STANDARDE MINIME DE CALITATE din 5 noiembrie 2014pentru serviciile sociale acordate în comunitate, destinate persoanelor adulte (Anexa 7)
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 874 bis din 2 decembrie 2014  Notă

  ──────────

  *) Aprobate de Ordinul nr. 2.126 din 5 noiembrie 2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 2 decembrie 2014.

  ──────────
   +  Secţiunea 1 Standarde minime de calitateMODUL I ACCESAREA SERVICIULUISTANDARD 1 INFORMAREFurnizorul serviciului asigură informarea potenţialilor beneficiari şi a oricăror persoane interesate cu privire la scopul său/funcţiile sale şi modul de organizare şi funcţionareRezultate aşteptate: Persoanele interesate au acces la informaţii referitoare la modul de organizare şi funcţionare a serviciului, scopul/funcţiile acestuia, condiţiile de accesareS1.1. Furnizorul serviciului deţine şi pune la dispoziţia beneficiarului sau oricărei alte persoane interesate materiale informative privind activităţile derulate.Materialele informative conţin date despre localizarea şi organizarea serviciului, activităţile desfăşurate, personalul de specialitate, facilităţi oferite, costul serviciului, cuantumul contribuţiei financiare a beneficiarului dacă este cazul, etc.Materialele informative pot fi pe suport de hârtie şi/sau pe suport electronic.În situaţia în care furnizorul serviciului deţine un site propriu, materialele informative (materiale scrise/broşuri, filme şi/sau fotografii de informare sau publicitare, etc) se postează pe site-ul respectiv.Imaginea beneficiarilor şi datele cu caracter personal pot deveni publice în materialele informative doar cu acordul scris al acestora sau, după caz, al reprezentanţilor legali/convenţionali.În cazul serviciilor pentru persoanele cu dizabilităţi, materialele informative sunt prezentate şi în forme adaptate pentru a fi accesibile acestora (easy to read, Braille, CD video/audio, etc).Materialele informative privind serviciile sociale sunt mediatizate la nivelul comunităţii locale/judeţene prin intermediul cabinetelor e familie.În cazul serviciilor care funcţionau şi erau acreditate la data solicitării acordării licenţei de funcţionare şi care nu îndeplinesc întocmai condiţiile referitoare la existenţa materialelor informative în forme adaptate pentru persoanele cu dizabilităţi, acestea pot funcţiona în continuare, dar au obligaţia să prevadă în planul propriu de dezvoltare ca, în termen de maxim 5 ani, să dispună de materiale accesibile beneficiarilor cu dizabilităţi, pentru a fi reacreditate.Im: Cel puţin una din formele de informare menţionate sunt disponibile la sediul furnizorului serviciului şi/sau pot fi accesate pe site-ul acestuia sau al serviciului.S1.2. Furnizorul serviciului are capacitatea de a realiza propriul program de informare a beneficiarilor şi de comunicare cu publicul interesat.Furnizorul serviciului desemnează cel puţin o persoană responsabilă pentru activităţile de comunicare cu publicul şi de informare a beneficiarilor.Im: Atribuţiile persoanei responsabile pentru activităţile de comunicare cu publicul şi de informare a beneficiarilor sunt trecute în fişa postului.STANDARD 2 ADMITEREServiciul se adresează exclusiv categoriilor de beneficiari ale căror nevoi pot fi soluţionate prin activităţile derulateRezultate aşteptate: Beneficiarii/reprezentanţii legali cunosc scopul/funcţiile serviciului şi acceptă condiţiile de acordareS2.1. Furnizorul serviciului elaborează şi aplică o procedură proprie de accesare a serviciului.Procedura de accesare a serviciului precizează, după caz: criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor, actele necesare, modalitatea de încheiere a contractului de furnizare servicii şi modelul acestuia, modalitatea de stabilire a contribuţiei beneficiarului dacă este cazul, etc.Furnizorul serviciului încheie cu beneficiarul un contract de furnizare servicii numai în cazul în care se percepe o contribuţie financiară din partea acestuia sau beneficiarul urmează un program de integrare/reintegrare socială care necesită o planificare a activităţilor pe o perioadă determinată de timp.Formatul contractului de furnizare servicii este stabilit de fiecare furnizor de servicii, în baza modelului aprobat prin ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.Im: Un exemplar al procedurii de accesare a serviciului, pe suport de hârtie, este disponibil la sediul furnizorului acestuia. După caz, modelul contractului de furnizare servicii este disponibil la sediul furnizorului serviciului.S2.2. Personalul serviciului ţine evidenţa beneficiarilor.Personalul serviciului înregistrează beneficiarii într-un registru de evidenţă a beneficiarilor în care menţionează: numele şi prenumele beneficiarului, data naşterii, seria şi nr. cărţii de identitate, adresa de domiciliu/rezidenţă, data şi ora la care a fost accesat serviciul (sau s-a efectuat intervenţia/s-a acordat măsura de sprijin), activitatea desfăşurată sau tipul de intervenţie/de suport acordat, semnătura beneficiarului.Pentru beneficiarii cu care s-au încheiat contracte de furnizare servicii, personalul serviciului întocmeşte un registru separat de evidenţă a beneficiarilor în care menţionează: numele şi prenumele beneficiarului, vârsta acestuia, nr. contractului de furnizare servicii şi data încheierii acestuia.Im: Registrul/registrele de evidenţă a beneficiarilor este disponibil/sunt disponibile la sediul furnizorului serviciului, precum şi contractele de furnizare servicii în original.S2.3. Furnizorul serviciului asigură arhivarea documentelor de evidenţă a beneficiarilor.Registrele de evidenţă a beneficiarilor şi contractele de furnizare servicii se arhivează la sediul furnizorului serviciului pe o perioadă prevăzută în nomenclatorul arhivistic al furnizorului, confirmat de Comisia de Selecţionare din cadrul Serviciului Judeţean al Arhivelor