ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 14 decembrie 1998pentru modificarea şi completarea prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 18 decembrie 1998  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 29 decembrie 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 196/1998, cu modificările ulterioare*), se modifica şi se completează după cum urmează:----------- Notă *) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 82/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 29 decembrie 1997, modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 30 ianuarie 1998 (aprobată şi modificată prin Legea nr. 185/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 15 octombrie 1998), prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 3/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 3 martie 1998 (aprobată prin Legea nr. 184/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 14 octombrie 1998), prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 18/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 30 septembrie 1998, fiind aprobată şi modificată prin Legea nr. 196/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 5 noiembrie 1998.1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Plătitori de accize pentru produsele prevăzute la art. 3 sunt agenţii economici - persoane juridice, asociaţii familiale şi persoane fizice autorizate -, care produc sau importa astfel de produse.Pentru alcoolul etilic alimentar provenit din ţara sau din import, utilizat ca materie prima în obţinerea băuturilor alcoolice spirtoase, acciza se plăteşte o singură dată de către agentul economic producător sau importator de alcool etilic alimentar.Pentru băuturile alcoolice spirtoase, produse în ţara exclusiv din alcool etilic alimentar provenit din ţara sau din import, nu se mai datorează accize.De asemenea, plătitori de accize sunt: a) agenţii economici prevăzuţi la alin. 1, care cumpara de la producătorii individuali - persoane fizice - produse de natura celor supuse accizelor prin prezenta ordonanţă de urgenţă, pentru prelucrare şi/sau comercializare; b) agenţii economici, pentru cantităţile de produse supuse accizelor, obţinute din producţia proprie sau din import, care sunt: acordate ca dividende sau ca plata în natura acţionarilor, asociaţilor şi, după caz, persoanelor fizice; consumate pentru reclama şi publicitate."2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Pentru alcoolul etilic alimentar, băuturile alcoolice şi orice alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care conţin alcool etilic alimentar, accizele se datorează şi se calculează o singură dată de către agentul economic producător sau importator şi sunt stabilite în sume fixe exprimate în lei pe unitatea de măsura, astfel:- lei pe hectolitru alcool pur - pentru produsele cuprinse la nr. crt. 1 şi 2 din anexa nr. 1 la prezenta ordonanţă de urgenţă;- lei pe hectolitru/1 grad alcoolic - pentru produsele cuprinse la nr. crt. 3 şi 4 din anexa nr. 1 la prezenta ordonanţă de urgenţă.Baza de impozitare pentru calculul accizelor o reprezintă:- cantitatea de alcool pur continuta - pentru produsele prevăzute la nr. crt. 1 şi 2 din anexa nr. 1 la prezenta ordonanţă de urgenţă;- cantitatea de băuturi, exprimată în hectolitri, multiplicata cu numărul de grade alcoolice conţinut - pentru produsele prevăzute la nr. crt. 3 şi 4 din anexa nr. 1 la prezenta ordonanţă de urgenţă.Sumele fixe care reprezintă accizele datorate pe produse şi pe grupe de produse sunt cele stabilite în anexa nr. 1 la prezenta ordonanţă de urgenţă. Aceste sume vor fi actualizate trimestrial de către Ministerul Finanţelor, prin ordin al ministrului, în funcţie de evoluţia ratei inflaţiei."3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - În cazul produselor prevăzute la art. 3, provenite din import sau din ţara, utilizate ca materie prima pentru obţinerea altor produse supuse accizelor - altele decât băuturile alcoolice spirtoase produse exclusiv din alcool etilic alimentar -, agenţii economici prelucratori vor deduce din accizele datorate pentru produsele finale facturate, pe bază de documente justificative, accizele plătite în vama sau la achiziţionarea de pe piaţa interna a materiei prime.Deducerea se face pe răspunderea agenţilor economici în raport cu cantitatea de materie prima utilizata efectiv - în limita normelor de consum - pentru obţinerea produselor finite supuse accizelor, livrate în fiecare luna calendaristică.Exercitarea dreptului de deducere este condiţionată de existenta documentelor justificative care atesta provenienţă legală a cantităţilor de materii prime utilizate."4. După articolul 6 se introduce articolul 6^1 cu următorul cuprins:"Art. 6^1 . - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă toate livrările de alcool efectuate de către agenţii economici producători interni şi importatori, precum şi livrările de băuturi alcoolice efectuate de către agenţii economici producători interni, importatori şi comercianţi în sistem angro vor fi facturate în momentul livrării, utilizându-se pentru aceasta, în mod obligatoriu, facturi fiscale şi avize de însoţire a mărfii, după caz, special tipărite de către Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala". Aceste documente vor fi utilizate şi de către agenţii economici deţinători de licenţă de atestare a dreptului de marcare pentru livrările de alcool.Facturile fiscale şi avizele de însoţire a mărfii vor avea regim special, fiind realizate în conformitate cu prevederile legale, şi vor fi tipărite utilizându-se hârtii, cerneluri speciale şi alte elemente de siguranţă. În cazul agenţilor economici producători interni de alcool, facturile fiscale şi avizele de însoţire a mărfii vor fi imprimate în 4 exemplare.Exemplarul 4 va rămâne la supraveghetorul fiscal.Pe lungimea în diagonala a fiecărui document prevăzut mai sus, se vor inscriptiona, după caz, cuvintele "Alcool" sau "Băuturi alcoolice".Pe fiecare factura fiscală şi aviz de însoţire a mărfii se va înscrie calitatea agenţilor economici, atât a furnizorului cat şi a cumpărătorului de alcool şi băuturi alcoolice, după caz, respectiv de producător, importator, comerciant angro sau en detail.La realizarea acestor documente cu regim special Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala" va aloca fiecărui agent economic în parte o plaja specială de serii şi de numere.Necesarul de astfel de documente va fi stabilit de fiecare agent economic în parte. Distribuirea lor către utilizatori se va face direct de către Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala", contra cost, pe bază de comenzi scrise, aprobate de direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti, conform modelului prezentat în anexa nr. 4 la prezenta ordonanţă de urgenţă. Aprobarea va fi acordată numai dacă solicitantul justifica necesitatea achiziţionării de facturi fiscale şi de avize de însoţire a mărfii în calitate de agent economic autorizat, conform prezentei ordonanţe de urgenţă, sa comercializeze alcool şi băuturi alcoolice.Orice noua comanda de astfel de documente va fi condiţionată de justificarea utilizării documentelor ridicate anterior, prin prezentarea evidentei achiziţionării şi utilizării documentelor fiscale speciale, întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 5 la prezenta ordonanţă de urgenţă.Fiecare transport de alcool şi de băuturi alcoolice va fi însoţit efectiv, în mod obligatoriu, de documentele menţionate mai sus. Lipsa acestor documente presupune ca marfa are provenienţă ilicită. Prin însoţire efectivă se înţelege, în acceptia prezentei ordonanţe de urgenţă, existenta documentelor de livrare a alcoolului şi a băuturilor alcoolice asupra delegatului aflat în mijlocul de transport al acestor produse.Comisarii Gărzii Financiare pot opri mijloacele de transport pentru verificarea documentelor de însoţire a mărfii." 5. La articolul 8, după alineatul 1 se introduce alineatul 1^1 cu următorul cuprins:"Se datorează accize pentru toate cantităţile de produse importate sau obţinute din producţia proprie, livrate, inclusiv pentru cantităţile care sunt acordate ca dividende sau ca plata în natura acţionarilor, asociaţilor şi, după caz, persoanelor fizice sau care sunt consumate pentru reclama şi publicitate."6. La articolul 8 alineatul 2 se elimina.7. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Pentru tigarete, indiferent de provenienţă şi de calitatea acestora, se datorează bugetului de stat o acciza specifică stabilită în lei/1.000 de tigarete, la care se adauga o cota procentuală de 20%, aplicată asupra bazei de impozitare, stabilită potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă.Cuantumul accizei specifice este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta ordonanţă de urgenţă.Acciza totală datorată bugetului de stat pentru tigarete se reduce cu 25%, în situaţia în care agenţii economici producători utilizează în retetele de fabricaţie cel puţin 50% tutun din producţia interna."8. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Pentru produsele din tutun, altele decât tigaretele, se datorează bugetului de stat accize specifice stabilite în lei/unitatea de măsura, prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta ordonanţă de urgenţă.Sumele fixe reprezentând accizele datorate bugetului de stat pentru produsele din tutun vor fi actualizate trimestrial de către Ministerul Finanţelor, prin ordin al ministrului, în funcţie de evoluţia ratei inflaţiei.Pentru tutunul provenit din producţia interna sau din import, utilizat în exclusivitate ca materie prima pentru obţinerea pe cale industriala de produse din tutun, accizele se datorează şi se calculează o singură dată, respectiv la data efectuării livrării produselor finite rezultate din prelucrare.Utilizarea tutunului ca materie prima pentru obţinerea pe cale industriala a produselor din tutun va fi justificată prin: - licenta de fabricaţie şi licenta de atestare a dreptului de marcare, în cazul agenţilor economici producători interni de produse din tutun;- contracte încheiate direct între agenţii economici producători interni sau importatori de tutun cu agenţii economici producători interni de produse din tutun."9. După articolul 11 se introduce articolul 11^1 cu următorul cuprins:"Art. 11^1 . - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă toate livrările de produse din tutun, efectuate de către agenţii economici producători interni, importatori şi comercianţi în sistem angro de astfel de produse, vor fi facturate în momentul livrării, utilizându-se pentru aceasta, în mod obligatoriu, facturi fiscale şi avize de, însoţire a mărfii, special tipărite de către Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala".Facturile fiscale şi avizele de însoţire a mărfii vor avea regim special, fiind realizate în conformitate cu prevederile legale, şi vor fi tipărite utilizându-se hârtii, cerneluri speciale şi alte elemente de siguranţă.Pe lungimea în diagonala a fiecărui document prevăzut mai sus, se vor inscriptiona cuvintele "Produse din tutun".Pe fiecare factura fiscală şi aviz de însoţire a mărfii se va înscrie calitatea agenţilor economici, atât a furnizorului cat şi a cumpărătorului de produse din tutun, respectiv de producător intern, importator, comerciant angro sau en detail.La realizarea acestor documente cu regim special Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala" va aloca fiecărui agent economic în parte o plaja specială de serii şi de numere.Necesarul de astfel de documente va fi stabilit de către fiecare agent economic în parte. Distribuirea lor către utilizatori se va face direct de către Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala", contra cost, pe bază de comenzi scrise, aprobate de direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti, conform modelului prezentat în anexa nr. 4 la prezenta ordonanţă de urgenţă. Aprobarea va fi acordată numai dacă solicitantul justifica necesitatea achiziţionării de facturi fiscale şi de avize de însoţire a mărfii în calitate de agent economic autorizat, conform prezentei ordonanţe de urgenţă, sa comercializeze produse din tutun.Orice noua comanda de astfel de documente va fi condiţionată de justificarea utilizării documentelor ridicate anterior, prin prezentarea evidentei achiziţionării şi utilizării documentelor fiscale speciale, întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 5 la prezenta ordonanţă de urgenţă.Fiecare transport de produse din tutun va fi însoţit efectiv, în mod obligatoriu, de documentele menţionate mai sus. Lipsa acestor documente presupune ca marfa are provenienţă ilicită. Prin însoţire efectivă se înţelege, în acceptia prezentei ordonanţe de urgenţă, existenta documentelor de livrare a acestor produse asupra delegatului aflat în mijlocul de transport.Comisarii Gărzii Financiare pot opri mijloacele de transport pentru verificarea documentelor de însoţire a mărfii." 10. La articolul 16, după alineatul 1 se introduce alineatul 1^1 cu următorul cuprins:"Se datorează accize pentru toate cantităţile de produse importate, comercializate sau obţinute din producţia proprie, care sunt: acordate ca dividende sau ca plata în natura acţionarilor, asociaţilor şi, după caz, persoanelor fizice; consumate pentru reclama şi publicitate."11. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Pentru cafea, cafea cu inlocuitori şi cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea solubila, accizele se datorează o singură dată şi se calculează prin aplicarea sumelor fixe stabilite în lei pe unitatea de măsura, prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă, asupra cantităţilor produse sau importate.Sumele fixe reprezentând accizele datorate la bugetul de stat pentru cafea, cafea cu inlocuitori şi cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea solubila, vor fi actualizate trimestrial de către Ministerul Finanţelor, prin ordin al ministrului, în funcţie de evoluţia ratei inflaţiei."12. După articolul 19 se introduce articolul 19^1 cu următorul cuprins:"Art. 19^1 . - Toate livrările de cafea, cafea cu inlocuitori şi cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea solubila, efectuate de către agenţii economici producători interni, importatori şi comercianţi în sistem angro de astfel de produse, vor fi facturate în momentul livrării, utilizându-se pentru aceasta, în mod obligatoriu, facturi fiscale şi avize de însoţire a mărfii, după caz, special tipărite de către Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala".Facturile fiscale şi avizele de însoţire a mărfii vor avea regim special, fiind realizate în conformitate cu prevederile legale, şi vor fi tipărite utilizându-se hârtii, cerneluri speciale şi alte elemente de siguranţă.Pe lungimea în diagonala a fiecărui document prevăzut mai sus se va inscriptiona cuvântul "Cafea".Pe fiecare factura fiscală şi aviz de însoţire a mărfii se va înscrie calitatea agenţilor economici, atât a furnizorului cat şi a cumpărătorului de sortimente de cafea supuse autorizării, respectiv de producător, importator, comerciant angro sau en detail.La realizarea acestor documente cu regim special Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala" va aloca fiecărui agent economic în parte o plaja specială de serii şi de numere. Necesarul de astfel de documente va fi stabilit de către fiecare agent economic în parte. Distribuirea lor către utilizatori se va face direct de către Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala", contra cost, pe bază de comenzi scrise, aprobate de direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti, conform modelului prezentat în anexa nr. 4 la prezenta ordonanţă de urgenţă. Aprobarea va fi acordată numai dacă solicitantul justifica necesitatea achiziţionării de facturi fiscale şi de avize de însoţire a mărfii în calitate de agent economic autorizat sa comercializeze cafea, conform prezentei ordonanţe de urgenţă.Orice noua comanda de astfel de documente va fi condiţionată de justificarea utilizării documentelor ridicate anterior, prin prezentarea evidentei achiziţionării şi utilizării documentelor fiscale speciale, întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 5 la prezenta ordonanţă de urgenţă.Fiecare transport de cafea, cafea cu inlocuitori şi cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea solubila, va fi însoţit efectiv, în mod obligatoriu, de documentele menţionate mai sus. Lipsa acestor documente presupune ca marfa are provenienţă ilicită. Prin însoţire efectivă se înţelege, în acceptia prezentei ordonanţe de urgenţă, existenta documentelor de livrare a acestor produse asupra delegatului aflat în mijlocul de transport.Comisarii Gărzii Financiare pot opri mijloacele de transport pentru verificarea documentelor de însoţire a mărfii." 