STANDARDE MINIME DE CALITATE din 5 noiembrie 2014pentru cantina socială (Anexa 9)
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 874 bis din 2 decembrie 2014  Notă

  ──────────

  *) Aprobate de Ordinul nr. 2.126 din 5 noiembrie 2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 2 decembrie 2014.

  ──────────
   +  Secţiunea 1 Standarde minime de calitateMODUL I ACCESAREA SERVICIULUISTANDARD 1 INFORMARECantina socială asigură informarea potenţialilor beneficiari şi a oricăror persoane interesate cu privire la activităţile desfăşurate şi serviciile oferiteRezultate aşteptate: Persoanele interesate au acces la informaţii referitoare la modul de organizare şi funcţionare a cantinei sociale, condiţiile de admitere şi oferta de servicii, drepturile şi obligaţiile persoanelor beneficiareS1.1. Cantina pune la dispoziţia beneficiarilor/reprezentanţilor legali/convenţionali (ai beneficiarului/ai familiei acestuia) sau oricărei alte persoane interesate materiale informative privind serviciile oferite.Materialele informative conţin date despre localizarea şi organizarea cantinei, serviciile acordate, respectiv numărul de mese oferite (hrană caldă şi rece), alte facilităţi oferite, criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor, costul meselor, etc.Materialele informative pot fi pe suport de hârtie şi/sau pe suport electronic şi sunt mediatizate la nivelul comunităţii locale/judeţene prin intermediul cabinetelor de medicină de familieÎn situaţia în care cantina/furnizorul deţine un site propriu, materialele informative (materiale scrise/broşuri, filme şi/sau fotografii de informare sau publicitare, etc) se postează pe site-ul respectiv.Imaginea beneficiarilor şi datele cu caracter personal pot deveni publice în materialele informative doar cu acordul scris al acestora sau, după caz, al reprezentanţilor legali/convenţionali.Materialele informative sunt prezentate şi în forme adaptate pentru a fi accesibile persoanelor cu dizabilităţi (easy to read, Braille, CD video/audio).În cazul cantinelor care funcţionau şi/sau erau acreditate la data solicitării acordării licenţei de funcţionare şi care nu îndeplinesc condiţia referitoare la prezentarea materialelor informative în forme adaptate pentru persoanele cu dizabilităţi, acestea pot funcţiona în continuare, dar au obligaţia să prevadă în planul de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant ca, în termen de maxim 2 ani, să îndeplinească în totalitate condiţiile, pentru a fi reacreditate.Im: Cel puţin una din formele de informare menţionate sunt disponibile la sediul cantinei şi/sau pot fi accesate pe site-ul acesteia ori al furnizorului.S1.2. Cantina asigură informarea beneficiarilor/reprezentanţilor legali/convenţionali cu privire la regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului respectiv, precum şi asupra drepturilor şi obligaţiilor beneficiarului.Cantina/furnizorul acesteia se asigură că, odată cu încheierea contractului de furnizare servicii, beneficiarul/după caz, reprezentantul său legal primeşte toate informaţiile referitoare la programul cantinei, modul de organizare şi funcţionare al acesteia, drepturile şi obligaţiile beneficiarilor.Cantina ţine un registru de evidenţă privind informarea beneficiarilor, în care se consemnează: data la care s-a realizat informarea, numele beneficiarului/după caz, al reprezentantului său legal, numele persoanei care a realizat informarea, semnătura persoanei care a realizat informarea şi semnătura beneficiarului/reprezentantului său legal.Im: Registrul de evidenţă privind informarea beneficiarilor este disponibil la sediul cantinei.STANDARD 2 EVALUAREAcordarea serviciilor cantinei sociale se realizează în baza evaluării situaţiei socio-economice a beneficiarilorRezultate aşteptate: Beneficiază de serviciile cantinei doar persoanele fără venituri sau cu venituri miciS2.1. Cantina/furnizorul acesteia realizează evaluarea situaţiei persoanelor care solicită serviciile sale, în vederea respectării criteriilor de eligibilitate prevăzute de lege.Cantina/furnizorul acesteia realizează ancheta socială la domiciliul/reşedinţa persoanei solicitante/reprezentantului legal al familiei pentru evaluarea situaţiei socio-economice a acestuia/acesteia.Cantina/furnizorul acesteia nu mai efectuează ancheta socială cu personalul propriu în următoarele situaţii:- dacă, pentru unele persoane, au fost efectuate anchete sociale în scopul acordării altor servicii sociale sau beneficii de asistenţă socială, iar rezultatele anchetei evidenţiază eligibilitatea persoanei respective pentru serviciile oferite de cantină, se utilizează ancheta socială respectivă, în copie;- dacă serviciul public de asistenţă socială pe a cărui rază teritorială îşi are reşedinţa/domiciliul persoana solicitantă a întocmit un plan de intervenţie, conform art. 47 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, în care se recomandă acordarea serviciilor oferite de cantină, se utilizează ancheta socială care a stat la baza planului de intervenţie, prezentată în copie.Im: Anchetele sociale sunt disponibile, în copie, la sediul cantinei.S2.2. Cantina/furnizorul acesteia are capacitatea de a efectua evaluarea situaţiei socio-economice a beneficiarilor.Anchetele sociale în care se consemnează datele privind evaluarea situaţiei socio-economice a beneficiarilor se efectuează de asistenţi sociali.În lipsa asistenţilor sociali, ancheta socială poate fi realizată de un tehnician asistenţă socială, exclusiv în scopul evaluării situaţiei socio-economice a persoanei care solicită serviciile oferite de cantină.Im: Cantina/furnizorul acesteia dovedeşte că anchetele sociale sunt efectuate de personal calificat (contracte de muncă, contracte de achiziţie servicii ale specialiştilor, contracte de voluntariat).STANDARD 3 ADMITERECantina socială se adresează exclusiv categoriilor de beneficiari prevăzute de lege sau stabilite prin hotărârea/decizia furnizoruluiRezultate aşteptate: Beneficiarii/reprezentanţii legali cunosc şi acceptă condiţiile de furnizare a serviciilor oferite de cantina socialăS3.1. Cantina/furnizorul acesteia utilizează o procedură proprie de admitere a beneficiarilor pentru serviciile oferite de cantină.Cantina/furnizorul acesteia elaborează şi aplică o procedura proprie de admitere în care se precizează, cel puţin: actele/documentele justificative necesare, criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor, cine ia decizia de admitere/respingere, modul în care se consemnează decizia, modalitatea de încheiere a contractului de furnizare servicii, modalitatea de stabilire a contribuţiei beneficiarului dacă este cazul.Procedura de admitere poate fi redactată ca document de sine stătător sau poate reprezenta un capitol din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare al cantinei.Im: Un exemplar al procedurii de admitere/regulamentului propriu de organizare şi funcţionare al cantinei, pe suport de hârtie, este disponibil la sediul centruluiS3.2. Cantina/furnizorul acesteia încheie cu fiecare beneficiar/reprezentant legal un contract de furnizare servicii.Contractul de furnizare servicii se încheie între cantină/furnizorul acesteia şi beneficiar sau, după caz, reprezentantul său legal ori reprezentantul legal al familiei.Modelul contractului de furnizare servicii este stabilit de cantină/furnizorul acesteia, în baza modelului reglementat prin ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi în funcţie de condiţiile prevăzute în regulamentul propriu de organizare şi funcţionare şi procedura proprie de admitere.Contractul de furnizare servicii este redactat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară. În cazul persoanelor cu dizabilităţi, contractul va fi pus la dispoziţia acestora şi în format accesibil (easy to read, Braille, CD video/audio, etc.) înainte de a fi semnat de către beneficiar/reprezentantul legal al acestuiaIm: Modelul contractului de furnizare servicii şi contractele de furnizare servicii încheiate se păstrează la sediul cantinei.S3.3. Cantina/furnizorul acesteia întocmeşte, pentru fiecare beneficiar, dosarul personal al beneficiarului.Dosarul personal al beneficiarului conţine, cel puţin, următoarele documente:- cererea pentru prestarea serviciilor de cantină, semnată de beneficiar/reprezentant legal, aprobată de conducătorul centrului; în cazul cantinelor administrate şi finanţate de autorităţile administraţiei publice locale, cererea este aprobată de primar sau de persoana împuternicită de acesta; în cazurile de urgenţă, cererea pentru prestarea serviciilor cantinei pe o perioadă de maxim 7 zile, este aprobată de conducătorul cantinei;- ancheta socială cu privire la situaţia socio-economică a beneficiarului/familiei în original sau, după caz, în copie;- documentele justificative privind nivelul veniturilor beneficiarului/familiei, solicitate de cantină/furnizorul acesteia, în copie; după caz, declaraţia pe proprie răspundere a beneficiarului, în original;- contractul de furnizare servicii, în original.Dosarele personale ale beneficiarilor se păstrează în fişete/dulapuri închise, accesibile doar personalului de conducere şi angajaţilor cu atribuţii stabilite în acest sens.Im: Dosarele personale ale beneficiarilor sunt disponibile la sediul cantinei.S3.4. Cantina/furnizorul acesteia asigură arhivarea dosarelor personale ale beneficiarilor.Dosarul personal al beneficiarului este arhivat pe o perioadă prevăzută în nomenclatorul arhivistic al furnizorului, confirmat de Comisia de Selecţionare din cadrul Serviciului Judeţean al Arhivelor Naţionale.La sediul cantinei/furnizorului acesteia se păstrează dosarele personale arhivate pe o perioadă de un an, ulterior fiind depozitate în spaţiile cu destinaţia de arhivă.Cantina ţine evidenţa numerică şi nominală a dosarelor personale ale beneficiarilor arhivate, pe suport de hârtie sau electronic.Im: Dosarele personale ale beneficiarilor arhivate şi evidenţa acestora sunt disponibile la sediul cantinei/furnizorului acesteia.MODUL II ACORDAREA SERVICIILORSTANDARD 1 FURNIZAREA HRANEICantina socială prepară şi acordă una sau mai multe mese/zi cu respectarea principiilor unei alimentaţii sănătoase, echilibrate din punct de vedere cantitativ şi calitativRezultate aşteptate: Beneficiarii primesc hrană preparată conform principiilor unei alimentaţii sănătoaseS1.1. Cantina asigură fiecărui beneficiar una sau mai multe mese/zi.Cantinele administrate de autorităţile administraţiei publice locale furnizează hrana echivalentă pentru două mese/zi (corespunzătoare prânzului şi cinei), din care cel puţin una este o masă caldă.Cantinele administrate de alţi furnizori publici şi de furnizorii privaţi furnizează cel puţin o masă caldă/zi.Pe cât posibil, cantina oferă beneficiarilor meniuri variate de la o zi la alta.Meniul este afişat zilnic.Im: Beneficiarii primesc o alimentaţie adecvată nevoilor zilnice.S1.2. Cantina stabileşte meniurile astfel încât să fie echilibrate din punct de vedere caloric.Hrana aferentă celor două mese oferite se prepară în baza unui reţetar stabilit cu aportul unui nutriţionist.Im: Hrana acordată corespunde criteriilor unei alimentaţii sănătoase.S1.3. Cantina organizează distribuirea hranei calde şi reci în condiţii civilizate şi igienice.Pentru beneficiarii care nu doresc să ia masa la sediul cantinei, hrana caldă şi rece se distribuie într- un spaţiu special amenajat, în recipiente curate şi etanşe şi împachetate corespunzător, în vederea evitării riscurilor de contaminare.Im: Hrana se distribuie cu respectarea normelor de igienă sanitară.S1.4. Acordarea serviciilor se realizează conform unui program stabilit de cantină.Cantina funcţionează conform unui program propriu, zilnic sau la intervale regulate pe parcursul unei săptămâni. Programul cantinei este afişat într-un loc vizibil, la intrare.Pentru servirea mesei la sediul cantinei, se stabileşte programul în funcţie de numărul de beneficiari/zi. Timpul alocat servirii meselor este de cel puţin 3 ore pentru prânz şi 2 ore pentru cină.Im: Cantina afişează programul de activitate astfel încât să fie accesibil tuturor beneficiarilor.S1.5. Cantina asigură monitorizarea numărului zilnic de beneficiari şi a meselor oferite.Cantina utilizează o listă zilnică (tabel) pentru evidenţa beneficiarilor şi a meselor oferite (masă caldă şi rece, porţii de hrană şi pachete acordate). Lista (tabelul) conţine: numele şi prenumele beneficiarului, vârsta, numărul de mese oferite/numărul de porţii acordate, semnătura beneficiarului. Listele zilnice de evidenţă se îndosariază şi se păstrează la sediul cantinei.Cantina poate utiliza şi cartele/bonuri de alimente tipărite după un model propriu, stabilit şi aprobat de furnizorul cantinei. Documentele de evidenţă privind eliberarea şi utilizarea cartelelor/bonurilor se îndosariază şi se păstrează la sediul cantinei.Im: Listele zilnice de evidenţă/documentele de evidenţă privind beneficiarii şi mesele acordate zilnic sunt disponibile la sediul cantinei.S1.6. Cantina îşi încetează serviciile în situaţiile prevăzute de lege, precum şi în condiţiile în care beneficiarii nu mai respectă obligaţiile prevăzute în contractul de furnizare servicii.Cantina/furnizorul acesteia stabileşte şi aplică o procedură proprie privind condiţiile de încetare a serviciilor către beneficiar (în condiţiile prevăzute de lege, nerespectarea condiţiilor contractuale, comportament inadecvat faţă de personalul şi bunurile cantinei, suspendarea sau retragerea licenţei de funcţionare, etc.).Im: Un exemplar, pe suport de hârtie şi în format accesibil persoanelor cu dizabilităţi (easy to read, Braille, CD video/audio, etc.), al procedurii de încetare