STANDARDE MINIME DE CALITATE din 5 noiembrie 2014pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice (Anexa 1)
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 874 bis din 2 decembrie 2014  Notă

  ──────────

  *) Aprobate de Ordinul nr. 2.126 din 5 noiembrie 2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 2 decembrie 2014.

  ──────────
   +  Secţiunea 1 Standarde minime de calitateMODULUL I ACCESAREA SERVICIULUI (Standardele 1-3)STANDARD 1 INFORMARECentrul rezidenţial realizează informarea potenţialilor beneficiari/reprezentanţilor legali şi/sau membrilor de familie cu privire la scopul său/funcţiile sale şi serviciile oferiteRezultate aşteptate: Potenţialii beneficiari/reprezentanţii legali şi/sau membrii de familie au acces la informaţii referitoare la modul de organizare şi funcţionare a centrului rezidenţial, scopul/funcţiile acestuia, condiţiile de admitere şi oferta de servicii, drepturile şi obligaţiile persoanelor beneficiareS1.1. Centrul deţine şi pune la dispoziţia publicului materiale informative privind activităţile derulate şi serviciile oferite.Materialele informative trebuie să cuprindă, cel puţin: o scurtă descriere a centrului şi a serviciilor oferite, o prezentare a spaţiilor de cazare individuale şi spaţiile comune, numărul de locuri din centru, adaptări pentru nevoi speciale dacă este cazul, alte servicii şi facilităţi oferite, modalitatea de încheiere a contractului de furnizare servicii şi, după caz, modul de calcul a contribuţiei beneficiarului.Materialele informative pot fi pe suport de hârtie şi/sau pe suport electronic (postări pe site-ul centrului sau, după caz, al furnizorului, filme şi fotografii de informare sau publicitare, etc.) şi sunt mediatizate la nivelul comunităţii locale/judeţene prin intermediul cabinetelor de medicină de familieImaginea beneficiarilor şi datele cu caracter personal pot deveni publice în materialele informative (în cele publicitare, dacă există) doar cu acordul scris al acestora sau, după caz, al reprezentanţilor legali/convenţional.Im: Cel puţin una din formele de prezentare a materialelor informative este disponibilă/poate fi accesată la sediul centrului.S1.2. Centrul facilitează accesul potenţialilor beneficiari/reprezentanţilor legali/convenţionali/membrilor lor de familie, anterior admiterii beneficiarilor, pentru a cunoaşte condiţiile de locuit şi de desfăşurare a activităţilor/serviciilor, în baza unui program de vizită.Programul de vizită a centrului prevede cel puţin o zi/lună planificată în acest scop.În timpul vizitei, beneficiarii/reprezentanţii legali/convenţionali/membrii de familie sunt însoţiţi de un angajat al centrului care le poate oferi informaţiile solicitate, pot discuta cu personalul de specialitate şi alţi beneficiari.Toate vizitele sunt consemnate în Registrul de vizite.Im: Registrul de vizite este disponibil la sediul centruluiS1.3. Centrul elaborează şi utilizează un Ghid al beneficiarului pentru informarea exclusivă a beneficiarilor sau, după caz, a reprezentanţilor legali/convenţionali/familiilor acestora cu privire la serviciile şi facilităţile oferite.Ghidul beneficiarului cuprinde date referitoare la regulamentul de organizare şi funcţionare a centrului, serviciile şi facilităţile oferite, un rezumat al drepturilor şi obligaţiilor beneficiarilor.Ghidul beneficiarului este oferit şi explicat acestuia odată cu încheierea contractului de furnizare servicii, iar data efectuării informării şi semnătura beneficiarului se consemnează în scris, într-un registru de evidenţă privind informarea a beneficiarilor. În registrul de evidenţă privind informarea beneficiarilor sau, după caz, a reprezentanţilor lor legali/convenţionali se consemnează: data la care s-a efectuat informarea, numele beneficiarului/reprezentantului său legal/convenţional, numele persoanei care a realizat informarea, materialele informative prezentate sau tema informării, semnătura persoanei care a realizat informarea şi semnătura beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal.Im: Cel puţin 1 exemplar al ghidului beneficiarului pe suport de hârtie este disponibil permanent la sediul centrului. Registrul de de evidenţă privind informarea beneficiarilor este disponibil la sediul centrului.S1.4. Centrul realizează informarea continuă a beneficiarilor/reprezentanţilor legali asupra activităţilor/serviciilor derulate, procedurilor utilizate, precum şi a oricăror aspecte considerate utile.Anual se organizează cel puţin o sesiune de informare a beneficiarilor cu privire la activitatea curentă a centrului.Beneficiarii primiţi în regim de urgenţă sunt informaţi cu privire la faptul că centrul nu are obligaţia de a asigura serviciile decât pe o perioadă determinată. Perioada de îngrijire şi asistenţă tranzitorie (până la transferul beneficiarului în alt centru sau, dacă centrul are locuri disponibile, până la încheierea contractului de furnizare servicii) este stabilită de fiecare centru/furnizor al acestuia. În termen de maxim 15 zile de la primirea beneficiarului în centru, în regim de urgenţă, se efectuează informarea acestuia în baza Ghidului beneficiarului.În registrul de evidenţă privind informarea beneficiarilor se consemnează inclusiv tema informărilor anuale şi data acestora, precum şi data efectuării informării beneficiarilor admişi în regim de urgenţă.Im: Registrul de evidenţă privind informarea beneficiarilor, completat conform condiţiilor standardului, este disponibil la sediul centrului.STANDARD 2 ADMITERECentrul rezidenţial realizează admiterea beneficiarilor în condiţiile legii şi numai dacă pot acorda serviciile minim necesare pentru a răspunde nevoilor beneficiarilorRezultate aşteptate: Beneficiarii/reprezentanţii legali/convenţionali cunosc şi acceptă condiţiile de admitere în centrul rezidenţialS2.1. Centrul elaborează şi aplică o procedură proprie de admitereProcedura de admitere precizează, cel puţin: actele necesare, criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor, cine ia decizia de admitere/respingere, modalitatea de încheiere a contractului de furnizare servicii şi modelul acestuia, modalitatea de stabilire a contribuţiei beneficiarului, după caz.Im: Un exemplar al procedurii de admitere este disponibil la sediul centrului.S2.2. Admiterea în centru se realizează cu încheierea unui contract de furnizare servicii.Contractul de furnizare servicii se încheie între centru/furnizorul acestuia şi beneficiar sau, după caz, reprezentantul legal al acestuia. În funcţie de condiţiile contractuale, respectiv persoana/persoanele care participă la plata contribuţiei din partea beneficiarului, se încheie angajamente de plată cu acestea.Angajamentele de plată fac parte integrantă din contract.Formatul şi conţinutul contractului de furnizare servicii este stabilit de centru/furnizorul acestuia, în baza modelului aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.Contractul de furnizare servicii este redactat în două sau mai multe exemplare originale, în funcţie de numărul semnatarilor contractului.Un exemplar original al contractului de furnizare de servicii se păstrează în dosarul personal al beneficiarului. Beneficiarul/reprezentantul legal al acestuia deţine un exemplar al contractului de furnizare servicii.Im: Modelul contractului de furnizare servicii şi contractele încheiate cu beneficiarii sunt disponibile la sediul centrului.S2.3. Centrul întocmeşte, pentru fiecare beneficiar, dosarul personal al beneficiarului.Se întocmeşte un dosar pentru fiecare beneficiar.Dosarul personal al beneficiarului conţine, cel puţin, următoarele documente:- cererea de admitere, semnată de beneficiar/reprezentant legal/convenţional, în original;- decizia de admitere, aprobată sau, după caz, avizată de conducătorul centrului/reprezentantul furnizorului, în original;- cartea de identitate şi certificatul de naştere al beneficiarului, în copie;- cartea de identitate a soţului/soţiei şi/sau a copilului/copiilor adulţi ori cartea de identitate a membrului/membrilor de familie supus/supuşi obligaţiei de întreţinere conform Codului civil, în copie; după caz, cartea de identitate a reprezentantului legal/convenţional, în copie;- contractul de furnizare servicii semnat de părţi, în original;- documentele prin care se recomandă îngrijirea şi asistarea beneficiarului în regim instituţionalizat şi/sau orice alte documente care atestă situaţia beneficiarului şi îi conferă dreptul de a fi asistat şi îngrijit într-un centru rezidenţial, în copie.Dosarele personale ale beneficiarilor pot fi consultate de beneficiari/reprezentanţi legali/convenţional, precum şi de membrii de familie, cu acordul beneficiarilor.Dosarele personale ale beneficiarilor se păstrează în fişete/dulapuri închise, accesibile doar personalului de conducere şi angajaţilor cu atribuţii stabilite în acest sens.Im: Dosarele personale ale beneficiarilor sunt disponibile la sediul centrului şi sunt depozitate în condiţii care să permită păstrarea confidenţialităţii datelor.S2.4. Centrul asigură arhivarea dosarelor personale ale beneficiarilor.Dosarul personal al beneficiarului este arhivat la sediul centrului pe perioada prevăzută în nomenclatorul arhivistic al furnizorului, confirmat de Comisia de Selecţionare din cadrul Serviciului Judeţean al Arhivelor Naţionale.La solicitarea scrisă a beneficiarului/reprezentantului său legal/convenţional, o copie a dosarului personal, completat cu toate documentele şi fişa de ieşire, se pune la dispoziţia acestuia, în caz de transfer sau ieşire la cerere.Centrul întocmeşte un Registru de evidenţă a dosarelor personale ale beneficiarilor arhivate.Im: Dosarele personale ale beneficiarilor arhivate şi Registrul de evidenţă a acestora sunt disponibile la sediul centrului.STANDARD 3 ÎNCETARE SERVICIIÎncetarea serviciilor se realizează la cererea beneficiarilor, precum şi în alte condiţii cunoscute şi acceptate de aceştiaRezultate aşteptate: Beneficiarii sunt găzduiţi şi primesc servicii în centrul rezidenţial pe perioada pe care o doresc, cu excepţia situaţiilor speciale prevăzute de lege sau a celor stipulate în procedura de ieşire sau în contractul de furnizare serviciiS3.1. Centrul stabileşte şi aduce la cunoştinţa beneficiarilor condiţiile de încetare/sistare a serviciilor pe perioadă determinată.Centrul elaborează şi aplică