STANDARDE MINIME DE CALITATE din 5 noiembrie 2014pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca centre de zi destinate persoanelor adulte (Anexa 6)
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 874 bis din 2 decembrie 2014  Notă

  ──────────

  *) Aprobate de Ordinul nr. 2.126 din 5 noiembrie 2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 2 decembrie 2014.

  ──────────
   +  Secţiunea 1 Standarde minime de calitateMODUL I ACCESAREA SERVICIULUISTANDARD 1 INFORMARECentrul de zi asigură informarea potenţialilor beneficiari şi a oricăror persoane interesate cu privire la scopul său/funcţiile sale, activităţile desfăşurate şi serviciile oferiteRezultate aşteptate: Persoanele interesate au acces la informaţii referitoare la modul de organizare şi funcţionare a centrului de zi, scopul/funcţiile acestuia, condiţiile de admitere şi oferta de servicii, drepturile şi obligaţiile persoanelor beneficiareS1.1. Centrul deţine şi pune la dispoziţia beneficiarului sau oricărei alte persoane interesate materiale informative privind activităţile derulate/serviciile oferite.Materialele informative conţin date despre localizarea şi organizarea centrului, activităţile desfăşurate/serviciile acordate, personalul de specialitate, facilităţi oferite, costul serviciilor, cuantumul contribuţiei financiare a beneficiarului, după caz, etc.Materialele informative pot fi pe suport de hârtie şi/sau pe suport electronic şi sunt mediatizate la nivelul comunităţii locale/judeţene prin intermediul cabinetelor de medicină de familie.În situaţia în care centrul/furnizorul deţine un site propriu, materialele informative (materiale scrise/broşuri, filme şi/sau fotografii de informare sau publicitare, etc) se postează pe site-ul respectiv.Imaginea beneficiarilor şi datele cu caracter personal pot deveni publice în materialele informative doar cu acordul scris al acestora sau, după caz, al reprezentanţilor legali/convenţionali.Im: Cel puţin una din formele de informare menţionate sunt disponibile la sediul centrului şi/sau pot fi accesate pe site-ul acestuia sau al furnizorului.S1.2. Centrul facilitează accesul în incinta proprie a potenţialilor beneficiari/membrilor săi de familie/reprezentanţilor legali/convenţionali, anterior admiterii beneficiarilor, pentru a cunoaşte activităţile/serviciile acordate.Centrul stabileşte un program de vizită pentru informarea beneficiarilor şi a publicului în general. Programul stabileşte cel puţin o zi/lună pentru vizită şi este afişat la intrarea în centru.Im: Programul de vizită pentru public este afişat la intrarea în centru.S1.3. Centrul asigură informarea beneficiarilor/reprezentanţilor legali/convenţionali cu privire la regulamentul propriu de organizare şi funcţionare a centrului, precum şi asupra drepturilor şi obligaţiilor beneficiarului.Centrul se asigură că, anterior încheierii contractului de furnizare servicii, beneficiarul/după caz, reprezentantul său legal/convenţional primeşte toate informaţiile referitoare la modul de organizare şi funcţionare a centrului, serviciile disponibile, drepturile şi obligaţiile beneficiarilor.Pe lângă informarea iniţială, ori de câte ori situaţia o impune, centrul organizează sesiuni de informare a beneficiarilor privind activitatea proprieCentrul deţine un registru de evidenţă privind informarea beneficiarilor în care se consemnează: data la care s-a efectuat informarea, numele beneficiarului/după caz, al reprezentantului său legal, numele persoanei care a realizat informarea, materialele informative prezentate sau tema informării, semnătura persoanei care a realizat informarea şi semnătura beneficiarului/reprezentantului său legal.Im: Registrul de evidenţă privind informarea beneficiarilor este disponibil la sediul centrului.S1.4. Centrul are capacitatea de a realiza propriul program de informare a beneficiarilor şi de comunicare cu publicul interesat.Centrul desemnează cel puţin o persoană responsabilă pentru activităţile de comunicare cu publicul şi o persoană responsabilă pentru activitatea de informare a beneficiarilor.Im: Atribuţiile persoanelor responsabile pentru activităţile de comunicare cu publicul şi de informare a beneficiarilor sunt trecute în fişa postului.STANDARD 2 ADMITERECentrul de zi se adresează exclusiv categoriilor de beneficiari ale căror nevoi pot fi soluţionate prin activităţile derulate/serviciile oferiteRezultate aşteptate: Beneficiarii/reprezentanţii legali ori convenţionali cunosc şi acceptă condiţiile de admitere în centrul de zi.S2.1. Centrul elaborează şi aplică o procedură proprie de admitereProcedura de admitere precizează, cel puţin: actele necesare, criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor, cine ia decizia de admitere/respingere, modul în care se consemnează decizia, modalitatea de încheiere a contractului de furnizare servicii şi modelul acestuia, modalitatea de stabilire a contribuţiei beneficiarului dacă este cazul.Im: Un exemplar al procedurii de admitere, pe suport de hârtie, este disponibil la sediul centrului.S2.2. Centrul încheie cu beneficiarii un contract de furnizare servicii.Contractul de furnizare servicii se încheie între centru şi beneficiar sau, după caz, reprezentantul legal/convenţional al acestuia. În funcţie de condiţiile contractuale, respectiv persoana/persoanele care participă la plata contribuţiei din partea beneficiarului, se încheie angajamente de plată cu acestea. Angajamentele de plată fac parte integrantă din contract.Formatul contractului de furnizare servicii este stabilit de conducerea centrelor/furnizorii acestora, în baza modelului aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.Contractul de furnizare servicii este redactat în două sau mai multe exemplare originale, în funcţie de numărul semnatarilor contractului.Un exemplar original al contractului de furnizare servicii se păstrează în dosarul personal al beneficiarului.Im: Modelul contractului de furnizare servicii şi contractele încheiate cu beneficiarii sunt disponibile la sediul centrului.S2.3. Centrul întocmeşte, pentru fiecare beneficiar, dosarul personal al beneficiarului.Dosarul personal al beneficiarului conţine, cel puţin, următoarele documente:- cererea de admitere semnată de beneficiar şi aprobată de conducătorul centrului;- după caz, cartea de identitate a persoanei/persoanelor care plăteşte/plătesc, integral sau parţial, contribuţia beneficiarului, în copie;- contractul de furnizare servicii, în original.După încetarea acordării serviciilor, în dosarul personal al beneficiarului se arhivează dosarul de servicii al beneficiarului care cuprinde fişa de evaluare/reevaluare şi documentele aferente, planul individualizat de asistenţă şi îngrijire/planul de intervenţie, fişa de monitorizare servicii.Im: Dosarele personale ale beneficiarilor sunt disponibile la sediul centrului.S2.4. Centrul asigură arhivarea dosarelor personale ale beneficiarilor.Dosarul personal al beneficiarului este arhivat la sediul centrului pe o perioadă prevăzută în nomenclatorul arhivistic al furnizorului, confirmat de Comisia de Selecţionare din cadrul Serviciului Judeţean al Arhivelor Naţionale.La solicitarea scrisă a beneficiarului/reprezentantului său legal/convenţional, o copie a dosarului personal se pune la dispoziţia acestuia după încetarea raporturilor contractuale.Centrul ţine evidenţa dosarelor personale ale beneficiarilor arhivate, pe suport de hârtie sau electronic.Im: Dosarele personale ale beneficiarilor arhivate şi evidenţa acestora sunt disponibile la sediul centrului.STANDARD 3 ÎNCETAREA SERVICIILORCentrul de zi îşi încetează serviciile în condiţii cunoscute de beneficiari.Rezultate aşteptate: Beneficiarii primesc serviciile centrului de zi pe perioada pe care o doresc, cu excepţia situaţiilor speciale prevăzute de lege sau a celor stipulate în procedura privind încetarea acordării serviciilor.S3.1. Centrul elaborează şi utilizează o procedură proprie privind încetarea acordării serviciilor către beneficiar.Procedura stabileşte situaţiile în care încetează acordarea serviciilor către beneficiar şi modalităţile de realizare (la cererea sau prin decizia unilaterală a beneficiarului, prin decizia conducerii centrului, prin acordul ambelor părţi, etc.).Im: Cel puţin un exemplar, pe suport de hârtie, al procedurii de încetare a acordării serviciilor către beneficiar este disponibil la sediul centrului.S3.2. Centrul se asigură că beneficiarii cunosc condiţiile/situaţiile în care încetează acordarea serviciilor.Centrul informează beneficiarii asupra condiţiilor/situaţiilor de încetare a serviciilor.Im: Informarea beneficiarilor cu privire la condiţiile/situaţiile de încetare a serviciilor se consemnează în registrul de evidenţă privind informarea beneficiarilor.S3.3. Centrul asigură comunicarea cu serviciile publice de asistenţă socială de la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale.Centrul transmite semestrial către serviciul public de asistenţă socială care a trimis persoana pentru a beneficia de serviciile centrului, lista beneficiarilor pentru care au încetat serviciile, cu nume, prenume, adresa de domiciliu/reşedinţă a acestora şi motivele încetării serviciilor pe scurt.Centrul arhivează într-un dosar special listele semestriale transmise către serviciile publice de asistenţă socială.Im: Dosarul în care se arhivează listele semestriale de evidenţă a beneficiarilor faţă de care au încetat serviciile este disponibil la sediul centrului.MODUL II EVALUARE ŞI PLANIFICARESTANDARD 1 - EVALUAREAcordarea serviciilor se realizează în baza evaluării nevoilor individuale ale beneficiarilorRezultate aşteptate: Beneficiarii se asigură că centrul de zi are capacitatea de a acorda servicii adecvate şi în concordanţă cu nevoile identificate ale fiecăruiaS1.1. Centrul utilizează o procedură proprie de evaluare a nevoilor individuale ale beneficiarilor/situaţiei de dificultate în care aceştia se află.Centrul elaborează şi aplică o procedură proprie de evaluare a nevoilor beneficiarilor/situaţiei de dificultate în care aceştia se află, în concordanţă cu scopul/funcţiile centrului, activităţile derulate/serviciile acordateProcedura stabileşte metodele de evaluare aplicate, personalul de specialitate implicat în evaluare, precum şi instrumentele standardizate şi/sau ghidurile de practică şi tehnicile utilizate de specialişti.Im: Procedura de evaluare a nevoilor beneficiarului este disponibilă, pe suport de hârtie, la sediul centrului.S1.2. Centrul are capacitatea de a realiza evaluarea nevoilor individuale/situaţiei de dificultate în care se află beneficiarul.Evaluarea nevoilor beneficiarilor/situaţiei de dificultate în care aceştia se află este realizată de personal de specialitate (după caz, asistent social, tehnician asistenţă socială, psiholog, medic, asistentă medicală, kinetoterapeut, fizioterapeut, educator, psihopedagog, ergoterapeut, etc).În funcţie de situaţia particulară a fiecărui beneficiar, evaluarea acestuia, efectuată de personalul centrului, are la bază evaluările realizate de structurile cu atribuţii în evaluare complexă, prevăzute de lege şi/sau orice alte documente emise de serviciile publice de asistenţă socială, precum şi de alte instituţii/servicii publice (cabinete medicale, unităţi de învăţământ, agenţii de ocupare, penitenciare, instituţii/servicii de ordine publică, structuri specializate în combaterea traficului de persoane, în combaterea traficului de droguri, etc.).Evaluarea nevoilor se înscrie în fişa de evaluare/reevaluare a beneficiarului al cărui model se stabileşte de conducerea centrului. Fişa de evaluare/reevaluare a beneficiarului consemnează data fiecărei evaluări şi este semnată de persoana/persoanele care au efectuat evaluarea şi este adusă la cunoştinţa beneficiarului care poate solicita informaţii/explicaţii suplimentare în raport cu rezultatele evaluării.Formatul utilizat pentru fişa de evaluare/reevaluare a beneficiarului cuprinde atât evaluarea iniţială, cât şi reevaluările (evaluările periodice).Documentele emise de structurile cu atribuţii în evaluare complexă, de serviciile publice de asistenţă socială şi/sau de alte servicii/instituţii publice se ataşează fişei de evaluare/reevaluare a beneficiarului.Im: Fişele de evaluare/reevaluare a beneficiarilor sunt disponibile la sediul centrului.S1.3. Centrul efectuează reevaluarea periodică a nevoilor beneficiarului/situaţiei de dificultate în care se află acesta.Reevaluarea nevoilor beneficiarului/situaţiei de dificultate în care acesta se află se realizează o dată la 3 luni, precum şi atunci când situaţia o impune, respectiv dacă apar modificări semnificative ale statusului funcţional fizic şi/sau psihic al beneficiarului şi/sau a situaţiei socio-economice a acestuia.Rezultatele reevaluării, data la care s-a efectuat, persoana/persoanele care au realizat-o, semnătura acestora şi semnătura beneficiarului se înscriu în fişa de evaluare.Im: Fişele de evaluare/reevaluare a beneficiarilor sunt disponibile la sediul centrului.S1.4. Evaluarea/reevaluarea nevoilor beneficiarului/situaţiei de dificultate se efectuează cu acordul şi implicarea acestuia.Beneficiarului i se aduce la cunoştinţă necesitatea de a se implică activ în activitatea de evaluare şi de a furniza informaţii reale evaluatorului/evaluatorilor.Fişa de evaluare a beneficiarului are o rubrică destinată semnăturii beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal.În situaţia în care beneficiarul este lipsit de discernământ, reprezentantul legal al acestuia poate participa la evaluare/reevaluare sau poate solicita să fie informat în scris asupra rezultatelor evaluării/reevaluării. În cazul în care reprezentantul legal nu poate sau nu doreşte să participe la procesul de evaluare/reevaluare, acesta îşi exprimă în scris acordul ca personalul centrului să efectueze evaluarea/reevaluarea nevoilor beneficiarului fără implicarea sa.Im: Fişa de evaluare/reevaluare a beneficiarului, completată corespunzător, este disponibilă la sediul centrului.STANDARD 2 PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR/SERVICIILORCentrul de zi derulează activităţi/acordă servicii conform planului individualizat de asistenţă şi îngrijire/planului de intervenţie al beneficiaruluiRezultate aşteptate: Fiecare beneficiar primeşte serviciile necesare, în funcţie de nevoile individuale.S2.1. Centrul derulează activităţi/oferă servicii în baza unui plan individualizat de asistenţă şi îngrijire/plan de intervenţie.Planul individualizat de asistenţă şi îngrijire/planul de intervenţie se elaborează în baza evaluării nevoilor beneficiarului, precum şi a datelor şi recomandărilor prevăzute în documentele elaborate de structurile specializate în evaluare complexă, de serviciile publice de asistenţă socială şi/sau, după caz, de alte servicii/instituţii publice (cabinete medicale, unităţi de învăţământ, agenţii de ocupare, penitenciare, instituţii/servicii de ordine publică, structuri specializate în prevenirea şi combaterea traficului de persoane, a consumului de droguri, etc.) şi cuprinde date şi informaţii privind:- activităţile/serviciile necesare pentru a răspunde nevoilor identificate ale fiecărui beneficiar (asistenţă şi îngrijire, recuperare/reabilitare funcţională, integrare/reintegrare socială, etc.); după caz, se pot elabora programe separate, cum ar fi program de îngrijire, program de recuperare/reabilitare fizică, program de recuperare/reabilitare psihică, program de integrare/reintegrare socială prin consiliere şi terapie psiho-socială, prin terapie ocupaţională, etc.;- programarea activităţilor desfăşurate/serviciilor acordate: zilnică, săptămânală sau lunară;- termenele de revizuire ale planului individualizat de asistenţă şi îngrijire;- numele şi vârsta beneficiarului şi semnătura de luare la cunoştinţă a beneficiarului;- numele şi profesia/ocupaţia persoanei/persoanelor care a/au elaborat planul şi semnătura acesteia/acestora.În funcţie de scopul/funcţiile centrului şi complexitatea nevoilor/a situaţiei de dificultate în care se află beneficiarul, respectiv pentru, persoanele vârstnice dependente, persoanele în risc de excluziune socială care suferă de boli cronice grave sau cu risc de transmitere în masă, victimele violenţei în familie se poate elabora un plan individualizat de asistenţă şi îngrijire.Pentru beneficiarii care nu se încadrează în una din categoriile enumerate mai sus se poate elabora un plan de intervenţie care consemnează serviciile acordate/activităţile derulate de centru.Im: Planul individualizat de asistenţă şi îngrijire/planul de intervenţie al fiecărui beneficiar, pe suport de hârtie, este disponibil la sediul centrului.S2.2. Planul individualizat de asistenţă şi îngrijire/planul de intervenţie este revizuit după fiecare reevaluare.După fiecare reevaluare, planul individualizat de asistenţă şi îngrijire/planul de intervenţie se revizuieşte corespunzător rezultatelor acesteia.Im: Planul individualizat de asistenţă şi îngrijire/planul de intervenţie cuprinde rubrici în care se menţionează data revizuirii şi semnăturile personalului de specialitate.S2.3. Planul individualizat de asistenţă şi îngrijire/planul de intervenţie se întocmeşte cu consultarea beneficiarului sau, după caz, cu consultarea reprezentantului său legal.Serviciile recomandate/activităţile derulate se stabilesc cu acordul beneficiarului sau, după caz, al reprezentantului său legal.La elaborarea planului individualizat de asistenţă şi îngrijire/planului de intervenţie se au în vedere dorinţele/preferinţele beneficiarului.Planul individualizat de asistenţă şi îngrijire/planul de intervenţie conţine o rubrică destinată semnăturii beneficiarului/reprezentantului său legal prin care se atestă luarea la cunoştinţă şi acceptul acestuia. În cazul în care reprezentantul legal nu poate sau nu doreşte să participe stabilirea planului individualizat de asistenţă şi îngrijire/planului de intervenţie, acesta îşi exprimă în scris acordul cu privire la deciziile personalului de specialitate.Im: Planul individualizat de asistenţă şi îngrijire/planul de intervenţie completat corespunzător este disponibil la sediul centrului.S2.4. Centrul asigură monitorizarea situaţiei beneficiarului şi a aplicării planului individualizat de asistenţă şi îngrijire/planului de intervenţie.Aplicarea planului individualizat de asistenţă şi îngrijire/planului de intervenţie se realizează de către personalul de specialitate care monitorizează şi evoluţia beneficiarului.În situaţia în care beneficiarul primeşte o gamă mai largă de servicii, conducătorul centrului desemnează un responsabil de caz.Centrul stabileşte numărul de beneficiari care revine unui responsabil de caz, în funcţie de complexitatea nevoilor acestora şi dificultatea cazului.Pentru monitorizarea situaţiei beneficiarului şi a aplicării planului individualizat de asistenţă şi îngrijire, centrul utilizează dosarul de servicii al beneficiarului care cuprinde.- fişa de evaluare/reevaluare a beneficiarului (acompaniată de alte documente de evaluare a situaţiei beneficiarului, după caz);- planul individualizat de asistenţă şi îngrijire/planul de intervenţie;- o fişă de monitorizare servicii, întocmită pentru fiecare beneficiar, în care se consemnează serviciul/serviciile acordate, data furnizării acestora, observaţii privind situaţia beneficiarului şi progresele înregistrate, constatate de personalul de specialitate. Modelul fişei de monitorizare servicii este stabilit de fiecare centru (poate avea orice format şi denumire: fişă de observaţii, fişă de servicii, etc.).Dosarul de servicii al beneficiarului se păstrează la cabinetul de specialitate sau la responsabilul de caz.Im: Dosarele de servicii ale beneficiarilor sunt disponibile la sediul centrului.S2.5. Centrul dispune de aportul personalului de specialitate capabil să elaboreze planul individualizat de asistenţă şi îngrijire/planului de intervenţie, să-l comunice beneficiarului şi să-l aplice.Centrul are personal de specialitate angajat sau are încheiate contracte de prestări servicii cu specialiştii necesari pentru elaborarea şi aplicarea planului individualizat de asistenţă şi îngrijire/planului de intervenţie.În situaţia în care beneficiarul deţine un plan de asistenţă şi îngrijire/plan de intervenţie elaborat de alte structuri de specialitate prevăzute de lege, centrul face dovada existenţei specialiştilor capabili să aplice planul respectiv.Im: Statul de funcţii, precum şi contractele de prestări servicii încheiate cu personalul de specialitate sunt disponibile la sediul centruluiS2.6. Acordarea serviciilor se realizează conform unui program stabilit de centru.Centrul funcţionează conform unui program propriu, zilnic sau săptămânal, afişat într-un loc vizibil, la intrarea în centru.Programul zilnic este de minim 8 ore.Im: Centrul afişează programul de activitate astfel încât să fie accesibil tuturor beneficiarilor.S2.7. Centrul asigură păstrarea datelor personale şi informaţiilor cuprinse în dosarele personale şi dosarele de servicii ale beneficiarilor în regim de confidenţialitate, cu respectarea prevederilor legale.Dosarele personale şi dosarele de servicii ale beneficiarilor se păstrează în fişete/dulapuri/birouri închise, accesibile doar personalului de conducere şi personalului de specialitate.Dosarele personale şi dosarele de servicii ale beneficiarilor pot fi consultate de beneficiari/reprezentanţi legali, precum şi de membrii de familie, cu acordul beneficiarilor.Im: Dosarele personale şi dosarele de servicii ale beneficiarilor se păstrează în condiţii care permit asigurarea confidenţialităţii cu privire la datele personale.MODUL III ACTIVITĂŢI DERULATE/SERVICII ACORDATESTANDARD 1 INTEGRARE/REINTEGRARE SOCIALĂCentrul de zi promovează şi facilitează integrarea/reintegrarea socială a beneficiarilorRezultate aşteptate: Beneficiarii urmează programe de integrare/reintegrare socială în vederea prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială.S1.1. Centrul are capacitatea de a desfăşura activităţi/servicii destinate promovării integrării/reintegrării sociale a beneficiarilor, inclusiv pe piaţa muncii.Centrul elaborează programe de integrare/reintegrare socială pentru fiecare beneficiar care cuprind activităţi/servicii/terapii specifice: activităţi de informare, de consiliere, de educaţie extracuriculară, facilitare acces pe piaţa muncii, la locuinţă, la servicii medicale şi de educaţie, la servicii de formare şi reconversie profesională, activităţi de orientare vocaţională, terapii diverse (psiho-socială, terapie ocupaţională, etc.), activităţi de petrecere a timpului liber (mişcare şi activităţi fizice în sală şi în aer liber, activităţi artistice, educaţionale, ş.a.), activităţi de voluntariat, etc.Programele de integrare/reintegrare socială se includ în planul individualizat de îngrijire şi asistenţă/planul de intervenţie. Programul este revizuit periodic în funcţie de evoluţia situaţiei fiecărui beneficiar.În fişa de monitorizare servicii a beneficiarului se consemnează data şi activităţile desfăşurate, şedinţele de terapie şi/sau serviciile primite, semnătura personalului de specialitate şi semnătura beneficiarului.Im: Planurile individualizate de asistenţă şi îngrijire/planurile de intervenţie cuprind programe de integrare/reintegrare socială, iar în fişele de monitorizare servicii se detaliază activităţile/serviciile derulate şi/sau terapiile urmate de beneficiari.S1.2. Centrul dispune de personal calificat pentru realizarea programelor/serviciilor de integrare/reintegrare socială.Activităţile/serviciile şi terapiile de integrare/reintegrare socială sunt planificate, coordonate şi realizate de personal calificat.Centrul poate angaja personal de specialitate, poate achiziţiona serviciile specialiştilor şi, pentru unele activităţi poate încheia contracte de voluntariat.Im: Statul de funcţii, contractele de prestări servicii încheiate cu personalul de specialitate, contractele de voluntariat sunt disponibile la sediul centrului. Personalul angajat este înregistrat în REVISAL.S1.3. Centrul dispune de dotările necesare pentru realizarea activităţilor/serviciilor şi terapiilor de integrare/reintegrare socială.Centrul dispune de spaţii special amenajate pentru diversele tipuri de activităţi/servicii şi terapii derulate, precum şi de materialele şi echipamentele necesare.Im: Condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice unei anumite activităţi sau terapii de integrare/reintegrare corespund scopului acestora.STANDARD 2 RECUPERARE/REABILITARE FUNCŢIONALĂCentrul de zi, în funcţie de scopul/funcţiile sale şi categoriile de beneficiari cărora li se adresează poate acorda servicii de recuperare/reabilitare în scopul menţinerii sau ameliorării statusului funcţional al beneficiaruluiRezultate aşteptate: Beneficiarii îşi menţin sau ameliorează capacităţile fizice, psihice şi senzoriale care să le permită o viaţă cât mai autonomăS2.1. Centrul are capacitatea de a acorda servicii/terapii de recuperare/reabilitare funcţională conform recomandărilor din planul individualizat de asistenţă şi îngrijire.Serviciile/terapiile de recuperare/reabilitare funcţională recomandate de specialişti în planul individualizat de asistenţă şi îngrijire se consemnează în fişa de monitorizare servicii (şedinţe de psihoterapie, kinetoterapie, terapie prin masaj, hidroterapie, termoterapie, balneoterapie, fizioterapie, terapii de relaxare, ş.a.).Im: Planurile individualizate de asistenţă şi îngrijire şi fişele de monitorizare servicii consemnează activităţile/serviciile/terapiile de recuperare/reabilitare funcţională recomandate şi urmate de beneficiari.S2.2. Centrul dispune de dotările necesare pentru realizarea activităţilor/serviciilor/terapiilor de recuperare/reabilitare funcţională.Centrul dispune de spaţii special amenajate pentru diversele activităţi derulate şi tipuri de terapii oferite (cabinete/săli/băi, etc.), precum şi de materialele şi echipamentele corespunzătoare.Im: Condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice unei anumite activităţi/terapii de recuperare/reabilitare funcţională corespund scopului acestora.S2.3. Centrul dispune de personal calificat pentru realizarea activităţilor/serviciilor/terapiilor de recuperare/reabilitare funcţională.Pentru activităţile/serviciile/terapiile din domeniul recuperării/reabilitării funcţionale, centrul dispune de personal de specialitate angajat şi poate achiziţiona serviciile specialiştilor.Im: Statul de funcţii şi contractele de prestări servicii încheiate cu diverşi specialişti funcţională sunt acordate de personal de specialitate sau cu competenţe în domeniu. Personalul angajat este înregistrat în REVISAL.S2.4. Centrul realizează evidenţa activităţilor/serviciilor efectuate sau a terapiilor de recuperare/reabilitare funcţională urmate de beneficiari.Personalul de specialitate ţine evidenţa zilnică a beneficiarilor şi a activităţilor/serviciilor/terapiilor din domeniul recuperării/reabilitării funcţionale, pe intervale orare şi monitorizează progresele înregistrate.Fiecare cabinet de recuperare/reabilitare funcţională deţine un registru de evidenţă zilnică a beneficiarilor în care se consemnează numele şi prenumele beneficiarului, nr. fişei de monitorizare servicii, data desfăşurării activităţii/şedinţei de terapie.Im: Registrul/registrele de evidenţă a programelor de recuperare/reabilitare funcţională sunt disponibile la sediul centrului.STANDARD 3 SUPRAVEGHEREA ŞI MENŢINEREA SĂNĂTĂŢIICentrul de zi, în funcţie de scopul/funcţiile sale şi categoriile de beneficiari cărora li se adresează, poate monitoriza starea de sănătate a beneficiarilor şi poate asigura unele servicii medicaleRezultate aşteptate: Beneficiarii sunt monitorizaţi din punct de vedere al stării de sănătate, pe perioada în care se află în centru şi, după caz, pot primi servicii medicale de bază sau de specialitate, în funcţie de situaţia particulară în care se află.S3.1. Centrul are capacitatea de a asigura supravegherea stării de sănătate a beneficiarilor şi, după caz, servicii medicale.În centrele care au drept scop/funcţie asistenţa şi îngrijirea şi/sau recuperarea/reabilitarea funcţională a unor categorii de beneficiari, se poate asigura monitorizarea stării de sănătate a beneficiarilor, precum şi acordarea unor servicii medicale de îngrijire. Asistenţa medicală este furnizată de personal reprezentat de asistenţi medicali/asistente medicale, ce pot fi acompaniaţi de infirmieri/infirmiere.Pentru acordarea asistenţei medicale, centrul deţine un cabinet medical dotat cu pat/canapea de consultaţii, stetoscop şi tensiometru, precum şi aparat de urgenţă dotat cu medicamentele şi materialele prevăzute de normativele în vigoare.Pentru anumite categorii de beneficiari, cum ar fi persoanele vârstnice dependente care nu au acces la consultaţii medicale regulate, persoanele fără adăpost, persoanele fără venituri sau cu venituri mici şi care nu sunt asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, centrul poate acorda servicii medicale furnizate de medici de familie sau medici specialişti (în boli interne, geriatrie neurologie, psihiatrie).Evaluarea nevoilor beneficiarilor şi planul individualizat de asistenţă şi îngrijire justifică acordarea serviciilor medicale.Personalul mediu poate fi angajat al centrului.În cazul medicilor, se încheie contracte de prestări servicii.Im: Centrul dispune de condiţiile necesare acordării serviciilor medicale.S3.2. Centrul asigură evidenţa acordării serviciilor medicale pentru fiecare beneficiar.Pentru monitorizarea stării de sănătate a beneficiarului şi evidenţa serviciilor medicale acordate, cabinetul medical deţine un registru de consultaţii şi tratamente.După caz, se pot întocmi fişe de observaţie a stării de sănătate a beneficiarului în care se menţionează serviciile/intervenţiile/tratamentele efectuate.În registru/fişa de observaţie se consemnează numele beneficiarului şi vârsta, data efectuării consultaţiei/tratamentului/intervenţiei de specialitate, medicamentele utilizate (denumire, cantitate), materialele sanitare folosite, semnătura personalului de specialitate şi semnătura beneficiarului.Im: Registrul de consultaţii şi tratamente este disponibil la cabinetul medical al centrului.S3.3. Centrul asigură depozitarea medicamentelor şi materialelor necesare tratamentelor medicale în condiţii de siguranţă.Centrul deţine un spaţiu (cameră, dulap) închis cu cheie în care sunt depozitate medicamentele şi materialele necesare tratamentelor medicale.Accesul la spaţiul respectiv îl are doar personalul medical. Accesul personalului care realizează aprovizionarea se face numai în prezenţa personalului medical sau a conducătorului centrului.Im: Medicamentele şi materialele sanitare sunt păstrate în condiţii de siguranţă.S3.4. Centrul asigură evidenţa medicamentelor şi a altor materiale consumabile utilizate pentru îngrijirea beneficiarilor.Centrul utilizează o condică pentru evidenţa medicamentelor şi materialelor sanitare consumabile.Im: Condica de medicamente şi materiale consumabile se păstrează la cabinetul medical al centrului.S3.5. Centrul asigură îngrijirea şi supravegherea permanentă a beneficiarilor aflaţi în situaţie de dependenţă.Personalul asigură suportul necesar beneficiarilor aflaţi în situaţie de dependenţă, respectiv celor care şi-au pierdut autonomia fizică, psihică sau mintală, în vederea participării la activităţile/serviciile derulate în centru.Beneficiarii sunt îngrijiţi şi trataţi adecvat, astfel încât să poată participa la activităţile centrului fără a le fi lezată demnitatea.Personalul centrului este instruit cu privire la activităţile de îngrijire necesar a fi acordate unor beneficiari.Im: Instruirea personalului cu privire la activitatea de îngrijire a persoanelor dependente se consemnează în registrul privind perfecţionarea continuă a personalului.STANDARD 4 ALTE SERVICII DE SUPORTCentrul de zi, în funcţie de scopul/funcţiile sale şi categoriile de beneficiari cărora li se adresează, poate acorda o gamă variată de servicii în sprijinul beneficiarilor aflaţi în risc de excluziune socialăRezultate aşteptate: Beneficiarii primesc o serie de servicii care pot contribui la depăşirea situaţiei de dificultate în care se află la un moment dat.S4.1. Centrul are capacitatea de a asigura masa beneficiarilor.Centrul deţine un spaţiu destinat depozitării şi păstrării alimentelor sau hranei preparate dotat cu instalaţii şi aparatură specifice cum ar fi: chiuvete cu apă curentă caldă şi rece, instalaţii pentru încălzit hrana/gătit mic dejun, hotă, frigider, congelator, maşină de spălat vase şi altele.Centrul deţine o sală care se poate amenaja ca sală de mese, dotată cu mobilier adecvat, funcţional şi confortabil şi materiale uşor de igienizat. Centrul asigură vesela şi tacâmurile necesare.Spaţiile destinate preparării, păstrării şi servirii hranei respectă normele igienico-sanitare şi de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoareMeniul este variat şi se afişează zilnic.Im: Spaţiile destinate preparării meselor şi depozitării alimentelor sunt amenajate şi dotate corespunzător scopului acestora şi funcţionează conform normelor legale.S4.2. Centrul are capacitatea de a asigura servicii de igienă personală.Centrul deţine spaţii igienico-sanitare: săli de duşuri (separate pe sexe) şi băi, dotate cu echipamente pentru alimentare cu apă caldă şi rece, amenajate corespunzător pentru evitarea posibilelor accidente şi a oricăror riscuri de infecţie. Spaţiile respective respectă normele de igienă şi deţin avizele sanitare prevăzute de lege.Serviciile de igienă personală sunt acordate conform programului zilnic afişat la intrarea în centru.Im: Centrul asigură beneficiarilor servicii de igienă personală în condiţii de siguranţă şi minim confort. Centrul deţine avizele sanitare de funcţionare prevăzute de lege.S4.3. Centrul are capacitatea de a acorda alte servicii de îngrijire personală (frizerie-coafură, pedicură, masaj, etc.)Centrul dispune de spaţiile şi dotările adecvate pentru realizarea unor servicii de îngrijire personală (frizerie-coafură, pedicură, masaj) adresate exclusiv persoanelor cu venituri mici.Centrul elaborează un program săptămânal/lunar de activităţi/servicii afişat într-un loc accesibil beneficiarilor.Im: Centrul este amenajat şi dotat corespunzător fiecărei activităţi derulate şi dispune de personal calificat.MODUL IV AMENAJARE ŞI DOTARESTANDARD 1 SIGURANŢĂ ŞI ACCESIBILITATECentrul de zi asigură condiţii de siguranţă şi confort pentru desfăşurarea activităţilor.Rezultate aşteptate: Beneficiarii primesc servicii într-un mediu accesibil şi sigur.S1.1. Centrul este amplasat astfel încât să permită accesul facil al beneficiarilor.Centrul este amplasat comunitate sau în imediata apropiere a acesteia, astfel încât să permită accesul beneficiarilor la toate resursele şi facilităţile ei: sănătate, educaţie, muncă, cultură, petrecerea timpului liber, relaţii sociale.După caz, în funcţie de categoria de beneficiari cărora li se adresează, centrul poate dispune de mijloace de transport auto pentru transportul beneficiarilor.Im: Amplasamentul centrului permite accesul facil al beneficiarilor.S1.2. Centrul asigură mijloace de comunicare la distanţă pentru beneficiari.Centrul dispune de cel puţin un post telefonic fix accesibil beneficiarilor sau de un telefon mobil ce poate fi pus la dispoziţia beneficiarilor.Im: Centrul dispune de echipamentele de comunicare prin telefonie fixă sau mobilă.S1.3. Toate spaţiile centrului sunt curate, sigure, confortabile şi adaptate, dotate cu echipamente adecvate pentru a permite şi încuraja mobilitatea şi autonomia beneficiarilor.Spaţiile accesibile beneficiarilor sunt astfel dimensionate, amenajate şi dotate încât să asigure confort şi siguranţă.Dacă centrul dispune de curte proprie şi alte spaţii exterioare, acestea sunt demarcate printr-un gard de înălţime medie, fără elemente periculoase, cu vizibilitate din ambele sensuri (poate fi şi un gard viu).Plasarea camerelor video este admisă numai pentru asigurarea securităţii la intrare şi pe culoarele comune.Im: Centrul este amenajat corespunzător pentru a oferi siguranţă şi confort beneficiarilor.S1.4. Centrul dispune de un plan de amenajare şi adaptare a mediului ambiant.Planul de amenajare şi adaptare a mediului ambiant are în vedere activităţile care privesc îmbunătăţirea permanentă a condiţiilor de primire şi deservire a beneficiarilor în spaţiile de care centrul dispune (poate avea în vedere programul de curăţenie şi igienizare periodică, lucrări de amenajare/reabilitare - zugrăvit, recompartimentare, adaptare, dotări cu mobilier şi echipamente, amenajarea spaţiilor exterioare: bănci, foişoare, spaţii verzi, etc.).Im: Planul de amenajare şi adaptare a mediului ambiant este disponibil la sediul centrului.STANDARD 2 AMENAJAREA SPAŢIILOR COMUNE ŞI A SPAŢIILOR CU DESTINAŢIE SPECIALĂCentrul de zi este amenajat corespunzător scopului/funcţiilor sale.Rezultate aşteptate: Activităţile centrului se desfăşoară în condiţii optime pentru beneficiari şi personalul centruluiS2.1. Centrul dispune de spaţii comune amenajate şi dotate astfel încât să permită accesul facil al tuturor beneficiarilor.Centrul dispune de cel puţin o sală de primire pentru beneficiari.Sala de primire şi coridoarele sunt suficient de spaţioase şi sunt dotate cu scaune (canapele) pentru beneficiari.Intrarea în centru şi deplasarea în spaţiile comune trebuie să fie accesibilă inclusiv pentru beneficiarii aflaţi în scaune cu rotile.După caz, se amplasează echipamente de sprijin, semne indicatoare, etc.În cazul centrelor care funcţionau şi/sau erau acreditate la data solicitării acordării licenţei de funcţionare şi care nu îndeplinesc întocmai condiţiile menţionate, acestea pot funcţiona în continuare, dar au obligaţia să prevadă în planul de amenajare şi adaptare a mediului ambiant ca, în termen de maxim 5 ani, să amenajeze spaţiile comune conform tuturor condiţiilor standardului, pentru a fi reacreditatIm: Spaţiile comune sunt amenajate şi dotate corespunzător pentru a asigura accesul facil al beneficiarilor.S2.2. Spaţiile comune asigură condiţii minime pentru confortul beneficiarilor.Spaţiile comune deţin mijloace de iluminat natural şi artificial, ventilaţie naturală şi, după caz, aparate de aer condiţionat, echipamente de încălzire pentru confort termic.Im: Centrul deţine dotările necesare pentru iluminat, ventilaţie şi încălzire.S2.3. Centrul deţine spaţii adecvate pentru diversele activităţi derulate/servicii acordate, în funcţie de scopul/funcţiile sale şi de nevoile individuale ale beneficiarilor.În funcţie de scopul/funcţiile centrului, pentru activităţile derulate se amenajează spaţii cu destinaţie specială, respectiv: cabinet de consiliere psihologică şi psihoterapie, cabinet medical, sală de kinetoterapie şi masaj, cabinet de fizioterapie, sală de gimnastică, săli pentru terapia de grup, pentru terapie ocupaţională şi orice alte tipuri de terapii necesare beneficiarilor sau alte activităţi derulate (servire masă, activităţi pentru menţinerea igienei personale, etc.), precum şi birourile sau cabinetele personalul de conducere, administrativ şi auxiliar.Im: Spaţiile cu destinaţie specială răspund scopului/funcţiilor centrului, nevoilor beneficiarilor şi sunt amenajate corespunzător.S2.4. Spaţiile cu destinaţie specială sunt dotate şi adaptate în concordanţă cu natura şi ponderea activităţilor realizate.Spaţiile cu destinaţie specială sunt dotate corespunzător cu mobilier, echipamente, materiale şi aparatura minim necesară derulării activităţilor specifice.În cazul centrelor care funcţionau şi/sau erau acreditate la data solicitării acordării licenţei de funcţionare şi care nu îndeplinesc întocmai condiţiile menţionate, acestea pot funcţiona în continuare, dar au obligaţia să prevadă în planul de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant ca, în termen de maxim 5 ani, să doteze spaţiile cu destinaţie specială corespunzător activităţilor derulate.Im: Centrul dispune de echipamentele, materialele, aparatura şi mobilierul necesar pentru derularea activităţilor în toate spaţiile cu destinaţie specială.S2.5. Spaţiile comune şi cele cu destinaţie specială sunt amenajate astfel încât să prevină eventualele accidente.Centrul asigură securizarea ferestrelor (mecanismele de închidere funcţionează, după caz, sunt prevăzute cu elemente de siguranţă), securizarea instalaţiilor electrice, utilizarea de materiale antiderapante pentru pardoseală, fixarea cablurilor în afara drumului de acces obişnuit, îndepărtarea obiectelor contondente, etc.Uşile din centru sunt prevăzute cu sisteme de închidere accesibile personalului.Im: Spaţiile centrului sunt amenajate corespunzător astfel încât să se limiteze riscul de accidente.S2.6. Toate spaţiile din interiorul şi exteriorul centrului se menţin curate şi igienizate.Spaţiile comune intens frecventate şi spaţiile cu destinaţie specială în care au acces beneficiarii fac obiectul unui program de curăţenie zilnic.Centrul deţine şi aplică un program de curăţenie şi igienizare pentru toate spaţiile interioare şi exterioare.Im: Spaţiile comune şi cele cu destinaţie specială sunt curate, indiferent de orarul zilnic de activitateSTANDARD 3 Centrul de zi dispune de spaţii igienico-sanitare suficiente şi accesibileRezultate aşteptate: Beneficiarii au acces la spaţii igienico-sanitare adecvate.S3.1. Centrul deţine grupuri sanitare suficiente, atât pentru beneficiari cât şi pentru personal.Grupurile sanitare sunt separate pe sexe.Numărul grupurilor sanitare destinate beneficiarilor este de minim două. Numărul grupurilor sanitare se stabileşte de fiecare centru în funcţie de categoria de beneficiari cărora li se adresează, de situaţia şi nevoile individuale ale acestora, de numărul de ore petrecute zilnic în centru de către fiecare beneficiar.Grupurile sanitare pentru personal sunt separate de cele ale beneficiarilor.Grupurile sanitare sunt dotate cu chiuvete cu apă caldă şi rece, săpun şi materiale igienico-sanitare (hârtie igienică, prosoape de hârtie, dezinfectante, etc.).Dacă nu există ventilaţie naturală, se montează echipamente de aerisire.În cazul centrelor care funcţionau şi/sau erau acreditate la data solicitării acordării licenţei de funcţionare şi care nu îndeplinesc întocmai condiţiile menţionate privind numărul grupurilor sanitare şi asigurarea ventilaţiei permanente, acestea pot funcţiona în continuare, dar au obligaţia să prevadă în planul de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant ca, în termen de maxim 3 ani, să amenajeze şi să doteze grupurile sanitare corespunzător condiţiilor standardului, pentru a fi reacreditate.Im: Centrul dispune de grupuri sanitare suficiente, funcţionale şi echipate corespunzător.S3.2. Grupurile sanitare sunt amenajate astfel încât să permită întreţinerea şi igienizarea curentă şi să fie evitat riscul de accidente.Spaţiile igienico-sanitare sunt suficient de spaţioase pentru a evita riscul de lovire sau cădere, utilizează materiale antiderapante şi care permit o igienizare adecvată, deţin instalaţii electrice bine izolate şi funcţionale, etc.În cazul centrelor care funcţionau şi/sau erau acreditate la data solicitării acordării licenţei de funcţionare şi care nu îndeplinesc întocmai condiţiile menţionate, acestea pot funcţiona în continuare, dar au obligaţia să prevadă în planul de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant ca, în termen de maxim 2 ani, să doteze şi să amenajeze grupurile sanitare corespunzător condiţiilor, pentru a fi reacreditateIm: Grupurile sanitare sunt amenajate corespunzător pentru păstrarea siguranţei beneficiarilor.S3.3. Centrul utilizează echipamente din material textil curate şi igienizate.Alezele, halatele, prosoapele şi orice alte echipamente din material textil utilizate de centru sunt curate şi igienizate (spălate şi, după caz, dezinfectate).Dacă centrul deţine spălătorie/uscătorie proprie, aceasta funcţionează conform normelor igienico-sanitare şi este amplasată astfel încât să nu fie în vecinătatea spaţiilor în care se prepară, se servesc şi/sau se păstrează alimente.Im: Echipamentele din material textil utilizate zilnic sunt curate şi igienizate.S3.4. Centrul dispune de spaţii special destinate păstrării, depozitării materialelor şi echipamentelor necesare activităţii zilnice.Centrul deţine spaţii (dulapuri, camere) în care depozitează, în condiţii de igienă şi siguranţă, materiale igienico-sanitare, precum şi alte materiale consumabile şi mijloace fixe.Accesul în spaţiile respective este permis doar personalului centrului.Im: Spaţiile de depozitare sunt amenajate corespunzător pentru păstrarea materialelor igienico-sanitare, precum şi pentru depozitarea oricăror alte materiale consumabile şi mijloace fixe în condiţii de igienă şi siguranţă.S3.5. După caz, centrul asigură condiţii adecvate pentru realizarea toaletei parţiale sau totale a beneficiarilor.Centrul are amenajată cel puţin o baie sau o sală de duşuri (o cabină de duş) şi dispune de materialele igienico-sanitare necesare pentru efectuarea toaletei parţiale sau totale a beneficiarilor, în caz de nevoie.Condiţiile menţionate sunt obligatorii pentru centrele care se adresează unor categorii de beneficiari cu afecţiuni de continenţă sau cu patologie neurologică şi/sau neuropsihică ce pot necesita toaletare personală în caz de nevoie.Pentru a răspunde nevoilor acestor persoane, centrul poate avea în dotare o maşină de spălat şi de uscat rufe, utilizate pentru lenjeria şi hainele beneficiarilor.