a acordării serviciilor cantinei este disponibil la sediul acesteia.STANDARD 2 DISTRIBUIREA HRANEI ŞI PRODUSELOR ALIMENTARECantina oferă servicii de distribuire a hranei şi a produselor alimentare de bazăRezultate aşteptate: Beneficiarii nedeplasabili îşi port primi hrana la domiciliu iar beneficiarii cu venituri mici pot achiziţiona, la preţul pieţei, produse agroalimentare de bazăS2.1. Cantina are capacitatea de a distribui hrana la domiciliul beneficiarilor nedeplasabili.Cantina utilizează mijloace de transport auto special dotate pentru distribuirea hranei la domiciliul beneficiarilor nedeplasabili.Distribuirea hranei se realizează conform unui program cunoscut şi acceptat de beneficiari.Lista beneficiarilor nedeplasabili şi programul de livrare a hranei se păstrează la sediul cantinei. În listă se consemnează numele şi prenumele beneficiarilor, numărul porţiilor de hrană, data livrării şi semnătura beneficiarului/reprezentantului său legal.Im: Cantina furnizează servicii inclusiv beneficiarilor nedeplasabili şi care nu dispun de un ajutor acordat de familie. Lista beneficiarilor nedeplasabili este disponibilă la sediul cantinei.S2.2. Cantina asigură transportul hranei în condiţii de siguranţă sanitară.Cantina efectuează transportul hranei cu autovehicule autorizate conform normelor sanitar-veterinare în vigoare şi utilizează recipiente curate, igienizate şi închise ermetic.Im: Cantina furnizează hrana la domiciliul beneficiarilor cu respectarea normelor de igienă sanitară.S2.3. Cantina are capacitatea de a organiza distribuirea de produse agroalimentare de bază.Depozitarea şi distribuirea produselor agroalimentare de bază se efectuează în spaţii special amenajate cu această destinaţie. Spaţiile respective nu se amplasează în vecinătatea bucătăriei, a spaţiilor de păstrare a alimentelor proaspete şi a hranei preparate.Distribuirea produselor agroalimentare se realizează în afara orelor de servire a meselor.Im: Distribuirea produselor agroalimentare de bază se realizează fără a perturba activitatea de preparare şi acordare de hrană beneficiarilor.S2.4. Cantina/furnizorul acesteia are capacitatea de a organiza gospodării-anexă ca activităţi autofinanţate.Cantina poate înfiinţa gospodării anexă cu profil agroalimentar şi zootehnic. Produsele obţinute din gospodăriile-anexă sunt utilizate exclusiv pentru prepararea hranei oferită de cantină.În cadrul gospodăriilor-anexă pot lucra: personal necalificat, beneficiari ai cantinei, beneficiari de venit minim garantat care desfăşoară activităţi în folosul comunităţii şi/sau voluntari.Im: Gospodăriile-anexă funcţionează exclusiv în beneficiul persoanelor care primesc serviciile cantinei, în scopul creşterii calităţii hranei furnizate.MODUL III PREPARAREA ŞI SERVIREA HRANEISTANDARD 1 AMENAJARE ŞI DOTARECantina socială oferă hrana zilnică a beneficiarilor în condiţii de siguranţă şi confortRezultate aşteptate: Beneficiarii primesc serviciile acordate de cantină într-un mediu accesibil şi sigurS1.1. Toate spaţiile cantinei sunt curate, sigure, confortabile şi adaptate, dotate cu echipamente adecvate pentru a permite şi încuraja autonomia beneficiarilor.Spaţiile accesibile beneficiarilor sunt astfel dimensionate, amenajate şi dotate încât să asigure confort şi siguranţă.Plasarea camerelor video este admisă numai pentru asigurarea securităţii la intrare şi pe culoarele comune.Im: Cantina este amenajată corespunzător pentru a oferi siguranţă şi confort beneficiarilor.S1.2. Cantina dispune de un plan de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant.Planul de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant are în vedere activităţile care privesc îmbunătăţirea permanentă a condiţiilor de primire şi deservire a beneficiarilor în spaţiile de care cantina dispune (poate avea în vedere programul de curăţenie şi igienizare periodică, lucrări de amenajare/reabilitare - zugrăvit, recompartimentare, adaptare, dotări cu mobilier, echipamente, autovehicule, amenajarea spaţiilor exterioare, amenajarea unor puncte de distribuţie alimente, etc.).Im: Planul de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant este disponibil la sediul cantinei.S1.3. Cantina dispune de spaţii comune amenajate şi dotate astfel încât să permită accesul facil al tuturor beneficiarilor.Sala de mese, hall-ul şi coridoarele sunt suficient de spaţioase şi sunt dotate cu mobilier adecvat.Intrarea în cantină şi accesul în spaţiile comune trebuie să permită inclusiv deplasarea beneficiarilor aflaţi în scaune cu rotile.După caz, se amplasează echipamente de sprijin, semne indicatoare, etc.În cazul cantinelor care funcţionau şi/sau erau acreditate la data solicitării acordării licenţei de funcţionare şi care nu îndeplinesc întocmai condiţiile menţionate, acestea pot funcţiona în continuare, dar au obligaţia să prevadă în planul de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant ca, în termen de maxim 5 ani, să amenajeze spaţiile comune conform tuturor condiţiilor standardului, pentru a fi reacreditate.Im: Spaţiile comune sunt amenajate şi dotate corespunzător pentru a asigura accesul facil al beneficiarilor.S1.4. Beneficiarii iau masa în spaţii special amenajate şi dotate corespunzător.Pentru beneficiarii ca iau masa la sediul cantinei, aceasta deţine o sală de mese, suficient de spaţioasă şi dotată corespunzător cu mobilierul necesar, tacâmuri şi veselă. Sala de mese permite accesul persoanelor aflate în cărucioare cu rotile.Când situaţia o impune, beneficiarii primesc ajutor pentru autoservire într-o manieră discretă şi tolerantă.Im: Servirea meselor are loc în spaţii speciale amenajate şi dotate corespunzător.S1.5. Cantina deţine spaţii special destinate preparării şi păstrării alimentelor.Cantina deţine spaţii cu destinaţia de bucătărie, oficiu, cămară sau beci, dotate cu mobilier, echipamente, materiale, instalaţii şi aparatura necesară derulării activităţilor specifice,cum ar fi: chiuvete cu apă curentă caldă şi rece, instalaţii pentru gătit, frigider, congelator, hotă, maşină de spălat vase şi altele.În cazul cantinelor care funcţionau şi/sau erau acreditate la data solicitării acordării licenţei de funcţionare şi care nu îndeplinesc întocmai condiţiile menţionate, acestea pot funcţiona în continuare, dar au obligaţia să prevadă în planul de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant ca, în termen de maxim 3 ani, să doteze spaţiile cu destinaţie specială corespunzător activităţilor derulate.Im: Păstrarea şi prepararea alimentelor se efectuează în spaţii amenajate corespunzător destinaţiei acestora.S1.6. Spaţiile comune şi cele cu destinaţie specială sunt amenajate astfel încât să prevină eventualele accidente.Cantina asigură securizarea ferestrelor (mecanismele de închidere funcţionează, după caz, sunt prevăzute cu elemente de siguranţă), securizarea instalaţiilor electrice, utilizarea de materiale antiderapante pentru pardoseală, fixarea cablurilor în afara drumului de acces obişnuit, îndepărtarea obiectelor contondente, etc.Uşile din cantină sunt prevăzute cu sisteme de închidere accesibile personalului.Im: Spaţiile centrului sunt amenajate corespunzător astfel încât să se limiteze riscul de accidente.S1.7. Cantina deţine grupuri sanitare suficiente, atât pentru beneficiari cât şi pentru personal. Grupurile sanitare sunt separate pe sexe.Numărul grupurilor sanitare destinate beneficiarilor este de minim două. Numărul grupurilor sanitare se stabileşte de fiecare cantină în funcţie de numărul de beneficiari care iau masa la sediul cantinei zilnic.Grupurile sanitare pentru personal sunt separate de cele ale beneficiarilor.Grupurile sanitare sunt dotate cu chiuvete cu apă caldă şi rece, săpun şi materiale igienico-sanitare (hârtie igienică, prosoape de hârtie, dezinfectante, etc.).Dacă nu există ventilaţie naturală, se montează echipamente de aerisire.În cazul cantinelor care funcţionau şi/sau erau acreditate la data solicitării acordării licenţei de funcţionare şi care nu îndeplinesc întocmai condiţiile menţionate cu privire la numărul minim de grupuri sanitare sau asigurarea unei ventilaţii permanente, acestea pot funcţiona în continuare, dar au obligaţia să prevadă în planul de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant ca, în termen de maxim 3 ani, să amenajeze şi să doteze grupurile sanitare corespunzător condiţiilor, pentru a fi reacreditate.Im: Centrul dispune de grupuri sanitare suficiente, funcţionale şi echipate corespunzător.STANDARD 2 IGIENA ŞI CONTROLUL INFECŢIILORCantina socială aplică măsurile de prevenire şi control ale infecţiilor, în conformitate cu legislaţia în vigoareRezultate aşteptate: Beneficiarii serviciilor furnizate de cantina socială sunt protejaţi contra riscului infecţiilorS2.1. Cantina utilizează echipamente din material textil curate şi igienizate.Halatele, prosoapele, feţele de masă şi orice alte echipamente din material textil utilizate de cantină sunt curate şi igienizate (spălate şi, după caz, dezinfectate).Dacă cantina deţine spălătorie/uscătorie proprie, aceasta funcţionează conform normelor igienico-sanitare şi este amplasată astfel încât să nu fie în vecinătatea spaţiilor în care se prepară, se servesc şi/sau se păstrează alimente.Im: Echipamentele din material textil utilizate zilnic sunt curate şi igienizate. Spaţiile cu destinaţia spălătorie sunt separate de cele în care se păstrează, se prepară şi se serveşte masa.S2.2. Cantina pune la dispoziţia beneficiarilor spaţii speciale pentru păstrarea hainelor.Cantina deţine mobilier (cuiere, dulap) sau un spaţiu adecvat (o cameră) pentru păstrarea hainelor beneficiarilor pe timpul în care acestora le este servită masa.În cazul cantinelor care funcţionau şi/sau erau acreditate la data solicitării acordării licenţei de funcţionare şi care nu îndeplinesc întocmai condiţiile standardului, acestea pot funcţiona în continuare, dar au obligaţia să prevadă în planul de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant ca, în termen de maxim 5 ani, să amenajeze spaţiile pentru păstrarea hainelor beneficiarilor, pentru a fi reacreditate.Im: Cantina deţine un spaţiu adecvat pentru depozitarea hainelor.S2.3. Cantina respectă normele legale de igienă privind prevenirea şi combaterea infecţiilor.Cantina respectă normele sanitare legale pentru prevenirea şi combaterea infecţiilor cu privire la: colectarea, împachetarea, manevrarea şi furnizarea hranei şi a alimentelor de bază, manevrarea şi păstrarea echipamentelor de bucătărie, a veselei şi tacâmurilor, colectarea şi păstrarea probelor de alimente pentru teste de laborator, colectarea, manevrarea şi depozitarea deşeurilor, etc.Im: Cantina ia toate măsurile pentru prevenirea şi combaterea infecţiilor. Avizele sanitare prevăzute de lege sunt disponibile la sediul centrului.S2.4. Toate spaţiile cantinei, echipamentele şi materialele utilizate sunt curate, igienizate, ferite de orice sursă de contaminare, în conformitate cu normele sanitare în vigoare.Spaţiile destinate preparării, păstrării alimentelor şi servirii meselor respectă normele igienico-sanitare şi de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare.Centrul elaborează şi aplică un plan propriu de igienizare.Planul cuprinde date despre programul de curăţenie (zilnică, săptămânală, lunară) pentru spaţiile de care dispune, etape de igienizare/dezinfecţie parţială şi/sau generală, materiale folosite, etc.Im: Cantina aplică programe de curăţenie şi igienizare periodică.S2.5. Cantina dispune de spaţii special destinate păstrării, depozitării materialelor de curăţenie, a altor materiale consumabile şi echipamente necesare activităţii zilnice.Cantina deţine spaţii (dulapuri, camere) în care depozitează, în condiţii de igienă şi siguranţă, materiale igienico-sanitare, precum şi alte materiale consumabile şi mijloace fixe.Accesul în spaţiile respective este permis doar personalului cantinei.Im: Cantina deţine spaţii amenajate corespunzător pentru păstrarea materialelor igienico-sanitare, precum şi pentru depozitarea oricăror alte materiale consumabile şi mijloace fixe în condiţii de igienă şi siguranţă.S2.6. Centrul realizează depozitarea deşeurilor şi ridicarea acestora conform prevederilor legale în vigoare.Cantina dispune de spaţii sau containere speciale pentru colectarea deşeurilor şi depozitarea acestora şi are încheiate contracte cu firmele de salubrizare.Im: Cantina colectează şi depozitează deşeurile în condiţii de siguranţă şi cu respectarea normelor igienico-sanitare.MODUL IV DREPTURILE BENEFICIARILORSTANDARD 1 RESPECTAREA DREPTURILOR BENEFICIARILORCantina socială, în activitatea desfăşurată, protejează şi promovează drepturile beneficiarilor în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personalăRezultate aşteptate: Drepturile şi obligaţiile beneficiarilor sunt cunoscute şi respectate de aceştiaS1.1. Cantina furnizează serviciile cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor beneficiarilor.Cantina/furnizorul acordă servicii cu respectarea unui set de drepturi ale beneficiarilor, în principal respectarea demnităţii, autodeterminării şi autonomiei personale a acestora, pe care le aduce la cunoştinţa acestora şi personalului propriu.Pentru acordarea serviciilor fără nici un fel de discriminare şi în condiţii egale pentru toţi, cantina stabileşte un set de obligaţii în sarcina beneficiarilor, pe care le aduce la cunoştinţa acestora şi a personalului.Drepturile şi obligaţiile beneficiarilor sunt afişate, într-un loc vizibil, la sediul cantinei. Beneficiarul este informat asupra drepturilor şi obligaţiilor sale odată cu încheierea contractului de servicii.Im: Drepturile şi obligaţiile beneficiarilor sunt afişate la sediul cantinei.S1.2. Personalul cantinei cunoaşte şi respectă drepturile beneficiarilor.Cantina organizează sesiuni de instruire a personalului privind respectarea drepturilor beneficiarilor.Im: Sesiunile de instruire sunt consemnate în registrul de evidenţă privind perfecţionarea continuă a personalului.S1.3. Cantina ia măsurile prevăzute de lege în situaţia în care au loc incidente deosebite.În situaţiile în care au loc incidente deosebite şi/sau sunt sesizate inclusiv cazuri de abuz, sau discriminare, cantina/furnizorul acesteia ia măsuri urgente de remediere şi aplică prevederile legale cu privire la semnalarea situaţiilor identificate către organismele/instituţiile competente.Conducătorul cantinei ţine un registru de evidenţă a incidentelor deosebite în care se menţionează data şi natura incidentului, numele, prenumele, vârsta şi adresa de domiciliu/rezidenţă a beneficiarului, instituţiile sesizate şi, după caz, măsurile întreprinse.Incidentele deosebite se notifică familiei beneficiarului şi instituţiilor competente (direcţii de sănătate publică, poliţie, Consiliul naţional pentru combaterea discriminării, etc.), în funcţie de natura acestora (afecţiuni acute care necesită serviciile ambulanţei şi/sau internare de urgenţă în spital, accidente, furturi, agresiuni, deces, incendiu, etc).Im: Registrul de evidenţă a incidentelor deosebite este disponibil la sediul cantinei.STANDARD 2 SESIZĂRI/RECLAMAŢIICantina socială încurajează beneficiarii să-şi exprime opinia asupra oricăror aspecte care privesc activitatea acesteiaRezultate aşteptate: Aspectele şi situaţiile care nemulţumesc beneficiarii sunt cunoscute astfel încât să poată fi remediate în timp utilS2.1. Cantina încurajează beneficiarii să-şi exprime opinia asupra serviciilor primite.Cantina pune la dispoziţia beneficiarilor un recipient de tip cutie poştală, în care aceştia pot depune sesizări/reclamaţii scrise cu privire la aspectele negative constatate, dar şi propuneri privind îmbunătăţirea activităţii centrului.Conţinutul cutiei se verifică lunar de conducătorul cantinei, în prezenţa a doi beneficiari şi se înregistrează pe loc într-un registru de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor, cu dată şi număr.Sesizările şi reclamaţiile se arhivează şi se păstrează la sediul cantinei/furnizorului acesteia o perioadă de 1 an de la înregistrare.Im: Cutia pentru sesizări şi reclamaţii este dispusă într-un loc accesibil tuturor beneficiarilor, iar registrul de evidenţă a sesizărilor/reclamaţiilor beneficiarilor este disponibil la sediul cantinei.S2.2. Cantina măsoară gradul de satisfacţie a beneficiarilor cu privire la serviciile primite.În scopul autoevaluării calităţii activităţii proprii, cantina/furnizorul acesteia aplică o procedură proprie de măsurare a gradului de satisfacţie a beneficiarilor. Se poate utiliza chestionare. Modelul chestionarului este stabilit de conducerea cantinei.Im: Procedura (modelul chestionarului) de măsurare a gradului de satisfacţie a beneficiarilor este disponibilă/disponibil, pe suport de hârtie, la sediul cantinei.MODUL V MANAGEMENT ŞI RESURSE UMANESTANDARD 1 ADMINISTRARE, ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARECantina socială respectă prevederile legale privind organizarea şi funcţionarea saRezultate aşteptate: Beneficiarii primesc serviciile unei cantine care funcţionează în condiţiile legiiS1.1. Cantina funcţionează conform prevederilor regulamentului propriu de organizare şi funcţionare.Cantina elaborează şi aplică un regulament propriu de organizare şi funcţionare, cu respectarea prevederilor legale privind cantinele sociale.Regulamentul precizează criteriile de organizare ale cantinei ca serviciu social cu sau fără personalitate juridică, atribuţiile conducătorului cantinei referitoare la coordonarea şi administrarea resurselor financiare, materiale şi umane, furnizarea serviciilor oferite de cantină (hrană caldă şi rece, produse agroalimentare de bază, programul zilnic de servire a meselor, după caz, transportul hranei la domiciliul beneficiarilor nedeplasabili, distribuirea hranei la alte centre sociale, organizarea şi dotarea spaţiilor: bucătărie şi alte spaţii de prelucrare a alimentelor, spaţii de depozitare alimente proaspete şi conservate, sală de mese, spaţii igienico-sanitare, birouri personal, spaţii de depozitare deşeuri, dotări cu echipamente şi materiale necesare activităţii zilnice, organizarea şi funcţionarea gospodăriilor anexă, atribuţiile personalului, cuantumul sumei ce revine în sarcina beneficiarului cărei i se percepe plata pentru alimentele primite, etc.Regulamentul de organizare şi funcţionare a cantinelor sociale înfiinţate şi finanţate de autorităţile administraţiei publice locale se aprobă prin hotărâre a consiliului local/după caz, judeţean.Regulamentul de organizare şi funcţionare a cantinelor sociale înfiinţate şi finanţate de furnizorii privaţi de servicii sociale se aprobă prin hotărâre/decizie a organului de conducere al furnizoruluiIm: Un exemplar al regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, pe suport de hârtie şi organigrama cantinei sunt disponibile la sediul acesteia.S1.2. Cantina asigură instruirea personalului în vederea cunoaşterii procedurilor utilizate şi a regulamentului propriu de organizare şi funcţionare.Cantina/furnizorul acesteia utilizează un registru de evidenţă privind perfecţionarea continuă a personalului în care se consemnează toate sesiunile de instruire planificate şi realizate.Im: Registrul de evidenţă privind perfecţionarea continuă a personalului, completat corespunzător, este disponibil la sediul cantinei.S1.3. Conducerea cantinei cunoaşte şi aplică normele legale privind gestionarea şi administrarea resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului.Cantina este supusă unui audit intern/evaluare internă, cel puţin o dată la 3 ani, în baza indicatorilor proprii de măsurare a eficienţei administrării resurselor umane, financiare, materiale, precum şi a eficacităţii şi performanţei activităţii sale.Conducerea cantinei/furnizorului deţine sau, după caz, poate prezenta documentele financiar-contabile, precum şi rapoartele de control ale organismelor prevăzute de lege.