o procedură proprie de încetare/sistare a serviciilor. Principalele situaţii în care centrul poate să înceteze/sisteze acordarea serviciilor către beneficiar pe o anumită perioadă de timp sunt următoarele:- la cererea motivată a beneficiarului în scopul ieşirii din centru pe o perioadă determinată; se solicită acordul scris al persoanei care îi va asigura găzduirea şi îngrijirea necesară, pe perioada respectivă;- în caz de internare în spital, în baza recomandărilor medicului curant sau a personalului medical din serviciul de ambulanţă;- în caz de transfer într-un alt centru/instituţie, în scopul efectuării unor terapii sau programe de recuperare/reabilitare funcţională sau de integrare/reintegrare socială pe perioadă determinată, în măsura în care aceste servicii nu sunt furnizate în proximitatea centrului; se solicită acordul scris al centrului/instituţiei către care se efectuează transferul beneficiarului;- în cazuri de forţă majoră (cataclisme naturale, incendii, apariţia unui focar de infecţie, sistarea licenţei de funcţionare a centrului, etc.) centrul stabileşte, împreună cu beneficiarul şi serviciul public de asistenţă socială pe a cărei rază teritorială îşi are sediul centrul, modul de soluţionare a situaţiei fiecărui beneficiar (transfer în alt centru, revenire în familie pe perioadă determinată, etc.).Im: Cel puţin un exemplar, pe suport de hârtie, al procedurii privind încetarea/sistarea serviciilor către beneficiar este disponibil la sediul centrului.S3.2. Centrul stabileşte şi aduce la cunoştinţa beneficiarilor situaţiile de încetare/sistare a serviciilor pe perioadă nedeterminată.Principalele situaţii în care încetează/se sistează serviciile pe perioadă nedeterminată, precum şi modalităţile de intervenţie sunt următoarele:- la cererea beneficiarului care are prezervată capacitatea de discernământ, sub semnătură (se solicită beneficiarului să indice în scris locul de domiciliu/rezidenţă); în termen de maxim 5 zile de la ieşirea beneficiarului din centru se notifică în scris serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei localităţii pe a cărei rază teritorială va locui persoana respectivă cu privire la prezenţa beneficiarului în localitate;- după caz, la cererea reprezentantului legal al beneficiarului lipsit de discernământ şi angajamentul scris al acestuia cu privire la respectarea obligaţiei de a asigura găzduirea, îngrijirea şi întreţinerea beneficiarului; în termen de maxim 48 ore de la ieşirea beneficiarului, centrul notifică, telefonic şi în scris, serviciul public de asistenţă socială pe a cărei rază teritorială va locui beneficiarul despre prezenţa acestuia în localitate, pentru a facilita verificarea condiţiilor de găzduire şi îngrijire oferite;- transfer pe perioadă nedeterminată în alt centru de tip rezidenţial/altă instituţie, la cererea scrisă a beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal; anterior ieşirii beneficiarului din centru se verifică acordul centrului/instituţiei în care se va transfera acesta;- la recomandarea centrului rezidenţial care nu mai are capacitatea de a acorda toate serviciile corespunzătoare nevoilor beneficiarului sau se închide; cu minim 30 de zile anterior datei când se estimează încetarea serviciilor, centrul stabileşte, împreună cu beneficiarul şi serviciul public de asistenţă socială pe a cărei rază teritorială îşi are sediul centrul, modul de soluţionare a situaţiei fiecărui beneficiar (transfer în alt centru, revenire în familie pe perioadă determinată, etc.);- caz de deces al beneficiarului;- în cazul în care beneficiarul are un comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea acestuia în centru în condiţii de securitate pentru el, ceilalţi beneficiari sau personalul centrului;- când nu se mai respectă clauzele contractuale de către beneficiar. Încetarea/sistarea serviciilor acordate beneficiarului în ultimele două situaţii menţionate mai sus se realizează de conducătorul centrului/furnizorului acestuia cu acordul prealabil al consiliului consultativ al centrului sau, în lipsa acestuia, cu acordul unei comisii formate din conducătorul centrului/furnizorului, 2 reprezentanţi ai personalului, responsabilul de caz şi 2 reprezentanţi ai beneficiarilor.Situaţiile în care încetează/se sistează serviciile pe perioadă nedeterminată, precum şi modalităţile de intervenţie se înscriu în procedura de încetare/sistare a serviciilor.Im: Procedura de sistare a serviciilor, pe suport de hârtie, este disponibilă la sediul centrului.S3.3. Centrul asigură comunicarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială.În caz de ieşire a beneficiarului din centru pe perioadă nedeterminată, centrul transmite, în termen de maxim 30 de zile de la ieşire, serviciului public de asistenţă socială pe a cărui rază teritorială îşi are domiciliul sau rezidenţa beneficiarul, o copie a dosarului personal al beneficiarului.Centrul deţine un registru de evidenţă a ieşirilor din centru în care se înscriu: datele de identificare ale beneficiarului, datele de transmitere a notificărilor sau a dosarului personal al beneficiarului, destinatarii acestora (denumire, adresă, telefon, e-mail).Im: Registrul de evidenţă a ieşirilor beneficiarilor din centru, completat conform condiţiilor standardului, este disponibil la sediul centrului.S3.4. Centrul se asigură că beneficiarul părăseşte centrul în condiţii de securitate.Centrul cunoaşte şi, după caz, facilitează sau asigură transferul/transportul beneficiarului către noua sa rezidenţă.În registrul de evidenţă a ieşirilor se consemnează modalitatea de transport şi/sau condiţiile în care beneficiarul a părăsit centrul (ex: îmbrăcat corespunzător, a utilizat mijloacele de transport auto, etc.).Im: Registrul de evidenţă a ieşirilor beneficiarilor din centru, completat conform condiţiilor standardului, este disponibil la sediul centrului.MODUL II EVALUARE ŞI PLANIFICARE (Standardele 1-2)STANDARD 1 EVALUAREÎngrijirea şi asistarea beneficiarilor în centrul rezidenţial se realizează în baza evaluării nevoilor individuale şi situaţiei personale a fiecărui beneficiarRezultate aşteptate: Beneficiarii sunt asistaţi şi îngrijiţi în centre rezidenţiale care asigură condiţii de viaţă adecvate şi servicii corespunzătoare nevoilor fiecărui beneficiarS1.1. Fiecare beneficiar este asistat şi îngrijit în centru în baza unei evaluări a nevoilor individuale.Beneficiarul admis în centru este evaluat din punct de vedere al statusului funcţional fizic şi psihic, stării de sănătate şi gradului de autonomie păstrată, capacităţii de comunicare, relaţiilor familiale şi sociale, nivelului de educaţie, situaţiei socio-economice, nevoilor speciale de tratament şi de recuperare/reabilitare, nevoilor educaţionale, culturale şi spirituale, riscurilor posibile, eventualelor dependenţe (droguri, alcool, tutun, etc.), a capacităţii de muncă.La evaluarea efectuată în centru se utilizează inclusiv documentele emise de medici specialişti şi medici de familie, de psihologi, de fizioterapeuţi, kinetoterapeuţi, ş.a., documentele de evaluare realizate de structurile specializate în evaluarea complexă, precum şi anchetele sociale efectuate anterior admiterii beneficiarului în centru.Pentru evaluare se utilizează fişa de evaluare/reevaluare a beneficiarului, al cărui model se stabileşte de centru. Fişa de evaluare/reevaluare a beneficiarului este semnată de persoanele care au efectuat evaluarea (inclusiv profesia/ocupaţia acestora) şi este adusă la cunoştinţa beneficiarului care poate solicita informaţii/explicaţii suplimentare în raport cu rezultatele evaluării.În fişa de evaluare/reevaluare a beneficiarului se consemnează rezultatele evaluării, nevoile identificate, data fiecărei evaluări.Odată cu încetarea serviciilor, fişa de evaluare/reevaluare a beneficiarului se arhivează în dosarul personal al beneficiarului.Im: Modelul fişei de evaluare/reevaluare a beneficiarului, precum şi fişele de evaluare/reevaluare completate conform condiţiilor standardului sunt disponibile la sediul centrului.S1.2. Centrul are capacitatea de a realiza evaluarea nevoilor beneficiarilor.Evaluarea se realizează de personal de specialitate (după caz, asistent social, medic, asistentă medicală, psiholog, kinetoterapeut, fizioterapeut, psihopedagog, ergoterapeut, etc.).Personalul de specialitate este angajat al centrului. Centrul, după caz, furnizorul de servicii poate încheia contracte de prestări servicii cu unii specialişti.Im: Fişele de post şi contractele de prestări servicii încheiate cu personalul de specialitate sunt disponibile la sediul centrului.S1.3. Centrul efectuează reevaluarea nevoilor beneficiarilor conform unui calendar prestabilit.Reevaluarea se realizează anual, precum şi atunci când situaţia o impune, respectiv dacă apar modificări semnificative ale stării de sănătate şi ale statusului funcţional fizic şi/sau psihic al beneficiarului.Rezultatele reevaluării se înscriu în fişa de evaluare/reevaluare a beneficiarului.Im: Fişele de evaluare/reevaluare conţin rubrici privind reevaluarea beneficiarului.S1.4. Evaluarea/reevaluarea nevoilor beneficiarului se efectuează cu implicarea acestuia.Beneficiarului i se aduce la cunoştinţă necesitatea de a se implica activ în activitatea de evaluare şi de a furniza informaţii reale evaluatorului/evaluatorilor.În situaţia în care beneficiarul este lipsit de discernământ, reprezentantul legal al acestuia poate participa la evaluare/reevaluare sau poate solicita să fie informat în scris asupra rezultatelor evaluării/reevaluării.În cazul în care reprezentantul legal nu poate sau nu doreşte să participe la procesul de evaluare/reevaluare, acesta îşi exprimă în scris acordul ca personalul centrului să efectueze evaluarea/reevaluarea nevoilor beneficiarului fără implicarea sa.Im: Fişa de evaluare/reevaluare are o rubrică destinată semnăturii beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal.STANDARD 2 PLANIFICARE ACTIVITĂŢI/SERVICIICentrul rezidenţial acordă servicii fiecărui beneficiar conform unui plan individualizat de asistenţă şi îngrijire/plan de intervenţieRezultate aşteptate: Fiecare beneficiar primeşte serviciile necesare, în funcţie de nevoile individuale.S2.1. Centrul desfăşoară activităţi/acordă servicii în baza unui plan individualizat de asistenţă şi îngrijire/plan de intervenţie.Planul