HOTĂRÂRE nr. 31 din 21 ianuarie 2015privind schimbarea regimului juridic al unor imobile şi pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 23 ianuarie 2015    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 863 lit. e), art. 867 alin. (1) şi al art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 14 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1La anexa nr. 3 - Lista imobilelor din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", şi a imobilelor proprietate proprie, propuse în vederea vânzării - la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 30 noiembrie 2011, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările şi completările ulterioare, numerele curente 7 şi 8 se abrogă.  +  Articolul 2Se aprobă trecerea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul privat al statului şi administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne.  +  Articolul 3Se aprobă trecerea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul privat al statului şi administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului şi administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază.  +  Articolul 4La anexa nr. 4 - Lista bunurilor imobile, din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" - la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, numerele curente 6^5 şi 6^6 se abrogă.  +  Articolul 5Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul de Protecţie şi Pază îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1, respectiv a anexei nr. 42 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:-----------------Viceprim-ministru,ministrul afacerilor interne,Gabriel OpreaSecretarul general al Guvernului,Ion MoraruDirectorul Serviciului de Protecţie şi Pază,Lucian-Silvan PahonţuMinistrul finanţelor publice,Darius-Bogdan VâlcovBucureşti, 21 ianuarie 2015.Nr. 31.  +  Anexa 1DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului care trece din domeniul privat al statului şi administrareaRegiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat",având C.U.I. 2351555, în domeniul public al statului şi administrareaMinisterului Afacerilor Interne, având C.U.I. 4267095*Font 7*┌───────────┬────────┬─────────────┬───────────────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐│ Denumirea │Codul de│Anul şi actul│ Adresă │ Elemente-cadru de descriere tehnică │ ││ bunului │clasifi-│dobândirii │ │ale bunului, conform Ordinului ministrului │ Valoarea ││care intră │caţie │ │ │finanţelor publice nr. 1.178/2011 pentru │ - lei - ││în domeniul│ │ │ │aprobarea Precizărilor privind întocmirea │ ││ public al │ │ │ │şi actualizarea inventarului centralizat │ ││ statului │ │ │ │al bunurilor din domeniul public al statului│ │├───────────┼────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├───────────┼────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│Vila 10 │ 8.29.08│Decret-lege │Str. Nufărului │Vila 10 cu anexe: Casa ţărănească, bar, │Valoare construcţii: ││ │ │nr. 30/1990 │nr. 15G, comuna│debarcader, hangar, alte anexe şi teren │791.929,00 lei ││ │ │Hotărârea │Snagov, │aferent │Valoare teren: ││ │ │Guvernului │satul Snagov, │Suprafaţă teren = 9.953 mp │1.074.824,00 lei ││ │ │nr. 115/1990 │judeţul Ilfov │Vila 10 - număr cadastral 108608 (număr │ ││ │ │-anexa nr.12 │ │cadastral vechi 1595/4) │ ││ │ │ │ │Suprafaţă teren aferent Vilei 10: 7.541 mp │ ││ │ │ │ │- Casa ţărănească - număr cadastral 108612 │ ││ │ │ │ │(număr cadastral vechi 1595/8) Suprafaţă │ ││ │ │ │ │teren aferent Casei ţărăneşti: │ ││ │ │ │ │2.174 mp, din care arabil - 1.847 mp, │ ││ │ │ │ │curţi construcţii - 327 mp │ ││ │ │ │ │- Drumuri - număr cadastral vechi │ ││ │ │ │ │1595/1+1595/2 │ ││ │ │ │ │Suprafaţă teren aferent drumurilor: 238 mp │ │└───────────┴────────┴─────────────┴───────────────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘  +  Anexa 2DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului care trece din domeniul privat al statului şiadministrarea Regiei Autonome "Administraţia PatrimoniuluiProtocolului de Stat", având C.U.I. 2351555,în domeniul public al statului şi administrareaServiciului de Protecţie şi Pază, având C.I.F. 4283635*Font 7*┌───────────┬────────┬─────────────┬───────────────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐│ Denumirea │Codul de│Anul şi actul│ Adresă │ Elemente-cadru de descriere tehnică │ ││ bunului │clasifi-│dobândirii │ │ale bunului, conform Ordinului ministrului │ Valoarea ││care intră │caţie │ │ │finanţelor publice nr. 1.178/2011 pentru │ - lei - ││în domeniul│ │ │ │aprobarea Precizărilor privind întocmirea │ ││public al │ │ │ │şi actualizarea inventarului centralizat │ ││statului │ │ │ │al bunurilor din domeniul public al statului│ │├───────────┼────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├───────────┼────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│Vila 1 B │ 8.29.08│Decret-lege │Str. Florilor │Suprafaţă construcţii de locuinţe - 332 mp │Teren - ││ │ │nr. 30/1990 │nr. 153, comuna│Construcţii anexă magazie - 18 mp │1.325.273,00 lei ││ │ │Hotărârea │Snagov, │Construcţii anexă magazie - 10 mp │Construcţii - ││ │ │Guvernului │satul Snagov, │Construcţii industriale şi edilitare - │155.497,00 lei ││ │ │nr. 115/1990 │judeţul Ilfov │platformă puţ + casă hidrofor - 19 mp │ ││ │ │ - │ │Total Vila 1B suprafaţă construită la │ ││ │ │anexa nr. 12 │ │sol - 379 mp │ ││ │ │ │ │Suprafaţă teren aferent - 12.271 mp │ ││ │ │ │ │Nr. cadastral 1593 │ ││ │ │ │ │Nr. carte funciară 109033 │ │└───────────┴────────┴─────────────┴───────────────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘----