STANDARDE MINIME DE CALITATE din 5 noiembrie 2014pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca adăposturi de noapte (Anexa 5)
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 874 bis din 2 decembrie 2014  Notă

  ──────────

  *) Aprobate de Ordinul nr. 2.126 din 5 noiembrie 2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 2 decembrie 2014.

  ──────────
   +  Secţiunea 1 Standarde minime de calitateMODUL I ACCESAREA SERVICIULUISTANDARD 1 INFORMAREAdăpostul de noapte/furnizorul acestuia realizează informarea potenţialilor beneficiari şi a publicului cu privire la scopul său/funcţiile sale şi serviciile oferiteRezultate aşteptate: Potenţialii beneficiari au acces la informaţii referitoare la modul de organizare şi funcţionare al adăpostului de noapte, scopul/funcţiile acestuia, condiţiile de admitere, drepturile şi obligaţiile persoanelor beneficiareS1.1. Adăpostul de noapte deţine şi pune la dispoziţia publicului materiale informative privind activităţile derulate şi serviciile oferite.Materialele informative trebuie să cuprindă, cel puţin: o scurtă descriere a adăpostului de noapte, o prezentare a spaţiilor de cazare individuale şi spaţiile comune, numărul de locuri din adăpost, alte servicii şi facilităţi oferite şi după caz, cuantumul contribuţiei beneficiarului.Materialele informative pot fi pe suport de hârtie şi/sau pe suport electronic (postări pe site-ul adăpostului sau al furnizorului acestuia, filme şi fotografii de informare sau publicitare, etc.).Imaginea beneficiarilor şi datele cu caracter personal pot deveni publice în materialele informative doar cu acordul scris al acestora.În cazul persoanelor cu dizabilităţi, materialele informative se prezintă în forme adaptate (easy to read, Braille, CD video/audio, etc.) pentru a fi accesibile beneficiarilor.Im: Cel puţin una din formele de prezentare a materialelor informative este disponibilă/poate fi accesată la sediul adăpostului de noapte/furnizorului acestuia.S1.2. Adăpostul de noapte utilizează un Ghid al beneficiarului pentru informarea acestuia cu privire regulamentul de organizare şi funcţionare al adăpostului.Ghidul beneficiarului cuprinde, pe scurt, regulamentul intern de funcţionare al adăpostului şi obligaţiile beneficiarilor. În cazul beneficiarilor cu dizabilităţi, Ghidul beneficiarului se prezintă şi în forme adaptate pentru a fi accesibil acestora - easy to read, Braille, CD video/audio, etc.Im: Ghidul beneficiarului este afişat la sediul adăpostului de noapte, într-un loc vizibil.STANDARD 2 ADMITEREAdăpostul de noapte realizează admiterea beneficiarilor numai dacă poate acorda serviciile minim necesare pentru a răspunde nevoilor beneficiarilorRezultate aşteptate: Beneficiarii cunosc şi acceptă condiţiile de admitere în adăpostul de noapteS2.1 Adăpostul de noapte aplică o procedură proprie de admitereAdăpostul de noapte elaborează şi aplică propria procedură de admitere. Având în vedere misiunea adăpostului de noapte, acesta asigură accesul beneficiarilor fără încheierea unui contract de furnizare servicii.Im: Un exemplar al procedurii de admitere este disponibil la sediul adăpostului de noapte.S2.2 Adăpostul de noapte asigură evidenţa beneficiarilor admişi.Adăpostul de noapte ţine evidenţa beneficiarilor admişi într-un registru special de evidenţă a beneficiarilor în care consemnează: data şi ora primirii, numele şi prenumele beneficiarului, vârsta, seria şi nr. cărţii de identitate dacă o are, semnătura acestuia.Im: Un exemplar al registrului de evidenţă a beneficiarilor este disponibil la sediul centrului.S2.3 Adăpostul de noapte asigură arhivarea registrului de evidenţă a beneficiarilor.Registrul de evidenţă a beneficiarilor este arhivat la sediul adăpostului de noapte pe perioada prevăzută în nomenclatorul arhivistic al furnizorului, confirmat de Comisia de Selecţionare din cadrul Serviciului Judeţean al Arhivelor NaţionaleIm: Registrul de evidenţă a beneficiarilor arhivat este disponibil la sediul adăpostului de noapte.S2.4 Adăpostul de noapte asigură admiterea beneficiarilor conform programului de funcţionare.Fiecare adăpost de noapte îşi stabileşte propriul program de funcţionare care poate fi cuprins într-un interval de minim 8 ore şi maxim 12 ore.Programul de funcţionare este afişat într-un loc vizibil.Im: Programul de funcţionare este afişat la intrarea în adăpostul de noapte.S2.5 Adăpostul de noapte asigură informarea beneficiarului asupra situaţiilor în care se pot sista serviciile sau se refuză accesul în adăpost.Fiecare adăpost de noapte elaborează şi aplică o procedură proprie de sistare a serviciilor, precum şi de refuz al accesului.La admitere, personalul instruieşte fiecare beneficiar cu privire la condiţiile ce trebuie respectate pentru a fi găzduiţi în adăpostul de noapte. În registrul de evidenţă al beneficiarilor există o rubrică referitoare la instruirea beneficiarului destinată semnăturii acestuia de luare la cunoştinţă.Im: Cel puţin un exemplar, pe suport de hârtie, al procedurii privind sistarea serviciilor către beneficiar este disponibil la sediul adăpostului de noapte.S2.6 Adăpostul de noapte asigură păstrarea documentelor utilizate astfel încât să se asigure confidenţialitatea asupra datelor personale ale beneficiarilor.Registrul de evidenţă a beneficiarilor se păstrează în fişete/dulapuri închise, accesibile doar personalului de conducere şi angajaţilor cu atribuţii stabilite în acest sens.Im: Registrul de evidenţă se păstrează în condiţii adecvate pentru protejarea confidenţialităţii cu privire la datele personale ale beneficiarilor.MODUL II ACTIVITĂŢI DERULATE/SERVICII ACORDATESTANDARD 1 CAZAREAdăpostul de noapte asigură fiecărui beneficiar un spaţiu de cazare într-un dormitorRezultate aşteptate: Fiecare beneficiar este găzduit într-un centru care deţine facilităţile necesareS1.1. Adăpostul de noapte dispune de un plan de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant.Planul de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant are în vedere de exemplu: lucrări pentru îmbunătăţirea condiţiilor de cazare, amenajarea spaţiilor interioare - zugrăvit, amenajarea spaţiilor exterioare, facilitarea accesului la servicii de integrare/reintegrare socială, îmbunătăţirea monitorizării beneficiarilor, elaborarea documentelor şi procedurilor prevăzute de standardele minime de calitate, etc.Im: Planul de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant este disponibil la sediul adăpostului de noapte.S1.2. Adăpostul de noapte alocă fiecărui beneficiar un spaţiu de cazare într-un dormitor.Dormitorul este suficient de spaţios pentru amplasarea paturilor şi deplasarea beneficiarilor în interior.Paturile pot fi şi suprapuse.Fiecare pat are saltea, pernă, lenjerie de pat, pături.La fiecare pat se ataşează o lampă de iluminat pentru uz personal.În cazul adăposturilor de noapte care funcţionau şi erau acreditate la data solicitării acordării licenţei de funcţionare şi care nu îndeplinesc întocmai condiţiile menţionate (cu excepţia cazarmamentului complet pentru fiecare pat care trebuie respectat), acestea pot funcţiona în continuare, dar au obligaţia să prevadă în planul de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant ca, în termen de maxim 5 ani, să amenajeze dormitoarele conform condiţiilor standardului, pentru a fi reacreditate.Im: Adăpostul de noapte asigură condiţii de cazare decente pentru fiecare beneficiar.S1.3. Adăpostul de noapte pune la dispoziţia beneficiarilor spaţii speciale pentru păstrarea obiectelor şi actelor personale.Adăpostul de noapte pune la dispoziţia fiecărui beneficiar un spaţiu de depozitare (fişete, dulapuri) pentru haine, încălţăminte şi alte obiecte personale, închis cu cheie. O cheie revine beneficiarului şi una personalul adăpostului cu atribuţii în supravegherea pe timp de noapte. După caz, poate fi amenajată o cameră cu destinaţia de garderobă.Adăpostul de noapte dispune şi de un fişet închis în care, la cererea beneficiarului se pot păstra obiecte de valoare, bani şi acte personale. Depunerea acestora se face după completarea unei foi de evidenţă, semnată de beneficiar şi de persoana cu atribuţii de supraveghere pe timp de noapte.În cazul adăposturilor de noapte care funcţionau şi erau acreditate la data solicitării acordării licenţei de funcţionare şi care nu îndeplinesc întocmai condiţiile menţionate, acestea pot funcţiona în continuare dar au obligaţia să prevadă în planul de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant ca, în termen de maxim 3 ani, să asigure dotările necesare pentru îndeplinirea condiţiilor, pentru a fi reacreditateIm: Valorile şi obiectele personale ale beneficiarilor sunt păstrate în condiţii de siguranţă.S1.4. Dormitoarele sunt amenajate astfel încât să prevină riscul de accidente.În dormitoare este asigurată:- securizarea ferestrelor, securizarea instalaţiilor electrice, utilizarea de materiale antiderapante pentru pardoseală, fixarea cablurilor în afara drumului de acces obişnuit, etc.- securizarea uşilor cu sisteme de închidere fără cheie.În cazul adăposturilor de noapte care funcţionau şi erau acreditate la data solicitării acordării licenţei de funcţionare şi care nu îndeplinesc întocmai condiţiile menţionate, acestea pot funcţiona în continuare, dar au obligaţia să prevadă în planul de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant ca, în termen de maxim 1 an, să amenajeze dormitoarele conform tuturor condiţiilor standardului, pentru a fi reacreditate.Im: Camerele personale sunt amenajate şi dotate pentru a oferi condiţii de viaţă sigure.S1.5. Dormitoarele dispun de echipamente şi instalaţii care asigură ventilaţie naturală, precum şi o temperatură optimă în orice sezon.Ferestrele dormitoarelor sunt astfel dimensionate încât să permită ventilaţia naturală.Dormitoarele dispun de instalaţiile/echipamentele adecvate pentru asigurarea încălzirii acestora în sezonul rece.Im: Dormitoarele sunt amenajate şi dotate astfel încât să ofere un minim confort pe perioada de cazare.S1.6. Dormitoarele se menţin curate şi igienizate.Dormitoarele fac obiectul unui program de curăţenie zilnică şi de igienizare periodică.Im: Dormitoarele sunt menţinute curate în permanenţă.S1.7. Adăpostul de noapte asigură obiecte de cazarmament adecvate şi păstrate în stare corespunzătoare (curate, neuzate, etc.).Fiecare beneficiar dispune de lenjerie de pat, pături şi alte obiecte de cazarmament, curate şi în stare bună, astfel încât să se asigure un minim de confort şi condiţii de igienă.Fiecărui beneficiar i se distribuie o pereche de papuci pe care îi returnează la plecare.După caz, centrul poate distribui beneficiarilor pijamale, lenjerie intimă, haine şi încălţăminte.Im: Fiecare beneficiar dispune de condiţii minime de confort pentru perioadele de somn şi odihnă.STANDARD 2 SPAŢII COMUNEAdăpostul de noapte deţine spaţii comune suficiente şi adaptate pentru realizarea scopului său/funcţiilor saleRezultate aşteptate: Beneficiarii au acces la spaţii comune suficiente, sigure şi funcţionaleS2.1 Spaţiile comune asigură condiţii minime de confort.Spaţiile comune deţin mijloace de iluminat natural şi artificial, ventilaţie naturală şi aparate de aer condiţionat, echipamente de încălzire pentru confort termic, mobilier adecvat.Dacă găzduirea se realizează pe o perioadă mai mare de 8 ore, adăpostul de noapte amenajează o cameră de socializare (dotată cu mese şi scaune, tv, radio, minibibliotecă, aparatură electrică pentru prepararea de băuturi calde, etc.). În camera de socializare beneficiarii pot primi apă şi pachete de hrană, băuturi calde nealcoolice (ceaiuri, cafea, etc.).În cazul adăposturilor de noapte care funcţionau şi erau acreditate la data solicitării acordării licenţei de funcţionare şi care nu îndeplinesc întocmai condiţiile menţionate, acestea pot funcţiona în continuare, dar au obligaţia să prevadă în planul de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant ca, în termen de maxim 5 ani, să amenajeze un spaţiu pentru socializare şi să doteze corespunzător spaţiile comune, pentru a fi reacreditate.Im: Beneficiarii frecventează spaţiile comune în condiţii de confort şi siguranţă.S2.2 Spaţiile comune se menţin curate şi igienizate.Spaţiile comune intens frecventate fac obiectul unui program de curăţenie zilnică.Im: Adăpostul de noapte menţine spaţiile comune într-o stare de curăţenie permanentă.STANDARD 3 SPAŢII IGIENICO-SANITAREAdăpostul de noapte dispune de spaţii igienico-sanitare suficiente şi funcţionaleRezultate aşteptate: Beneficiarii au acces la spaţii igienico-sanitare adecvate nevoilorS3.1 Adăpostul de noapte deţine grupuri sanitare suficiente şi accesibile.Grupurile sanitare sunt separate pe sexe şi sunt dotate cu scaun de wc cu capac, chiuvete şi instalaţii de apă caldă şi rece, hârtie igienică şi săpun.Im: Grupurile sanitare sunt suficiente şi dotate corespunzător.S3.2 Spaţiile igienico-sanitare sunt astfel amenajate încât să fie evitată producerea de accidente şi să permită întreţinerea şi igienizarea curentă.Spaţiile igienico-sanitare sunt suficient de spaţioase pentru a evita riscul de lovire sau cădere, utilizează materiale care permit o igienizare adecvată, deţin instalaţii bine izolate şi funcţionale, etc.Im: Adăpostul de noapte deţine spaţii igienico-sanitare suficiente şi curate.S3.3 Adăpostul de noapte asigură igienizarea lenjeriei de pat şi a altor materiale şi echipamente textile, precum şi a lenjeriei personale şi hainelor beneficiarilor.Adăpostul de noapte poate deţine o spălătorie-uscătorie proprie, amenajată conform normelor igienico- sanitare în vigoare sau sunt achiziţionate astfel de servicii.În lipsa spălătoriei proprii, pentru beneficiari, se amenajează un spaţiu dotat cu cel puţin o maşină de spălat şi detergent, pentru spălarea hainelor şi lenjeriei proprii.În cazul adăposturilor de noapte care funcţionau şi erau acreditate la data solicitării acordării licenţei de funcţionare şi care nu oferă condiţii pentru spălarea hainelor şi lenjeriei beneficiarilor, acestea pot funcţiona în continuare, dar au obligaţia să prevadă în planul de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant ca, în termen de maxim 5 ani, să amenajeze un spaţiu cu destinaţia spălătorie şi uscătorie sau să asigure haine şi lenjerie de schimb pentru efectele personale murdare şi uzate, pentru a fi reacreditate.Im: Lenjeria de pat şi alte obiecte de cazarmament sunt menţinute curate şi igienizate.S3.4 Adăpostul de noapte deţine spaţii igienico-sanitare suficiente pentru realizarea toaletei personale a beneficiarilor.Adăpostul de noapte este dotat cu duşuri alimentate cu apă caldă şi rece.În cazul adăposturilor de noapte care funcţionau şi erau acreditate la data solicitării acordării licenţei de funcţionare şi care nu deţin duşuri, acestea pot funcţiona în continuare, dar au obligaţia să prevadă în planul de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant ca, în termen de maxim 5 ani, să amenajeze o sală de duşuri, pentru a fi reacreditate.Im: Adăpostul de noapte deţine amenajările necesare pentru realizarea toaletei personale a beneficiarilor.S3.5 Adăpostul de noapte deţine un grup sanitar separat pentru personal.Adăpostul de noapte deţine un grup sanitar separat pentru personal, dotat cu chiuvetă şi instalaţii de apă caldă şi rece, vas de wc, hârtie igienică şi săpun.În cazul adăposturilor de noapte care funcţionau şi erau acreditate la data solicitării acordării licenţei de funcţionare şi care nu deţin grupuri sanitare separate pentru personal, acestea pot funcţiona în continuare, dar au obligaţia să prevadă în planul de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant ca, în termen de maxim 5 ani, să amenajeze grupurile sanitare respective, pentru a fi reacreditate.Im: Adăpostul de noapte deţine un grup sanitar pentru personalul propriu.STANDARD 4 IGIENA ŞI CONTROLUL INFECŢIILORAdăpostul de noapte aplică măsurile de prevenire şi control a infecţiilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt protejaţi contra riscului infecţiilor.S4.1 Toate spaţiile, utilităţile, dotările, echipamentele şi materialele adăpostului de noapte sunt curate, igienizate, ferite de orice sursă de contaminare.Adăpostul de noapte elaborează şi aplică un program propriu de curăţenie (igienizare şi dezinfecţie) a tuturor spaţiilor, materialelor şi/sau echipamentelor aflate în dotare.Im: Toate spaţiile adăpostului de noapte (dormitoare, spaţii comune, cabinete, birouri, grupuri igienico-sanitare), materialele şi echipamentele din dotare sunt păstrate curate în permanenţă.S4.2 Adăpostul de noapte deţine un spaţiu special pentru depozitarea materialelor igienico-sanitare.Adăpostul de noapte depozitează materialele igienico-sanitare şi de dezinfecţie în spaţii speciale la care au acces personalul de curăţenie şi cel care asigură aprovizionarea.Im: Materialele igienico-sanitare şi cele pentru dezinfecţie se păstrează în condiţii de siguranţă.S4.3 Adăpostul de noapte realizează colectarea şi depozitarea deşeurilor conform prevederilor legale în vigoare.Adăpostul de noapte dispune de containere pentru deşeuri şi spaţii speciale de depozitare a acestora.Im: Adăpostul de noapte ia toate măsurile de siguranţă pentru prevenirea infecţiilor posibil să fie transmise prin manevrarea sau depozitarea defectuoasă a deşeurilor.STANDARD 5 INTEGRARE/REINTEGRARE SOCIALĂAdăpostul de noapte promovează integrarea/reintegrarea socială a beneficiarilorRezultate aşteptate: Beneficiarii sunt încurajaţi şi sprijiniţi să se integreze pe deplin în familie, în comunitate şi în societate în general.S5.1 Adăpostul de noapte colaborează cu alte centre de zi/servicii sociale acordate în comunitate în vederea facilitării integrării/reintegrării sociale a beneficiarilor.Adăpostul de noapte comunică în permanenţă cu serviciul public de asistenţă socială pe a cărui rază teritorială îşi are sediul, în vederea monitorizării beneficiarilor şi includerii acestora în programe de integrare/reintegrare socială.Adăpostul de noapte transmite lunar serviciului public de asistenţă socială lista cu beneficiarii din luna precedentă şi informări privind situaţia acestora.Adăpostul de noapte poate oferi servicii de informare şi consiliere beneficiarilor, precum şi de educaţie sanitară acordate de un asistent social, respectiv de un asistent medical, programate seara, înainte de programul de somn sau dimineaţa, înainte de plecarea beneficiarilor din adăpost.Adăpostul de noapte colaborează cu ambulanţa socială, cu serviciile de poliţie şi jandarmerie, cu cabinete medicale şi orice alte servicii publice cu care încheie convenţii de colaborare.Im: Listele lunare ale beneficiarilor sunt disponibile la sediul adăpostului de noapte. Dacă acordă servicii de consiliere şi informare, programul acestora este afişat la sediul adăpostului de noapte.S5.2 Adăpostul de noapte încurajează participarea beneficiarilor la programele de integrare/reintegrare socială.Adăpostul de noapte poate beneficia de aportul unor specialişti care pot să-şi desfăşoare activitatea un număr de ore pe săptămână/lună la sediul adăpostului. Specialiştii sunt angajaţi ai furnizorului, sunt voluntari sau serviciile lor sunt achiziţionate printr-un contract de prestări servicii (psiholog, asistent medical, medic, tehnician asistenţă socială, etc.).Pentru beneficiarii care urmează programe de integrare/reintegrare socială, personalul de specialitate utilizează o fişă de monitorizare servicii în care sunt consemnate activităţile derulate sau serviciile acordate. Modelul fişei de monitorizare servicii este stabilit de furnizorul adăpostului de noapte.Im: Programele de integrare/reintegrare socială sunt coordonate şi realizate de personal de specialitate. Statul de funcţii şi contractele de prestări servicii/contractele de voluntariat sunt disponibile la sediul adăpostului de noapte/furnizorului acestuia.S5.3 Adăpostul de noapte dispune de spaţii amenajate şi dotate corespunzător destinate personalului.Adăpostul de noapte amenajează cel puţin un birou pentru angajatul care asigură supravegherea pe timp de noapte şi, după caz, un cabinet destinat activităţii asistentului social.În cazul adăposturilor de noapte care funcţionau şi erau acreditate la data solicitării acordării licenţei de funcţionare şi care nu îndeplinesc întocmai condiţiile standardului, acestea pot funcţiona în continuare, dar au obligaţia să prevadă în planul de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant ca, în termen de maxim 5 ani, să amenajeze spaţiile destinate personalului, pentru a fi reacreditate.Im: Spaţiile destinate activităţilor derulate de personalul adăpostului de noapte sunt suficiente şi sunt dotate corespunzător.MODULUL III DREPTURI ŞI ETICĂSTANDARD 1 RESPECTAREA DREPTURILOR BENEFICIARILOR ŞI A ETICII PROFESIONALEAdăpostul de noapte respectă drepturile beneficiarilor prevăzute de legeRezultate aşteptate: Drepturile beneficiarilor sunt cunoscute şi respectate de personalS1.1. Adăpostul de noapte elaborează şi aplică o Cartă a drepturilor beneficiarilor.Carta drepturilor beneficiarilor, denumită în continuare Cartă, priveşte cel puţin următoarele drepturi:1. de a fi informaţi asupra drepturilor şi responsabilităţilor lor în calitate de beneficiari ai serviciului şi de a fi consultaţi cu privire la toate deciziile care îi privesc;2. de a fi consultaţi cu privire la serviciile furnizate;3. de a consimţi asupra obligaţiilor ce le revin în calitate de beneficiari ai serviciului;4. de a li se păstra datele personale în siguranţă şi confidenţialitate;5. de a nu fi abuzaţi, pedepsiţi, hărţuiţi sau exploataţi;6. de a face sugestii şi reclamaţii fără teamă de consecinţe;7. de a fi trataţi fără discriminare;8. de a-şi manifesta şi exercita liber orientările şi interesele culturale, etnice, religioase, conform legii;9. de a-şi utiliza aşa cum doresc lucrurile personale;10. de a-şi gestiona aşa cum doresc resursele financiare;11. de a avea acces la servicii de informare şi consiliere care să faciliteze integrarea/reintegrarea lor socială;12. de a accesa toate spaţiile şi echipamentele comune.Im: Carta este disponibilă, pe suport de hârtie şi în format accesibil pentru persoanele cu dizabilităţi (easy to read, Braille, CD video/audio, etc.), la sediul adăpostului de noapteS1.2. Adăpostul de noapte informează beneficiarii asupra drepturilor lor.Adăpostul de noapte/furnizorul acestuia asigură informarea beneficiarilor cu privire la drepturile înscrise în Cartă la admitere şi prin afişarea acesteia la sediul adăpostului.Im: Afişarea Cartei se realizează la sediul adăpostului de noapte într-un loc accesibil tuturor beneficiarilor.S1.3. Personalul adăpostului de noapte cunoaşte şi respectă prevederile Cartei.Adăpostul de noapte/furnizorul acestuia planifică şi organizează sesiuni de instruire a personalului privind respectarea drepturilor beneficiarilor înscrise în Cartă.Im: Sesiunile de instruire sunt consemnate în Registrul de evidenţă privind perfecţionarea continuă a personalului.S1.4. Adăpostul de noapte măsoară gradul de satisfacţie a beneficiarilor cu privire la activitatea desfăşurată.În scopul autoevaluării calităţii activităţii proprii, adăpostul de noapte/furnizorul acestuia deţine şi aplică o un set de chestionare măsurarea gradului de satisfacţie a beneficiarilor .Im: Modelul chestionarului şi, după caz, chestionarele completate sunt disponibile la sediul adăpostului de noapte.S1.5. Adăpostul de noapte îşi desfăşoară activitatea în baza unui Cod de etică.Adăpostul de noapte/furnizorul acestuia deţine şi aplică un Cod propriu de etică care cuprinde un set de reguli ce privesc, în principal, asigurarea unui tratament egal pentru toţi beneficiarii, fără nici un fel de discriminare, acordarea serviciilor exclusiv în interesul beneficiarilor şi pentru protecţia acestora, respectarea eticii profesionale în relaţia cu beneficiarii.Im: Codul de etică este disponibil, pe suport de hârtie, la sediul adăpostului de noapte.S1.6. Adăpostul de noapte se asigură că personalul cunoaşte şi aplică Codul de etică.Adăpostul de noapte/furnizorul acestuia organizează sesiuni de instruire a personalului privind prevederile Codului de etică. Sesiunile de instruire a personalului privind prevederile Codului de etică sunt consemnate în Registrul de evidenţă privind perfecţionarea continuă a personalului.Im: Registrul de evidenţă privind perfecţionarea continuă a personalului este disponibil la sediul adăpostului de noapte/furnizorului acestuia.S1.7. Adăpostul de noapte se asigură că personalul cunoaşte modalităţile de abordare şi relaţionare cu beneficiarii, în funcţie de situaţiile particulare în care aceştia se află.Adăpostul de noapte/furnizorul acestuia instruieşte personalul cu privire la metodele de abordare, comunicare şi relaţionare cu beneficiarii, în funcţie de particularităţile psiho-comportamentale ale acestora.Im: Instruirea personalului se consemnează în Registrul privind perfecţionarea continuă a acestuia.STANDARDUL 2 PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ABUZURILORAdăpostul de noapte ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea oricăror forme de tratament abuziv asupra beneficiarilorRezultate aşteptate: Beneficiarii sunt protejaţi împotriva abuzurilor de orice naturăS2.1 Adăpostul de noapte utilizează o procedură proprie pentru identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijenţă în rândurile beneficiarilor.Adăpostul de noapte/furnizorul acestuia elaborează şi aplică propria procedură privind riscul de abuz.Se ia în considerare oricare formă de abuz (fizic, psihic, economic) la care poate fi supus beneficiarul de către personalul adăpostului de noapte, alţi beneficiari, membri ai comunităţii.Im: Procedura privind identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz este disponibilă, pe suport de hârtie şi în orice alt format accesibil persoanelor cu dizabilităţi (easy to read, Braille, CD video/audio, etc. la sediul adăpostului de noapte).S2.2 Adăpostul de noapte organizează sesiuni de instruire a personalului propriu privind cunoaşterea şi combaterea formelor de abuz.Adăpostul de noapte/furnizorul acestuia instruieşte personalul cu privire la prevenirea şi combaterea oricărei forme de abuz în relaţia cu beneficiarii pe parcursul derulării activităţilor din centru, la modalităţile de identificare a eventualelor forme de abuz la care pot fi supuşi beneficiarii în comunitate şi sesizarea cazurilor de abuz către organele competente.Im: Sesiunile de instruire a personalului se înscriu în registrul de evidenţă privind perfecţionarea continuă a personalului.S2.3 Adăpostul de noapte aplică prevederile legale cu privire la semnalarea, către organismele/instituţiile competente, a oricărei situaţii de abuz identificată şi ia toate măsurile de remediere, în regim de urgenţă.Conducătorul adăpostului de noapte ţine un registru de evidenţă a abuzurilor şi incidentelor deosebite în care înregistrează cazurile de abuz identificate sau semnalate, precum şi instituţiile sesizate şi, după caz, măsurile întreprinse.Im: Registrul de evidenţă a abuzurilor şi incidentelor deosebite este disponibil la sediul adăpostului de noapte/furnizorului acestuia.STANDARD 3 SESIZĂRI/RECLAMAŢII ŞI NOTIFICAREA INCIDENTELOR DEOSEBITEAdăpostul de noapte încurajează beneficiarii să-şi exprime opinia asupra oricăror aspecte care privesc activitatea sa şi notifică incidentele deosebite către organele competenteRezultate aşteptate: Aspectele şi situaţiile care nemulţumesc beneficiarii sunt cunoscute astfel încât să poată fi remediate în timp utilS3.1 Adăpostul de noapte asigură condiţiile necesare pentru exprimarea opiniei beneficiarilor cu privire la serviciile primite.Centrul îşi stabileşte propria procedură privind sesizările şi reclamaţiile prin care se stabileşte: modul de comunicare cu beneficiarii, modul de formulare al sesizărilor şi reclamaţiilor, cui se adresează şi cum se înregistrează, modalitatea de răspuns către beneficiari şi modul de soluţionare.Adăpostul de noapte pune la dispoziţia beneficiarilor un recipient de tip cutie poştală, în care aceştia pot depune sesizări/reclamaţii scrise cu privire la aspectele negative constatate, dar şi propuneri privind îmbunătăţirea activităţii adăpostului.Conţinutul cutiei se verifică săptămânal de conducătorul adăpostului în prezenţa a doi beneficiari şi se înregistrează pe loc în Registrul de evidenţă a sesizărilor/reclamaţiilor cu dată şi număr.Im: Cutia pentru sesizări şi reclamaţii este dispusă într-un loc accesibil tuturor beneficiarilor.S3.2 Adăpostul de noapte asigură evidenţa incidentelor deosebite care afectează beneficiarul.Conducătorul adăpostului de noapte ţine registrul de evidenţă a abuzurilor şi incidentelor deosebite care afectează integritatea fizică şi psihică a beneficiarului sau alte incidente în care acesta a fost implicat (furt, comportament imoral, etc.). În registru se consemnează data producerii incidentului, natura acestuia, consecinţele asupra beneficiarului identificat prin nume, prenume şi vârstă, data notificării instituţiilor competente ce trebuie informate conform legii, măsuri luate.Im: Registrul de evidenţă a abuzurilor şi a incidentelor deosebite este disponibil la sediul adăpostului de noapte.S3.3 Adăpostul de noapte informează instituţiile competente cu privire la toate incidentele deosebite petrecute în centru.În situaţii deosebite, când s-a produs o vătămare corporală importantă ori deces, a apărut un focar de boli transmisibile, au fost constatate fapte care pot constitui contravenţii sau infracţiuni, s-au semnalat orice alte evenimente care afectează calitatea vieţii beneficiarilor, personalul adăpostului de noapte informează organele competente prevăzute de lege (procuratură, poliţie, direcţie de sănătate publică, serviciul public de asistenţă socială, etc.).Notificarea se realizează în maxim 24 de ore de la producerea incidentuluiIm: Notificările transmise către instituţiile publice se consemnează în Registrul de evidenţă a abuzurilor şi a incidentelor deosebite.MODUL IV MANAGEMENT ŞI RESURSE UMANESTANDARD 1 ADMINISTRARE, ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONAREAdăpostul de noapte respectă prevederile legale privind organizarea şi funcţionarea sa.Rezultate aşteptate: Beneficiarii primesc adăpost şi asistenţă într-un centru care funcţionează în condiţiile legii.S1.1. Adăpostul de noapte este administrat şi coordonat de personal de conducere competent.Coordonarea activităţii adăpostului de noapte se află în sarcina unui şef de centru. În funcţie de capacitatea adăpostului de noapte, acesta poate răspunde doar de adăpostul respectiv sau poate avea responsabilitatea mai multor centre administrate şi/sau coordonate de acelaşi furnizor.Conducătorul adăpostului de noapte este absolvent de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă sau echivalentă.Im: Fişa de post a conducătorului adăpostului de noapte, precum şi rapoartele/fişele de evaluare a activităţii acestuia sunt disponibile la sediul adăpostului/furnizorului acestuia.S1.2. Adăpostul de noapte funcţionează conform prevederilor regulamentului propriu de organizare şi funcţionare.Adăpostul de noapte deţine şi aplică un regulament propriu de organizare şi funcţionare.Im: Un exemplar al regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, pe suport de hârtie şi organigrama adăpostului de noapte sunt disponibile la sediul acestuia.S1.3. Conducerea adăpostului de noapte cunoaşte şi aplică normele legale privind gestionarea şi administrarea resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului.Adăpostul de noapte este evaluat periodic de autoritatea/organizaţia/instituţia care îl coordonează metodologic şi/sau îl finanţează, conform unui set de indicatori care privesc eficienţa administrării resurselor umane, financiare, materiale, precum şi eficacitatea şi performanţa activităţii desfăşurate.Adăpostul de noapte/furnizorul acestuia deţine documentele financiar-contabile, precum şi rapoartele de control ale organismelor prevăzute de lege (ex: Curtea de Conturi, Inspecţia Muncii, ş.a.).Pentru acordarea pentru prima oară a licenţei de funcţionare sunt obligatorii doar documentele financiar-contabile.Im: Indicatorii şi rapoartele de audit intern/evaluare internă sunt disponibile la sediul adăpostului de noapte/furnizorului acestuia, pe suport de hârtie, precum şi documentele financiar contabile şi rapoartele de inspecţie sau control.S1.4. Conducerea adăpostului de noapte se asigură că beneficiarii şi orice persoană interesată, precum şi instituţiile publice cu responsabilităţi în domeniul protecţiei sociale, cunosc activitatea şi performanţele sale.Conducătorul adăpostului de noapte elaborează anual un raport de activitate. Raportul de activitate poate fi publicat pe site-ul propriu sau al furnizorului adăpostului de noapte.Raportul de activitate se finalizează în luna februarie a anului curent pentru anul anterior.Im: Raportul de activitate, pe suport de hârtie, este disponibil la sediul adăpostului de noapte şi este public.S1.5. Conducerea adăpostului de noapte asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor.Adăpostul de noapte promovează relaţiile de colaborare cu serviciile publice de asistenţă socială, precum şi cu alţi furnizori publici şi privaţi de servicii sociale, pentru soluţionarea situaţiilor de dificultate în care se află beneficiarul, precum şi pentru a face cunoscută activitatea desfăşurată.Adăpostul de noapte participă la evenimente şi programe comune cu alte servicii sociale din comunitate.Im: Adăpostul de noapte/furnizorul acestuia consemnează şi păstrează corespondenţa cu orice autoritate publică sau instituţie publică, cu organizaţii ale societăţii civile, culte, etc., sau orice alte documente care evidenţiază colaborarea sau parteneriatul cu acestea.STANDARD 2 RESURSE UMANEAdăpostul de noapte dispune de o structură de personal capabil să asigure activităţile desfăşurate, în concordanţă cu scopul/funcţiile centrului şi cu nevoile beneficiarilorRezultate aşteptate: Beneficiarii sunt asistaţi de personal suficient şi competentS2.1 Structura de personal a adăpostului de noapte corespunde din punct de vedere al calificării cu serviciile acordate.Adăpostul de noapte este deservit cel puţin de o persoană care asigură supravegherea beneficiarilor pe timp de noapte şi personal de curăţenie. În funcţie de activităţile derulate, adăpostul de noapte poate angaja personal calificat în domeniul asistenţei sociale, poate achiziţiona serviciile unor specialişti şi/sau poate încheia contracte de voluntariat. În cadrul adăpostului de noapte poate activa personal de specialitate angajat al furnizorului care deserveşte mai multe centre.Im: Statul de funcţii aprobat, în copie, precum şi contractele de prestări servicii încheiate cu diverşi specialişti sau contractele de voluntariat sunt disponibile la sediul adăpostului de noapte/furnizorului acestuia.S2.2 Conducerea adăpostului de noapte respectă dispoziţiile legale privind angajarea personalului.Personalul este angajat cu respectarea condiţiilor prevăzute în Codul Muncii.Pe lângă angajaţii proprii şi/sau personalul de specialitate ale căror servicii sunt achiziţionate, adăpostul de noapte încurajează folosirea voluntarilor şi încheie cu aceştia contracte de voluntariat, conform legii.Im: Contractele de muncă, contractele de prestări servicii, contractele de voluntariat sunt disponibile la sediul adăpostului de noapte/furnizorului acestuia, iar angajaţii sunt înscrişi în REVISAL.S2.3 Conducerea adăpostului de noapte întocmeşte fişa postului pentru fiecare persoană angajată.În fişele de post se înscriu atribuţiile concrete ale angajatului, relaţiile de subordonare şi de colaborare.Fiecare fişă de post este semnată de persoana care a întocmit-o şi de angajat.Fişele de post se revizuiesc anual în luna decembrie, precum şi ori de câte ori atribuţiile angajatului se modifică.Im: Fişele de post ale personalului sunt disponibile la sediul adăpostului de noapte/furnizorului acestuia.S2.4 Conducerea adăpostului de noapte realizează anual evaluarea personalului.Fişele de evaluare descriu atribuţiile persoanei şi notează gradul de îndeplinire şi performanţele acesteia, pe o scală de la 1 la 5.Fiecare fişă de evaluare este semnată de persoana care a întocmit-o şi de către persoana evaluată.Fişele de evaluare se întocmesc cel târziu până la 31 ianuarie, pentru anul anterior.Im: Fişele de evaluare a personalului sunt disponibile la sediul adăpostului de noapte/furnizorului acestuia.S2.5 Adăpostul de noapte/furnizorul acestuia se asigură că personalul propriu are create oportunităţile şi condiţiile necesare creşterii performanţelor profesionale.Conducătorul adăpostului de noapte/furnizorul acestuia elaborează şi aplică un plan de instruire şi formare profesională pentru angajaţii proprii.Pentru înregistrarea instruirilor personalului propriu, conducătorul adăpostului de noapte/furnizorul acestuia deţine un Registru de evidenţă privind perfecţionarea continuă a personalului în care consemnează numele persoanelor instruite, data sesiunii de instruire, tema instruirii, numele persoanei care a realizat instruirea, semnătura persoanei instruite şi ce a instructorului.Im: Planul de instruire şi formare profesională este disponibil la sediul adăpostului de noapte/furnizorului acestuia, precum şi Registrul de evidenţă privind perfecţionarea continuă a personalului.  +  Secţiunea a 2-a Clarificări privind modalitatea de autoevaluare a îndeplinirii standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca adăposturi de noaptePentru a obţine licenţa de funcţionare, adăpostul de noapte trebuie să îndeplinească un punctaj care poate varia între 50 şi 51 puncte.Pentru un punctaj de 50 de puncte, adăpostul de noapte trebuie să îndeplinească obligatoriu standardele minime de calitate prevăzute la Modulele I, III, IV şi cele de la Modulul II cu excepţia condiţiei S5.2 de la Standardul 5.Pentru adăpostul de noapte care, pe lângă standardele minime de calitate pentru care se întruneşte punctajul de 50 de puncte, furnizează serviciile/desfăşoară activităţile prevăzute la condiţia S5.2 de la Modulul II Standardul 5, este obligatorie notarea acesteia, iar punctajul este de 51 de puncte.Fişa de autoevaluare pentru adăposturile de noapte se completează după modelul prevăzut în Anexa nr. 9 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, după cum urmează:MODELFIŞĂ DE AUTOEVALUARE*Font 7*                                                            ┌─────────────┬─────────────┬────────────────────────────────────────────┐                                                            │Punctaj maxim│Punctaj │ Observaţii │                                                            │al standar- │rezultat │ │                                                            │delor minime │în urma │ │                                                            │de calitate │autoevaluării│ │                                                            │ │îndeplinirii │ │                                                            │ │standardelor │ │                                                            │ │minime de │ │                                                            │ │calitate │ │┌───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│MODULUL I ACCESAREA SERVICIULUI (Standardele 1-2) │ 8 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 1 INFORMARE │TOTAL: 2 │TOTAL: │ ││Adăpostul de noapte/furnizorul acestuia realizează │ │ │ ││informarea potenţialilor beneficiari şi a publicului cu │ │ │ ││privire la scopul său/funcţiile sale şi serviciile oferite │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Potenţialii beneficiari au acces la │ │ │ ││informaţii referitoare la modul de organizare şi │ │ │ ││funcţionare al adăpostului de noapte, scopul/funcţiile │ │ │ ││acestuia, condiţiile de admitere, drepturile şi obligaţiile│ │ │ ││persoanelor beneficiare │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.1 Adăpostul de noapte deţine şi pune la dispoziţia │ │ │ ││publicului materiale informative privind activităţile │ │ │ ││derulate şi serviciile oferite. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.2 Adăpostul de noapte utilizează un Ghid al │ │ │ ││beneficiarului pentru informarea acestuia cu privire │ │ │ ││regulamentul de organizare şi funcţionare al adăpostului. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 2 ADMITERE │TOTAL: 6 │TOTAL: │ ││Adăpostul de noapte realizează admiterea beneficiarilor │ │ │ ││numai dacă poate acorda serviciile minim necesare pentru a │ │ │ ││răspunde nevoilor beneficiarilor │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii cunosc şi acceptă │ │ │ ││condiţiile de admitere în adăpostul de noapte │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.1 Adăpostul de noapte aplică o procedură proprie de │ │ │ ││admitere │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.2 Adăpostul de noapte asigură evidenţa beneficiarilor │ │ │ ││admişi. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.3 Adăpostul de noapte asigură arhivarea registrului de │ │ │ ││evidenţă a beneficiarilor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.4 Adăpostul de noapte asigură admiterea beneficiarilor │ │ │ ││conform programului de funcţionare. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.5 Adăpostul de noapte asigură informarea beneficiarului │ │ │ ││asupra situaţiilor în care se pot sista │ │ │ ││serviciile sau se refuză accesul în adăpost. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.6 Adăpostul de noapte asigură păstrarea documentelor │ │ │ ││utilizate astfel încât să se asigure confidenţialitatea │ │ │ ││asupra datelor personale ale beneficiarilor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│MODUL II ACTIVITĂŢI DERULATE/SERVICII ACORDATE │ 20 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 1 CAZARE │TOTAL: 7 │TOTAL: │ ││Adăpostul de noapte asigură fiecărui beneficiar un spaţiu │ │ │ ││de cazare într-un dormitor │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Fiecare beneficiar este găzduit │ │ │ ││într-un centru care deţine facilităţile necesare │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.1 Adăpostul de noapte dispune de un plan de îmbunătăţire│ │ │ ││şi adaptare a mediului ambiant. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.2 Adăpostul de noapte alocă fiecărui beneficiar un │ │ │ ││spaţiu de cazare într-un dormitor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.3 Adăpostul de noapte pune la dispoziţia beneficiarilor │ │ │ ││spaţii speciale pentru păstrarea obiectelor şi actelor │ │ │ ││personale. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.4 Dormitoarele sunt amenajate astfel încât să prevină │ │ │ ││riscul de accidente. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.5 Dormitoarele dispun de echipamente şi instalaţii care │ │ │ ││asigură ventilaţie naturală, precum şi o temperatură optimă│ │ │ ││în orice sezon. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.6 Dormitoarele se menţin curate şi igienizate. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.7 Adăpostul de noapte asigură obiecte de cazarmament │ │ │ ││adecvate şi păstrate în stare corespunzătoare (curate, │ │ │ ││neuzate, etc.). │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 2 SPAŢII COMUNE │TOTAL: 2 │TOTAL: │ ││Adăpostul de noapte deţine spaţii comune suficiente şi │ │ │ ││adaptate pentru realizarea scopului său/funcţiilor sale │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii au acces la spaţii comune│ │ │ ││suficiente, sigure şi funcţionale │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.1 Spaţiile comune asigură condiţii minime de confort. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.2 Spaţiile comune se menţin curate şi igienizate. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 3 SPAŢII IGIENICO-SANITARE │TOTAL: 5 │TOTAL: │ ││Adăpostul de noapte dispune de spaţii igienico-sanitare │ │ │ ││suficiente şi funcţionale │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii au acces la spaţii │ │ │ ││igienico-sanitare adecvate nevoilor │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.1 Adăpostul de noapte deţine grupuri sanitare suficiente│ │ │ ││şi accesibile. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.2 Spaţiile igienico-sanitare sunt astfel amenajate încât│ │ │ ││să fie evitată producerea de accidente şi să permită │ │ │ ││întreţinerea şi igienizarea curentă. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.3 Adăpostul de noapte asigură igienizarea lenjeriei de │ │ │ ││pat şi a altor materiale şi echipamente textile, precum şi │ │ │ ││a lenjeriei personale şi hainelor beneficiarilor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.4 Adăpostul de noapte deţine spaţii igienico-sanitare │ │ │ ││suficiente pentru realizarea toaletei personale a │ │ │ ││beneficiarilor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.5 Adăpostul de noapte deţine un grup sanitar separat │ │ │ ││pentru personal. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 4 IGIENA ŞI CONTROLUL INFECŢIILOR │TOTAL: 3 │TOTAL: │ ││Adăpostul de noapte aplică măsurile de prevenire şi control│ │ │ ││a infecţiilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare. │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt protejaţi contra │ │ │ ││riscului infecţiilor. │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S4.1 Toate spaţiile, utilităţile, dotările, echipamentele │ │ │ ││şi materialele adăpostului de noapte sunt curate, │ │ │ ││igienizate, ferite de orice sursă de contaminare. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S4.2 Adăpostul de noapte deţine un spaţiu special pentru │ │ │ ││depozitarea materialelor igienico-sanitare. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S4.3 Adăpostul de noapte realizează colectarea şi │ │ │ ││depozitarea deşeurilor conform prevederilor legale în │ │ │ ││vigoare. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 5 INTEGRARE/REINTEGRARE SOCIALĂ │TOTAL: 3 │TOTAL: │ ││Adăpostul de noapte promovează integrarea/reintegrarea │ │ │ ││socială a beneficiarilor │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt încurajaţi şi │ │ │ ││sprijiniţi să se integreze pe deplin în familie, în │ │ │ ││comunitate şi în societate în general. │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S5.1 Adăpostul de noapte colaborează cu alte centre de │ │ │ ││zi/servicii sociale acordate în comunitate în vederea │ │ │ ││facilitării integrării/reintegrării sociale a │ │ │ ││beneficiarilor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S5.2 Adăpostul de noapte încurajează participarea │ │ │Se notează doar în situaţia în care ││beneficiarilor la programele de integrare/reintegrare │ │ │Adăpostul de noapte acordă servicii/ ││socială. │ 1 │ │desfăşoară activităţi de integrare/ ││ │ │ │reintegrare socială la sediul propriu. │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S5.3 Adăpostul de noapte dispune de spaţii amenajate şi │ │ │ ││dotate corespunzător destinate personalului. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│MODULUL III DREPTURI ŞI ETICĂ │ 13 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 1 RESPECTAREA DREPTURILOR BENEFICIARILOR ŞI A │ │ │ ││ETICII PROFESIONALE │TOTAL: 7 │TOTAL: │ ││Adăpostul de noapte respectă drepturile beneficiarilor │ │ │ ││prevăzute de lege │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Drepturile beneficiarilor sunt │ │ │ ││cunoscute şi respectate de personal │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.1 Adăpostul de noapte elaborează şi aplică o Cartă a │ │ │ ││drepturilor beneficiarilor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.2 Adăpostul de noapte informează beneficiarii asupra │ │ │ ││drepturilor lor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.3 Personalul adăpostului de noapte cunoaşte şi respectă │ │ │ ││prevederile Cartei. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.4 Adăpostul de noapte măsoară gradul de satisfacţie a │ │ │ ││beneficiarilor cu privire la activitatea desfăşurată. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.5 Adăpostul de noapte îşi desfăşoară activitatea în baza│ │ │ ││unui Cod de etică. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.6 Adăpostul de noapte se asigură că personalul cunoaşte │ │ │ ││şi aplică Codul de etică. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.7 Adăpostul de noapte se asigură că personalul cunoaşte │ │ │ ││modalităţile de abordare şi relaţionare cu beneficiarii, în│ │ │ ││funcţie de situaţiile particulare în care aceştia se află. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARDUL 2 PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ABUZURILOR │TOTAL: 3 │TOTAL: │ ││Adăpostul de noapte ia măsuri pentru prevenirea şi │ │ │ ││combaterea oricăror forme de tratament abuziv asupra │ │ │ ││beneficiarilor │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt protejaţi împotriva │ │ │ ││abuzurilor de orice natură │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.1 Adăpostul de noapte utilizează o procedură proprie │ │ │ ││pentru identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor │ │ │ ││de abuz şi neglijenţă în rândurile beneficiarilor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.2 Adăpostul de noapte organizează sesiuni de instruire a│ │ │ ││personalului propriu privind cunoaşterea şi combaterea │ │ │ ││formelor de abuz. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.3 Adăpostul de noapte aplică prevederile legale cu │ │ │ ││privire la semnalarea, către organismele/instituţiile │ │ │ ││competente, a oricărei situaţii de abuz identificată şi ia │ │ │ ││toate măsurile de remediere, în regim de urgenţă. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 3 SESIZĂRI/RECLAMAŢII ŞI NOTIFICAREA INCIDENTELOR │ │ │ ││DEOSEBITE │TOTAL: 3 │TOTAL: │ ││Adăpostul de noapte încurajează beneficiarii să-şi exprime │ │ │ ││opinia asupra oricăror aspecte care privesc activitatea sa │ │ │ ││şi notifică incidentele deosebite către organele competente│ │ │ ││Rezultate aşteptate: Aspectele şi situaţiile care │ │ │ ││nemulţumesc beneficiarii sunt cunoscute astfel încât să │ │ │ ││poată fi remediate în timp util. │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.1 Adăpostul de noapte asigură condiţiile necesare pentru│ │ │ ││exprimarea opiniei beneficiarilor cu privire la serviciile │ │ │ ││primite. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.2 Adăpostul de noapte asigură evidenţa incidentelor │ │ │ ││deosebite care afectează beneficiarul. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.3 Adăpostul de noapte informează instituţiile competente│ │ │ ││cu privire la toate incidentele deosebite petrecute în │ │ │ ││centru. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│MODUL IV MANAGEMENT ŞI RESURSE UMANE │ 10 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 1 ADMINISTRARE, ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE │TOTAL: 5 │TOTAL: │ ││Adăpostul de noapte respectă prevederile legale privind │ │ │ ││organizarea şi funcţionarea sa. │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii primesc adăpost şi │ │ │ ││asistenţă într-un centru care funcţionează în condiţiile │ │ │ ││legii. │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.1 Adăpostul de noapte este administrat şi coordonat de │ │ │ ││personal de conducere competent. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.2 Adăpostul de noapte funcţionează conform prevederilor │ │ │ ││regulamentului propriu de organizare şi funcţionare. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.3 Conducerea adăpostului de noapte cunoaşte şi aplică │ │ │ ││normele legale privind gestionarea şi administrarea │ │ │ ││resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.4 Conducerea adăpostului de noapte se asigură că │ │ │ ││beneficiarii şi orice persoană interesată, precum şi │ │ │ ││instituţiile publice cu responsabilităţi în domeniul │ │ │ ││protecţiei sociale, cunosc activitatea şi performanţele │ │ │ ││sale. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.5 Conducerea adăpostului de noapte asigură comunicarea │ │ │ ││şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă │ │ │ ││socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu│ │ │ ││alte instituţii publice locale şi organizaţii ale │ │ │ ││societăţii civile active în comunitate, în folosul │ │ │ ││beneficiarilor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 2 RESURSE UMANE │TOTAL: 5 │TOTAL: │ ││Adăpostul de noapte dispune de o structură de personal │ │ │ ││capabil să asigure activităţile desfăşurate, în concordanţă│ │ │ ││cu scopul/funcţiile centrului şi cu nevoile beneficiarilor │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt asistaţi de personal│ │ │ ││suficient şi competent │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.1 Structura de personal a adăpostului de noapte │ │ │ ││corespunde din punct de vedere al calificării cu │ │ │ ││serviciile acordate. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.2 Conducerea adăpostului de noapte respectă dispoziţiile│ │ │ ││legale privind angajarea personalului. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.3 Conducerea adăpostului de noapte întocmeşte fişa │ │ │ ││postului pentru fiecare persoană angajată. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.4 Conducerea adăpostului de noapte realizează anual │ │ │ ││evaluarea personalului. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.5 Adăpostul de noapte/furnizorul acestuia se asigură că │ │ │ ││personalul propriu are create oportunităţile şi condiţiile │ │ │ ││necesare creşterii performanţelor profesionale. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│PUNCTAJ TOTAL: │ 51 │ │ │└───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────────────────────────────────────┘-------