individualizat de asistenţă şi îngrijire/planul de intervenţie se elaborează în baza evaluării/reevaluării nevoilor beneficiarului, a datelor cuprinse în documentele emise de structurile specializate în evaluare complexă, în evaluările şi recomandările medicale, în documentele emise de alte structuri de specialitate şi cuprinde informaţii privind:- numele şi vârsta beneficiarului şi semnătura de luare la cunoştinţă a acestuia;- numele şi profesia/ocupaţia persoanei/persoanelor care au elaborat planul şi semnătura acesteia/acestora;- numele responsabilului de caz;- activităţile derulate/serviciile acordate pentru a acoperi nevoile de îngrijire personală, menţinerea şi/sau ameliorarea stării de sănătate şi a autonomiei fizice şi psihice, nevoile de recuperare/reabilitare funcţională (psihică şi/sau fizică), nevoile de integrare/reintegrare socială;- programarea activităţilor şi serviciilor: zilnică, săptămânală sau lunară;- termenele de revizuire ale planului.Fiecare centru îşi stabileşte modelul propriu pentru întocmirea planului individualizat de asistenţă şi îngrijire/planului de intervenţie.Odată cu încetarea serviciilor, planul individualizat de asistenţă şi îngrijire/planul de intervenţie se arhivează în dosarul personal al beneficiarului.Im: Modelul planului individualizat de asistenţă şi îngrijire/planului de intervenţie, pe suport de hârtie, este disponibil la sediul centrului. Planurile de îngrijire şi asistenţă/planurile de intervenţie ale beneficiarilor, completate conform condiţiilor standardului, sunt disponibile la sediul centrului.S2.2. Centrul are capacitatea de a realiza şi aplica planul individualizat de asistenţă şi îngrijire/planul de intervenţie al beneficiarului.Centrul dispune de personal de specialitate capabil să elaboreze planul individualizat de asistenţă şi îngrijire/planul de intervenţie, să-l comunice beneficiarului şi să-l aplice.Personalul de specialitate este angajat al centrului şi/sau centrul poate încheia contracte de prestări servicii cu unii specialişti.Im: Fişele de post sau dosarele de personal ale beneficiarilor sunt disponibile la sediul centrului, cât şi contractele de prestări servicii şi/sau sau contractele de voluntariat, încheiate cu diverşi specialişti.S2.3. Planul individualizat de asistenţă şi îngrijire/planul de intervenţie este revizuit după fiecare reevaluare.Revizuirea planului individualizat de asistenţă şi îngrijire/planului de intervenţie se realizează în termen de maxim 3 zile de la finalizarea reevaluării.Planul individualizat de asistenţă şi îngrijire/planul de intervenţie cuprinde rubrici în care se menţionează data revizuirii, semnăturile personalului de specialitate şi a responsabilului de caz.Im: Planul individualizat de asistenţă şi îngrijire/planul de intervenţie, completat conform condiţiilor standardului, este disponibil la sediul centrului.S2.4. Planul individualizat de asistenţă şi îngrijire/planul de intervenţie se întocmeşte cu consultarea beneficiarului.La întocmirea planului individualizat de asistenţă şi îngrijire/planului de intervenţie beneficiarul participă activ şi este încurajat să-şi exprime preferinţele/dorinţele.Planul individualizat de asistenţă şi îngrijire/planul de intervenţie conţine o rubrică destinată semnăturii beneficiarului/reprezentantului său legal prin care se atestă luarea la cunoştinţă şi acceptul acestuia. În situaţia în care reprezentantul legal nu poate fi prezent pentru a semna evaluarea şi planificarea serviciilor, acesta completează, odată cu semnarea contractului de furnizare servicii, un acord scris prin care îşi dă acceptul cu privire la deciziile şi recomandările formulate de personalul centrului referitoare la îngrijirea şi asistarea beneficiarului.Im: Planul individualizat de asistenţă şi îngrijire/planul de intervenţie, completat conform condiţiilor standardului, este disponibil la sediul centruluiS2.5. Centrul asigură monitorizarea situaţiei beneficiarului şi a aplicării planului individualizat de asistenţă şi îngrijire/planului de intervenţie.Monitorizarea situaţiei beneficiarului şi a aplicării planului individualizat de asistenţă şi îngrijire/planului de intervenţie se realizează de un responsabil de caz, numit de conducătorul centrului sau de coordonatorul de specialitate al acestuia.Centrul stabileşte numărul de beneficiari care revine unui responsabil de caz, în funcţie de complexitatea nevoilor acestora şi dificultatea cazului (asistenţă şi supraveghere permanentă, gradul de dependenţă, tipul de dizabilitate/de handicap, riscuri existente, etc).Pentru monitorizarea situaţiei beneficiarului şi a aplicării planului individualizat de asistenţă şi îngrijire/planului de intervenţie, centrul utilizează o fişă de monitorizare servicii compusă din 3 secţiuni: starea de sănătate şi tratamentele efectuate, serviciile de recuperare/reabilitare funcţională şi o parte privind serviciile pentru integrare/reintegrare socială,Pentru beneficiarii care necesită tratament medical permanent şi supravegheat, în fişa de monitorizare servicii se consemnează zilnic sau, după caz, săptămânal, medicaţia acordată şi date despre starea de sănătate a beneficiarului (ex: stare generală şi simptome, tensiune arterială, puls, diureză, scaun, glicemie, temperatură, etc.), precum şi serviciile acordate.Completarea fişei cu datele privind starea de sănătate şi tratamentele efectuate se face de către medic sau asistentul medical, iar celelalte servicii/activităţi (de recuperare/reabilitare funcţională, de integrare/reintegrare socială) se consemnează de personalul de specialitate sau de responsabilul de caz.Fişa de monitorizare servicii poate avea orice altă denumire (fişă de observaţii, fişă de servicii, etc.) şi se completează conform unui model propriu stabilit de centru.Fişa de monitorizare servicii, fişa de evaluare/reevaluare şi planul individualizat de asistenţă şi îngrijire/planul de intervenţie compun dosarul de servicii al beneficiarului. Dosarul de servicii al beneficiarului se păstrează la responsabilul de caz.Im: Modelul fişei de monitorizare servicii, pe suport de hârtie este disponibil la sediul centrului, precum şi fişele de monitorizare servicii completate. Dosarele de servicii ale beneficiarilor sunt disponibile la sediul centrului.S2.6. Centrul asigură păstrarea datelor personale şi informaţiilor cuprinse în documentele componente ale dosarelor de servicii ale beneficiarilor în regim de confidenţialitate, cu respectarea prevederilor legale.Dosarul de servicii al beneficiarilor poate fi consultat de aceştia sau, după caz, de reprezentanţii legali ai acestora, precum şi de membrii de familie cu acordul beneficiarului.Dosarele de servicii ale beneficiarilor se păstrează în spaţii special amenajate, accesibile doar personalului de specialitate şi personalului de conducere.Im: Dosarele de servicii ale beneficiarilor se păstrează în condiţii de siguranţă pentru protejarea confidenţialităţii asupra datelor personale ale beneficiarilor.MODUL III ACTIVITĂŢI/SERVICII ( Standardele 1-6 )STANDARD 1 ÎNGRIJIRE PERSONALĂCentrul rezidenţial se asigură că beneficiarii primesc ajutor pentru realizarea activităţilor de bază ale vieţiiRezultate aşteptate: Beneficiarii primesc ajutor şi îngrijire adecvată pentru a-şi continua viaţa în demnitate şi respectS1.1. Centrul oferă condiţii adecvate pentru realizare igienei personale.Pe lângă spaţiile igienico-sanitare, centrul se asigură că fiecare beneficiar deţine obiecte de igienă personală (periuţă de dinţi, pastă de dinţi, săpun, prosoape etc.). Obiectele de igienă personală se achiziţionează de către beneficiari sau de centru, cu sau fără plată.Im: Fiecare beneficiar deţine propriile obiecte de igienă personală.S1.2. Centrul asigură asistenţă calificată pentru menţinerea igienei personale a beneficiarilor aflaţi în situaţie de dependenţă.Beneficiarii care nu se pot îngriji singuri (spălat parţial sau total, bărbierit, pieptănat, îmbrăcat/dezbrăcat, încălţat/descălţat, transfer în fotoliu, deplasare în interiorul camerei, etc.) primesc ajutor zilnic acordat de personalul de îngrijire.Pentru beneficiarii imobilizaţi la pat se efectuează zilnic manevrele de prevenire a ulcerului de decubit (escarelor) şi se utilizează materiale şi echipamente specifice (saltele şi perne antiescară, etc.).Beneficiarii cu incontinenţă (urinară, de fecale, mixtă) sunt toaletaţi zilnic, odată cu schimbarea pamperşilor (minim de 3 ori/zi).Im: Igiena personală şi aspectul exterior decent sunt păstrate şi menţinute pentru toţi beneficiarii.S1.3. Centrul asigură asistenţa necesară beneficiarilor aflaţi în situaţie de dependenţă, pentru realizarea activităţilor vieţii zilnice.Personalul centrului asigură suportul necesar beneficiarilor aflaţi în situaţie de dependenţă pentru efectuarea deplasării acestora în centru şi în exterior, pentru facilitarea comunicării la distanţă sau cu alte persoane din centru, pentru participarea la activităţile organizate în centru, etc.Im: Beneficiarii primesc suport şi asistenţă adecvată nevoilor proprii, în vederea asigurării unui stil de viaţă cât mai activ posibil.S1.4. Centrul dispune de dotările necesare pentru realizarea îngrijirii personale a beneficiarilor.Centrul are în dotare echipamentele şi materialele necesare pentru realizarea activităţilor de îngrijire personală.Centrul facilitează şi/sau realizează sesiuni de instruire permanentă a personalului de îngrijire astfel încât, în activitatea depusă să ţină cont, în permanenţă, de principiul respectării demnităţii şi intimităţii beneficiarului. Instruirea personalului se consemnează într-un registru de evidenţă privind perfecţionarea continuă a personalului.Im: Centrul este dotat corespunzător pentru realizarea îngrijirii personale a beneficiarilor. Sesiunile de instruire a personalului de îngrijire sunt consemnate în Registrul de evidenţă privind perfecţionarea continuă a personalului.STANDARD 2 ASISTENŢĂ PENTRU SĂNĂTATECentrul rezidenţial, în funcţie de scopul/funcţiile sale şi categoria de beneficiari căreia i se adresează, asigură servicii de asistenţă medicalăRezultate aşteptate: Beneficiarii primesc asistenţă adecvată pentru sănătate, respectiv supraveghere şi tratament, în baza prescripţiilor medicaleS2.1. În funcţie de scopul/funcţiile sale şi categoria de beneficiari căreia i se adresează, centrul asigură sau, după caz, facilitează, accesul fiecărui beneficiar la asistenţă medicală.Centrul asigură supravegherea stării de sănătate, administrarea medicaţiei, efectuarea îngrijirilor medicale de bază. Serviciile menţionate sunt acordate de asistenţi medicali/asistente medicale, ajutate de infirmiere.Centrul înscrie beneficiarii la un medic de familie sau facilitează accesul acestora la un cabinet de medicină de familie.Centrul facilitează accesul beneficiarilor la servicii medicale de specialitate din ambulatorii sau, după caz, spitale, inclusiv la cabinete stomatologice.În cazul în care, în regulamentul de organizare şi funcţionare al centrului, sunt prevăzute servicii medicale furnizate de medici, centrul/furnizorul de servicii poate angaja un medic/medici specialişti sau poate încheia contracte de prestări servicii cu aceştia.Im: Beneficiarii primesc asistenţa medicală de care au nevoie.S2.2. Centrul informează beneficiarii cu privire la asistenţa medicală acordată.Beneficiarii/reprezentanţii legali sunt informaţi de la admitere cu privire la asistenţa medicală asigurată în centru.Im: Informarea beneficiarilor referitoare la asistenţa medicală acordată este consemnată în Registrul de evidenţă privind informarea beneficiarilor.S2.3. Centrul asigură monitorizarea în scop preventiv şi terapeutic a stării de sănătate a beneficiarilor şi adaptează regimul de viaţă şi cel alimentar conform indicaţiilor specialiştilor.Pentru monitorizarea stării de sănătate a beneficiarului, dar şi a stării fizice/psihice, evidenţa tratamentului medical şi serviciilor acordate, centrul utilizează fişa de monitorizare servicii a beneficiarului.În fişa de monitorizare servicii se consemnează date privind starea de sănătate a beneficiarului şi simptomele prezentate, consultaţiile şi tratamentele efectuate, regimul igieno-dietetic recomandat.Im: Fişa de monitorizare servicii este completată corespunzător cu datele privind supravegherea stării de sănătate a beneficiarului.S2.4. Centrul asigură evidenţa acordării medicaţiei pentru fiecare beneficiar.Personalul medical ţine evidenţa medicaţiei administrate (denumire comercială şi dozaj) fiecărui beneficiar în fişa de monitorizare servicii a beneficiarului.Pentru beneficiarii care au capacitate de discernământ păstrată, aceştia pot lua singuri medicaţia orală recomandată. Dacă un beneficiar refuză medicaţia recomandată, se consemnează refuzul în fişa de monitorizare servicii şi se semnează de către beneficiar.Pentru beneficiarii care nu-şi pot lua singuri medicaţia, aceasta se administrează de către personalul medical.Asistenţii medicali/asistentele medicale administrează medicaţia exclusiv în baza recomandărilor medicului (reţete, recomandări la externarea din spital, etc.) cu excepţia administrării unor medicamente uzuale, pentru cazuri de urgenţă.Im: Medicaţia urmată de beneficiar sau medicaţia administrată acestuia este consemnată în fişa de monitorizare servicii a beneficiarului.S2.5. În funcţie de tipul şi misiunea centrului, acesta este dotat corespunzător pentru asigurarea asistenţei medicale.Centrul poate dispune de un spaţiu special amenajat, cu destinaţia de cabinet medical/cabinet de consultaţii, ce deţine dotările minime necesare (mobilier, pat de consultaţii, aparat de urgenţă, stetoscop, tensiometru, glucometru, termometre, seringi de unică folosinţă, cântar, etc.).Im: Cabinetul medical/cabinetul de consultaţii este amenajat şi dotat corespunzător destinaţiei sale.S2.6. Centrul asigură depozitarea medicamentelor şi a materialelor necesare acordării serviciilor medicale în condiţii de siguranţă.Centrul deţine un spaţiu (cameră, dulap) închis cu cheie în care sunt depozitate medicamentele şi materialele necesare tratamentelor medicale.Accesul la spaţiul respectiv îl are doar personalul medical.Im: Medicamentele şi materialele sanitare sunt depozitate în condiţii de siguranţă.S2.7. Centrul asigură evidenţa medicamentelor şi a altor materiale consumabile utilizate pentru îngrijirea beneficiarilor.Centrul deţine o condică de evidenţă a medicamentelor şi materialelor consumabile folosite pentru tratamentul beneficiarilor în care se consemnează numele beneficiarilor, cantitatea totală eliberată, perioada de utilizare, data eliberării şi semnătura persoanei care întocmeşte condica şi a celei care eliberează medicamentele şi materialele.Im: Condica de medicamente şi materiale consumabile se păstrează la cabinetul medical.STANDARD 3 RECUPERARE/REABILITARE FUNCŢIONALĂCentrul rezidenţial asigură programe de recuperare/reabilitare în scopul menţinerii sau ameliorării autonomiei funcţionale a beneficiaruluiRezultate aşteptate: Beneficiarii îşi menţin sau ameliorează capacităţile fizice, psihice şi senzoriale care să le permită o viaţă cât mai autonomă.S3.1. Centrul asigură terapii de recuperare/reabilitare funcţională conform planului individualizat de asistenţă şi îngrijire/planului de servicii.Serviciile de recuperare/reabilitare funcţională recomandate se consemnează în planul individualizat de asistenţă şi îngrijire/planului de intervenţie, iar serviciile/terapiile specifice urmate de beneficiar sunt înscrise în fişa de monitorizare servicii de către personalul de specialitate (se consemnează data efectuării acestora).