Naţionale.Furnizorul serviciului întocmeşte o listă a registrelor de evidenţă a beneficiarilor şi a contractelor de furnizare servicii arhivate, pe suport de hârtie sau electronic. În listă se înregistrează numărul registrului de evidenţă a beneficiarilor şi/sau numărul contractului de furnizare servicii şi data arhivării acestora.Im: Registrul/registrele de evidenţă a beneficiarilor şi contractele de furnizare servicii arhivate, precum şi lista acestora sunt disponibile la sediul furnizorului serviciului.S2.4. Furnizorul serviciului elaborează şi utilizează o procedură proprie privind încetarea acordării serviciilor către beneficiar.Procedura stabileşte situaţiile în care încetează acordarea serviciilor către beneficiar şi modalităţile de realizare (prin decizia unilaterală a beneficiarului, prin decizia furnizorului serviciului, prin acordul ambelor părţi, etc.).Beneficiarii sunt informaţi asupra condiţiilor/situaţiilor de încetare a serviciului.Im: Cel puţin un exemplar, pe suport de hârtie, al procedurii de încetare a acordării serviciilor către beneficiar este disponibil la sediul furnizorului serviciului.MODUL II ACTIVITĂŢI DERULATESTANDARD 1 EVALUAREA NEVOILORAcordarea serviciului se realizează în baza evaluării nevoilor individuale ale beneficiarilorRezultate aşteptate: Beneficiarii se asigură că primesc servicii în concordanţă cu nevoile identificate ale fiecăruiaS1.1. Furnizorul serviciului utilizează o procedură proprie de evaluare a nevoilor individuale ale beneficiarilor/situaţiei de dificultate în care aceştia se află.Furnizorul serviciului elaborează şi aplică o procedură proprie de evaluare a nevoilor beneficiarilor/situaţiei de dificultate în care aceştia se află.Procedura de evaluare stabileşte metodele de evaluare aplicate, personalul de specialitate implicat în evaluare, precum şi instrumentele standardizate şi/sau ghidurile de practică şi tehnicile utilizate de specialişti.Procedurile de evaluare variază în funcţie de activităţile desfăşurate, pornind de la evaluarea situaţiei socio-economice şi a relaţiilor sociale ale persoanei sau familiei/gospodăriei, până la o evaluare mai complexă care are drept scop identificarea unor nevoi specifice unei anumite categorii de beneficiari.Im: Procedura de evaluare a nevoilor beneficiarului este disponibilă, pe suport de hârtie, la sediul furnizorului serviciului.S1.2. Furnizorul serviciului are capacitatea de a realiza evaluarea nevoilor individuale/situaţiei de dificultate în care se află beneficiarul.Evaluarea nevoilor beneficiarilor/situaţiei de dificultate în care aceştia se află este realizată de personal de specialitate (după caz, asistent social, tehnician asistenţă socială, psiholog, medic, asistentă medicală, educator, psihopedagog, ergoterapeut, etc).În funcţie de situaţia particulară a fiecărui beneficiar, la evaluarea acestuia se va ţine cont de orice altă evaluare realizată de serviciile publice de asistenţă socială, de structurile cu atribuţii în evaluare complexă prevăzute de lege, precum şi de recomandările formulate de alte instituţii/organizaţii publice sau private (cabinete medicale, unităţi de învăţământ, agenţii de ocupare, penitenciare, instituţii/servicii de ordine publică, structuri specializate în prevenirea şi combaterea traficului de persoane, traficului de droguri, etc.).Evaluarea nevoilor se înscrie în fişa beneficiarului al cărui model se stabileşte de furnizorul serviciului (pentru anumite situaţii, poate fi utilizat modelul anchetei sociale).Dacă există, documentele care atestă evaluarea persoanei şi recomandările privind planul individualizat de îngrijire şi asistenţă emise de alte instituţii/servicii publice sau private cu atribuţii prevăzute de lege (în copie), se ataşează fişei beneficiarului.Periodic, se realizează reevaluarea nevoilor beneficiarului/situaţiei de dificultate în care acesta se află. Termenele de reevaluare se stabilesc de personalul care efectuează evaluarea iniţială sau de responsabilul de caz.Pentru activităţi care privesc un grup de beneficiari, cum ar fi telefonul verde, educaţie extracurriculară, sensibilizare şi informare a populaţiei, nu se efectuează evaluarea nevoilor, fiind suficientă înregistrarea beneficiarilor în registrul de evidenţă sau în liste de prezenţă.Im: Fişele beneficiarilor sunt disponibile la sediul furnizorului serviciului, iar registrul de evidenţă a beneficiarilor este completat corespunzător(după caz, listele de prezenţă).S1.3. Evaluarea/reevaluarea nevoilor beneficiarului/situaţiei de dificultate se efectuează cu acordul şi implicarea acestuia.Beneficiarului i se aduce la cunoştinţă necesitatea de a se implica activ în activitatea de evaluare şi de a furniza informaţii reale evaluatorului/evaluatorilor.În fişa beneficiarului este prevăzută o rubrică destinată semnăturii acestuia, pentru luare la cunoştinţă.Im: Fişa beneficiarului, completată corespunzător, este disponibilă la sediul furnizorului serviciului.STANDARD 2 PLANIFICAREA ŞI REALIZAREA ACTIVITĂŢILORFurnizorul serviciului stabileşte şi planifică activităţile derulate astfel încât să răspundă nevoilor beneficiarilorRezultate aşteptate: Fiecare beneficiar primeşte serviciul recomandat, în funcţie de nevoile individuale.S2.1. Furnizorul serviciului stabileşte şi derulează activităţile conform unui plan de intervenţie.Furnizorul serviciului derulează activităţile conform unui plan de intervenţie. Planul de intervenţie stabileşte activităţile realizate în sprijinul unei persoane, unei familii/, gospodării sau unui grup.Furnizorul serviciului poate planifica una sau mai multe din următoarele tipuri de activităţi/servicii: a) informare şi consiliere: privesc drepturile sociale, prevenirea şi combaterea unor comportamente care pot conduce la creşterea riscului de excluziune socială (violenţa în familie, traficul de persoane, delincvenţă, ş.a.), precum şi măsurile de sprijin în vederea facilitării integrării/reintegrării sociale şi inserţiei/reinserţiei familiale a categoriilor de persoane defavorizate; b) consiliere psihologică, precum şi, după caz, terapii de specialitate; c) educaţie extracurriculară: educaţie pentru sănătate, educaţie privind prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile, educaţie pentru prevenirea şi combaterea consumului de droguri, alcool, tutun, educaţie civică, educaţie pentru dezvoltarea abilităţilor pentru o viaţă independentă, educaţie pentru prevenirea şi combaterea comportamentelor anti-sociale, etc., precum şi instruire pentru utilizarea limbajului mimico-gestual, pentru utilizarea de diverse dispozitive destinate persoanelor cu dizabilităţi, lucrul cu câinii utilitari, ş.a. d) facilitare a accesului pe piaţa muncii: suport pentru obţinerea unui loc de muncă şi menţinerea pe piaţa muncii, facilitarea accesului la servicii de formare şi reconversie profesională, orientare vocaţională. e) facilitare a accesului la o locuinţă: colaborare cu serviciile publice de asistenţă socială şi autorităţile administraţiei publice locale, întocmirea şi obţinerea documentelor care evidenţiază situaţia de dificultate a persoanei/familiei, identificare locuinţe sociale şi locuinţe cu chirii accesibile, promovarea responsabilităţii sociale a dezvoltatorilor imobiliari, protecţia drepturilor la o locuinţă, etc.; f) promovarea unui stil de viaţă sănătos şi activ: facilitarea accesului la servicii medicale, organizarea acţiunilor şi/sau promovarea participării la activităţi de educaţie fizică sau sportive, organizarea evenimentelor şi/sau facilitarea accesului la activităţi culturale şi artistice, excursii şi drumeţii, promovarea activităţilor de voluntariat, etc.;1. g) intervenţie în stradă (efectuată de echipe mobile şi/sau ambulanţa socială): identificarea şi evaluarea socio-medicală a persoanelor fără adăpost, transportul persoanelor fără adăpost la centre rezidenţiale, precum şi la unităţi sanitare cu paturi/ambulatorii de specialitate/cabinete medicale, acordarea unor măsuri de sprijin (distribuirea de pachete de hrană, băuturi nealcoolice calde, pături, haine, încălţăminte, acordarea de tratament medical de urgenţă, ş.a.); g) colectare, depozitare şi distribuire de ajutoare materiale şi alimentare; h) transportul şi distribuirea hranei calde la domiciliul persoanelor eligibile pentru acordarea de masă la cantinele sociale şi care nu se pot mobiliza singure; i) comunicare şi monitorizare situaţii de risc: telefonul verde, monitorizare persoane vârstnice singure şi bolnavi cronici cu venituri mici, etc.; j) acompaniere în scopul prevenirii şi combaterii izolării sociale; k) procurarea actelor de identitate (certificate de naştere, cărţi de identitate); l) alte activităţi de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate: conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială, ş.a.; m) suport pentru realizarea unor activităţi instrumentale ale vieţii zilnice (menaj, gestionare bunuri, efectuare cumpărături, plata facturilor), precum şi mici reparaţii sau lucrări de amenajare a mediului ambiant.Im: Planurile de intervenţie sunt disponibile la sediul furnizorului serviciului.S2.2. Furnizorul serviciului asigură monitorizarea aplicării planurilor de intervenţie.Aplicarea planurilor de intervenţie se realizează de către personalul de specialitate care monitorizează şi evoluţia beneficiarului, în calitate de responsabili de caz.Furnizorul serviciului stabileşte numărul de beneficiari care revine unui responsabil de caz, în funcţie de complexitatea nevoilor acestora şi dificultatea cazurilor.Monitorizarea aplicării planului individualizat de intervenţie se efectuează prin utilizarea fişei beneficiarului în care sunt înscrise datele de identificare ale beneficiarului, informaţiile referitoare la activităţile derulate în sprijinul beneficiarului (inclusiv data şi intervalul orar) şi semnăturile personalului şi beneficiarului.Pentru serviciul care desfăşoară activităţi de transport şi distribuire a hranei calde la domiciliu, în locul fişei beneficiarului, se utilizează o foaie de livrare zilnică, în care se înscrie numele şi prenumele beneficiarului, vârsta acestuia, adresa de domiciliu/rezidenţă, data livrării şi semnătura beneficiarului.Monitorizarea aplicării planului de intervenţie destinat unui grup de beneficiari se efectuează prin utilizarea unui registru de activităţi, în care se consemnează data şi intervalul orar de desfăşurare a activităţilor şi numărul de beneficiari, la care se ataşează lista nominală a acestora şi date de identificare din cartea de identitate.În cazul activităţilor de colectare şi distribuire de ajutoare materiale şi alimentare, precum şi al activităţilor intervenţie în stradă (ambulanţa socială, echipe mobile), furnizorul serviciului ţine evidenţa materialelor, alimentelor, medicamentelor şi materialelor sanitare distribuite sau utilizate (denumire într-un caiet de evidenţă a produselor alimentare şi bunurilor materiale).Im: Fişele beneficiarilor, registrul de activităţi, caietul de evidenţă a produselor alimentare şi bunurilor materiale, precum şi orice alte documente referitoare la activităţile derulate şi beneficiarii serviciului sunt disponibile la sediul furnizorului serviciului.S2.3. Furnizorul serviciului stabileşte programul zilnic de derulare a activităţilor.Activităţile se derulează conform unui program zilnic sau, după caz, săptămânal, afişat într-un loc vizibil, la sediul furnizorului serviciului.Im: Programul de activităţi este respectat de personal şi este cunoscut de beneficiari.S2.4. Furnizorul serviciului asigură păstrarea confidenţialităţii asupra datelor personale şi informaţiilor privind beneficiariiPersonalul serviciului păstrează confidenţialitatea asupra datelor personale ale beneficiarului în relaţia cu alte persoane şi instituţii/organizaţii, cu excepţia organelor de inspecţie şi control, organelor de poliţie şi procuratură şi altor instituţii prevăzute de lege.Registrele de evidenţă a beneficiarilor şi fişele beneficiarilor se păstrează în fişete/dulapuri închise, accesibile doar personalului de conducere şi angajaţilor cu atribuţii stabilite în acest sens.Im: Registrele de evidenţă a beneficiarilor şi fişele beneficiarilor se păstrează în condiţii de siguranţă care permit păstrarea confidenţialităţii cu privire la datele personale.S2.5. Furnizorul serviciului dispune de personal de specialitate capabil să elaboreze planul de intervenţie şi să-l aplice.Furnizorul serviciului are personal de specialitate angajat sau are încheiate contracte de prestări servicii cu specialiştii necesari pentru elaborarea şi aplicarea planului de intervenţie şi efectuarea activităţilor. Pentru unele activităţi, furnizorul serviciului poate încheia contracte de voluntariat.Furnizorul serviciului are angajată cel puţin o persoană calificată care atribuţii în coordonarea activităţilor.Im: Statul de funcţii este disponibil la sediul furnizorului serviciului, precum şi contractele de prestări servicii. Personalul angajat este înregistrat în REVISAL.S2.6. Furnizorul serviciului dispune de spaţiile şi dotările necesare pentru realizarea activităţilor.Furnizorul serviciului dispune de cel puţin un birou/oficiu destinat personalului care coordonează serviciul şi după caz, un cabinet pentru personalul de specialitate, dotate corespunzător (mobilier şi echipamente IT - computer/laptop cu acces la internet, telefon fix sau mobil, echipamente necesare activităţii specialiştilor).În funcţie de scopul/funcţiile sale şi activităţile desfăşurate, furnizorul serviciului:- dispune de cabinete/săli cu destinaţie specială (reuniuni, organizare de activităţi de socializare, terapie de grup, sesiuni de informare şi educare, evenimente de sensibilizare a populaţiei, etc);- are încheiate convenţii/contracte pentru închirierea de spaţii adecvate activităţilor desfăşurate sau dispune de resursele financiare pentru închirierea acestora;- dispune de mijloace de transport autorizate, respectiv vehicule pentru transportul hranei calde, ambulanţă socială;- are încheiate convenţii/contracte pentru închirierea mijloacelor de transport necesare activităţilor de colectare şi distribuire a ajutoarelor materiale şi ajutoarelor alimentare, sau dispune de resursele financiare pentru închirierea acestora;- dispune de dotările necesare (mobilier, echipamente, spaţii de depozitare autorizate, şa.) pentru desfăşurarea activităţilor;- dispune de documentele prin care se atestă provenienţa materialelor stocate care se distribuie ca ajutoare.Im: Condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice serviciului corespund scopului acestuia.MODULUL III DREPTURI ŞI ETICĂSTANDARD 1 RESPECTAREA DREPTURILOR BENEFICIARILORFurnizorul serviciului respectă drepturile beneficiarilor prevăzute de legeRezultate aşteptate: Drepturile beneficiarilor sunt cunoscute şi respectate de personalS1.1. Personalul serviciului îşi desfăşoară activitatea cu respectarea drepturilor beneficiarilor.Furnizorul serviciului elaborează o Cartă a drepturilor beneficiarilor, denumită în continuare Cartă, care are în vedere cel puţin următoarele drepturi ale beneficiarilor: a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără nici o discriminare; b) să fie informaţi asupra situaţiilor de risc, precum şi asupra drepturilor sociale; c) să li se comunice drepturile şi obligaţiile, în calitate de beneficiari ai serviciilor sociale; d) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale; e) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra datelor personale, informaţiilor furnizate şi primite; f) să li se respecte demnitatea şi intimitatea; g) să-şi exprime liber opinia cu privire la serviciile primite.Furnizorul serviciului respectă drepturile beneficiarilor înscrise în Cartă.Im: Carta este disponibilă, pe suport de hârtie, la sediul furnizorului serviciului şi în format accesibil pentru persoanele cu dizabilităţi (easy to read, Braille, CD video/audio, etc.),.S1.2. Furnizorul serviciului asigură informarea beneficiarilor cu privire la drepturile lor.Personalul serviciului informează beneficiarii cu privire la drepturile înscrise în Cartă.Carta este afişată la sediul furnizorului serviciului şi în birourile/cabinetele personalului.Im: Beneficiarii au posibilitatea să se informeze cu privire la drepturile lor în relaţia pe care o au cu furnizorul serviciului şi personalul acestuia.S1.3. Personalul serviciului cunoaşte şi respectă prevederile Cartei.Furnizorul serviciului planifică şi organizează sesiuni de instruire a personalului privind respectarea drepturilor beneficiarilor înscrise în Cartă.Im: Sesiunile de instruire sunt consemnate în Registrul de evidenţă privind perfecţionarea continuă a personalului.S1.4. Furnizorul serviciului măsoară gradul de satisfacţie a beneficiarilor cu privire la activitatea desfăşurată.În scopul autoevaluării calităţii activităţii proprii, furnizorul serviciului deţine şi aplică un set de chestionare pentru măsurarea gradului de satisfacţie a beneficiarilor cu privire la activităţile derulate.Im: Modelul chestionarelor utilizate, pe suport de hârtie şi chestionarele completate sunt disponibile la sediul furnizorului serviciului.S1.5. Furnizorul serviciului încurajează beneficiarii să-şi exprime opinia asupra oricăror aspecte care privesc activităţile derulate.Furnizorul serviciului informează beneficiarii asupra modalităţii de a formula, în scris, sesizări sau reclamaţii.Furnizorul serviciului constituie un caiet de înregistrare a sesizărilor şi reclamaţiilor şi le arhivează pe o perioadă de cel puţin 2 ani de la înregistrare.Im: Registrul de evidenţă a sesizărilor/reclamaţiilor beneficiarilor şi dosarul în care sunt arhivate acestea sunt disponibile la sediul furnizorului serviciului.S1.6. Serviciul se acordă cu respectarea prevederilor unui Cod de etică.Furnizorul serviciului deţine şi aplică un Cod propriu de etică care cuprinde un set de reguli ce privesc, în principal, asigurarea unui tratament egal pentru toţi beneficiarii, fără nici un fel de discriminare, acordarea serviciilor exclusiv în interesul beneficiarilor şi pentru protecţia acestora, respectarea eticii profesionale în relaţia cu beneficiarii.Im: Codul de etică este disponibil, pe suport de hârtie, la sediul furnizorului serviciului.S1.7. Furnizorul serviciului se asigură că personalul cunoaşte şi aplică Codul de etică.Furnizorul serviciului organizează sesiuni de instruire a personalului privind prevederile Codului de etică.Im: Sesiunile de instruire a personalului privind prevederile Codului de etică sunt consemnate în Registrul de evidenţă privind perfecţionarea continuă a personalului.STANDARDUL 2 PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ABUZURILOR ŞI NEGLIJĂRIIFurnizorul serviciului ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilorRezultate aşteptate: Beneficiarii sunt protejaţi împotriva abuzurilor, neglijării, discriminării sau tratamentului degradant sau inumanS2.1. Furnizorul serviciului utilizează o procedură proprie pentru identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijenţă în rândurile propriilor beneficiari.Furnizorul serviciului elaborează şi aplică propria procedură privind cazurile de abuz.Se ia în considerare oricare formă de abuz (fizic, psihic, economic) şi orice formă de neglijare a persoanei sau de tratament degradant la care poate fi supus beneficiarul de către personalul centrului, alţi beneficiari, eventual membri de familie/reprezentanţi legali.Im: Procedura privind identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijenţă este disponibilă, pe suport de hârtie, şi în orice alt format accesibil persoanelor cu dizabilităţi (easy to read, Braille, CD video/audio, etc.), la sediul furnizorului serviciului.S2.2. Furnizorul serviciului organizează sesiuni de instruire a personalului propriu privind cunoaşterea şi combaterea formelor de abuz şi neglijare.Furnizorul serviciului instruieşte personalul cu privire la prevenirea şi combaterea oricărei forme de abuz în relaţia cu beneficiarii, precum şi cu privire la modalităţile de încurajare a beneficiarilor să sesizeze eventualele forme de abuz la care pot fi supuşi, în familie sau în comunitate.Im: Sesiunile de instruire a personalului se înscriu în Registrul de evidenţă privind perfecţionarea continuă a personalului.S2.3. Furnizorul serviciului aplică prevederile legale cu privire la semnalarea, către organismele/instituţiile competente, a oricărei situaţii de abuz şi neglijare identificată şi ia toate măsurile de remediere, în regim de urgenţă.Furnizorul serviciului deţine un registru de evidenţă a abuzurilor şi incidentelor deosebite, în care consemnează cazurile de abuz identificate, instituţiile sesizate şi, după caz, măsurile întreprinse.Im: Registrul de evidenţă a abuzurilor şi incidentelor deosebite este disponibil la sediul furnizorului serviciului.S2.4. Furnizorul serviciului consemnează şi notifică incidentele deosebite petrecute în procesul de furnizare a serviciilor.Orice incident deosebit care afectează beneficiarii şi personalul serviciului se consemnează într-un registru de evidenţă a incidentelor deosebite.Incidentele deosebite se notifică familiei beneficiarului/personalului şi organelor de specialitate, în funcţie de natura acestora (afecţiuni acute care necesită serviciile ambulanţei şi/sau internare de urgenţă în spital, accidente, furturi, agresiuni, deces, etc.) în maxim 24 de ore de la constatare.Im: Registrul de evidenţă a abuzurilor şi incidentelor deosebite este disponibil la sediul furnizorului serviciului.MODUL IV MANAGEMENT ŞI RESURSE UMANESTANDARD 1 ADMINISTRARE, ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONAREFurnizorul serviciului respectă prevederile legale privind organizarea şi funcţionarea saRezultate aşteptate: Beneficiarii primesc servicii într-un centru care funcţionează în condiţiile legiiS1.1. Serviciul este coordonat de personal de conducere competent.Furnizorul serviciului numeşte un coordonator al serviciului. Persoana cu atribuţii de coordonare este absolventă de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă sau echivalentă.Im: Fişa de post a coordonatorului serviciului, precum şi rapoartele/fişele de evaluare a activităţii acestuia sunt disponibile la sediul furnizorului serviciului.S1.2. Serviciul funcţionează conform prevederilor regulamentului propriu de organizare şi funcţionare.Furnizorul serviciului deţine şi aplică un regulament propriu de organizare şi funcţionare al serviciului.Im: Un exemplar al regulamentului propriu de organizare şi funcţionare al serviciului, pe suport de hârtie şi statul de funcţii sunt disponibile la sediul furnizorului serviciului, în format accesibil pentru persoanele cu dizabilităţi (easy to read, Braille, CD video/audio, etc.).S1.3. Furnizorul serviciului asigură instruirea personalului în vederea cunoaşterii procedurilor utilizate.Furnizorul serviciului consemnează în registrul de evidenţă privind perfecţionarea continuă a personalului toate sesiunile de instruire referitoare la cunoaşterea în detaliu a procedurilor utilizate.Im: Instruirea personalului privind cunoaşterea procedurilor utilizate pentru acordarea serviciului se consemnează în registrul de evidenţă privind perfecţionarea continuă a personalului.S1.4. Furnizorul serviciului aplică normele legale privind gestionarea şi administrarea resurselor financiare, materiale şi umane.Calitatea şi performanţa serviciului este evaluată periodic de către furnizorul acestuia.Furnizorul serviciului respectă