STANDARDE MINIME DE CALITATE din 5 noiembrie 2014pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidenţiale pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului (Anexa 3)
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 874 bis din 2 decembrie 2014  Notă

  ──────────

  *) Aprobate de Ordinul nr. 2.126 din 5 noiembrie 2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 2 decembrie 2014.

  ──────────
   +  Secţiunea 1 Standarde minime de calitateMODUL I ACCESAREA SERVICIULUISTANDARD 1 INFORMARECentrul rezidenţial realizează informarea potenţialilor beneficiari şi a publicului cu privire la scopul său/funcţiile sale şi serviciile oferiteRezultate aşteptate: Potenţialii beneficiari au acces la informaţii referitoare la modul de organizare şi funcţionare a centrului rezidenţial, scopul/funcţiile acestuia, condiţiile de admitere şi oferta de servicii, drepturile şi obligaţiile persoanelor beneficiareS1.1. Centrul deţine şi pune la dispoziţia publicului materiale informative privind activităţile derulate şi serviciile oferite.Materialele informative trebuie să cuprindă, cel puţin: o scurtă descriere a centrului şi a serviciilor oferite, o prezentare a spaţiilor de cazare individuale şi spaţiile comune, numărul de locuri din centru, alte servicii şi facilităţi oferite, modalitatea de încheiere a contractului de furnizare servicii şi, după caz, modul de calcul a contribuţiei beneficiarului.Materialele informative pot fi pe suport de hârtie şi/sau pe suport electronic (postări pe site-ul centrului sau, după caz, al furnizorului, filme şi fotografii de informare sau publicitare, etc.) şi sunt mediatizate la nivelul comunităţii locale/judeţene prin intermediul cabinetelor de medicină de familie.Imaginea beneficiarilor şi datele cu caracter personal pot deveni publice în materialele informative (în cele publicitare, dacă există) doar cu acordul scris al acestora.Im: Cel puţin una din formele de prezentare a materialelor informative este disponibilă/poate fi accesată la sediul centrului.S1.2. Centrul facilitează accesul potenţialilor beneficiari anterior admiterii beneficiarilor, pentru a cunoaşte condiţiile de locuit şi de desfăşurare a activităţilor/serviciilor, în baza unui program de vizită.Programul de vizită a centrului prevede cel puţin o zi/lună planificată în acest scop.În timpul vizitei, beneficiarii sunt însoţiţi de un angajat al centrului care le poate oferi informaţiile solicitate, pot discuta cu personalul de specialitate şi alţi beneficiari.Toate vizitele sunt consemnate în Registrul de vizite.Im: Programul de vizită este afişat la intrarea în centru.S1.3. Centrul elaborează şi utilizează un Ghid al beneficiarului pentru informarea acestuia cu privire la serviciile şi facilităţile oferite.Ghidul beneficiarului cuprinde date referitoare la regulamentul de organizare şi funcţionare a centrului, serviciile şi facilităţile oferite, un rezumat al drepturilor şi obligaţiilor beneficiarilor, perioada maximă de rezidenţă în centru.Ghidul beneficiarului este oferit şi explicat acestuia odată cu încheierea contractului de furnizare servicii, iar data efectuării informării şi semnătura beneficiarului se consemnează în scris, într-un caiet de evidenţă privind informarea a beneficiarilor. În registrul de evidenţă privind informarea beneficiarilor se consemnează: data la care s-a efectuat informarea, numele beneficiarului, numele persoanei care a realizat informarea, materialele informative prezentate sau tema informării, semnătura persoanei care a realizat informarea şi semnătura beneficiarului.Im: Cel puţin 1 exemplar al ghidului beneficiarului pe suport de hârtie este disponibil permanent la sediul centrului. Registrul de evidenţă privind informarea beneficiarilor este disponibil la sediul centrului.S1.4. Centrul realizează informarea continuă a beneficiarilor asupra activităţilor/serviciilor derulate, procedurilor utilizate, precum şi a oricăror aspecte considerate utile.Anual se organizează cel puţin o sesiune de informare a beneficiarilor cu privire la activitatea curentă a centrului.În registrul de evidenţă privind informarea beneficiarilor se consemnează inclusiv tema informărilor anuale şi data acestora.Im: Registrul de evidenţă privind informarea beneficiarilor, completat conform condiţiilor standardului, este disponibil la sediul centrului.STANDARD 2 ADMITERECentrul rezidenţial realizează admiterea beneficiarilor în condiţiile legii şi numai dacă pot acorda serviciile minim necesare pentru a răspunde nevoilor beneficiarilorRezultate aşteptate: Beneficiarii cunosc şi acceptă condiţiile de admitere în centrul rezidenţialS2.1 Centrul elaborează şi aplică o procedură proprie de admitereCentrul elaborează şi aplică propria procedură de admitere care precizează, cel puţin: condiţiile de admitere ale beneficiarilor, cine ia decizia de admitere/respingere, modalitatea de încheiere a contractului de furnizare servicii şi modelul acestuia, perioada de rezidenţă în centru, actele necesare.Im: Un exemplar al procedurii de admitere este disponibil la sediul centrului.S2.2 Centrul asigură evidenţa beneficiarilor admişi.Centrul ţine evidenţa beneficiarilor admişi într-un registru special de evidenţă a beneficiarilor în care consemnează: data şi ora primirii, numele şi prenumele beneficiarului, seria şi nr. cărţii de identitate dacă o are, o declaraţie pe proprie răspundere privind datele personale, ultima adresă de rezidenţă, stare civilă, loc de muncă şi, după caz, organizaţia/instituţia care l-a referit centrului.Im: Un exemplar al registrului de evidenţă a beneficiarilor este disponibil la sediul centrului.S2.3 Admiterea în centru se realizează cu încheierea unui contract de furnizare servicii.Centrul/furnizorul acestuia încheie cu beneficiarul un contract de furnizare servicii.Contractul de furnizare servicii se încheie pe o perioadă de maxim 5 ani.Formatul şi conţinutul contractului de furnizare servicii este stabilit de centru/furnizorul acestuia, în baza modelului aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.Contractul de furnizare servicii este redactat în două exemplare originale.Un exemplar original al contractului de furnizare de servicii se păstrează în dosarul personal al beneficiarului. Beneficiarul deţine un exemplar al contractului de furnizare servicii.Im: Modelul contractului de furnizare servicii şi contractele încheiate cu beneficiarii sunt disponibile la sediul centrului.S2.4 Centrul întocmeşte, pentru fiecare beneficiar, dosarul personal al beneficiarului.Pentru beneficiarii cu care încheie contracte de furnizare servicii, personalul centrului întocmeşte dosarul personal al beneficiarului.Dosarul personal al beneficiarului conţine, cel puţin, următoarele documente:- cererea de admitere, semnată de beneficiar, în original;- decizia de admitere, aprobată sau, după caz, avizată de conducătorul centrului/reprezentantul furnizorului, în original.- cartea de identitate a beneficiarului, în copie pentru, beneficiarii care sunt cazaţi mai mult de 7 zile;- contractul de furnizare servicii semnat de părţi, în original;- documentele completate de organizaţiile/instituţiile care evidenţiază situaţia beneficiarului, respectiv faptul că acesta provine din sistemul de protecţie a copilului şi nu are familie care să-i ofere o spaţiu de locuit.Im: Dosarele personale ale beneficiarilor sunt disponibile la sediul centrului.S2.5 Centrul asigură arhivarea dosarelor personale ale beneficiarilor.Dosarul personal al beneficiarului este arhivat la sediul centrului pe perioada prevăzută în nomenclatorul arhivistic al furnizorului, confirmat de Comisia de Selecţionare din cadrul Serviciului Judeţean al Arhivelor Naţionale.La solicitarea scrisă a beneficiarului/organelor abilitate, o copie a dosarului personal, completat cu toate documentele şi fişa de ieşire, se pune la dispoziţia acestuia/acestora.Centrul întocmeşte un caiet de evidenţă a dosarelor personale ale beneficiarilor arhivate.Im: Dosarele personale ale beneficiarilor arhivate şi caietul de evidenţă a acestora sunt disponibile la sediul centrului.STANDARD 3 ÎNCETARE SERVICIIÎncetarea serviciilor se realizează la cererea beneficiarilor, precum şi în alte condiţii cunoscute şi acceptate de aceştiaRezultate aşteptate: Beneficiarii sunt găzduiţi şi primesc servicii în centrul rezidenţial pe perioada pe care o doresc, cu încadrare în perioada maxim admisă, cu excepţia situaţiilor speciale prevăzute de lege sau a celor stipulate în procedura de ieşire sau în contractul de furnizare serviciiS3.1 Centrul stabileşte şi aduce la cunoştinţa beneficiarilor condiţiile de încetare/sistare a serviciilor.Centrul elaborează şi aplică o procedură proprie de încetare/sistare a serviciilor.Principalele situaţii în care centrul încetează/sistează acordarea serviciilor către beneficiar pe o anumită perioadă de timp pot fi:- la părăsirea centrului de către beneficiar prin proprie voinţă;- în caz de internare în spital, în baza recomandărilor medicale;- în caz de transfer într-un alt centru/instituţie, în scopul efectuării unor terapii sau programe de recuperare/reabilitare funcţională sau de integrare/reintegrare socială pe perioadă determinată, în măsura în care aceste servicii nu sunt furnizate în proximitatea centrului;- în cazuri de forţă majoră (cataclisme naturale, incendii, apariţia unui focar de infecţie, sistarea licenţei de funcţionare a centrului, etc.) centrul stabileşte, împreună cu beneficiarul şi serviciul public de asistenţă socială pe a cărei rază teritorială îşi are sediul centrul, modul de soluţionare a situaţiei fiecărui beneficiar (transfer în alt centru, revenire în familie pe perioadă determinată, etc.);- caz de deces al beneficiarului;- când încetează perioada de valabilitate a contractului de furnizare servicii;- în cazul în care beneficiarul are un comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea acestuia în centru în condiţii de securitate pentru el, ceilalţi beneficiari sau personalul centrului;- când nu se mai respectă clauzele contractuale de către beneficiar.Situaţiile în care încetează/se sistează serviciile pe perioadă nedeterminată, precum şi modalităţile de intervenţie se înscriu în procedura de încetare/sistare a serviciilor.Im: Cel puţin un exemplar, pe suport de hârtie, al procedurii privind încetarea/sistarea serviciilor către beneficiar este disponibil la sediul centrului.S3.2 Centrul asigură comunicarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială.Centrul deţine un registru de evidenţă a ieşirilor din centru în care se înscriu: datele de identificare ale beneficiarului, datele de transmitere a notificărilor către serviciile publice de asistenţă socială (după caz, transmiterea dosarului personal), destinatarii comunicărilor (denumire, adresă, telefon, e-mail).Im: Registrul de evidenţă a ieşirilor beneficiarilor din centru, completat conform condiţiilor standardului, este disponibil la sediul centrului.MODUL II EVALUARE ŞI PLANIFICARESTANDARD 1 EVALUAREAsistarea şi găzduirea beneficiarilor în centrul rezidenţial se realizează în baza evaluării nevoilor individuale şi situaţiei personale a fiecărui beneficiar.Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt găzduiţi în centre rezidenţiale care asigură condiţii de viaţă adecvate şi activităţi/servicii care promovează integrarea/reintegrarea socială a acestora.S1.1. Fiecare beneficiar este găzduit şi primeşte sprijin pentru integrare/reintegrare socială în baza unei evaluări a nevoilor individuale.Beneficiarul admis în centru este evaluat în primele 72 de ore de la admitere din punct de vedere al situaţiei socio-economice şi relaţiilor familiale şi în funcţie de nevoile individuale se stabileşte perioada maximă de rezidenţă recomandată, precum şi serviciile recomandate.Pentru evaluare se utilizează fişa de evaluare/reevaluare a beneficiarului, al cărui model se stabileşte de centru. Fişa de evaluare/reevaluare a beneficiarului este semnată de persoana care a efectuat evaluarea şi este adusă la cunoştinţa beneficiarului care poate solicita informaţii/explicaţii suplimentare în raport cu rezultatele evaluăriiÎn fişa de evaluare/reevaluare a beneficiarului se consemnează rezultatele evaluării, nevoile identificate, data fiecărei evaluări.Odată cu încetarea serviciilor, fişa de evaluare/reevaluare a beneficiarului se arhivează în dosarul personal al beneficiarului.Im: Modelul fişei de evaluare/reevaluare a beneficiarului, precum şi fişele de evaluare/reevaluare completate conform condiţiilor standardului sunt disponibile la sediul centrului.S1.2. Centrul are capacitatea de a realiza evaluarea nevoilor beneficiarilor.Evaluarea se realizează de un asistent social. În anumite situaţii, dacă asistentul social o solicită, se efectuează şi o evaluare psihologică şi a stării de sănătate.Centrul are angajat cel puţin un asistent social, iar pentru celelalte servicii furnizorul poate încheia convenţii de colaborare cu cabinete de specialitate, sau poate încheia contracte de prestări servicii cu diverşi specialişti.Im: Fişele de post, convenţiile de colaborare şi contractele de prestări servicii încheiate cu personalul de specialitate sunt disponibile la sediul centrului.S1.3. Centrul efectuează reevaluarea nevoilor beneficiarilor conform unui calendar prestabilit.Reevaluarea beneficiarului se realizează semestrial, precum şi atunci când situaţia o impune, respectiv dacă apar modificări semnificative ale stării de sănătate şi ale statusului funcţional fizic şi/sau psihic al beneficiarului.Rezultatele reevaluării se înscriu în fişa de evaluare/reevaluare a beneficiarului.Im: Fişele de evaluare/reevaluare conţin rubrici privind reevaluarea beneficiarului.S1.4. Evaluarea/reevaluarea nevoilor beneficiarului se efectuează cu implicarea acestuia.Beneficiarului i se aduce la cunoştinţă necesitatea de a se implica activ în activitatea de evaluare şi de a furniza informaţii reale evaluatorului/evaluatorilor.Im: Fişa de evaluare/reevaluare are o rubrică destinată semnăturii beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal/convenţional.STANDARD 2 PLANIFICARE ACTIVITĂŢI/SERVICIICentrul rezidenţial acordă servicii fiecărui beneficiar conform unui plan individualizat de intervenţieRezultate aşteptate: Fiecare beneficiar primeşte serviciile necesare, în funcţie de nevoile individualeS2.1 Centrul desfăşoară activităţi/acordă servicii în baza unui plan individualizat de intervenţie.Planul individualizat de intervenţie se elaborează în baza evaluării/reevaluării nevoilor beneficiarului, şi cuprinde informaţii privind:- numele şi vârsta beneficiarului;- numele şi profesia/ocupaţia persoanei/persoanelor care au elaborat planul de intervenţie;- numele responsabilului de caz;- activităţile derulate/serviciile acordate pentru a răspunde nevoilor de integrare/reintegrare socială;- programarea activităţilor şi serviciilor: zilnică, săptămânală sau lunară;- termenele de revizuire ale planului de intervenţie;- semnătura de luare la cunoştinţă a beneficiarului, semnătura evaluatorului şi a responsabilului de caz.Fiecare centru îşi stabileşte modelul propriu pentru întocmirea planului individualizat de intervenţie.Odată cu încetarea serviciilor, planul individualizat de intervenţie se arhivează în dosarul personal al beneficiarului.Im: Modelul planului individualizat de intervenţie, pe suport de hârtie, este disponibil la sediul centrului. Planurile de intervenţie, completate conform condiţiilor standardului, sunt disponibile la sediul centrului.S2.2 Centrul are capacitatea de a realiza şi aplica planul individualizat de intervenţie al beneficiarului.Centrul dispune de personal de specialitate şi/sau are încheiate contracte de prestări servicii sau convenţii de parteneriat cu instituţii al căror personal este capabil să elaboreze planul individualizat de intervenţie, să-l comunice beneficiarului şi să-l aplice.Im: Statul de funcţii, precum şi contractele de prestări servicii încheiate cu diverşi specialişti sunt disponibile la sediul centrului/furnizorului acestuia.S2.3 Planul individualizat de intervenţie este revizuit după fiecare reevaluare.Revizuirea planului individualizat de intervenţie se realizează în termen de maxim 3 zile de la finalizarea reevaluării.Planul individualizat de intervenţie cuprinde rubrici în care se menţionează data revizuirii, semnăturile personalului de specialitate şi a responsabilului de caz.Im: Planul individualizat de intervenţie, completat conform condiţiilor standardului, este disponibil la sediul centrului.S2.4 Planul individualizat de intervenţie se întocmeşte cu consultarea beneficiarului.La întocmirea planului individualizat de intervenţie beneficiarul participă activ şi este încurajat să-şi exprime preferinţele/dorinţele.Planul individualizat de intervenţie conţine o rubrică destinată semnăturii beneficiarului prin care se atestă luarea la cunoştinţă şi acceptul acestuia.Im: Planul individualizat de intervenţie, completat conform condiţiilor standardului, este disponibil la sediul centruluiS2.5 Centrul asigură monitorizarea situaţiei beneficiarului şi a aplicării planului individualizat de intervenţie.Monitorizarea situaţiei beneficiarului şi a aplicării planului individualizat de intervenţie se realizează de un responsabil de caz, numit de conducătorul centrului sau de coordonatorul de specialitate al acestuia.Centrul stabileşte numărul de beneficiari care revine unui responsabil de caz, în funcţie de complexitatea nevoilor acestora şi dificultatea cazului.Pentru monitorizarea situaţiei beneficiarului şi a aplicării planului individualizat de intervenţie, centrul utilizează o fişă de monitorizare servicii, în care se consemnează serviciile acordate beneficiarului şi evoluţia acestuia.Fişa de monitorizare servicii se completează conform unui model propriu stabilit de centru.Fişa de monitorizare servicii, fişa de evaluare şi planul individualizat de intervenţie compun dosarul de servicii al beneficiarului. Dosarul de servicii al beneficiarului se păstrează la responsabilul de caz.Im: Modelul fişei de monitorizare servicii, pe suport de hârtie este disponibil la sediul centrului, precum şi fişele de monitorizare servicii completate.S2.6 Centrul asigură păstrarea datelor personale şi informaţiilor cuprinse în documentele componente ale dosarelor personale şi dosarelor de servicii ale beneficiarilor în regim de confidenţialitate, cu respectarea prevederilor legale.Dosarele de servicii şi dosarele personale ale beneficiarilor pot fi consultate de beneficiari.Dosarele personale ale beneficiarilor şi dosarele de servicii se păstrează în fişete/dulapuri închise, accesibile doar personalului de conducere şi angajaţilor cu atribuţii stabilite în acest sens.Im: Dosarele de servicii ale beneficiarilor şi dosarele personale se păstrează în condiţii de siguranţă pentru protejarea confidenţialităţii asupra datelor personale ale beneficiarilor.MODUL III ACTIVITĂŢI DERULATE/SERVICII ACORDATESTANDARD 1 INTEGRARE/REINTEGRARE SOCIALĂCentrul rezidenţial promovează integrarea/reintegrarea socială a beneficiarilorRezultate aşteptate: Beneficiarii sunt încurajaţi şi sprijiniţi să se integreze pe deplin în familie, în comunitate şi în societate în generalS1.1. Centrul elaborează şi aplică programe de integrare/reintegrare socială pentru beneficiari.Centrul elaborează programe de integrare/reintegrare socială numai pentru beneficiarii care necesită astfel de servicii.Programul de integrare/reintegrare socială cuprinde activităţi şi servicii specifice nevoilor acestora.Principalele activităţi/servicii acordate sunt cele de consiliere socială şi psihologică, consiliere/orientare vocaţională, educaţie extracurriculară, facilitarea accesului la cursuri de formare/reconversie profesională, facilitarea accesului la un loc de muncă şi la o locuinţă, informare privind drepturile sociale, ş.a. Programul de integrare/reintegrare socială este inclus în planul individualizat de intervenţie.Serviciile de integrare/reintegrare socială urmate de beneficiar sunt înscrise în fişa de monitorizare servicii a beneficiarului.Im: Planurile individualizate de intervenţie şi fişele de monitorizare servicii ale beneficiarilor detaliază serviciile/terapiile de integrare/reintegrare socială recomandate şi urmate de beneficiari.S1.2. Centrul facilitează participarea beneficiarilor la programele de integrare/reintegrare socială.Centrul dispune de personal calificat care organizează şi acordă servicii în vederea facilitării integrării/reintegrării sociale a beneficiarilor sau încheie convenţii de parteneriat cu instituţii/organizaţii care oferă astfel de servicii ori încheie contracte de prestări servicii cu diverşi specialişti.Acordarea unor servicii de către personalul angajat al centrului se realizează doar dacă există un număr de cel puţin 10 beneficiari/zi/cabinet de specialitate.Centrul poate beneficia şi de aportul unor specialişti angajaţi ai furnizorului care pot să-şi desfăşoare activitatea un număr de ore pe săptămână/lună la sediul centrului.Im: Programele de integrare/reintegrare socială sunt coordonate şi realizate de personal de specialitate.S1.3. Centrul dispune de spaţii amenajate şi dotate corespunzător desfăşurării activităţilor/terapiilor de integrare/reintegrare socială.Centrul dispune de cel puţin un cabinet pentru servicii de asistenţă socială. În cazul în care acordă şi alte servicii de integrare/reintegrare socială la sediul propriu, amenajează spaţii special destinate derulării activităţilor/terapiilor de integrare/reintegrare socială şi le dotează cu mobilierul, materialele şi echipamentele adecvate.Im: Spaţiile destinate activităţilor/terapiilor de integrare/reintegrare socială sunt dotate corespunzător scopului acestora.S1.4. Centrul realizează evidenţa zilnică a activităţilor/serviciilor de integrare/reintegrare socială.Responsabilul/responsabilii de caz consemnează în fişa de monitorizare servicii, evidenţa zilnică a activităţilor desfăşurate pe intervale orare şi monitorizează progresele înregistrate, pentru beneficiarii cuprinşi în programe de integrare/reintegrare socială.Im: Fişele de monitorizare servicii sunt completate corespunzător.S1.5. Centrul promovează buna convieţuire a beneficiarilor.Personalul centrului încurajează şi sprijină beneficiarii în vederea participării la activităţile cotidiene din centru şi elaborează un set de reguli interne, denumite Regulile casei, ce trebuie urmate de beneficiari pentru o convieţuire în bune condiţii (socializare în spaţii comune, program de curăţenie şi spălat, prepararea hranei şi servirea meselor, program de vizite, etc).Centrul încurajează beneficiarii să se implice în activităţile gospodăreşti (curăţenie, aprovizionare, prepararea hranei, etc.)Im: Regulile casei sunt disponibile, pe suport de hârtie, la sediul centrului.S1.6. Centrul facilitează accesul fiecărui beneficiar la servicii medicale.Centrul facilitează înscrierea beneficiarilor în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi îi sprijină în caz de nevoie pentru a accesa serviciile acordate de medicii de familie, de medicii specialişti din ambulatorii şi spitale.Im: În caz de nevoie, beneficiarii primesc asistenţa medicală necesară.STANDARD 2 VIAŢĂ ACTIVĂ ŞI CONTACTE SOCIALECentrul rezidenţial încurajează şi promovează un stil de viaţă independent şi activRezultate aşteptate: Beneficiarii trăiesc într-un mediu de viaţă care promovează iniţiativa proprie şi răspunde dorinţelor şi aşteptărilor fiecăruiaS2.1 Centrul organizează pentru beneficiari sesiuni de informare în vederea menţinerii unui stil de viaţă activ şi sănătos.Sesiunile de informare privesc, în principal, regimul activ şi sănătos de viaţă, educaţie sexuală şi contraceptivă, educaţie împotriva fumatului şi a consumului de băuturi alcoolice, de droguri, etc.Im: Sesiunile de informare se consemnează în caietul de evidenţă privind informarea beneficiarilor.S2.2 Centrul încurajează viaţa activă a beneficiarilor.Centrul programează şi organizează activităţi de socializare şi de petrecere a timpului liber adresate beneficiarilor.Personalul centrului încurajează şi sprijină beneficiarii în vederea participării la activităţile cotidiene din centru, precum şi pentru implicarea în activităţile gospodăreşti (la prepararea alimentelor, în gospodării anexă, la întreţinerea plantelor, etc.Im: Programarea activităţilor pentru o viaţă activă este afişată la sediul centrului într-un loc accesibil beneficiarilor.S2.3 Centrul sprijină beneficiarii în scopul încurajării şi menţinerii relaţiilor cu rude şi prieteni.Centrul pune la dispoziţia beneficiarilor mijloace de comunicare la distanţă (telefon, calculator sau laptop cu acces la internet, facilitarea trimiterii şi primirii corespondenţei prin poştă).Beneficiarii pot primi vizite în camera personală sau în spaţiul special amenajat pentru socializare.Programul vizitelor şi modalitatea de desfăşurare a acestora se consemnează în Regulile casei.În cazul centrelor care nu deţin un calculator sau laptop cu acces la internet la data solicitării licenţei de funcţionare, acestea pot funcţiona în continuare cu condiţia să prevadă în planul de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant dotarea cu aceste echipamente în termen de maxim 2 ani, pentru a fi reacreditate.Im: Programul de vizită este afişat la intrarea în centru.MODULUL IV MEDIUL DE VIAŢĂSTANDARD 1 CAZARECentrul rezidenţial asigură fiecărui beneficiar un mediu de viaţă sigur şi confortabilRezultate aşteptate: Fiecare beneficiar este găzduit într-un centru care deţine facilităţile necesare vieţii zilniceS1.1. Centrul dispune de un plan de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant.Planul de îmbunătăţire şi adaptare permanentă a mediului ambiant are în vedere crearea unui mediu de viaţă cât mai prietenos şi confortabil. Planul poate avea în vedere de exemplu: lucrări pentru îmbunătăţirea condiţiilor de cazare, amenajarea spaţiilor interioare - zugrăvit, amenajarea spaţiilor exterioare: bănci, foişoare, spaţii verzi, dotări cu mijloace de transport proprii, etc.Im: Planul de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant este disponibil la sediul centrului.S1.2. Centrul alocă fiecărui beneficiar un spaţiu de cazare într-o cameră personală, amenajată corespunzător.În camera personală se alocă un spaţiu de 6 mp/beneficiar. Camera personală permite amplasarea unui mobilier minim, respectiv: un pat cu cazarmament complet, o noptieră, o masă, scaune, un dulap suficient de spaţios pentru păstrarea hainelor şi a lenjeriei personale, cuier, oglindă, lampă de iluminat pentru fiecare pat.Camera personală este destinată cazării a maxim 2 persoane.Camerele personale sunt separate pe sexe.Camera personală se poate utiliza şi de un cuplu căsătorit format din tineri care fac parte din grupul ţintă sau din tineri din care unul este rezident al centrului, iar celălalt nu are locuinţă şi nici mijloace financiare sau familie capabilă să susţină costurile unei locuinţe.În cazul centrelor care funcţionau şi erau acreditate la data solicitării acordării licenţei de funcţionare şi care nu îndeplinesc condiţiile menţionate, acestea pot funcţiona în continuare dar au obligaţia prevadă în planul de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant ca, în termen de maxim 5 ani, să asigure spaţiul personal fiecărui beneficiar şi să amenajeze camerele personale conform condiţiilor standardului, pentru a fi reacreditate.Im: Centrul asigură condiţii de cazare decente pentru fiecare beneficiar.S1.3. Centrul pune la dispoziţia beneficiarilor spaţii speciale pentru păstrarea obiectelor de valoare şi actelor personale.Centrul pune la dispoziţia fiecărui beneficiar un spaţiu de depozitare (pentru medicamente, bani sau alte valori, acte personale) care se închide cu cheie, aflată în posesia beneficiarului. O dublură a cheii se păstrează în fişet închis la conducătorul centrului.Pe cât posibil, spaţiul respectiv este amplasat într-una din piesele de mobilier din dormitor sau într-un fişet separat.În cazul centrelor care funcţionau şi erau acreditate la data solicitării acordării licenţei de funcţionare şi care nu îndeplinesc întocmai condiţiile menţionate, acestea pot funcţiona în continuare dar au obligaţia să prevadă în planul de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant ca, în termen de maxim 3 ani, să asigure dotările necesare pentru îndeplinirea condiţiilor, pentru a fi reacreditateIm: Valorile şi obiectele personale ale beneficiarilor sunt păstrate în condiţii de siguranţă.S1.4. Camerele personale sunt amenajate astfel încât să prevină riscul de accidente.În dormitoare este asigurată:- securizarea ferestrelor, securizarea instalaţiilor electrice, utilizarea de materiale antiderapante pentru pardoseală, fixarea cablurilor în afara drumului de acces obişnuit, etc.- securizarea uşilor cu sisteme de închidere accesibile beneficiarilor, dar şi personalului, în caz de urgenţă.În cazul centrelor care funcţionau şi erau acreditate la data solicitării acordării licenţei de funcţionare şi care nu îndeplinesc întocmai condiţiile menţionate, acestea pot funcţiona în continuare, dar au obligaţia să prevadă în planul de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant ca, în termen de maxim 3 ani, să amenajeze camerele personale conform tuturor condiţiilor standardului, pentru a fi reacreditate.Im: Camerele personale sunt amenajate şi dotate pentru a oferi condiţii de viaţă sigure.S1.5. Camerele personale dispun de echipamente şi instalaţii care asigură lumină şi ventilaţie naturală, precum şi o temperatură optimă în orice sezon.Ferestrele camerelor personale sunt astfel dimensionate încât să permită iluminatul şi ventilaţia naturală.Camerele personale dispun de instalaţiile/echipamentele adecvate pentru asigurarea încălzirii acestora în sezonul rece.Im: Camerele personale sunt amenajate şi dotate astfel încât să ofere un mediu de viaţă adecvat pentru menţinerea sănătăţii beneficiarilor.S1.6. Camerele personale se menţin curate şi după caz, igienizate.Camerele personale fac obiectul unui program de curăţenie şi de igienizare stabilit de beneficiari. Implicarea beneficiarilor în programul de curăţenie este prevăzută în Regulile casei.Im: Camerele personale sunt menţinute curate în permanenţă.S1.7. Centrul asigură obiecte de cazarmament adecvate şi păstrate în stare corespunzătoare (curate, neuzate, etc.).Fiecare beneficiar dispune de lenjerie de pat, pături şi alte obiecte de cazarmament, curate şi în stare bună, astfel încât să se asigure un minim de confort şi condiţii de igienă.După caz, centrul distribuie haine, încălţăminte şi lenjerie intimă beneficiarilor.Im: Fiecare beneficiar dispune de condiţii minime de confort pentru perioadele de somn şi odihnă.STANDARD 2 SPAŢII COMUNECentrul rezidenţial deţine spaţii comune suficiente şi adaptate pentru realizarea activităţilor zilniceRezultate aşteptate: Beneficiarii au acces la spaţii comune suficiente, sigure, accesibile, funcţionale şi confortabileS2.1 Spaţiile comune asigură condiţii minime de confort.Spaţiile comune deţin mijloace de iluminat natural şi artificial, ventilaţie naturală şi aparate de aer condiţionat, echipamente de încălzire pentru confort termic, mobilier adecvat.Centrul are amenajată cel puţin o cameră de odihnă/socializare pe timp de zi (dotată cu fotolii, canapea, tv, radio, etc.).În cazul centrelor care funcţionau şi erau acreditate la data solicitării acordării licenţei de funcţionare şi care nu îndeplinesc întocmai condiţiile menţionate, acestea pot funcţiona în continuare, dar au obligaţia să prevadă în planul de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant ca, în termen de maxim 5 ani, să amenajeze un spaţiu pentru socializare şi să doteze corespunzător spaţiile comune, pentru a fi reacreditate.Im: Beneficiarii frecventează spaţiile comune în condiţii de confort şi siguranţă.S2.2 Spaţiile comune se menţin curate şi igienizate.Spaţiile comune intens frecventate fac obiectul unui program de curăţenie zilnică.Im: Centrul menţine spaţiile comune într-o stare de curăţenie permanentă.STANDARD 3 SPAŢII IGIENICO-SANITARECentrul rezidenţial dispune de spaţii igienico-sanitare suficiente, accesibile şi funcţionaleRezultate aşteptate: Beneficiarii au acces la spaţii igienico-sanitare adecvateS3.1 Centrul deţine grupuri sanitare suficiente şi accesibile.Grupurile sanitare sunt separate pe sexe şi au acces direct din camera personală sau sunt plasate în imediata lor apropiere.Centrul deţine un grup sanitar la cel mult 4 beneficiari. Grupurile sanitare sunt dotate cu scaun de wc cu capac, chiuvete şi instalaţii de apă caldă şi rece, hârtie igienică şi săpun.Camerele personale care nu au grupuri sanitare proprii sunt dotate cu cel puţin cu o chiuvetă cu apă caldă şi rece.În cazul centrelor care funcţionau şi erau acreditate la data solicitării acordării licenţei de funcţionare şi care nu îndeplinesc întocmai condiţiile menţionate, acestea pot funcţiona în continuare, dar au obligaţia să prevadă în planul de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant ca, în termen de maxim 5 ani, să amenajeze grupurile sanitare conform condiţiilor standardului, pentru a fi reacreditate.Im: Grupurile sanitare sunt suficiente şi dotate corespunzător.S3.2 Centrul deţine spaţii suficiente şi adaptate pentru realizarea toaletei personale a beneficiarilor.Centrul este dotat cu minim un duş la cel mult 4 beneficiari şi cel puţin o baie cu cadă. Băile şi duşurile sunt asigurate cu apă caldă şi rece.În cazul centrelor care funcţionau şi erau acreditate la data solicitării acordării licenţei de funcţionare şi care nu îndeplinesc întocmai condiţiile referitoare la numărul duşurilor sau băilor, acestea pot funcţiona în continuare, dar au obligaţia să prevadă în planul de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant ca, în termen de maxim 5 ani, să amenajeze băile/duşurile corespunzător condiţiilor standardului, pentru a fi reacreditate.Im: Centrul deţine amenajările necesare (duşuri, săli de baie) pentru realizarea toaletei personale a beneficiarilor.S3.3 Spaţiile igienico-sanitare sunt astfel amenajate încât să fie evitată producerea de accidente şi să permită întreţinerea şi igienizarea curentă.Spaţiile igienico-sanitare sunt suficient de spaţioase pentru a evita riscul de lovire sau cădere, utilizează materiale care permit o igienizare adecvată, precum şi materiale sau covoraşe antiderapante, deţin instalaţii electrice bine izolate şi funcţionale, etc.Im: Centrul deţine spaţii igienico-sanitare suficiente şi adaptate nevoilor beneficiarilor.S3.4 Centrul deţine grupuri sanitare separate pentru personal.Grupurile sanitare pentru personal sunt separate pe sexe şi deservesc exclusiv personalul. Numărul grupurilor sanitare este suficient pentru personalul care activează în fiecare tură de zi şi de noapte.Centrul deţine minim cel puţin un grup sanitar pentru femei şi unul pentru bărbaţi, dotate cu chiuvete şi instalaţii de apă caldă şi rece, vas de wc, hârtie igienică şi săpun.În cazul centrelor care funcţionau şi erau acreditate la data solicitării acordării licenţei de funcţionare şi care nu îndeplinesc întocmai condiţiile referitoare la numărul grupurilor sanitare, acestea pot funcţiona în continuare, dar au obligaţia să prevadă în planul de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant ca, în termen de maxim 5 ani, să amenajeze grupurile sanitare destinate personalului corespunzător condiţiilor standardului, pentru a fi reacreditate.Im: Centrul amenajează grupuri sanitare separate pentru personalul propriu.S3.5 Centrul asigură igienizarea lenjeriei de pat şi a altor materiale şi echipamente textile, precum şi a lenjeriei personale şi hainelor beneficiarilor.Centrul deţine o spălătorie-uscătorie, amenajată conform normelor igienico-sanitare în vigoare sau are achiziţionate astfel de servicii.Im: Lenjeria de pat, alte obiecte de cazarmament, hainele şi lenjeria personală a beneficiarilor sunt spălate periodic.STANDARD 4 IGIENA ŞI CONTROLUL INFECŢIILORCentrul rezidenţial aplică măsurile de prevenire şi control a infecţiilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt protejaţi contra riscului infecţiilor.S4.1 Toate spaţiile, utilităţile, dotările, echipamentele şi materialele centrului sunt curate, igienizate, ferite de orice sursă de contaminare.Centrul elaborează şi aplică un program propriu de curăţenie (igienizare şi dezinfecţie) a tuturor spaţiilor, materialelor şi/sau echipamentelor aflate în dotare.Im: Toate spaţiile centrului (camere personale, spaţii comune, cabinete, birouri, grupuri igienico- sanitare), precum şi materialele şi echipamentele din dotare sunt păstrate curate în permanenţă.S4.2 Centrul deţine un spaţiu special pentru depozitarea materialelor igienico-sanitare.Centrul depozitează materialele igienico-sanitare şi de dezinfecţie în spaţii speciale la care au acces personalul de curăţenie şi cel care asigură aprovizionarea.Im: Materialele igienico-sanitare şi cele pentru dezinfecţie se păstrează în condiţii de siguranţă.S4.3 Centrul realizează colectarea şi depozitarea deşeurilor conform prevederilor legale în vigoare.Centrul dispune de containere pentru deşeuri şi spaţii speciale de depozitare a acestora.Im: Centrul ia toate măsurile de siguranţă pentru prevenirea infecţiilor posibil să fie transmise prin manevrarea sau depozitarea defectuoasă a deşeurilor.STANDARD 5 ALIMENTAŢIECentrul rezidenţial asigură condiţiile necesare pentru prepararea hranei şi servirea meselorRezultate aşteptate: Beneficiarii primesc alimentaţia necesară corespunzător nevoilor şi, pe cât posibil, preferinţelor lor.S5.1 Centrul deţine spaţii special destinate preparării şi păstrării alimentelor.Centrul deţine spaţii cu destinaţia de bucătărie, oficiu, cămară sau beci, dotate cu instalaţii şi aparatură specifice cum ar fi: chiuvete cu apă curentă caldă şi rece, instalaţii pentru gătit, frigider, congelator, hotă, maşină de spălat vase şi altele.Centrul încurajează beneficiarii să-şi prepare singuri hrana zilnică.Centrul oferă posibilitatea beneficiarilor să se aprovizioneze cu produse alimentare (sau le furnizează) pentru a-şi prepara singuri hrana zilnică sau le facilitează accesul la cantina socială.Centrul poate utiliza servicii de catering dacă beneficiarii le solicită şi/sau plătesc pentru acestea.Im: Păstrarea şi prepararea alimentelor se efectuează în spaţii special destinate activităţilor respective.S5.2 Centrul asigură spaţii adecvate pentru servirea meselor.Mesele se servesc, de regulă, în bucătărie. În funcţie de capacitate, centrul deţine o sală de mese, amenajată şi dotată cu materiale uşor de igienizat, cu mobilier suficient, funcţional şi confortabil, este bine iluminată, cu o ambianţă plăcută. Vesela şi tacâmurile sunt suficiente, adaptate nevoilor, după caz.Mesele se pot servi şi în camera personală dacă beneficiarii decid în acest sens.Im: Beneficiarii servesc masa în condiţii de siguranţă şi confort.S5.3 Spaţiile destinate preparării, păstrării alimentelor şi servirii meselor respectă normele igienico-sanitare şi de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare.Spaţiile pentru prepararea/păstrarea alimentelor şi pentru servirea meselor corespund cerinţelor de siguranţă, accesibilitate, funcţionalitate, precum şi normelor legale de igienă sanitară.Im: Centrul deţine avizele sanitare şi sanitar veterinare prevăzute de lege.S5.4 Centrul utilizează produsele obţinute din gospodăriile anexă proprii exclusiv pentru creşterea calităţii alimentaţiei oferite beneficiarilor.Centrul poate să înfiinţeze gospodării anexă cu profil agro-alimentar şi zootehnic: grădină de legume, livadă de pomi fructiferi, crescătorie de păsări şi animale, etc., produsele acestora fiind utilizate în folosul beneficiarilor.Beneficiarii sunt încurajaţi să participe activ la activităţile derulate în gospodăriile anexă, în funcţie de preferinţe.Gospodăriile anexă sunt deservite de beneficiari, de personalul centrului, precum şi de voluntari.Im: Centrul dezvoltă gospodării anexă ale căror produse pot contribui la creşterea calităţii vieţii beneficiarilor.MODULUL V DREPTURI ŞI ETICĂSTANDARD 1 RESPECTAREA DREPTURILOR BENEFICIARILOR ŞI A ETICII PROFESIONALECentrul rezidenţial respectă drepturile beneficiarilor prevăzute de legeRezultate aşteptate: Drepturile beneficiarilor sunt cunoscute şi respectate de personal.S1.1. Centrul elaborează şi aplică o Cartă a drepturilor beneficiarilor.Carta drepturilor beneficiarilor, denumită în continuare Cartă, se elaborează cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind drepturile beneficiarilor.1. de a fi informaţi asupra drepturilor şi responsabilităţilor lor în calitate de beneficiari ai serviciilor furnizorului şi de a fi consultaţi cu privire la toate deciziile care îi privesc;2. de a-şi desfăşura activităţile într-un mediu fizic accesibil, sigur, funcţional şi intim;3. de a consimţi asupra serviciilor asigurate prin contractul de furnizare servicii;4. de a beneficia de serviciile menţionate în contractul de furnizare servicii;5. de a li se păstra datele personale în siguranţă şi confidenţialitate;6. de a nu fi abuzaţi, neglijaţi, abandonaţi, pedepsiţi, hărţuiţi sau exploataţi sexual;7. de a face sugestii şi reclamaţii fără teamă de consecinţe;8. de a nu fi exploataţi economic privind banii, proprietăţile sau să le fie pretinse sume băneşti ce depăşesc taxele convenite pentru servicii;9. de a nu li se impune restricţii de natură fizică ori psihică, în afara celor stabilite de medic sau alt personal calificat, precum şi a celor convenite prin contractul de furnizare servicii;10. de a fi trataţi şi de a avea acces la servicii, fără discriminare;11. de a beneficia de intimitate;12. de a-şi manifesta şi exercita liber orientările şi interesele culturale, etnice, religioase, sexuale, conform legii;13. de a-şi dezvolta talentele şi abilităţile;14. de a-şi utiliza aşa cum doresc lucrurile personale;15. de a-şi gestiona aşa cum doresc resursele financiare;16. de a practica cultul religios dorit;17. de a nu desfăşura activităţi lucrative, aducătoare de venituri pentru centru, împotriva voinţei lor;18. de a accesa toate spaţiile şi echipamentele comune;19. de a fi informaţi despre activităţile desfăşurate şi procedurile aplicate în centru şi de a-şi putea exprima liber opiniile în legătură cu acestea;20. de a fi consultaţi cu privire la serviciile furnizate.Im: Carta este disponibilă, pe suport de hârtie, la sediul centrului.S1.2. Centrul informează beneficiarii asupra drepturilor lor.Centrul asigură informarea beneficiarilor cu privire la drepturile înscrise în Cartă, odată cu încheierea contractului de furnizare servicii.Im: Informarea beneficiarilor cu privire la drepturile înscrise în Cartă se consemnează în registrul de evidenţă pentru informarea beneficiarilor.S1.3. Personalul centrului cunoaşte şi respectă prevederile Cartei.Centrul planifică şi organizează sesiuni de instruire a personalului privind respectarea drepturilor beneficiarilor înscrise în Cartă.Im: Sesiunile de instruire sunt consemnate în registrul de evidenţă privind perfecţionarea continuă a personalului.S1.4. Centrul măsoară gradul de satisfacţie a beneficiarilor cu privire la activitatea desfăşurată.În scopul autoevaluării calităţii activităţii proprii, centrul deţine şi aplică o procedură proprie de măsurare a gradului de satisfacţie a beneficiarilor care menţionează metodologia şi instrumentele utilizate. Se pot utiliza chestionare. Modelul chestionarului este stabilit de conducătorul centrului.Im: Procedura (chestionarul)de măsurare a gradului de satisfacţie a beneficiarilor este disponibilă pe suport de hârtie la sediul centrului.S1.5. Centrul îşi desfăşoară activitatea în baza unui Cod de etică.Centrul deţine şi aplică un Cod propriu de etică care cuprinde un set de reguli ce privesc, în principal, asigurarea unui tratament egal pentru toţi beneficiarii, fără nici un fel de discriminare, acordarea serviciilor exclusiv în interesul beneficiarilor şi pentru protecţia acestora, respectarea eticii profesionale în relaţia cu beneficiarii.Im: Codul de etică este disponibil, pe suport de hârtie, la sediul centrului.S1.6. Centrul se asigură că personalul cunoaşte şi aplică Codul de etică.Centrul organizează sesiuni de instruire a personalului privind prevederile Codului de etică.Im: Sesiunile de instruire a personalului privind prevederile Codului de etică sunt consemnate în registrul de evidenţă privind perfecţionarea continuă a personalului.S1.7. Centrul se asigură că personalul cunoaşte modalităţile de abordare şi relaţionare cu beneficiarii, în funcţie de situaţiile particulare în care aceştia se află.Centrul instruieşte personalul cu privire la metodele de abordare, comunicare şi relaţionare cu beneficiarii, în funcţie de particularităţile psiho-comportamentale ale acestora.Im: Instruirea personalului se consemnează în registrul privind perfecţionarea continuă a acestuia.STANDARDUL 2 PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ABUZURILOR ŞI NEGLIJĂRIICentrul rezidenţial ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilorRezultate aşteptate: Beneficiarii sunt protejaţi împotriva abuzurilor, neglijării, discriminării sau tratamentului degradant sau inumanS2.1 Centrul utilizează o procedură proprie pentru identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijenţă în rândurile propriilor beneficiari.Centrul elaborează şi aplică propria procedură privind cazurile de abuz şi neglijenţă.Se ia în considerare oricare formă de abuz (fizic, psihic, economic) şi orice formă de neglijare a persoanei sau de tratament degradant la care poate fi supus beneficiarul de către personalul centrului, alţi beneficiari, eventual membri de familie/reprezentanţi legali.Im: Procedura privind identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijenţă este disponibilă, pe suport de hârtie la sediul centrului.S2.2 Centrul încurajează şi sprijină beneficiarii pentru a sesiza orice formă de abuz, neglijare sau tratament degradant la care sunt supuşi de persoanele cu care vin în contact, atât în centru, cât şi în familie sau în comunitate.Centrul organizează sesiuni de informare a beneficiarilor cu privire la tipurile de abuz, modalitatea de identificare şi sesizare a eventualelor abuzuri sau alte forme de tratament degradant.Im: Sesiunile de informare se înscriu în registrul de evidenţă privind informarea beneficiarilor.S2.3 Centrul organizează sesiuni de instruire a personalului propriu privind cunoaşterea şi combaterea formelor de abuz şi neglijare.Centrul instruieşte personalul cu privire la: prevenirea şi combaterea oricărei forme de abuz în relaţia cu beneficiarii pe parcursul derulării activităţilor din centru, modalităţile de sesizare a eventualelor forme de abuz la care pot fi supuşi beneficiarii în familie sau în comunitate.Im: Sesiunile de instruire a personalului se înscriu în registrul de evidenţă privind perfecţionarea continuă a personalului.S2.4 Centrul aplică prevederile legale cu privire la semnalarea, către organismele/instituţiile competente, a oricărei situaţii de abuz şi neglijare identificată şi ia toate măsurile de remediere, în regim de urgenţă.Conducătorul centrului deţine un registru de evidenţă a abuzurilor şi incidentelor deosebite în care menţionează cazurile de abuz identificate, instituţiile sesizate şi, după caz, măsurile întreprinse.Im: Registrul de evidenţă a abuzurilor şi incidentelor deosebite este disponibil la sediul centrului.STANDARD 3 SESIZĂRI/RECLAMAŢIICentrul rezidenţial încurajează beneficiarii să-şi exprime opinia asupra oricăror aspecte care privesc activitatea centrului.Rezultate aşteptate: Aspectele şi situaţiile care nemulţumesc beneficiarii sunt cunoscute astfel încât să poată fi remediate în timp util.S3.1 Centrul asigură condiţiile necesare pentru exprimarea opiniei beneficiarilor cu privire la serviciile primite.Centrul îşi stabileşte propria procedură privind sesizările şi reclamaţiile prin care se stabileşte: modul de comunicare cu beneficiarii, modul de formulare al sesizărilor şi reclamaţiilor, cui se adresează şi cum se înregistrează, modalitatea de răspuns către beneficiari şi modul de soluţionare.Centrul pune la dispoziţia beneficiarilor un recipient de tip cutie poştală, în care aceştia pot depune sesizări/reclamaţii scrise cu privire la aspectele negative constatate, dar şi propuneri privind îmbunătăţirea activităţii centrului.Conţinutul cutiei se verifică săptămânal de conducătorul centrului, în prezenţa a doi beneficiari şi se înregistrează pe loc în Registrul de evidenţă a sesizărilor/reclamaţiilor cu dată şi număr.Im: Cutia pentru sesizări şi reclamaţii este dispusă într-un loc accesibil tuturor beneficiarilor.S3.2 Centrul asigură înregistrarea şi arhivarea sesizărilor şi reclamaţiilor.Sesizările/reclamaţiile depuse în recipientul cu această destinaţie se înregistrează într-un registru de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor, cu dată şi număr.Sesizările şi reclamaţiile se arhivează într-un dosar şi se păstrează la sediul centrului cel puţin 2 ani de la înregistrare.Im: Registrul de evidenţă a sesizărilor/reclamaţiilor beneficiarilor şi dosarul în care acestea sunt arhivate sunt disponibile la sediul centrului.STANDARDUL 4 NOTIFICAREA INCIDENTELOR DEOSEBITECentrul rezidenţial aplică reguli clare privind notificarea incidentelor deosebite petrecute în procesul de furnizare a serviciilorRezultate aşteptate: Posibilele incidente ce pot apare în perioada de rezidenţă a beneficiarului sunt cunoscute de familie şi/sau de instituţiile competenteS4.1 Centrul asigură evidenţa incidentelor deosebite care afectează beneficiarul.Centrul înregistrează incidentele deosebite care afectează integritatea fizică şi psihică a beneficiarului (îmbolnăviri, accidente, agresiuni, etc.) sau alte incidente în care acesta a fost implicat (plecare neautorizată din centru, furt, comportament imoral, etc.) în caietul de evidenţă a abuzurilor şi incidentelor deosebite. În caiet se consemnează data producerii incidentului, natura acestuia, consecinţele asupra beneficiarului identificat prin nume, prenume şi vârstă, data notificării familiei şi/sau a instituţiilor competente ce trebuie informate conform legii, măsuri luate.Im: Caietul de evidenţă a abuzurilor şi incidentelor deosebite este disponibil la sediul centrului.S4.2 Centrul informează rudele beneficiarului cu privire la incidentele deosebite care afectează sau implică beneficiarul.Centrul notifică telefonic, în scris sau prin e-mail rudele beneficiarului cu privire la incidentele deosebite care au afectat beneficiarul sau în care acesta a fost implicat. În caz de îmbolnăvire gravă a beneficiarului, notificarea se comunică/transmite în maxim 48 de ore de la producerea acesteia, iar în caz de deces, în termen de maxim 24 de ore.Pentru beneficiarii care nu au rude care pot fi supuse obligaţiei de întreţinere, în caz de deces, centrul are responsabilitatea întocmirii actelor şi realizării formalităţilor de înmormântare.Im: Notificările către rude se consemnează în caietul de evidenţă a abuzurilor şi incidentelor deosebite.S4.3 Centrul informează instituţiile competente cu privire la toate incidentele deosebite petrecute în centru.În situaţii deosebite, când s-a produs o vătămare corporală importantă ori accident, a apărut un focar de boli transmisibile, au fost constatate fapte care pot constitui contravenţii sau infracţiuni, s-au semnalat orice alte evenimente care afectează calitatea vieţii beneficiarilor, centrul informează organele competente prevăzute de lege (procuratură, poliţie, direcţie de sănătate publică, etc.).Notificarea se realizează în maxim 24 de ore de la producerea incidentuluiIm: Notificările transmise către instituţiile publice se consemnează în caietul de evidenţă a abuzurilor şi incidentelor deosebite.MODUL VI MANAGEMENT ŞI RESURSE UMANESTANDARD 1 ADMINISTRARE, ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARECentrul rezidenţial respectă prevederile legale privind organizarea şi funcţionarea sa.Rezultate aşteptate: Beneficiarii primesc servicii într-un centru care funcţionează în condiţiile legii.S1.1. Centrul este administrat şi coordonat de personal de conducere competent.Conducerea centrului se află în sarcina unui director, pentru serviciile sociale cu personalitate juridică sau unui şef de centru, în cazul celor fără personalitate juridică.Conducătorul centrului este absolvent de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă sau echivalentă.Conducătorul centrului este capabil să asigure un management eficient şi modern, care să contribuie la creşterea permanentă a calităţii serviciilor acordate de centru.Im: Fişa de post a conducătorului centrului, precum şi rapoartele/fişele de evaluare a activităţii acestuia sunt disponibile la sediul centrului.S1.2. Centrul funcţionează conform prevederilor regulamentului propriu de organizare şi funcţionare.Centrul deţine şi aplică un regulament propriu de organizare şi funcţionare, elaborat cu respectarea prevederilor regulamentului cadru de organizare şi funcţionare în vigoare.Im: Un exemplar al regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, pe suport de hârtie şi organigrama centrului sunt disponibile la sediul centrului.S1.3. Centrul asigură instruirea personalului în vederea cunoaşterii procedurilor utilizate în centru.Centrul consemnează în caietul de evidenţă privind perfecţionarea continuă a personalului toate sesiunile de instruire referitoare la cunoaşterea în detaliu a procedurilor utilizate în centru.Im: Instruirea personalului privind cunoaşterea procedurilor utilizate în centru se consemnează în registrul de evidenţă privind perfecţionarea continuă a personalului.S1.4. Centrul facilitează participarea tuturor beneficiarilor şi a personalului la stabilirea obiectivelor şi priorităţilor de dezvoltare, în vederea creşterii calităţii serviciilor.Centrul încurajează şi creează condiţiile de implicare activă a beneficiarilor şi personalului în elaborarea unui plan propriu de dezvoltare care are în vedere îmbunătăţirea activităţii şi creşterea calităţii vieţii beneficiarilor. Planul propriu de dezvoltare include şi planul de amenajare şi adaptare a mediului ambiant.Im: Planul propriu de dezvoltare este disponibil, pe suport de hârtie, la sediul centrului.S1.5. Conducerea centrului cunoaşte şi aplică normele legale privind gestionarea şi administrarea resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului.Centrul este evaluat periodic de autoritatea/organizaţia/instituţia care îl coordonează metodologic şi/sau îl finanţează, conform unui set de indicatori care privesc eficienţa administrării resurselor umane, financiare, material, precum şi eficacitatea şi performanţa activităţii desfăşurate.Centrul este supus unui audit intern/evaluare internă, cel puţin o dată la 5 ani, în baza indicatorilor proprii de măsurare a eficienţei, eficacităţii şi performanţei activităţii sale.Centrul deţine (sau după caz, poate prezenta) documentele financiar-contabile, precum şi rapoartele de control ale organismelor prevăzute de lege (ex: Curtea de Conturi, Inspecţia Muncii, şa.).Im: Indicatorii şi rapoartele de audit intern/evaluare internă sunt disponibile la sediul centrului, pe suport de hârtie, precum şi documentele financiar contabile şi rapoartele de inspecţie sau control.S1.6. Centrul se asigură că beneficiarii şi orice persoană interesată, precum şi instituţiile publice cu responsabilităţi în domeniul protecţiei sociale, cunosc activitatea şi performanţele sale.Conducătorul centrului elaborează anual un raport de activitate. Raportul de activitate poate fi publicat pe site-ul furnizorului şi/sau al primăriei pe a cărei rază teritorială îşi are sediul centrul.Raportul de activitate se finalizează în luna februarie a anului curent pentru anul anterior.Im: Raportul de activitate, pe suport de hârtie, este disponibil la sediul centrului şi este public.S1.7. Conducerea centrului asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor.Centrul transmite semestrial lista beneficiarilor aflaţi în centru către serviciul public de asistenţă socială pe a cărui rază teritorială îşi are sediul.Centrul promovează relaţiile de colaborare cu serviciile publice de asistenţă socială, precum şi cu alţi furnizori publici şi privaţi de servicii sociale, pentru soluţionarea situaţiilor de dificultate în care se află beneficiarul, precum şi pentru a face cunoscută activitatea desfăşurată.Centrul participă la evenimente şi programe comune cu alte servicii sociale din comunitate.Im: Centrul consemnează şi păstrează corespondenţa cu orice autoritate publică sau instituţie publică, cu organizaţii ale societăţii civile, culte, etc., sau orice alte documente care evidenţiază colaborarea sau parteneriatul cu acestea.STANDARD 2 RESURSE UMANECentrul rezidenţial dispune de o structură de personal capabil să asigure activităţile şi serviciile acordate, în concordanţă cu scopul/funcţiile centrului şi cu nevoile beneficiarilorRezultate aşteptate: Beneficiarii sunt asistaţi de personal suficient şi competentS2.1 Structura de personal a centrului corespunde din punct de vedere al calificării cu serviciile acordate.Pentru activitatea curentă, centrul dispune de un asistent social şi personal de curăţenie.Pentru serviciile/activităţile de integrare/reintegrare socială, centrul angajează personal calificat sau achiziţionează serviciile unor specialişti şi/sau poate încheia contracte de voluntariat pentru realizarea unor activităţi de suport.Im: Statul de funcţii aprobat, în copie, precum şi contractele de prestări servicii încheiate cu diverşi specialişti sau contractele de voluntariat sunt disponibile la sediul centrului.S2.2 Conducerea centrului respectă dispoziţiile legale privind angajarea personalului.Personalul este angajat cu respectarea condiţiilor prevăzute în Codul Muncii.Pe lângă angajaţii proprii şi/sau personalul de specialitate ale căror servicii sunt achiziţionate, centrul încurajează folosirea voluntarilor şi încheie cu aceştia contracte de voluntariat, conform legii.Im: Contractele de muncă, contractele de prestări servicii, contractele de voluntariat (în original sau în copie) sunt disponibile la sediul centrului şi angajaţii sunt înscrişi în REVISAL.S2.3 Conducerea centrului întocmeşte fişa postului pentru fiecare persoană angajată.În fişele de post se înscriu atribuţiile concrete ale angajatului, relaţiile de subordonare şi de colaborare. Fiecare fişă de post este semnată de persoana care a întocmit-o şi de angajat.Fişele de post se revizuiesc anual în luna decembrie, precum şi ori de câte ori atribuţiile angajatului se modifică.Im: Fişele de post ale personalului sunt disponibile la sediul centrului.S2.4 Conducerea centrului realizează anual evaluarea personalului.Fişele de evaluare descriu atribuţiile persoanei şi notează gradul de îndeplinire şi performanţele acesteia, pe o scală de la 1 la 5.Fiecare fişă de evaluare este semnată de persoana care a întocmit-o şi de către persoana evaluată.Fişele de evaluare se întocmesc cel târziu în luna februarie a fiecărui an, pentru anul anterior.Im: Fişele de evaluare ale personalului sunt disponibile la sediul centrului.S2.5 Centrul asigură toate informaţiile necesare privind activitatea desfăşurată zilnic.Centrul afişează numele şi programul zilnic de lucru al personalului de conducere şi al personalului de specialitate care funcţionează în cabinetele de specialitate.Im: Programul zilnic de lucru este afişat la loc vizibil la birouri/oficii şi cabinetele de specialitate.S2.6 Centrul se asigură că personalul propriu are create oportunităţile şi condiţiile necesare creşterii performanţelor profesionale.Centrul elaborează şi aplică un plan de instruire şi formare profesională pentru angajaţii proprii.Pentru înregistrarea sesiunilor de instruire a personalului, centrul deţine şi utilizează un caiet de evidenţă privind perfecţionarea continuă a personalului, în care consemnează numele persoanelor instruite, data sesiunii de instruire, tema instruirii, numele persoanei care a realizat instruirea, semnătura persoanei instruite şi ce a instructorului.Im: Planul de instruire şi formare profesională este disponibil la sediul centrului, precum şi copii după atestatele, certificatele, diplomele obţinute de personalul centrului.  +  Secţiunea a 2-a Clarificări privind modalitatea de autoevaluare a îndeplinirii standardelor minime de calitate pentru centrele rezidenţiale pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copiluluiPentru a obţine licenţa de funcţionare, centrele rezidenţiale pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului, denumite în continuare centre rezidenţiale, trebuie să îndeplinească un punctaj ce poate varia între 78 şi 80 de puncte.Pentru un punctaj de 78 de puncte, centrul rezidenţial trebuie să îndeplinească obligatoriu standardele minime de calitate prevăzute la Modulele I, II, V, VI, cele prevăzute la Modulul III cu excepţia condiţiei S1.4 de la Standardul 1, precum şi cele prevăzute la Modulul IV cu excepţia condiţiei S5.4 de la Standardul 5.Pentru centrul rezidenţial care, pe lângă standardele minime de calitate pentru care se întruneşte punctajul de 78 de puncte, furnizează serviciile/desfăşoară activităţile prevăzute la standardele/condiţiile exceptate, respectiv condiţia S1.4 de la Standardul 1 al Modulului III sau/şi condiţia S5.4 de la Standardul 5 al Modulului IV, este obligatorie notarea acestora, iar punctajul poate varia între 79-80 de puncte.Fişa de autoevaluare pentru centrele rezidenţiale se completează după modelul prevăzut în Anexa nr. 9 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, după cum urmează:MODELFIŞĂ DE AUTOEVALUARE*Font 7*                                                            ┌─────────────┬─────────────┬────────────────────────────────────────────┐                                                            │Punctaj maxim│Punctaj │ Observaţii │                                                            │al standar- │rezultat │ │                                                            │delor minime │în urma │ │                                                            │de calitate │autoevaluării│ │                                                            │ │îndeplinirii │ │                                                            │ │standardelor │ │                                                            │ │minime de │ │                                                            │ │calitate │ │┌───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│MODULUL I ACCESAREA SERVICIULUI (Standardele 1-3) │ 11 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 1 INFORMARE │TOTAL: 4 │TOTAL: │ ││Centrul rezidenţial realizează informarea potenţialilor │ │ │ ││beneficiari şi a publicului cu privire la scopul │ │ │ ││său/funcţiile sale şi serviciile oferite │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Potenţialii beneficiari au acces la │ │ │ ││informaţii referitoare la modul de organizare şi │ │ │ ││funcţionare a centrului rezidenţial, scopul/funcţiile │ │ │ ││acestuia, condiţiile de admitere şi oferta de servicii, │ │ │ ││drepturile şi obligaţiile persoanelor beneficiare │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.1 Centrul deţine şi pune la dispoziţia publicului │ │ │ ││materiale informative privind activităţile derulate şi │ │ │ ││serviciile oferite. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.2 Centrul facilitează accesul potenţialilor beneficiari │ │ │ ││anterior admiterii beneficiarilor, pentru a cunoaşte │ │ │ ││condiţiile de locuit şi de desfăşurare a activităţilor/ │ │ │ ││serviciilor, în baza unui program de vizită. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.3 Centrul elaborează şi utilizează un Ghid al │ │ │ ││beneficiarului pentru informarea acestuia cu privire la │ │ │ ││serviciile şi facilităţile oferite. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.4 Centrul realizează informarea continuă a │ │ │ ││beneficiarilor asupra activităţilor/serviciilor derulate, │ │ │ ││procedurilor utilizate, precum şi a oricăror aspecte │ │ │ ││considerate utile. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 2 ADMITERE │TOTAL: 5 │TOTAL: │ ││Centrul rezidenţial realizează admiterea beneficiarilor în │ │ │ ││condiţiile legii şi numai dacă pot acorda serviciile minim │ │ │ ││necesare pentru a răspunde nevoilor beneficiarilor │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii cunosc şi acceptă │ │ │ ││condiţiile de admitere în centrul rezidenţial │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.1 Centrul elaborează şi aplică o procedură proprie de │ │ │ ││admitere │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.2 Centrul asigură evidenţa beneficiarilor admişi. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.3 Admiterea în centru se realizează cu încheierea unui │ │ │ ││contract de furnizare servicii. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.4 Centrul întocmeşte, pentru fiecare beneficiar, │ │ │ ││dosarul personal al beneficiarului. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.5 Centrul asigură arhivarea dosarelor personale ale │ │ │ ││beneficiarilor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 3 ÎNCETARE SERVICII │TOTAL: 2 │TOTAL: │ ││Încetarea serviciilor se realizează la cererea │ │ │ ││beneficiarilor, precum şi în alte condiţii cunoscute şi │ │ │ ││acceptate de aceştia │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt găzduiţi şi primesc │ │ │ ││servicii în centrul rezidenţial pe perioada pe care o │ │ │ ││doresc, cu încadrare în perioada maximă admisă, cu excepţia│ │ │ ││situaţiilor speciale prevăzute de lege sau a celor │ │ │ ││stipulate în procedura de ieşire sau în contractul de │ │ │ ││furnizare servicii │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.1 Centrul stabileşte şi aduce la cunoştinţa │ │ │ ││beneficiarilor condiţiile de încetare/sistare a serviciilor│ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.2 Centrul asigură comunicarea permanentă cu serviciul │ │ │ ││public de asistenţă socială. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│MODUL II EVALUARE ŞI PLANIFICARE │ 10 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 1 EVALUARE │TOTAL: 4 │TOTAL: │ ││Asistarea şi găzduirea beneficiarilor în centrul │ │ │ ││rezidenţial se realizează în baza evaluării nevoilor │ │ │ ││individuale şi situaţiei personale a fiecărui beneficiar. │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt găzduiţi în centre │ │ │ ││rezidenţiale care asigură condiţii de viaţă adecvate şi │ │ │ ││activităţi/servicii care promovează integrarea/reintegrarea│ │ │ ││socială a acestora. │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.1 Fiecare beneficiar este găzduit şi primeşte sprijin │ │ │ ││pentru integrare/reintegrare socială în baza unei evaluări │ │ │ ││a nevoilor individuale. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.2 Centrul are capacitatea de a realiza evaluarea │ │ │ ││nevoilor beneficiarilor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.3 Centrul efectuează reevaluarea nevoilor beneficiarilor│ │ │ ││conform unui calendar prestabilit. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.4 Evaluarea/reevaluarea nevoilor beneficiarului se │ │ │ ││efectuează cu implicarea acestuia. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 2 PLANIFICARE ACTIVITĂŢI/SERVICII │TOTAL: 6 │TOTAL: │ ││Centrul rezidenţial acordă servicii fiecărui beneficiar │ │ │ ││conform unui plan individualizat de intervenţie │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Fiecare beneficiar primeşte serviciile│ │ │ ││necesare, în funcţie de nevoile individuale │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.1 Centrul desfăşoară activităţi/acordă servicii în baza │ │ │ ││unui plan individualizat de intervenţie. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.2 Centrul are capacitatea de a realiza şi aplica │ │ │ ││planul individualizat de intervenţie al beneficiarului. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.3 Planul individualizat de intervenţie este revizuit │ │ │ ││după fiecare reevaluare. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.4 Planul individualizat de intervenţie se întocmeşte cu │ │ │ ││consultarea beneficiarului. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.5 Centrul asigură monitorizarea situaţiei beneficiarului│ │ │ ││şi a aplicării planului individualizat de intervenţie. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.6 Centrul asigură păstrarea datelor personale şi │ │ │ ││informaţiilor cuprinse în documentele componente ale │ │ │ ││dosarelor personale şi dosarelor de servicii ale │ │ │ ││beneficiarilor în regim de confidenţialitate, cu │ │ │ ││respectarea prevederilor legale. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│MODUL III ACTIVITĂŢI DERULATE/SERVICII ACORDATE │ 9 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 1 INTEGRARE/REINTEGRARE SOCIALĂ │TOTAL: 6 │TOTAL: │ ││Centrul rezidenţial promovează integrarea/reintegrarea │ │ │ ││socială a beneficiarilor │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt încurajaţi şi │ │ │ ││sprijiniţi să se integreze pe deplin în familie, în │ │ │ ││comunitate şi în societate în general │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.1 Centrul elaborează şi aplică programe de integrare/ │ │ │ ││reintegrare socială pentru beneficiari. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.2 Centrul facilitează participarea beneficiarilor la │ │ │ ││programele de integrare/reintegrare socială. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.3 Centrul dispune de spaţii amenajate şi dotate │ │ │ ││corespunzător desfăşurării activităţilor/terapiilor de │ │ │ ││integrare/reintegrare socială. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.4 Centrul realizează evidenţa zilnică a activităţilor/ │ │ │Se notează doar dacă în centru sunt găzduiţi││serviciilor de integrare/reintegrare socială. │ 1 │ │beneficiari care necesită programe de ││ │ │ │integrare/reintegrare socială │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.5 Centrul promovează buna convieţuire a beneficiarilor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.6 Centrul facilitează accesul fiecărui beneficiar la │ │ │ ││servicii medicale. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 2 VIAŢĂ ACTIVĂ ŞI CONTACTE SOCIALE │TOTAL: 3 │TOTAL: │ ││Centrul rezidenţial încurajează şi promovează un stil de │ │ │ ││viaţă independent şi activ │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii trăiesc într-un mediu de │ │ │ ││viaţă care promovează iniţiativa proprie şi răspunde │ │ │ ││dorinţelor şi aşteptărilor fiecăruia │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.1 Centrul organizează pentru beneficiari sesiuni de │ │ │ ││informare în vederea menţinerii unui stil de viaţă activ şi│ │ │ ││sănătos. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.2 Centrul încurajează viaţa activă a beneficiarilor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.3 Centrul sprijină beneficiarii în scopul încurajării şi│ │ │ ││menţinerii relaţiilor cu rude şi prieteni. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│MODULUL IV MEDIUL DE VIAŢĂ │ 21 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 1 CAZARE │TOTAL: 7 │TOTAL: │ ││Centrul rezidenţial asigură fiecărui beneficiar un mediu de│ │ │ ││viaţă sigur şi confortabil │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Fiecare beneficiar este găzduit │ │ │ ││într-un centru care deţine facilităţile necesare vieţii │ │ │ ││zilnice │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.1 Centrul dispune de un plan de îmbunătăţire şi adaptare│ │ │ ││a mediului ambiant. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.2 Centrul alocă fiecărui beneficiar un spaţiu de cazare │ │ │ ││într-o cameră personală, amenajată corespunzător. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.3 Centrul pune la dispoziţia beneficiarilor spaţii │ │ │ ││speciale pentru păstrarea obiectelor de valoare şi actelor │ │ │ ││personale. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.4 Camerele personale sunt amenajate astfel încât să │ │ │ ││prevină riscul de accidente. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.5 Camerele personale dispun de echipamente şi instalaţii│ │ │ ││care asigură lumină şi ventilaţie naturală, precum şi o │ │ │ ││temperatură optimă în orice sezon. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.6 Camerele personale se menţin curate şi după caz, │ │ │ ││igienizate. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.7 Centrul asigură obiecte de cazarmament adecvate şi │ │ │ ││păstrate în stare corespunzătoare (curate, neuzate, etc.). │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 2 SPAŢII COMUNE │TOTAL: 2 │TOTAL: │ ││Centrul rezidenţial deţine spaţii comune suficiente şi │ │ │ ││adaptate pentru realizarea activităţilor zilnice │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii au acces la spaţii comune│ │ │ ││suficiente, sigure, accesibile, funcţionale şi confortabile│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.1 Spaţiile comune asigură condiţii minime de confort. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.2 Spaţiile comune se menţin curate şi igienizate. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 3 SPAŢII IGIENICO-SANITARE │TOTAL: 5 │TOTAL: │ ││Centrul rezidenţial dispune de spaţii igienico- sanitare │ │ │ ││suficiente, accesibile şi funcţionale │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii au acces la spaţii │ │ │ ││igienico-sanitare adecvate │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.1 Centrul deţine grupuri sanitare suficiente şi │ │ │ ││accesibile. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.2 Centrul deţine spaţii suficiente şi adaptate pentru │ │ │ ││realizarea toaletei personale a beneficiarilor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.3 Spaţiile igienico-sanitare sunt astfel amenajate încât│ │ │ ││să fie evitată producerea de accidente şi să permită │ │ │ ││întreţinerea şi igienizarea curentă. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.4 Centrul deţine grupuri sanitare separate pentru │ │ │ ││personal. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.5 Centrul asigură igienizarea lenjeriei de pat şi a │ │ │ ││altor materiale şi echipamente textile, precum şi a │ │ │ ││lenjeriei personale şi hainelor beneficiarilor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 4 IGIENA ŞI CONTROLUL INFECŢIILOR │TOTAL: 3 │TOTAL: │ ││Centrul rezidenţial aplică măsurile de prevenire şi control│ │ │ ││a infecţiilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare. │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt protejaţi contra │ │ │ ││riscului infecţiilor. │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S4.1 Toate spaţiile, utilităţile, dotările, echipamentele │ │ │ ││şi materialele centrului sunt curate, igienizate, ferite de│ │ │ ││orice sursă de contaminare. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S4.2 Centrul deţine un spaţiu special pentru depozitarea │ │ │ ││materialelor igienico-sanitare. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S4.3 Centrul realizează colectarea şi depozitarea │ │ │ ││deşeurilor conform prevederilor legale în vigoare. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 5 ALIMENTAŢIE │TOTAL: 4 │TOTAL: │ ││Centrul rezidenţial asigură condiţiile necesare pentru │ │ │ ││prepararea hranei şi servirea meselor │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii primesc alimentaţia │ │ │ ││necesară corespunzător nevoilor şi, pe cât posibil, │ │ │ ││preferinţelor lor. │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S5.1 Centrul deţine spaţii special destinate preparării şi │ │ │ ││păstrării alimentelor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S5.2 Centrul asigură spaţii adecvate pentru servirea │ │ │ ││meselor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S5.3 Spaţiile destinate preparării, păstrării alimentelor │ │ │ ││şi servirii meselor respectă normele igienico-sanitare şi │ │ │ ││de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S5.4 Centrul utilizează produsele obţinute din gospodăriile│ │ │Se notează doar în cazul în care centrul are││anexă proprii exclusiv pentru creşterea calităţii │ │ │înfiinţată o gospodărie anexă ││alimentaţiei oferite beneficiarilor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│MODULUL V DREPTURI ŞI ETICĂ │ 16 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 1 RESPECTAREA DREPTURILOR BENEFICIARILOR ŞI A │ │ │ ││ETICII PROFESIONALE │TOTAL: 7 │TOTAL: │ ││Centrul rezidenţial respectă drepturile beneficiarilor │ │ │ ││prevăzute de lege │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Drepturile beneficiarilor sunt │ │ │ ││cunoscute şi respectate de personal. │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.1 Centrul elaborează şi aplică o Cartă a drepturilor │ │ │ ││beneficiarilor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.2 Centrul informează beneficiarii asupra │ │ │ ││drepturilor lor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.3 Personalul centrului cunoaşte şi respectă prevederile │ │ │ ││Cartei. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.4 Centrul măsoară gradul de satisfacţie a beneficiarilor│ │ │ ││cu privire la activitatea desfăşurată. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.5 Centrul îşi desfăşoară activitatea în baza unui Cod de│ │ │ ││etică. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.6 Centrul se asigură că personalul cunoaşte şi aplică │ │ │ ││Codul de etică. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.7 Centrul se asigură că personalul cunoaşte modalităţile│ │ │ ││de abordare şi relaţionare cu beneficiarii, în funcţie de │ │ │ ││situaţiile particulare în care aceştia se află. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARDUL 2 PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ABUZURILOR ŞI NEGLIJĂRII │TOTAL: 4 │TOTAL: │ ││Centrul rezidenţial ia măsuri pentru prevenirea şi │ │ │ ││combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, │ │ │ ││degradant asupra beneficiarilor │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt protejaţi împotriva │ │ │ ││abuzurilor, neglijării, discriminării sau tratamentului │ │ │ ││degradant sau inuman │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.1 Centrul utilizează o procedură proprie pentru │ │ │ ││identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz│ │ │ ││şi neglijenţă în rândurile propriilor beneficiari. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.2 Centrul încurajează şi sprijină beneficiarii pentru a │ │ │ ││sesiza orice formă de abuz, neglijare sau tratament │ │ │ ││degradant la care sunt supuşi de persoanele cu care vin în │ │ │ ││contact, atât în centru, cât şi în familie sau în │ │ │ ││comunitate. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.3 Centrul organizează sesiuni de instruire a │ │ │ ││personalului propriu privind cunoaşterea şi combaterea │ │ │ ││formelor de abuz şi neglijare. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.4 Centrul aplică prevederile legale cu privire la │ │ │ ││semnalarea, către organismele/instituţiile competente, a │ │ │ ││oricărei situaţii de abuz şi neglijare identificată şi ia │ │ │ ││toate măsurile de remediere, în regim de urgenţă. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 3 SESIZĂRI/RECLAMAŢII │TOTAL: 2 │TOTAL: │ ││Centrul rezidenţial încurajează beneficiarii să-şi exprime │ │ │ ││opinia asupra oricăror aspecte care privesc activitatea │ │ │ ││centrului. │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Aspectele şi situaţiile care │ │ │ ││nemulţumesc beneficiarii sunt cunoscute astfel încât să │ │ │ ││poată fi remediate în timp util. │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.1 Centrul asigură condiţiile necesare pentru exprimarea │ │ │ ││opiniei beneficiarilor cu privire la serviciile primite. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.2 Centrul asigură înregistrarea şi arhivarea sesizărilor│ │ │ ││şi reclamaţiilor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARDUL 4 NOTIFICAREA INCIDENTELOR DEOSEBITE │TOTAL: 3 │TOTAL: │ ││Centrul rezidenţial aplică reguli clare privind notificarea│ │ │ ││incidentelor deosebite petrecute în procesul de furnizare a│ │ │ ││serviciilor │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Posibilele incidente ce pot apare în │ │ │ ││perioada de rezidenţă a beneficiarului sunt cunoscute de │ │ │ ││familie şi/sau de instituţiile competente │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S4.1 Centrul asigură evidenţa incidentelor deosebite care │ │ │ ││afectează beneficiarul. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S4.2 Centrul informează rudele beneficiarului cu privire la│ │ │ ││incidentele deosebite care afectează sau implică │ │ │ ││beneficiarul. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S4.3 Centrul informează instituţiile competente cu privire │ │ │ ││la toate incidentele deosebite petrecute în centru. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│MODUL VI MANAGEMENT ŞI RESURSE UMANE │ 13 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 1 ADMINISTRARE, ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE │TOTAL: 7 │TOTAL: │ ││Centrul rezidenţial respectă prevederile legale privind │ │ │ ││organizarea şi funcţionarea sa. │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii primesc servicii într-un │ │ │ ││centru care funcţionează în condiţiile legii. │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.1 Centrul este administrat şi coordonat de personal de │ │ │ ││conducere competent. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.2 Centrul funcţionează conform prevederilor │ │ │ ││regulamentului propriu de organizare şi funcţionare. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.3 Centrul asigură instruirea personalului în vederea │ │ │ ││cunoaşterii procedurilor utilizate în centru. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.4 Centrul facilitează participarea tuturor │ │ │ ││beneficiarilor şi a personalului la stabilirea obiectivelor│ │ │ ││şi priorităţilor de dezvoltare, în vederea creşterii │ │ │ ││calităţii serviciilor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.5 Conducerea centrului cunoaşte şi aplică normele legale│ │ │ ││privind gestionarea şi administrarea resurselor financiare,│ │ │ ││materiale şi umane ale centrului. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.6 Centrul se asigură că beneficiarii şi orice persoană │ │ │ ││interesată, precum şi instituţiile publice cu │ │ │ ││responsabilităţi în domeniul protecţiei sociale, cunosc │ │ │ ││activitatea şi performanţele sale. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.7 Conducerea centrului asigură comunicarea şi │ │ │ ││colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă │ │ │ ││socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu│ │ │ ││alte instituţii publice locale şi organizaţii ale │ │ │ ││societăţii civile active în comunitate, în folosul │ │ │ ││beneficiarilor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 2 RESURSE UMANE │TOTAL: 6 │TOTAL: │ ││Centrul rezidenţial dispune de o structură de personal │ │ │ ││capabil să asigure activităţile şi serviciile acordate, în │ │ │ ││concordanţă cu scopul/funcţiile centrului şi cu nevoile │ │ │ ││beneficiarilor │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt asistaţi de personal│ │ │ ││suficient şi competent │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.1 Structura de personal a centrului corespunde din punct│ │ │ ││de vedere al calificării cu serviciile acordate. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.2 Conducerea centrului respectă dispoziţiile legale │ │ │ ││privind angajarea personalului. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.3 Conducerea centrului întocmeşte fişa postului pentru │ │ │ ││fiecare persoană angajată. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.4 Conducerea centrului realizează anual evaluarea │ │ │ ││personalului. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.5 Centrul asigură toate informaţiile necesare privind │ │ │ ││activitatea desfăşurată zilnic. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.6 Centrul se asigură că personalul propriu are create │ │ │ ││oportunităţile şi condiţiile necesare creşterii │ │ │ ││performanţelor profesionale. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│PUNCTAJ TOTAL: │ 80 │ │ │└───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────────────────────────────────────┘-------