13. Articolul 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - Sunt scutite de la plata accizelor: a) produsele exportate direct sau prin agenţi economici care îşi desfăşoară activitatea pe bază de comision.În cazul în care agenţii economici care efectuează operaţiuni de export cumpara de la producătorii interni, în vederea vânzării la export, produse supuse accizelor, aceştia pot solicita, în termen de cel mult 60 de zile de la data efectuării exportului, organelor fiscale teritoriale, pe baza documentelor justificative, restituirea accizelor aferente produselor finite exportate, iar acestea sunt obligate să le restituie sumele în cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor. În caz contrar, Ministerul Finanţelor va plati penalităţi în aceleaşi condiţii şi în acelaşi cuantum ca în cazul celor datorate de agenţii economici pentru neplata în termen a accizelor; b) produsele comercializate prin magazinele autorizate, potrivit legii, sa comercializeze mărfuri în regim "duty free"; c) produsele importate în regim de tranzit sau de import temporar, atâta timp cat se afla în aceasta situaţie; d) bunurile din import provenite din donaţii sau finanţate direct din împrumuturi nerambursabile, precum şi din programe de cooperare ştiinţifică şi tehnica, acordate de guverne străine, organisme internaţionale şi organizaţii nonprofit şi de caritate instituţiilor de învăţământ şi de cultura, ministerelor şi altor organe ale administraţiei publice; e) produsele livrate la rezerva de stat şi la rezerva de mobilizare, pe perioada în care au acest regim; f) alcoolul etilic alimentar utilizat în producţia de alcool sanitar, numai pentru cantităţile de alcool sanitar livrate direct unităţilor sanitare şi farmaciilor; g) alcoolul etilic alimentar, utilizat în producţia de medicamente şi de oţet alimentar; h) alcoolul etilic alimentar, utilizat în scop medical în spitale şi în farmacii."14. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - Pentru produsele prevăzute la art. 21 lit. a) alin. 2, lit. b), lit. f) şi lit. g), scutirea se acordă prin restituirea accizelor plătite la achiziţionarea acestora, pe baza documentelor justificative şi numai pentru cantităţile folosite cu destinatiile expres menţionate în prezenta ordonanţă de urgenţă."15. La articolul 23, litera b) se elimina.16. La articolul 23, litera c) va avea următorul cuprins:"c) data efectuării livrării băuturilor alcoolice, pentru alcoolul etilic alimentar utilizat ca materie prima la obţinerea acestora - în cazul unităţilor care deţin atât secţii de producere a alcoolului etilic alimentar, cat şi secţii de producere a băuturilor alcoolice."17. La capitolul I "Accize", după secţiunea a VII-a se introduce secţiunea a VIII-a, care va avea următorul cuprins:"Secţiunea a VIII-aRegimul de supraveghereSistemul de supraveghere fiscală a producţiei de alcoolArt. 23^1 . - (1) Pentru înregistrarea anuală a tuturor producătorilor de alcool şi de băuturi alcoolice naturale, precum şi a capacităţilor de producţie ale acestora se instituie următoarele măsuri: a) direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti vor identifica - în raza lor de activitate - toţi agenţii economici producători de alcool, indiferent de natura acestuia, iar situaţiile centralizatoare vor fi întocmite potrivit modelului prezentat în anexa nr. 6 la prezenta ordonanţă de urgenţă şi vor fi transmise Ministerului Finanţelor - Direcţia generală legislaţie impozite indirecte şi Garda Financiară - până la data de 1 martie a fiecărui an; b) agenţii economici producători de alcool, indiferent de natura acestuia, vor proceda la inventarierea instalaţiilor utilizate pentru producerea alcoolului, iar listele de inventariere vor fi întocmite conform modelului prezentat în anexa nr. 7 la prezenta ordonanţă de urgenţă şi vor fi depuse la direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti până la data de 1 martie a fiecărui an; c) agenţii economici - persoane juridice, asociaţii familiale sau persoane fizice autorizate -, deţinători de cazane sau de alte instalaţii de producere a băuturilor alcoolice naturale distilate din prune şi din alte fructe, din tescovina, din drojdie de vin sau din alte materii prime, vor proceda la inventarierea acestora, iar listele de inventariere, întocmite conform modelului prezentat în anexa nr. 8 la prezenta ordonanţă de urgenţă, vor fi depuse până la data de 1 martie a fiecărui an la direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti. (2) Listele întocmite conform prevederilor lit. b) şi c) se vor centraliza de către fiecare direcţie generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucureşti, conform modelelor prezentate în anexele nr. 9 şi 10 la prezenta ordonanţă de urgenţă, şi vor fi transmise Ministerului Finanţelor - Direcţia generală legislaţie impozite indirecte şi Garda Financiară - până la data de 15 mai a fiecărui an. Realitatea datelor înscrise în listele de inventariere menţionate mai sus va fi verificata semestrial de către direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti. (3) Modificarea capacităţilor de producţie iniţial declarate se face numai cu avizul direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti. (4) La realizarea unor noi capacităţi de producţie de alcool, indiferent de natura acestuia, precum şi de băuturi alcoolice naturale agenţii economici vor solicita, în prealabil, avizul organelor fiscale teritoriale, care, cu aceasta ocazie, îi vor lua în evidenta centralizata a producătorilor de alcool şi de băuturi alcoolice naturale. (5) Trimestrial, până la finele primei luni a trimestrului următor, direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti vor proceda la actualizarea situaţiilor centralizatoare comunicate Ministerului Finanţelor în raport cu modificările intervenite în cursul trimestrului. (6) Regimul de supraveghere fiscală se aplică tuturor agenţilor economici producători de alcool, respectiv de alcool etilic alimentar, alcool brut, alcool tehnic, alcool denaturat, alcool sanitar şi de alcool de sinteza. (7) Pentru fiecare agent economic producător de alcool vor fi desemnaţi reprezentanţi permanenţi ai direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti, denumiţi în continuare supraveghetori fiscali. Aceştia vor supraveghea zilnic intrările de materii prime, normele de consum, cantităţile de alcool realizate, destinatiile acestora, calculul, înregistrarea în contabilitate şi virarea la bugetul de stat a accizelor datorate. Recepţia cantitativă a materiei prime se va face cu mijloace de măsurare legale. Prezenta supraveghetorului fiscal va fi asigurata pe tot parcursul procesului de producţie. (8) În cazul în care pentru producerea alcoolului se achiziţionează materii prime de la persoane fizice, borderourile de achiziţie şi documentele de recepţie vor fi întocmite în 3 exemplare, pe formulare care vor purta, în mod obligatoriu, viza supraveghetorului fiscal. Un exemplar al acestor documente rămâne la agentul economic care a achiziţionat materia prima, exemplarul 2, la persoana fizica furnizoare, iar exemplarul 3, la supraveghetorul fiscal. De asemenea, se va păstra de către supraveghetorul fiscal şi un exemplar al documentelor de recepţie a materiei prime achiziţionate de la agenţii economici - persoane juridice sau persoane fizice autorizate. (9) În vederea înregistrării corecte a întregii producţii de alcool obţinute, fiecare agent economic producător de alcool este obligat să se doteze cu mijloace de măsurare, denumite în continuare contoare, avizate de Biroul Roman de Metrologie Legală, necesare determinării cantităţii de alcool, precum şi cu mijloace de măsurare legale pentru determinarea concentratiei alcoolice pe fiecare sortiment de alcool în parte. Mijloacele de măsurare şi măsurătorile efectuate cu acestea se supun, în mod obligatoriu, controlului metrologic al statului, conform legii. (10) Obligaţia dotării cu astfel de contoare revine tuturor producătorilor de alcool, indiferent de tipul acestuia, respectiv alcool etilic alimentar, alcool brut, alcool tehnic şi alcool de sinteza. Producătorii sunt obligaţi să efectueze, pe cheltuiala lor, atât instalarea, cat şi utilizarea normală a acestor contoare. (11) Contoarele vor fi amplasate la ieşirea din coloanele de distilare pentru alcoolul brut, la ieşirea din coloanele de rafinare pentru alcoolul etilic alimentar şi la ieşirea din coloanele aferente alcoolului tehnic. (12) Agenţii economici producători de alcool sunt obligaţi să prezinte supraveghetorilor fiscali certificate de calibrare eliberate de un laborator de metrologie din structura Biroului Roman de Metrologie Legală, pentru toate rezervoarele şi recipientele în care se depozitează alcoolul, indiferent de natura acestuia. (13) Pe întregul flux tehnologic de la ieşirea alcoolului brut, rafinat, tehnic sau de sinteza din coloanele de distilare, respectiv de rafinare, şi până la contoare, inclusiv la acestea, se vor aplica sigilii. (14) Aparatele şi piesele de pe tot circuitul coloanelor de distilare şi de rafinare trebuie imbinate în asa fel încât să poată fi sigilate cu plumb. Sigiliile aparţin direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti şi vor purta în mod obligatoriu însemnele acestor direcţii, iar sigilarea şi desigilarea se vor face de către supraveghetorul fiscal desemnat, astfel încât sa nu se deterioreze aparatele şi piesele componente. Amprentele sigiliilor aplicate trebuie să fie menţinute intacte. (15) Sigiliile menţionate mai sus sunt complementare sigiliilor metrologice aplicate contoarelor conform reglementărilor specifice stabilite de Biroul Roman de Metrologie Legală. (16) Supraveghetorii fiscali au obligaţia sa verifice: a) existenta certificatelor de calibrare pentru rezervoarele şi recipientele de depozitare a alcoolului; b) corecta înregistrare a intrărilor de materii prime; c) înscrierea corecta a alcoolului obţinut în rapoartele zilnice de producţie şi în documentele de transfer-predare către secţiile de prelucrare sau către depozitele de produse finite, în concordanta cu înregistrările mijloacelor de măsurare; d) concordanta dintre consumul energetic lunar şi producţia de alcool obţinută; e) realitatea stocurilor zilnice de alcool brut, rafinat, alcool sanitar şi tehnic, înscrise în evidentele operative ale depozitelor de astfel de produse; f) centralizatorul lunar al documentelor de transfer către secţiile de prelucrare a alcoolului, centralizator care sta la baza întocmirii decontului de accize; g) realitatea livrărilor de alcool, indiferent de natura acestuia, către beneficiari, prin confruntarea cantităţilor eliberate din magazie cu cele înscrise în documentele fiscale speciale; h) modul de calcul, de evidenţiere şi de virare a accizelor datorate pentru alcoolul etilic alimentar; i) realitatea şi corectitudinea datelor înscrise în decontul lunar de accize; j) depunerea la termen la organele fiscale teritoriale a decontului de accize; k) orice alte documente şi operaţiuni care să conducă la determinarea exactă a obligaţiilor către bugetul de stat. (17) În vederea certificării realităţii tuturor operaţiunilor reflectate în documentele aferente producţiei de alcool, indiferent de natura acestuia, începând de la intrarea materiei prime până la livrarea alcoolului către secţiile de prelucrare sau către terţi, toate documentele întocmite, inclusiv documentele fiscale speciale, vor purta viza supraveghetorului fiscal desemnat. (18) Supraveghetorii fiscali au, de asemenea, obligaţia de a aplica sigiliile şi de a inregistra într-un registru special toate cererile de desigilare ale agenţilor economici. (19) Supraveghetorul fiscal sesizează direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucureşti în legătură cu nedotarea producătorilor de alcool cu contoare, în vederea aplicării măsurilor legale ce se impun. (20) Desigilarea aparatelor şi a pieselor de pe tot fluxul tehnologic se face numai în baza unei solicitări scrise din partea producătorului de alcool sau în situaţii de avarie. (21) Cererea de desigilare se transmite supraveghetorului fiscal, cu cel puţin 3 zile înainte de termenul stabilit pentru efectuarea operaţiunii propriu-zise, care va proceda la desigilare. La desigilare supraveghetorul fiscal întocmeşte un proces-verbal de desigilare. În procesul-verbal se vor consemna data desigilarii şi cantitatea de alcool - în litri şi în grade -, înregistrată de contoare la momentul desigilarii, precum şi stocul de alcool, pe sortimente, din rezervoare şi din recipiente. (22) Se interzice producătorilor deteriorarea sigiliilor aplicate de către supraveghetorul fiscal. În cazul în care sigiliul este deteriorat accidental sau în caz de avarie, producătorul trebuie să solicite prezenta supraveghetorului fiscal, care va consemna cauzele deteriorării accidentale sau ale avariei şi consecinţele acesteia. (23) Supraveghetorul fiscal este obligat ca, la solicitarea producătorului, să se prezinte imediat pentru a constata cauzele deteriorării accidentale a sigiliului sau ale avariei. (24) Dacă producătorul constata un incident sau o anomalie în funcţionarea unui contor, acesta trebuie să facă imediat o declaraţie supraveghetorului fiscal, declaraţie care va fi consemnată într-un registru special destinat acestui scop, şi se va proceda imediat la remedierea defectiunii.Totodată producătorul va solicita prezenta agentului economic autorizat de Biroul Roman de Metrologie Legală pentru activităţi de reparaţii ale mijloacelor de măsurare din categoria respectiva, în vederea desigilarii mijloacelor de măsurare şi repunerii lor în stare de funcţionare şi resigilare. (25) Dacă exista posibilitatea, contoarele defecte pot fi înlocuite cu alte contoare identice de rezerva, legale din punct de vedere metrologic, cu specificarea indicilor de la care se reia activitatea într-un proces-verbal de înlocuire. (26) Dacă timpul de remediere a contoarelor depăşeşte 24 de ore, se suspenda activitatea de producţie a alcoolului. Instalaţiile respective vor fi sigilate. (27) Suspendarea se face în baza unui proces-verbal de suspendare, încheiat de către supraveghetorul fiscal în prezenta agentului economic în cauza. (28) În procesul-verbal încheiat se vor menţiona cauzele accidentului sau ale avariei care a generat întreruperea activităţii şi data întreruperii acesteia, stocul de alcool existent la acea data şi indicii înregistraţi de contoare în momentul suspendării activităţii. (29) Procesul-verbal de desigilare sau de suspendare, după caz, se depune la direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucureşti în termen de 24 de ore de la încheierea acestuia. (30) Reluarea activităţii cu desigilarea instalaţiilor respective, după caz, se va face în baza unei declaraţii de remediere a defectiunii, întocmită de agentul economic şi vizata de supraveghetorul fiscal, însoţită de un aviz eliberat de specialistul care a efectuat remedierea.Sistemul de supraveghere a importurilor de alcool şi de băuturi alcoolice în vracArt. 23^2. - (1) Pentru supravegherea şi înregistrarea cantităţilor importate de alcool şi de băuturi alcoolice în vrac, direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti vor elibera licenţe de import, în conformitate cu prevederile normelor metodologice emise de Ministerul Finanţelor în aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice, republicată. (2) În cazul alcoolului în vrac, indiferent de natura acestuia, precum şi al băuturilor alcoolice în vrac, la intrarea în ţara, organele vamale de frontieră, după efectuarea formalităţilor de vamuire, vor aplica pe fiecare cisterna şi recipient un sigiliu special din plumb, cu însemnele autorităţii vamale, desigilarea fiind interzisă până la destinaţia finala a acestora. (3) În momentul efectuării operaţiunii de vamuire se va preleva în mod obligatoriu o proba din fiecare cisterna sau recipient, în scopul verificării autenticităţii datelor înscrise în documentele insotitoare, respectiv factura, certificate de analize fizico-chimice. (4) Prelevarea probei se face de către delegatul laboratorului agreat de către Direcţia Generală a Vamilor să efectueze expertize în vederea identificarii mărfurilor. (5) Prelevarea probei se face în prezenta autorităţii vamale, a delegatului permanent în vama din partea Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor şi a importatorului.Dacă importatorul depune o declaraţie că nu este interesat sa participe la prelevare, operaţiunea respectiva se poate face în lipsa acestuia. (6) Operaţiunea de prelevare a probelor se efectuează în conformitate cu normele româneşti în vigoare privind esantionarea, analiza, inspecţia unui lot de produse de către delegatul laboratorului agreat. (7) Din proba prelevata se vor constitui 3 esantioane identice, dintre care unul este destinat laboratorului, altul, autorităţii vamale iar al treilea, importatorului. (8) Esantioanele vor fi etichetate şi vor fi sigilate de către autoritatea vamală. (9) Transmiterea esantioanelor prelevate către laboratoare se efectuează prin grija şi sub responsabilitatea delegatului laboratorului agreat. (10) Operaţiunea de prelevare se încheie prin întocmirea unui proces-verbal de prelevare, conform modelului prezentat în anexa nr. 11 la prezenta ordonanţă de urgenţă. (11) Rezultatele expertizei vor fi consemnate de către laboratorul agreat în certificate de expertiza. (12) Analiza produselor se face pe cheltuiala agenţilor economici importatori şi are ca scop determinarea concentratiei alcoolice şi a cantităţilor reale comparativ cu cele înscrise în documentele insotitoare pentru corecta evaluare a accizelor datorate şi a calităţii produsului. (13) Termenul de efectuare a analizelor va fi, după caz, "pe loc" - în cazul produselor fără conţinut de zahăr sau "în maximum 3 zile de la prelevarea probei" - în cazul produselor cu conţinut de zahăr. (14) Termenul obligatoriu de păstrare a esantioanelor este de un an. (15) Prevederile alin. (3) se aplică şi cantităţilor de alcool şi de băuturi alcoolice în vrac, aduse în regim de import temporar. (16) Cantităţile de alcool şi de băuturi alcoolice în vrac provenite din import vor fi sigilate de către organul vamal de frontieră şi în situaţia în care marfa este tranzitata către o vama de interior în vederea efectuării operaţiunii vamale de import. Marfa astfel sigilată, împreună cu documentul de însoţire a mărfii, eliberat de autoritatea vamală de frontieră, conform modelului prezentat în anexa nr. 12 la prezenta ordonanţă de urgenţă, prin care se menţionează cantitatea de alcool sigilată, are liber de circulaţie până la punctul vamal unde au loc operaţiunea vamală de import şi prelevarea de probe conform prevederilor alin. (3). (17) În toate cazurile, la determinarile efectuate pe baza analizelor de laborator, abaterea admisă este de ±0,3 grade vol. (18) Desigilarea cantităţilor de alcool şi de băuturi alcoolice în vrac provenite din import, ajunse la destinaţia finala, se va face în prezenta unui reprezentant al autorităţii fiscale desemnat la solicitarea scrisă a importatorilor. (19) Importatorul are obligaţia să evidenţieze într-un registru special, conform modelului prezentat în anexa nr. 13 la prezenta ordonanţă de urgenţă, vizat de reprezentantul autorităţii fiscale în a carei raza teritorială îşi desfăşoară activitatea, toate cantităţile de alcool în vrac - în litri şi în grade, pe tip de alcool şi pe destinaţii ale acestuia. (20) Toţi importatorii de alcool în vrac, indiferent de natura acestuia, precum şi cei de băuturi alcoolice în vrac vor fi obligaţi sa menţioneze în facturile de livrare a acestor produse numărul şi data licenţei de import, numărul avizului sanitar pe care îl poseda, precum şi datele de identitate a persoanelor fizice care asigura predarea, respectiv ridicarea mărfii. (21) Lunar, până la data de 25 a lunii următoare, Direcţia Generală a Vamilor va comunică Ministerului Finanţelor - Garda Financiară situaţia importurilor de alcool în vrac, indiferent de natura acestuia, şi a băuturilor alcoolice în vrac, situaţie din care să rezulte denumirea agenţilor economici importatori, datele de identificare a acestora, cantităţile importate. (22) Lunar, producătorii interni şi importatorii de alcool etilic alimentar, alcool de sinteza, alcool tehnic, alcool sanitar şi de alcool denaturat vor depune la organele fiscale teritoriale o situaţie conţinând informaţii privind modul de valorificare a alcoolului respectiv, şi anume: denumirea şi adresa beneficiarului, numărul şi data facturii, cantităţile, preţul unitar, valoarea, conform modelului prezentat în anexa nr. 14 la prezenta ordonanţă de urgenţă. (23) Organele fiscale vor efectua periodic verificarea realităţii datelor înscrise în situaţiile prezentate atât la agenţii economici importatori şi producători interni de astfel de produse, cat şi la beneficiarii acestora. Se vor urmări cu precădere destinaţia data acestor tipuri de alcool de către agenţii economici cumpărători şi identificarea eventualelor cazuri de deturnare a destinaţiei iniţiale a alcoolului. (24) Producătorii şi importatorii vor putea livra alcool etilic alimentar în vrac, în vederea prelucrării lui în băuturi alcoolice sau pentru imbuteliere, numai agenţilor economici posesori de licenţă pentru atestarea dreptului de marcare.Aceeaşi obligaţie revine producătorilor şi importatorilor de băuturi alcoolice în vrac atât în cazul vânzării băuturilor alcoolice în vrac din producţia proprie, cat şi în cazul vânzării alcoolului etilic alimentar în vrac, achiziţionat pentru prelucrare în băuturi alcoolice şi rămas disponibil. În acest scop, fiecare copie de pe facturile de vânzare va fi însoţită de o copie de pe licenta de atestare a dreptului de marcare a agenţilor economici beneficiari. Agenţii economici producători şi importatori pot livra, de asemenea, alcool spitalelor, farmaciilor şi altor agenţi economici utilizatori de alcool în scop tehnologic, altul decât producţia de băuturi alcoolice.Sistemul de supraveghere a producţiei de bereArt. 23^3 . - (1) În vederea înregistrării producţiei de bere obţinute, fiecare agent economic producător este obligat să se doteze cu mijloacele de măsurare necesare stabilirii cantităţilor de bere, precum şi cu mijloace de măsurare legală pentru stabilirea concentratiei alcoolice a berii. (2) Aceste mijloace de măsurare se vor monta în asa fel încât toată cantitatea produsă să poată fi înregistrată. (3) Calculul accizelor pentru bere se efectuează de către fiecare agent economic producător sau importator, în funcţie de concentraţia alcoolică exprimată în unităţi volumetrice, specificată fie în standardele în vigoare, pentru fiecare categorie şi sortiment de bere provenite din producţia interna, fie în specificăţia trimisa de furnizorul extern, pentru cantităţile provenite din import. (4) Toate livrările de bere din producţia interna vor fi însoţite de certificate de calitate, care să conţină şi datele de identificare a standardului după care a fost fabricat sortimentul livrat. (5) La verificarea realităţii concentratiei alcoolice înscrise pe etichetele sortimentelor de bere aflate în reţeaua comercială, abaterea admisă este de ±0,5 grade alcoolice faţă de concentraţia prevăzută în standarde pentru fiecare sortiment de bere.Sistemul de supraveghere a băuturilor alcoolice naturaleArt. 23^4 . - (1) Pentru controlul cantităţilor de băuturi alcoolice naturale, cazanele sau celelalte instalaţii de fabricaţie, deţinute de persoane juridice şi persoane fizice autorizate, vor fi sigilate de către organele fiscale teritoriale. (2) În momentul primirii materiei prime în vederea distilarii, deţinătorii de astfel de instalaţii vor solicita în scris organului fiscal teritorial desigilarea acestora. Data şi ora desigilarii, precum şi capacitatile reale de distilare se vor consemna într-un registru destinat acestui scop, registru numerotat, vizat de organul fiscal şi păstrat la producător. (3) Desigilarea va fi solicitată în condiţiile în care agentul economic deţinător de astfel de instalaţii are în stoc materie prima pentru utilizarea capacităţilor de producţie pentru minimum 10 zile. (4) În vederea opririi instalaţiilor, producătorul va anunta organul fiscal teritorial pentru resigilarea acestora. (5) Dacă nu se procedează la resigilarea cazanelor sau a celorlalte instalaţii în momentul opririi acestora, se considera ca producţia a continuat pe toată perioada scursa de la desigilare. (6) Momentul sigilarii va fi trecut, de asemenea, în registrul menţionat la alin. (2)."18. La capitolul I "Accize", după secţiunea a VIII-a se introduce secţiunea a IX-a care va avea următorul cuprins:"Secţiunea a IX-aRegimul de autorizare a agenţilor economici care realizează venituri din vânzările de alcool, băuturi alcoolice, produse din tutun şi de cafeaArt. 23^5 . - (1) Agenţii economici, producători interni, importatori, comercianţi în sistem angro şi en d'a2tail, care realizează venituri din vânzările de alcool, băuturi alcoolice, produse din tutun, cafea, cafea cu inlocuitori, cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea solubila, îşi pot desfăşura activitatea numai în baza autorizaţiei de comercializare emise de:- Ministerul Finanţelor, în cazul alcoolului;- direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti, în cazul băuturilor alcoolice, produselor din tutun şi al cafelei, precum şi în cazul alcoolului vândut de agenţii economici producători de băuturi alcoolice. (2) Autorizaţia se emite cu percepere de taxe, în baza unei cereri-tip, conform modelului prezentat în anexa nr. 15 la prezenta ordonanţă de urgenţă, şi a următoarelor documente: a) certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerţului; b) certificatul de înregistrare fiscală; c) adeverinta eliberata de organul fiscal teritorial, din care să rezulte ca solicitanţii de autorizaţii nu au obligaţii fiscale faţă de bugetul de stat; d) declaraţia solicitantului pe propria răspundere privind sediul social, filialele, sucursalele, punctele de lucru, birourile, spaţiile de depozitare, magazinele şi orice alte locuri unde îşi desfăşoară activitatea, precum şi adresele acestora; e) licenta de fabricaţie emisă de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, în cazul agenţilor economici producători interni care obţin venituri din vânzarea produselor supuse autorizării, provenite din producţia proprie, însoţită, în cazul agenţilor economici producători de alcool, de o declaraţie privind dotarea cu mijloace de măsurare a producţiei, vizata de supraveghetorul fiscal; f) contractele de import încheiate cu partenerii externi sau comenzile de import, după caz, în situaţia agenţilor economici importatori care obţin venituri din vânzarea produselor supuse autorizării, provenite din operaţiuni proprii de import; g) autorizaţia sanitară pentru fiecare sortiment de băutura alcoolică, în cazul agenţilor economici producători de băuturi alcoolice; h) adeverinta eliberata de organul fiscal teritorial, din care să rezulte deţinerea în patrimoniu a capacităţilor de producţie proprii sau existenta contractelor de leasing pentru astfel de capacităţi, în cazul producătorilor interni de alcool şi de băuturi alcoolice, altele decât vinurile, tuica şi rachiurile naturale. (3) Autorizaţia se eliberează în termen de 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete. Cererile şi documentaţia necesare eliberării autorizaţiei se vor putea depune începând cu data de 10 decembrie a fiecărui an, dar nu mai târziu de 10 ianuarie a anului următor. Pentru agenţii economici nou-infiintati termenul de depunere a documentaţiei în acest caz este de 10 zile de la data eliberării certificatului de înregistrare fiscală. (4) Toate relaţiile comerciale dintre producătorii, importatorii şi comercianţii în sistem angro de produse supuse autorizării, conform prezentei ordonanţe de urgenţă, vor avea la baza contracte vizate şi înregistrate într-un registru de către organele fiscale teritoriale în a căror rază îşi au sediul părţile semnatare. (5) În anexa nr. 16 la prezenta ordonanţă de urgenţă sunt redate tipurile de relaţii comerciale care se pot desfăşura între agenţii economici furnizori şi cumpărători de produse supuse autorizării. (6) Un singur agent economic producător intern sau importator de alcool poate avea relaţii contractuale cu maximum 15 agenţi economici producători de băuturi alcoolice. Un singur agent economic producător intern sau importator de băuturi alcoolice şi de produse din tutun poate avea relaţii contractuale cu maximum 15 agenţi economici care desfăşoară activitate comercială în sistem angro. (7) Nu vor fi autorizaţi de către Ministerul Finanţelor agenţii