prevederile legale privind administrarea şi gestionarea resurselor financiare şi materiale destinate serviciului şi deţine documentele financiar-contabile, precum şi rapoartele de control ale organismelor prevăzute de lege (ex. Curtea de Conturi, Inspecţia Muncii, Inspecţia Socială, şa.).Im: Documentele financiar-contabile, rapoartele de inspecţie sau control, rapoartele de audit intern sunt disponibile la sediul furnizorului serviciului.S1.5. Furnizorul serviciului se asigură că beneficiarii şi orice persoană interesată, precum şi instituţiile publice cu responsabilităţi în domeniul protecţiei sociale, cunosc activitatea şi performanţele sale.Furnizorul serviciului elaborează anual un raport de activitate.Raportul de activitate se finalizează în luna februarie a anului curent pentru anul anterior.Im: Raportul de activitate, pe suport de hârtie, este disponibil la sediul furnizorului serviciului.S1.6. Furnizorul serviciului facilitează participarea personalului şi a beneficiarilor la stabilirea obiectivelor şi priorităţilor de dezvoltare, în vederea creşterii calităţii serviciilor.Furnizorul serviciului încurajează şi creează condiţiile de implicare activă a personalului şi a beneficiarilor în elaborarea unui plan propriu de dezvoltare care are în vedere îmbunătăţirea activităţii şi creşterea calităţii vieţii beneficiarilor.Im: Planul propriu de dezvoltare al serviciului este disponibil,pe suport de hârtie,la sediul furnizorului serviciului.S1.7. Furnizorul serviciului asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active din comunitate, în folosul beneficiarilor.Furnizorul serviciului transmite semestrial, către serviciul public de asistenţă socială pe a cărui rază teritorială funcţionează, lista beneficiarilor, cu nume şi prenume, vârstă, adresa de domiciliu/reşedinţă a acestora.Furnizorul serviciului promovează relaţiile de colaborare cu serviciile publice de asistenţă socială, precum şi cu alţi furnizori publici şi privaţi de servicii sociale, pentru soluţionarea situaţiilor de dificultate în care se află beneficiarul, precum şi pentru a face cunoscută activitatea desfăşurată.Im: Furnizorul serviciului consemnează şi păstrează corespondenţa cu orice autoritate publică sau instituţie publică, cu organizaţii ale societăţii civile, culte, etc., sau orice alte documente care evidenţiază colaborarea sau parteneriatul cu acestea. Listele beneficiarilor transmise către serviciile publice de asistenţă socială se păstrează la sediul furnizorului serviciului.STANDARD 2 RESURSE UMANEFurnizorul serviciului dispune de o structură de personal capabil să asigure serviciul respectivRezultate aşteptate: Beneficiarii sunt asistaţi de personal suficient şi competentS2.1. Structura de personal corespunde din punct de vedere al calificării cu activităţile derulate.Furnizorul serviciului poate angaja personal calificat şi/sau poate încheia contracte de prestări servicii cu diverşi specialişti.Im: Statul de funcţii aprobat, în copie, precum şi contractele de prestări servicii încheiate cu diverşi specialişti sunt disponibile la sediul furnizorului serviciuluiS2.2. Furnizorul serviciului respectă dispoziţiile legale privind angajarea personalului.Personalul este angajat cu respectarea condiţiilor prevăzute în Codul Muncii.Pe lângă angajaţii proprii şi/sau personalul de specialitate ale căror servicii sunt achiziţionate, furnizorul serviciului încurajează folosirea voluntarilor şi încheie cu aceştia contracte de voluntariat, conform legii.Im: Contractele de muncă, contractele de prestări servicii, contractele de voluntariat în original sunt disponibile la sediul furnizorului iar angajaţii sunt înregistraţi în REVISAL.S2.3. Furnizorul serviciului întocmeşte fişe de post pentru personalul angajat.În fişele de post se înscriu atribuţiile concrete ale angajatului, relaţiile de subordonare şi de colaborare. Fiecare fişă de post este semnată de persoana care a întocmit-o şi de angajat.Fişele de post se revizuiesc anual în luna decembrie, precum şi ori de câte ori atribuţiile angajatului se modifică.Im: Fişele de post ale personalului (în original sau în copie) sunt disponibile la sediul furnizorului serviciului.S2.4. Furnizorul serviciului realizează anual evaluarea personalului.Fişele de evaluare descriu atribuţiile persoanei şi notează gradul de îndeplinire şi performanţele acesteia, pe o scală de la 1 la 5.Fiecare fişă de evaluare este semnată de persoana care a întocmit-o şi de către persoana evaluată.Fişele de evaluare se întocmesc cel târziu în luna februarie a fiecărui an, pentru anul anterior.Im: Fişele de evaluare a personalului sunt disponibile la sediul furnizorului serviciului.S2.5. Furnizorul serviciului se asigură că personalul propriu are create oportunităţile şi condiţiile necesare creşterii performanţelor profesionale.Furnizorul serviciului elaborează şi aplică un plan de instruire şi formare profesională pentru angajaţii proprii.Im: Planul de instruire şi formare profesională este disponibil la sediul furnizorului serviciului, precum şi copii după atestatele, certificatele, diplomele obţinute de personal.  +  Secţiunea a 2-a Clarificări privind modalitatea de autoevaluare a îndeplinirii standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, destinate persoanelor adultePentru a obţine licenţa de funcţionare, serviciile sociale acordate în comunitate, destinate persoanelor adulte, denumite în continuare servicii acordate în comunitate, trebuie să îndeplinească un punctaj de 38 de puncte.Fişa de autoevaluare pentru serviciile sociale acordate în comunitate se completează după modelul prevăzut în Anexa nr. 9 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, după cum urmează:MODELFIŞĂ DE AUTOEVALUARE*Font 7*                                                            ┌─────────────┬─────────────┬────────────────────────────────────────────┐                                                            │Punctaj maxim│Punctaj │ Observaţii │                                                            │al standar- │rezultat │ │                                                            │delor minime │în urma │ │                                                            │de calitate │autoevaluării│ │                                                            │ │îndeplinirii │ │                                                            │ │standardelor │ │                                                            │ │minime de │ │                                                            │ │calitate │ │┌───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│MODUL I ACCESAREA SERVICIULUI (Standarde 1-2) │ 6 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 1 INFORMARE │TOTAL: 2 │TOTAL: │ ││Furnizorul serviciului asigură informarea potenţialilor │ │ │ ││beneficiari şi a oricăror persoane interesate cu privire │ │ │ ││la scopul său/funcţiile sale şi modul de organizare şi │ │ │ ││funcţionare │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Persoanele interesate au acces la │ │ │ ││informaţii referitoare la modul de organizare şi │ │ │ ││funcţionare a serviciului, scopul/funcţiile acestuia, │ │ │ ││condiţiile de accesare │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.1 Furnizorul serviciului deţine şi pune la dispoziţia │ │ │ ││beneficiarului sau oricărei alte persoane interesate │ │ │ ││materiale informative privind activităţile derulate │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.2 Furnizorul serviciului are capacitatea de a realiza │ │ │ ││propriul program de informare a beneficiarilor şi de │ │ │ ││comunicare cu publicul interesat │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 2 ADMITERE │TOTAL: 4 │TOTAL: │ ││Serviciul se adresează exclusiv categoriilor de beneficiari│ │ │ ││ale căror nevoi pot fi soluţionate prin activităţile │ │ │ ││derulate │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii/reprezentanţii legali │ │ │ ││cunosc scopul/funcţiile serviciului şi acceptă condiţiile │ │ │ ││de acordare │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.1 Furnizorul serviciului elaborează şi aplică o │ │ │ ││procedură proprie de accesare a serviciului. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.2 Personalul serviciului ţine evidenţa beneficiarilor │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.3 Furnizorul serviciului asigură arhivarea documentelor │ │ │ ││de evidenţă a beneficiarilor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.4 Furnizorul serviciului elaborează şi utilizează o │ │ │ ││procedură proprie privind încetarea acordării serviciilor │ │ │ ││către beneficiar │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│MODUL II ACTIVITĂŢI DERULATE (Standarde 1-2) │ 9 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 1 EVALUAREA NEVOILOR │TOTAL: 3 │TOTAL: │ ││Acordarea serviciului se realizează în baza evaluării │ │ │ ││nevoilor individuale ale beneficiarilor │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii se asigură că primesc │ │ │ ││servicii în concordanţă cu nevoile identificate ale │ │ │ ││fiecăruia │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.1 Furnizorul serviciului utilizează o procedură proprie │ │ │ ││de evaluare a nevoilor individuale ale beneficiarilor/ │ │ │ ││situaţiei de dificultate în care aceştia se află │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.2 Furnizorul serviciului are capacitatea de a realiza │ │ │ ││evaluarea nevoilor individuale/situaţiei de dificultate în │ │ │ ││care se află beneficiarul │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.3 Evaluarea/reevaluarea nevoilor beneficiarului/ │ │ │ ││situaţiei de dificultate se efectuează cu acordul şi │ │ │ ││implicarea acestuia │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 2 PLANIFICAREA ŞI REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR │TOTAL: 6 │TOTAL: │ ││Furnizorul serviciului stabileşte şi planifică activităţile│ │ │ ││derulate astfel încât să răspundă nevoilor beneficiarilor │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Fiecare beneficiar primeşte serviciul │ │ │ ││recomandat, în funcţie de nevoile individuale │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.1 Furnizorul serviciului stabileşte şi derulează │ │ │ ││activităţile conform unui plan de intervenţie │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.2 Furnizorul serviciului asigură monitorizarea aplicării│ │ │ ││planurilor de intervenţie │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.3 Furnizorul serviciului stabileşte programul zilnic de │ │ │ ││derulare a activităţilor │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.4 Furnizorul serviciului asigură păstrarea │ │ │ ││confidenţialităţii asupra datelor personale şi │ │ │ ││informaţiilor privind beneficiarii │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.5 Furnizorul serviciului dispune de personal de │ │ │ ││specialitate capabil să elaboreze planul de intervenţie │ │ │ ││şi să-l aplice │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.6 Furnizorul serviciului dispune de spaţiile şi dotările│ │ │ ││necesare pentru realizarea activităţilor S2.6 Furnizorul │ │ │ ││serviciului dispune de spaţiile şi dotările necesare pentru│ │ │ ││realizarea activităţilor │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│MODULUL III DREPTURI ŞI ETICĂ (Standarde 1-2) │ 11 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 1 RESPECTAREA DREPTURILOR BENEFICIARILOR │TOTAL: 7 │TOTAL: │ ││Furnizorul serviciului respectă drepturile beneficiarilor │ │ │ ││prevăzute de lege │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Drepturile beneficiarilor sunt │ │ │ ││cunoscute şi respectate de personal │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.1 