HOTĂRÂRE nr. 39 din 21 ianuarie 2015pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 26 ianuarie 2015    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 967 din 30 decembrie 2014, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, partea introductivă a literei d) va avea următorul cuprins:"d) registru genealogic - conform pct. 48 al art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei, precum şi legislaţiei naţionale în vigoare, înseamnă orice inventar, registru, fişier sau suport de stocare a datelor:".2. La articolul 19, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Suma alocată pentru plata ajutoarelor de stat în anul 2015 este de maximum 146.850 mii lei, din care 44.500 mii lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine şi ecvine, respectiv 102.350 mii lei pentru speciile ovine şi caprine, şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2015."  +  Articolul IIPentru acordarea ajutorului de stat prevăzut la art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, cererile iniţiale anuale de solicitare a ajutoarelor de stat prevăzute la art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.179/2014, pentru anul 2015, se pot depune şi în perioada 26 ianuarie-6 februarie 2015.  +  Articolul IIIPentru anul 2015, cererile iniţiale anuale de solicitare a ajutoarelor de stat, depuse potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.179/2014 şi ale art. II din prezenta hotărâre, sunt considerate valabil înregistrate: a) la data primirii confirmării numărului de identificare al ajutorului de la Comisia Europeană, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale ca fiind compatibile cu piaţa internă, în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, pentru cele depuse înainte de data primirii confirmării numărului de identificare mai sus menţionat; respectiv b) la data depunerii lor, dacă aceasta este ulterioară primirii confirmării numărului de identificare al ajutorului.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Daniel ConstantinMinistrul finanţelor publice,Darius-Bogdan VâlcovMinistrul afacerilor externe,Bogdan Lucian AurescuBucureşti, 21 ianuarie 2015.Nr. 39.------