STANDARDE MINIME DE CALITATE din 5 noiembrie 2014pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice (Anexa 8)
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 874 bis din 2 decembrie 2014  Notă

  ──────────

  *) Aprobate de Ordinul nr. 2.126 din 5 noiembrie 2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 2 decembrie 2014.

  ──────────
   +  Secţiunea 1 Standarde minime de calitateMODUL I ACCESAREA SERVICIULUI (Standardele 1-2)STANDARD 1 INFORMAREServiciul de îngrijiri la domiciliu, denumit în continuare serviciu, asigură informarea potenţialilor beneficiari şi a oricăror persoane interesate cu privire la scopul/funcţiile sale şi modul propriu organizare şi funcţionareRezultate aşteptate: Persoanele interesate au acces la informaţii referitoare la modul de organizare şi funcţionare a serviciului, scopul/funcţiile acestuia, condiţiile de accesareS1.1. Serviciul deţine şi pune la dispoziţia beneficiarului sau oricărei alte persoane interesate materiale informative privind activităţile derulate.Materialele informative conţin date despre sediul serviciului, organizarea şi funcţionarea acestuia, activităţile desfăşurate, personalul de specialitate, costul serviciului şi cuantumul contribuţiei financiare a beneficiarului, precum şi orice alte informaţii considerate utile.Materialele informative pot fi pe suport de hârtie şi/sau pe suport electronic şi sunt mediatizate la nivelul comunităţii locale/judeţene prin intermediul cabinetelor de medicină de familie.În situaţia în care furnizorul serviciului deţine un site propriu, materialele informative (materiale scrise/broşuri, filme şi/sau fotografii de informare sau publicitare, etc) se postează pe site-ul respectiv.Imaginea beneficiarilor şi datele cu caracter personal pot deveni publice în materialele informative doar cu acordul scris al acestora sau, după caz, al reprezentanţilor legali/convenţionali.Im: Cel puţin una din formele de informare menţionate sunt disponibile la sediul serviciului/furnizorului acestuia şi/sau pot fi accesate pe site-ul lor.S1.2. Serviciul are capacitatea de a realiza propriul program de informare a beneficiarilor şi de comunicare cu publicul interesat.Furnizorul serviciului desemnează cel puţin o persoană responsabilă pentru activităţile de comunicare cu publicul, precum şi pentru cele privind informarea beneficiarilor.Im: Atribuţiile persoanei responsabile pentru activităţile de comunicare cu publicul şi de informare a beneficiarilor sunt trecute în fişa postului.S1.3. Serviciul dispune de o procedură proprie privind informarea beneficiarilor asupra activităţilor derulate.Persoana cu atribuţii privind informarea beneficiarilor, comunică acestora toate datele şi informaţiile referitoare la organizarea şi funcţionarea serviciului, odată cu încheierea contractului de furnizare servicii.Numele complet al beneficiarului sau, după caz, al reprezentantului său legal/convenţional, tema informării, data la care s-a efectuat, semnătura beneficiarului/reprezentantului legal/convenţional şi a persoanei care a realizat informarea se înscriu într-un registru de evidenţă privind informarea beneficiarilor.Im: Registrul de evidenţă privind informarea beneficiarilor este disponibil la sediul serviciului/furnizorului acestuia.STANDARD 2 ACCESAREA SERVICIULUIServiciul se adresează exclusiv categoriilor de beneficiari cu nevoi de îngrijire personalăRezultate aşteptate: Beneficiarii/reprezentanţii legali cunosc şi acceptă condiţiile de acordare a serviciului.S2.1. Furnizorul serviciului elaborează şi aplică o procedură proprie de accesare a serviciului.Procedura de accesare a serviciului precizează, după caz: criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor, actele necesare, cine ia decizia de acceptare/respingere, modalitatea de încheiere a contractului de furnizare servicii şi modelul acestuia, modalitatea de stabilire a contribuţiei beneficiarului dacă este cazul,etc.Beneficiarii/reprezentanţii legali şi membrii de familie interesaţi sunt informaţi asupra condiţiilor prevăzute în procedura de accesare a serviciului.Im: Un exemplar al procedurii de accesare a serviciului, pe suport de hârtie, este disponibil la sediul serviciului/furnizorului acestuia.S2.2. Acordarea serviciului se realizează în baza unui contract de furnizare servicii.Conducătorul serviciului/furnizorul acestuia (persoana împuternicită) încheie cu beneficiarul sau după caz, cu reprezentantul legal al acestuia un contract de furnizare servicii.Formatul contractului de furnizare servicii este stabilit de fiecare furnizor de servicii, în baza modelului aprobat prin ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.Dacă este cazul, în funcţie de condiţiile contractuale, respectiv existenţa unei persoane/unor persoane care participă la plata contribuţiei din partea beneficiarului, se încheie angajamente de plată cu acestea. Angajamentele de plată fac parte integrantă din contract.Contractul de furnizare servicii este redactat în două sau mai multe exemplare originale, în funcţie de numărul semnatarilor contractului.Im: Modelul contractului de furnizare servicii şi contractele încheiate cu beneficiarii sunt disponibile la sediul serviciului/furnizorului serviciului.S2.3. Serviciul întocmeşte, pentru fiecare beneficiar, dosarul personal al beneficiarului.Dosarul personal al beneficiarului conţine, cel puţin, următoarele documente:- cererea de admitere semnată de beneficiar şi aprobată de conducătorul centrului;- cartea de identitate a beneficiarului, în copie;- după caz, cartea de identitate a reprezentantului legal şi cartea de identitate a persoanei care plăteşte/persoanelor care plătesc, integral sau parţial, contribuţia beneficiarului, în copie;- actele/documentele emise în condiţiile legii prin care se atestă gradul de dependenţă al persoanei/gradul de handicap şi recomandarea îngrijirii la domiciliu, planul individualizat de asistenţă şi îngrijire dacă există, orice alte documente eliberate de serviciile publice de asistenţă socială, structuri specializate în evaluare complexă, cabinete medicale care evidenţiază necesitatea acordării de ajutor pentru efectuarea activităţilor de bază ale vieţii zilnice.- contractul de furnizare servicii, în original.Im: Dosarele personale ale beneficiarilor sunt disponibile la sediul serviciului/furnizorului acestuia.S2.4. Serviciul asigură arhivarea dosarelor personale ale beneficiarilor.Dosarul personal al beneficiarului este arhivat la sediul serviciului/furnizorului acestuia pe o perioadă prevăzută în nomenclatorul arhivistic al furnizorului, confirmat de Comisia de Selecţionare din cadrul Serviciului Judeţean al Arhivelor Naţionale.La solicitarea scrisă a beneficiarului/reprezentantului său legal, o copie a dosarului personal se pune la dispoziţia acestuia după încetarea raporturilor contractuale.Centrul ţine evidenţa dosarelor personale ale beneficiarilor arhivate, pe suport de hârtie sau electronic.Im: Dosarele personale ale beneficiarilor arhivate şi evidenţa acestora sunt disponibile la sediul serviciului/furnizorului serviciului.S2.5. Furnizorul serviciului elaborează şi utilizează o procedură proprie privind încetarea/sistarea acordării serviciului.Procedura stabileşte situaţiile în care încetează/se sistează acordarea serviciilor către beneficiar şi modalităţile de realizare (la cererea sau prin decizia unilaterală a beneficiarului, prin decizia furnizorului serviciului, prin acordul ambelor părţi, etc.).Beneficiarii sunt informaţi asupra condiţiilor/situaţiilor de încetare/sistare a serviciului. Informarea va fi înregistrată în Registrul de evidenţă a informării beneficiarilor cu semnătura beneficiarului şi a celui care a făcut informareaIm: Cel puţin un exemplar, pe suport de hârtie, al procedurii de încetare/sistare a acordării serviciilor către beneficiar este disponibil la sediul furnizorului serviciului.MODUL II EVALUARE ŞI PLANIFICARE (Standardele 1-2)STANDARD 1 EVALUAREÎngrijirea la domiciliu a beneficiarilor se realizează în baza evaluării nevoilor individuale şi a situaţiei personale a fiecărui beneficiarRezultate aşteptate: Beneficiarii primesc asistenţa şi suportul necesar pentru realizarea activităţilor de bază ale vieţii zilnice în funcţie de nevoile individuale, corelate cu gradul de dependenţă/gradul de handicapS1.1. Fiecare beneficiar primeşte îngrijiri la domiciliu în baza unei evaluări a nevoilor proprii.Furnizorul serviciului realizează evaluarea nevoilor de îngrijire personală la domiciliul beneficiarului, indiferent dacă acesta a fost supus anterior evaluării realizată de structurile de evaluare complexă prevăzute de lege sau, după caz, de unităţi sanitare (cabinete de medicină de familie, cabinete de specialitate, unităţi sanitare cu paturi).La realizarea evaluării nevoilor beneficiarului, personalul ţine cont de rezultatele evaluărilor complexe şi documentelor medicale, precum şi de recomandările formulate în documentele prezentate de beneficiarPentru evaluare se utilizează fişa de evaluare/reevaluare a beneficiarului, elaborată de furnizorul serviciului după modelul fişei de evaluare socio-medicală din Grila naţională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000.Odată cu încetarea/sistarea serviciului, fişa de evaluare/reevaluare a beneficiarului se arhivează în dosarul personal al beneficiarului.Im: Modelul fişei de evaluare/reevaluare a beneficiarului, precum şi fişele completate conform condiţiilor standardului sunt disponibile la sediul serviciului/furnizorului acestuia.S1.2. Furnizorul serviciului are capacitatea de a realiza evaluarea nevoilor beneficiarilor.Evaluarea nevoilor beneficiarului se realizează de personal de specialitate (asistenţi sociali, psiholog, asistenţi medicali, medici geriatri, medici de familie etc).Furnizorul serviciului angajează personalul de specialitate şi/sau încheie contracte de prestări servicii cu specialiştii respectivi.Im: Statul de funcţii şi contractele de prestări servicii sunt disponibile la sediul furnizorului serviciului. Personalul angajat este înregistrat în REVISAL.S1.3. Personalul serviciului realizează reevaluarea nevoilor beneficiarilor conform unui calendar prestabilit.Reevaluarea se realizează anual, precum şi atunci când situaţia o impune, respectiv dacă apar modificări semnificative ale stării de sănătate şi ale statusului funcţional fizic şi/sau psihic al beneficiarului.Rezultatele reevaluării se înscriu în fişa de evaluare/reevaluare a beneficiarului şi sunt aduse la cunoştinţa beneficiarului care poate solicita informaţii/explicaţii suplimentare în raport cu rezultatele evaluării.Im: Fişa de evaluare/reevaluare a beneficiarului conţine rubrici privind reevaluarea acestuia.S1.4. Evaluarea/reevaluarea nevoilor beneficiarului se efectuează cu implicarea acestuia.Beneficiarului i se aduce la cunoştinţă necesitatea de a se implica activ în activitatea de evaluare şi de a furniza informaţii reale evaluatorului/evaluatorilor.În situaţia în care beneficiarul este lipsit de discernământ, reprezentantul legal al acestuia poate participa la evaluare/reevaluare sau poate solicita să fie informat în scris asupra rezultatelor evaluării/reevaluării. În cazul în care reprezentantul legal/convenţional nu poate sau nu doreşte să participe la procesul de evaluare/reevaluare, acesta îşi exprimă în scris acordul ca personalul serviciului să efectueze evaluarea/reevaluarea nevoilor beneficiarului fără implicarea sa.Im: Fişa de evaluare/reevaluare are o rubrică destinată semnăturii beneficiarului sau, după caz, reprezentantului său legal.STANDARD 2 PLANIFICAREA ÎNGRIJIRILORÎngrijirea la domiciliu se realizează conform unui plan individualizat de asistenţă şi îngrijireRezultate: Fiecare beneficiar primeşte ajutorul necesar, în funcţie de nevoile individualeS2.1. Furnizorul serviciului acordă ajutorul pentru realizarea activităţilor de bază ale vieţii zilnice, în baza unui plan individualizat de asistenţă şi îngrijire.Planul individualizat de asistenţă şi îngrijire se elaborează în baza evaluării/reevaluării nevoilor beneficiarului, a datelor cuprinse în documentele emise de structurile specializate în evaluare complexă, în evaluările şi recomandările medicale, în documentele emise de alte structuri de specialitate şi cuprinde, cel puţin:- numele complet şi vârsta beneficiarului;- activităţile planificate şi efectuate de îngrijitori, tipul de ajutor acordat, programarea zilnică sau săptămânală, timpul aferent intervenţiei exprimat în ore/zi sau ore/săptămână, materiale şi echipamente necesare activităţii de îngrijire;- termenele de revizuire ale planului;- numele complet, profesia/ocupaţia persoanei/persoanelor care au realizat planul individualizat de asistenţă şi îngrijire;- numele complet al responsabilului de caz;- numele complet al îngrijitorului;- semnătura beneficiarului, semnătura persoanei/persoanelor care au elaborat planul, semnătura responsabilului de caz, semnătura îngrijitorului.Fiecare furnizor de servicii îşi stabileşte modelul propriu pentru întocmirea planului individualizat de asistenţă şi îngrijire.Odată cu încetarea serviciilor, planul individualizat de asistenţă şi îngrijire se arhivează în dosarul personal al beneficiarului.Im: Modelul planului individualizat de asistenţă şi îngrijire este disponibil la sediul serviciului/furnizorului acestuia. Planurile individualizate de asistenţă şi îngrijire ale beneficiarilor sunt disponibile la sediul serviciului/furnizorului acestuia.S2.2. Serviciul are capacitatea de a realiza şi aplica planul individualizat de asistenţă şi îngrijire al beneficiarului.Serviciul dispune de personal de specialitate capabil să elaboreze planul individualizat de asistenţă şi îngrijire, să-l comunice beneficiarului şi să-l aplice.Personalul care stabileşte planul individualizat de asistenţă şi îngrijire este cel care realizează evaluarea sau responsabilul de caz.Im: Statul de funcţii şi/sau contractele de prestări servicii încheiate cu diverşi specialişti sunt disponibile la sediul serviciului/furnizorului acestuia.S2.3. Planul individualizat de asistenţă şi îngrijire este revizuit după fiecare reevaluare.Revizuirea planului individualizat de asistenţă şi îngrijire se realizează în termen de maxim 3 zile de la finalizarea reevaluării, de către responsabilul de caz.Im: Planul individualizat de asistenţă şi îngrijire completat conform condiţiilor standardului, este disponibil la sediul serviciului/furnizorului acestuia.S2.4. Planul individualizat de asistenţă şi îngrijire se întocmeşte cu consultarea beneficiarului.La întocmirea planului individualizat de asistenţă şi îngrijire beneficiarul participă activ şi este încurajat să-şi exprime preferinţele/dorinţele.Planul individualizat de asistenţă şi îngrijire conţine o rubrică destinată semnăturii beneficiarului/reprezentantului său legal prin care se atestă luarea la cunoştinţă şi acceptul acestuia.În situaţia în care reprezentantul legal nu poate fi prezent pentru a semna evaluarea şi planificarea activităţilor, acesta completează, odată cu semnarea contractului de furnizare servicii, un acord scris prin care îşi dă acceptul cu privire la deciziile şi recomandările formulate de personalul serviciului referitoare la îngrijirea şi asistarea beneficiarului.Im: Planurile individualizate de asistenţă şi îngrijire completate conform condiţiilor standardului, sunt disponibile la sediul serviciului/furnizorului acestuia.S2.5. Serviciul stabileşte activităţile de îngrijire împreună cu beneficiarul şi familia acestuia şi acordă doar acele îngrijiri care nu pot fi furnizate de îngrijitorii informali.În planul individualizat de asistenţă şi îngrijire se consemnează modalitatea de implicare a familiei în îngrijirea beneficiarului, precum şi cazurile în care lipseşte orice formă de suport familial.Im: Planul individualizat de asistenţă şi îngrijire completat conform condiţiilor standardului, este disponibil la sediul serviciului/furnizorului acestuia.MODUL III ACORDAREA ÎNGRIJIRILOR (Standardele 1-2)STANDARD 1 ÎNGRIJIRE PERSONALĂFurnizorul serviciului organizează şi acordă servicii de îngrijire personală la domiciliul beneficiarilorRezultate: Beneficiarii primesc ajutor şi îngrijire adecvată pentru a-şi menţine, pe cât posibil, autonomia funcţională şi pentru a-şi continua viaţa în propria locuinţă, în demnitate şi respect.S1.1. Serviciul acordă ajutor beneficiarilor pentru realizarea activităţilor de bază şi instrumentale ale vieţii zilnicePrincipalele activităţi derulate constau în:- ajutor pentru activităţile de bază ale vieţii zilnice: igienă corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire şi hidratare, transfer şi mobilizare, deplasarea în interior, comunicare;- ajutor pentru activităţi instrumentale ale vieţii zilnice: prepararea hranei sau livrarea acesteia, efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj, însoţirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasării în exterior, companie, activităţi de administrare şi gestionare a bunurilor, activităţi de petrecere a timpului liber.Im: Activităţile de îngrijire sunt înscrise în planul individualizat de asistenţă şi îngrijire şi sunt detaliate în fişele de monitorizare servicii.S1.2. Serviciul asigură monitorizarea situaţiei beneficiarului şi a aplicării planului individualizat de asistenţă şi îngrijire.Serviciul elaborează o fişă de monitorizare servicii pentru a fi utilizată de îngrijitor în activitatea acestuia.Modelul fişei de monitorizare servicii este stabilit de furnizorul serviciului şi va cuprinde, cel puţin: numele şi prenumele beneficiarului, vârsta, numărul contractului de furnizare servicii, planul de activităţi săptămânal cu tipurile de ajutor acordate zilnic, intervalul orar aferent, observaţii generale privind statusul fizic şi psihic al beneficiarului, semnătura îngrijitorului, semnătura beneficiarului/reprezentantului legal.Fişa de monitorizare servicii este verificată şi avizată săptămânal sau lunar de responsabilul de caz.Pentru beneficiarii care necesită tratament medical supravegheat, în fişa de monitorizare servicii se consemnează zilnic sau, după caz, săptămânal medicamentele acordate (denumire şi doză zilnică).Fişa de monitorizare servicii, fişa de evaluare/reevaluare şi planul individualizat de asistenţă şi îngrijire compun dosarul de servicii al beneficiarului.Im: Modelul fişei de monitorizare servicii, pe suport de hârtie, este disponibil la sediul serviciului/furnizorului acestuia, precum şi fişele de monitorizare servicii ale beneficiarilor completate conform condiţiilor standardului.S1.3. Serviciul are capacitatea de a acorda şi monitoriza activităţile aferente îngrijirii personale la domiciliu.Realizarea activităţilor de îngrijire se realizează de îngrijitori la domiciliu.Monitorizarea situaţiei beneficiarului şi a aplicării planului individualizat de asistenţă şi îngrijire se realizează de un responsabil de caz, numit de conducătorul serviciului sau de furnizorul acestuia.Numărul de beneficiari ce revine unui responsabil de caz se stabileşte în funcţie de complexitatea nevoilor beneficiarilor şi dificultatea activităţilor efectuate de îngrijitori (intervenţii zilnice şi intervalul orar, gradul de dependenţă, tipul de handicap, tipul de ajutor necesar, riscuri existente, etc).Furnizorul are angajaţi îngrijitori şi cel puţin un asistent social sau un asistent medical care are atribuţii de responsabil de caz.Furnizorul poate încheia contracte de prestări servicii cu persoane calificate ca îngrijitori, asistenţi sociali şi asistenţi medicali.Im: Statul de funcţii, contractele de angajare, contractele de prestări servicii sunt disponibile la sediul furnizorului serviciului. Angajaţii serviciului sunt înregistraţi în REVISAL.S1.4. Serviciul realizează o colaborare permanentă cu medicul de familie al beneficiarului şi asigură monitorizarea, în scop preventiv şi terapeutic, a stării de sănătate somatică şi psihică a beneficiarului.Personalul serviciului comunică periodic cu medicul de familie al beneficiarului pentru cunoaşterea stării de sănătate a acestuia şi a recomandărilor terapeutice.Im: Serviciul cunoaşte şi are evidenţa medicilor de familie ai beneficiarilor.S1.5. Furnizorul serviciului instruieşte periodic personalul cu privire la activităţile de îngrijire acordate.Sesiunile de instruire se organizează cel puţin semestrial şi au în vedere, în principal următoarele:- să aplice tehnicile şi procedurile de îngrijire adecvate;- să respecte, pe cât posibil, dorinţele beneficiarului;- să adopte un comportament adecvat pentru a dezvolta relaţii de încredere şi înţelegere;- să identifice posibilele riscuri de accidente sau de agravare a stării de sănătate a beneficiarului cauzate de mediul ambiental şi/sau familial;- să administreze medicamentele numai în conformitate cu prescripţiile medicale eliberate de medicii de familie sau cabinetele medicale de specialitate;- să respecte normele de igienă, pentru prevenirea şi combaterea infecţiilor;- să încurajeze beneficiarul să execute, pe cât posibil autonom, acţiuni şi activităţi cotidiene şi să ia toate măsurile necesare pentru prevenirea riscurilor- să apeleze la serviciile medicale de urgenţă în cazul în care situaţia o impune;- să sesizeze familia sau autorităţile locale asupra necesităţii realizării unor lucrări de adaptare a locuinţei care pot facilita menţinerea beneficiarului la domiciliul propriu;- să identifice şi să semnaleze situaţiile de abuz şi neglijenţă;Sesiunile de instruire se consemnează în registrul privind perfecţionarea continuă a personalului, în care se menţionează: data şi tema instruirii, numele şi semnătura participanţilor, numele şi semnătura persoanei care a realizat instruirea.Im: Registrele privind perfecţionarea continuă a personalului sunt disponibile la sediul serviciului/furnizorului acestuia.S1.6. Personalul serviciului asigură fiecărui beneficiar îndrumare, sprijin şi consiliere pentru adoptarea/menţinerea unui model de viaţă sănătos şi activ.Pe parcursul vizitelor la domiciliu, personalul serviciului oferă consiliere şi informare beneficiarului cât şi familiei acestuia cu privire la importanţa menţinerii unui model de viaţă sănătos şi activ.Personalul este instruit cu privire la conţinutul activităţii de consiliere şi informare ce intră în atribuţiile sale. Instruirea personalului se realizează trimestrial şi se consemnează în registrul privind perfecţionarea continuă a personalului.Im: Registrele privind perfecţionarea continuă a personalului sunt disponibile la sediul serviciului/furnizorului acestuia.S1.7. Serviciul asigură păstrarea confidenţialităţii asupra datelor personale şi informaţiilor cuprinse în documentele utilizate.Personalul serviciului păstrează confidenţialitatea asupra datelor personale şi situaţiei beneficiarului.Dosarele personale şi dosarele de servicii ale beneficiarilor se păstrează în spaţii special amenajate (dulapuri, fişete), accesibile doar responsabililor de caz şi personalului de conducere al serviciului/furnizorului acestuia.Fişele de monitorizare servicii utilizate zilnic de îngrijitori se păstrează în birourile/fişetele acestora.Dosarele de servicii ale beneficiarilor pot fi consultate de aceştia sau, după caz, de reprezentanţii legali ai acestora, precum şi de membrii de familie cu acordul beneficiarului.Im: Dosarele personale, dosarele de servicii ale beneficiarilor şi fişele de monitorizare se păstrează în condiţii de siguranţă pentru protejarea confidenţialităţii asupra datelor personale ale beneficiarilor şi situaţiei de dificultate în care aceştia se află.S1.8. Serviciul facilitează transportul personalului de îngrijire la domiciliul beneficiarului.Serviciul deţine propriile autovehicule care asigură transportul îngrijitorilor la domiciliul beneficiarilor sau pune la dispoziţia acestora abonamente pentru transportul în comun, în cazul în care distanţa până la domiciliul beneficiarilor nu poate fi parcursă prin mersul pe jos.Im: Personalul de îngrijire dispune de facilităţi pentru deplasarea sa la domiciliul beneficiarilor.S1.9. Serviciul se asigură că personalul îndeplineşte activităţile de îngrijire stipulate în contractul de furnizare de servicii încheiat cu beneficiarul.Conducerea serviciului/furnizorul acestuia stabileşte un plan de vizite efectuate la domiciliul beneficiarului de către responsabilul de caz şi/sau alţi angajaţi pentru a verifica modul cum îşi îndeplineşte îndatoririle personalul de îngrijire.Vizitele pot fi efectuate împreună cu îngrijitorul sau separat.Anual sunt planificate cel puţin 2 astfel de vizite.Im: Planul de vizită la domiciliul beneficiarului pentru personalul care monitorizează activitatea îngrijitorilor este disponibil la sediul serviciului/furnizorului acestuia.S1.10. Serviciul ia toate măsurile necesare în pentru a proteja personalul de îngrijire faţă de riscurile la care este supus în cursul derulării activităţii.Conducerea serviciului/furnizorul acestuia consemnează toate incidentele sesizate de către personalul de îngrijire care au apărut în timpul activităţii derulate de acesta în relaţie cu beneficiarul/familia acestuia, inclusiv cazurile de abuz asupra personalului şi ia măsurile prevăzute de lege şi în contractul de furnizare servicii.Orice sesizare a personalului de îngrijire cu privire la un eventual abuz asupra lui se consemnează într-un registru de evidenţă a cazurilor de abuz şi se soluţionează de angajator în maxim 7 zile de la înregistrarea acesteia.Im: Registrul de evidenţă a cazurilor de abuz este disponibil la sediul serviciului/furnizorului acestuia.S1.11. Serviciul dispune de materialele şi echipamentele necesare pentru realizarea activităţii de îngrijire personală a beneficiarilor.Serviciul deţine un spaţiu corespunzător (cameră sau dulap/fişet) pentru depozitarea în condiţii de siguranţă şi igienă a materialelor sanitare şi echipamentelor utilizate de îngrijitori în activitatea acestora.Materialele sanitare şi echipamentele sunt înregistrate (denumire şi cantitate) într-un registru special de evidenţă, aflat în posesia conducătorului serviciului sau a unei persoane cu atribuţii în acest sens numită de furnizorul serviciului.Im: Serviciul este dotat corespunzător pentru realizarea îngrijirii personale a beneficiarilor. Registrul de evidenţă a materialelor sanitare şi echipamentelor utilizate în activitatea de îngrijire este disponibil la sediul serviciului/furnizorului acestuia.STANDARD 2 INTEGRARE SOCIALĂ ŞI PARTICIPAREServiciul asigură sprijin beneficiarilor pentru dezvoltarea personală şi menţinerea respectului de sineRezultate: Beneficiarii sunt sprijiniţi să-şi menţină statul de membru activ al familiei şi comunităţiiS2.1. Serviciul asigură, după caz, activităţi de promovare a inserţiei beneficiarului în familie şi comunitate.În funcţie de gradul de autonomie a beneficiarului şi statusul său funcţional, fizic şi psihic, personalul serviciului stabileşte, în planul individualizat de asistenţă şi îngrijire, activităţile de promovare a inserţiei beneficiarului în familie şi comunitate. Activităţile recomandate privesc inclusiv participarea beneficiarilor la diverse acţiuni de petrecere a timpului liber, evenimente culturale sau orice alte iniţiative cetăţeneşti.Im: Planul individualizat de asistenţă şi îngrijire completat corespunzător este disponibil la sediul serviciului/furnizorului acestuia.S2.2. Serviciul acordă informare şi consiliere beneficiarilor singuri care au trebuie să acceseze alte servicii publice din comunitate.Personalul de îngrijire este instruit să ofere informare şi consiliere beneficiarilor care trăiesc singuri şi care se pot deplasa şi au capacitate de discernământ păstrată, pentru a se adresa serviciilor publice din comunitate. Instruirea beneficiarilor se consemnează în registrul de evidenţă privind informarea beneficiarilor.Instruirea personalului se realizează semestrial şi se consemnează în registrul privind perfecţionarea continuă a personalului.Im: Registrul de evidenţă privind perfecţionarea continuă a personalului şi registrul de evidenţă privind informarea beneficiarilor sunt disponibile la sediul serviciului/furnizorului acestuia.S2.3. Serviciul organizează sesiuni de informare şi consiliere a membrilor de familie.Personalul serviciului organizează periodic sesiuni de informare şi consiliere a membrilor de familie care locuiesc împreună cu beneficiarul sau au grijă de acesta în afara perioadelor în care activează îngrijitorii formali. Temele de informare şi consiliere privesc în special modul de continuare a îngrijirilor, abordarea beneficiarilor şi relaţionarea cu aceştia, importanţa respectării deciziilor şi demnităţii acestuia, adoptarea celor mai adecvate măsuri de menţinere şi încurajare a participării acestora la viaţa de familie şi în comunitate.Sesiunile de instruire adresate membrilor de familie sunt consemnate în registrul de evidenţă privind informarea beneficiarilor.În cazul serviciilor de îngrijire la domiciliu care, la data solicitării acreditării, nu au organizat sesiuni de instruire cu îngrijitorii informali, acestea pot funcţiona în continuare, cu condiţia să-şi programeze în planul propriu de dezvoltare modalitatea de realizare a instruirilor cu membrii de familie ai beneficiarilor, pentru a fi reacreditate.Im: Registrul de evidenţă privind informarea beneficiarilor este disponibil la sediul serviciului/furnizorului acestuia.MODULUL IV DREPTURI ŞI ETICĂ (Standardele 1-2)STANDARD 1 RESPECTAREA DREPTURILOR BENEFICIARILORFurnizorul serviciului respectă drepturile beneficiarilor prevăzute de legeRezultate aşteptate: Drepturile beneficiarilor sunt cunoscute şi respectate de personalS1.1. Drepturile beneficiarilor sunt consemnate în contractul de furnizare servicii.În modelul contractului de furnizare servicii, sunt trecute drepturile şi obligaţiile beneficiarilor.Drepturile beneficiarilor sunt, în principal, următoarele: a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără nici o discriminare; b) să fie informaţi cu privire la drepturile sociale, serviciile primite, precum şi cu privire la situaţiile de risc ce pot apare pe parcursul derulării serviciilor; c) să li se comunice drepturile şi obligaţiile, în calitate de beneficiari ai serviciilor sociale; d) să beneficieze de serviciile prevăzute în contractul de furnizare servicii; e) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale; f) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra datelor personale, informaţiilor furnizate şi primite; g) să li se garanteze demnitatea şi intimitatea; h) să fie protejaţi împotriva riscului de abuz şi neglijare; i) să-şi exprime liber opinia cu privire la serviciile primite.Im: Contractul de furnizare servicii conţine date referitoare la drepturile beneficiarilor serviciilor de îngrijire la domiciliu.S1.2. Personalul serviciului cunoaşte şi respectă drepturile beneficiarilor.Conducătorul serviciului/furnizorul acestuia planifică şi organizează sesiuni de instruire a personalului privind respectarea drepturilor beneficiarilor.Im: Sesiunile de instruire sunt consemnate în registrul de evidenţă privind perfecţionarea continuă a personalului.S1.3. Serviciul măsoară gradul de satisfacţie a beneficiarilor cu privire la activităţile desfăşurate.În scopul autoevaluării calităţii activităţii proprii, conducătorul serviciului/furnizorul acestuia deţine şi aplică un set de chestionare pentru măsurarea gradului de satisfacţie a beneficiarilor cu privire la activităţile derulate.Im: Modelul chestionarelor utilizate, pe suport de hârtie şi chestionarele completate sunt disponibile la sediul serviciului/furnizorului acestuia.S1.4. Serviciul încurajează beneficiarii să-şi exprime opinia asupra oricăror aspecte care privesc activităţile derulate.Serviciul îşi stabileşte propria procedură privind sesizările şi reclamaţiile prin care se stabileşte: modul de comunicare cu beneficiarii, cum se formulează sesizările şi reclamaţiile, cui se adresează şi cum se înregistrează acestea, modalitatea de răspuns către beneficiari şi modul de soluţionare.Beneficiarii sunt informaţi, odată cu încheierea contractului de furnizare servicii cu privire la modalitatea de a formula eventuale sesizări şi reclamaţii.Im: Procedura privind sesizările/reclamaţiile beneficiarilor este disponibilă, pe suport de hârtie, la sediul serviciului/furnizorului acestuia.S1.5. Serviciul se acordă cu respectarea prevederilor unui Cod de etică.Serviciului deţine şi aplică un Cod propriu de etică care cuprinde un set de reguli ce privesc, în principal, asigurarea unui tratament egal pentru toţi beneficiarii, fără nici un fel de discriminare, acordarea serviciilor exclusiv în interesul beneficiarilor şi pentru protecţia acestora, respectarea eticii profesionale în relaţia cu beneficiarii.Im: Codul de etică este disponibil, pe suport de hârtie, la sediul serviciului/furnizorului acestuia.S1.6. Furnizorul serviciului se asigură că personalul cunoaşte şi aplică Codul de etică.Conducătorul serviciului/furnizorul acestuia organizează sesiuni de instruire a personalului privind prevederile Codului de etică.Im: Sesiunile de instruire a personalului privind prevederile Codului de etică sunt consemnate în registrul de evidenţă privind perfecţionarea continuă a personalului.STANDARDUL 2 PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ABUZURILOR ŞI NEGLIJĂRIIFurnizorul serviciului ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilorRezultate aşteptate: Beneficiarii sunt protejaţi împotriva abuzurilor, neglijării, discriminării sau tratamentului degradant sau inuman.S2.1. Serviciul utilizează o procedură proprie pentru identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijenţă în rândurile propriilor beneficiari.Serviciul/furnizorul acestuia elaborează şi aplică o procedură proprie privind cazurile de abuz şi neglijenţă.Se ia în considerare oricare formă de abuz (fizic, psihic, economic) şi orice formă de neglijare a persoanei sau de tratament degradant la care poate fi supus beneficiarul de către personalul de îngrijire, precum şi de membrii de familie/reprezentanţii legali.Im: Procedura privind identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijenţă este disponibilă, pe suport de hârtie, la sediul serviciului/furnizorului acestuia.S2.2. Serviciul organizează sesiuni de instruire a personalului propriu privind cunoaşterea şi combaterea formelor de abuz şi neglijare.Conducerea serviciului/furnizorul acestuia instruieşte personalul cu privire la prevenirea şi combaterea oricărei forme de abuz în relaţia cu beneficiarii, precum şi cu privire la modalităţile de încurajare a beneficiarilor să sesizeze eventualele forme de abuz la care pot fi supuşi, în familie sau în comunitate.Personalul de îngrijire este instruit cu privire la interdicţia de a solicita sau accepta recompense financiare sau materiale de la beneficiar, familia acestuia sau reprezentantul său legal.Im: Sesiunile de instruire a personalului se înscriu în registrul de evidenţă privind perfecţionarea continuă a personalului.S2.3. Serviciul aplică prevederile legale cu privire la semnalarea, către organismele/instituţiile competente, a oricărei situaţii de abuz şi neglijare identificată şi ia toate măsurile de remediere, în regim de urgenţă.Conducătorul serviciului deţine un registru de evidenţă a cazurilor de abuz săvârşite asupra beneficiarilor, în care se menţionează inclusiv instituţiile sesizate şi, după caz, măsurile întreprinse.Im: Registrul de evidenţă a cazurilor de abuz este disponibil la sediul serviciului/furnizorului acestuia.S2.4. Serviciul consemnează şi notifică incidentele deosebite petrecute în procesul de furnizare a serviciilor.Orice incident deosebit care afectează beneficiarii şi personalul serviciului se consemnează într-un registru de evidenţă a incidentelor deosebite.Incidentele deosebite se notifică familiei beneficiarului/personalului şi organelor de specialitate, în funcţie de natura acestora (afecţiuni acute care necesită serviciile ambulanţei şi/sau internare de urgenţă în spital, accidente, deces, furturi, agresiuni şi alte contravenţii şi infracţiuni, orice alte evenimente care afectează siguranţa beneficiarilor şi a personalului).Im: Registrul de evidenţă a incidentelor deosebite este disponibil la sediul serviciului/furnizorului acestuia.MODUL V MANAGEMENT ŞI RESURSE UMANE (Standardele 1-2)STANDARD 1 ADMINISTRARE, ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONAREServiciul respectă prevederile legale privind organizarea şi funcţionarea saRezultate aşteptate: Beneficiarii primesc servicii într-un centru care funcţionează în condiţiile legiiS1.1. Serviciul funcţionează conform prevederilor unui regulament propriu de organizare şi funcţionare.Serviciul este organizat şi funcţionează conform unui regulament propriu de organizare şi funcţionare, elaborat cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Regulamentul se actualizează cel puţin odată la 5 ani.Im: Un exemplar al regulamentului propriu de organizare şi funcţionare al serviciului, pe suport de hârtie şi statul de funcţii sunt disponibile la sediul serviciului/furnizorului acestuia.S1.2. Serviciul este coordonat de personal de conducere competent.În funcţie de modul său de organizare, cu sau fără personalitate juridică, precum şi de numărul beneficiarilor, conducerea serviciului este asigurată de un director, respectiv şef serviciu sau manager de program, absolvent de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă în domeniul asistenţei sociale sau medicale. În cazul serviciilor fără personalitate juridică, conducerea acestora poate reveni unei persoane cu studii post liceale în domeniile menţionate sau absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat şi competenţă certificată printr-un curs de formare în domeniul îngrijirilor la domiciliu. După caz, conducerea centrului se poate atribui responsabilului de caz.Im: Fişa de post a coordonatorului serviciului, precum şi fişele de evaluare a activităţii acestuia sunt disponibile la sediul serviciului/furnizorului acestuia.S1.3. Serviciul îşi derulează activităţile conform unui program propriu de dezvoltare.Conducătorul serviciului/managerul de program elaborează un document cadru, numit Planul propriu de dezvoltare, care cuprinde cel puţin următoarele:- tipul şi misiunea serviciului;- principiile directoare;- grupul de beneficiari şi nevoile specifice;- planurile anuale de activitate;- activităţile derulate/serviciile oferite;- obiectivele de dezvoltare instituţională, pe 5 ani;- resursele umane, materiale şi financiare necesare;- relaţii interinstituţionale dezvoltate.Scopul şi obiectivele Planului propriu de dezvoltare vor fi centrate pe satisfacerea nevoilor beneficiarilor.Im: Planul propriu de dezvoltare a serviciului este disponibil, pe suport de hârtie, la sediul serviciului/furnizorului acestuia.S1.4. Conducerea serviciului asigură instruirea personalului în vederea cunoaşterii procedurilor utilizate.Conducerea serviciului/furnizorul acestuia consemnează în registrul de evidenţă privind perfecţionarea continuă a personalului toate sesiunile de instruire referitoare la cunoaşterea în detaliu a procedurilor utilizate.Im: Instruirea personalului privind cunoaşterea procedurilor utilizate pentru acordarea serviciului se consemnează în registrul de evidenţă privind perfecţionarea continuă a personalului.S1.5. Conducerea serviciului/furnizorul acestuia aplică normele legale privind gestionarea şi administrarea resurselor financiare, materiale şi umane.Calitatea şi performanţa serviciului este evaluată periodic de către furnizorul acestuia.Conducerea serviciului/furnizorul acestuia respectă prevederile legale privind administrarea şi gestionarea resurselor financiare şi materiale destinate serviciului şi deţine documentele financiar-contabile, precum şi rapoartele de control ale organismelor prevăzute de lege (ex. Curtea de Conturi, Inspecţia Muncii, Inspecţia Socială, şa.).Im: Documentele financiar-contabile, rapoartele de inspecţie sau control, rapoartele de audit intern sunt disponibile la sediul serviciului/furnizorului acestuia.S1.6. Conducerea serviciului/furnizorul acestuia se asigură că beneficiarii şi orice persoană interesată, precum şi instituţiile publice cu responsabilităţi în domeniul protecţiei sociale, cunosc activitatea şi performanţele sale.Conducerea serviciului/managerul de program elaborează anual un raport de activitate.Raportul de activitate se finalizează în luna februarie a anului curent pentru anul anterior.Im: Raportul de activitate, pe suport de hârtie, este disponibil la sediul serviciului/furnizorului acestuia.S1.7. Conducerea serviciului/furnizorul acestuia facilitează participarea personalului şi a beneficiarilor la stabilirea obiectivelor şi priorităţilor de dezvoltare, în vederea creşterii calităţii serviciilor.Conducerea serviciului/managerul de program încurajează şi creează condiţiile de implicare activă a personalului şi a beneficiarilor în elaborarea Planului propriu de dezvoltare care are în vedere îmbunătăţirea activităţii şi creşterea calităţii vieţii beneficiarilor.Im: Planul propriu de dezvoltare al serviciului este disponibil, pe suport de hârtie, la sediul serviciului/furnizorului acestuia.S1.8. Conducerea serviciului/furnizorul acestuia asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active din comunitate, în folosul beneficiarilor.Conducerea serviciului/managerul de program transmite semestrial, către serviciul public de asistenţă socială pe a cărui rază teritorială îşi au domiciliul/reşedinţa beneficiarii, lista beneficiarilor din anul anterior, cu nume şi prenume, vârstă, adresa de domiciliu/reşedinţă a acestora.Furnizorul serviciului promovează relaţiile de colaborare cu serviciile publice de asistenţă socială, precum şi cu alţi furnizori publici şi privaţi de servicii sociale, pentru soluţionarea situaţiilor de dificultate în care se află beneficiarul, precum şi pentru a face cunoscută activitatea desfăşurată.Im: Conducerea serviciului/managerul de program consemnează şi păstrează corespondenţa cu orice autoritate publică sau instituţie publică, cu organizaţii ale societăţii civile, culte, etc., precum şi orice alte documente care evidenţiază colaborarea sau parteneriatul cu acestea. Listele beneficiarilor transmise serviciilor publice de asistenţă socială se păstrează la sediul serviciului/furnizorului acestuia, pe suport de hârtie sau electronic.STANDARD 2 RESURSE UMANEServiciul dispune de o structură de personal capabil să asigure activităţile de îngrijire la domiciliuRezultate aşteptate: Beneficiarii sunt asistaţi de personal suficient şi competentS2.1. Structura de personal corespunde din punct de vedere al calificării cu activităţile derulate.Conducerea serviciului/furnizorul acestuia angajează personalul de îngrijire şi pe cel de conducere şi poate achiziţiona serviciile unor specialişti şi/sau poate încheia contracte de prestări servicii cu diverşi specialişti. Pentru ajutorul acordat pentru realizarea activităţilor instrumentale ale vieţii zilnice, pot fi încheiate contracte de voluntariat.Im: Statul de funcţii aprobat, în copie, precum şi contractele de prestări servicii încheiate cu diverşi specialişti şi/sau contractele de voluntariat sunt disponibile la sediul serviciului/furnizorului acestuia.S2.2. Conducerea serviciului/furnizorul acestuia respectă dispoziţiile legale privind angajarea personalului.Personalul este angajat cu respectarea condiţiilor prevăzute în Codul Muncii.Pe lângă angajaţii proprii şi/sau personalul de specialitate ale căror servicii sunt achiziţionate, se încurajează folosirea voluntarilor şi se încheie cu aceştia contracte de voluntariat, conform legii.Im: Contractele de muncă, contractele de prestări servicii, contractele de voluntariat sunt disponibile la sediul serviciului/furnizorului acestuia, iar angajaţii sunt înregistraţi în REVISAL.S2.3. Conducerea serviciului/furnizorul acestuia întocmeşte fişe de post pentru personalul angajat.În fişele de post se înscriu atribuţiile concrete ale angajatului, relaţiile de subordonare şi de colaborare. Fiecare fişă de post este semnată de persoana care a întocmit-o şi de angajat.Fişele de post se revizuiesc anual în luna decembrie, precum şi ori de câte ori atribuţiile angajatului se modifică.Im: Fişele de post ale personalului sunt disponibile la sediul serviciului/furnizorului acestuia.S2.4. Conducerea serviciului realizează anual evaluarea personalului.Fişele de evaluare descriu atribuţiile persoanei şi notează gradul de îndeplinire şi performanţele acesteia, pe o scală de la 1 la 5.Fiecare fişă de evaluare este semnată de persoana care a întocmit-o şi de către persoana evaluată.Fişele de evaluare se întocmesc cel târziu până la 31 ianuarie a fiecărui an, pentru anul anterior.Im: Fişele de evaluare a personalului sunt disponibile la sediul serviciului/furnizorului acestuia.S2.5. Furnizorul serviciului se asigură că personalul propriu are create oportunităţile şi condiţiile necesare creşterii performanţelor profesionale.Conducerea serviciului/managerul de program elaborează şi aplică un plan de instruire şi formare profesională pentru angajaţii proprii.Im: Planul de instruire şi formare profesională este disponibil la sediul serviciului/furnizorului acestuia, precum şi copii după atestatele, certificatele, diplomele obţinute de personal.S2.6. Personalul de îngrijire are controalele medicale periodice efectuate conform normelor legale în vigoare.Conducerea serviciului/furnizorul acestuia se asigură că personalul de îngrijire se supune controalelor medicale periodice prevăzute de lege.Im: Documentele emise ca urmare a controalelor medicale periodice se păstrează la dosarele de personal ale angajaţilor.  +  Secţiunea a 2-a Clarificări privind modalitatea de autoevaluare a îndeplinirii standardelor minime de calitate pentru serviciile de îngrijiri la domiciliuPentru a obţine licenţa de funcţionare, serviciul de îngrijiri la domiciliu trebuie să îndeplinească un punctaj care poate varia între 54 şi 55 de puncte.Pentru un punctaj de 54 de puncte, adăpostul să îndeplinească obligatoriu standardele minime de calitate prevăzute la Modulele I, II, IV, V şi cele de la Modulul III cu excepţia condiţiei S1.8 de la Standardul 1.Pentru serviciul de îngrijiri la domiciliu care îşi desfăşoară activitatea în localităţi în care se impune respectarea condiţiei S1.8 de la Standardul 1 al Modului III, acesta se notează, iar punctajul aferent standardelor minime de calitate este de 55 de puncte.Fişa de autoevaluare pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu se completează după modelul prevăzut în Anexa nr. 9 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, după cum urmează:MODELFIŞĂ DE AUTOEVALUARE*Font 7*                                                            ┌─────────────┬─────────────┬────────────────────────────────────────────┐                                                            │Punctaj maxim│Punctaj │ Observaţii │                                                            │al standar- │rezultat │ │                                                            │delor minime │în urma │ │                                                            │de calitate │autoevaluării│ │                                                            │ │îndeplinirii │ │                                                            │ │standardelor │ │                                                            │ │minime de │ │                                                            │ │calitate │ │┌───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│MODUL I ACCESAREA SERVICIULUI (Standardele 1-2) │ 8 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 1 INFORMARE │TOTAL: 3 │TOTAL: │ ││Serviciul de îngrijiri la domiciliu, denumit în continuare │ │ │ ││serviciu, asigură informarea potenţialilor beneficiari şi │ │ │ ││a oricăror persoane interesate cu privire la scopul/ │ │ │ ││funcţiile sale şi modul propriu organizare şi funcţionare │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Persoanele interesate au acces la │ │ │ ││informaţii referitoare la modul de organizare şi │ │ │ ││funcţionare a serviciului, scopul/funcţiile acestuia, │ │ │ ││condiţiile de accesare │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.1 Serviciul deţine şi pune la dispoziţia beneficiarului │ │ │ ││sau oricărei alte persoane interesate materiale informative│ │ │ ││privind activităţile derulate. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.2 Serviciul are capacitatea de a realiza propriul │ │ │ ││program de informare a beneficiarilor şi de comunicare cu │ │ │ ││publicul interesat │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.3 Serviciul dispune de o procedură proprie privind │ │ │ ││informarea beneficiarilor asupra activităţilor derulate │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 2 ACCESAREA SERVICIULUI │TOTAL: 5 │TOTAL: │ ││Serviciul se adresează exclusiv categoriilor de beneficiari│ │ │ ││cu nevoi de îngrijire personală │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii/reprezentanţii legali │ │ │ ││cunosc şi acceptă condiţiile de acordare a serviciului. │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.1 Furnizorul serviciului elaborează şi aplică o │ │ │ ││procedură proprie de accesare a serviciului │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.2 Acordarea serviciului se realizează în baza unui │ │ │ ││contract de furnizare servicii │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.3 Serviciul întocmeşte, pentru fiecare beneficiar, │ │ │ ││dosarul personal al beneficiarului │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.4 Serviciul asigură arhivarea dosarelor personale ale │ │ │ ││beneficiarilor │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.5 Furnizorul serviciului elaborează şi utilizează o │ │ │ ││procedură proprie privind încetarea/sistarea acordării │ │ │ ││serviciului │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│MODUL II EVALUARE ŞI PLANIFICARE (Standardele 1-2) │ 9 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 1 EVALUARE │TOTAL: 4 │TOTAL: │ ││Îngrijirea la domiciliu a beneficiarilor se realizează în │ │ │ ││baza evaluării nevoilor individuale şi a situaţiei │ │ │ ││personale a fiecărui beneficiar │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii primesc asistenţa şi │ │ │ ││suportul necesar pentru realizarea activităţilor de bază │ │ │ ││ale vieţii zilnice în funcţie de nevoile individuale, │ │ │ ││corelate cu gradul de dependenţă/gradul de handicap │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.1 Fiecare beneficiar primeşte îngrijiri la domiciliu în │ │ │ ││baza unei evaluări a nevoilor proprii │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.2 Furnizorul serviciului are capacitatea de a realiza │ │ │ ││evaluarea nevoilor beneficiarilor │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.3 Personalul serviciului realizează reevaluarea nevoilor│ │ │ ││beneficiarilor conform unui calendar prestabilit │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.4 Evaluarea/reevaluarea nevoilor beneficiarului se │ │ │ ││efectuează cu implicarea acestuia │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 2 PLANIFICAREA ÎNGRIJIRILOR │TOTAL: 5 │TOTAL: │ ││Îngrijirea la domiciliu se realizează conform unui plan │ │ │ ││individualizat de asistenţă şi îngrijire │ │ │ ││Rezultate: Fiecare beneficiar primeşte ajutorul necesar, │ │ │ ││în funcţie de nevoile individuale │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.1 Furnizorul serviciului acordă ajutorul pentru │ │ │ ││realizarea activităţilor de bază ale vieţii zilnice, în │ │ │ ││baza unui plan individualizat de asistenţă şi îngrijire │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.2 Serviciul are capacitatea de a realiza şi aplica │ │ │ ││planul individualizat de asistenţă şi îngrijire al │ │ │ ││beneficiarului │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.3 Planul individualizat de asistenţă şi îngrijire este │ │ │ ││revizuit după fiecare reevaluare │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.4 Planul individualizat de asistenţă şi îngrijire se │ │ │ ││întocmeşte cu consultarea beneficiarului │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.5 Serviciul stabileşte activităţile de îngrijire │ │ │ ││împreună cu beneficiarul şi familia acestuia şi acordă │ │ │ ││doar acele îngrijiri care nu pot fi furnizate de │ │ │ ││îngrijitorii informali │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│MODUL III ACORDAREA ÎNGRIJIRILOR (Standardele 1-2) │ 14 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 1 ÎNGRIJIRE PERSONALĂ │TOTAL: 11 │TOTAL: │ ││Furnizorul serviciului organizează şi acordă servicii de │ │ │ ││îngrijire personală la domiciliul beneficiarilor │ │ │ ││Rezultate: Beneficiarii primesc ajutor şi îngrijire │ │ │ ││adecvată pentru a-şi menţine, pe cât posibil, autonomia │ │ │ ││funcţională şi pentru a-şi continua viaţa în propria │ │ │ ││locuinţă, în demnitate şi respect. │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.1 Serviciul acordă ajutor beneficiarilor pentru │ │ │ ││realizarea activităţilor de bază şi instrumentale ale │ │ │ ││vieţii zilnice │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.2 Serviciul asigură monitorizarea situaţiei │ │ │ ││beneficiarului şi a aplicării planului individualizat de │ │ │ ││asistenţă şi îngrijire │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.3 Serviciul are capacitatea de a acorda şi monitoriza │ │ │ ││activităţile aferente îngrijirii personale la domiciliu │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.4 Serviciul realizează o colaborare permanentă cu │ │ │ ││medicul de familie al beneficiarului şi asigură │ │ │ ││monitorizarea, în scop preventiv şi terapeutic, a stării de│ │ │ ││sănătate somatică şi psihică a beneficiarului │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.5 Furnizorul serviciului instruieşte periodic personalul│ │ │ ││cu privire la activităţile de îngrijire acordate │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.6 Personalul serviciului asigură fiecărui beneficiar │ │ │ ││îndrumare, sprijin şi consiliere pentru adoptarea/ │ │ │ ││menţinerea unui model de viaţă sănătos şi activ │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.7 Serviciul asigură păstrarea confidenţialităţii asupra │ │ │ ││datelor personale şi informaţiilor cuprinse în documentele │ │ │ ││utilizate │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.8 Serviciul facilitează transportul personalului de │ 1 │ │Se notează doar în cazul în care distanţa ││îngrijire la domiciliul beneficiarului │ │ │până la domiciliul beneficiarilor nu poate ││ │ │ │fi parcursă prin mersul pe jos │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.9 Serviciul se asigură că personalul îndeplineşte │ │ │ ││activităţile de îngrijire stipulate în contractul de │ │ │ ││furnizare de servicii încheiat cu beneficiarul │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.10 Serviciul ia toate măsurile necesare pentru a │ │ │ ││proteja personalul de îngrijire faţă de riscurile la care │ │ │ ││este supus în cursul derulării activităţii │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.11 Serviciul dispune de materialele şi echipamentele │ │ │ ││necesare pentru realizarea activităţii de îngrijire │ │ │ ││personală a beneficiarilor │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 2 INTEGRARE SOCIALĂ ŞI PARTICIPARE │TOTAL: 3 │TOTAL: │ ││Serviciul asigură sprijin beneficiarilor pentru dezvoltarea│ │ │ ││personală şi menţinerea respectului de sine │ │ │ ││Rezultate: Beneficiarii sunt sprijiniţi să-şi menţină │ │ │ ││statul de membru activ al familiei şi comunităţii │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.1 Serviciul asigură, după caz, activităţi de promovare a│ │ │ ││inserţiei beneficiarului în familie şi comunitate │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.2 Serviciul acordă informare şi consiliere │ │ │ ││beneficiarilor singuri care au trebuie să acceseze alte │ │ │ ││servicii publice din comunitate │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.3 Serviciul organizează sesiuni de informare şi │ │ │ ││consiliere a membrilor de familie │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│MODULUL IV DREPTURI ŞI ETICĂ (Standardele 1-2) │ 10 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 1 RESPECTAREA DREPTURILOR BENEFICIARILOR │TOTAL: 6 │TOTAL: │ ││Furnizorul serviciului respectă drepturile beneficiarilor │ │ │ ││prevăzute de lege │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Drepturile beneficiarilor sunt │ │ │ ││cunoscute şi respectate de personal │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.1 Drepturile beneficiarilor sunt consemnate în │ │ │ ││contractul de furnizare servicii. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.2 Personalul serviciului cunoaşte şi respectă drepturile│ │ │ ││beneficiarilor │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.3 Serviciul măsoară gradul de satisfacţie a │ │ │ ││beneficiarilor cu privire la activităţile desfăşurate │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.4 Serviciul încurajează beneficiarii să-şi exprime │ │ │ ││opinia asupra oricăror aspecte care privesc activităţile │ │ │ ││derulate │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.5 Serviciul se acordă cu respectarea prevederilor unui │ │ │ ││Cod de etică │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.6 Furnizorul serviciului se asigură că personalul │ │ │ ││cunoaşte şi aplică Codul de etică │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARDUL 2 PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ABUZURILOR ŞI NEGLIJĂRII │TOTAL: 4 │TOTAL: │ ││Furnizorul serviciului ia măsuri pentru prevenirea şi │ │ │ ││combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, │ │ │ ││degradant asupra beneficiarilor │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt protejaţi împotriva │ │ │ ││abuzurilor, neglijării, discriminării sau tratamentului │ │ │ ││degradant sau inuman. │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.1 Serviciul utilizează o procedură proprie pentru │ │ │ ││identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz│ │ │ ││şi neglijenţă în rândurile propriilor beneficiari │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.2 Serviciul organizează sesiuni de instruire a │ │ │ ││personalului propriu privind cunoaşterea şi combaterea │ │ │ ││formelor de abuz şi neglijare │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.3 Serviciul aplică prevederile legale cu privire la │ │ │ ││semnalarea, către organismele/instituţiile competente, a │ │ │ ││oricărei situaţii de abuz şi neglijare identificată şi ia │ │ │ ││toate măsurile de remediere, în regim de urgenţă. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.4 Serviciul consemnează şi notifică incidentele │ │ │ ││deosebite petrecute în procesul de furnizare a serviciilor │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│MODUL V MANAGEMENT ŞI RESURSE UMANE (Standardele 1-2) │ 14 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 1 ADMINISTRARE, ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE │TOTAL: 8 │TOTAL: │ ││Serviciul respectă prevederile legale privind organizarea │ │ │ ││şi funcţionarea sa │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii primesc servicii într-un │ │ │ ││centru care funcţionează în condiţiile legii │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.1 Serviciul funcţionează conform prevederilor unui │ │ │ ││regulament propriu de organizare şi funcţionare │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.2 Serviciul este coordonat de personal de conducere │ │ │ ││competent │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.3 Serviciul îşi derulează activităţile conform unui │ │ │ ││program propriu de dezvoltare. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.4 Conducerea serviciului asigură instruirea personalului│ │ │ ││în vederea cunoaşterii procedurilor utilizate │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.5 Conducerea serviciului/furnizorul acestuia aplică │ │ │ ││normele legale privind gestionarea şi administrarea │ │ │ ││resurselor financiare, materiale şi umane │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.6 Conducerea serviciului/furnizorul acestuia se asigură │ │ │ ││că beneficiarii şi orice persoană interesată, precum şi │ │ │ ││instituţiile publice cu responsabilităţi în domeniul │ │ │ ││protecţiei sociale, cunosc activitatea şi performanţele │ │ │ ││sale │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.7 Conducerea serviciului/furnizorul acestuia facilitează│ │ │ ││participarea personalului şi a beneficiarilor la stabilirea│ │ │ ││obiectivelor şi priorităţilor de dezvoltare, în vederea │ │ │ ││creşterii calităţii serviciilor │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.8 Conducerea serviciului/furnizorul acestuia asigură │ │ │ ││comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public │ │ │ ││de asistenţă socială de la nivelul primăriei şi de la nivel│ │ │ ││judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii │ │ │ ││ale societăţii civile active din comunitate, în folosul │ │ │ ││beneficiarilor │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 2 RESURSE UMANE │TOTAL: 6 │TOTAL: │ ││Serviciul dispune de o structură de personal capabil să │ │ │ ││asigure activităţile de îngrijire la domiciliu │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt asistaţi de personal│ │ │ ││suficient şi competent │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.1 Structura de personal corespunde din punct de vedere │ │ │ ││al calificării cu activităţile derulate │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.2 Conducerea serviciului/furnizorul acestuia respectă │ │ │ ││dispoziţiile legale privind angajarea personalului │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.3 Conducerea serviciului/furnizorul acestuia întocmeşte │ │ │ ││fişe de post pentru personalul angajat │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.4 Conducerea serviciului realizează anual evaluarea │ │ │ ││personalului │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.5 Furnizorul serviciului se asigură că personalul │ │ │ ││propriu are create oportunităţile şi condiţiile necesare │ │ │ ││creşterii performanţelor profesionale │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.6 Personalul de îngrijire are controalele medicale │ │ │ ││periodice efectuate conform normelor legale în vigoare │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│PUNCTAJ TOTAL: │ 55 │ │ │└───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────────────────────────────────────┘-------