economici producători interni de alcool şi de băuturi alcoolice, altele decât vinurile, tuica şi rachiurile naturale, care obţin venituri din comercializarea acestor produse şi care:- înregistrează obligaţii fiscale faţă de bugetul de stat;- nu deţin în patrimoniu capacităţi de producţie proprii sau nu au încheiate contracte de leasing pentru astfel de capacităţi;- nu au în dotare mijloace de măsurare a producţiei realizate, în cazurile în care legea prevede aceasta. (8) Taxele de autorizare sunt menţionate în anexa nr. 17 la prezenta ordonanţă de urgenţă. (9) Autorizarea este valabilă 12 luni de la data emiterii. (10) Taxele se plătesc în doua transe egale, astfel: - prima transa, în cuantum de 50% din valoarea totală prevăzută în anexa nr. 17 la prezenta ordonanţă de urgenţă, înainte de emiterea autorizaţiei;- a doua transa, în termen de 3 luni de la data emiterii autorizaţiei. (11) Taxele de autorizare se fac venituri la bugetul de stat şi se vărsa în acelaşi cont în care se colectează accizele. (12) Modelul autorizaţiei emise de Ministerul Finanţelor sau de direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti este prezentat în anexa nr. 18 la prezenta ordonanţă de urgenţă. (13) Evidenta acestor autorizaţii se va tine de către organele emitente într-un registru destinat acestui scop."19. Articolul 29 se elimina.20. Articolul 34 va avea următorul cuprins:"Art. 34. - (1) Nedotarea cu mijloace de măsurare atrage după sine suspendarea activităţii de producţie până la remedierea cauzelor care au generat-o. (2) Fapta agenţilor economici de a produce alcool, indiferent de natura acestuia, băuturi spirtoase, tuica şi rachiuri naturale, fără ca aceasta să fie înregistrată, este considerată activitate ilicită şi se sancţionează potrivit legii. (3) Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 23^1 alin. (1) lit. b) şi lit. c), alin. (3), alin. (4) şi alin. (12) şi la art. 23^3 alin. (1) se sancţionează cu suspendarea activităţii până la remedierea cauzelor care au generat-o. (4) Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 23^1 alin. (20), alin. (22), alin. (24) şi alin. (30) şi la art. 23^2 alin. (20), alin. (22) şi alin. (24) se sancţionează cu suspendarea pe o perioadă de 3 luni a licenţei de fabricaţie, respectiv de import. (5) Nerespectarea prevederilor art. 23^2 alin. (19) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 1.000.000 lei şi confiscarea cantităţilor de alcool importate şi neinregistrate. În cazul în care cantităţile de alcool importate şi neinregistrate au fost deja vândute, se vor confisca sumele rezultate din aceasta vânzare. (6) Nerespectarea prevederilor art. 23^3 alin. (4) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 1.000.000 lei şi confiscarea cantităţilor livrate fără a fi însoţite de documentele prevăzute de lege. În cazul în care cantităţile de bere au fost deja vândute, se vor confisca sumele rezultate din aceasta vânzare. (7) Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 23^4 alin. (2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 1.000.000 lei şi confiscarea instalaţiilor şi a producţiei obţinute. (8) Contravenţiilor prevăzute în aceasta secţiune li se aplică prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 25-27. (9) Procedura suspendării activităţii are la baza un proces-verbal încheiat de o echipa de control formată din: a) un inspector din cadrul Direcţiei de impozite şi taxe; b) 2 comisari ai Gărzii Financiare; c) un inspector din cadrul Direcţiei de control financiar de stat. (10) Echipa de control va fi numita de către directorul general al direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti, la sesizarea supraveghetorului fiscal sau a altui organ de control abilitat de lege. (11) În procesul-verbal vor fi consemnate inexistenta mijloacelor de măsurare sau încălcarea celorlalte prevederi din prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi motivatia agentului economic în cauza. (12) Procesul-verbal se semnează de către membrii echipei de control şi de către reprezentanţii legali ai agentului economic, respectiv directorul şi directorul economic sau împuternicitul acestora, şi se depune în termen de 24 de ore la direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti. (13) În termen de 3 zile de la depunere procesul-verbal astfel întocmit va fi analizat de către o comisie formată din directorul general al direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti, directorul Direcţiei de impozite şi taxe, comisarul-şef al Gărzii Financiare şi directorul Direcţiei de control financiar de stat. (14) Aceasta comisie, pe baza analizei constatărilor din procesul-verbal de control, în cazul nerespectării prevederilor legale, hotărăşte în termen de 24 de ore, prin decizie, suspendarea activităţii agentului economic în cauza până la îndeplinirea condiţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă. (15) Decizia comisiei, prin care se precizează data de începere a suspendării activităţii - data ce nu poate depăşi termenul de 3 zile de la data emiterii deciziei -, se întocmeşte în doua exemplare, din care un exemplar se transmite spre înştiinţare agentului economic în cauza. (16) Pe toată durata de suspendare a activităţii de producţie, coloanele de alcool brut, de distilare şi de rafinare a alcoolului sau secţia de fabricaţie a berii vor fi sigilate.Sigilarea se face de către echipa de control constituită conform prevederilor alin. (9), în baza deciziei de suspendare a activităţii agenţilor economici respectivi. (17) Pe întreaga perioadă de suspendare a activităţii de fabricaţie, supraveghetorii fiscali desemnaţi de către direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti vor urmări respectarea acestei sancţiuni. (18) După dotarea cu mijloace de măsurare sau după remedierea celorlalte deficiente, agentul economic în cauza informează în scris direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucureşti despre aceasta situaţie. (19) În termen de 3 zile de la primirea comunicării aceeaşi echipa de control prevăzută la alin. (9) va verifica realitatea datelor comunicate. (20) În situaţia în care echipa de control constata dotarea cu mijloace de măsurare şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, aceasta va întocmi un proces-verbal în care se descrie în detaliu situaţia reală. În baza constatărilor consemnate în procesul-verbal se întocmeşte un referat prin care echipa de control propune ridicarea sancţiunii de suspendare a activităţii de fabricaţie. (21) Câte un exemplar al procesului-verbal şi al referatului, întocmite de echipa de control, vor fi trimise direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti în termen de 3 zile de la întocmire. (22) Procesul-verbal şi referatul, întocmite de echipa de control, se analizează de către comisia prevăzută la alin. (13), care va hotărî, în termen de 3 zile de la primirea acestor acte, dacă este cazul, pe baza unei decizii, data ridicării suspendării activităţii agentului economic în cauza. (23) Decizia de ridicare a suspendării activităţii agentului economic se întocmeşte în doua exemplare semnate de membrii comisiei, din care un exemplar se transmite agentului economic în termen de maximum 3 zile de la data emiterii deciziei. (24) Desigilarea se face de către echipa de control prevăzută la alin. (9), în baza deciziei de ridicare a suspendării activităţii agenţilor economici respectivi. (25) În cazul în care supraveghetorii fiscali constata ca agentul economic căruia i-a fost suspendată activitatea continua sa desfăşoare activităţi de natura celei suspendate, aceştia vor aduce la cunoştinţa, în scris, conducerii direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti cele constatate. În acest caz, comisia prevăzută la alin. (13) va suspenda dreptul agentului economic de a produce alcool şi băuturi alcoolice pe o perioadă de 3 luni. (26) Nerespectarea prevederilor art. 23^5 alin. (6) atrage după sine anularea autorizaţiei. După anularea autorizaţiei este interzisă efectuarea operaţiunilor supuse autorizării. (27) Neachitarea la termenul legal a taxelor de autorizare prevăzute în anexa nr. 17 la prezenta ordonanţă de urgenţă atrage după sine anularea autorizaţiei. După anularea autorizaţiei este interzisă efectuarea operaţiunilor supuse autorizării. (28) Neplata sau plata cu întârziere mai mare de 31 de zile lucrătoare a oricăror obligaţii fiscale datorate la bugetul de stat de către agenţii economici care obţin venituri din comercializarea alcoolului, a băuturilor alcoolice, a produselor din tutun şi a sortimentelor de cafea supuse autorizării atrage anularea autorizaţiei. Eliberarea unei noi autorizaţii se face numai în condiţiile achitării tuturor sumelor restante la bugetul de stat, care au generat anularea. (29) Neutilizarea de către agenţii economici a documentelor fiscale speciale, în conformitate cu prevederile art. 6^1, 11^1 şi 19^1, se sancţionează cu anularea autorizaţiei. (30) Desfăşurarea de activităţi de comercializare a produselor supuse autorizării pe perioada în care autorizaţia este anulată constituie fapta ilicită şi se sancţionează potrivit legii. (31) Neinsotirea efectivă a transporturilor de produse supuse autorizării cu documentele fiscale speciale, în conformitate cu prevederile art. 6^1, 11^1 şi 19^1, se sancţionează cu amendă de 1.000.000 lei şi confiscarea cantităţilor de produse transportate. (32) Împotriva măsurilor de suspendare a activităţii sau a licenţei de fabricaţie şi a licenţei de import, prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, se pot utiliza căile de atac prevăzute în Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare. (33) Constatarea, controlul, sancţionarea, urmărirea, încasarea şi executarea silită a accizelor şi a celorlalte impozite indirecte prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi a majorărilor de întârziere aferente se efectuează conform reglementărilor legale în materie."21. Articolul 37 va avea următorul cuprins:"Art. 37. - Anexele nr. 1-18 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă."  +  Articolul 2Anexele nr. 1 şi 2 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 82/1997, aprobată prin Legea nr. 196/1998, cu modificările ulterioare, se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 3Agenţii economici, producători interni, importatori şi comercianţi în sistem angro de produse supuse autorizării conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, care la data de 31 decembrie 1998 deţin în stoc astfel de produse vor proceda la inventarierea acestora şi vor depune aceste inventare la direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti până la data de 5 ianuarie 1999. Inventarele se vor întocmi pe sortimente de produse.În termen de 3 zile de la depunerea acestor inventare, dar nu mai târziu de data de 8 ianuarie 1999, organele fiscale teritoriale vor verifica realitatea faptica a acestor stocuri şi vor viza fiecare lista de inventar.De asemenea, vor fi inventariate şi declarate la direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti toate stocurile de alcool existente la data de 31 decembrie 1998, obţinute în sistem de prestări de servicii. Aceste inventare vor fi efectuate până la data de 5 ianuarie 1999 şi vor purta atât viza beneficiarului prestaţiei, cat şi viza prestatorului de servicii. În termen de 3 zile de la depunerea acestor inventare, dar nu mai târziu de data de 8 ianuarie 1999, organele fiscale teritoriale vor verifica realitatea faptica a acestor stocuri şi vor viza fiecare lista de inventar. Dacă realitatea stocurilor va fi dovedită faptic, direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene sau a municipiului Bucureşti vor elibera agentului economic beneficiar al prestaţiei autorizaţii pentru comercializarea alcoolului aflat în stoc. Taxele de autorizare sunt prevăzute în anexa nr. 17 la prezenta ordonanţă de urgenţă pentru producătorii interni de alcool.Pentru cantităţile de alcool etilic alimentar aflate în stoc la data de 31 decembrie 1998 - obţinute în sistem de prestări de servicii -, plătitori de accize sunt agenţii economici prestatori, până la epuizarea stocurilor, iar momentul datorarii accizelor către bugetul de stat este momentul efectuării formalităţilor de recepţie a alcoolului de către beneficiarul prestaţiei. Data limita de efectuare a formalităţilor de recepţie a acestui tip de alcool de către beneficiarul prestaţiei este data de 28 februarie 1999.  +  Articolul 4Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1999. Prin ordin al ministrului finanţelor se vor aproba soluţii referitoare la aplicarea unitară a prevederilor unor articole din prezenta ordonanţă de urgenţă.Cu aceeaşi dată se abroga prevederile Hotărârii Guvernului nr. 588/1998 privind instituirea regimului de supraveghere fiscală a producţiei interne, importului, circulaţiei şi comercializării alcoolului şi a băuturilor alcoolice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 24 septembrie 1998.  +  Articolul 5Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa 1              LISTA cuprinzând taxele speciale de consumaţie (accize)
    Nr. crt.Denumirea produsului sau a grupei de produseU.M.Acciza
    0123
    A.Alcool etilic alimentar, băuturi alcoolice şi orice alte produse destinate industriei alimentare, care conţin alcool etilic alimentar   (lei/U.M.)
    1.Alcool etilic alimentar; băuturi alcoolice şi orice alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care conţin alcool etilic alimentar cu o concentraţie mai mare de 0,5% în volum; vinuri, produse pe bază de vin şi produse pe bază de distilat din vin, cu o concentraţie în alcool de peste 22% în volum; coniac, armaniac şi vinarshl alcool pur*)2.640.000
    2.Băuturi alcoolice naturalehl alcool pur1.800.000
    3.Vinuri şi produse pe bază de vin    
    3.1.Vinuri nespumoasehl/1 grad alcoolic**)7.200
    3.2.Vinuri spumoasehl/1 grad alcoolic12.000
    3.3.Vin spumanthl/1 grad alcoolic36.000
    3.4.Vermuturi şi alte produse pe bază de vin***), cu o concentraţie în alcool de până la 22%, inclusiv în volumhl/1 grad alcoolic30.000
    4.Berehl/1 grad alcoolic19.200
    B.Produse din tutun   (lei/U.M.)
    5.Ţigarete1.000 ţigarete96.000 + 20% ****)
    6.Ţigări şi ţigări de foi1.000 bucăţi84.000
    7.Tutun destinat fumatuluikg180.000
    8.Tutun de prizat şi tutun de mestecatkg180.000
    C.Produse petroliere   (ECU/U.M.)
    9.Benzină premium, regular şi normalătonă235
    10.Benzină fără plumbtonă230
    11.Motorină auto (combustibil pentru motoare Diesel)tonă103
  ---------    *) hl alcool pur reprezintă 100 litri alcool etilic alimentar cu concentraţia de 100% alcool în volum, la temperatura de 20 gr. C, conţinut într-o cantitate data de produs alcoolic.    **) hl/1 grad alcoolic reprezintă concentraţia alcoolică exprimată în % de volum, respectiv 1% .    ***) Cu excepţia oţetului alimentar.    ****) Cota procentuală se aplică asupra bazei de impozitare prevăzută la art. 10 din prezenta ordonanţă de urgenţă.
   +  Anexa 2          LISTA cuprinzând taxele speciale de consumaţie (accize) pentru alte produse şi grupe de produse din import şi din ţara
               
