STANDARDE MINIME DE CALITATE din 5 noiembrie 2014pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca locuinţe protejate pentru persoanele vârstnice (Anexa 2)
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 874 bis din 2 decembrie 2014  Notă

  ──────────

  *) Aprobate de Ordinul nr. 2.126 din 5 noiembrie 2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 2 decembrie 2014.

  ──────────
   +  Secţiunea 1 Standarde minime de calitateMODUL I ACCESAREA SERVICIULUI (Standardele 1-3)STANDARD 1 INFORMAREFurnizorul realizează informarea potenţialilor beneficiari/reprezentanţilor legali şi/sau membrilor de familie cu privire la locuinţa protejatăRezultate aşteptate: potenţialii beneficiari/reprezentanţii legali şi/sau membrii de familie, cunosc modul de organizare şi funcţionare a locuinţei protejate, scopul/funcţiile acesteia, condiţiile de admitere, drepturile şi obligaţiile persoanelor beneficiareS1.1. Furnizorul locuinţei protejate pune la dispoziţia beneficiarilor/reprezentanţilor legali/membrilor de familie materiale informative privind organizarea acesteia, activităţile derulate, condiţiile de admitere.Materialele informative trebuie să cuprindă, cel puţin: o scurtă descriere a locuinţei protejate şi a activităţilor derulate, condiţiile de cazare, numărul de locuri, adaptări pentru nevoi speciale dacă este cazul, alte servicii şi facilităţi oferite, modalitatea de încheiere a contractului de furnizare servicii şi, după caz, modul de calcul a contribuţiei beneficiarului.Materialele informative pot fi pe suport de hârtie şi/sau pe suport electronic (postări pe site-ul furnizorului, filme şi fotografii de informare sau publicitare, etc).Imaginea beneficiarilor şi datele cu caracter personal pot deveni publice în materialele informative doar cu acordul scris al acestora sau, după caz, al reprezentanţilor legali.În cazul locuinţelor protejate pentru victimele violenţei în familie se păstrează confidenţialitatea asupra adresei acestora.Im: Cel puţin una din formele de prezentare a materialelor informative este disponibilă/poate fi accesată la sediul furnizorului/locuinţei protejate.S1.2. Furnizorul locuinţei protejate facilitează accesul potenţialilor beneficiari/reprezentanţilor legali/membrilor lor de familie, anterior admiterii beneficiarilor, pentru a cunoaşte condiţiile de locuit şi de desfăşurare a activităţilor.Accesul/reprezentanţilor legali/membrilor lor de familie se realizează cu anunţarea furnizorului serviciului social cu cel puţin 3 zile înainte . Programul de vizită a locuinţei protejate prevede cel puţin o zi/lună planificată în acest scop.În timpul vizitei, beneficiarii/reprezentanţii legali/membrii de familie sunt însoţiţi de un angajat al furnizorului care le poate oferi informaţiile solicitate, pot discuta cu personalul de specialitate şi cu alţi beneficiari.Im: Programul de vizită este afişat la sediul locuinţei protejate.S1.3. Furnizorul locuinţei protejate elaborează şi utilizează un Ghid al beneficiarului pentru informarea exclusivă a beneficiarilor sau, după caz, a reprezentanţilor legali/familiilor acestora.Ghidul beneficiarului cuprinde date referitoare la regulamentul de organizare şi funcţionare al locuinţei protejate, activităţile derulate şi facilităţile oferite, drepturile şi obligaţiilor beneficiarilor.Ghidul beneficiarului este oferit şi explicat acestuia odată cu încheierea contractului de furnizare servicii, iar data efectuării informării şi semnătura beneficiarului se consemnează în scris, într-un registru de evidenţă privind informarea a beneficiarilor. În registrul de evidenţă privind informarea beneficiarilor sau, după caz, a reprezentanţilor lor legali se consemnează: data la care s-a efectuat informarea, numele beneficiarului/reprezentantului său legal, numele persoanei care a realizat informarea, materialele informative prezentate sau tema informării, semnătura persoanei care a realizat informarea şi semnătura beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal.Im: Cel puţin un exemplar al ghidului beneficiarului pe suport de hârtie este disponibil permanent la sediul locuinţei protejate. Registrul de evidenţă privind informarea beneficiarilor este disponibil la sediul furnizorului.STANDARD 2 ADMITEREFurnizorul locuinţei protejate realizează admiterea beneficiarilor în condiţiile legii şi numai dacă serviciul respectiv răspunde nevoilor beneficiarilor.Rezultate aşteptate: Beneficiarii/reprezentanţii legali cunosc şi acceptă condiţiile de admitere în locuinţa protejată.S2.1 Furnizorul locuinţei protejate elaborează şi aplică o procedură proprie de admitereProcedura de admitere precizează, cel puţin: criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor, cine ia decizia de admitere/respingere, actele necesare, modalitatea de încheiere a contractului de furnizare servicii şi modelul acestuia, modalitatea de stabilire a contribuţiei beneficiarului, după caz.Im: Un exemplar al procedurii de admitere este disponibil la sediul furnizorului locuinţei protejate.S2.2 Admiterea în locuinţa protejată se realizează cu încheierea unui contract de furnizare servicii.Contractul de furnizare servicii se încheie între furnizorul locuinţei protejate şi beneficiar sau, după caz, reprezentantul legal al acestuia. În funcţie de condiţiile contractuale, respectiv persoana/persoanele care participă la plata contribuţiei din partea beneficiarului, se încheie angajamente de plată cu acestea. Angajamentele de plată fac parte integrantă din contract.Formatul şi conţinutul contractului de furnizare servicii este stabilit de furnizorul locuinţei protejate, în baza modelului aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.Contractul de furnizare servicii este redactat în două sau mai multe exemplare originale, în funcţie de numărul semnatarilor contractului.Un exemplar original al contractului de furnizare de servicii se păstrează în dosarul personal al beneficiarului. Beneficiarul/reprezentantul legal al acestuia deţine un exemplar al contractului de furnizare servicii.Im: Modelul contractului de furnizare servicii şi contractele încheiate cu beneficiarii sunt disponibile la sediul furnizorului locuinţei protejate.S2.3 Furnizorul locuinţei protejate întocmeşte, pentru fiecare beneficiar, dosarul personal al beneficiarului.Dosarul personal al beneficiarului conţine, cel puţin, următoarele documente:- decizia de admitere, aprobată sau, după caz, avizată de furnizorul locuinţei protejate (reprezentantul furnizorului/persoana împuternicită), în original.- cartea de identitate şi certificatul de naştere al beneficiarului, în copie;- cartea de identitate a soţului/soţiei şi/sau a copilului/copiilor adulţi ori cartea de identitate a membrului/membrilor de familie supus/supuşi obligaţiei de întreţinere conform Codului civil, în copie; după caz, cartea de identitate a reprezentantului legal/convenţional, în copie;- contractul de furnizare servicii semnat de părţi, în original;- documentele prin care se recomandă îngrijirea şi asistarea beneficiarului în regim instituţionalizat şi/sau orice alte documente care atestă situaţia beneficiarului şi îi conferă dreptul de a fi asistat şi îngrijit într-un serviciu social cu cazare (centru locuinţă protejată, centru rezidenţial), în copie.Dosarele personale ale beneficiarilor pot fi consultate de beneficiari/reprezentanţi legali sau convenţionali, precum şi de membrii de familie, cu acordul beneficiarilor.Dosarele personale ale beneficiarilor se păstrează în fişete/dulapuri închise, accesibile doar personalului de conducere şi angajaţilor furnizorului locuinţei protejate care au atribuţii stabilite în acest sens.Im: Dosarele personale ale beneficiarilor sunt disponibile la sediul furnizorului locuinţei protejate şi sunt depozitate în condiţii care să permită păstrarea confidenţialităţii datelor.S2.4 Furnizorul locuinţei protejate asigură arhivarea dosarelor personale ale beneficiarilor.Dosarul personal al beneficiarului este arhivat la sediul furnizorului locuinţei protejate pe o perioada prevăzută în nomenclatorul arhivistic al furnizorului, confirmat de Comisia de Selecţionare din cadrul Serviciului Judeţean al Arhivelor Naţionale de la ieşirea acestuia din evidenţele furnizorului.La solicitarea scrisă a beneficiarului/reprezentantului său legal ori convenţional, o copie a dosarului personal, completat cu toate documentele şi fişa de ieşire, se pune la dispoziţia acestuia, în caz de transfer sau ieşire la cerere.Furnizorul centrului ţine evidenţa dosarelor personale ale beneficiarilor arhivate, pe suport de hârtie sau electronic.Im: Dosarele personale ale beneficiarilor arhivate şi evidenţa acestora sunt disponibile la sediul furnizorului locuinţei protejate.STANDARD 3 ÎNCETARE SERVICIIÎncetarea serviciilor se realizează la cererea beneficiarilor, precum şi în alte condiţii cunoscute şi acceptate de aceştia.Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt găzduiţi şi asistaţi în locuinţa protejată pe perioada pe care o doresc, cu excepţia situaţiilor speciale prevăzute de lege sau a celor stipulate în procedura de ieşire sau în contractul de furnizare servicii.S3.1 Furnizorul locuinţei protejate stabileşte şi aduce la cunoştinţa beneficiarilor condiţiile de încetare/sistare a serviciilor.Furnizorul locuinţei protejate elaborează şi aplică o procedură proprie de încetare/sistare a serviciilor.Încetarea/sistarea serviciilor către beneficiar poate fi pe perioadă determinată sau nedeterminată.Principalele situaţii în care încetează serviciile sau se impune sistarea lor sunt următoarele:- în caz de internare în spital, în baza recomandărilor medicului curant sau a personalului medical din serviciul de ambulanţă;- în caz de transfer într-un alt centru/instituţie, în scopul efectuării unor terapii sau programe de recuperare/reabilitare funcţională sau de integrare/reintegrare socială în măsura în care aceste servicii nu sunt furnizate în proximitatea locuinţei protejate;- în cazuri de forţă majoră (cataclisme naturale, incendii, apariţia unui focar de infecţie, sistarea licenţei de funcţionare a locuinţei protejate, etc.);- la recomandarea furnizorului sau la cererea beneficiarului care are prezervată capacitatea de discernământ, sub semnătură (se solicită beneficiarului să indice în scris locul de domiciliu/rezidenţă);- la cererea reprezentantului legal al beneficiarului şi angajamentul scris al acestuia cu privire la respectarea obligaţiei de a asigura găzduirea, îngrijirea şi întreţinerea beneficiarului;- în caz de deces al beneficiarului;- când nu se mai respectă clauzele contractuale de către beneficiar;- în cazul în care beneficiarul are un comportament care pune în pericol sănătatea personală sau viaţa acestuia, respectiv a celorlalţi beneficiari sau a personalului care deserveşte locuinţa protejată.Încetarea/sistarea serviciilor acordate beneficiarului în ultima situaţie menţionată mai sus se realizează de furnizorul locuinţei protejate (conducătorul acestuia sau persoana împuternicită), cu acordul unei comisii formate din 2 reprezentanţi ai beneficiarilor din locuinţa protejată şi 3 angajaţi ai furnizorului, din care unul deserveşte locuinţa respectivă.Situaţiile în care încetează/se sistează serviciile pe perioadă determinată sau nedeterminată, precum şi modalităţile de intervenţie se înscriu în procedura de încetare/sistare a serviciilor.Im: Cel puţin un exemplar, pe suport de hârtie, al procedurii privind încetarea/sistarea serviciilor către beneficiar este disponibil la sediul furnizorului locuinţei protejate.S3.2 Furnizorul locuinţei protejate asigură comunicarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială.În cazul încetării serviciilor urmare evoluţiei favorabile şi recomandărilor privind inserţia/reinserţia în familie sau în comunitate a beneficiarului, furnizorul locuinţei protejate transmite, în termen de maxim 30 de zile de la ieşire, serviciului public de asistenţă socială pe a cărui rază teritorială îşi are domiciliul sau rezidenţa beneficiarul, o copie a dosarului personal al beneficiarului.În cazul în care încetează serviciile la cererea reprezentantului legal al beneficiarului, în termen de maxim 48 ore de la ieşire, furnizorul locuinţei protejate notifică, telefonic şi în scris, serviciul public de asistenţă socială pe a cărei rază teritorială va locui beneficiarul despre prezenţa acestuia în localitate, pentru luarea în evidenţă şi facilitarea verificării condiţiilor de găzduire şi îngrijire oferite.În situaţia în care serviciile încetează la cererea beneficiarului, în termen de maxim 15 zile de la ieşire, furnizorul locuinţei protejate notifică în scris serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei localităţii pe a cărei rază teritorială va locui persoana respectivă, pentru ca aceasta să fie luată în evidenţă şi monitorizată.În cazurile de forţă majoră furnizorul locuinţei protejate stabileşte, împreună cu beneficiarul şi cu serviciul public de asistenţă socială pe a cărei rază teritorială îşi are sediul furnizorul, modul de soluţionare a situaţiei fiecărui beneficiar (transfer în alt centru, revenire în familie pe perioadă determinată, etc.).În cazul în care nu se mai respectă condiţiile contractuale de către beneficiar sau acesta are un comportament inadecvat ce impune încetarea serviciilor, furnizorul locuinţei protejate notifică serviciul public de asistenţă socială pe a cărui rază teritorială îşi are domiciliul/rezidenţa beneficiarul, în vederea luării în evidenţă a acestuia.Furnizorul locuinţei protejate deţine un registru de evidenţă a ieşirilor, în care se înscriu: datele de identificare ale beneficiarului, datele de transmitere a notificărilor sau a dosarului personal al beneficiarului, destinatarii acestora (denumire, adresă, telefon, e-mail).Im: Registrul de evidenţă a ieşirilor beneficiarilor din locuinţa protejată, completat conform condiţiilor standardului, este disponibil la sediul furnizorului locuinţei protejate.S3.3 Furnizorul se asigură că beneficiarul părăseşte locuinţa protejată în condiţii de securitate.Furnizorul locuinţei protejate cunoaşte şi, după caz, facilitează sau asigură transferul/transportul beneficiarului către noua sa rezidenţă.