(ex. Curtea de Conturi, Inspecţia Muncii, Inspecţia Socială, etc).Pentru acordarea pentru prima oară a licenţei de funcţionare sunt obligatorii doar documentele financiar-contabile.Im: Indicatorii utilizaţi şi rapoartele de audit intern/evaluare internă sunt disponibile la sediul cantinei, pe suport de hârtie, precum şi documentele financiar contabile şi rapoartele de inspecţie sau control.S1.4. Cantina se asigură că beneficiarii şi orice persoană interesată, precum şi instituţiile publice cu responsabilităţi în domeniul protecţiei sociale, cunosc activitatea şi performanţele sale.Conducătorul cantinei elaborează anual un raport de activitate pe care-l publică pe site-ul propriu al cantinei sau, după caz, al furnizorului.Raportul de activitate se finalizează în luna februarie a anului curent pentru anul anterior.Im: Raportul de activitate, pe suport de hârtie, este disponibil la sediul cantinei şi este public.S1.5. Conducerea cantinei asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor.Cantina transmite semestrial către serviciul public de asistenţă socială pe a cărui rază teritorială îşi are sediul, lista beneficiarilor cu nume, prenume, adresa de domiciliu/reşedinţă a acestora şi perioada în care au frecventat cantina.Cantina/furnizorul acesteia se află în relaţie de colaborare cu serviciile publice de asistenţă socială, precum şi cu alţi furnizori publici şi privaţi de servicii sociale, pentru soluţionarea situaţiilor de dificultate în care se află beneficiarul.Im: Cantina/furnizorul acesteia arhivează listele semestriale ale beneficiarilor şi consemnează şi păstrează corespondenţa cu orice autoritate publică sau instituţie publică, cu organizaţii ale societăţii civile, culte, etc., sau orice alte documente care evidenţiază colaborarea sau parteneriatul cu acestea.STANDARD 2 RESURSE UMANECantina socială dispune de o structură de personal capabil să asigure activităţile şi serviciile acordate, în concordanţă cu scopul/funcţiile sale şi cu nevoile beneficiarilorRezultate aşteptate: Serviciile cantinei sociale sunt furnizate de personal calificatS2.1. Cantina dispune de personalul necesar pentru prepararea hranei şi distribuirea acesteia, precum şi pentru monitorizarea beneficiarilor.Cantina are angajaţi bucătari şi ajutoare de bucătar, după caz, cofetari, brutari şi alt personal calificat în domeniul alimentaţiei publice, în funcţie de numărul de beneficiari şi cantitatea de hrană preparată zilnic.Cantina angajează personal calificat sau achiziţionează serviciile unor specialişti (asistenţi sociali) pentru realizarea activităţilor/serviciilor acordate.Im: Statul de funcţii aprobat, în copie, precum şi contractele de prestări servicii sunt disponibile la sediul centrului.S2.2. Conducerea cantinei/furnizorul acesteia respectă dispoziţiile legale privind angajarea personalului.Personalul este angajat cu respectarea condiţiilor prevăzute în Codul Muncii.Pe lângă angajaţii proprii şi/sau personalul de specialitate ale căror servicii sunt achiziţionate, centrul încurajează folosirea voluntarilor şi încheie cu aceştia contracte de voluntariat, conform legii. De asemenea, cantina poate beneficia de aportul persoanelor care primesc venit minim garantat şi trebuie să efectueze un număr de ore de muncă în folosul comunităţii şi al altor beneficiari ai cantinei.Im: Contractele de muncă, contractele de prestări servicii, contractele de voluntariat sunt disponibile la sediul cantinei şi angajaţii sunt înscrişi în REVISAL.S2.3. Conducerea cantinei întocmeşte fişa postului pentru fiecare persoană angajată.În fişele de post se înscriu atribuţiile concrete ale angajatului, relaţiile de subordonare şi de colaborare. Fiecare fişă de post este semnată de persoana care a întocmit-o şi de angajat.Fişele de post se revizuiesc anual în luna decembrie, precum şi ori de câte ori atribuţiile angajatului se modifică.Im: Fişele de post ale personalului (în original sau în copie) sunt disponibile la sediul cantinei, în original sau, după caz, copie.S2.4. Conducerea cantinei realizează anual evaluarea personalului.Fişele de evaluare descriu atribuţiile persoanei şi notează gradul de îndeplinire şi performanţele acesteia, pe o scală de la 1 la 5.Fiecare fişă de evaluare este semnată de persoana care a întocmit-o şi de către persoana evaluată. Fişele de evaluare se întocmesc cel târziu în luna februarie a fiecărui an, pentru anul anterior.Im: Fişele de evaluare a personalului sunt disponibile la sediul cantinei/furnizorului acesteia.S2.5. Cantina/furnizorul acesteia se asigură că personalul cantinei are create oportunităţile şi condiţiile necesare creşterii performanţelor profesionale.Cantina/furnizorul acesteia elaborează şi aplică un plan de instruire şi formare continuă pentru angajaţii cantinei.Im: Planul de instruire şi formare profesională este disponibil la sediul cantinei.S2.6. Personalul cantinei are controalele medicale periodice efectuate conform normelor legale în vigoare.Cantina se asigură că personalul propriu se supune controalelor medicale periodice prevăzute de lege.Im: Documentele emise ca urmare a controalelor medicale periodice se păstrează la dosarele de personal ale angajaţilor.  +  Secţiunea a 2-a Clarificări privind modalitatea de autoevaluare a îndeplinirii standardelor minime de calitate pentru cantinele socialePentru a obţine licenţa de funcţionare, cantina socială trebuie să îndeplinească un punctaj care poate varia între 43 şi 47 de puncte.Pentru un punctaj de 43 de puncte, cantina socială trebuie să îndeplinească obligatoriu standardele minime de calitate prevăzute la Modulele I, III, IV, V şi cele prevăzute la Modulul II - Standardul 1.Pentru cantina socială care, pe lângă standardele minime de calitate pentru care se întruneşte punctajul de 43 de puncte, furnizează serviciile/desfăşoară activităţile prevăzute la Standardul 2 de la Modulul II, este obligatorie notarea standardului/condiţiilor acestuia, iar punctajul poate varia între 44 şi 47 puncte.Fişa de autoevaluare pentru o cantină socială se completează după modelul prevăzut în Anexa nr. 9 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, după cum urmează:MODELFIŞĂ DE AUTOEVALUARE*Font 7*                                                            ┌─────────────┬─────────────┬────────────────────────────────────────────┐                                                            │Punctaj maxim│Punctaj │ Observaţii │                                                            │al standar- │rezultat │ │                                                            │delor minime │în urma │ │                                                            │de calitate │autoevaluării│ │                                                            │ │îndeplinirii │ │                                                            │ │standardelor │ │                                                            │ │minime de │ │                                                            │ │calitate │ │┌───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│MODUL I ACCESAREA SERVICIULUI (Standarde 1-3) │ 8 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 1 INFORMARE │TOTAL: 2 │TOTAL: │ ││Cantina socială asigură informarea potenţialilor │ │ │ ││beneficiari şi a oricăror persoane interesate cu privire │ │ │ ││la activităţile desfăşurate şi serviciile oferite │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Persoanele interesate au acces la │ │ │ ││informaţii referitoare la modul de organizare şi │ │ │ ││funcţionare a cantinei sociale, condiţiile de admitere şi │ │ │ ││oferta de servicii, drepturile şi obligaţiile persoanelor │ │ │ ││beneficiare │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.1 Cantina pune la dispoziţia beneficiarilor/ │ │ │ ││reprezentanţilor legali/convenţionali (ai beneficiarului/ai│ │ │ ││familiei acestuia) sau oricărei alte persoane interesate │ │ │ ││materiale informative privind serviciile oferite. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.2 Cantina asigură informarea beneficiarilor/ │ │ │ ││reprezentanţilor legali/convenţionali cu privire la │ │ │ ││regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului │ │ │ ││respectiv, precum şi asupra drepturilor şi obligaţiilor │ │ │ ││beneficiarului. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 2 EVALUARE │TOTAL: 2 │TOTAL: │ ││Acordarea serviciilor cantinei sociale se realizează în │ │ │ ││baza evaluării situaţiei socio-economice a beneficiarilor │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiază de serviciile cantinei │ │ │ ││doar persoanele fără venituri sau cu venituri mici │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.1 Cantina/furnizorul acesteia realizează evaluarea │ │ │ ││situaţiei persoanelor care solicită serviciile sale, în │ │ │ ││vederea respectării criteriilor de eligibilitate prevăzute │ │ │ ││de lege. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.2 Cantina/furnizorul acesteia are capacitatea de a │ │ │ ││efectua evaluarea situaţiei socio-economice a │ │ │ ││beneficiarilor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 3 ADMITERE │TOTAL: 4 │TOTAL: │ ││Cantina socială se adresează exclusiv categoriilor de │ │ │ ││beneficiari prevăzute de lege sau stabilite prin │ │ │ ││hotărârea/decizia furnizorului │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii/reprezentanţii legali │ │ │ ││cunosc şi acceptă condiţiile de furnizare a serviciilor │ │ │ ││oferite de cantina socială │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.1 Cantina/furnizorul acesteia utilizează o procedură │ │ │ ││proprie de admitere a beneficiarilor pentru serviciile │ │ │ ││oferite de cantină. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.2 Cantina/furnizorul acesteia încheie cu fiecare │ │ │ ││beneficiar/reprezentant legal un contract de furnizare │ │ │ ││servicii. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.3 Cantina/furnizorul acesteia întocmeşte, pentru fiecare│ │ │ ││beneficiar, dosarul personal al beneficiarului. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.4 Cantina/furnizorul acesteia asigură arhivarea │ │ │ ││dosarelor personale ale beneficiarilor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│MODUL II ACORDAREA SERVICIILOR (Standarde 1-2) │ 10 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 1 FURNIZAREA HRANEI │TOTAL: 6 │TOTAL: │ ││Cantina socială prepară şi acordă una sau mai multe mese/zi│ │ │ ││cu respectarea principiilor unei alimentaţii sănătoase, │ │ │ ││echilibrate din punct de vedere cantitativ şi calitativ │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii primesc hrană preparată │ │ │ ││conform principiilor unei alimentaţii sănătoase │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.1 Cantina asigură fiecărui beneficiar una sau mai multe │ │ │ ││mese/zi. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.2 Cantina stabileşte meniurile astfel încât să fie │ │ │ ││echilibrate din punct de vedere caloric. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.3 Cantina organizează distribuirea hranei calde şi reci │ │ │ ││în condiţii civilizate şi igienice. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.4 Acordarea serviciilor se realizează conform unui │ │ │ ││program stabilit de cantină. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.5 Cantina asigură monitorizarea numărului zilnic de │ │ │ ││beneficiari şi a meselor oferite. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.6 Cantina îşi încetează serviciile în situaţiile │ │ │ ││prevăzute de lege, precum şi în condiţiile în care │ │ │ ││beneficiarii nu mai respectă obligaţiile prevăzute în │ │ │ ││contractul de furnizare servicii. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 2 DISTRIBUIREA HRANEI ŞI PRODUSELOR ALIMENTARE │TOTAL: 4 │TOTAL: │Se notează doar în situaţia în care cantina ││Cantina oferă servicii de distribuire a hranei şi a │ │ │socială acordă serviciile/desfăşoară ││produselor alimentare de bază │ │ │activităţile menţionate la S.2.1 - S.2.4 ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii nedeplasabili îşi port │ │ │ ││primi hrana la domiciliu iar beneficiarii cu venituri mici │ │ │ ││pot achiziţiona, la preţul pieţei, produse agroalimentare │ │ │ ││de bază │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.1 Cantina are capacitatea de a distribui hrana la │ │ │ ││domiciliul beneficiarilor nedeplasabili. │ 1 │ │Se notează doar dacă desfăşoară activitatea │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.2 Cantina asigură transportul hranei în condiţii de │ 1 │ │Se notează doar dacă desfăşoară activitatea ││siguranţă sanitară. │ │ │prevăzută la S.2.1 │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.3 Cantina are capacitatea de a organiza distribuirea de │ 1 │ │Se notează doar dacă desfăşoară activitatea ││produse agroalimentare de bază. │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.4 Cantina/furnizorul acesteia are capacitatea de a │ 1 │ │Se notează doar dacă este înfiinţată o ││organiza gospodării-anexă ca activităţi autofinanţate. │ │ │gospodărie-anexă │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│MODUL III PREPARAREA ŞI SERVIREA HRANEI (Standarde 1-2) │ 13 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 1 AMENAJARE ŞI DOTARE │TOTAL: 7 │TOTAL: │ ││Cantina socială oferă hrana zilnică a beneficiarilor în │ │ │ ││condiţii de siguranţă şi confort │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii primesc serviciile │ │ │ ││acordate de cantină într-un mediu accesibil şi sigur │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.1 Toate spaţiile cantinei sunt curate, sigure, │ │ │ ││confortabile şi adaptate, dotate cu echipamente adecvate │ │ │ ││pentru a permite şi încuraja autonomia beneficiarilor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.2 Cantina dispune de un plan de amenajare şi adaptare a │ │ │ ││mediului ambiant. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.3 Cantina dispune de spaţii comune amenajate şi dotate │ │ │ ││astfel încât să permită accesul facil al tuturor │ │ │ ││beneficiarilor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.4 Beneficiarii iau masa în spaţii special amenajate şi │ │ │ ││dotate corespunzător. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.5 Cantina deţine spaţii special destinate preparării şi │ │ │ ││păstrării alimentelor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.6 Spaţiile comune şi cele cu destinaţie specială sunt │ │ │ ││amenajate astfel încât să prevină eventualele accidente. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.7 Cantina deţine grupuri sanitare suficiente, atât │ │ │ ││pentru beneficiari cât şi pentru personal. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 2 IGIENA ŞI CONTROLUL INFECŢIILOR │TOTAL: 6 │TOTAL: │ ││Cantina socială aplică măsurile de prevenire şi control ale│ │ │ ││infecţiilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii serviciilor furnizate de │ │ │ ││cantina socială sunt protejaţi contra riscului infecţiilor │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.1 Cantina utilizează echipamente din material textil │ │ │ ││curate şi igienizate. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.2 Cantina pune la dispoziţia beneficiarilor spaţii │ │ │ ││speciale pentru păstrarea hainelor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.3 Cantina respectă normele legale de igienă privind │ │ │ ││prevenirea şi combaterea infecţiilor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.4 Toate spaţiile cantinei, echipamentele şi materialele │ │ │ ││utilizate sunt curate, igienizate, ferite de orice sursă de│ │ │ ││contaminare, în conformitate cu normele sanitare în │ │ │ ││vigoare. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.5 Cantina dispune de spaţii special destinate păstrării,│ │ │ ││depozitării materialelor de curăţenie, a altor materiale │ │ │ ││consumabile şi echipamente necesare activităţii zilnice. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.6 Centrul realizează depozitarea deşeurilor şi ridicarea│ │ │ ││acestora conform prevederilor legale în vigoare. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│MODUL IV DREPTURILE BENEFICIARILOR (Standarde 1-2) │ 5 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 1 RESPECTAREA DREPTURILOR BENEFICIARILOR │TOTAL: 3 │TOTAL: │ ││Cantina socială, în activitatea desfăşurată, protejează şi │ │ │ ││promovează drepturile beneficiarilor în ceea ce priveşte │ │ │ ││egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, │ │ │ ││autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Drepturile şi obligaţiile │ │ │ ││beneficiarilor sunt cunoscute şi respectate de aceştia │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.1 Cantina furnizează serviciile cu respectarea │ │ │ ││drepturilor şi obligaţiilor beneficiarilor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.2 Personalul cantinei cunoaşte şi respectă drepturile │ │ │ ││beneficiarilor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.3 Cantina ia măsurile prevăzute de lege în situaţia în │ │ │ ││care au loc incidente deosebite │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 2 SESIZĂRI/RECLAMAŢII │ 2 │ │ ││Cantina socială încurajează beneficiarii să-şi exprime │ │ │ ││opinia asupra oricăror aspecte care privesc activitatea │ │ │ ││acesteia │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Aspectele şi situaţiile care │ │ │ ││nemulţumesc beneficiarii sunt cunoscute astfel încât să │ │ │ ││poată fi remediate în timp util │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.1 Cantina încurajează beneficiarii să-şi exprime opinia │ │ │ ││asupra serviciilor primite. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.2 Cantina măsoară gradul de satisfacţie a beneficiarilor│ │ │ ││cu privire la serviciile primite. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│MODUL V MANAGEMENT ŞI RESURSE UMANE (Standarde 1-2) │ 11 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 1 ADMINISTRARE, ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE │TOTAL: 5 │TOTAL: │ ││Cantina socială respectă prevederile legale privind │ │ │ ││organizarea şi funcţionarea sa. │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii primesc serviciile unei │ │ │ ││cantine care funcţionează în condiţiile legii │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.1 Cantina funcţionează conform prevederilor │ │ │ ││regulamentului propriu de organizare şi funcţionare. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.2 Cantina asigură instruirea personalului în vederea │ │ │ ││cunoaşterii procedurilor utilizate şi a regulamentului │ │ │ ││propriu de organizare şi funcţionare. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.3 Conducerea cantinei cunoaşte şi aplică normele legale │ │ │ ││privind gestionarea şi administrarea resurselor financiare,│ │ │ ││materiale şi umane ale centrului. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.4 Cantina se asigură că beneficiarii şi orice persoană │ │ │ ││interesată, precum şi instituţiile publice cu │ │ │ ││responsabilităţi în domeniul protecţiei sociale, cunosc │ │ │ ││activitatea şi performanţele sale. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.5 Conducerea cantinei asigură comunicarea şi colaborarea│ │ │ ││permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la │ │ │ ││nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte │ │ │ ││instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii │ │ │ ││civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 2 RESURSE UMANE │TOTAL: 6 │TOTAL: │ ││Cantina socială dispune de o structură de personal capabil │ │ │ ││să asigure activităţile şi serviciile acordate, în │ │ │ ││concordanţă cu scopul/funcţiile sale şi cu nevoile │ │ │ ││beneficiarilor │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Serviciile cantinei sociale sunt │ │ │ ││furnizate de personal calificat │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.1 Cantina dispune de personalul necesar pentru │ │ │ ││prepararea hranei şi distribuirea acesteia, precum şi │ │ │ ││pentru monitorizarea beneficiarilor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.2 Conducerea cantinei/furnizorul acesteia respectă │ │ │ ││dispoziţiile legale privind angajarea personalului. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.3 Conducerea cantinei întocmeşte fişa postului pentru │ │ │ ││fiecare persoană angajată. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.4 Conducerea cantinei realizează anual evaluarea │ │ │ ││personalului. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.5 Cantina/furnizorul acesteia se asigură că personalul │ │ │ ││cantinei are create oportunităţile şi condiţiile necesare │ │ │ ││creşterii performanţelor profesionale. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.6 Personalul cantinei are controalele medicale periodice│ │ │ ││efectuate conform normelor legale în vigoare. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│PUNCTAJ TOTAL: │ 47 │ │ │└───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────────────────────────────────────┘-------