    Nr. crt.Denumirea produsului sau a grupei de produseAcciza (%)Acciza  (lei/U.M.)
    0123
    1.Cafea verde-10.800.000/tonă
    2.Cafea prăjită, inclusiv cafea cu înlocuitori-14.400.000/tonă
    3.Cafea solubilă, inclusiv amestecuri cu cafea solubilă-60.000/kg
    4.Ape, ape minerale şi ape gazoase, cu conţinut de zahăr sau cu alte produse de îndulcit şi cu substanţe aromatizante-24.000/hl
    5.Confecţii din blănuri naturale (cu excepţia celor de iepure, oaie, capră)50-
    6.Articole din cristal*)50-
    7.Bijuterii din aur şi/sau din platină, cu excepţia verighetelor20-
    8.Autoturisme şi autoturisme de teren (inclusiv din import, rulate)**):    
    a)echipate cu motor cu benzină:    
      -cu capacitatea cilindrică sub 1.601 cm3    
        -cu grad normal de poluare***)1-
        -cu grad redus de poluare0-
      -cu capacitatea cilindrică între 1.601 şi 1.800 cm3    
        -cu grad normal de poluare3-
        -cu grad redus de poluare1,5-
      -cu capacitatea cilindrică între 1.801 şi 2.000 cm3    
        -cu grad normal de poluare6-
        -cu grad redus de poluare3-
      -cu capacitatea cilindrică între 2.001 şi 2.500 cm3    
        -cu grad normal de poluare12-
        -cu grad redus de poluare6-
      -cu capacitatea cilindrică peste 2.500 cm3    
        -cu grad normal de poluare18-
        -cu grad redus de poluare9-
    b)echipate cu motor Diesel    
      -cu capacitatea cilindrică sub 1.601 cm3    
        -cu grad normal de poluare1-
        -cu grad redus de poluare0-
      -cu capacitatea cilindrică între 1.601 şi 2.000 cm3    
        -cu grad normal de poluare3-
        -cu grad redus de poluare1,5-
      -cu capacitatea cilindrică între 2.001 şi 2.500 cm3    
        -cu grad normal de poluare6-
        -cu grad redus de poluare3-
      -cu capacitatea cilindrică între 2.501 şi 3.100 cm3    
        -cu grad normal de poluare12-
        -cu grad redus de poluare6-
      -cu capacitatea cilindrică peste 3.100 cm3    
        -cu grad normal de poluare18-
        -cu grad redus de poluare9-
    9.Parfumuri, ape de colonie şi ape de toaletă20-
    10.Aparate video de înregistrat sau de reprodus, chiar încorporând un receptor de semnale videofonice; combine audio****)15-
    11.Dublu radiocasetofoane cu redare de pe bandă magnetică sau compact disc15-
    12.Cameră video15-
    13.Cuptoare cu microunde15-
    14.Aparate pentru condiţionat aer, de perete sau de ferestre, formând un singur corp15-
    15.Arme de vânătoare şi arme de uz individual, altele decât cele de uz militar sau de sport50-
  ---------    *) Prin cristal se înţelege sticlă având un conţinut minim de monoxid de plumb de 24% din greutate.    **) Accizele la autoturisme şi autoturisme de teren (inclusiv din import, rulate) se reduc cu 75% în situaţia în care producătorul utilizează peste 50% materii prime, componente, subansambluri şi ansambluri din producţia interna.    ***) Gradul de poluare se determina de către Regia Autonomă "Registrul Auto Roman", conform reglementării naţionale "Condiţii tehnice pentru vehicule rutiere, în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România", elaborata în corelatie cu legislatiile similare în vigoare în Uniunea Europeană.    ****) Combinele audio sunt produse ce reunesc (în aceeaşi carcasa sau în module) cel puţin patru aparate sau funcţiuni diferite, dintre care cel puţin trei sunt funcţiuni audio (recepţie, înregistrare, reproducere).
   +  Anexa 4                 NOTA DE COMANDA Nr. ...../....... pentru documente fiscale specialeDenumirea agentului economic ................................................Codul de înregistrare fiscală ...............................................Sediul:localitatea ............, str. ............... nr. ......, sectorul ........, judeţul ................., telefon ...................
                 
    Felul documentuluiCantitatea solicitatăU.M.Preţul unitarValoareaT.V.A.Valoarea totală, inclusiv T.V.A.
    0123456
                 
                 
         
    . . . . . . . . . . . . . .   D.G.F.P.C.F.S. a judeţului . . . . . . .
    (semnătura şi ştampila   Data aprobării comenzii . . . . . . . . .
    solicitantului)   Numărul documentelor aprobate . . . . . .
        Seria . . . . . . . . . . . . . . . . . .
        Modalitatea de plată . . . . . . . . . .
        . . . . . . . . . . . . . . .
        (semnătura şi ştampila)
   +  Anexa 5           EVIDENTA achiziţionării şi utilizării documentelor fiscale speciale        în luna ............ anul .......Denumirea agentului economic ................................................Data ........................................................................Sediul:localitatea .................., str. ........... nr. ......, sectorul ......, judeţul ..........., codul fiscal ............
           
    Nr. crt.ExplicaţiiNumărul de facturi fiscaleNumărul de avize de însoţire a mărfii
    1.Stocul la începutul lunii    
    2.Achiziţii în cursul lunii    
    3.TOTAL I (rândul 1 + rândul 2)    
    4.Cantitatea utilizată în cursul lunii    
    5.Cantitatea anulată în cursul lunii    
    6.TOTAL II (rândul 4 + rândul 5)    
    7.Stocul la sfârşitul lunii (rândul 3 - rândul 6)    
  Certificată de conducerea agentului economicData ............................Semnătura .......................Verificat de organul fiscal Semnătura .................Data ......................
   +  Anexa 6 D.G.F.P.C.F.S. a judeţului .................             SITUAŢIA CENTRALIZATOARE a producătorilor de alcool existenţi la data de ......
    Nr. crt.Denumirea producătoruluiAdresa (localitatea, strada şi numărul)Codul fiscalTelefon/ faxNumărul şi data licenţei de fabricaţieFelul materiei prime folosite
    0123456
                 
  Director general,
   +  Anexa 7  Denumirea agentului economic ...............   Codul fiscal ...............................   Sediul .....................................                  LISTA de inventariere a instalaţiilor utilizate pentru producerea alcoolului
    Codul fiscal al producătoruluiDenumirea produselor fabricate*)Numărul coloanelor de distilare şi rafinare**)Capacitatea de producţie a instalaţiei de distilare şi rafinare în 24 de ore (litri alcool pur)Capacitatea de producţie lunară (litri alcool pur)Consum energetic lunar (kWh/lună)
    012345
               
    Conducerea agentului economic,
  ---------    *) Se vor înscrie toate tipurile de alcool obţinute în urma distilarii şi rafinarii, respectiv alcool etilic alimentar, alcool brut, alcool tehnic sau, după caz, a producţiei de alcool de sinteza.    **) Se vor evidenţia pe categorii de produse fabricate.
   +  Anexa 8   Denumirea agentului economic ...............   Codul fiscal ...............................   Sediul .....................................               LISTA de inventariere a instalaţiilor utilizate pentru producerea băuturilor alcoolice naturale distilate
    Codul fiscal al plătitorilor de accizeNumărul cazanelor sau al altor instalaţiiCapacitatea zilnică unitară (litri alcool pur)Capacitatea de producţie lunară (litri alcool pur)
    1234
           
    Conducerea agentului economic,
   +  Anexa 9   Direcţia generală a finanţelor publice   şi controlului financiar de stat   a judeţului............/municipiului Bucureşti          SITUAŢIA CENTRALIZATOARE a producătorilor de băuturi alcoolice naturale distilate şi a cazanelor sau a altor instalaţii, existente la data de ..........
    Nr. crt.Denumirea producătoriloRAdresa (localitatea, strada şi numărul)Codul fiscal al plătitorilor de accizeNumărul cazanelor sau al altor instalaţiiCapacitatea zilnică unitară (litri alcool pur)Capacitatea de producţie lunară (litri alcool pur)
    0123456
                 
    TOTAL GENERAL:          
              Director general,
   +  Anexa 10   Direcţia generală a finanţelor publice   şi controlului financiar de stat   a judeţului............/municipiului Bucureşti          SITUAŢIA CENTRALIZATOARE a producătorilor de alcool şi a capacităţilor de producţie existente la data de ...........
    Nr. crt.Denumirea producătorilorCodul fiscal al plătitorilor de accizeDenumirea produselor fabricate*)Numărul coloanelor de distilare şi rafinare**)Capacitatea de producţie a instalaţiei de distilare şi rafinare în 24 de ore (litri alcool pur)Capacitatea de producţie lunară (litri alcool pur)
    0123456
                 
    TOTAL GENERAL:          
              Director general,
  ---------    *) Se vor înscrie toate sortimentele de alcool obţinute în urma distilarii, respectiv alcool etilic alimentar, alcool brut, alcool tehnic sau, după caz, alcool de sinteza.    **) Se vor evidenţia pe categorii de produse fabricate.
   +  Anexa 11               PROCES-VERBAL DE PRELEVARE                     Nr. ..../....
    Încheiat astăzi, . . . . . . . . , la sediul . . . . . . . . . , dată la care s-a procedat, în baza comenzii . . . . . . . . . (nr. şi emitent), la prelevarea a trei eşantioane de . . . . . . . ., în greutate netă totală de (sau volumul net total) . . . . . . kg (l) din lotul . . . . . . . cu factura nr. . . . . . . .
    Cele trei eşantioane au următoarea destinaţie:
    a) un eşantion este destinat laboratorului, în scopul eliberării certificatului de expertiză;
    b) un eşantion este destinat agentului economic şi va fi transmis cu proces-verbal;
    c) un eşantion este destinat biroului vamal la care se efectuează vămuirea.
    Eşantioanele au fost prelevate conform normativelor în vigoare în România, şi anume:
    Eşantioanele au fost ambalate, etichetate şi sigilate cu sigiliul (sigiliile) nr. . . . . . . . . . . . . .
    Prezentul proces-verbal a fost încheiat în 4 exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.
    Partea semnatarăNumele şi prenumeleDelegaţie sau împuternicireSemnătura
    Reprezentantul agentului economic      
    Împuternicitul laboratorului agreat      
    Autoritatea vamală      
    Delegatul Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor    
   +  Anexa 12   Direcţia Generală a Vamilor   Punctul vamal ..............                DOCUMENT de libera circulaţie a alcoolului şi a băuturilor alcoolice în vrac, provenite din import  Denumirea agentului economic ...............................................  Codul fiscal ...............................................................  Adresa .....................................................................  Data intrării în vama ......................................................  Furnizorul extern şi ţara de provenienţă ...................................  Numărul şi data facturii externe ...........................................  Denumirea produselor şi concentraţia alcoolică exprimată în procente de volum ..............  Cantitatea importata .......................................................  Destinaţia .................................................................                                              Conducerea punctului vamal,  +  Anexa 13   Denumirea agentului economic ...........   Codul fiscal ...........................   Sediul .................................
                             
    REGISTRU privind situaţia importurilor de alcool şi de băuturi alcoolice în vrac, precum şi destinaţia acestora
     
    Importuri realizateModul de valorificare
    Nr. crt.D.V.I. (numărul şi data)Felul produ- suluiCantitatea (litri alcool pur)Valoarea accizelorDocumentul de plată a accizelorNumele bene- fici- aruluiAdresaCodul fiscalCantităţile livrate (litri alcool pur)Cantităţile utilizate în producţia proprieNumărul şi data facturiiNumărul şi data documentului de plată
                             
                             
  Director,
   +  Anexa 14    Denumirea agentului economic ........    Codul fiscal ........................    Sediul ..............................                     SITUAŢIA privind modul de valorificare a alcoolului în luna ...... anul .........
    Numărul şi data facturiiDenumirea beneficiaruluiCantităţile livratePreţul unitarValoareaAcciza
    012345
               
        Conducerea agentului economic,
   +  Anexa 15    Nr. ....... din .......                     CERERE pentru acordarea autorizaţiei de comercializare    Agentul economic ..........., cu sediul în ............, str. ........... nr. ......, înregistrat în registrul comerţului la nr. ......., codul fiscal ........, telefon ......., fax ......, telex ......., reprezentat prin ........, domiciliat în ........., str. ...... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., sectorul ......, judeţul ........, posesorul buletinului/cărţii de identitate seria ..... nr. ......., eliberat/a de ............., având funcţia de ..........., pe baza pieselor anexate la dosar, solicit eliberarea autorizaţiei de comercializare pentru:    1. .....................    2. .....................    3. .....................    Data ............. ..................                                                   (semnatura)    Domnului/Doamnei director general al Direcţiei generale ..............  +  Anexa 16                  RELAŢIILE COMERCIALE dintre furnizorii şi cumpărătorii de produse supuse autorizăriiI. Pentru comercializarea alcoolului
         
      FurnizorulCumpărătorul
    1.Producător de alcoolProducător de băuturi alcoolice
    2.Producător de alcoolSpitale, farmacii
    3.Producător de alcoolUtilizatori în scop tehnologic, alţii decât producătorii de băuturi alcoolice
    4.Importator de alcoolProducător de băuturi alcoolice
    5.Importator de alcoolSpitale, farmacii
    6.Importator de alcoolUtilizatori în scop tehnologic, alţii decât producătorii de băuturi alcoolice
  II. Pentru comercializarea băuturilor alcoolice
      FurnizorulCumpărătorul
    1.Producător de băuturi alcooliceComerciant în sistem angro
    2.Producător de băuturi alcooliceComerciant în sistem en detail
    3*).Producător de băuturi alcooliceProducător de băuturi alcoolice
    4.Importator de băuturi alcooliceComerciant în sistem angro
    5.Importator de băuturi alcooliceComerciant în sistem en detail
    6*).Importator de băuturi alcooliceProducător de băuturi alcoolice
    7.Comerciant în sistem angroComerciant în sistem en detail
  III. Pentru comercializarea produselor din tutun
      FurnizorulCumpărătorul
    1.Producător de produse din tutunComerciant în sistem angro
    2.Producător de produse din tutunComerciant în sistem en detail
    3.Producător de produse din tutunAgent comercial şi de marketing al producătorului
    4.Agent comercial şi de marketing al producătoruluiDistribuitor
    5.DistribuitorComerciant în sistem angro
    6.DistribuitorComerciant în sistem en detail
    7.Importator de produse din tutunDistribuitor
    8.Importator de produse din tutunComerciant în sistem angro
    9.Importator de produse din tutunComerciant în sistem en detail
    10*).Importator de produse din tutunProducător de produse din tutun
    11.Comerciant în sistem angroComerciant în sistem en detail
  IV. Pentru comercializarea sortimentelor de cafea
      FurnizorulCumpărătorul
    1.Producător de cafeaComerciant în sistem angro
    2.Producător de cafeaComerciant în sistem en detail
    3*).Producător de cafeaProducător de cafea
    4.Importator de cafeaComerciant în sistem angro
    5.Importator de cafeaComerciant în sistem en detail
    6.Importator de cafeaProducător de cafea
    7.Comerciant în sistem angroComerciant în sistem en detail
      *) Valabilă doar în cazul achiziţionării de produse supuse autorizării, utilizate ca materie prima pentru realizarea altor produse supuse autorizării.
   +  Anexa 17                    TAXELE de autorizare pentru comercializarea alcoolului, băuturilor alcoolice, produselor din tutun şi a cafelei
           
    Nr. crt.Denumirea activităţiiTaxa de autorizare
    1.Alcool*)  
      a)producţia internă  
      -pentru o producţie anuală de până la 40.000 hl50.000.000 lei
      -pentru o producţie anuală de peste 40.000 hl până la 120.000 hl200.000.000 lei
      -pentru o producţie anuală de peste 120.000 hl350.000.000 lei
      b)pentru import  
      -de până la 40.000 hl/an50.000.000 lei
      -peste 40.000 hl până la 120.000 hl/an200.000.000 lei
      -peste 120.000 hl/an350.000.000 lei
    2.Băuturi alcoolice**)  
      a)pentru comercializarea fiecărui sortiment de băuturi alcoolice din producţia proprie sau din operaţiuni de import proprii10.000.000 lei
      b)pentru comercializarea următoarelor grupe de produse în sistem angro şi en detail:  
      -băuturi spirtoase10.000.000 lei
      -vinuri şi produse pe bază de vin10.000.000 lei
      -bere10.000.000 lei
      -băuturi alcoolice din import10.000.000 lei
      c)pentru comercializarea băuturilor alcoolice în sistem de alimentaţie publică:  
      -unităţi de alimentaţie publică cu până la 40 de locuri la masă sau la bar5.000.000 lei
      -unităţi de alimentaţie publică cu 41-100 de locuri la masă sau la bar7.500.000 lei
      -unităţi de alimentaţie publică cu peste 100 de locuri la masă sau la bar10.000.000 lei
      -pentru unităţi de alimentaţie publică cu activitate sezonieră1/3 din taxa de autorizare percepută la unităţile cu activitate permanentă, corespunzător numărului de locuri la masă sau la bar
      -pentru cantine şi cantine restaurant care organizează mese festive5% din taxa minimă percepută pentru unităţile de alimentaţie publică
      d)pentru comercializarea de băuturi alcoolice în magazine de vânzare la preţuri cu amănuntul, taxa se percepe, pe fiecare unitate de desfacere, pe următoarele grupe de produse***), astfel:  
      -băuturi spirtoase1.000.000 lei
      -vinuri şi băuturi pe bază de vin1.000.000 lei
      -ţuică şi rachiuri naturale1.000.000 lei
      -bere1.000.000 lei
      -produse din import1.000.000 lei
    3.Produse din tutun  
      a)pentru comercializarea ţigaretelor provenite din producţia proprie150.000.000 lei
      b)pentru comercializarea ţigaretelor provenite din operaţiuni de import proprii150.000.000 lei
      c)pentru comercializarea produselor din tutun, altele decât ţigaretele, provenite din producţia proprie5.000.000 lei
      d)pentru comercializarea produselor din tutun, altele decât ţigaretele, provenite din operaţiuni de import proprii5.000.000 lei
      e)pentru comercializarea ţigaretelor şi a produselor din tutun în sistem angro100.000.000 lei
      f)pentru comercializarea ţigaretelor şi a produselor din tutun în sistem en detail1.000.000 lei
    4.Cafea, cafea cu înlocuitori, cafea solubilă, in clusiv amestecuri cu cafea solubilă  
      a)pentru comercializarea tuturor sortimentelor de cafea supuse autorizării, provenite din producţia proprie sau din operaţiuni proprii de import50.000.000 lei
      b)pentru comercializarea tuturor sortimentelor de cafea supuse autorizării în sistem angro10.000.000 lei
      c)pentru comercializarea sortimentelor de cafea supuse autorizării în sistem de alimentaţie publică****):  
      -pentru cofetării2.000.000 lei
      -pentru unităţi de alimentaţie publică cu până la 40 de locuri la masă sau la bar1.000.000 lei
      -pentru unităţi de alimentaţie publică cu peste 40 de locuri la masă sau la bar2.500.000 lei
      d)pentru comercializarea tuturor sortimentelor de cafea supuse autorizării prin unităţi de desfacere la preţuri cu amănuntul1.000.000 lei
  --------    *) Nivelul producţiei anuale sau al importului anual de alcool, în funcţie de care se va datora taxa de autorizare, este cel declarat de agenţii economici producători sau importatori la solicitarea autorizaţiei.    În condiţiile trecerii de la o transa inferioară la o transa superioară, taxele de autorizare achitate vor fi regularizate în raport cu producţia efectiv realizată sau cu cantitatea de alcool importata.    Regularizarea se face în termen de 30 de zile de la expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei.    **) 1. Pentru fiecare nou sortiment de băuturi alcoolice, produs sau importat ulterior obţinerii autorizaţiei iniţiale, se va solicita o noua autorizaţie cu achitarea taxei aferente.    2. Acelaşi principiu se va aplica şi pentru grupele de băuturi alcoolice comercializate în sistem angro şi en detail.    ***) Pentru mediul rural, la nivel de comuna taxa se reduce cu 50%, iar la nivel de sat apartinator, cu 75% .    ****) Taxa de autorizare pentru cafea nu se mai percepe şi pentru unităţile de alimentaţie publică care plătesc taxa de autorizare pentru comercializarea băuturilor alcoolice.
   +  Anexa 18
    ROMÂNIA  
    MINISTERUL FINANŢELOR  
    Direcţia . . . . . .  
     
    AUTORIZAŢIE Nr. . . . . . din . . . . . . . .
     
    În baza prevederilor legale referitoare la regimul accizelor şi al altor impozite indirecte, se autorizează Societatea Comercială . . . . . . . . . . . , cu sediul în . . . . . . ., înregistrată în registrul comerţului la nr. . . . ., codul fiscal . . . . . . . . . . ., pentru comercializarea următoarelor produse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    Director general,  
    . . . . . . . . . . . . . .  
    (semnătura şi ştampila)  
      Data emiterii . . . . . . . . . . . . . . .
      Valabilă până la data de . . . . . . . . . .
  ---------