDUSTRIA│ │ TURISM │ │INTERNAŢIONALE││ │ │ INTERNE │ │ │ │ DURABILĂ A │ │ DE APĂRARE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ZONELOR │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │INDUSTRIALE │ │ │ │ │ │ │└──────────────┘ └───────────┘ └┬────────┘ └┬───────────┘ └─┬──────────┘ └────────────┘ └┬─────────────┘                                │ │ ┌────────┐ │ ┌───────────┐ │ ┌─────────────────────┐                                v │ │DIRECŢIA│ │ │ DIRECŢIA │ │ │DIRECŢIA RELAŢII │                          ┌─────────────┐ ├─>│RESURSE │ ├─>│ POLITICI │ ├─>│BILATERALE EUROPA │                          │ SERVICIUL │ │ │MINERALE│ │ │INDUSTRIALE│ │ │ "UE" │                          │CONTABILITATE│ │ └───┬────┘ │ │ ŞI MEDIU │ │ └─────────────────────┘                          └─────────────┘ │ v │ └───────────┘ │                                            │ ┌─────────┐ │ ┌─────────────┐ │ ┌─────────────────────┐                                            │ │SERVICIUL│ │ │DEPARTAMENTUL│ │ │ DIRECŢIA RELAŢII │                                            │ │RESURSE │ ├─>│INDUSTRIA DE │ ├─>│ BILATERALE EUROPA │                                            │ │MINERALE │ │ │ APĂRARE*) │ │ │ "NON" UE ŞI ASIA │                                            │ └─────────┘ │ └─────────────┘ │ │ CENTRALĂ │                                            │ │ ┌──────────────┐ │ └─────────────────────┘                                            │ ┌───────────┐│ │ DIRECŢIA │ │                                            │ │ DIRECŢIA ││ │AJUTOR DE STAT│ │ ┌─────────────────────┐                                            │ │DEZVOLTAREA││ │PENTRU INDUS- │ │ │ DIRECŢIA RELAŢII │                                            └─>│DURABILĂ A │└─>│TRIE ŞI TRAN- │ │ │ BILATERALE │                                               │ ZONELOR │ │SPORT AL ENER-│ ├─>│ STRATEGICE ŞI │                                               │INDUSTRIALE│ │GIEI ELECTRICE│ │ │ EMERGENTE │                                               └───────────┘ │ŞI GAZELOR │ │ └─────────────────────┘                                                               │ NATURALE │ │                                                               └─┬────────────┘ │ ┌─────────────────────┐                                                                 │ ┌────────────────┐ │ │ DIRECŢIA POLITICI │                                                                 │ │SERVICIUL AJUTOR│ ├─>│ COMERCIALE │                                                                 ├─>│DE STAT PENTRU │ │ └─────────────────────┘                                                                 │ │ INDUSTRIE │ │                                                                 │ └────────────────┘ │ ┌─────────────────────┐                                                                 │ ┌────────────────┐ │ │DIRECŢIA MONITORIZARE│                                                                 │ │ SERVICIUL │ └─>│ PROGRAME EXPORT │                                                                 │ │ TRANSPORT AL │ └─────────────────────┘                                                                 └─>│ ENERGIEI │                                                                    │ ELECTRICE ŞI │                                                                    │GAZELOR NATURALE│                                                                    └────────────────┘──────────    *) Departamentul Industria de Apărare este condus de către       directorul general adjunct──────────  +  Anexa 2(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 47/2013)UNITĂŢILEaflate în subordinea, în coordonarea sau subautoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│I. Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Economiei, Comerţului ││şi Turismului │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│a. Cu finanţare de la bugetul de stat: │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune ││ │şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR - 105 posturi │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie - ││ │25 de posturi │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Oficiul de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială - 9 posturi │├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│b. Cu finanţare din venituri proprii: │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci - OSIM - 243 de posturi │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie, Buşteni - ││ │58 de posturi │├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│c. Cu finanţare din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat: │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Biroul Român de Metrologie Legală - BRML, Bucureşti - 659 de posturi │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive - ANDR, Bucureşti - ││ │54 de posturi │├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│II. Unităţi care funcţionează în coordonarea Ministerului Economiei, ││Comerţului şi Turismului │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Asociaţia de Standardizare din România - ASRO │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Asociaţia de Acreditare din România - RENAR │├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│III. Unităţi care funcţionează în coordonarea ministrului economiei, ││comerţului şi turismului, cu finanţare integrală de la bugetul de stat │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor - 624 de posturi │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului - 227 de posturi │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Autoritatea Naţională pentru Turism - 145 de posturi, exclusiv demnitarii ││ │şi posturile aferente cabinetului preşedintelui │├───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│IV. Unităţi care funcţionează sub autoritatea Ministerului Economiei, ││Comerţului şi Turismului │├───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice ││ │"Transelectrica" - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A. Bucureşti │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Societatea Naţională a Sării - S.A. Bucureşti │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului "MINVEST" - S.A. Deva, ││ │cu filialele societăţi comerciale şi societăţile comerciale pentru ││ │servicii │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│6. │Societatea "Moldomin" - S.A. Moldova Nouă │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7. │Societatea "Băiţa" - S.A. Ştei │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│8. │Societatea "Cupru Min" - S.A. Abrud │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│9. │Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase "REMIN" - S.A. ││ │Baia Mare, cu filiala Societatea Comercială de Închidere a Obiectivelor ││ │Miniere ECONORD - S.A. Baia Mare │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│10.│Societatea "Minbucovina" - S.A. Vatra Dornei │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│11.│Societatea de Conservare şi Închidere a Minelor "Conversmin" - S.A. ││ │Bucureşti │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│12.│Compania Naţională "Romarm" - S.A. Bucureşti, cu filialele societăţi │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│13.│Societatea "Radioactiv Mineral" - S.A. Măgurele │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│14.│Societatea "Uzina Mecanică Orăştie" - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│15.│Societatea "Avioane" - S.A. Craiova │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│16.│Societatea "IAR" - S.A. Braşov │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│17.│Societatea "IOR" - S.A. Bucureşti │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│18.│Societatea "Romaero" - S.A. Bucureşti │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│19.│Societatea "Construcţii Aeronautice" - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│20.│Societatea "Şantierul Naval Mangalia" - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│21.│Societatea "Oltchim" - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│22.│Societatea "Romplumb" - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│23.│Societatea "Şantierul Naval 2 Mai" - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│24.│Societatea Institutul de Proiectări Chimice "IPROCHIM" - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│25.│Societatea "Simtex" - S.A. - participaţia statului │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│26.│Societatea "ICEM" - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│27.│Societatea Naţională "Plafar" - S.A. Bucureşti │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│28.│Societatea "I.P.I.U. - Consulting Engineering" - S.A. Bucureşti │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│29.│Societatea "Eurotest" - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│30.│Societatea "BRML - CERT" - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│31.│Societatea "Foradex" - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│32.│Societatea "Sanevit 2003" - S.A. Arad │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│33.│Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi││ │Recipientelor sub Presiune - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│34.│Societatea "Imotrust" - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│35.│Societatea "Bega Turism" - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│36.│Societatea "Compania de Investiţii pentru Turism" - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│37.│Societatea "Robinson Turism" - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│38.│Societatea "Lido" - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│39.│Societatea "Litoral" - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│40.│Societatea "Mamaia" - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│41.│Societatea "Neptun - Olimp" - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│42.│Societatea "Carmen Silva 2000" - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│43.│Societatea "Anca - Irina" - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│44.│Societatea "Ciucaş" - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│45.│Societatea "Hotel Cota 1400" - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│46.│Societatea "Germisara" - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│47.│Societatea "T.H.R. Marea Neagră" - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│48.│Societatea "Iezerul" - S.A. │├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│49.│Societatea "Predeal" - S.A. │└───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘------