STANDARDE MINIME DE CALITATE din 5 noiembrie 2014pentru serviciile sociale cu cazare pe o perioadă determinată organizate ca centre rezidenţiale pentru persoanele fără adăpost (Anexa 4)
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 874 bis din 2 decembrie 2014  Notă

  ──────────

  *) Aprobate de Ordinul nr. 2.126 din 5 noiembrie 2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 2 decembrie 2014.

  ──────────
   +  Secţiunea 1 Standarde minime de calitateMODUL I ACCESAREA SERVICIULUISTANDARD 1 INFORMARECentrul rezidenţial realizează informarea potenţialilor beneficiari şi a publicului cu privire la scopul său/funcţiile sale şi serviciile oferiteRezultate aşteptate: Potenţialii beneficiari au acces la informaţii referitoare la modul de organizare şi funcţionare a centrului rezidenţial, scopul/funcţiile acestuia, condiţiile de admitere şi oferta de servicii, drepturile şi obligaţiile persoanelor beneficiareS1.1. Centrul deţine şi pune la dispoziţia publicului materiale informative privind activităţile derulate şi serviciile oferite.Materialele informative trebuie să cuprindă, cel puţin: o scurtă descriere a centrului şi a serviciilor oferite, o prezentare a spaţiilor de cazare individuale şi a spaţiilor comune, numărul de locuri din centru, alte servicii şi facilităţi oferite, modalitatea de încheiere a contractului de furnizare servicii şi, după caz, modul de calcul a contribuţiei beneficiarului.Materialele informative pot fi pe suport de hârtie şi/sau pe suport electronic (postări pe site-ul centrului sau, după caz, al furnizorului, filme şi fotografii de informare sau publicitare, etc.).Imaginea beneficiarilor şi datele cu caracter personal pot deveni publice în materialele informative doar cu acordul scris al acestoraÎn cazul persoanelor cu dizabilităţi, materialele informative se prezintă în forme adaptate (easy to read, Braille, CD video/audio, etc.) pentru a fi accesibile beneficiarilor.Im: Cel puţin una din formele de prezentare a materialelor informative este disponibilă/poate fi accesată la sediul centrului.S1.2. Centrul elaborează şi utilizează un Ghid al beneficiarului pentru informarea acestuia cu privire la serviciile şi facilităţile oferite.Ghidul beneficiarului cuprinde date referitoare la regulamentul de organizare şi funcţionare a centrului, serviciile şi facilităţile oferite, un rezumat al drepturilor şi obligaţiilor beneficiarilor, perioada maximă de rezidenţă în centru. În cazul beneficiarilor cu dizabilităţi, Ghidul beneficiarului se prezintă şi în forme adaptate pentru a fi accesibil acestora - easy to read, Braille, CD video/audio, etc.Ghidul beneficiarului este oferit şi explicat acestuia odată cu încheierea contractului de furnizare servicii, iar data efectuării informării şi semnătura beneficiarului se consemnează în scris, într-un registru de evidenţă privind informarea beneficiarilor. În registrul de evidenţă privind informarea beneficiarilor se menţionează: data la care s-a efectuat informarea, numele beneficiarului, numele persoanei care a realizat informarea, materialele informative prezentate sau tema informării, semnătura persoanei care a realizat informarea şi semnătura beneficiarului.Im: Cel puţin 1 exemplar al ghidului beneficiarului pe suport de hârtie este disponibil permanent la sediul centrului. registrul de evidenţă privind informarea beneficiarilor este disponibil la sediul centrului.S1.3. Centrul realizează informarea continuă a beneficiarilor asupra activităţilor/serviciilor derulate, procedurilor utilizate, precum şi a oricăror aspecte considerate utile.Anual se organizează cel puţin o sesiune de informare a beneficiarilor cu privire la activitatea curentă a centrului.În registrul de evidenţă privind informarea beneficiarilor se consemnează inclusiv tema informărilor anuale şi data acestora.Im: Registrul de evidenţă privind informarea beneficiarilor, completat conform condiţiilor standardului, este disponibil la sediul centrului.STANDARD 2 - ADMITERECentrul rezidenţial realizează admiterea beneficiarilor în condiţiile legii şi numai dacă poate acorda serviciile minim necesare pentru a răspunde nevoilor beneficiarilorRezultate aşteptate: Beneficiarii cunosc şi acceptă condiţiile de admitere în centrul rezidenţialS2.1 Centrul elaborează şi aplică o procedură proprie de admitere.Centrul elaborează şi aplică propria procedură de admitere care precizează, cel puţin: condiţiile de admitere ale beneficiarilor, cine ia decizia de admitere/respingere, modalitatea de încheiere a contractului de furnizare servicii, perioada de rezidenţă în centru, actele necesare.Im: Un exemplar al procedurii de admitere este disponibil la sediul centrului.S2.2 Centrul asigură evidenţa admiterii beneficiarilor.Centrul întocmeşte un registru special de evidenţă privind admiterea beneficiarilor în care se consemnează: data şi ora primirii, numele şi prenumele beneficiarului, vârsta acestuia şi, după caz, organizaţia/instituţia care l-a referit centrului.Im: Un exemplar al registrului de evidenţă privind admiterea beneficiarilor este disponibil la sediul centrului.S2.3 Admiterea în centru se realizează cu încheierea unui contract de furnizare servicii.În termen de maxim 7 zile de la înregistrarea în registrul de evidenţă privind admiterea beneficiarilor, centrul/furnizorul acestuia încheie cu beneficiarul (persoană sigură sau reprezentantul familiei) un contract de furnizare servicii.Perioada de şedere este determinată, de până la 2 ani, în funcţie de situaţia particulară a fiecărui beneficiar şi în raport cu nevoile individuale ale acestuia.Contractul de furnizare servicii se încheie pe o perioadă 1 an, cu posibilitate de prelungire de până la 1 an prin act adiţional.Formatul şi conţinutul contractului de furnizare servicii este stabilit de centru/furnizorul acestuia, în baza modelului aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.Contractul de furnizare servicii este redactat în două exemplare originale.Im: Un exemplar original al contractului de furnizare de servicii se păstrează în dosarul personal al beneficiarului. Beneficiarul deţine un exemplar al contractului de furnizare servicii.S2.4 Centrul întocmeşte, pentru fiecare beneficiar, dosarul personal al beneficiarului.Centrul întocmeşte dosarul personal al beneficiarului care conţine, cel puţin, următoarele documente:- cererea de admitere, semnată de beneficiar/reprezentantul familiei, în original;- decizia de admitere, aprobată/avizată de conducătorul centrului/reprezentantul furnizorului, în original;- cartea de identitate a beneficiarului, precum şi, dacă este cazul, cărţile de identitate ale copiilor, în copie; în cazul în care beneficiarul nu are act de identitate, personalul centrului face verificări în vederea identificării ultimei adrese de domiciliu.- contractul de furnizare servicii semnat de părţi, în original;Im: Dosarele personale ale beneficiarilor sunt disponibile la sediul centrului.S2.5 Centrul asigură arhivarea dosarelor personale ale beneficiarilor.Dosarul personal al beneficiarului este arhivat la sediul centrului pentru o perioadă prevăzută în nomenclatorul arhivistic al furnizorului, confirmat de Comisia de Selecţionare din cadrul Serviciului Judeţean al Arhivelor Naţionale.La solicitarea scrisă a beneficiarului/organelor abilitate, o copie a dosarului personal, se pune la dispoziţia acestuia/acestora.Centrul ţine evidenţa dosarelor personale ale beneficiarilor arhivate, pe suport de hârtie sau electronic (se consemnează numele şi prenumele beneficiarului, nr. contractului de furnizare servicii şi data arhivării).Im: Dosarele personale ale beneficiarilor arhivate, precum şi evidenţa, pe suport de hârtie sau electronic, a dosarelor arhivate sunt disponibile la sediul centrului.STANDARD 3 ÎNCETARE SERVICIIÎncetarea serviciilor se realizează la cererea beneficiarilor, precum şi în alte condiţii cunoscute şi acceptate de aceştiaRezultate aşteptate: Beneficiarii sunt găzduiţi şi primesc servicii în centrul rezidenţial pe perioada pe care o doresc, cu încadrare în perioada maxim admisă, cu excepţia situaţiilor speciale prevăzute de lege sau a celor stipulate în procedura de ieşire sau în contractul de furnizare serviciiS3.1 Centrul stabileşte şi aduce la cunoştinţa beneficiarilor condiţiile de încetare/sistare a serviciilor acordateCentrul elaborează şi aplică o procedură proprie de încetare/sistare a serviciilor.Principalele situaţii în care centrul încetează/sistează acordarea serviciilor către beneficiar pe o anumită perioadă de timp pot fi:- în cazul părăsirii centrului de către beneficiar prin proprie voinţă;- în caz de internare în spital, în baza recomandărilor medicale;- în caz de transfer într-un alt centru/instituţie, în scopul efectuării unor terapii sau programe de recuperare/reabilitare funcţională sau de integrare/reintegrare socială pe perioadă determinată;- în cazuri de forţă majoră (cataclisme naturale, incendii, apariţia unui focar de infecţie, sistarea licenţei de funcţionare a centrului, etc.) centrul stabileşte, împreună cu beneficiarul şi serviciul public de asistenţă socială pe a cărei rază teritorială îşi are sediul centrul, modul de soluţionare a situaţiei fiecărui beneficiar (transfer în alt centru, revenire în familie pe perioadă determinată, etc.);- în caz de deces al beneficiarului;- în cazul în care beneficiarul are un comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea acestuia în centru în condiţii de securitate pentru el, pentru ceilalţi beneficiari sau pentru personalul centrului;- când nu se mai respectă clauzele contractuale de către beneficiar.Im: Cel puţin un exemplar, pe suport de hârtie, al procedurii privind încetarea/sistarea serviciilor către beneficiar este disponibil la sediul centrului.S3.2 Centrul asigură comunicarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială cu privire la beneficiarii care au părăsit centrul.