În cazul centrelor care funcţionau şi/sau erau acreditate la data solicitării acordării licenţei de funcţionare şi care nu îndeplinesc condiţiile menţionate, acestea pot funcţiona în continuare, dar au obligaţia să prevadă în planul de amenajare şi adaptare a mediului ambiant ca, în termen de maxim 5 ani, să amenajeze o baie sau un duş şi să se doteze cu echipamente de spălat/uscat haine, pentru a fi reacreditate.Im: Centrul dispune de mijloacele necesare realizării toaletei parţiale sau integrale a beneficiarilor care necesită astfel de servicii.STANDARD 4 IGIENA ŞI CONTROLUL INFECŢIILORCentrul de zi aplică măsurile de prevenire şi control ale infecţiilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt protejaţi contra riscului infecţiilorS4.1. Centrul pune la dispoziţia beneficiarilor spaţii speciale pentru păstrarea hainelor.În funcţie de tipul de activităţi şi servicii derulate, centrul deţine mobilier (cuiere, dulap) sau un spaţiu adecvat (o cameră) pentru păstrarea hainelor beneficiarilor şi, după caz, a lenjeriei, încălţămintei, obiectelor igienico-sanitare de uz propriu, pe perioada în care urmează diverse terapii.Im: Centrul deţine un spaţiu adecvat pentru depozitarea obiectelor şi echipamentelor personalS4.2. Centrul respectă normele legale de igienă privind prevenirea şi combaterea infecţiilor.Centrul respectă normele legale privind o serie de activităţi desfăşurate în concordanţă cu scopul/funcţiile sale şi serviciile oferite: izolarea persoanei cu boli infecţioase, colectarea, împachetarea, manevrarea şi eliberarea produselor de laborator, manipularea echipamentelor şi instrumentarului medical, manevrarea şi depozitarea materialelor infectate, a deşeurilor clinice şi altele.Im: Centrul ia toate măsurile pentru prevenirea şi combaterea infecţiilor şi deţine avizele sanitare de funcţionare prevăzute de lege.S4.3. Toate spaţiile, echipamentele şi materialele utilizate în centru sunt curate, igienizate, ferite de orice sursă de contaminare, în conformitate cu normele sanitare în vigoare.Centrul elaborează şi aplică un plan propriu de igienizare.Planul cuprinde date despre programele de curăţenie (zilnică, săptămânală, lunară) pentru spaţiile de care dispune, etape de igienizare/dezinfecţie parţială şi/sau generală, materiale folosite, etc.Im: Centrul aplică programe de curăţenie şi igienizare periodică.S4.4. Centrul realizează depozitarea deşeurilor şi ridicarea acestora conform prevederilor legale în vigoare.Centrul dispune de spaţii sau containere speciale pentru colectarea deşeurilor şi depozitarea acestora şi are încheiate contracte cu firmele de salubrizare.Im: Centrul colectează şi depozitează deşeurile în condiţii de siguranţă şi cu respectarea normelor igienico-sanitare.MODULUL V DREPTURI ŞI ETICĂSTANDARD 1 - RESPECTAREA DREPTURILOR BENEFICIARILORCentrul de zi respectă drepturile beneficiarilor prevăzute de lege.Rezultate aşteptate: Drepturile beneficiarilor sunt cunoscute şi respectate de personalS1.1. Drepturile beneficiarilor sunt consemnate în contractul de furnizare servicii.În modelul contractului de furnizare servicii, sunt trecute drepturile şi obligaţiile beneficiarilor. Drepturile beneficiarilor sunt, în principal, următoarele: a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără nici o discriminare; b) să fie informaţi cu privire la drepturile sociale, serviciile primite, precum şi cu privire la situaţiile de risc ce pot apare pe parcursul derulării serviciilor; c) să li se comunice drepturile şi obligaţiile, în calitate de beneficiari ai serviciilor sociale; d) să beneficieze de serviciile prevăzute în contractul de furnizare servicii; d) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale; e) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra datelor personale, informaţiilor furnizate şi primite; g) să li se garanteze demnitatea şi intimitatea; h) să fie protejaţi împotriva riscului de abuz şi neglijare; h) să-şi exprime liber opinia cu privire la serviciile primite.Im: Contractul de furnizare servicii conţine date referitoare la drepturile beneficiarilor serviciilor de îngrijire la domiciliu.S1.2. Personalul serviciului cunoaşte şi respectă drepturile beneficiarilor.Conducătorul centrului planifică şi organizează sesiuni de instruire a personalului privind respectarea drepturilor beneficiarilor.Im: Sesiunile de instruire sunt consemnate în registrul de evidenţă privind perfecţionarea continuă a personalului.S1.3. Centrul măsoară gradul de satisfacţie a beneficiarilor cu privire la activitatea desfăşurată. În scopul autoevaluării calităţii activităţii proprii, centrul deţine şi aplică o procedură proprie de măsurare a gradului de satisfacţie a beneficiarilor care menţionează metodologia şi instrumentele utilizate. Se pot utiliza chestionare. Modelul chestionarului este stabilit de conducătorul centrului.Im: Procedura (chestionarul) de măsurare a gradului de satisfacţie a beneficiarilor este disponibilă pe suport de hârtie la sediul centrului.S1.4. Centrul facilitează şi încurajează beneficiarii să-şi exprime opinia asupra oricăror aspecte care privesc activitatea centrului.Centrul îşi stabileşte propria procedură privind sesizările şi reclamaţiile prin care se stabileşte: modul de comunicare cu beneficiarii, modul de formulare al sesizărilor şi reclamaţiilor, cui se adresează şi cum se înregistrează, modalitatea de răspuns către beneficiari şi modul de soluţionare.Centrul pune la dispoziţia beneficiarilor un recipient de tip cutie poştală, în care aceştia pot depune sesizări/reclamaţii scrise cu privire la aspectele negative constatate, dar şi propuneri privind îmbunătăţirea activităţii centrului.Conţinutul cutiei se verifică săptămânal de conducătorul centrului, în prezenţa a doi beneficiari şi se înregistrează pe loc într-un registru de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor, cu dată şi număr.Sesizările şi reclamaţiile se arhivează într-un dosar şi se păstrează la sediul centrului cel puţin 2 ani de la înregistrare.Im: Cutia pentru sesizări şi reclamaţii este dispusă într-un loc accesibil tuturor beneficiarilor, iar registrul de evidenţă a sesizărilor/reclamaţiilor beneficiarilor şi dosarul în care sunt arhivate acestea este disponibil la sediul centrului.S1.5. Centrul îşi desfăşoară activitatea în baza unui Cod de etică.Centrul deţine şi aplică un Cod propriu de etică care cuprinde un set de reguli ce privesc, în principal, asigurarea unui tratament egal pentru toţi beneficiarii, fără nici un fel de discriminare, acordarea serviciilor exclusiv în interesul beneficiarilor şi pentru protecţia acestora, respectarea eticii profesionale în relaţia cu beneficiarii.Im: Codul de etică este disponibil, pe suport de hârtie, la sediul centrului.S1.6. Centrul se asigură că personalul cunoaşte şi aplică Codul de etică.Centrul organizează sesiuni de instruire a personalului privind prevederile Codului de etică.Im: Sesiunile de instruire a personalului privind prevederile Codului de etică sunt consemnate în registrul de evidenţă privind perfecţionarea continuă a personalului.STANDARDUL 2 - PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ABUZURILOR ŞI NEGLIJĂRIICentrul de zi ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilorRezultate aşteptate: Beneficiarii sunt protejaţi împotriva abuzurilor, neglijării, discriminării sau tratamentului degradant sau inuman.S2.1. Centrul utilizează o procedură proprie pentru identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijenţă în rândurile propriilor beneficiari.Centrul elaborează şi aplică propria procedură privind cazurile de abuz şi neglijenţă.Se ia în considerare oricare formă de abuz (fizic, psihic, economic) şi orice formă de neglijare a persoanei sau de tratament degradant la care poate fi supus beneficiarul de către personalul centrului, alţi beneficiari, eventual membri de familie/reprezentanţi legali/convenţionali.Im: Procedura privind identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijenţă este disponibilă, pe suport de hârtie la sediul centrului.S2.2. Centrul încurajează şi sprijină beneficiarii pentru a sesiza orice formă de abuz, neglijare sau tratament degradant la care sunt supuşi de persoanele cu care vin în contact, atât în centru, cât şi în familie sau în comunitate.Centrul organizează sesiuni de informare a beneficiarilor cu privire la tipurile de abuz, modalitatea de identificare şi sesizare a eventualelor abuzuri sau alte forme de tratament degradant.Im: Sesiunile de informare se înscriu în registrul de evidenţă privind informarea beneficiarilor.S2.3. Centrul organizează sesiuni de instruire a personalului propriu privind cunoaşterea şi combaterea formelor de abuz şi neglijare.Centrul instruieşte personalul cu privire la: prevenirea şi combaterea oricărei forme de abuz în relaţia cu beneficiarii pe parcursul derulării activităţilor din centru, modalităţile de sesizare a eventualelor forme de abuz la care pot fi supuşi beneficiarii în familie sau în comunitate.Im: Sesiunile de instruire a personalului se înscriu în registrul de evidenţă privind perfecţionarea continuă a personalului.S2.4. Centrul aplică prevederile legale cu privire la semnalarea, către organismele/instituţiile competente, a oricărei situaţii de abuz identificată şi ia toate măsurile de remediere, în regim de urgenţă.Conducătorul centrului deţine un registru de evidenţă a cazurilor de abuz şi a incidentelor deosebite, în care se menţionează inclusiv abuzurile identificate, instituţiile sesizate şi, după caz, măsurile întreprinse.Im: Registrul de evidenţă a cazurilor de abuz şi a incidentelor deosebite este disponibil la sediul centrului.S2.5. Centrul consemnează şi notifică incidentele deosebite petrecute în procesul de furnizare a serviciilor.Orice incident deosebit care afectează beneficiarii, personalul sau activitatea centrului se consemnează în registrul de evidenţă a cazurilor de abuz şi a incidentelor deosebite.Incidentele deosebite se comunică imediat familiei beneficiarului şi se notifică, în maxim 24 de ore, organelor de specialitate, în funcţie de natura acestora (afecţiuni acute care necesită serviciile ambulanţei şi/sau internare de urgenţă în spital, deces, accidente, furturi, agresiuni, alte infracţiuni sau contravenţii, etc.).Im: Registrul de evidenţă a cazurilor de abuz şi a incidentelor deosebite este disponibil la sediul centrului.MODUL VI MANAGEMENT ŞI RESURSE UMANESTANDARD 1 ADMINISTRARE, ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARECentrul de zi respectă prevederile legale privind organizarea şi funcţionarea sa.Rezultate aşteptate: Beneficiarii primesc servicii într-un centru care funcţionează în condiţiile legii.S1.1. Centrul este administrat şi coordonat de personal de conducere competent.Conducerea centrului se află în sarcina unui director, pentru serviciile sociale cu personalitate juridică sau unui şef de centru, în cazul celor fără personalitate juridică.Conducătorul centrului este absolvent de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă sau echivalentă Conducătorul centrului este capabil să asigure un management eficient şi modern, care să contribuie la creşterea permanentă a calităţii serviciilor acordate de centru.Im: Fişa de post a conducătorului centrului, precum şi rapoartele/fişele de evaluare a activităţii acestuia sunt disponibile la sediul centrului.S1.2. Centrul funcţionează conform prevederilor regulamentului propriu de organizare şi funcţionare.Centrul deţine şi aplică un regulament propriu de organizare şi funcţionare, elaborat cu respectarea prevederilor legale privind regulamentul cadru de organizare şi funcţionare.Im: Un exemplar al regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, pe suport de hârtie şi organigrama centrului sunt disponibile la sediul centrului.S1.3. Centrul asigură instruirea personalului în vederea cunoaşterii procedurilor utilizate în centru.Centrul utilizează un registru de evidenţă a sesiunilor de perfecţionare continuă a personalului în care consemnează toate sesiunile de instruire cu privire la cunoaşterea în detaliu a procedurilor utilizate în centru.Im: Instruirea personalului privind cunoaşterea procedurilor utilizate în centru se consemnează în registrul de evidenţă privind perfecţionarea continuă a personalului.S1.4. Centrul facilitează participarea tuturor beneficiarilor şi a personalului la stabilirea obiectivelor şi priorităţilor de dezvoltare, în vederea creşterii calităţii serviciilor.Centrul încurajează şi creează condiţiile de implicare activă a beneficiarilor şi personalului în elaborarea unui plan propriu de dezvoltare care are în vedere îmbunătăţirea activităţii şi creşterea calităţii vieţii beneficiarilor. Planul propriu de dezvoltare include şi planul de amenajare şi adaptare a mediului ambiant.Im: Planul propriu de dezvoltare este disponibil,pe suport de hârtie, la sediul centrului.S1.5. Conducerea centrului cunoaşte şi aplică normele legale privind gestionarea şi administrarea resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului.Centrul este supus unui audit intern/evaluare internă, cel puţin o dată la 3 ani, în baza indicatorilor proprii de măsurare a eficienţei administrării resurselor umane, financiare, materiale, precum şi a eficacitatea eficacităţii şi performanţei activităţii sale.Conducerea centrului/furnizorului deţine (sau după caz, poate prezenta) documentele financiar - contabile, precum şi rapoartele de control ale organismelor prevăzute de lege.(ex. Curte de Conturi, Inspecţia Muncii, inspecţie socială, şa.).Im: Indicatorii utilizaţi şi rapoartele de audit intern/evaluare internă sunt disponibile la sediul centrului, pe suport de hârtie, precum şi documentele financiar contabile şi rapoartele de inspecţie sau control.S1.6. Centrul se asigură că beneficiarii şi orice persoană interesată, precum şi instituţiile publice cu responsabilităţi în domeniul protecţiei sociale, cunosc activitatea şi performanţele sale.Conducătorul centrului elaborează anual un raport de activitate pe care-l publică pe site-ul propriu al centrului sau, după caz, al furnizorului.Raportul de activitate se finalizează în luna februarie a anului curent pentru anul anterior.Im: Raportul de activitate, pe suport de hârtie, este disponibil la sediul centrului şi este public.S1.7. Conducerea centrului asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor.Centrul transmite, semestrial, către serviciul public de asistenţă socială pe a cărui rază teritorială îşi are sediul centrul, lista beneficiarilor din anul anterior, cu nume, prenume, adresa de domiciliu/reşedinţă a acestora şi perioada în care au frecventat centrul.Centrul promovează relaţiile de colaborare cu serviciile publice de asistenţă socială, precum şi cu alţi furnizori publici şi privaţi de servicii sociale, pentru soluţionarea situaţiilor de dificultate în care se află beneficiarul, precum şi pentru a face cunoscută activitatea desfăşurată.Centrul participă la evenimente şi programe comune cu alte servicii sociale din comunitate.Im: Centrul consemnează şi păstrează corespondenţa cu orice autoritate publică sau instituţie publică, cu organizaţii ale societăţii civile, culte, etc., sau orice alte documente care evidenţiază colaborarea sau parteneriatul cu acestea.STANDARD 2 RESURSE UMANECentrul de zi dispune de o structură de personal capabil să asigure activităţile şi serviciile acordate, în concordanţă cu scopul/funcţiile centrului şi cu nevoile beneficiarilorRezultate aşteptate: Beneficiarii sunt asistaţi de personal suficient şi competentS2.1. Structura de personal a centrului corespunde din punct de vedere al calificării cu serviciile acordate.Centrul angajează personal calificat, achiziţionează serviciile unor specialişti şi încheie contracte de voluntariat pentru realizarea activităţilor/serviciilor acordate.Im: Statul de funcţii aprobat, în copie, precum şi contractele de prestări servicii sau contractele de voluntariat sunt disponibile la sediul centrului.S2.2. Conducerea centrului respectă dispoziţiile legale privind angajarea personalului.Personalul este angajat cu respectarea condiţiilor prevăzute în Codul Muncii.Pe lângă angajaţii proprii şi/sau personalul de specialitate ale căror servicii sunt achiziţionate, centrul încurajează folosirea voluntarilor şi încheie cu aceştia contracte de voluntariat, conform legii.Im: Contractele de muncă, contractele de prestări servicii, contractele de voluntariat sunt disponibile la sediul centrului şi angajaţii sunt înscrişi în REVISAL.S2.3. Conducerea centrului întocmeşte fişa postului pentru fiecare persoană angajată.În fişele de post se înscriu atribuţiile concrete ale angajatului, relaţiile de subordonare şi de colaborare.Fiecare fişă de post este semnată de persoana care a întocmit-o şi de angajat.Fişele de post se revizuiesc anual în luna decembrie, precum şi ori de câte ori atribuţiile angajatului se modifică.Im: Fişele de post ale personalului (în original sau în copie) sunt disponibile la sediul centrului.S2.4. Conducerea centrului realizează anual evaluarea personalului.Fişele de evaluare descriu atribuţiile persoanei şi notează gradul de îndeplinire şi performanţele acesteia, pe o scală de la 1 la 5.Fiecare fişă de evaluare este semnată de persoana care a întocmit-o şi de către persoana evaluată.Fişele de evaluare se întocmesc cel târziu până la 31 ianuarie a fiecărui an, pentru anul anterior.Im: Fişele de evaluare a personalului sunt disponibile la sediul centrului.S2.5. Centrul informează beneficiarii cu privire la programul de lucru al personalului de specialitate.Centrul afişează numele şi programul zilnic de lucru al personalului care funcţionează în cabinetele de specialitate sau coordonează programe de activităţi, precum şi programul de audienţe al personalului de conducere.Im: Programul zilnic de lucru este afişat la loc vizibil la birouri/oficii şi cabinetele de specialitate.S2.6. Centrul se asigură că personalul propriu are create oportunităţile şi condiţiile necesare creşterii performanţelor profesionale.Centrul elaborează şi aplică un plan de instruire şi formare profesională pentru angajaţii proprii.Im: Planul de instruire şi formare profesională este disponibil la sediul centrului, precum şi copii după atestatele, certificatele, diplomele obţinute de personalul centrului.  +  Secţiunea a 2-a Clarificări privind modalitatea de autoevaluare a îndeplinirii standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca centre de zi destinate persoanelor adultePentru a obţine licenţa de funcţionare, centrul de zi destinat persoanelor adulte trebuie să îndeplinească un punctaj care poate varia între 68 şi 80 de puncte.Pentru un punctaj de 68 de puncte, centrul de zi destinat persoanelor adulte trebuie să îndeplinească obligatoriu standardele minime de calitate prevăzute la Modulele I, II, IV, V, VI şi Modulul III cu excepţia Standardului 2, Standardului 3-condiţiile de la S3.1 - S3.4 şi Standardului 4.Pentru centrul de zi destinat persoanelor adulte care, pe lângă standardele minime de calitate pentru care se întruneşte punctajul de 68 de puncte, furnizează serviciile/desfăşoară activităţile prevăzute la standardele/condiţiile exceptate de la Modulul III, respectiv Standardul 2, Standardul 4 şi condiţiile S3.1, S3.2, S3.3, S3.4 de la Standardul 3, este obligatorie notarea acestora, iar punctajul poate varia între 69 şi 80 de puncte.Fişa de autoevaluare pentru un centrele de zi destinate persoanelor adulte se completează după modelul prevăzut în Anexa nr. 9 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, după cum urmează:MODELFIŞĂ DE AUTOEVALUARE*Font 7*                                                            ┌─────────────┬─────────────┬────────────────────────────────────────────┐                                                            │Punctaj maxim│Punctaj │ Observaţii │                                                            │al standar- │rezultat │ │                                                            │delor minime │în urma │ │                                                            │de calitate │autoevaluării│ │                                                            │ │îndeplinirii │ │                                                            │ │standardelor │ │                                                            │ │minime de │ │                                                            │ │calitate │ │┌───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│MODUL I ACCESAREA SERVICIULUI │ 11 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 1 INFORMARE │TOTAL: 4 │TOTAL: │ ││Centrul de zi asigură informarea potenţialilor beneficiari │ │ │ ││şi a oricăror persoane interesate cu privire la scopul │ │ │ ││său/funcţiile sale, activităţile desfăşurate şi serviciile │ │ │ ││oferite │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Persoanele interesate au acces la │ │ │ ││informaţii referitoare la modul de organizare şi │ │ │ ││funcţionare a centrului de zi, scopul/funcţiile acestuia, │ │ │ ││condiţiile de admitere şi oferta de servicii, drepturile │ │ │ ││şi obligaţiile persoanelor beneficiare │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.1 Centrul deţine şi pune la dispoziţia beneficiarului │ 1 │ │ ││sau oricărei alte persoane interesate materiale informative│ │ │ ││privind activităţile derulate/ serviciile oferite │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.2 Centrul facilitează accesul în incinta proprie a │ 1 │ │ ││potenţialilor beneficiari/membrilor săi de familie/ │ │ │ ││reprezentanţilor legali/convenţionali, anterior admiterii │ │ │ ││beneficiarilor, pentru a cunoaşte activităţile/serviciile │ │ │ ││acordate. │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.3 Centrul asigură informarea beneficiarilor/ │ │ │ ││reprezentanţilor legali/convenţionali cu privire la │ │ │ ││regulamentul propriu de organizare şi funcţionare a │ │ │ ││centrului, precum şi asupra drepturilor şi obligaţiilor │ │ │ ││beneficiarului │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.4 Centrul are capacitatea de a realiza propriul program │ │ │ ││de informare a beneficiarilor şi de comunicare cu publicul │ │ │ ││interesat │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 2 ADMITERE │TOTAL: 4 │TOTAL: │ ││Centrul de zi se adresează exclusiv categoriilor de │ │ │ ││beneficiari ale căror nevoi pot fi soluţionate prin │ │ │ ││activităţile derulate/serviciile oferite │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii/reprezentanţii legali │ │ │ ││ori convenţionali cunosc şi acceptă condiţiile de admitere │ │ │ ││în centrul de zi. │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.1 Centrul elaborează şi aplică o procedură proprie de │ │ │ ││admitere │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.2 Centrul încheie cu beneficiarii un contract de │ │ │ ││furnizare servicii │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.3 Centrul întocmeşte, pentru fiecare beneficiar, dosarul│ │ │ ││personal al beneficiarului. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.4 Centrul asigură arhivarea dosarelor personale ale │ │ │ ││beneficiarilor │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 3 ÎNCETAREA SERVICIILOR │TOTAL: 3 │TOTAL: │ ││Centrul de zi îşi încetează serviciile în condiţii │ │ │ ││cunoscute de beneficiari. │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii primesc serviciile │ │ │ ││centrului de zi pe perioada pe care o doresc, cu excepţia │ │ │ ││situaţiilor speciale prevăzute de lege sau a celor │ │ │ ││stipulate în procedura privind încetarea acordării │ │ │ ││serviciilor │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.1 Centrul elaborează şi utilizează o procedură proprie │ │ │ ││privind încetarea acordării serviciilor către beneficiar │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.2 Centrul se asigură că beneficiarii cunosc │ │ │ ││condiţiile/situaţiile în care încetează acordarea │ │ │ ││serviciilor │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.3 Centrul asigură comunicarea cu serviciile publice de │ │ │ ││asistenţă socială de la nivelul autorităţilor │ │ │ ││administraţiei publice locale │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│MODUL II EVALUARE ŞI PLANIFICARE │ 11 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 1 - EVALUARE │TOTAL: 4 │TOTAL: │ ││Acordarea serviciilor se realizează în baza evaluării │ │ │ ││nevoilor individuale ale beneficiarilor │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii se asigură că centrul de │ │ │ ││zi are capacitatea de a acorda servicii adecvate şi în │ │ │ ││concordanţă cu nevoile identificate ale fiecăruia │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.1 Centrul utilizează o procedură proprie de evaluare a │ │ │ ││nevoilor individuale ale beneficiarilor/situaţiei de │ │ │ ││dificultate în care aceştia se află. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.2 Centrul are capacitatea de a realiza evaluarea │ │ │ ││nevoilor individuale/situaţiei de dificultate în care se │ │ │ ││află beneficiarul. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.3 Centrul efectuează reevaluarea periodică a nevoilor │ │ │ ││beneficiarului/situaţiei de dificultate în care se află │ │ │ ││acesta │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.4 Evaluarea/reevaluarea nevoilor beneficiarului/ │ │ │ ││situaţiei de dificultate se efectuează cu acordul şi │ │ │ ││implicarea acestuia │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 2 PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR/SERVICIILOR │TOTAL: 7 │TOTAL: │ ││Centrul de zi derulează activităţi/acordă servicii conform │ │ │ ││planului individualizat de asistenţă şi îngrijire/planului │ │ │ ││de intervenţie al beneficiarului │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Fiecare beneficiar primeşte │ │ │ ││serviciile necesare, în funcţie de nevoile individuale │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.1 Centrul derulează activităţi/oferă servicii în baza │ │ │ ││unui plan individualizat de asistenţă şi îngrijire/plan de │ │ │ ││intervenţie │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.2 Planul individualizat de asistenţă şi îngrijire/planul│ │ │ ││de intervenţie este revizuit după fiecare reevaluare │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.3 Planul individualizat de asistenţă şi îngrijire/planul│ │ │ ││de intervenţie se întocmeşte cu consultarea beneficiarului │ │ │ ││sau, după caz, cu consultarea reprezentantului său legal. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.4 Centrul asigură monitorizarea situaţiei │ │ │ ││beneficiarului şi a aplicării planului individualizat de │ │ │ ││asistenţă şi îngrijire/planului de intervenţie. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.5 Centrul dispune de aportul personalului de │ │ │ ││specialitate capabil să elaboreze planul individualizat │ │ │ ││de asistenţă şi îngrijire/planului de intervenţie, să-l │ │ │ ││comunice beneficiarului şi să-l aplice. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.6 Acordarea serviciilor se realizează conform unui │ │ │ ││program stabilit de centru │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.7 Centrul asigură păstrarea datelor personale şi │ │ │ ││informaţiilor cuprinse în dosarele personale şi dosarele │ │ │ ││de servicii ale beneficiarilor în regim de │ │ │ ││confidenţialitate, cu respectarea prevederilor legale │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│MODUL III ACTIVITĂŢI DERULATE/SERVICII ACORDATE │ 15 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 1 INTEGRARE/REINTEGRARE SOCIALĂ │TOTAL: 3 │TOTAL: │ ││Centrul de zi promovează şi facilitează integrarea/ │ │ │ ││reintegrarea socială a beneficiarilor │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii urmează programe de │ │ │ ││integrare/reintegrare socială în vederea prevenirii şi │ │ │ ││combaterii riscului de excluziune socială. │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.1 Centrul are capacitatea de a desfăşura activităţi/ │ │ │ ││servicii destinate promovării integrării/reintegrării │ │ │ ││sociale a beneficiarilor, inclusiv pe piaţa muncii. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.2 Centrul dispune de personal calificat pentru │ │ │ ││realizarea programelor/serviciilor de integrare/reintegrare│ │ │ ││socială S1.2 Centrul dispune de personal calificat pentru │ │ │ ││realizarea programelor/serviciilor de integrare/reintegrare│ │ │ ││socială │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.3 Centrul dispune de dotările necesare pentru realizarea│ │ │ ││activităţilor/serviciilor şi terapiilor de │ │ │ ││integrare/reintegrare socială │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 2 RECUPERARE/REABILITARE FUNCŢIONALĂ │TOTAL: 4 │TOTAL: │Se notează doar în cazul în care centrul de ││Centrul de zi, în funcţie de scopul/funcţiile sale şi │ │ │zi acordă servicii/terapii de recuperare/ ││categoriile de beneficiari cărora li se adresează poate │ │ │reabilitare ││acorda servicii de recuperare/reabilitare în scopul │ │ │ ││menţinerii sau ameliorării statusului funcţional al │ │ │ ││beneficiarului │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii îşi menţin sau │ │ │ ││ameliorează capacităţile fizice, psihice şi senzoriale care│ │ │ ││să le permită o viaţă cât mai autonomă │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.1 Centrul are capacitatea de a acorda │ 1 │ │Se notează doar în cazul în care centrul de ││servicii/terapii de recuperare/reabilitare funcţională │ │ │zi acordă cel puţin un serviciu/o terapie ││conform recomandărilor din planul individualizat de │ │ │de recuperare/reabilitare ││asistenţă şi îngrijire. │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.2 Centrul dispune de dotările necesare pentru │ 1 │ │Se notează doar în cazul în care centrul de ││realizarea activităţilor/serviciilor/terapiilor de │ │ │zi îndeplineşte condiţia de la S2.1 ││recuperare/reabilitare funcţională │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.3 Centrul dispune de personal calificat pentru │ 1 │ │Se notează doar în cazul în care centrul de ││realizarea activităţilor/serviciilor/terapiilor de │ │ │zi îndeplineşte condiţia de la S2.1 ││recuperare/reabilitare funcţională │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.4 Centrul realizează evidenţa activităţilor/serviciilor │ 1 │ │Se notează doar în cazul în care centrul de ││efectuate sau a terapiilor de recuperare/reabilitare │ │ │zi îndeplineşte condiţia de la S2.1 ││funcţională urmate de beneficiari. │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 3 SUPRAVEGHEREA ŞI MENŢINEREA SĂNĂTĂŢII │TOTAL: 5 │TOTAL: │Se notează doar în cazul în care centrul de ││Centrul de zi, în funcţie de scopul/funcţiile sale şi │ │ │zi acordă servicii medicale ││categoriile de beneficiari cărora li se adresează, poate │ │ │ ││monitoriza starea de sănătate a beneficiarilor şi poate │ │ │ ││asigura unele servicii medicale │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt monitorizaţi din │ │ │ ││punct de vedere al stării de sănătate, pe perioada în care │ │ │ ││se află în centru şi, după caz, pot primi servicii medicale│ │ │ ││de bază sau de specialitate, în funcţie de situaţia │ │ │ ││particulară în care se află │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.1 Centrul are capacitatea de a asigura │ 1 │ │Se notează doar în cazul în care centrul de ││supravegherea stării de sănătate a beneficiarilor şi, │ │ │zi acordă servicii medicale ││după caz, servicii medicale │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.2 Centrul asigură evidenţa acordării serviciilor │ 1 │ │Se notează doar în cazul în care centrul de ││medicale pentru fiecare beneficiar │ │ │zi îndeplineşte condiţia de la S3.1 │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.3 Centrul asigură depozitarea medicamentelor şi │ 1 │ │Se notează doar în cazul în care centrul de ││materialelor necesare tratamentelor medicale în │ │ │zi îndeplineşte condiţia de la S3.1 ││condiţii de siguranţă │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.4 Centrul asigură evidenţa medicamentelor şi a │ 1 │ │Se notează doar în cazul în care centrul de ││altor materiale consumabile utilizate pentru îngrijirea │ │ │zi îndeplineşte condiţia de la S3.1 ││beneficiarilor │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.5 Centrul asigură îngrijirea şi supravegherea permanentă│ │ │ ││a beneficiarilor aflaţi în situaţie de dependenţă │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 4 ALTE SERVICII DE SUPORT │TOTAL: 3 │TOTAL: │Se notează doar în cazul în care centrul de ││Centrul de zi, în funcţie de scopul/funcţiile sale şi │ │ │zi acordă serviciile/ desfăşoară ││categoriile de beneficiari cărora li se adresează, poate │ │ │activităţile prevăzute în standard ││acorda o gamă variată de servicii în sprijinul │ │ │ ││beneficiarilor aflaţi în risc de excluziune socială │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii primesc o serie de │ │ │ ││servicii care pot contribui la depăşirea situaţiei de │ │ │ ││dificultate în care se află la un moment dat │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S4.1 Centrul are capacitatea de a asigura masa │ 1 │ │Se notează doar în cazul în care centrul de ││beneficiarilor │ │ │zi acordă hrană preparată beneficiarilor │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S4.2 Centrul are capacitatea de a asigura servicii de │ 1 │ │Se notează doar dacă centrul de zi acordă ││igienă personală │ │ │serviciile prevăzute la S4.2 │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S4.3 Centrul are capacitatea de a acorda alte servicii de │ 1 │ │Se notează doar dacă centrul de zi acordă ││îngrijire personală (frizerie-coafură, pedicură, masaj, │ │ │serviciile prevăzute la S4.3 ││etc.) │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│MODUL IV AMENAJARE ŞI DOTARE │ │ │ ││(Standarde 1-4) │ 19 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 1 SIGURANŢĂ ŞI ACCESIBILITATE │TOTAL: 4 │TOTAL: │ ││Centrul de zi asigură condiţii de siguranţă şi confort │ │ │ ││pentru desfăşurarea activităţilor. │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii primesc servicii într-un │ │ │ ││mediu accesibil şi sigur │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.1 Centrul este amplasat astfel încât să permită accesul │ │ │ ││facil al beneficiarilor │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.2 Centrul asigură mijloace de comunicare la distanţă │ │ │ ││pentru beneficiari │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.3 Toate spaţiile centrului sunt curate, sigure, │ │ │ ││confortabile şi adaptate, dotate cu echipamente adecvate │ │ │ ││pentru a permite şi încuraja mobilitatea şi autonomia │ │ │ ││beneficiarilor │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.4 Centrul dispune de un plan de amenajare şi adaptare a │ │ │ ││mediului ambiant │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 2 AMENAJAREA SPAŢIILOR COMUNE ŞI A SPAŢIILOR CU │TOTAL: 6 │TOTAL: │ ││DESTINAŢIE SPECIALĂ │ │ │ ││Centrul de zi este amenajat corespunzător scopului/ │ │ │ ││funcţiilor sale │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Activităţile centrului se desfăşoară │ │ │ ││în condiţii optime pentru beneficiari şi personalul │ │ │ ││centrului │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.1 Centrul dispune de spaţii comune amenajate şi dotate │ │ │ ││astfel încât să permită accesul facil al tuturor │ │ │ ││beneficiarilor │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.2 Spaţiile comune asigură condiţii minime pentru │ │ │ ││confortul beneficiarilor │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.3 Centrul deţine spaţii adecvate pentru diversele │ │ │ ││activităţi derulate/servicii acordate, în funcţie de │ │ │ ││scopul/funcţiile sale şi de nevoile individuale ale │ │ │ ││beneficiarilor │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.4 Spaţiile cu destinaţie specială sunt dotate şi │ │ │ ││adaptate în concordanţă cu natura şi ponderea │ │ │ ││activităţilor realizate │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.5 Spaţiile comune şi cele cu destinaţie specială sunt │ │ │ ││amenajate astfel încât să prevină eventualele accidente │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.6 Toate spaţiile din interiorul şi exteriorul │ │ │ ││centrului se menţin curate şi igienizate │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 3 Centrul de zi dispune de spaţii igienico- │TOTAL: 5 │TOTAL: │ ││sanitare suficiente şi accesibile │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii au acces la spaţii │ │ │ ││igienico-sanitare adecvate │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.1 Centrul deţine grupuri sanitare suficiente, atât │ │ │ ││pentru beneficiari cât şi pentru personal │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.2 Grupurile sanitare sunt amenajate astfel încât să │ │ │ ││permită întreţinerea şi igienizarea curentă şi să fie │ │ │ ││evitat riscul de accidente │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.3 Centrul utilizează echipamente din material textil │ │ │ ││curate şi igienizate │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.4 Centrul dispune de spaţii special destinate păstrării,│ │ │ ││depozitării materialelor şi echipamentelor necesare │ │ │ ││activităţii zilnice │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.5 După caz, centrul asigură condiţii adecvate │ 1 │ │ ││pentru realizarea toaletei parţiale sau totale a │ │ │ ││beneficiarilor. │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 4 IGIENA ŞI CONTROLUL INFECŢIILOR │TOTAL: 4 │TOTAL: │ ││Centrul de zi aplică măsurile de prevenire şi control ale │ │ │ ││infecţiilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare. │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt protejaţi contra │ │ │ ││riscului infecţiilor │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S4.1 Centrul pune la dispoziţia beneficiarilor spaţii │ │ │ ││speciale pentru păstrarea hainelor │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S4.2 Centrul respectă normele legale de igienă privind │ │ │ ││prevenirea şi combaterea infecţiilor │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S4.3 Toate spaţiile, echipamentele şi materialele utilizate│ │ │ ││în centru sunt curate, igienizate, ferite de orice sursă de│ │ │ ││contaminare, în conformitate cu normele sanitare în vigoare│ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S4.4 Centrul realizează depozitarea deşeurilor şi │ │ │ ││ridicarea acestora conform prevederilor legale în vigoare │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│MODULUL V DREPTURI ŞI ETICĂ │ │ │ ││(Standarde 1-2) │ 11 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 1 - RESPECTAREA DREPTURILOR BENEFICIARILOR │TOTAL: 6 │TOTAL: │ ││Centrul de zi respectă drepturile beneficiarilor prevăzute │ │ │ ││de lege. │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Drepturile beneficiarilor sunt │ │ │ ││cunoscute şi respectate de personal │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.1 Drepturile beneficiarilor sunt consemnate în │ │ │ ││contractul de furnizare servicii │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.2 Personalul serviciului cunoaşte şi respectă drepturile│ │ │ ││beneficiarilor │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.3 Centrul măsoară gradul de satisfacţie a beneficiarilor│ │ │ ││cu privire la activitatea desfăşurată │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.4 Centrul facilitează şi încurajează beneficiarii să-şi │ │ │ ││exprime opinia asupra oricăror aspecte care privesc │ │ │ ││activitatea centrului │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.5 Centrul îşi desfăşoară activitatea în baza unui Cod de│ │ │ ││etică │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.6 Centrul se asigură că personalul cunoaşte şi aplică │ │ │ ││Codul de etică │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARDUL 2 - PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ABUZURILOR ŞI NEGLIJĂRII│TOTAL: 5 │TOTAL: │ ││Centrul de zi ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea │ │ │ ││oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant │ │ │ ││asupra beneficiarilor │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt protejaţi împotriva │ │ │ ││abuzurilor, neglijării, discriminării sau tratamentului │ │ │ ││degradant sau inuman │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.1 Centrul utilizează o procedură proprie pentru │ │ │ ││identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz│ │ │ ││şi neglijenţă în rândurile propriilor beneficiari │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.2 Centrul încurajează şi sprijină beneficiarii pentru a │ │ │ ││sesiza orice formă de abuz, neglijare sau tratament │ │ │ ││degradant la care sunt supuşi de persoanele cu care vin în │ │ │ ││contact, atât în centru, cât şi în familie sau în │ │ │ ││comunitate │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.3 Centrul organizează sesiuni de instruire a │ │ │ ││personalului propriu privind cunoaşterea şi combaterea │ │ │ ││formelor de abuz şi neglijare │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.4 Centrul aplică prevederile legale cu privire la │ │ │ ││semnalarea, către organismele/instituţiile competente, a │ │ │ ││oricărei situaţii de abuz identificată şi ia toate măsurile│ │ │ ││de remediere, în regim de urgenţă │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.5 Centrul consemnează şi notifică incidentele deosebite │ │ │ ││petrecute în procesul de furnizare a serviciilor │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│MODUL VI MANAGEMENT ŞI RESURSE UMANE (Standarde 1-2) │ 13 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 1 ADMINISTRARE, ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE │TOTAL: 7 │TOTAL: │ ││Centrul de zi respectă prevederile legale privind │ │ │ ││organizarea şi funcţionarea sa. │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii primesc servicii într-un │ │ │ ││centru care funcţionează în condiţiile legii │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.1 Centrul este administrat şi coordonat de personal de │ │ │ ││conducere competent │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.2 Centrul funcţionează conform prevederilor │ │ │ ││regulamentului propriu de organizare şi funcţionare │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.3 Centrul asigură instruirea personalului în vederea │ │ │ ││cunoaşterii procedurilor utilizate în centru │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.4 Centrul facilitează participarea tuturor │ │ │ ││beneficiarilor şi a personalului la stabilirea obiectivelor│ │ │ ││şi priorităţilor de dezvoltare, în vederea creşterii │ │ │ ││calităţii serviciilor │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.5 Conducerea centrului cunoaşte şi aplică normele legale│ │ │ ││privind gestionarea şi administrarea resurselor financiare,│ │ │ ││materiale şi umane ale centrului │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.6 Centrul se asigură că beneficiarii şi orice persoană │ │ │ ││interesată, precum şi instituţiile publice cu │ │ │ ││responsabilităţi în domeniul protecţiei sociale, cunosc │ │ │ ││activitatea şi performanţele sale │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.7 Conducerea centrului asigură comunicarea şi │ │ │ ││colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă │ │ │ ││socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu│ │ │ ││alte instituţii publice locale şi organizaţii ale │ │ │ ││societăţii civile active în comunitate, în folosul │ │ │ ││beneficiarilor │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 2 RESURSE UMANE │TOTAL: 6 │TOTAL: │ ││Centrul de zi dispune de o structură de personal capabil │ │ │ ││să asigure activităţile şi serviciile acordate, în │ │ │ ││concordanţă cu scopul/funcţiile centrului şi cu nevoile │ │ │ ││beneficiarilor │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt asistaţi de personal│ │ │ ││suficient şi competent │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.1 Structura de personal a centrului corespunde din punct│ │ │ ││de vedere al calificării cu serviciile acordate │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.2 Conducerea centrului respectă dispoziţiile legale │ │ │ ││privind angajarea personalului │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.3 Conducerea centrului întocmeşte fişa postului pentru │ │ │ ││fiecare persoană angajată │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.4 Conducerea centrului realizează anual evaluarea │ │ │ ││personalului │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.5 Centrul informează beneficiarii cu privire la │ │ │ ││programul de lucru al personalului de specialitate │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.6 Centrul se asigură că personalul propriu are create │ │ │ ││oportunităţile şi condiţiile necesare creşterii │ │ │ ││performanţelor profesionale │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│PUNCTAJ TOTAL: │ 80 │ │ │└───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────────────────────────────────────┘-------