Personalul serviciului îşi desfăşoară activitatea cu │ │ │ ││respectarea drepturilor beneficiarilor │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.2 Furnizorul serviciului asigură informarea │ │ │ ││beneficiarilor cu privire la drepturile lor │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.3 Personalul serviciului cunoaşte şi respectă │ │ │ ││prevederile Cartei │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.4 Furnizorul serviciului măsoară gradul de satisfacţie a│ │ │ ││beneficiarilor cu privire la activitatea desfăşurată │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.5 Furnizorul serviciului încurajează beneficiarii să-şi │ │ │ ││exprime opinia asupra oricăror aspecte care privesc │ │ │ ││activităţile derulate │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.6 Serviciul se acordă cu respectarea prevederilor unui │ │ │ ││Cod de etică │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.7 Furnizorul serviciului se asigură că personalul │ │ │ ││cunoaşte şi aplică Codul de etică │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARDUL 2 PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ABUZURILOR ŞI NEGLIJĂRII │TOTAL: 4 │TOTAL: │ ││Furnizorul serviciului ia măsuri pentru prevenirea şi │ │ │ ││combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, │ │ │ ││degradant asupra beneficiarilor │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt protejaţi împotriva │ │ │ ││abuzurilor, neglijării, discriminării sau tratamentului │ │ │ ││degradant sau inuman │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.1 Furnizorul serviciului utilizează o procedură proprie │ │ │ ││pentru identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor │ │ │ ││de abuz şi neglijenţă în rândurile propriilor beneficiari │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.2 Furnizorul serviciului organizează sesiuni de │ │ │ ││instruire a personalului propriu privind cunoaşterea şi │ │ │ ││combaterea formelor de abuz şi neglijare │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.3 Furnizorul serviciului aplică prevederile legale cu │ │ │ ││privire la semnalarea, către organismele/instituţiile │ │ │ ││competente, a oricărei situaţii de abuz şi neglijare │ │ │ ││identificată şi ia toate măsurile de remediere, în regim │ │ │ ││de urgenţă │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.4 Furnizorul serviciului consemnează şi notifică │ │ │ ││incidentele deosebite petrecute în procesul de furnizare a │ │ │ ││serviciilor │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│MODUL IV MANAGEMENT ŞI RESURSE UMANE (Standarde 1-2) │ 12 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 1 ADMINISTRARE, ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE │ │ │ ││Furnizorul serviciului respectă prevederile legale privind │ │ │ ││organizarea şi funcţionarea sa │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii primesc servicii într-un │ │ │ ││centru care funcţionează în condiţiile legii │ 7 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.1 Serviciul este coordonat de personal de conducere │ │ │ ││competent. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.2 Serviciul funcţionează conform prevederilor │ │ │ ││regulamentului propriu de organizare şi funcţionare │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.3 Furnizorul serviciului asigură instruirea personalului│ │ │ ││în vederea cunoaşterii procedurilor utilizate │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.4 Furnizorul serviciului aplică normele legale privind │ │ │ ││gestionarea şi administrarea resurselor financiare, │ │ │ ││materiale şi umane │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.5 Furnizorul serviciului se asigură că beneficiarii şi │ │ │ ││orice persoană interesată, precum şi instituţiile publice │ │ │ ││cu responsabilităţi în domeniul protecţiei sociale, cunosc │ │ │ ││activitatea şi performanţele sale │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.6 Furnizorul serviciului facilitează participarea │ │ │ ││personalului şi a beneficiarilor la stabilirea obiectivelor│ │ │ ││şi priorităţilor de dezvoltare, în vederea creşterii │ │ │ ││calităţii serviciilor │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.7 Furnizorul serviciului asigură comunicarea şi │ │ │ ││colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă │ │ │ ││socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, │ │ │ ││cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale │ │ │ ││societăţii civile active din comunitate, în folosul │ │ │ ││beneficiarilor │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 2 RESURSE UMANE │TOTAL: 5 │TOTAL: │ ││Furnizorul serviciului dispune de o structură de personal │ │ │ ││capabil să asigure serviciul respectiv │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt asistaţi de personal│ │ │ ││suficient şi competent │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.1 Structura de personal corespunde din punct de vedere │ │ │ ││al calificării cu activităţile derulate │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.2 Furnizorul serviciului respectă dispoziţiile legale │ │ │ ││privind angajarea personalului. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.3 Furnizorul serviciului întocmeşte fişe de post pentru │ │ │ ││personalul angajat │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.4 Furnizorul serviciului realizează anual evaluarea │ │ │ ││personalului │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.5 Furnizorul serviciului se asigură că personalul │ │ │ ││propriu are create oportunităţile şi condiţiile necesare │ │ │ ││creşterii performanţelor profesionale │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│PUNCTAJ TOTAL: │ 38 │ │ │└───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────────────────────────────────────┘-------