În situaţia în care beneficiarul care a părăsit centrul s-a reîntors în stradă, centrul notifică serviciul public de asistenţă socială pe a cărui rază teritorială se presupune că se va afla beneficiarul, în vederea monitorizării situaţiei acestuia.Centrul deţine un registru de evidenţă a ieşirilor din centru în care se înscriu: datele de identificare ale beneficiarului, motivele încetării serviciilor, datele de transmitere a notificărilor către serviciile publice de asistenţă socială (după caz, transmiterea dosarului personal), destinatarii notificărilor (denumire, adresă, telefon, e-mail).Im: Registrul de evidenţă a ieşirilor beneficiarilor din centru, completat conform condiţiilor standardului, este disponibil la sediul centrului.MODUL II EVALUARE ŞI PLANIFICARESTANDARD 1 EVALUAREAsistarea şi găzduirea beneficiarilor în centrul rezidenţial se realizează în baza evaluării nevoilor individuale şi situaţiei personale a fiecărui beneficiarRezultate aşteptate: Beneficiarii sunt găzduiţi în centre rezidenţiale care asigură condiţii de viaţă adecvate şi activităţi/servicii care promovează integrarea/reintegrarea socială a acestoraS1.1. Fiecare beneficiar este găzduit şi primeşte sprijin pentru integrare/reintegrare socială în baza unei evaluări a nevoilor individuale.Beneficiarul admis în centru este evaluat în primele 72 de ore de la admitere din punct de vedere al situaţiei socio-economice şi relaţiilor familiale şi, în funcţie de nevoile individuale identificate, se stabileşte perioada maximă de rezidenţă recomandată, precum şi serviciile recomandate.Pentru evaluare se utilizează fişa de evaluare/reevaluare a beneficiarului, al cărui model se stabileşte de centru. Fişa de evaluare/reevaluare a beneficiarului este semnată de persoana care a efectuat evaluarea/reevaluarea.În fişa de evaluare/reevaluare a beneficiarului se consemnează rezultatele evaluării/reevaluării, nevoile identificate, data fiecărei evaluări/reevaluări.Odată cu încetarea serviciilor, fişa de evaluare/reevaluare a beneficiarului se arhivează în dosarul personal al beneficiarului.În cazul familiilor cu copii, se realizează evaluarea nevoilor familiei.Im: Modelul fişei de evaluare/reevaluare a beneficiarului, precum şi fişele de evaluare/reevaluare completate conform condiţiilor standardului sunt disponibile la sediul centrului.S1.2. Centrul are capacitatea de a realiza evaluarea nevoilor beneficiarilor.Evaluarea se realizează de un asistent social. În anumite cazuri, dacă asistentul social o solicită, se efectuează o evaluare psihologică şi/sau a stării de sănătate.Centrul are angajat un asistent social sau beneficiază de serviciile unui asistent social angajat al furnizorului centrului, iar pentru celelalte servicii poate încheia convenţii de colaborare cu cabinete de specialitate sau poate încheia contracte de prestări servicii cu diverşi specialişti.Im: Statul de funcţii, convenţiile de colaborare şi contractele de prestări servicii încheiate cu personalul de specialitate sunt disponibile la sediul centrului.S1.3. Centrul efectuează reevaluarea nevoilor beneficiarilor conform unui calendar prestabilit.Reevaluarea beneficiarului se realizează semestrial, precum şi atunci când situaţia o impune, respectiv dacă apar modificări semnificative ale stării de sănătate şi ale statusului funcţional fizic şi/sau psihic al beneficiarului.Rezultatele reevaluării se înscriu în fişa de evaluare/reevaluare a beneficiarului.Im: Fişele de evaluare/reevaluare completate corespunzător sunt disponibile la sediul centrului.S1.4. Evaluarea/reevaluarea nevoilor beneficiarului se efectuează cu implicarea acestuia.Beneficiarului i se aduce la cunoştinţă necesitatea de a se implica activ în activitatea de evaluare şi de a furniza informaţii reale evaluatorului/evaluatorilor.Fişa de evaluare/reevaluare a beneficiarului are o rubrică destinată semnăturii acestuia.Im: Fişa de evaluare/reevaluare a beneficiarului este semnată de acesta.STANDARD 2 PLANIFICARE ACTIVITĂŢI/SERVICIICentrul rezidenţial stabileşte pentru fiecare beneficiar un plan de intervenţieRezultate aşteptate: Fiecare beneficiar primeşte serviciile necesare, în funcţie de nevoile individualeS2.1 Centrul desfăşoară activităţi/acordă servicii în baza unui plan de intervenţie.Planul de intervenţie se elaborează în baza evaluării/reevaluării nevoilor beneficiarului, şi cuprinde informaţii privind:- numele şi vârsta beneficiarului;- activităţile derulate/serviciile acordate;- programarea activităţilor/serviciilor: zilnică, săptămânală sau lunară;- monitorizarea situaţiei beneficiarului;- numele şi profesia/ocupaţia persoanei/persoanelor care au elaborat planul şi semnătura acesteia/acestora;- numele şi semnătura responsabilului de caz care monitorizează acordarea serviciilor/derularea activităţilor şi situaţia beneficiarului;- semnătura beneficiarului.Fiecare centru îşi stabileşte modelul propriu pentru întocmirea planului de intervenţie.Odată cu încetarea serviciilor, planul de intervenţie se arhivează în dosarul personal al beneficiarului.Im: Modelul planului de intervenţie, pe suport de hârtie, este disponibil la sediul centrului. Planurile de intervenţie ale beneficiarilor sunt disponibile la sediul centrului.S2.2 Centrul are capacitatea de a realiza şi aplica planul de intervenţie al beneficiarului.Centrul/furnizorul acestuia dispune de personal de specialitate şi/sau are încheiate contracte de prestări servicii cu specialişti ori convenţii de parteneriat cu instituţii/organizaţii al căror personal este capabil să elaboreze planul de intervenţie al beneficiarului, să-l comunice acestuia şi să-l aplice.Im: Statul de funcţii, precum şi contractele de prestări servicii sau convenţiile de parteneriat încheiate cu alte instituţii/organizaţii sunt disponibile la sediul centrului.S2.3 Planul de intervenţie al beneficiarului se întocmeşte cu consultarea acestuia.La întocmirea planului de intervenţie al beneficiarului, acesta participă activ şi este încurajat să-şi exprime preferinţele/dorinţele.Planul de intervenţie al beneficiarului conţine o rubrică destinată consemnării acordului beneficiarului.Im: Planul de intervenţie al beneficiarului, completat conform condiţiilor standardului, este disponibil la sediul centruluiS2.4 Planul de intervenţie al beneficiarului este revizuit după fiecare reevaluare.Revizuirea planului de intervenţie al beneficiarului se realizează în termen de maxim 3 zile de la finalizarea reevaluării.Planul de intervenţie cuprinde rubrici în care se menţionează data revizuirii, semnăturile personalului de specialitate, responsabilului de caz şi beneficiarului.Im: Planurile de intervenţie ale beneficiarilor, completate conform condiţiilor standardului, sunt disponibile la sediul centrului.S2.5 Centrul asigură monitorizarea situaţiei beneficiarului şi a aplicării planului de intervenţie al beneficiarului.Monitorizarea situaţiei beneficiarului şi a realizării serviciilor/activităţilor prevăzute în planul de intervenţie se realizează de un responsabil de caz, numit de conducătorul centrului sau de coordonatorul de specialitate al acestuia.Centrul stabileşte numărul de beneficiari care revine unui responsabil de caz, în funcţie de complexitatea nevoilor acestora şi dificultatea cazurilor.Pentru monitorizarea situaţiei beneficiarului şi a aplicării planului de intervenţie centrul întocmeşte dosarul de servicii al beneficiarului care cuprinde fişa de evaluare/reevaluare şi planul de intervenţie.Dosarul de servicii al beneficiarului se păstrează la responsabilul de caz.Im: Dosarele de servicii ale beneficiarilor sunt disponibile la sediul centrului.S2.6 Centrul asigură păstrarea datelor personale şi informaţiilor cuprinse în documentele componente ale dosarelor de servicii ale beneficiarilor în regim de confidenţialitate, cu respectarea prevederilor legale.Dosarele de servicii ale beneficiarilor pot fi consultate de beneficiari.Dosarele de servicii ale beneficiarilor se păstrează în fişete/dulapuri închise, accesibile doar personalului de conducere şi angajaţilor cu atribuţii stabilite în acest sens.Im: Dosarele de servicii ale beneficiarilor se păstrează în condiţii de siguranţă pentru protejarea confidenţialităţii asupra datelor personale ale beneficiarilor.MODUL III ACTIVITĂŢI DERULATE/SERVICII ACORDATESTANDARD 1 INTEGRARE/REINTEGRARE SOCIALĂCentrul rezidenţial facilitează integrarea/reintegrarea socială a beneficiarilorRezultate aşteptate: Beneficiarii sunt sprijiniţi să se integreze/reintegreze în familie, comunitate şi în societate în general,S1.1. Centrul elaborează şi aplică programe de integrare/reintegrare socială pentru fiecare beneficiar.Centrul elaborează programe de integrare/reintegrare socială pentru fiecare beneficiar care cuprinde activităţi şi servicii specifice nevoilor acestora.Principalele activităţi/servicii acordate pot fi următoarele: a) informare şi consiliere privind drepturile sociale, promovarea inserţiei/reiserţiei familiale, reluarea contactelor sociale; b) consiliere psihologică şi, după caz, terapii de specialitate; c) educaţie extracurriculară privind un stil de viaţă sănătos, pentru prevenirea şi combaterea consumului de droguri, alcool, tutun, prevenirea bolilor transmisibile, pentru dezvoltarea abilităţilor pentru o viaţă independentă, educaţie civică, educaţie sexuală; d) consiliere/orientare vocaţională, facilitarea accesului la cursuri de formare/reconversie profesională, facilitarea accesului la un loc de muncă; e) facilitarea accesului la servicii medicale; f) suport pentru procurarea actelor de identitate, dacă este cazul; g) alte activităţi care contribuie la reinserţia în familie şi în comunitate a beneficiarilor.Activităţile şi serviciile recomandate se consemnează în planul de intervenţie al beneficiarului.Im: Planurile de intervenţie ale beneficiarilor detaliază serviciile/activităţile/terapiile de integrare/reintegrare socială recomandate şi urmate de beneficiari.S1.2. Centrul are capacitatea de a acorda serviciile/activităţile de integrare/reintegrare socială.Centrul dispune de personal calificat care acordă serviciile/realizează activităţile de integrare/reintegrare socială a beneficiarilor, poate încheia convenţii de parteneriat cu instituţii/organizaţii care oferă astfel de servicii ori încheie contracte de prestări servicii cu diverşi specialişti.Centrul poate beneficia de aportul unor specialişti angajaţi ai furnizorului care pot să-şi desfăşoare activitatea un număr de ore pe săptămână/lună la sediul centrului.Centrul angajează propriul personal de specialitate pentru acordarea serviciilor care au drept scop integrarea/reintegrarea socială a beneficiarilor doar dacă există un număr mediu de cel puţin 10 beneficiari/zi/cabinet de specialitate.Im: Programele de integrare/reintegrare socială sunt coordonate şi realizate de personal de specialitate.S1.3. Centrul dispune de spaţii amenajate şi dotate corespunzător desfăşurării activităţilor/terapiilor de integrare/reintegrare socială.Centrul dispune de cel puţin un cabinet pentru servicii de asistenţă socială. În cazul în care acordă servicii de integrare/reintegrare socială la sediul propriu, amenajează spaţii special destinate derulării activităţilor/terapiilor de integrare/reintegrare socială şi le dotează cu mobilierul, materialele şi echipamentele adecvate.În cazul centrelor care funcţionau şi erau acreditate la data solicitării acordării licenţei de funcţionare şi care nu îndeplinesc întocmai condiţiile menţionate, acestea pot funcţiona în continuare, dar au obligaţia să prevadă în planul de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant ca, în termen de maxim 5 ani, să amenajeze şi să doteze spaţiile destinate activităţilor de integrare/reintegrare socială, conform tuturor condiţiilor standardului, pentru a fi reacreditate.Im: Activităţile/terapiile de integrare/reintegrare socială se desfăşoară în spaţii amenajate şi dotate corespunzător scopului acestora.S1.4. Centrul promovează buna convieţuire a beneficiarilor.Personalul centrului încurajează şi sprijină beneficiarii în vederea participării la activităţile cotidiene din centru şi elaborează, împreună cu beneficiarii, un set de reguli interne, denumite Regulile casei, ce trebuie urmate de beneficiari pentru convieţuirea în bune condiţii (socializare în spaţii comune, program de curăţenie şi spălat, prepararea hranei şi servirea meselor, program de vizite, etc).Centrul încurajează beneficiarii să se implice în activităţile gospodăreşti (curăţenie, aprovizionare, prepararea hranei, etc.)Im: Regulile casei sunt disponibile, pe suport de hârtie, la sediul centrului.S1.5. Centrul facilitează accesul beneficiarilor la servicii medicale.Centrul facilitează înscrierea beneficiarilor în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi îi sprijină în caz de nevoie pentru a accesa serviciile acordate de medicii de familie, medicii de specialitate din ambulatorii şi spitale.Centrul poate amenaja un cabinet medical dotat cu mobilierul şi echipamentele minim necesare, precum şi cu aparat de urgenţă, deservit de o asistentă medicală/un asistent medical, cu un program de maxim 8 ore/zi. Personalul care deserveşte cabinetul medical are responsabilitatea ţinerii evidenţei medicamentelor şi materialelor sanitare din aparatul de urgenţă într-o condică specială, precum şi consemnarea medicamentelor acordate beneficiarilor într-un registru de consultaţii.Im: În caz de nevoie, beneficiarii primesc îngrijiri medicale de bază, mai ales pentru situaţii de urgenţă. După caz, centrul ţine evidenţa strictă a medicamentelor şi materialelor sanitare aflate pe stoc şi a celor acordate beneficiarilor.S1.6. Centrul încurajează şi sprijină beneficiarii pentru a menţine relaţii cu rude şi prieteni.Centrul pune la dispoziţia beneficiarilor mijloace de comunicare cu rude şi prieteni (telefon, calculator/laptop cu acces la internet).Beneficiarii pot primi vizite în spaţiul special amenajat pentru socializare.Programul vizitelor şi modalitatea de desfăşurare a acestora se consemnează în Regulile casei.În cazul centrelor care nu deţin un calculator sau laptop cu acces la internet la data solicitării licenţei de funcţionare, acestea pot funcţiona în continuare cu condiţia să prevadă în planul propriu de dezvoltare dotarea cu aceste echipamente în termen de maxim 2 ani, pentru a fi reacreditate.Im: Centrul are în dotare un minim de echipamente pentru comunicarea la distanţă. Programul de vizită este afişat la intrarea în centru.STANDARD 2 FACILITARE ACCES LA O LOCUINŢĂCentrul rezidenţial desfăşoară activităţi în vederea facilitării accesului la o locuinţă pentru beneficiarii propriiRezultate aşteptate: Beneficiarii găzduiţi pe perioadă determinată primesc sprijin pentru locuireS2.1 Perioada de găzduire în centru se stabileşte în funcţie de situaţia particulară a fiecărui beneficiar şi obligaţia de a urma programul de integrare/reintegrare socialăCentrul decide asupra perioadei în care un beneficiar este găzduit în centru în raport de nevoile individuale ale acestuia, cât şi în funcţie de interesul şi implicarea acestuia în activităţile de integrare/reintegrare socială recomandate.Im: Planurile de intervenţie consemnează participarea beneficiarilor la activităţile de integrare/reintegrare socială recomandate.S2.2 Centrul desfăşoară activităţi de sprijin în vederea facilitării accesului beneficiarilor la o locuinţă.Centrul realizează o comunicare permanentă cu serviciile publice de asistenţă socială în vederea identificării locuinţelor sociale şi a locuinţelor disponibile pentru închiriere, precum şi pentru stabilirea măsurilor de suport ulterioare ieşirii beneficiarilor din centru.După caz, centrul comunică şi mediază relaţia cu familia în vederea primirii beneficiarilor într-un spaţiu locativ deţinut de rude.Centrul constituie un dosar special pentru facilitarea locuirii în care arhivează toată corespondenţa cu instituţiile publice (comunicări, adrese, notificări transmise, răspunsuri primite).Im: Dosarul pentru facilitarea locuirii este disponibil la sediul centrului.MODULUL IV MEDIUL DE VIAŢĂSTANDARD 1 CAZARECentrul rezidenţial asigură fiecărui beneficiar spaţiu de cazareRezultate aşteptate: Fiecare beneficiar este găzduit într-un centru care deţine facilităţile necesare vieţii de zi cu ziS1.1. Centrul dispune de un plan de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant.Planul de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant are în vedere crearea unui mediu de viaţă cât mai prietenos şi confortabil. Planul poate avea în vedere de exemplu: lucrări pentru îmbunătăţirea condiţiilor de cazare, amenajarea spaţiilor interioare - zugrăvit, amenajarea spaţiilor exterioare (bănci, foişoare, spaţii verzi), dotări cu mijloace de transport proprii, etc.Im: Planul de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant este disponibil la sediul centrului.S1.2. Centrul alocă fiecărui beneficiar un spaţiu de cazare într-un dormitor.În dormitor se alocă un spaţiu personal de minim 6 mp/beneficiar. Dormitorul permite amplasarea unui mobilier minim, respectiv: un pat cu cazarmament complet, o noptieră, o masă cu scaune, un dulap suficient de spaţios pentru păstrarea hainelor şi a lenjeriei personale, cuier, oglindă, lampă de iluminat pentru fiecare pat.Numărul maxim de persoane cazate într-un dormitor este de 6.Dormitoarele sunt separate pe sexe.Pentru un cuplu căsătorit cu copii se poate repartiza un dormitor.În cazul centrelor care funcţionau şi erau acreditate la data solicitării acordării licenţei de funcţionare şi care nu îndeplinesc întocmai condiţiile menţionate, acestea pot funcţiona în continuare, dar au obligaţia prevadă în planul de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant ca, în termen de maxim 3 ani, să asigure spaţiul personal fiecărui beneficiar şi să amenajeze dormitoarele conform condiţiilor standardului, pentru a fi reacreditate.Im: Centrul asigură condiţii de cazare decente pentru fiecare beneficiar.S1.3. Centrul pune la dispoziţia beneficiarilor spaţii speciale pentru păstrarea obiectelor de valoare şi actelor personale.Centrul pune la dispoziţia fiecărui beneficiar un spaţiu de depozitare (pentru medicamente, bani sau alte valori, acte personale) care se închide cu cheie, aflată în posesia beneficiarului. O dublură a cheii se păstrează în fişet închis la conducătorul centrului.Pe cât posibil, spaţiul respectiv este amplasat într-una din piesele de mobilier din dormitor sau într-un fişet separat.În cazul centrelor care funcţionau şi erau acreditate la data solicitării acordării licenţei de funcţionare şi care nu îndeplinesc întocmai condiţiile menţionate, acestea pot funcţiona în continuare dar au obligaţia să prevadă în planul de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant ca, în termen de maxim 3 ani, să asigure dotările necesare pentru îndeplinirea condiţiilor, pentru a fi reacreditateIm: Valorile şi obiectele personale ale beneficiarilor sunt păstrate în condiţii de siguranţă.S1.4. Dormitoarele sunt amenajate astfel încât să prevină riscul de accidente.În dormitoare este asigurată:- securizarea ferestrelor, securizarea instalaţiilor electrice, utilizarea de materiale antiderapante pentru pardoseală, fixarea cablurilor în afara drumului de acces obişnuit, etc.- securizarea uşilor cu sisteme de închidere accesibile beneficiarilor, dar şi personalului, în caz de urgenţă.În cazul centrelor care funcţionau şi erau acreditate la data solicitării acordării licenţei de funcţionare şi care nu îndeplinesc întocmai condiţiile menţionate, acestea pot funcţiona în continuare, dar au obligaţia să prevadă în planul de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant ca, în termen de maxim 2 ani, să amenajeze dormitoarele conform tuturor condiţiilor standardului, pentru a fi reacreditate.Im: Dormitoarele sunt amenajate şi dotate pentru a oferi condiţii de viaţă sigure.S1.5. Dormitoarele dispun de echipamente şi instalaţii care asigură lumină şi ventilaţie naturală, precum şi o temperatură optimă în orice sezon.Ferestrele dormitoarelor sunt astfel dimensionate încât să permită iluminatul şi ventilaţia naturală.Dormitoarele dispun de instalaţiile/echipamentele adecvate pentru asigurarea încălzirii acestora în sezonul rece.Im: Dormitoarele sunt amenajate şi dotate astfel încât să ofere un mediu de viaţă adecvat pentru menţinerea sănătăţii beneficiarilor.S1.6. Dormitoarele se menţin curate şi după caz, igienizate.Dormitoarele fac obiectul unui program de curăţenie şi de igienizare stabilit de beneficiari, prevăzut în Regulamentul casei, precum şi în programul de curăţenie şi igienizare al centrului.Im: Camerele personale sunt menţinute curate în permanenţă.S1.7. Centrul asigură obiecte de cazarmament adecvate şi păstrate în stare corespunzătoare (curate, neuzate, etc.).Fiecare beneficiar dispune de lenjerie de pat, pături şi alte obiecte de cazarmament, curate şi în stare bună, astfel încât să se asigure un minim de confort şi condiţii de igienă.După caz, centrul poate distribui haine, încălţăminte şi lenjerie intimă beneficiarilor.Im: Fiecare beneficiar dispune de condiţii minime de confort pentru perioadele de somn şi odihnă.STANDARD 2 SPAŢII COMUNECentrul rezidenţial deţine spaţii comune suficiente şi adaptate pentru realizarea activităţilor zilniceRezultate aşteptate: Beneficiarii au acces la spaţii comune suficiente, sigure, accesibile, funcţionale şi confortabileS2.1 Spaţiile comune asigură condiţii minime de confort.Spaţiile comune deţin mijloace de iluminat natural şi artificial, ventilaţie naturală şi aparate de aer condiţionat, echipamente de încălzire pentru confort termic, mobilier adecvat.Centrul are amenajată cel puţin o cameră de odihnă/socializare pe timp de zi (dotată cu mese şi scaune, canapea, tv, radio, etc.).În cazul centrelor care funcţionau şi erau acreditate la data solicitării acordării licenţei de funcţionare şi care nu îndeplinesc întocmai condiţiile menţionate, acestea pot funcţiona în continuare, dar au obligaţia să prevadă în planul de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant ca, în termen de maxim 5 ani, să amenajeze un spaţiu pentru socializare şi să doteze corespunzător spaţiile comune, pentru a fi reacreditate.Im: Beneficiarii frecventează spaţiile comune în condiţii de confort şi siguranţă.S2.2 Spaţiile comune se menţin curate şi igienizate.Spaţiile comune intens frecventate fac obiectul unui program de curăţenie zilnică.Im: Centrul menţine spaţiile comune într-o stare de curăţenie permanentă.STANDARD 3 SPAŢII IGIENICO-SANITARECentrul rezidenţial dispune de spaţii igienico-sanitare suficiente şi funcţionaleRezultate aşteptate: Beneficiarii au acces la spaţii igienico-sanitare adecvateS3.1 Centrul deţine grupuri sanitare suficiente şi accesibile.Grupurile sanitare sunt separate pe sexe şi au acces direct din dormitoare camera sau sunt plasate în imediata lor apropiere.Centrul deţine un grup sanitar la cel mult 8 beneficiari. Grupurile sanitare sunt dotate cu scaun de wc cu capac, chiuvete şi instalaţii de apă caldă şi rece, hârtie igienică şi săpun.În cazul centrelor care funcţionau şi erau acreditate la data solicitării acordării licenţei de funcţionare şi care nu îndeplinesc întocmai condiţiile menţionate, acestea pot funcţiona în continuare, dar au obligaţia să prevadă în planul de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant ca, în termen de maxim 5 ani, să amenajeze grupurile sanitare conform condiţiilor standardului, pentru a fi reacreditate.Im: Grupurile sanitare sunt suficiente şi dotate corespunzător.S3.2 Centrul deţine spaţii igienico-sanitare suficiente pentru realizarea toaletei personale a beneficiarilor.Centrul este dotat cu minim un duş la cel mult 8 beneficiari şi cel puţin o baie cu cadă-centru. Baia şi duşurile sunt alimentate cu apă caldă şi rece.În cazul centrelor care funcţionau şi erau acreditate la data solicitării acordării licenţei de funcţionare şi care nu îndeplinesc întocmai condiţiile referitoare la numărul duşurilor sau băilor, acestea pot funcţiona în continuare, dar au obligaţia să prevadă în planul de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant ca, în termen de maxim 5 ani, să amenajeze baia/duşurile corespunzător condiţiilor standardului, pentru a fi reacreditate.Im: Centrul deţine amenajările necesare (duşuri, sală de baie) pentru realizarea toaletei personale a beneficiarilor.S3.3 Spaţiile igienico-sanitare sunt astfel amenajate încât să fie evitată producerea de accidente şi să permită întreţinerea şi igienizarea curentă.Spaţiile igienico-sanitare sunt suficient de spaţioase pentru a evita riscul de lovire sau cădere, utilizează materiale care permit o igienizare adecvată, precum şi materiale sau covoraşe antiderapante, deţin instalaţii electrice bine izolate şi funcţionale, etc.Im: Centrul deţine spaţii igienico-sanitare suficiente şi sigure.S3.4 Centrul deţine grupuri sanitare separate pentru personal.Grupurile sanitare pentru personal sunt separate pe sexe şi deservesc exclusiv personalul. Centrul deţine minim un grup sanitar pentru femei şi unul pentru bărbaţi, dotate cu chiuvete şi instalaţii de apă caldă şi rece, vas de wc, hârtie igienică şi săpun.În cazul centrelor care funcţionau şi erau acreditate la data solicitării acordării licenţei de funcţionare şi care nu îndeplinesc întocmai condiţiile referitoare la numărul grupurilor sanitare, acestea pot funcţiona în continuare, dar au obligaţia să prevadă în planul de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant ca, în termen de maxim 5 ani, să amenajeze grupurile sanitare destinate personalului corespunzător condiţiilor standardului, pentru a fi reacreditate.Im: Centrul amenajează grupuri sanitare separate pentru personalul propriu.S3.5 Centrul asigură igienizarea lenjeriei de pat şi a altor materiale şi echipamente textile, precum şi a lenjeriei personale şi hainelor beneficiarilor.Centrul poate deţine o spălătorie-uscătorie, amenajată conform normelor igienico-sanitare în vigoare sau are achiziţionate astfel de servicii.Centrul care nu dispune de spălătorie proprie, pune la dispoziţia beneficiarilor o maşină de spălat şi detergent, pentru spălarea efectelor personale.În cazul centrelor care funcţionau şi erau acreditate la data solicitării acordării licenţei de funcţionare şi care nu au amenajată o spălătorie proprie şi nici nu deţin o maşină de spălat accesibilă beneficiarilor, acestea pot funcţiona în continuare, dar au obligaţia să prevadă în planul de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant ca, în termen de maxim 2 ani, să doteze centrul cu o maşină de spălat automată, pentru a fi reacreditate.Im: Lenjeria de pat, alte obiecte de cazarmament, hainele şi lenjeria personală a beneficiarilor sunt spălate periodic.STANDARD 4 IGIENA ŞI CONTROLUL INFECŢIILORCentrul rezidenţial aplică măsurile de prevenire şi control a infecţiilor, în conformitate cu legislaţia în vigoareRezultate aşteptate: Beneficiarii sunt protejaţi contra riscului infecţiilorS4.1 Toate spaţiile, utilităţile, dotările, echipamentele şi materialele centrului sunt curate, igienizate, ferite de orice sursă de contaminare.Centrul elaborează şi aplică un program propriu de curăţenie (igienizare şi dezinfecţie) a tuturor spaţiilor, materialelor şi/sau echipamentelor aflate în dotare.Im: Toate spaţiile centrului (camere personale, spaţii comune, cabinete, birouri, grupuri igienico-sanitare), materialele şi echipamentele din dotare sunt păstrate curate în permanenţă.S4.2 Centrul deţine un spaţiu special pentru depozitarea materialelor igienico-sanitare.Centrul depozitează materialele igienico-sanitare şi de dezinfecţie în spaţii speciale la care au acces personalul de curăţenie şi cel care asigură aprovizionarea.Im: Materialele igienico-sanitare şi cele pentru dezinfecţie se păstrează în condiţii de siguranţă.S4.3 Centrul realizează colectarea şi depozitarea deşeurilor conform prevederilor legale în vigoare.Centrul dispune de containere pentru deşeuri şi spaţii speciale de depozitare a acestora.Im: Centrul ia toate măsurile de siguranţă pentru prevenirea infecţiilor posibil să fie transmise prin manevrarea sau depozitarea defectuoasă a deşeurilor.STANDARD 5 ALIMENTAŢIECentrul rezidenţial asigură condiţiile necesare pentru prepararea hranei şi servirea meselorRezultate aşteptate: Beneficiarii primesc alimentaţia necesară corespunzător nevoilor şi, pe cât posibil, preferinţelor lorS5.1 Centrul deţine spaţii special destinate preparării şi păstrării alimentelor.Centrul deţine spaţii cu destinaţia de bucătărie, oficiu, cămară sau beci, dotate cu instalaţii şi aparatură specifice cum ar fi: chiuvete cu apă curentă caldă şi rece, instalaţii pentru gătit, frigider, congelator, hotă, maşină de spălat vase şi altele.Centrul încurajează beneficiarii să-şi prepare singuri hrana zilnică.Im: Păstrarea şi prepararea alimentelor se efectuează în spaţii special destinate activităţilor respective.S5.2 Centrul asigură servirea meselor pentru beneficiari în spaţii adecvate.Mesele se servesc, de regulă, în bucătărie. În funcţie de capacitate, centrul deţine o sală de mese, amenajată şi dotată cu materiale uşor de igienizat, cu mobilier suficient, funcţional şi confortabil, este bine iluminată, cu o ambianţă plăcută. Vesela şi tacâmurile sunt suficiente, adaptate nevoilor, după caz.Im: Beneficiarii iau masa în condiţii de siguranţă şi confort.S5.3 Spaţiile destinate preparării, păstrării alimentelor şi servirii meselor respectă normele igienico-sanitare şi de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare.Spaţiile pentru prepararea/păstrarea alimentelor şi pentru servirea meselor corespund cerinţelor de siguranţă, accesibilitate, funcţionalitate, precum şi normelor legale de igienă sanitară.Im: Centrul deţine avizele sanitare prevăzute de lege.S5.4 Centrul utilizează produsele obţinute din gospodăriile anexă proprii exclusiv pentru creşterea calităţii alimentaţiei oferite beneficiarilor.Centrul poate să înfiinţeze gospodării anexă cu profil agro-alimentar şi zootehnic: grădină de legume, livadă de pomi fructiferi, crescătorie de păsări şi animale, etc., produsele acestora fiind utilizate exclusiv în folosul beneficiarilor.Beneficiarii sunt încurajaţi să participe activ la activităţile derulate în gospodăriile anexă.Gospodăriile anexă sunt deservite de beneficiari, de personalul centrului, precum şi de voluntari.Im: Centrul dezvoltă gospodării anexă ale căror produse pot contribui la creşterea calităţii vieţii beneficiarilor.S5.5 Centrul asigură sau facilitează aprovizionarea beneficiarilor cu produse alimentare astfel încât fiecare beneficiar să poată avea 3 mese/zi.Centrele pot asigura sau facilita aprovizionarea beneficiarilor cu produse alimentare pentru ca aceştia să-şi prepare singuri masa.În funcţie de nevoi, centrul poate încheia contracte de prestări servicii de catering pentru maxim 2 mese calde/zi.Centrul poate amenaja o bucătărie deservită de personal angajat doar dacă capacitatea acestuia demonstrează eficienţa existenţei unui astfel de serviciu (ex: raportat la numărul de beneficiari fără venituri şi care sunt eligibili pentru masă la cantina socială, dacă se prepară hrană caldă care se distribuie şi altor centre sau beneficiari, etc).Im: Beneficiarii primesc o alimentaţie adecvată nevoilor şi echilibrată caloric. Bucătăria funcţionează conform normelor sanitare prevăzute de lege.MODULUL V DREPTURI, OBLIGAŢII ŞI ETICĂSTANDARD 1 RESPECTAREA DREPTURILOR BENEFICIARILOR ŞI A ETICII PROFESIONALECentrul rezidenţial respectă drepturile beneficiarilor prevăzute de lege.Rezultate aşteptate: Drepturile beneficiarilor sunt cunoscute şi respectate de personal.S1.1. Centrul elaborează şi aplică o Cartă a drepturilor şi obligaţiilor beneficiarilor.Carta drepturilor beneficiarilor, denumită în continuare Cartă, are în vedere următoarele drepturi şi obligaţii:1. dreptul de a fi informaţi asupra drepturilor şi obligaţiilor lor în calitate de beneficiari ai centrului şi de a fi consultaţi cu privire la toate deciziile care îi privesc;2. dreptul de a-şi desfăşura activităţile zilnice într-un mediu fizic accesibil, sigur şi funcţional;3. dreptul de a decide şi a-şi asuma riscurile în mod direct, în toate aspectele vieţii lor şi de a-şi exprima liber opiniile;4. dreptul de a consimţi asupra serviciilor asigurate prin contractul de furnizare servicii;5. dreptul de a beneficia de serviciile menţionate în contractul de furnizare servicii;6. dreptul de a li se asigura confidenţialitatea asupra datelor personale;7. dreptul de a nu fi abuzaţi, neglijaţi, pedepsiţi, hărţuiţi sau exploataţi;8. dreptul de a face sugestii şi reclamaţii fără teamă de consecinţe;9. dreptul de a nu fi exploataţi economic privind banii, proprietăţile sau să le fie pretinse sume băneşti ce depăşesc taxele convenite pentru servicii;10. dreptul de a nu li se impune restricţii de natură fizică ori psihică, în afara celor stabilite de medic sau alt personal calificat, precum şi a celor convenite prin contractul de furnizare servicii;11. dreptul de a fi trataţi şi de a avea acces la servicii, fără discriminare;12. dreptul de a beneficia de un spaţiu personal de cazare;13. dreptul de a-şi manifesta şi exercita liber orientările şi interesele culturale, etnice, religioase, sexuale, conform legii;14. dreptul de a-şi utiliza aşa cum doresc lucrurile personale;15. dreptul de a-şi gestiona aşa cum doresc resursele financiare;16. dreptul de a practica cultul religios dorit;17. dreptul de a nu desfăşura activităţi lucrative, aducătoare de venituri pentru centru, împotriva voinţei lor;18. dreptul de a accesa toate spaţiile şi echipamentele comune;19. dreptul de a fi informaţi despre procedurile aplicate în centru;20. dreptul de a fi trataţi individualizat, pentru o valorizare maximală a potenţialului personal.21. obligaţia de a achita contribuţia lunară de întreţinere (pentru beneficiarii cu venituri proprii), în funcţie de veniturile personale lunare, fără a se depăşi nivelul contribuţiei lunare de întreţinere aprobată pentru centrul rezidenţial, conform actelor normative şi administrative în vigoare22. obligaţia de a participa activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale şi la reevaluarea şi revizuirea planului individual de intervenţie;23. obligaţia de a furniza informaţii corecte cu privire la identitatea şi situaţia familială, medicală, economică şi socială şi să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicităţii acestora;24. obligaţia de a respecta termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individual de intervenţie;25. obligaţia de a anunţa orice modificare intervenită în legătură cu situaţia sa personală pe parcursul acordării serviciilor sociale;26. obligaţia de a respecta regulamentul de organizare şi funcţionare şi normele interne de funcţionare, procedurile de lucru ale furnizorului de servicii socialeIm: Carta este disponibilă, pe suport de hârtie şi în format accesibil pentru persoanele cu dizabilităţi (easy to read, Braille, CD video/audio, etc.), la sediul adăpostului de noapteS1.2. Centrul informează beneficiarii asupra drepturilor lor.Centrul asigură informarea beneficiarilor cu privire la drepturile înscrise în Cartă, odată cu încheierea contractului de furnizare servicii.Im: Informarea beneficiarilor cu privire la drepturile înscrise în Cartă se consemnează în registrul de evidenţă pentru informarea beneficiarilor.S1.3. Personalul centrului cunoaşte şi respectă prevederile Cartei.Centrul planifică şi organizează sesiuni de instruire a personalului privind respectarea drepturilor beneficiarilor înscrise în Cartă.Im: Sesiunile de instruire sunt consemnate în registrul de evidenţă privind perfecţionarea continuă a personalului.S1.4. Centrul măsoară gradul de satisfacţie a beneficiarilor cu privire la activitatea desfăşurată.În scopul autoevaluării calităţii activităţii proprii, furnizorul centrului aplică o procedură proprie de măsurare a gradului de satisfacţie a beneficiarilor, în care se precizează metodologia şi instrumentele utilizate. Se pot utiliza chestionare, Modelul chestionarului este stabilit de conducerea centrului.Im: Procedura (chestionarul) de măsurare a gradului de satisfacţie a beneficiarilor este disponibilă, pe suport de hârtie, la sediul centrului.S1.5. Centrul îşi desfăşoară activitatea în baza unui Cod de etică.Centrul deţine şi aplică un Cod propriu de etică care cuprinde un set de reguli ce privesc, în principal, asigurarea unui tratament egal pentru toţi beneficiarii, fără nici un fel de discriminare, acordarea serviciilor exclusiv în interesul beneficiarilor şi pentru protecţia acestora, respectarea eticii profesionale în relaţia cu beneficiarii.Im: Codul de etică este disponibil, pe suport de hârtie, la sediul centrului.S1.6. Centrul se asigură că personalul cunoaşte şi aplică Codul de etică.Centrul organizează sesiuni de instruire a personalului privind prevederile Codului de etică.Im: Sesiunile de instruire a personalului privind prevederile Codului de etică sunt consemnate în registrul de evidenţă privind perfecţionarea continuă a personalului.S1.7. Centrul se asigură că personalul cunoaşte modalităţile de abordare şi relaţionare cu beneficiarii, în funcţie de situaţiile particulare în care aceştia se află.Centrul instruieşte personalul cu privire la metodele de abordare, comunicare şi relaţionare cu beneficiarii, în funcţie de particularităţile psiho-comportamentale ale acestora.Im: Instruirea personalului se consemnează în registrul privind perfecţionarea continuă a acestuia.STANDARDUL 2 PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ABUZURILOR ŞI NEGLIJĂRIICentrul rezidenţial ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilorRezultate aşteptate: Beneficiarii sunt protejaţi împotriva abuzurilor, neglijării, discriminării sau tratamentului degradant sau inumanS2.1 Centrul utilizează o procedură proprie pentru identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijenţă în rândurile propriilor beneficiari.Centrul elaborează şi aplică propria procedură privind identificarea şi sesizarea cazurilor de abuz şi neglijenţă, precum şi soluţionarea acestora.Se ia în considerare oricare formă de abuz (fizic, psihic, economic) şi orice formă de neglijare a persoanei sau de tratament degradant la care poate fi supus beneficiarul de către personalul centrului, alţi beneficiari, eventual de membri de familie şi membrii comunităţii.Im: Procedura privind identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijenţă este disponibilă, pe suport de hârtie, şi în orice alt format accesibil persoanelor cu dizabilităţi (easy to read, Braille, CD video/audio, etc la sediul centrului.S2.2 Centrul încurajează şi sprijină beneficiarii pentru a sesiza orice formă de abuz, neglijare sau tratament degradant la care sunt supuşi de persoanele cu care vin în contact, atât în centru, cât şi în comunitate.Centrul organizează sesiuni de informare a beneficiarilor cu privire la tipurile de abuz, modalitatea de identificare şi sesizare a eventualelor abuzuri sau alte forme de tratament degradant.Im: Sesiunile de informare se înscriu în registrul de evidenţă privind informarea beneficiarilor.S2.3 Centrul organizează sesiuni de instruire a personalului propriu privind cunoaşterea şi combaterea formelor de abuz şi neglijare.Centrul instruieşte personalul cu privire la: prevenirea şi combaterea oricărei forme de abuz în relaţia cu beneficiarii pe parcursul derulării activităţilor din centru, modalităţile de sesizare a eventualelor forme de abuz la care pot fi supuşi beneficiarii în comunitate.Im: Sesiunile de instruire a personalului se înscriu în registrul de evidenţă privind perfecţionarea continuă a personalului.S2.4 Centrul aplică prevederile legale cu privire la semnalarea, către organismele/instituţiile competente, a oricărei situaţii de abuz şi neglijare identificată şi ia toate măsurile de remediere, în regim de urgenţă.Conducătorul centrului ţine un registru de evidenţă a abuzurilor şi incidentelor deosebite în care se menţionează cazurile de abuz identificate, instituţiile sesizate şi, după caz, măsurile întreprinse.Im: Registrul de evidenţă a abuzurilor şi incidentelor deosebite este disponibil la sediul centrului.STANDARD 3 SESIZĂRI/RECLAMAŢIICentrul rezidenţial încurajează beneficiarii să-şi exprime opinia asupra oricăror aspecte care privesc activitatea centruluiRezultate aşteptate: Aspectele şi situaţiile care nemulţumesc beneficiarii sunt cunoscute astfel încât să poată fi remediate în timp utilS3.1 Centrul asigură condiţiile necesare pentru exprimarea opiniei beneficiarilor cu privire la serviciile primite.Centrul pune la dispoziţia beneficiarilor un recipient de tip cutie poştală, în care aceştia pot depune sesizări/reclamaţii scrise cu privire la aspectele negative constatate, dar şi propuneri privind îmbunătăţirea activităţii centrului.Conţinutul cutiei se verifică lunar de conducătorul centrului, în prezenţa a doi beneficiari.Im: Cutia pentru sesizări şi reclamaţii este dispusă într-un loc accesibil tuturor beneficiarilor.S3.2 Centrul asigură înregistrarea şi arhivarea sesizărilor şi reclamaţiilor.Sesizările/reclamaţiile depuse în recipientul cu această destinaţie se înregistrează într-un registru de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor, cu dată şi număr.Sesizările şi reclamaţiile se arhivează într-un dosar şi se păstrează la sediul centrului cel puţin 2 ani de la înregistrare.Im: Registrul de evidenţă a sesizărilor/reclamaţiilor beneficiarilor şi dosarul în care acestea sunt arhivate sunt disponibile la sediul centrului.STANDARDUL 4 NOTIFICAREA INCIDENTELOR DEOSEBITECentrul rezidenţial aplică reguli clare privind notificarea incidentelor deosebite petrecute în procesul de furnizare a serviciilorRezultate aşteptate: Posibilele incidente ce pot apare în perioada de rezidenţă a beneficiarului sunt cunoscute de familie şi/sau de instituţiile competenteS4.1 Centrul asigură evidenţa incidentelor deosebite care afectează beneficiarul.Centrul înregistrează incidentele deosebite care afectează integritatea fizică şi psihică a beneficiarului (îmbolnăviri, accidente, agresiuni, etc.) sau alte incidente în care acesta a fost implicat (plecare neautorizată din centru, furt, comportament imoral, etc.), în registrul de evidenţă a abuzurilor şi incidentelor deosebite. În registru se consemnează data producerii incidentului, natura acestuia, numele beneficiarului şi vârsta acestuia, data notificării familiei şi/sau a instituţiilor competente ce trebuie informate conform legii, măsuri luate.Im: Registrul de evidenţă a abuzurilor şi incidentelor deosebite este disponibil la sediul centrului.S4.2 Centrul informează rudele beneficiarului şi instituţiile abilitate cu privire la incidentele deosebite care afectează sau implică beneficiarul.Centrul notifică telefonic, în scris sau prin e-mail rudele beneficiarului (dacă are date furnizate de beneficiari) cu privire la incidentele deosebite care au afectat beneficiarul sau în care acesta a fost implicat. În caz de îmbolnăvire gravă a beneficiarului, notificarea se comunică/transmite în maxim 48 de ore de la producerea acesteia. Pentru celelalte tipuri de incidente şi dacă se impune intervenţia sau suportul rudelor beneficiarului, notificarea se efectuează în maxim 72 de ore de la producerea incidentului.În situaţii deosebite, când s-a produs o vătămare corporală importantă ori accident, a apărut un focar de boli transmisibile, au fost constatate fapte care pot constitui contravenţii sau infracţiuni, s- au semnalat orice alte evenimente care afectează calitatea vieţii beneficiarilor, centrul informează organele competente prevăzute de lege (procuratură, poliţie, direcţie de sănătate publică, etc.) în maxim 24 de ore de la producerea incidentuluiIm: Notificările se consemnează în registrul de evidenţă a abuzurilor şi incidentelor deosebite.MODUL VI MANAGEMENT ŞI RESURSE UMANESTANDARD 1 ADMINISTRARE, ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARECentrul rezidenţial respectă prevederile legale privind organizarea şi funcţionarea saRezultate aşteptate: Beneficiarii primesc servicii într-un centru care funcţionează în condiţiile legiiS1.1. Centrul este administrat şi coordonat de personal de conducere competent.Conducerea centrului se află în sarcina unui director, pentru serviciile sociale cu personalitate juridică sau unui şef de centru, în cazul celor fără personalitate juridică.Conducătorul centrului este absolvent de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă sau echivalentă.Conducătorul centrului este capabil să asigure un management eficient şi modern, care să contribuie la creşterea permanentă a calităţii serviciilor acordate de centru.Im: Fişa de post a conducătorului centrului, precum şi rapoartele/fişele de evaluare a activităţii acestuia sunt disponibile la sediul centrului.S1.2. Centrul funcţionează conform prevederilor regulamentului propriu de organizare şi funcţionare.Centrul deţine şi aplică un regulament propriu de organizare şi funcţionare, elaborat cu respectarea prevederilor regulamentului cadru de organizare şi funcţionare în vigoare.Im: Un exemplar al regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, pe suport de hârtie, statul de funcţii şi organigrama centrului sunt disponibile la sediul centrului.S1.3. Centrul asigură instruirea personalului în vederea cunoaşterii procedurilor utilizate în centru.Centrul consemnează în registrul de evidenţă privind perfecţionarea continuă a personalului toate sesiunile de instruire referitoare la cunoaşterea în detaliu a procedurilor utilizate în centru.Im: Instruirea personalului privind cunoaşterea procedurilor utilizate în centru se consemnează în registrul de evidenţă privind perfecţionarea continuă a personalului.S1.4. Centrul facilitează participarea personalului şi a beneficiarilor la stabilirea obiectivelor şi priorităţilor de dezvoltare, în vederea creşterii calităţii serviciilor.Centrul încurajează şi creează condiţiile de implicare activă a personalului şi a beneficiarilor în elaborarea unui plan propriu de dezvoltare care are în vedere îmbunătăţirea activităţii şi creşterea calităţii vieţii beneficiarilor. Planul propriu de dezvoltare include şi planul de amenajare şi adaptare a mediului ambiant.Im: Planul propriu de dezvoltare este disponibil, pe suport de hârtie, la sediul centrului.S1.5. Conducerea centrului cunoaşte şi aplică normele legale privind gestionarea şi administrarea resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului.Centrul este evaluat periodic de autoritatea/organizaţia/instituţia care îl coordonează metodologic şi/sau îl finanţează, conform unui set de indicatori care privesc eficienţa administrării resurselor umane, financiare, materiale, precum şi eficacitatea şi performanţa activităţii desfăşurate. Auditul intern trebuie realizat cel puţin odată la 5 ani.Conducerea centrului respectă prevederile legale privind administrarea şi gestionarea resurselor materiale şi financiare şi deţine (sau după caz, poate prezenta) documentele financiar-contabile, precum şi rapoartele de control ale organismelor prevăzute de lege (ex: Curte de Conturi, Inspecţia Muncii, şa.).Rapoartele de evaluare/audit intern sunt obligatorii pentru reacreditarea centrului.Im: Rapoartele de audit intern/evaluare sunt disponibile la sediul centrului, pe suport de hârtie, precum şi documentele financiar contabile şi rapoartele de inspecţie sau control.S1.6. Centrul se asigură că beneficiarii şi orice persoană interesată, precum şi instituţiile publice cu responsabilităţi în domeniul protecţiei sociale, cunosc activitatea şi performanţele sale.Conducătorul centrului elaborează anual un raport de activitate. Raportul de activitate poate fi publicat pe site-ul furnizorului şi/sau al primăriei pe a cărei rază teritorială îşi are sediul centrul.Raportul de activitate se finalizează în luna februarie a anului curent pentru anul anterior.Im: Raportul de activitate, pe suport de hârtie, este disponibil la sediul centrului şi este public.S1.7. Conducerea centrului asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor.Centrul promovează relaţiile de colaborare cu serviciile publice de asistenţă socială, precum şi cu alţi furnizori publici şi privaţi de servicii sociale, pentru soluţionarea situaţiilor de dificultate în care se află beneficiarul, precum şi pentru a face cunoscută activitatea desfăşurată.Centrul transmite trimestrial serviciului public de asistenţă socială pe a cărei rază teritorială îşi are sediul, lista beneficiarilor (inclusiv copiii acestora găzduiţi în centru), cu nume, prenume, vârsta, numărul şi seria cărţii de identitate.Centrul participă la evenimente şi programe comune cu alte servicii sociale din comunitate.Im: Centrul consemnează şi păstrează corespondenţa cu orice autoritate publică sau instituţie publică, cu organizaţii ale societăţii civile, culte, etc., sau orice alte documente care evidenţiază colaborarea sau parteneriatul cu acestea. Listele beneficiarilor raportate trimestrial sunt disponibile, pe suport de hârtie sau electronic, la sediul centrului.STANDARD 2 RESURSE UMANECentrul rezidenţial dispune de o structură de personal capabil să asigure activităţile şi serviciile acordate, în concordanţă cu scopul/funcţiile centrului şi cu nevoile beneficiarilorRezultate aşteptate: Beneficiarii sunt asistaţi de personal suficient şi competentS2.1 Structura de personal a centrului corespunde din punct de vedere al calificării cu serviciile acordate.Pentru activităţile derulate, serviciile acordate,centrul angajează personal calificat, încheie contracte de prestări servicii cu diverşi specialişti şi, pentru unele activităţi poate încheia contracte de voluntariat.Im: Statul de funcţii aprobat, în copie, contractele de prestări servicii şi contractele de voluntariat sunt disponibile la sediul centrului.S2.2 Conducerea centrului respectă dispoziţiile legale privind angajarea personalului.Personalul este angajat cu respectarea condiţiilor prevăzute în Codul Muncii.Pe lângă angajaţii proprii şi/sau personalul de specialitate ale căror servicii sunt achiziţionate, centrul încurajează folosirea voluntarilor şi încheie cu aceştia contracte de voluntariat, conform legii.Im: Contractele de muncă, contractele de prestări servicii, contractele de voluntariat sunt disponibile la sediul centrului/furnizorului acestuia, iar angajaţii sunt înregistraţi în REVISAL.S2.3 Conducerea centrului întocmeşte fişa postului pentru fiecare persoană angajată.În fişele de post se înscriu atribuţiile concrete ale angajatului, relaţiile de subordonare şi de colaborare. Fiecare fişă de post este semnată de persoana care a întocmit-o şi de angajat.Fişele de post se revizuiesc anual în luna decembrie, precum şi ori de câte ori atribuţiile angajatului se modifică.Im: Fişele de post ale personalului sunt disponibile la sediul centrului/furnizorul acestuia.S2.4 Conducerea centrului realizează anual evaluarea personalului.Fişele de evaluare descriu atribuţiile persoanei şi notează gradul de îndeplinire şi performanţele acesteia, pe o scală de la 1 la 5.Fiecare fişă de evaluare este semnată de persoana care a întocmit-o şi de către persoana evaluată.Fişele de evaluare se întocmesc cel târziu până la 31 ianuarie, pentru anul anterior.Im: Fişele de evaluare ale personalului sunt disponibile la sediul centrului.S2.5 Centrul asigură toate informaţiile necesare privind activitatea desfăşurată zilnic.Centrul afişează numele şi programul zilnic de lucru al personalului de conducere şi al personalului de specialitate care funcţionează în cabinetele de specialitate.Im: Programul zilnic de lucru este afişat la loc vizibil la birouri/oficii şi cabinetele de specialitate.S2.6 Centrul se asigură că personalul propriu are create oportunităţile şi condiţiile necesare creşterii performanţelor profesionale.Centrul elaborează şi aplică un plan de instruire şi formare profesională pentru angajaţii proprii.Pentru înregistrarea sesiunilor de instruire a personalului, centrul deţine şi utilizează un registru de evidenţă privind perfecţionarea continuă a personalului, în care consemnează numele persoanelor instruite, data sesiunii de instruire, tema instruirii, numele persoanei care a realizat instruirea, semnătura persoanei instruite şi cea a instructorului.Im: Planul de instruire şi formare profesională este disponibil la sediul centrului, precum şi copii după atestatele, certificatele, diplomele obţinute de personalul centrului.  +  Secţiunea a 2-a Clarificări privind modalitatea de autoevaluare a îndeplinirii standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe o perioadă determinată organizate ca centre rezidenţiale pentru persoanele fără adăpostPentru a obţine licenţa de funcţionare, centrul rezidenţial pentru persoanele fără adăpost trebuie să îndeplinească un punctaj care poate varia între 77 şi 78 de puncte.Pentru un punctaj de 77 de puncte, centrul rezidenţial pentru persoanele fără adăpost trebuie să îndeplinească obligatoriu standardele minime de calitate prevăzute la Modulele I, II, III, V, VI şi Modulul IV cu excepţia condiţiei S5.4 de la Standardul 5.Pentru centrul rezidenţial pentru persoanele fără adăpost care, pe lângă standardele minime de calitate pentru care se întruneşte punctajul de 77 de puncte, furnizează serviciile/desfăşoară activităţile prevăzute la condiţia S5.4 de la Standardul 5 al Modulului IV, este obligatorie notarea acesteia, iar punctajul este de 78 de puncte.Fişa de autoevaluare pentru un centru rezidenţial pentru persoanele fără adăpost se completează după modelul prevăzut în Anexa nr. 9 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, după cum urmează:MODELFIŞĂ DE AUTOEVALUARE*Font 7*                                                            ┌─────────────┬─────────────┬────────────────────────────────────────────┐                                                            │Punctaj maxim│Punctaj │ Observaţii │                                                            │al standar- │rezultat │ │                                                            │delor minime │în urma │ │                                                            │de calitate │autoevaluării│ │                                                            │ │îndeplinirii │ │                                                            │ │standardelor │ │                                                            │ 77 sau 78 │minime de │ │                                                            │ de puncte │calitate │ │┌───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│MODULUL I ACCESAREA SERVICIULUI (Standardele 1-3) │ 10 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 1 INFORMARE │TOTAL: 3 │TOTAL: │ ││Centrul rezidenţial realizează informarea potenţialilor │ │ │ ││beneficiari şi a publicului cu privire la scopul │ │ │ ││său/funcţiile sale şi serviciile oferite │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Potenţialii beneficiari au acces la │ │ │ ││informaţii referitoare la modul de organizare şi │ │ │ ││funcţionare a centrului rezidenţial, scopul/funcţiile │ │ │ ││acestuia, condiţiile de admitere şi oferta de servicii, │ │ │ ││drepturile şi obligaţiile persoanelor beneficiare │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.1 Centrul deţine şi pune la dispoziţia publicului │ │ │ ││materiale informative privind activităţile derulate şi │ │ │ ││serviciile oferite. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.2 Centrul elaborează şi utilizează un Ghid al │ │ │ ││beneficiarului pentru informarea acestuia cu privire la │ │ │ ││serviciile şi facilităţile oferite. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.3 Centrul realizează informarea continuă a │ │ │ ││beneficiarilor asupra activităţilor/serviciilor derulate, │ │ │ ││procedurilor utilizate, precum şi a oricăror aspecte │ │ │ ││considerate utile. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 2 - ADMITERE │TOTAL: 5 │TOTAL: │ ││Centrul rezidenţial realizează admiterea beneficiarilor în │ │ │ ││condiţiile legii şi numai dacă poate acorda serviciile │ │ │ ││minim necesare pentru a răspunde nevoilor beneficiarilor │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii cunosc şi acceptă │ │ │ ││condiţiile de admitere în centrul rezidenţial │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.1 Centrul elaborează şi aplică o procedură proprie de │ │ │ ││admitere. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.2 Centrul asigură evidenţa admiterii beneficiarilor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.3 Admiterea în centru se realizează cu încheierea unui │ │ │ ││contract de furnizare servicii. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.4 Centrul întocmeşte, pentru fiecare beneficiar, dosarul│ │ │ ││personal al beneficiarului. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.5 Centrul asigură arhivarea dosarelor personale ale │ │ │ ││beneficiarilor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 3 ÎNCETARE SERVICII │TOTAL: 2 │TOTAL: │ ││Încetarea serviciilor se realizează la cererea │ │ │ ││beneficiarilor, precum şi în alte condiţii cunoscute şi │ │ │ ││acceptate de aceştia │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt găzduiţi şi primesc │ │ │ ││servicii în centrul rezidenţial pe perioada pe care o │ │ │ ││doresc, cu încadrare în perioada maxim admisă, cu excepţia │ │ │ ││situaţiilor speciale prevăzute de lege sau a celor │ │ │ ││stipulate în procedura de ieşire sau în contractul de │ │ │ ││furnizare servicii │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.1 Centrul stabileşte şi aduce la cunoştinţa │ │ │ ││beneficiarilor condiţiile de încetare/sistare a serviciilor│ │ │ ││acordate │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.2 Centrul asigură comunicarea permanentă cu serviciul │ │ │ ││public de asistenţă socială cu privire la beneficiarii care│ │ │ ││au părăsit centrul. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│MODUL II EVALUARE ŞI PLANIFICARE │ 10 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 1 EVALUARE │TOTAL: 4 │TOTAL: │ ││Asistarea şi găzduirea beneficiarilor în centrul │ │ │ ││rezidenţial se realizează în baza evaluării nevoilor │ │ │ ││individuale şi situaţiei personale a fiecărui beneficiar │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt găzduiţi în centre │ │ │ ││rezidenţiale care asigură condiţii de viaţă adecvate şi │ │ │ ││activităţi/servicii care promovează integrarea/reintegrarea│ │ │ ││socială a acestora │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.1 Fiecare beneficiar este găzduit şi primeşte sprijin │ │ │ ││pentru integrare/reintegrare socială în baza unei evaluări │ │ │ ││a nevoilor individuale. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.2 Centrul are capacitatea de a realiza evaluarea │ │ │ ││nevoilor beneficiarilor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.3 Centrul efectuează reevaluarea nevoilor beneficiarilor│ │ │ ││conform unui calendar prestabilit. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.4 Evaluarea/reevaluarea nevoilor beneficiarului se │ │ │ ││efectuează cu implicarea acestuia. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 2 PLANIFICARE ACTIVITĂŢI/SERVICII │TOTAL: 6 │TOTAL: │ ││Centrul rezidenţial stabileşte pentru fiecare beneficiar un│ │ │ ││plan de intervenţie │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Fiecare beneficiar primeşte serviciile│ │ │ ││necesare, în funcţie de nevoile individuale │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.1 Centrul desfăşoară activităţi/acordă servicii în baza │ │ │ ││unui plan de intervenţie. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.2 Centrul are capacitatea de a realiza şi aplica planul │ │ │ ││de intervenţie al beneficiarului. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.3 Planul de intervenţie al beneficiarului se │ │ │ ││întocmeşte cu consultarea acestuia. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.4 Planul de intervenţie al beneficiarului este revizuit │ │ │ ││după fiecare reevaluare. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.5 Centrul asigură monitorizarea situaţiei beneficiarului│ │ │ ││şi a aplicării planului de intervenţie al beneficiarului. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.6 Centrul asigură păstrarea datelor personale şi │ │ │ ││informaţiilor cuprinse în documentele componente ale │ │ │ ││dosarelor de servicii ale beneficiarilor în regim de │ │ │ ││confidenţialitate, cu respectarea prevederilor legale. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│MODUL III ACTIVITĂŢI DERULATE/SERVICII ACORDATE │ 8 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 1 INTEGRARE/REINTEGRARE SOCIALĂ │TOTAL: 6 │TOTAL: │ ││Centrul rezidenţial facilitează integrarea/reintegrarea │ │ │ ││socială a beneficiarilor │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt sprijiniţi să se │ │ │ ││integreze/reintegreze în familie, comunitate şi în │ │ │ ││societate în general. │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.1 Centrul elaborează şi aplică programe de integrare/ │ │ │ ││reintegrare socială pentru fiecare beneficiar. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.2 Centrul are capacitatea de a acorda serviciile/ │ │ │ ││activităţile de integrare/reintegrare socială. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.3 Centrul dispune de spaţii amenajate şi dotate │ │ │ ││corespunzător desfăşurării activităţilor/terapiilor de │ │ │ ││integrare/reintegrare socială. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.4 Centrul promovează buna convieţuire a beneficiarilor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.5 Centrul facilitează accesul beneficiarilor la servicii│ │ │ ││medicale. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.6 Centrul încurajează şi sprijină beneficiarii pentru a │ │ │ ││menţine relaţii cu rude şi prieteni. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 2 FACILITARE ACCES LA O LOCUINŢĂ │TOTAL: 2 │TOTAL: │ ││Centrul rezidenţial desfăşoară activităţi în vederea │ │ │ ││facilitării accesului la o locuinţă pentru beneficiarii │ │ │ ││proprii │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii găzduiţi pe perioadă │ │ │ ││determinată primesc sprijin pentru locuire │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.1 Perioada de găzduire în centru se stabileşte în │ │ │ ││funcţie de situaţia particulară a fiecărui beneficiar şi │ │ │ ││obligaţia de a urma programul de integrare/reintegrare │ │ │ ││socială │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.2 Centrul desfăşoară activităţi de sprijin în vederea │ │ │ ││facilitării accesului beneficiarilor la o locuinţă. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│MODULUL IV MEDIUL DE VIAŢĂ │ 22 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 1 CAZARE │TOTAL: 7 │TOTAL: │ ││Centrul rezidenţial asigură fiecărui beneficiar spaţiu de │ │ │ ││cazare │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Fiecare beneficiar este găzduit │ │ │ ││într-un centru care deţine facilităţile necesare vieţii de │ │ │ ││zi cu zi │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.1 Centrul dispune de un plan de îmbunătăţire şi adaptare│ │ │ ││a mediului ambiant. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.2 Centrul alocă fiecărui beneficiar un spaţiu de cazare │ │ │ ││într-un dormitor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.3 Centrul pune la dispoziţia beneficiarilor spaţii │ │ │ ││speciale pentru păstrarea obiectelor de valoare şi actelor │ │ │ ││personale. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.4 Dormitoarele sunt amenajate astfel încât să prevină │ │ │ ││riscul de accidente. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.5 Dormitoarele dispun de echipamente şi instalaţii care │ │ │ ││asigură lumină şi ventilaţie naturală, precum şi o │ │ │ ││temperatură optimă în orice sezon. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.6 Dormitoarele se menţin curate şi după caz, igienizate.│ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.7 Centrul asigură obiecte de cazarmament adecvate şi │ │ │ ││păstrate în stare corespunzătoare (curate, neuzate, etc.). │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 2 SPAŢII COMUNE │TOTAL: 2 │TOTAL: │ ││Centrul rezidenţial deţine spaţii comune suficiente şi │ │ │ ││adaptate pentru realizarea activităţilor zilnice │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii au acces la spaţii comune│ │ │ ││suficiente, sigure, accesibile, funcţionale şi confortabile│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.1 Spaţiile comune asigură condiţii minime de confort. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.2 Spaţiile comune se menţin curate şi igienizate. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 3 SPAŢII IGIENICO-SANITARE │TOTAL: 5 │TOTAL: │ ││Centrul rezidenţial dispune de spaţii igienico-sanitare │ │ │ ││suficiente şi funcţionale │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii au acces la spaţii │ │ │ ││igienico-sanitare adecvate │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.1 Centrul deţine grupuri sanitare suficiente şi │ │ │ ││accesibile. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.2 Centrul deţine spaţii igienico-sanitare suficiente │ │ │ ││pentru realizarea toaletei personale a beneficiarilor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.3 Spaţiile igienico-sanitare sunt astfel amenajate încât│ │ │ ││să fie evitată producerea de accidente şi să permită │ │ │ ││întreţinerea şi igienizarea curentă. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.4 Centrul deţine grupuri sanitare separate pentru │ │ │ ││personal. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.5 Centrul asigură igienizarea lenjeriei de pat şi a │ │ │ ││altor materiale şi echipamente textile, precum şi a │ │ │ ││lenjeriei personale şi hainelor beneficiarilor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 4 IGIENA ŞI CONTROLUL INFECŢIILOR │TOTAL: 3 │TOTAL: │ ││Centrul rezidenţial aplică măsurile de prevenire şi control│ │ │ ││a infecţiilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt protejaţi contra │ │ │ ││riscului infecţiilor │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S4.1 Toate spaţiile, utilităţile, dotările, echipamentele │ │ │ ││şi materialele centrului sunt curate, igienizate, ferite de│ │ │ ││orice sursă de contaminare. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S4.2 Centrul deţine un spaţiu special pentru depozitarea │ │ │ ││materialelor igienico-sanitare. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S4.3 Centrul realizează colectarea şi depozitarea │ │ │ ││deşeurilor conform prevederilor legale în vigoare. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 5 ALIMENTAŢIE │TOTAL: 5 │TOTAL: │ ││Centrul rezidenţial asigură condiţiile necesare pentru │ │ │ ││prepararea hranei şi servirea meselor │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii primesc alimentaţia │ │ │ ││necesară corespunzător nevoilor şi, pe cât posibil, │ │ │ ││preferinţelor lor │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S5.1 Centrul deţine spaţii special destinate preparării şi │ │ │ ││păstrării alimentelor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S5.2 Centrul asigură servirea meselor pentru beneficiari în│ │ │ ││spaţii adecvate. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S5.3 Spaţiile destinate preparării, păstrării alimentelor │ │ │ ││şi servirii meselor respectă normele igienico-sanitare şi │ │ │ ││de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S5.4 Centrul utilizează produsele obţinute din gospodăriile│ │ │Se notează doar dacă Centrul rezidenţial are││anexă proprii exclusiv pentru creşterea calităţii │ │ │înfiinţată o gospodărie anexă ││alimentaţiei oferite beneficiarilor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S5.5 Centrul asigură sau facilitează aprovizionarea │ │ │ ││beneficiarilor cu produse alimentare astfel încât fiecare │ │ │ ││beneficiar să poată avea 3 mese/zi. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│MODULUL V DREPTURI, OBLIGAŢII ŞI ETICĂ (Standarde 1-4) │ 15 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 1 RESPECTAREA DREPTURILOR BENEFICIARILOR ŞI A │ │ │ ││ETICII PROFESIONALE │TOTAL: 7 │TOTAL: │ ││Centrul rezidenţial respectă drepturile beneficiarilor │ │ │ ││prevăzute de lege. │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Drepturile beneficiarilor sunt │ │ │ ││cunoscute şi respectate de personal. │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.1 Centrul elaborează şi aplică o Cartă a drepturilor şi │ │ │ ││obligaţiilor beneficiarilor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.2 Centrul informează beneficiarii asupra drepturilor lor│ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.3 Personalul centrului cunoaşte şi respectă │ │ │ ││prevederile Cartei. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.4 Centrul măsoară gradul de satisfacţie a beneficiarilor│ │ │ ││cu privire la activitatea desfăşurată. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.5 Centrul îşi desfăşoară activitatea în baza unui Cod de│ │ │ ││etică. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.6 Centrul se asigură că personalul cunoaşte şi aplică │ │ │ ││Codul de etică. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.7 Centrul se asigură că personalul cunoaşte modalităţile│ │ │ ││de abordare şi relaţionare cu beneficiarii, în funcţie de │ │ │ ││situaţiile particulare în care aceştia se află. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARDUL 2 PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ABUZURILOR ŞI NEGLIJĂRII │TOTAL: 4 │TOTAL: │ ││Centrul rezidenţial ia măsuri pentru prevenirea şi │ │ │ ││combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, │ │ │ ││degradant asupra beneficiarilor │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt protejaţi împotriva │ │ │ ││abuzurilor, neglijării, discriminării sau tratamentului │ │ │ ││degradant sau inuman │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.1 Centrul utilizează o procedură proprie pentru │ │ │ ││identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz│ │ │ ││şi neglijenţă în rândurile propriilor beneficiari. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.2 Centrul încurajează şi sprijină beneficiarii pentru a │ │ │ ││sesiza orice formă de abuz, neglijare sau tratament │ │ │ ││degradant la care sunt supuşi de persoanele cu care vin în │ │ │ ││contact, atât în centru, cât şi în comunitate. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.3 Centrul organizează sesiuni de instruire a │ │ │ ││personalului propriu privind cunoaşterea şi combaterea │ │ │ ││formelor de abuz şi neglijare. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.4 Centrul aplică prevederile legale cu privire la │ │ │ ││semnalarea, către organismele/instituţiile competente, a │ │ │ ││oricărei situaţii de abuz şi neglijare identificată şi ia │ │ │ ││toate măsurile de remediere, în regim de urgenţă. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 3 SESIZĂRI/RECLAMAŢII │TOTAL: 2 │TOTAL: │ ││Centrul rezidenţial încurajează beneficiarii să-şi exprime │ │ │ ││opinia asupra oricăror aspecte care privesc activitatea │ │ │ ││centrului │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Aspectele şi situaţiile care │ │ │ ││nemulţumesc beneficiarii sunt cunoscute astfel încât să │ │ │ ││poată fi remediate în timp util │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.1 Centrul asigură condiţiile necesare pentru exprimarea │ │ │ ││opiniei beneficiarilor cu privire la serviciile primite. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.2 Centrul asigură înregistrarea şi arhivarea sesizărilor│ │ │ ││şi reclamaţiilor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARDUL 4 NOTIFICAREA INCIDENTELOR DEOSEBITE │TOTAL: 2 │TOTAL: │ ││Centrul rezidenţial aplică reguli clare privind notificarea│ │ │ ││incidentelor deosebite petrecute în procesul de furnizare a│ │ │ ││serviciilor │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Posibilele incidente ce pot apare în │ │ │ ││perioada de rezidenţă a beneficiarului sunt cunoscute de │ │ │ ││familie şi/sau de instituţiile competente │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S4.1 Centrul asigură evidenţa incidentelor deosebite care │ │ │ ││afectează beneficiarul. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S4.2 Centrul informează rudele beneficiarului şi │ │ │ ││instituţiile abilitate cu privire la incidentele deosebite │ │ │ ││care afectează sau implică beneficiarul. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│MODUL VI MANAGEMENT ŞI RESURSE UMANE │ 13 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 1 ADMINISTRARE, ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE │TOTAL: 7 │TOTAL: │ ││Centrul rezidenţial respectă prevederile legale privind │ │ │ ││organizarea şi funcţionarea sa │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii primesc servicii într-un │ │ │ ││centru care funcţionează în condiţiile legii │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.1 Centrul este administrat şi coordonat de personal de │ │ │ ││conducere competent. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.2 Centrul funcţionează conform prevederilor │ │ │ ││regulamentului propriu de organizare şi funcţionare. │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.3 Centrul asigură instruirea personalului în vederea │ │ │ ││cunoaşterii procedurilor utilizate în centru. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.4 Centrul facilitează participarea personalului şi a │ │ │ ││beneficiarilor la stabilirea obiectivelor şi priorităţilor │ │ │ ││de dezvoltare, în vederea creşterii calităţii serviciilor. │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.5 Conducerea centrului cunoaşte şi aplică normele legale│ │ │ ││privind gestionarea şi administrarea resurselor financiare,│ │ │ ││materiale şi umane ale centrului. │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.6 Centrul se asigură că beneficiarii şi orice persoană │ │ │ ││interesată, precum şi instituţiile publice cu │ │ │ ││responsabilităţi în domeniul protecţiei sociale, cunosc │ │ │ ││activitatea şi performanţele sale. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.7 Conducerea centrului asigură comunicarea şi │ │ │ ││colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă │ │ │ ││socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu│ │ │ ││alte instituţii publice locale şi organizaţii ale │ │ │ ││societăţii civile active în comunitate, în folosul │ │ │ ││beneficiarilor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 2 RESURSE UMANE │TOTAL: 6 │TOTAL: │ ││Centrul rezidenţial dispune de o structură de personal │ │ │ ││capabil să asigure activităţile şi serviciile acordate, în │ │ │ ││concordanţă cu scopul/funcţiile centrului şi cu nevoile │ │ │ ││beneficiarilor │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt asistaţi de personal│ │ │ ││suficient şi competent │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.1 Structura de personal a centrului corespunde din punct│ │ │ ││de vedere al calificării cu serviciile acordate. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.2 Conducerea centrului respectă dispoziţiile legale │ │ │ ││privind angajarea personalului. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.3 Conducerea centrului întocmeşte fişa postului pentru │ │ │ ││fiecare persoană angajată. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.4 Conducerea centrului realizează anual evaluarea │ │ │ ││personalului. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.5 Centrul asigură toate informaţiile necesare privind │ │ │ ││activitatea desfăşurată zilnic. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.6 Centrul se asigură că personalul propriu are create │ │ │ ││oportunităţile şi condiţiile necesare creşterii │ │ │ ││performanţelor profesionale. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│PUNCTAJ TOTAL: │ 78 │ │ │└───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────────────────────────────────────┘-------