În registrul de evidenţă a ieşirilor se consemnează modalitatea de transport şi/sau condiţiile în care beneficiarul a părăsit centrul (ex: îmbrăcat corespunzător, a utilizat mijloacele de transport auto, etc).Im: Registrul de evidenţă a ieşirilor beneficiarilor din locuinţa protejată, completat conform condiţiilor standardului, este disponibil la sediu furnizorului locuinţei protejate.MODUL II EVALUARE ŞI PLANIFICARE (Standardele 1-2)STANDARD 1 EVALUAREAdmiterea şi asistarea beneficiarilor în locuinţa protejată se realizează în baza evaluării nevoilor individuale şi situaţiei personale a fiecărui beneficiarRezultate aşteptate: Beneficiarii sunt asistaţi şi îngrijiţi în locuinţe protejate care asigură condiţii de viaţă adecvate şi acces la servicii corespunzătoare nevoilor fiecărui beneficiarS1.1. Fiecare beneficiar este asistat şi îngrijit în locuinţa protejată în baza unei evaluări a nevoilor individuale.Beneficiarul este evaluat din punct de vedere al statusului funcţional fizic şi psihosociomedical, a stării de sănătate şi gradului de autonomie păstrată, capacităţii de comunicare, relaţiilor familiale şi sociale, nivelului de educaţie, nevoilor speciale de tratament şi de recuperare/reabilitare, nevoilor educaţionale, culturale şi spirituale, riscurilor posibile, eventualelor dependenţe (droguri, alcool, tutun, şa), a capacităţii de muncă pentru a se stabili activităţile de sprijin/serviciile de suport şi nivelul de intervenţie, în concordanţă cu tipul locuinţei protejate.Pentru evaluare se utilizează inclusiv documentele emise de medici specialişti şi medici de familie, de psihologi, de fizioterapeuţi, kinetoterapeuţi, ş.a. precum şi documentele de evaluare realizate de structurile specializate în evaluarea complexă, anchetele sociale efectuate anterior admiterii beneficiarului în locuinţa protejată.Pentru evaluare se utilizează fişa de evaluare/reevaluare a beneficiarului, al cărui model se stabileşte de furnizorul locuinţei protejate. Fişa de evaluare/reevaluare a beneficiarului este semnată de persoanele care au efectuat evaluarea şi este adusă la cunoştinţa beneficiarului, care poate solicita informaţii/explicaţii suplimentare în raport cu rezultatele evaluării.În fişa de evaluare/reevaluare a beneficiarului se consemnează rezultatele evaluării, nevoile identificate, data fiecărei evaluări, profesia/ocupaţia evaluatorilor.Odată cu încetarea serviciilor, fişa de evaluare/reevaluare a beneficiarului se arhivează în dosarul personal al beneficiarului.Im: Modelul fişei de evaluare/reevaluare a beneficiarului, precum şi fişele de evaluare/reevaluare completate conform condiţiilor standardului sunt disponibile la sediul furnizorului locuinţei protejate.S1.2. Furnizorul locuinţei protejate are capacitatea de a realiza evaluarea nevoilor beneficiarilor.Evaluarea se realizează de personal de specialitate (după caz, asistent social, medic, asistentă medicală, psiholog, kinetoterapeut, fizioterapeut, psihopedagog, ergoterapeut, etc).Furnizorul locuinţei protejate dispune de personal de specialitate capabil să realizeze evaluarea. Specialiştii pot fi angajaţi ai furnizorului sau serviciile acestora pot fi achiziţionate de furnizor prin încheierea unor contracte de prestări servicii.Im: Statul de funcţii şi contractele de prestări servicii încheiate cu personalul de specialitate sunt disponibile la sediul furnizorului locuinţei protejate.S1.3. Furnizorul locuinţei protejate efectuează reevaluarea nevoilor beneficiarilor conform unui calendar prestabilit.Reevaluarea se realizează anual, precum şi atunci când situaţia o impune, respectiv dacă apar modificări semnificative ale stării de sănătate şi ale statusului funcţional fizic şi/sau psihic al beneficiarului.Rezultatele reevaluării se înscriu în fişa de evaluare/reevaluare a beneficiarului. Transferul în alt centru rezidenţial, precum şi inserţia/reinserţia în familie sau în comunitate se propune numai dacă rezultatele reevaluării o recomandă.Im: Fişele de evaluare/reevaluare conţin rubrici privind reevaluarea beneficiarului.S1.4. Evaluarea/reevaluarea nevoilor beneficiarului se efectuează cu implicarea acestuia.Beneficiarului i se aduce la cunoştinţă necesitatea de a se implică activ în activitatea de evaluare şi de a furniza informaţii reale evaluatorului/evaluatorilor.În situaţia în care beneficiarul este lipsit de discernământ, reprezentantul legal/convenţional al acestuia poate participa la evaluare/reevaluare sau poate solicita să fie informat în scris asupra rezultatelor evaluării/reevaluării. În cazul în care reprezentantul legal/convenţional nu poate sau nu doreşte să participe la procesul de evaluare/reevaluare, acesta îşi exprimă în scris acordul ca personalul furnizorului locuinţei protejate să efectueze evaluarea/reevaluarea nevoilor beneficiarului fără implicarea sa.Im: Fişa de evaluare/reevaluare are o rubrică destinată semnăturii beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal ori convenţionalSTANDARD 2 PLANIFICARE ACTIVITĂŢI/SERVICIILocuinţa protejată asigură accesul la servicii pentru fiecare beneficiar, conform planului de intervenţie şi a planului individualizat de asistenţă şi îngrijire.Rezultate aşteptate: Fiecare beneficiar primeşte serviciile necesare, în funcţie de nevoile individualeS2.1 Beneficiarul este asistat în locuinţa protejată în baza unui plan de intervenţie şi a celui individualizat de asistenţă şi îngrijire.Planul de intervenţie/planul individualizat de asistenţă şi îngrijire se elaborează în baza evaluării/reevaluării nevoilor beneficiarului, a datelor cuprinse în documentele emise de structurile specializate în evaluare complexă, în evaluările şi recomandările medicale, în documentele emise de alte structuri de specialitate şi cuprinde informaţii privind:- numele şi vârsta beneficiarului;- numele şi profesia/ocupaţia persoanei/persoanelor care au elaborat planul de intervenţie/planul individualizat de asistenţă şi îngrijire;- numele responsabilului de caz;- activităţile derulate/serviciile acordate pentru a acoperi nevoile de îngrijire personală, menţinerea şi/sau ameliorarea stării de sănătate şi a autonomiei fizice şi psihice, nevoile de recuperare/reabilitare funcţională (psihică şi/sau fizică), nevoile de integrare/reintegrare socială;- programarea activităţilor şi serviciilor: zilnică, săptămânală sau lunară;- termenele de revizuire ale planului;- semnătura beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal;- semnăturile persoanelor care au elaborat planul de intervenţie/planul individualizat de asistenţă şi îngrijire;- semnătura responsabilului de caz.Furnizorul locuinţei protejate îşi stabileşte modelul propriu pentru întocmirea planului de intervenţie/planului individualizat de asistenţă şi îngrijire.Odată cu încetarea serviciilor, planul de intervenţie/planul individualizat de asistenţă şi îngrijire se arhivează în dosarul personal al beneficiarului.Im: Modelul planului de intervenţie şi a planului individualizat de asistenţă şi îngrijire, pe suport de hârtie, este disponibil la sediul furnizorului locuinţei protejate. Planurile de intervenţie/planurile de asistenţă şi îngrijire ale beneficiarilor, completate conform condiţiilor standardului, sunt disponibile la sediul furnizorului locuinţei protejate.S2.2 Furnizorul locuinţei protejate are capacitatea de a realiza şi aplica planul individualizat de asistenţă şi îngrijire/planul de servicii al beneficiarului.Furnizorul locuinţei protejate dispune de personal de specialitate capabil să elaboreze planul de intervenţie/planul individualizat de asistenţă şi îngrijire, să-l comunice beneficiarului şi să-l aplice.Specialiştii pot fi angajaţi ai furnizorului sau serviciile acestora pot fi achiziţionate de furnizor prin încheierea unor contracte de prestări servicii.Im: Statul de funcţii şi contractele de prestări servicii încheiate cu diverşi specialişti sunt disponibile la sediul furnizorului locuinţei protejate.S2.3 Planul de intervenţie/planul individualizat de asistenţă şi îngrijire este revizuit după fiecare reevaluare.Revizuirea planului de intervenţie/planului individualizat de asistenţă şi îngrijire se realizează în termen de maxim 3 zile de la finalizarea reevaluării.Planul de intervenţie/planul individualizat de asistenţă şi îngrijire cuprinde rubrici în care se menţionează data revizuirii, semnăturile personalului de specialitate şi a responsabilului de caz.Im: Planul de intervenţie/planul individualizat de asistenţă şi îngrijire, completat conform condiţiilor standardului, este disponibil la sediul furnizorului locuinţei protejate.S2.4 Planul de intervenţie/planul individualizat de asistenţă şi îngrijire se întocmeşte cu consultarea beneficiarului.La întocmirea planului individualizat de asistenţă şi îngrijire/planului de intervenţie beneficiarul participă activ şi este încurajat să-şi exprime preferinţele/dorinţele.Planul individualizat de asistenţă şi îngrijire/planul de intervenţie conţine o rubrică destinată semnăturii beneficiarului/reprezentantului său legal prin care se atestă luarea la cunoştinţă şi acceptul acestuia. În situaţia în care reprezentantul legal nu poate fi prezent pentru a semna evaluarea şi planificarea serviciilor, acesta completează, odată cu semnarea contractului de furnizare servicii, un acord scris prin care îşi dă acceptul cu privire la deciziile şi recomandările formulate de personalul centrului referitoare la îngrijirea şi asistarea beneficiarului.Im: Planurile individualizate de asistenţă şi îngrijire/planurile de intervenţie, completate conform condiţiilor standardului, sunt disponibile la sediul furnizorului locuinţei protejate.S2.5 Furnizorul locuinţei protejate asigură monitorizarea situaţiei beneficiarului şi a aplicării planului individualizat de asistenţă şi îngrijire/planului de intervenţie.Monitorizarea situaţiei beneficiarului şi a aplicării planului individualizat de asistenţă şi îngrijire/planului de intervenţie se realizează de un responsabil de caz, numit de conducătorul locuinţei protejate/furnizorul acesteia.Numărul de beneficiari care revine unui responsabil de caz se stabileşte în funcţie de complexitatea nevoilor acestora şi dificultatea cazului (gradul de dependenţă, tipul de dizabilitate/de handicap, riscuri existente, etc).Pentru monitorizarea situaţiei beneficiarului şi a aplicării planului individualizat de asistenţă şi îngrijire/planului de intervenţie, se utilizează o fişă de monitorizare servicii în care se consemnează: activităţile şi serviciile care facilitează integrarea/reintegrarea socială, eventualele terapii de recuperare/reabilitare funcţională urmate de beneficiar, tratamentul medical recomandat, alte servicii/activităţi.În cazul locuinţelor maxim protejate, pentru beneficiarii care necesită tratament medical permanent şi supravegheat, în fişa de monitorizare servicii se consemnează zilnic/săptămânal/în funcţie de nevoile beneficiarului, medicaţia acordată şi date despre starea de sănătate a beneficiarului (ex: stare generală şi simptome, tensiune arterială, puls, diureză, scaun, glicemie, temperatură, etc).Completarea fişei de monitorizare servicii cu datele privind starea de sănătate şi tratamentele efectuate se face de către medic sau asistentul medical, dacă locuinţa protejată are aceste categorii de personal. În caz contrar se folosesc serviciile medicului de familie sau ale unui medic cu drept de liberă practică angajat al furnizorului locuinţei protejate sau ale cărui servicii sunt achiziţionate printr-un contract de prestări servicii. Celelalte servicii/activităţi (de recuperare/reabilitare funcţională, de integrare/reintegrare socială) se consemnează de personalul de specialitate sau de responsabilul de caz.Fişa de monitorizare servicii poate avea orice altă denumire (fişă de observaţii, fişă de servicii, etc) şi se completează conform unui model propriu stabilit de centru.Fişa de monitorizare servicii, fişa de evaluare/reevaluare şi planul individualizat de asistenţă şi îngrijire/planul de intervenţie compun dosarul de servicii al beneficiarului. Dosarul de servicii al beneficiarului se păstrează la sediul furnizorului locuinţei protejate, în biroul responsabilului de caz. În cazul locuinţei maxim protejate, dosarele de servicii ale beneficiarilor se păstrează la sediul acesteia, de către personalul de specialitate.Im: Modelul fişei de monitorizare servicii, pe suport de hârtie este disponibil la sediul furnizorului locuinţei protejate. Dosarele de servicii ale beneficiarilor se păstrează de către responsabilul de caz.S2.6 Furnizorul locuinţei protejate asigură păstrarea datelor personale şi informaţiilor cuprinse în documentele componente ale dosarelor de servicii ale beneficiarilor în regim de confidenţialitate, cu respectarea prevederilor legale.Dosarele de servicii ale beneficiarilor pot fi consultate de aceştia sau, după caz, de reprezentanţii legali ai acestora, precum şi de membrii de familie cu acordul beneficiarului.Dosarele de servicii ale beneficiarilor se păstrează în spaţii special amenajate, accesibile personalului de specialitate şi personalului de conducere.Im: Dosarele de servicii ale beneficiarilor se păstrează în condiţii de siguranţă pentru protejarea confidenţialităţii asupra datelor personale ale beneficiarilor, la sediul furnizorului locuinţei protejate sau, după caz, la sediul locuinţei maxim protejate.MODUL III ACTIVITĂŢI DERULATE/SERVICII ACORDATE (Standardele 1-4)STANDARD 1 ÎNGRIJIRE PERSONALĂLocuinţa protejată asigură beneficiarilor suportul necesar pentru realizarea activităţilor de bază ale vieţii zilniceRezultate aşteptate: Beneficiarii primesc ajutor şi îngrijire adecvată pentru a-şi continua viaţa în demnitate şi respectS1.1. Locuinţa protejată oferă condiţii adecvate pentru realizare igienei personale.Pe lângă spaţiile igienico-sanitare, furnizorul locuinţei protejate se asigură că fiecare beneficiar deţine obiecte de igienă personală (periuţă de dinţi, pastă de dinţi, săpun, prosoape etc.). Obiectele de igienă personală se înlocuiesc la interval de timp adecvate.Obiectele de igienă personală se achiziţionează de către beneficiari sau de furnizorul locuinţei protejate.Im: Fiecare beneficiar deţine propriile obiecte de igienă personală.S1.2. Locuinţa protejată dispune de dotările necesare pentru realizarea îngrijirii personale a beneficiarilor.Locuinţa protejată are în dotare echipamentele şi materialele necesare pentru realizarea activităţilor de îngrijire personală.Furnizorul locuinţei protejate facilitează şi/sau realizează sesiuni de instruire permanentă a personalului de îngrijire sau supraveghere astfel încât, în activitatea depusă să ţină cont, în permanenţă, de principiul respectării demnităţii şi intimităţii beneficiarului. Instruirea personalului se consemnează într-un registru de evidenţă privind perfecţionarea continuă a personalului.Im: Locuinţa protejată este dotată corespunzător pentru realizarea îngrijirii personale a beneficiarilor. Sesiunile de instruire a personalului de îngrijire sunt consemnate în registrul de evidenţă privind perfecţionarea continuă a personalului.S1.3. Locuinţa protejată asigură asistenţa necesară beneficiarilor aflaţi în situaţie de dependenţă, pentru realizarea activităţilor zilnice.Personalul locuinţei maxim protejate asigură suportul necesar beneficiarilor aflaţi în situaţie de dependenţă pentru efectuarea activităţilor de bază şi instrumentale ale vieţii zilnice, inclusiv pentru deplasarea acestora în exterior, pentru facilitarea comunicării la distanţă sau cu alte persoane din centru, pentru participarea la activităţile organizate în centru, etc.Im: Beneficiarii primesc suport şi asistenţă adecvată nevoilor proprii, în vederea asigurării unui stil de viaţă cât mai autonom.STANDARD 2 VIAŢĂ ACTIVĂ ŞI CONTACTE SOCIALELocuinţa protejată încurajează şi promovează un stil de viaţă sănătos, independent şi activRezultate aşteptate: Beneficiarii trăiesc într-un mediu de viaţă adaptat nevoilor individuale care promovează iniţiativa proprie şi răspunde dorinţelor şi aşteptărilor fiecăruia.S2.1 Beneficiarii locuinţei protejate decid de comun acord asupra regulilor de convieţuire aplicabile tuturor.Beneficiarii stabilesc, împreună cu responsabilul de caz, un set de reguli privind buna convieţuire în locuinţa protejată, denumite Regulile casei.Regulile casei consemnează în scris condiţiile acceptate de toţi beneficiarii cu privire la: accesul în locuinţă, păstrarea igienei şi curăţeniei, organizarea activităţilor gospodăreşti, întreţinerea şi reparaţiile locuinţei, vizitele unor persoane din afara locuinţei, absenţa din locuinţă, plata cheltuielilor comune, relaţiile dintre locatari şi vecini, locatari şi personal şi orice alte aspecte care privesc viaţa în comun.Regulile casei se redactează pe suport de hârtie şi sunt cunoscute, acceptate şi respectate de toţi beneficiarii.Im:. Regulile casei sunt disponibile, pe suport de hârtie, la sediul locuinţei protejate.S2.2 Beneficiarii locuinţei protejate folosesc îmbrăcăminte şi încălţăminte proprie, în acord cu preferinţele lor.Furnizorul locuinţei protejate asigură sau facilitează aprovizionarea beneficiarilor cu obiecte de îmbrăcăminte, lenjerie şi încălţăminte, cu sau fără plată.Im: Beneficiarii sunt încurajaţi să se îmbrace potrivit dorinţelor lor.S2.3 Furnizorul locuinţei protejate organizează sesiuni de informare a beneficiarilor în vederea menţinerii unui stil de viaţă sănătos.Sesiunile de informare privesc, în principal, regimul sănătos de viaţă, educaţie sexuală şi contraceptivă, educaţie împotriva fumatului şi a consumului de băuturi alcoolice şi de droguri, etc. Personal de specialitate consiliază beneficiarii cu privire respectarea tratamentului medical recomandat.Im: Sesiunile de informare se consemnează în registrul de evidenţă privind informarea beneficiarilor.S2.4 Beneficiarii locuinţei protejate au acces la serviciile medicale din comunitate.Furnizorul locuinţei protejate facilitează înscrierea la medicii de familie şi, după caz, asigură accesul la ambulatorii de specialitate sau unităţi sanitare cu paturi.În situaţia în care nu sunt medici de familie disponibili, furnizorul locuinţei protejate asigură accesul beneficiarilor la un cabinet medical deservit de un medic cu drept de liberă practică angajat al furnizorului locuinţei protejate sau ale cărui servicii sunt achiziţionate printr-un contract de prestări servicii.Im: Beneficiarii locuinţei protejate primesc servicii medicale în caz de nevoie, iar starea lor de sănătate este monitorizată.S2.5 Beneficiarii locuinţei protejate sunt încurajaţi să participe la activităţile planificate şi să se implice în viaţa comunităţii.Personalul care deserveşte locuinţa protejată încurajează şi sprijină beneficiarii în vederea participării la activităţile cotidiene, în scopul prezervării autonomiei funcţionale şi a unei vieţi independente. Dacă doresc, cu acordul unanim al beneficiarilor, aceştia pot deţine şi îngriji animale de companie.Personalul încurajează organizarea de către beneficiari a unor activităţi comune de recreere: excursii, activităţi sportive, vizionarea de spectacole, sărbătorirea zilelor de naştere, etc.Beneficiarii sunt încurajaţi să se implice în activităţi culturale şi sociale organizate în comunitate, să participe la vot.Im: Programarea activităţilor pentru o viaţă activă este afişată la sediul locuinţei protejate.S2.6 Furnizorul locuinţei protejate sprijină promovarea şi menţinerea relaţiilor beneficiarilor cu familia, prietenii, vecinii.Membrii de familie şi prietenii pot vizita beneficiarul, cu respectarea Regulilor casei.Personalul care deserveşte locuinţa protejată consiliază beneficiarii cu privire la stabilirea unor relaţii de bună convieţuire cu vecinii şi alte persoane cu care vin în contact.Im: Activitatea de consiliere privind relaţiile cu rudele, prietenii, vecinii sunt consemnate în fişa de monitorizare a beneficiarului.S2.7 Locuinţa protejată asigură condiţiile necesare pentru respectarea vieţii intime a beneficiarilor.Viaţa intimă a fiecărui beneficiar este respectată de toţi beneficiarii locuinţei protejate. Condiţiile acceptate de toţi beneficiarii se înscriu în Regulile casei.Im: Beneficiarilor le este respectată intimitatea vieţii personale.S2.8 Locuinţa protejată facilitează accesul la serviciile din comunitate.Personalul care deserveşte locuinţa protejată informează şi consiliază beneficiarii să cunoască şi să utilizeze serviciile din comunitate: de aprovizionare, poştă şi comunicaţii, transport, bănci, etc.) pentru a facilita dezvoltarea abilităţilor pentru o viaţă independentă.Im: Activităţile de informare şi consiliere pentru o viaţă independentă sunt consemnate în fişa de monitorizare a beneficiarului.STANDARD 3 INTEGRARE/REINTEGRARE SOCIALĂLocuinţa protejată promovează integrarea/reintegrarea socială a beneficiarilorRezultate aşteptate: Beneficiarii sunt încurajaţi şi sprijiniţi să-şi menţină sau să-şi dezvolte abilităţile pentru o viaţă socială activă, în scopul revenirii în familie şi în comunitateS3.1 Locuinţa protejată asigură participarea la activităţi de facilitare a integrării/reintegrării în familie, în comunitate, pe piaţa muncii şi în societate în general, în baza unui program de integrare/reintegrare socială.Personalul care deserveşte locuinţa protejată elaborează programe de integrare/reintegrare socială pentru fiecare beneficiar.În funcţie de nevoile fiecărui beneficiar, locuinţa protejată asigură participarea/accesul acestuia la activităţi/servicii de informare şi consiliere socială, psihologică şi juridică de educaţie şcolară şi extracurriculară, de orientare vocaţională şi formare profesională, de facilitare a angajării pe piaţa muncii, etc.Programul individual de integrare/reintegrare socială se stabileşte de personalul de specialitate, în funcţie de evaluarea nevoilor beneficiarului şi se înscrie în planul individualizat de asistenţă şi îngrijire/planul de intervenţie.Programul individual de integrare/reintegrare socială este revizuit periodic în funcţie de evoluţia situaţiei fiecărui beneficiar.Activităţile/serviciile de integrare/reintegrare socială sunt consemnate în fişa de monitorizare servicii a beneficiarului.Im: Planurile individualizate de asistenţă şi îngrijire/planurile de intervenţie şi fişele de monitorizare servicii ale beneficiarilor detaliază activităţile/serviciile care facilitează şi promovează integrarea/reintegrarea socială şi inserţia/reinserţia familială a acestora.S3.2 Locuinţa protejată are capacitatea de a realiza sau de a asigura accesul beneficiarilor la activităţi/servicii de integrare/reintegrare socială.Activităţile/serviciile prevăzute în programul individual de integrare/reintegrare socială sunt organizate, coordonate şi, după caz, acordate de personalul de specialitate al furnizorului locuinţei protejate.Furnizorul locuinţei protejate angajează personal de specialitate sau încheie contracte de prestări servicii cu aceştia. Furnizorul, pentru anumite activităţi (cum ar fi cele de acompaniere sau de pregătire a activităţilor de recreere) poate încheia contracte de voluntariat.Im: Programele de integrare/reintegrare socială sunt coordonate şi realizate de personal de specialitate.S3.3 Locuinţa protejată asigură accesul beneficiarilor la terapii de recuperare/reabilitare funcţională.În funcţie de nevoile individuale, personalul locuinţei protejate facilitează accesul beneficiarilor la servicii/terapii de recuperare/reabilitare funcţională (kinetoterapie, terapie prin masaj, hidroterapie, termoterapie, balneoterapie, fizioterapie, terapii de expresie şi ocupaţionale, terapii speciale pentru diverse deficienţe motorii şi senzoriale, terapii de relaxare, şa).Serviciile/terapiile de recuperare/reabilitare funcţională recomandate în planul individualizat de asistenţă şi îngrijire/planul de intervenţie care sunt urmate de beneficiar sunt înscrise în fişa de monitorizare servicii.Personalul care deserveşte locuinţa protejată se asigură că beneficiarii urmează programele de recuperare/reabilitare recomandate şi monitorizează rezultate acestora asupra beneficiarilor.Im: Planurile individualizate de asistenţă şi îngrijire/planurile de intervenţie şi fişele de monitorizare servicii ale beneficiarilor detaliază terapiile de recuperare/reabilitare funcţională recomandate şi urmate de beneficiari.STANDARD 4 ASISTENŢĂ ÎN CAZ DE DECESLocuinţa protejată asigură asistenţa beneficiarilor aflaţi în stare terminală şi în caz de decesRezultate aşteptate: Beneficiarii se asigură că primesc asistenţa adecvată în caz de stare terminală şi serviciile necesare în caz de decesS4.1 Locuinţa protejată asigură asistenţă adecvată beneficiarului aflat în stare terminală.Furnizorul locuinţei protejate elaborează şi aplică o procedură proprie privind asistenţa în stare terminală şi/sau în caz de deces.Procedura trebuie să consemneze modalităţile de intervenţie în cazul beneficiarilor aflaţi în stare terminală (inclusiv transferul în alt centru rezidenţial care poate asigura îngrijire, supraveghere şi asistenţă permanentă), precum şi modul de acţiune în caz de deces.Furnizorul locuinţei protejate asigură asistenţa spirituală solicitată de beneficiar (serviciile religioase din cultul solicitat de beneficiar).Furnizorul locuinţei protejate are obligaţia de a informa, în scris, prin poştă electronică sau telefonic, rudele beneficiarului aflat în stare terminală.Im: Procedura privind asistenţa în stare terminală sau în caz de deces este disponibilă, pe suport de hârtie, la sediul furnizorului locuinţei protejate.S4.2 Furnizorul locuinţei protejate asigură asistenţa necesară în caz de deces al beneficiarului.Furnizorul locuinţei protejate stabileşte, de comun acord cu beneficiarul/reprezentantul legal al acestuia sau, după caz, cu membrii de familie, serviciile furnizate în caz de deces.După caz, furnizorul locuinţei protejate facilitează sau realizează formalităţile de înmormântare, conform prevederilor înscrise în contractul de furnizare servicii.Furnizorul locuinţei protejate are obligaţia de a informa, în scris, prin poştă electronică sau telefonic, rudele beneficiarului în termen de maxim 24 de ore de la constatarea decesului acestuia.Im: Procedura privind asistenţa în stare terminală sau în caz de deces este disponibilă, pe suport de hârtie, la sediul furnizorului locuinţei protejate.MODULUL IV MEDIUL DE VIAŢĂ (Standardele 1-6)STANDARD 1 SIGURANŢĂ ŞI ACCESIBILITATELocuinţa protejată asigură beneficiarilor un mediu de locuit sigur şi adaptat nevoilor acestoraRezultate aşteptate: Beneficiarii trăiesc într-un mediu de viaţă sigur şi confortabil.S1.1. Locuinţa protejată are un amplasament adecvat pentru asigurarea accesului beneficiarilor din şi spre comunitate.Locuinţa protejată este amplasată în comunitate sau în imediata ei apropiere, caz în care are acces la mijloacele de transport în comun (auto, metrou, tren, etc).Im: Locuinţa protejată permite accesul facil al beneficiarilor din şi spre comunitate.S1.2. Locuinţa protejată este amenajată astfel încât să asigure beneficiarilor condiţii pentru o viaţă independentă, minim asistată.Locuinţa minim protejată se compune din camerele proprii ale beneficiarilor, grupuri sanitare, o baie/duşuri, o bucătărie, o debara. În cazul locuinţelor maxim protejate se amenajează şi o cameră pentru personalul de îngrijire/supraveghere, dotată cu grup sanitar propriu.Locuinţa protejată poate găzdui maxim 12 persoane şi minim 3 persoane dacă este amenajată într-un apartament de bloc.Locuinţa protejată asigură pentru fiecare beneficiar un spaţiu locativ total de cel puţin 13,5 mp respectiv 16 mp, în cazul locatarilor care utilizează un fotoliu rulant.În dormitor/camera personală se alocă un spaţiu de cel puţin 3 mp/beneficiar şi 4 mp/beneficiarul aflat în scaun cu rotile.În cazul locuinţelor protejate care erau acreditate sau funcţionau la data solicitării licenţei de funcţionare şi care nu îndeplinesc întocmai condiţiile referitoare la spaţiul locativ aferent fiecărui beneficiar, acestea pot funcţiona în continuare cu condiţia să prevadă în planul de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant ca, în termen de 5 ani să efectueze lucrări de reabilitare astfel încât să îndeplinească toate condiţiile standardului pentru a fi reacreditate.Im: Locuinţa protejată asigură confortul şi condiţiile necesare unei vieţi independente.S1.3. Furnizorul locuinţei protejate are în vedere îmbunătăţirea permanentă a mediului de viaţă al beneficiarilor.Furnizorul locuinţei protejate elaborează un plan de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant, în scopul asigurării unui mediu de viaţă cât mai prietenos şi mai apropiat de cel familial. Planul poate avea în vedere cele mai diverse activităţi, de exemplu: programul de curăţenie şi igienizare zilnică, adaptări moderne pentru facilitarea unei vieţi independente, amenajarea spaţiilor interioare-zugrăvit, instalaţii, etc, amenajarea spaţiilor exterioare: bănci, foişoare, spaţii verzi, spaţii pentru gospodărie proprie, dotări cu mijloace de transport proprii, elaborarea documentelor şi procedurilor prevăzute de standardele minime de calitate, etc.Im: Planul de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant este disponibil la sediul furnizorului locuinţei protejate.S1.4. Locuinţa protejată deţine mijloacele necesare pentru comunicarea la distanţă.Locuinţa protejată dispune de cel puţin un post telefonic fix accesibil beneficiarilor sau de un telefon mobil, precum şi de un calculator sau laptop cu acces la internet.În cazul locuinţelor protejate care nu deţin un calculator sau laptop cu acces la internet la data solicitării licenţei de funcţionare, acestea pot funcţiona în continuare cu condiţia să prevadă în planul de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant dotarea cu aceste echipamente în termen de maxim 3 ani, pentru a fi reacreditate.Im: Locuinţa protejată pune la dispoziţia beneficiarilor echipamentele şi aparatura necesară comunicării la distanţă.S1.5. Spaţiile exterioare sunt amenajate şi dotate astfel încât să ofere siguranţă beneficiarilor.Dacă dispune de curte şi alte spaţii exterioare, locuinţa protejată este înconjurată de un gard de înălţime medie, fără elemente periculoase, cu vizibilitate din ambele sensuri.Echipamentele şi materialele utilizate la amenajarea spaţiilor exterioare sunt concepute şi menţinute într-o stare corespunzătoare, astfel încât să fie evitată producerea de accidente (alunecări, căderi, plăgi înţepate sau tăiate, etc).Plasarea camerelor video este admisă numai pentru asigurarea securităţii la intrare şi în spaţiile exterioare.Im: Locuinţa protejată dispune de spaţii exterioare adaptate şi sigure.STANDARD 2 SPAŢII COMUNELocuinţa protejată deţine spaţii comune suficiente şi adaptate pentru realizarea activităţilor zilnice.Rezultate aşteptate: Beneficiarii au acces la spaţii comune suficiente, sigure, accesibile, funcţionale şi confortabileS2.1 Spaţiile comune sunt amenajate şi dotate astfel încât să permită accesul tuturor beneficiarilor.Toate spaţiile comune (grupuri sanitare, băi, coridoare, camera de zi, debara, cămară, bucătărie, balcon/terasă, curte) sunt accesibile beneficiarilor, inclusiv celor care se deplasează în scaune cu rotile. Camera de zi/camera de socializare este astfel dimensionată încât să permită accesul tuturor beneficiarilor.În cazul locuinţelor protejate care funcţionau şi erau acreditate la data solicitării acordării licenţei de funcţionare şi care nu îndeplinesc întocmai condiţiile menţionate, acestea pot funcţiona în continuare, dar au obligaţia să prevadă în planul de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant ca, în termen de maxim 5 ani, să amenajeze spaţiile comune conform condiţiilor standardului, pentru a fi reacreditate.Im: Accesul beneficiarilor nu este restricţionat în spaţiile comune.S2.2 Spaţiile comune asigură condiţii minime de confort.Spaţiile comune deţin mijloace de iluminat natural şi artificial, ventilaţie naturală şi aparate de aer condiţionat, echipamente de încălzire pentru confort termic, mobilier adecvat.Camera de zi este dotată corespunzător cu fotolii, scaune, canapea, minibibliotecă, tv, radio, etc.Im: Beneficiarii frecventează spaţiile comune în condiţii de confort şi siguranţă.S2.3 Locuinţa protejată dispune de spaţii destinate repausului şi/sau activităţilor de relaxare în aer liber.În situaţia în care locuinţa protejată nu deţine un teren exterior destinat relaxării sau desfăşurării activităţilor în aer liber, acesta amenajează cel puţin o terasă sau balcoane care permit repausul în aer liber al beneficiarilor.În cazul locuinţelor protejate care funcţionau şi erau acreditate la data solicitării acordării licenţei de funcţionare şi care nu îndeplinesc întocmai condiţiile menţionate, acestea pot funcţiona în continuare, dar au obligaţia să prevadă în planul de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant ca, în termen de maxim 5 ani, să amenajeze un spaţiu pentru repaus şi activităţi în aer liber, pentru a fi reacreditate.Im: Locuinţa protejată facilitează repausul în aer liber al beneficiarilor.S2.4 Spaţiile comune se menţin curate şi igienizate.Spaţiile comune fac obiectul unui program de curăţenie zilnică.Im: Locuinţa protejată menţine spaţiile comune într-o stare de curăţenie permanentă.STANDARD 3 CAZARELocuinţa protejată asigură fiecărui beneficiar un spaţiu de cazare personal, corespunzător nevoilor propriiRezultate aşteptate: Fiecare beneficiar deţine un spaţiu de cazare într-un dormitor/cameră personală.S3.1 Locuinţa protejată alocă fiecărui beneficiar un spaţiu de cazare într-un dormitor/cameră personală.Dormitoarele/camerele personale îndeplinesc următoarele condiţii:- dispun de spaţiul necesar pentru amplasarea patului şi a cel puţin unei noptiere;- permit accesul în fotoliu rulant (cărucior cu rotile), dacă starea beneficiarului o impune;- dispun de spaţiul necesar pentru amplasarea mobilierului minim, respectiv o masă şi două scaune, un dulap suficient de spaţios pentru păstrarea hainelor şi a lenjeriei personale, cuier, oglindă, lampă de iluminat;- sunt amenajate de aşa manieră încât să creeze un ambient interior cât mai prietenos (beneficiarii sunt încurajaţi să îşi personalizeze spaţiul propriu din dormitor cu fotografii de familie, obiecte decorative, flori, dacă nu există restricţii în acest sens precizate în planul individualizat de asistenţă şi îngrijire).Un dormitor poate asigura cazare pentru maxim 2 persoane.În cazul locuinţelor protejate care funcţionau şi erau acreditate la data solicitării acordării licenţei de funcţionare şi care nu îndeplinesc întocmai condiţiile menţionate, acestea pot funcţiona în continuare dar au obligaţia să prevadă în planul de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant ca, în termen de maxim 3 ani, să amenajeze dormitoarele conform tuturor condiţiilor standardului, pentru a fi reacreditate.Im: Beneficiarii dispun de condiţii minime de confort în dormitoare/camerele personale.S3.2 Dormitoarele/camerele personale sunt amenajate astfel încât să prevină riscul de accidente.În dormitoare este asigurată:- securizarea ferestrelor, securizarea instalaţiilor electrice, utilizarea de materiale antiderapante pentru pardoseală, fixarea cablurilor în afara drumului de acces obişnuit, etc.- securizarea uşilor cu sisteme de închidere accesibile beneficiarilor, dar şi personalului, în caz de urgenţă (una din chei revine beneficiarului, iar o cheie de rezervă se păstrează la sediul furnizorului locuinţei protejate).În cazul locuinţelor protejate care funcţionau şi erau acreditate la data solicitării acordării licenţei de funcţionare şi care nu îndeplinesc întocmai condiţiile menţionate, acestea pot funcţiona în continuare, dar au obligaţia să prevadă în planul de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant ca, în termen de maxim 3 ani, să amenajeze dormitoarele/camerele personale conform tuturor condiţiilor standardului, pentru a fi reacreditate.Im: Dormitoarele/camerele personale sunt amenajate şi dotate pentru a oferi condiţii de viaţă sigure.S3.3 Dormitoarele/camerele personale dispun de echipamente şi instalaţii care asigură lumină şi ventilaţie naturală, precum şi o temperatură optimă în orice sezon.Ferestrele dormitoarelor/camerelor personale sunt astfel dimensionate încât să permită iluminatul şi ventilaţia naturală.Dormitoarele/camerele personale dispun de instalaţiile/echipamentele adecvate pentru asigurarea încălzirii acestora în sezonul rece.Im: Dormitoarele/camerele personale sunt amenajate şi dotate astfel încât să ofere un mediu de viaţă adecvat pentru menţinerea sănătăţii beneficiarilor.S3.4 Dormitoarele/camerele personale se menţin curate şi după caz, igienizate.Dormitoarele/camerele personale fac obiectul unui program de curăţenie şi de igienizare stabilit de fiecare locuinţă protejată.Im: Dormitoarele/camerele personale sunt menţinute curate în permanenţă.S3.5 Locuinţa protejată asigură obiecte de cazarmament adecvate şi păstrate în stare corespunzătoare (curate, neuzate, etc.).Fiecare beneficiar dispune de lenjerie de pat, pături şi alte obiecte de cazarmament, curate şi în stare bună, astfel încât să se asigure un minim de confort şi condiţii de igienă.Im: Fiecare beneficiar dispune de confortul minim necesar pentru perioadele de somn şi odihnă.STANDARD 4 ALIMENTAŢIELocuinţa protejată asigură condiţiile necesare păstrării alimentelor şi preparării hranei zilniceRezultate aşteptate: Beneficiarii prepară şi servesc masa în condiţii adecvate şi conform preferinţelor lor.S4.1 Locuinţa protejată deţine spaţii special destinate preparării şi păstrării alimentelor.Locuinţa protejată deţine spaţii cu destinaţia de bucătărie, cămară sau beci, dotate cu instalaţii şi aparatură specifice cum ar fi: chiuvetă cu apă curentă caldă şi rece, instalaţii pentru gătit, frigider, congelator, hotă, maşină de spălat vase şi altele.Im: Păstrarea şi prepararea alimentelor se efectuează în spaţii special destinate activităţilor respective.S4.2 Locuinţa protejată facilitează servirea meselor pentru beneficiari în spaţii adecvate.Bucătăria este suficient de spaţioasă pentru a oferi confortul necesar servirii meselor. Vesela şi tacâmurile sunt suficiente, adaptate nevoilor, după caz.Dacă beneficiarul doreşte, poate servi masa în propriul dormitor.Când situaţia o impune, beneficiarii primesc ajutor într-o manieră discretă, tolerantă şi în locul pe care îl aleg (bucătărie, propriul dormitor).Im: Beneficiarii servesc masa în condiţii de siguranţă şi confort.S4.3 Spaţiile destinate preparării, păstrării alimentelor şi servirii meselor respectă normele igienico-sanitare şi de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare.Spaţiile pentru prepararea/păstrarea alimentelor şi meselor corespund cerinţelor de siguranţă. accesibilitate, funcţionalitate şi confort atât ale beneficiarilor, cât şi ale personalului de deservire, precum şi normelor legale de igienă sanitară.Im: Locuinţa protejată deţine avizele sanitare prevăzute de lege.S4.4 Locuinţa protejată utilizează produsele obţinute din gospodăriile anexă proprii exclusiv pentru creşterea calităţii alimentaţiei oferite beneficiarilor.Locuinţa protejată poate să înfiinţeze gospodării anexă cu profil agro-alimentar şi zootehnic: grădină de legume, livadă de pomi fructiferi, crescătorie de păsări şi animale, etc, produsele acestora fiind utilizate în folosul beneficiarilor.Gospodăriile anexă sunt deservite de beneficiari şi, după caz, de personalul furnizorului locuinţei protejate.Im: Locuinţa protejată dezvoltă gospodării anexă ale căror produse pot contribui la creşterea calităţii vieţii beneficiarilor.STANDARD 5 SPAŢII IGIENICO-SANITARELocuinţa protejată dispune de spaţii igienico-sanitare suficiente, accesibile, funcţionale, sigure şi confortabileRezultate aşteptate: Beneficiarii au acces la spaţii igienico-sanitare adecvateS5.1 Locuinţa protejată deţine grupuri sanitare suficiente şi accesibile.Locuinţa protejată deţine un grup sanitar la cel mult 4 beneficiari. Grupurile sanitare sunt dotate cu scaun de wc cu capac, chiuvete şi instalaţii de apă caldă şi rece, hârtie igienică şi săpun.Grupurile sanitare sunt suficient de spaţioase şi dotate cu echipamente adecvate pentru a evita riscul oricăror accidente.În cazul locuinţelor protejate care funcţionau şi erau acreditate la data solicitării acordării licenţei de funcţionare şi care nu îndeplinesc întocmai condiţiile menţionate, acestea pot funcţiona în continuare, dar au obligaţia să prevadă în planul de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant ca, în termen de maxim 3 ani, să amenajeze grupurile sanitare conform condiţiilor standardului, pentru a fi reacreditate.Im: Grupurile sanitare sunt suficiente şi dotate corespunzător.S5.2 Locuinţa protejată deţine spaţii suficiente şi adaptate pentru realizarea toaletei personale a beneficiarilor.Locuinţa protejată este dotată cu minim o baie, precum şi cu un duş la cel mult 4 beneficiari. În cazul persoanelor care necesită ajutor total sau parţial pentru deplasare şi efectuarea toaletei personale, baia este amenajată corespunzător şi adaptată pentru a răspunde nevoilor beneficiarilor.Băile şi duşurile sunt alimentate cu apă caldă şi rece.În cazul locuinţelor protejate care funcţionau şi erau acreditate la data solicitării acordării licenţei de funcţionare şi care nu îndeplinesc întocmai condiţiile referitoare la numărul duşurilor sau băilor, acestea pot funcţiona în continuare, dar au obligaţia să prevadă în planul de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant ca, în termen de maxim 5 ani, să amenajeze băile/duşurile corespunzător condiţiilor standardului, pentru a fi reacreditate.Im: Locuinţa protejată deţine amenajările necesare (duşuri, săli de baie) pentru realizarea toaletei personale a beneficiarilor.S5.3 Spaţiile igienico-sanitare sunt astfel amenajate încât să fie evitată producerea de accidente şi să permită întreţinerea şi igienizarea curentă.Spaţiile igienico-sanitare sunt suficient de spaţioase pentru a evita riscul de lovire sau cădere, utilizează materiale care permit o igienizare adecvată, precum şi materiale sau covoraşe antiderapante, deţin instalaţii electrice bine izolate şi funcţionale, etc.Im: Locuinţa protejată deţine spaţii igienico-sanitare suficiente şi adaptate nevoilor beneficiarilor.S5.4 Locuinţa protejată deţine grupuri sanitare separate pentru personal.În cazul locuinţei maxim protejate care presupune existenţa unei camere pentru personal, se amenajează un grup sanitar destinat acestuia.În cazul locuinţelor protejate care funcţionau şi erau acreditate la data solicitării acordării licenţei de funcţionare şi care nu deţin grupuri sanitare pentru personal, acestea pot funcţiona în continuare, dar au obligaţia să prevadă în planul de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant ca, în termen de maxim 5 ani, să amenajeze grupurile sanitare destinate personalului corespunzător condiţiilor standardului, pentru a fi reacreditate.Im: Locuinţa maxim protejată deţine un grup sanitar destinat personalului propriu.S5.5 Locuinţa protejată asigură igienizarea lenjeriei de pat şi a altor materiale şi echipamente textile, precum şi a lenjeriei personale şi hainelor beneficiarilor.Locuinţa protejată are în dotare o maşină de spălat pentru lenjeria şi hainele beneficiarilor, precum şi pentru lenjeria de pat.Im: Lenjeria de pat, hainele şi lenjeria personală a beneficiarilor sunt spălate periodic.STANDARD 6 IGIENA ŞI CONTROLUL INFECŢIILORLocuinţa protejată aplică măsurile de prevenire şi control a infecţiilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt protejaţi contra riscului infecţiilor.S6.1 Toate spaţiile, utilităţile, dotările, echipamentele şi materialele aflate în dotarea locuinţei protejate sunt curate, igienizate, ferite de orice sursă de contaminare.Furnizorul locuinţei protejate elaborează şi aplică un program propriu de curăţenie (igienizare şi dezinfecţie) a tuturor spaţiilor, materialelor şi/sau echipamentelor aflate în dotare.Im: Toate spaţiile locuinţei protejate (dormitoare, spaţii comune, grupuri igienico-sanitare), precum şi materialele şi echipamentele din dotare sunt păstrate curate în permanenţă. Programul de curăţenie zilnică este afişat la sediul locuinţei protejate.S6.2 Locuinţa protejată deţine un spaţiu special pentru depozitarea materialelor igienico-sanitare.Materialele igienico-sanitare şi de dezinfecţie sunt depozitate în spaţii special amenajate ( dulapuri, rafturi), amplasate în baie sau debara.Im: Materialele igienico-sanitare şi cele pentru dezinfecţie se păstrează în condiţii de siguranţă.S6.3 Locuinţa protejată efectuează colectarea şi depozitarea deşeurilor conform prevederilor legale în vigoare.Locuinţa protejată dispune de containere pentru deşeuri şi spaţii speciale de depozitare a acestora.Im: Locuinţa protejată ia toate măsurile de siguranţă pentru prevenirea infecţiilor posibil să fie transmise prin manevrarea sau depozitarea defectuoasă a deşeurilor.MODULUL V DREPTURI ŞI ETICĂ ( Standardele 1-4)STANDARD 1 RESPECTAREA DREPTURILOR BENEFICIARILOR ŞI A ETICII PROFESIONALELocuinţa protejată respectă drepturile beneficiarilor prevăzute de legeRezultate aşteptate: Drepturile beneficiarilor sunt cunoscute şi respectate de personalS1.1. Furnizorul locuinţei protejate elaborează şi aplică o Cartă a drepturilor beneficiarilor.Carta drepturilor beneficiarilor, denumită în continuare Cartă, priveşte, în principal, următoarele drepturi:1. de a fi informaţi, ei şi reprezentanţii lor, asupra drepturilor şi responsabilităţilor lor în calitate de beneficiari ai locuinţei protejate şi de a fi consultaţi cu privire la toate deciziile care îi privesc;2. de a-şi desfăşura activităţile într-un mediu fizic accesibil, sigur, funcţional şi intim;3. de a decide şi a-şi asuma riscurile în mod direct sau prin reprezentanţii legali în toate aspectele vieţii lor şi de a-şi exprima liber opţiunile;4. de a gândi şi acţiona autonom, cu respectarea drepturilor celorlalţi beneficiari, conform potenţialului şi dorinţelor personale;5. de a fi informaţi cu privire la starea lor de sănătate;6. de a consimţi asupra serviciilor asigurate prin contractul de furnizare servicii;7. de a beneficia de serviciile menţionate în contractul de furnizare servicii;8. de a li se păstra datele personale în siguranţă şi confidenţialitate;9. de a nu fi abuzaţi, neglijaţi, abandonaţi, pedepsiţi, hărţuiţi sau exploataţi;10. de a face sugestii şi reclamaţii fără teamă de consecinţe;11. de a nu fi exploataţi economic privind banii, proprietăţile sau să le fie pretinse sume băneşti ce depăşesc taxele convenite pentru servicii;12. de a nu li se impune restricţii de natură fizică ori psihică, în afara celor stabilite de medic sau alt personal calificat, precum şi a celor convenite prin contractul de furnizare servicii;13. de a fi trataţi şi de a avea acces la servicii, fără discriminare;14. de a beneficia de intimitate;15. de a-şi manifesta şi exercita liber orientările şi interesele culturale, etnice, religioase, sexuale, conform legii;16. de a-şi dezvolta talentele şi abilităţile;17. de a-şi utiliza aşa cum doresc lucrurile personale;18. de a-şi gestiona aşa cum doresc resursele financiare, cu excepţia cazurilor de restricţie legală sau a acordurilor scrise între locuinţa protejată şi beneficiar/reprezentantul său legal privind gestionarea banilor şi bunurilor;19. de a practica cultul religios dorit;20. de a nu desfăşura activităţi lucrative, aducătoare de venituri pentru locuinţa protejată, împotriva voinţei lor;21. de a accesa toate spaţiile şi echipamentele comune;22. de a avea acces la toate informaţiile financiare care îi privesc, deţinute de furnizor;23. de a fi informaţi la zi, în mod complet şi accesibil, în format clasic sau adaptat, despre procedurile furnizorului şi activităţile desfăşurate în locuinţa protejată şi de a-şi putea exprima liber opiniile în legătură cu acestea;24. de a fi consultaţi cu privire la serviciile furnizate, inclusiv dreptul de a refuza unele servicii în anumite circumstanţe stabilite prin contractul de furnizare servicii;25. de a fi trataţi individualizat, pentru o valorizare maximală a potenţialului personal;Im: Carta este disponibilă, pe suport de hârtie, la sediul locuinţei protejate.S1.2. Furnizorul locuinţei protejate informează beneficiarii asupra drepturilor lor.Furnizorul locuinţei protejate asigură informarea beneficiarilor cu privire la drepturile înscrise în Cartă, odată cu încheierea contractului de furnizare servicii.Im: Informarea beneficiarilor cu privire la drepturile înscrise în Cartă se consemnează în Registrul de evidenţă pentru informarea beneficiarilor.S1.3. Personalul care deserveşte locuinţa protejată cunoaşte şi respectă prevederile Cartei.Furnizorul locuinţei protejate planifică şi organizează sesiuni de instruire a personalului privind respectarea drepturilor beneficiarilor înscrise în Cartă.Im: Sesiunile de instruire sunt consemnate în registrul de evidenţă privind perfecţionarea continuă a personalului.S1.4. Furnizorul locuinţei protejate măsoară gradul de satisfacţie a beneficiarilor cu privire la serviciile primite.În scopul autoevaluării calităţii activităţii proprii, furnizorul locuinţei protejate deţine şi aplică o procedură proprie de măsurare a gradului de satisfacţie a beneficiarilor care menţionează metodologia şi instrumentele utilizate. Se pot utiliza chestionare. Modelul chestionarului este stabilit de furnizorul locuinţei protejate.Im: Procedura (chestionarul) de măsurare a gradului de satisfacţie a beneficiarilor este disponibilă pe suport de hârtie la sediul furnizorului locuinţei protejate.S1.5. Personalul locuinţei protejate îşi desfăşoară activitatea în baza unui Cod de etică.Furnizorul locuinţei protejate deţine şi aplică un Cod propriu de etică care cuprinde un set de reguli ce privesc, în principal, asigurarea unui tratament egal pentru toţi beneficiarii, fără nici un fel de discriminare, acordarea serviciilor exclusiv în interesul beneficiarilor şi pentru protecţia acestora, respectarea eticii profesionale în relaţia cu beneficiarii.Im: Codul de etică este disponibil, pe suport de hârtie, la sediul furnizorului locuinţei protejate.S1.6. Centrul se asigură că personalul cunoaşte şi aplică Codul de etică.Furnizorul locuinţei protejate organizează sesiuni de instruire a personalului privind prevederile Codului de etică.Im: Sesiunile de instruire a personalului privind prevederile Codului de etică sunt consemnate în registrul de evidenţă privind perfecţionarea continuă a personalului.S1.7. Furnizorul locuinţei protejate se asigură că personalul cunoaşte modalităţile de abordare a beneficiarilor şi de relaţionare cu aceştia, în funcţie de situaţiile particulare în care se află.Furnizorul locuinţei protejate asigură instruirea personalului cu privire la metodele de abordare, comunicare şi relaţionare cu beneficiarii, în funcţie de particularităţile psiho-comportamentale ale acestora.Im: Instruirea personalului se consemnează în registrul privind perfecţionarea continuă a acestuia.STANDARDUL 2 PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ABUZURILOR ŞI NEGLIJĂRIILocuinţa protejată aplică măsurile necesare pentru prevenirea şi combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilorRezultate aşteptate: Beneficiarii sunt protejaţi împotriva abuzurilor, neglijării, discriminării sau tratamentului degradant sau inuman.S2.1 Furnizorul locuinţei protejate utilizează o procedură proprie pentru identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijenţă în rândurile propriilor beneficiari.Furnizorul locuinţei protejate elaborează şi aplică propria procedură privind cazurile de abuz şi neglijenţă.Se ia în considerare oricare formă de abuz ( fizic, psihic, economic) şi orice formă de neglijare a persoanei sau de tratament degradant la care poate fi supus beneficiarul de către personalul centrului, alţi beneficiari, eventual membri de familie/reprezentanţi legali.Im: Procedura privind identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijenţă este disponibilă, pe suport de hârtie la sediul furnizorului locuinţei protejate.S2.2 Personalul locuinţei protejate încurajează şi sprijină beneficiarii pentru a sesiza orice formă de abuz, neglijare sau tratament degradant la care sunt supuşi de persoanele cu care vin în contact, atât în centru, cât şi în familie sau în comunitate.Furnizorul locuinţei protejate organizează sesiuni de informare a beneficiarilor cu privire la tipurile de abuz, modalitatea de identificare şi sesizare a eventualelor abuzuri sau alte forme de tratament degradant.Im: Sesiunile de informare se înscriu în Registrul de evidenţă privind informarea beneficiarilor.S2.3 Furnizorul locuinţei protejate organizează sesiuni de instruire a personalului propriu privind cunoaşterea şi combaterea formelor de abuz şi neglijare.Furnizorul locuinţei protejate instruieşte personalul cu privire la: prevenirea şi combaterea oricărei forme de abuz în relaţia cu beneficiarii pe parcursul derulării activităţilor din locuinţa protejată, modalităţile de sesizare a eventualelor forme de abuz la care pot fi supuşi beneficiarii în familie sau în comunitate.Im: Sesiunile de instruire a personalului se înscriu în Registrul de evidenţă privind perfecţionarea continuă a personalului.S2.4 Personalul locuinţei protejate monitorizează activităţile întreprinse de beneficiari pe perioada când nu se află în incinta sa, în scopul prevenirii riscului de abuz sau exploatare.Furnizorul locuinţei protejate elaborează chestionare specifice care se aplică tuturor beneficiarilor, cât şi persoanelor din comunitate cu care aceştia au contacte regulate, pentru identificarea oricăror forme de abuz sau exploatare.Im: Chestionarul tip este disponibil la sediul furnizorului locuinţei protejate, precum şi, după caz, chestionarele utilizate şi completate.S2.5 Furnizorul locuinţei protejate aplică prevederile legale cu privire la semnalarea, către organismele/instituţiile competente, a oricărei situaţii de abuz şi neglijare identificată şi ia toate măsurile de remediere, în regim de urgenţă.Coordonatorul locuinţei protejate deţine un registru de evidenţă a cazurilor de abuz, neglijenţă sau discriminare identificate, în care se menţionează inclusiv instituţiile sesizate şi, după caz, măsurile întreprinse.Im: Registrul de evidenţă a cazurilor de abuz, neglijare şi discriminare este disponibil la sediul furnizorului locuinţei protejate.STANDARD 3 SESIZĂRI/RECLAMAŢIIFurnizorul locuinţei protejate încurajează beneficiarii să-şi exprime opinia asupra oricăror aspecte care privesc activitatea centrului.Rezultate aşteptate: Aspectele şi situaţiile care nemulţumesc beneficiarii sunt cunoscute astfel încât să poată fi remediate în timp util.S3.1 Furnizorul locuinţei protejate informează beneficiarii asupra modalităţii de formulare a eventualelor sesizări/reclamaţii.Informarea beneficiarilor se realizează în termen de maxim 30 de zile de la admitere.În registrul de evidenţă privind informarea beneficiarilor, se înscriu data la care a avut loc informarea, persoana care a efectuat-o şi semnătura beneficiarului.Im: Informarea beneficiarilor privind formularea de sesizări sau reclamaţii se consemnează în Registrul de evidenţă privind informarea beneficiarilor.S3.2 Centrul asigură înregistrarea şi arhivarea sesizărilor şi reclamaţiilor.Sesizările/reclamaţiile depuse de beneficiari se înregistrează într-un registru de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor, cu dată şi număr.Sesizările şi reclamaţiile se arhivează într-un dosar şi se păstrează la sediul furnizorului locuinţei protejate cel puţin 2 ani de la înregistrare.Im: Registrul de evidenţă a sesizărilor/reclamaţiilor beneficiarilor şi dosarul în care acestea sunt arhivate sunt disponibile la sediul furnizorului locuinţei protejate.STANDARDUL 4 NOTIFICAREA INCIDENTELOR DEOSEBITELocuinţa protejată aplică reguli clare privind notificarea incidentelor deosebiteRezultate aşteptate: Posibilele incidente ce pot apare în perioada de rezidenţă a beneficiarului sunt cunoscute de familie şi/sau de instituţiile competente.S4.1 Furnizorul locuinţei protejate asigură evidenţa incidentelor deosebite care afectează beneficiarul.Coordonatorul locuinţei protejate ţine un registru de evidenţă a incidentelor deosebite care afectează integritatea fizică şi psihică a beneficiarului (îmbolnăviri, accidente, deces, etc) sau alte incidente în care acesta a fost implicat (plecare neautorizată din centru, agresiuni, furt, alte acte considerate contravenţii şi infracţiuni, etc). În registru se consemnează data producerii incidentului, natura acestuia, consecinţele asupra beneficiarului identificat prin nume, prenume şi vârstă, data notificării familiei şi/sau a instituţiilor competente ce trebuie informate conform legii, măsuri luate.Im: Registrul de evidenţă a incidentelor deosebite este disponibil la sediul furnizorului locuinţei protejate.S4.2 Furnizorul locuinţei protejate informează familia/reprezentantul legal al beneficiarului cu privire la incidentele deosebite care afectează sau implică beneficiarul.Coordonatorul locuinţei protejate/furnizorul acesteia notifică telefonic, în scris sau prin e-mail familia/reprezentantul legal al beneficiarului cu privire la incidentele deosebite care au afectat beneficiarul sau în care acesta a fost implicat. În caz de îmbolnăvire gravă a beneficiarului, notificarea se comunică/transmite în maxim 48 de ore de la producerea acesteia. Pentru celelalte tipuri de incidente şi dacă se impune intervenţia sau suportul familiei/reprezentantului legal al beneficiarului, notificarea se efectuează în maxim 72 de ore de la producerea incidentului.Im: Notificările se consemnează în registrul de evidenţă a incidentelor deosebite.S4.3 Furnizorul locuinţei protejate informează instituţiile competente cu privire la toate incidentele deosebite petrecute în centru.În situaţii deosebite, când există suspiciuni asupra decesului beneficiarului, s-a produs o vătămare corporală importantă ori accident, a apărut un focar de boli transmisibile, au fost constatate fapte care pot constitui contravenţii sau infracţiuni, s-au semnalat orice alte evenimente care afectează calitatea vieţii beneficiarilor, centrul informează organele competente prevăzute de lege (procuratură, poliţie, direcţie de sănătate publică, etc).Notificarea se realizează în maxim 24 de ore de la producerea incidentuluiIm: Notificările transmise către instituţiile publice se consemnează în registrul de evidenţă a incidentelor deosebite.MODUL VI MANAGEMENT ŞI RESURSE UMANE (Standardele 1-2)STANDARD 1 ADMINISTRARE, ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARELocuinţa protejată respectă prevederile legale privind organizarea şi funcţionarea saRezultate aşteptate: Beneficiarii primesc servicii care funcţionează în condiţiile legiiS1.1. Locuinţa protejată funcţionează conform prevederilor unui regulament propriu de organizare şi funcţionare.Furnizorul locuinţei protejate elaborează şi aplică un regulament propriu de organizare şi funcţionare, corespunzător tipului de locuinţă protejată, respectiv:- locuinţă minim protejată, în care se asigură sprijin şi asistenţă ocazională în scopul menţinerii şi dezvoltării abilităţilor de viaţă independentă şi promovării integrării/reintegrării sociale a beneficiarilor; monitorizarea beneficiarilor se realizează prin vizite ocazionale ale responsabilului de caz şi contacte telefonice;- locuinţa moderat protejată, în care se asigură sprijin şi asistenţă planificată şi la nevoie, conform unui program stabilit împreună cu beneficiarii, în scopul menţinerii şi dezvoltării abilităţilor de viaţă independentă, promovării integrării/reintegrării sociale a beneficiarilor şi continuării programelor de recuperare/reabilitare funcţională; asigură asistenţă cu caracter planificat şi la nevoie; monitorizarea beneficiarilor se realizează prin vizite planificate ale responsabilului de caz şi al altor specialişti, precum şi prin contacte telefonice;- locuinţă maxim protejată, în care se asigură sprijin şi asistenţă permanentă în scopul dezvoltării abilităţilor pentru o viaţă independentă, facilitării integrării/reintegrării sociale a beneficiarilor şi continuării programelor de recuperare/reabilitare funcţională; asistenţa şi monitorizarea beneficiarilor este asigurată 24 de ore din 24 de ore cu personal de specialitate (personalul poate locui în aceeaşi locuinţă protejată).Activităţile de bază care se desfăşoară într-o locuinţă protejată sunt:- supravegherea condiţiilor de viaţă ale beneficiarilor;- consilierea şi informarea beneficiarilor pentru a accesa şi valorifica resursele şi facilităţile comunităţii: sănătate, educaţie, muncă, activităţi recreative etc.;- dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă: autoservire, autogospodărire, efectuarea cumpărăturilor, gestionarea bugetului, altele;- suport pentru angajare: identificarea, ocuparea şi păstrarea unui loc de muncă;- mediere: optimizarea relaţiilor sociale ale beneficiarilor în locuinţa protejată şi în comunitate;- intervenţie în caz de urgenţă pentru rezolvarea unor situaţii de criză ale beneficiarilor: accidente, conflicte, boală etc.- monitorizarea situaţiei beneficiarilor rezidenţi în locuinţa protejată.Im: Un exemplar al regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, pe suport de hârtie şi organigrama centrului sunt disponibile la sediul furnizorului locuinţei protejate.S1.2. Activităţile locuinţei protejate sunt coordonate de o persoană cu atribuţii în acest sens.Furnizorul locuinţei protejate se asigură că activităţile desfăşurate sunt coordonate de o persoană cu atribuţii de coordonator/manager. În funcţie de tipul locuinţei protejate şi numărul de beneficiari din locuinţă, coordonatorul poate fi responsabilul de caz, o persoană calificată care are în responsabilitate locuinţa respectivă sau mai multe locuinţe protejate şi/sau alte servicii sociale cu cazare. Persoana cu atribuţii de coordonare este absolventă de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă sau echivalentă.Im: Fişa de post a coordonatorului/managerului locuinţei protejate, precum şi rapoartele/fişele de evaluare a activităţii acestuia sunt disponibile la sediul furnizorului locuinţei protejate.S1.3. Furnizorul locuinţei protejate asigură instruirea personalului în vederea cunoaşterii procedurilor utilizate.Furnizorul locuinţei protejate consemnează în registrul de evidenţă privind perfecţionarea continuă a personalului toate sesiunile de instruire referitoare la cunoaşterea în detaliu a procedurilor utilizate.Im: Instruirea personalului privind cunoaşterea procedurilor utilizate în locuinţa protejată se consemnează în registrul de evidenţă privind perfecţionarea continuă a personalului.S1.4. Furnizorul locuinţei protejate cunoaşte şi aplică normele legale privind gestionarea şi administrarea resurselor financiare, materiale şi umane ale locuinţei protejate.Locuinţa protejată este evaluată periodic de către furnizorul acesteia cu privire la calitatea vieţii beneficiarilor, condiţiile oferite şi eficienţa serviciilor acordate.Furnizorul locuinţei protejate deţine documentele financiar-contabile, precum şi rapoartele de control ale organismelor prevăzute de lege (ex. Curtea de Conturi, Inspecţia Muncii, Inspecţia Socială, ş.a.).Im: Documentele financiar contabile şi rapoartele de inspecţie sau control sunt disponibile la sediul furnizorului locuinţei protejate.S1.5. Furnizorul locuinţei protejate se asigură că beneficiarii şi orice persoană interesată, precum şi instituţiile publice cu responsabilităţi în domeniul protecţiei sociale, cunosc activitatea şi performanţele sale.Coordonatorul locuinţei protejate elaborează anual un raport de activitate.Raportul de activitate se finalizează în luna februarie a anului curent pentru anul anterior.Im: Raportul de activitate, pe suport de hârtie, este disponibil la sediul furnizorului locuinţei protejate şi este public.S1.6. Furnizorul locuinţei protejate facilitează participarea tuturor beneficiarilor şi a personalului la stabilirea obiectivelor şi priorităţilor de dezvoltare, în vederea creşterii calităţii serviciilor.Furnizorul locuinţei protejate încurajează şi creează condiţiile de implicare activă a beneficiarilor şi personalului în elaborarea unui plan propriu de dezvoltare care are în vedere îmbunătăţirea activităţii şi creşterea calităţii vieţii beneficiarilor. Planul propriu de dezvoltare include şi planul de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant.Im: Planul propriu de dezvoltare este disponibil, pe suport de hârtie, la sediul centrului.STANDARD 2 RESURSE UMANELocuinţa protejată dispune de o structură de personal capabil să asigure activităţile şi serviciile acordateRezultate aşteptate: Beneficiarii sunt asistaţi de personal suficient şi competentS2.1 Structura de personal a locuinţei protejate corespunde din punct de vedere al calificării cu serviciile acordate.Pentru activităţile de bază, locuinţa protejată este deservită de responsabilul de caz. În funcţie de nevoile de asistenţă şi suport, se utilizează personal de specialitate care se implică în vizitele planificate sau în supravegherea şi monitorizarea permanentă.Furnizorul locuinţei protejate angajează personal calificat, achiziţionează serviciile unor specialişti şi poate încheie contracte de voluntariat pentru realizarea activităţilor/serviciilor acordate.Im: Statul de funcţii aprobat, în copie, precum şi contractele de prestări servicii încheiate cu diverşi specialişti şi/sau contractele de voluntariat sunt disponibile la sediul furnizorului locuinţei protejate.S2.2 Furnizorul locuinţei protejate respectă dispoziţiile legale privind angajarea personalului.Personalul este angajat cu respectarea condiţiilor prevăzute în Codul Muncii.Pe lângă angajaţii proprii şi/sau personalul de specialitate ale căror servicii sunt achiziţionate, centrul încurajează folosirea voluntarilor şi încheie cu aceştia contracte de voluntariat, conform legii.Im: Contractele de muncă, contractele de prestări servicii şi contractele de voluntariat în original sunt disponibile la sediul furnizorului, iar angajaţii sunt înscrişi în REVISAL.S2.3 Personalul angajat care deserveşte locuinţa protejată deţine o fişă de post.Coordonatorul locuinţei protejate întocmeşte fişa postului pentru fiecare angajat.În fişele de post se înscriu atribuţiile concrete ale angajatului, relaţiile de subordonare şi de colaborare.Fiecare fişă de post este semnată de persoana care a întocmit-o şi de angajat.Fişele de post se revizuiesc anual în luna decembrie, precum şi ori de câte ori atribuţiile angajatului se modifică.Im: Fişele de post ale personalului sunt disponibile la sediul furnizorului locuinţei protejate.S2.4 Conducerea locuinţei protejate realizează anual evaluarea personalului.Fişele de evaluare descriu atribuţiile persoanei şi notează gradul de îndeplinire şi performanţele acesteia, pe o scală de la 1 la 5.Fiecare fişă de evaluare este semnată de persoana care a întocmit-o şi de către persoana evaluată.Fişele de evaluare se întocmesc cel târziu până la 31 ianuarie pentru anul anterior.Im: Fişele de evaluare a personalului sunt disponibile la sediul furnizorului locuinţei protejate.S2.5 Furnizorul locuinţei protejate se asigură că personalul propriu are create oportunităţile şi condiţiile necesare creşterii performanţelor profesionale.Furnizorul locuinţei protejate elaborează şi aplică un plan de instruire şi formare profesională pentru angajaţii proprii.Im: Planul de instruire şi formare profesională este disponibil la sediul furnizorului locuinţei protejate, precum şi copiile după atestatele, certificatele, diplomele obţinute de personal.  +  Secţiunea a 2-a Clarificări privind modalitatea de autoevaluare a îndeplinirii standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca locuinţe protejate pentru persoanele vârstnicePentru a obţine licenţa de funcţionare, locuinţa protejată trebuie să îndeplinească un punctaj care poate varia între 86 şi 90 de puncte.Pentru un punctaj de 86 de puncte, locuinţa protejată trebuie să îndeplinească obligatoriu standardele minime de calitate prevăzute la Modulele I, II, V, VI, cele prevăzute la Modulul III cu excepţia condiţiei S3.3 de la Standardul 3, precum şi cele prevăzute la Modulul IV cu excepţia condiţiei S1.5 de la Standardul 1, a condiţiei S.4.4 de la Standardul 4 şi a condiţiei S5.4 de la Standardul 5.Pentru locuinţa protejată care, pe lângă standardele minime de calitate pentru care se întruneşte punctajul de 86 de puncte, furnizează serviciile/desfăşoară activităţile prevăzute la standardele/condiţiile exceptate de la Modulul III şi IV, este obligatorie notarea lor, iar punctajul poate varia între 87-90 de puncte.Fişa de autoevaluare pentru locuinţa protejată se completează după modelul prevăzut în Anexa nr. 9 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, după cum urmează:MODELFIŞĂ DE AUTOEVALUARE*Font 7*                                                            ┌─────────────┬─────────────┬────────────────────────────────────────────┐                                                            │Punctaj maxim│Punctaj │ Observaţii │                                                            │al standar- │rezultat │ │                                                            │delor minime │în urma │ │                                                            │de calitate │autoevaluării│ │                                                            │ │îndeplinirii │ │                                                            │ │standardelor │ │                                                            │ │minime de │ │                                                            │ │calitate │ │┌───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│MODULUL I ACCESAREA SERVICIULUI (Standardele 1-3) │ 10 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 1 INFORMARE │TOTAL: 3 │TOTAL: │ ││Furnizorul realizează informarea potenţialilor beneficiari/│ │ │ ││reprezentanţilor legali şi/sau membrilor de familie cu │ │ │ ││privire la locuinţa protejată │ │ │ ││Rezultate aşteptate: potenţialii beneficiari/reprezentanţii│ │ │ ││legali şi/sau membrii de familie, cunosc modul de │ │ │ ││organizare şi funcţionare a locuinţei protejate, scopul/ │ │ │ ││funcţiile acesteia, condiţiile de admitere, drepturile şi │ │ │ ││obligaţiile persoanelor beneficiare │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.1 Furnizorul locuinţei protejate pune la dispoziţia │ │ │ ││beneficiarilor/reprezentanţilor legali/membrilor de familie│ │ │ ││materiale informative privind organizarea acesteia, │ │ │ ││activităţile derulate, condiţiile de admitere. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.2 Furnizorul locuinţei protejate facilitează accesul │ │ │ ││potenţialilor beneficiari/reprezentanţilor legali/membrilor│ │ │ ││lor de familie, anterior admiterii beneficiarilor, pentru a│ │ │ ││cunoaşte condiţiile de locuit şi de desfăşurare a │ │ │ ││activităţilor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.3 Furnizorul locuinţei protejate elaborează şi │ │ │ ││utilizează un Ghid al beneficiarului pentru informarea │ │ │ ││exclusivă a beneficiarilor sau, după caz, a │ │ │ ││reprezentanţilor legali/familiilor acestora. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 2 - ADMITERE │TOTAL: 4 │TOTAL: │ ││Furnizorul locuinţei protejate realizează admiterea │ │ │ ││beneficiarilor în condiţiile legii şi numai dacă serviciul │ │ │ ││respectiv răspunde nevoilor beneficiarilor. │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii/reprezentanţii legali │ │ │ ││cunosc şi acceptă condiţiile de admitere în locuinţa │ │ │ ││protejată. │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.1 Furnizorul locuinţei protejate elaborează şi aplică o │ │ │ ││procedură proprie de admitere │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.2 Admiterea în locuinţa protejată se realizează cu │ │ │ ││încheierea unui contract de furnizare servicii. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.3 Furnizorul locuinţei protejate întocmeşte, pentru │ │ │ ││fiecare beneficiar, dosarul personal al beneficiarului. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.4 Furnizorul locuinţei protejate asigură arhivarea │ │ │ ││dosarelor personale ale beneficiarilor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 3 ÎNCETARE SERVICII │TOTAL: 3 │TOTAL: │ ││Încetarea serviciilor se realizează la cererea │ │ │ ││beneficiarilor, precum şi în alte condiţii cunoscute şi │ │ │ ││acceptate de aceştia. │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt găzduiţi şi asistaţi│ │ │ ││în locuinţa protejată pe perioada pe care o doresc, cu │ │ │ ││excepţia situaţiilor speciale prevăzute de lege sau a celor│ │ │ ││stipulate în procedura de ieşire sau în contractul de │ │ │ ││furnizare servicii. │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.1 Furnizorul locuinţei protejate stabileşte şi aduce la │ │ │ ││cunoştinţa beneficiarilor condiţiile de încetare/sistare a │ │ │ ││serviciilor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.2 Furnizorul locuinţei protejate asigură comunicarea │ │ │ ││permanentă cu serviciul public de asistenţă socială. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.3 Furnizorul se asigură că beneficiarul părăseşte │ │ │ ││locuinţa protejată în condiţii de securitate. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│MODUL II EVALUARE ŞI PLANIFICARE (Standardele 1-2) │ 10 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 1 - EVALUARE │TOTAL: 4 │TOTAL: │ ││Admiterea şi asistarea beneficiarilor în locuinţa protejată│ │ │ ││se realizează în baza evaluării nevoilor individuale şi │ │ │ ││situaţiei personale a fiecărui beneficiar │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt asistaţi şi │ │ │ ││îngrijiţi în locuinţe protejate care asigură condiţii de │ │ │ ││viaţă adecvate şi acces la servicii corespunzătoare │ │ │ ││nevoilor fiecărui beneficiar │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.1 Fiecare beneficiar este asistat şi îngrijit în │ │ │ ││locuinţa protejată în baza unei evaluări a nevoilor │ │ │ ││individuale. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.2 Furnizorul locuinţei protejate are capacitatea de a │ │ │ ││realiza evaluarea nevoilor beneficiarilor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.3 Furnizorul locuinţei protejate efectuează reevaluarea │ │ │ ││nevoilor beneficiarilor conform unui calendar prestabilit. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.4 Evaluarea/reevaluarea nevoilor beneficiarului se │ │ │ ││efectuează cu implicarea acestuia. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 2 PLANIFICARE ACTIVITĂŢI/SERVICII │TOTAL: 6 │TOTAL: │ ││Locuinţa protejată asigură accesul la servicii pentru │ │ │ ││fiecare beneficiar, conform planului de intervenţie şi a │ │ │ ││planului individualizat de asistenţă şi îngrijire. │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Fiecare beneficiar primeşte serviciile│ │ │ ││necesare, în funcţie de nevoile individuale │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.1 Beneficiarul este asistat în locuinţa protejată în │ │ │ ││baza unui plan de intervenţie şi a celui individualizat de │ │ │ ││asistenţă şi îngrijire. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.2 Furnizorul locuinţei protejate are capacitatea de a │ │ │ ││realiza şi aplica planul individualizat de asistenţă şi │ │ │ ││îngrijire/planul de servicii al beneficiarului. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.3 Planul de intervenţie/planul individualizat de │ │ │ ││asistenţă şi îngrijire este revizuit după fiecare │ │ │ ││reevaluare. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.4 Planul de intervenţie/planul individualizat de │ │ │ ││asistenţă şi îngrijire se întocmeşte cu consultarea │ │ │ ││beneficiarului. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.5 Furnizorul locuinţei protejate asigură monitorizarea │ │ │ ││situaţiei beneficiarului şi a aplicării planului │ │ │ ││individualizat de asistenţă şi îngrijire/planului de │ │ │ ││intervenţie. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.6 Furnizorul locuinţei protejate asigură păstrarea │ │ │ ││datelor personale şi informaţiilor cuprinse în documentele │ │ │ ││componente ale dosarelor de servicii ale beneficiarilor în │ │ │ ││regim de confidenţialitate, cu respectarea prevederilor │ │ │ ││legale. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│MODUL III ACTIVITĂŢI DERULATE/SERVICII ACORDATE │ │ │ ││(Standardele 1-4) │ 16 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 1 ÎNGRIJIRE PERSONALĂ │TOTAL: 3 │TOTAL: │ ││Locuinţa protejată asigură beneficiarilor suportul necesar │ │ │ ││pentru realizarea activităţilor de bază ale vieţii zilnice │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii primesc ajutor şi │ │ │ ││îngrijire adecvată pentru a-şi continua viaţa în demnitate │ │ │ ││şi respect │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.1 Locuinţa protejată oferă condiţii adecvate pentru │ │ │ ││realizare igienei personale. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.2 Locuinţa protejată dispune de dotările necesare pentru│ │ │ ││realizarea îngrijirii personale a beneficiarilor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.3 Locuinţa protejată asigură asistenţa necesară │ │ │ ││beneficiarilor aflaţi în situaţie de dependenţă, pentru │ │ │ ││realizarea activităţilor zilnice │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 2 VIAŢĂ ACTIVĂ ŞI CONTACTE SOCIALE │TOTAL: 8 │TOTAL: │ ││Locuinţa protejată încurajează şi promovează un stil de │ │ │ ││viaţă sănătos, independent şi activ │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii trăiesc într-un mediu de │ │ │ ││viaţă adaptat nevoilor individuale care promovează │ │ │ ││iniţiativa proprie şi răspunde dorinţelor şi aşteptărilor │ │ │ ││fiecăruia. │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.1 Beneficiarii locuinţei protejate decid de comun acord │ │ │ ││asupra regulilor de convieţuire aplicabile tuturor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.2 Beneficiarii locuinţei protejate folosesc îmbrăcăminte│ │ │ ││şi încălţăminte proprie, în acord cu preferinţele lor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.3 Furnizorul locuinţei protejate organizează sesiuni de │ │ │ ││informare a beneficiarilor în vederea menţinerii unui stil │ │ │ ││de viaţă sănătos. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.4 Beneficiarii locuinţei protejate au acces la │ │ │ ││serviciile medicale din comunitate. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.5 Beneficiarii locuinţei protejate sunt încurajaţi să │ │ │ ││participe la activităţile planificate şi să se implice în │ │ │ ││viaţa comunităţii. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.6 Furnizorul locuinţei protejate sprijină promovarea şi │ │ │ ││menţinerea relaţiilor beneficiarilor cu familia, prietenii,│ │ │ ││vecinii. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.7 Locuinţa protejată asigură condiţiile necesare pentru │ │ │ ││respectarea vieţii intime a beneficiarilor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.8 Locuinţa protejată facilitează accesul la serviciile │ │ │ ││din comunitate. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 3 INTEGRARE/REINTEGRARE SOCIALĂ │TOTAL: 3 │TOTAL: │ ││Locuinţa protejată promovează integrarea/reintegrarea │ │ │ ││socială a beneficiarilor │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt încurajaţi şi │ │ │ ││sprijiniţi să-şi menţină sau să-şi dezvolte abilităţile │ │ │ ││pentru o viaţă socială activă, în scopul revenirii în │ │ │ ││familie şi în comunitate │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.1 Locuinţa protejată asigură participarea la activităţi │ │ │ ││de facilitare a integrării/reintegrării în familie, în │ │ │ ││comunitate, pe piaţa muncii şi în societate în general, în │ │ │ ││baza unui program de integrare/reintegrare socială. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.2 Locuinţa protejată are capacitatea de a realiza sau de│ │ │ ││a asigura accesul beneficiarilor la activităţi/servicii de │ │ │ ││integrare/reintegrare socială. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.3 Locuinţa protejată asigură accesul beneficiarilor la │ │ │Se notează doar în situaţia în care locuinţa││terapii de recuperare/reabilitare funcţională. │ 1 │ │protejată facilitează accesul la serviciile ││ │ │ │de recuperare/reabilitare funcţională. │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 4 ASISTENŢĂ ÎN CAZ DE DECES │TOTAL: 2 │TOTAL: │ ││Locuinţa protejată asigură asistenţa beneficiarilor aflaţi │ │ │ ││în stare terminală şi în caz de deces │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii se asigură că primesc │ │ │ ││primi asistenţa adecvată în caz de stare terminală şi │ │ │ ││serviciile necesare în caz de deces │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S4.1 Locuinţa protejată asigură asistenţă adecvată │ │ │ ││beneficiarului aflat în stare terminală. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S4.2 Furnizorul locuinţei protejate asigură asistenţa │ │ │ ││necesară în caz de deces al beneficiarului. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│MODULUL IV MEDIUL DE VIAŢĂ (Standardele 1-6) │ 26 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 1 SIGURANŢĂ ŞI ACCESIBILITATE │TOTAL: 5 │TOTAL: │ ││Locuinţa protejată asigură beneficiarilor un mediu de │ │ │ ││locuit sigur şi adaptat nevoilor acestora │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii trăiesc într-un mediu de │ │ │ ││viaţă sigur şi confortabil. │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.1 Locuinţa protejată are un amplasament adecvat pentru │ │ │ ││asigurarea accesului beneficiarilor din şi spre comunitate.│ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.2 Locuinţa protejată este amenajată astfel încât să │ │ │ ││asigure beneficiarilor condiţii pentru o viaţă independentă│ │ │ ││minim asistată. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.3 Furnizorul locuinţei protejate are în vedere │ │ │ ││îmbunătăţirea permanentă a mediului de viaţă al │ │ │ ││beneficiarilor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.4 Locuinţa protejată deţine mijloacele necesare pentru │ │ │ ││comunicarea la distanţă. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.5 Spaţiile exterioare sunt amenajate şi dotate astfel │ │ │Se notează doar în cazul în care locuinţa ││încât să ofere siguranţă beneficiarilor │ 1 │ │protejată dispune de curte exterioară. │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 2 SPAŢII COMUNE │TOTAL: 4 │TOTAL: │ ││Locuinţa protejată deţine spaţii comune suficiente şi │ │ │ ││adaptate pentru realizarea activităţilor zilnice. │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii au acces la spaţii comune│ │ │ ││suficiente, sigure, accesibile, funcţionale şi confortabile│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.1 Spaţiile comune sunt amenajate şi dotate astfel încât │ │ │ ││să permită accesul tuturor beneficiarilor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.2 Spaţiile comune asigură condiţii minime de confort. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.3 Locuinţa protejată dispune de spaţii destinate │ │ │ ││repausului şi/sau activităţilor de relaxare în aer liber. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.4 Spaţiile comune se menţin curate şi igienizate │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 3 CAZARE │TOTAL: 5 │TOTAL: │ ││Locuinţa protejată asigură fiecărui beneficiar un spaţiu de│ │ │ ││cazare personal, corespunzător nevoilor proprii │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Fiecare beneficiar deţine un spaţiu de│ │ │ ││cazare într-un dormitor/cameră personală. │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.1 Locuinţa protejată alocă fiecărui beneficiar un spaţiu│ │ │ ││de cazare într-un dormitor/cameră personală. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.2 Dormitoarele/camerele personale sunt amenajate astfel │ │ │ ││încât să prevină riscul de accidente. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.3 Dormitoarele/camerele personale dispun de echipamente │ │ │ ││şi instalaţii care asigură lumină şi ventilaţie naturală, │ │ │ ││precum şi o temperatură optimă în orice sezon. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.4 Dormitoarele/camerele personale se menţin curate şi │ │ │ ││după caz, igienizate. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.5 Locuinţa protejată asigură obiecte de cazarmament │ │ │ ││adecvate şi păstrate în stare corespunzătoare (curate, │ │ │ ││neuzate, etc.). │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 4 ALIMENTAŢIE │TOTAL: 4 │TOTAL: │ ││Locuinţa protejată asigură condiţiile necesare păstrării │ │ │ ││alimentelor şi preparării hranei zilnice │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii prepară şi servesc masa │ │ │ ││în condiţii adecvate şi conform preferinţelor lor. │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S4.1 Locuinţa protejată deţine spaţii special destinate │ │ │ ││preparării şi păstrării alimentelor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S4.2 Locuinţa protejată facilitează servirea meselor pentru│ │ │ ││beneficiari în spaţii adecvate. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S4.3 Spaţiile destinate preparării, păstrării alimentelor │ │ │ ││şi servirii meselor respectă normele igienico-sanitare şi │ │ │ ││de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S4.4 Locuinţa protejată utilizează produsele obţinute din │ │ │Se notează doar în situaţia în care locuinţa││gospodăriile anexă proprii exclusiv pentru creşterea │ │ │protejată are înfiinţată o gospodărie anexă.││calităţii alimentaţiei oferite beneficiarilor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 5 SPAŢII IGIENICO-SANITARE │TOTAL: 5 │TOTAL: │ ││Locuinţa protejată dispune de spaţii igienico-sanitare │ │ │ ││suficiente, accesibile, funcţionale, sigure şi confortabile│ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii au acces la spaţii │ │ │ ││igienico-sanitare adecvate │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S5.1 Locuinţa protejată deţine grupuri sanitare suficiente │ │ │ ││şi accesibile. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S5.2 Locuinţa protejată deţine spaţii suficiente şi │ │ │ ││adaptate pentru realizarea toaletei personale a │ │ │ ││beneficiarilor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S5.3 Spaţiile igienico-sanitare sunt astfel amenajate încât│ │ │ ││să fie evitată producerea de accidente şi să permită │ │ │ ││întreţinerea şi igienizarea curentă. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S5.4 Locuinţa protejată deţine grupuri sanitare separate │ │ │Se notează doar în cazul locuinţei maxim ││pentru personal. │ 1 │ │protejate. │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S5.5 Locuinţa protejată asigură igienizarea lenjeriei de │ │ │ ││pat şi a altor materiale şi echipamente textile, precum şi │ │ │ ││a lenjeriei personale şi hainelor beneficiarilor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 6 IGIENA ŞI CONTROLUL INFECŢIILOR │TOTAL: 3 │TOTAL: │ ││Locuinţa protejată aplică măsurile de prevenire şi control │ │ │ ││a infecţiilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare. │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt protejaţi contra │ │ │ ││riscului infecţiilor. │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S6.1 Toate spaţiile, utilităţile, dotările, echipamentele │ │ │ ││şi materialele aflate în dotarea locuinţei protejate sunt │ │ │ ││curate, igienizate, ferite de orice sursă de contaminare. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S6.2 Locuinţa protejată deţine un spaţiu special pentru │ │ │ ││depozitarea materialelor igienico-sanitare. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S6.3 Locuinţa protejată efectuează colectarea şi │ │ │ ││depozitarea deşeurilor conform prevederilor legale în │ │ │ ││vigoare. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│MODULUL V DREPTURI ŞI ETICĂ (Standardele 1-4) │ 17 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 1 RESPECTAREA DREPTURILOR BENEFICIARILOR ŞI A │TOTAL: 7 │TOTAL: │ ││ETICII PROFESIONALE │ │ │ ││Locuinţa protejată respectă drepturile beneficiarilor │ │ │ ││prevăzute de lege │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Drepturile beneficiarilor sunt │ │ │ ││cunoscute şi respectate de personal │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.1 Furnizorul locuinţei protejate elaborează şi aplică o │ │ │ ││Cartă a drepturilor beneficiarilor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.2 Furnizorul locuinţei protejate informează beneficiarii│ │ │ ││asupra drepturilor lor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.3 Personalul care deserveşte locuinţa protejată cunoaşte│ │ │ ││şi respectă prevederile Cartei. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.4 Furnizorul locuinţei protejate măsoară gradul de │ │ │ ││satisfacţie a beneficiarilor cu privire la serviciile │ │ │ ││primite. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.5 Personalul locuinţei protejate îşi desfăşoară │ │ │ ││activitatea în baza unui Cod de etică. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.6 Centrul se asigură că personalul cunoaşte şi aplică │ │ │ ││Codul de etică. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.7 Furnizorul locuinţei protejate se asigură că │ │ │ ││personalul cunoaşte modalităţile de abordare a │ │ │ ││beneficiarilor şi de relaţionare cu aceştia, în funcţie de │ │ │ ││situaţiile particulare în care se află. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARDUL 2 PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ABUZURILOR ŞI NEGLIJĂRII │TOTAL: 5 │TOTAL: │ ││Locuinţa protejată aplică măsurile necesare pentru │ │ │ ││prevenirea şi combaterea oricăror forme de tratament │ │ │ ││abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt protejaţi împotriva │ │ │ ││abuzurilor, neglijării, discriminării sau tratamentului │ │ │ ││degradant sau inuman. │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.1 Furnizorul locuinţei protejate utilizează o procedură │ │ │ ││proprie pentru identificarea, semnalarea şi soluţionarea │ │ │ ││cazurilor de abuz şi neglijenţă în rândurile propriilor │ │ │ ││beneficiari. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.2 Personalul locuinţei protejate încurajează şi sprijină│ │ │ ││beneficiarii pentru a sesiza orice formă de abuz, neglijare│ │ │ ││sau tratament degradant la care sunt supuşi de persoanele │ │ │ ││cu care vin în contact, atât în centru, cât şi în familie │ │ │ ││sau în comunitate. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.3 Furnizorul locuinţei protejate organizează sesiuni de │ │ │ ││instruire a personalului propriu privind cunoaşterea şi │ │ │ ││combaterea formelor de abuz şi neglijare. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.4 Personalul locuinţei protejate monitorizează │ │ │ ││activităţile întreprinse de beneficiari pe perioada când nu│ │ │ ││se află în incinta sa, în scopul prevenirii riscului de │ │ │ ││abuz sau exploatare. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.5 Furnizorul locuinţei protejate aplică prevederile │ │ │ ││legale cu privire la semnalarea, către organismele/ │ │ │ ││instituţiile competente, a oricărei situaţii de abuz şi │ │ │ ││neglijare identificată şi ia toate măsurile de remediere, │ │ │ ││în regim de urgenţă. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 3 SESIZĂRI/RECLAMAŢII │TOTAL: 2 │TOTAL: │ ││Furnizorul locuinţei protejate încurajează beneficiarii │ │ │ ││să-şi exprime opinia asupra oricăror aspecte care privesc │ │ │ ││activitatea centrului. │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Aspectele şi situaţiile care │ │ │ ││nemulţumesc beneficiarii sunt cunoscute astfel încât să │ │ │ ││poată fi remediate în timp util. │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.1 Furnizorul locuinţei protejate informează beneficiarii│ │ │ ││asupra modalităţii de formulare a eventualelor sesizări/ │ │ │ ││reclamaţii. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.2 Centrul asigură înregistrarea şi arhivarea sesizărilor│ │ │ ││şi reclamaţiilor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARDUL 4 NOTIFICAREA INCIDENTELOR DEOSEBITE │TOTAL: 3 │TOTAL: │ ││Locuinţa protejată aplică reguli clare privind notificarea │ │ │ ││incidentelor deosebite │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Posibilele incidente ce pot apare în │ │ │ ││perioada de rezidenţă a beneficiarului sunt cunoscute de │ │ │ ││familie şi/sau de instituţiile competente. │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S4.1 Furnizorul locuinţei protejate asigură evidenţa │ │ │ ││incidentelor deosebite care afectează beneficiarul. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S4.2 Furnizorul locuinţei protejate informează familia/ │ │ │ ││reprezentantul legal al beneficiarului cu privire la │ │ │ ││incidentele deosebite care afectează sau implică │ │ │ ││beneficiarul. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S4.3 Furnizorul locuinţei protejate informează instituţiile│ │ │ ││competente cu privire la toate incidentele deosebite │ │ │ ││petrecute în centru. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│MODUL VI MANAGEMENT ŞI RESURSE UMANE (Standardele 1-2) │ 11 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 1 ADMINISTRARE, ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE │TOTAL: 6 │TOTAL: │ ││Locuinţa protejată respectă prevederile legale privind │ │ │ ││organizarea şi funcţionarea sa │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii primesc servicii care │ │ │ ││funcţionează în condiţiile legii │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.1 Locuinţa protejată funcţionează conform prevederilor │ │ │ ││unui regulament propriu de organizare şi funcţionare. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.2 Activităţile locuinţei protejate sunt coordonate de o │ │ │ ││persoană cu atribuţii în acest sens. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.3 Furnizorul locuinţei protejate asigură instruirea │ │ │ ││personalului în vederea cunoaşterii procedurilor utilizate.│ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.4 Furnizorul locuinţei protejate cunoaşte şi aplică │ │ │ ││normele legale privind gestionarea şi administrarea │ │ │ ││resurselor financiare, materiale şi umane ale locuinţei │ │ │ ││protejate. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.5 Furnizorul locuinţei protejate se asigură că │ │ │ ││beneficiarii şi orice persoană interesată, precum şi │ │ │ ││instituţiile publice cu responsabilităţi în domeniul │ │ │ ││protecţiei sociale, cunosc activitatea şi performanţele │ │ │ ││sale. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.6 Furnizorul locuinţei protejate facilitează │ │ │ ││participarea tuturor beneficiarilor şi a personalului la │ │ │ ││stabilirea obiectivelor şi priorităţilor de dezvoltare, în │ │ │ ││vederea creşterii calităţii serviciilor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 2 RESURSE UMANE │TOTAL: 5 │TOTAL: │ ││Locuinţa protejată dispune de o structură de personal │ │ │ ││capabil să asigure activităţile şi serviciile acordate │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt asistaţi de personal│ │ │ ││suficient şi competent │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.1 Structura de personal a locuinţei protejate corespunde│ │ │ ││din punct de vedere al calificării cu serviciile acordate. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.2 Furnizorul locuinţei protejate respectă dispoziţiile │ │ │ ││legale privind angajarea personalului. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.3 Personalul angajat care deserveşte locuinţa protejată │ │ │ ││deţine o fişă de post. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.4 Conducerea locuinţei protejate realizează anual │ │ │ ││evaluarea personalului. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.5 Furnizorul locuinţei protejate se asigură că │ │ │ ││personalul propriu are create oportunităţile şi condiţiile │ │ │ ││necesare creşterii performanţelor profesionale. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│PUNCTAJ TOTAL: │ 90 │ │ │└───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────────────────────────────────────┘-------