În funcţie de scopul/funcţiile centrului şi categoria de beneficiari căreia i se adresează, serviciile/terapiile de recuperare/reabilitare funcţională pot fi din cele mai diverse: psihoterapie, kinetoterapie, terapie prin masaj, hidroterapie, termoterapie, balneoterapie, fizioterapie, terapii de expresie şi ocupaţionale, terapii speciale pentru diverse deficienţe motorii şi senzoriale, terapii de relaxare, ş.a.Im: Planurile individualizate de asistenţă şi îngrijire/planurile de intervenţie şi fişele de monitorizare servicii ale beneficiarilor detaliază serviciile/terapiile de recuperare/reabilitare funcţională recomandate şi urmate de beneficiari.S3.2. Centrul dispune de dotările necesare pentru realizarea serviciilor/terapiilor de recuperare/reabilitare funcţională.Centrul rezidenţial dispune de spaţii special amenajate pentru diversele tipuri de servicii/terapii de recuperare/reabilitare funcţională oferite (cabinete/săli de gimnastică, camere cu destinaţie specială), precum şi de dotările şi echipamentele necesare.În cazul centrelor care funcţionau şi erau acreditate la data solicitării acordării licenţei de funcţionare şi care nu dispun de spaţii special amenajate pentru toate terapiile de recuperare/reabilitare funcţională acordate, acestea pot funcţiona în continuare, dar au obligaţia să prevadă în planul de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant ca, în termen de maxim 3 ani, să amenajeze toate spaţiile respective şi să le doteze corespunzător, pentru a fi reacreditate.Im: Condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice unei anumite terapii de recuperare/reabilitare funcţională corespund scopului acesteia.S3.3. Centrul dispune de personal calificat pentru realizarea serviciilor/terapiilor de recuperare/reabilitare funcţională.Pentru efectuarea serviciilor/terapiilor de recuperare/reabilitare funcţională, centrul dispune de personal de specialitate angajat sau achiziţionează serviciile specialiştilor.Im: Statul de funcţii este disponibil la sediul centrului, precum şi contractele de prestări servicii încheiate cu personalul de specialitate.S3.4. Centrul realizează evidenţa zilnică a serviciilor de recuperare/reabilitare funcţională.Personalul de specialitate care realizează serviciile/terapiile de recuperare/reabilitare funcţională ţine evidenţa zilnică a beneficiarilor, a activităţilor desfăşurate pe intervale orare şi monitorizează progresele înregistrate.Fiecare cabinet de terapie de recuperare/reabilitare funcţională deţine un registru de evidenţă zilnică a programelor de recuperare/reabilitare funcţională în care se consemnează numele beneficiarului, nr. fişei de monitorizare servicii şi semnătura acestuia.Im: Registrele de evidenţă a programelor de recuperare/reabilitare funcţională sunt disponibile la sediul centrului.STANDARD 4 VIAŢĂ ACTIVĂ ŞI CONTACTE SOCIALECentrul rezidenţial încurajează şi promovează un stil de viaţă independent şi activRezultate aşteptate: Beneficiarii trăiesc într-un mediu de viaţă prietenos care promovează iniţiativa proprie şi răspunde dorinţelor şi aşteptărilor fiecăruiaS4.1. Centrul asigură beneficiarilor posibilitatea de a folosi îmbrăcăminte şi încălţăminte proprie, în acord cu preferinţele acestora.În caz de nevoie, centrul asigură aprovizionarea beneficiarilor cu obiecte de îmbrăcăminte, lenjerie şi încălţăminte, cu sau fără plată.Im: Beneficiarii sunt încurajaţi să se îmbrace potrivit dorinţelor lor.S4.2. Centrul realizează pentru beneficiari sesiuni de informare în vederea menţinerii unui stil de viaţă sănătos.Sesiunile de informare privesc, în principal, regimul sănătos de viaţă, educaţie sexuală şi contraceptivă, educaţie împotriva fumatului şi a consumului de băuturi alcoolice şi de droguri, etc.Im: Sesiunile de informare se consemnează în registrul de evidenţă privind informarea beneficiarilor.S4.3. Centrul încurajează viaţa activă a beneficiarilor.Personalul centrului încurajează şi sprijină beneficiarii în vederea participării la activităţile cotidiene din centru, în scopul prezervării autonomiei funcţionale şi a unei vieţi independente. Centrul elaborează un program lunar de activităţi pentru promovarea vieţii active.Centrul organizează activităţi care necesită un minim efort fizic, mental şi intelectual (gimnastică, dans, jocuri de şah, table, lectură, audiţii muzicale, pictură, etc.).Centrul, în funcţie de sezon, programează şi organizează activităţi care se desfăşoară în aer liber.Centrul încurajează beneficiarii să se implice în activităţile gospodăreşti (la prepararea alimentelor, în gospodării anexă, la întreţinerea plantelor, etc.).Im: Programarea activităţilor pentru o viaţă activă este afişată la sediul centrului într-un loc accesibil beneficiarilor.S4.4. Centrul încurajează şi sprijină beneficiarii pentru a menţine relaţii cu familia şi prietenii.Centrul pune la dispoziţia beneficiarilor mijloace de comunicare cu membrii de familie şi prietenii (telefon, e-mail, facilitarea trimiterii şi primirii corespondenţei prin poştă).Membrii de familie şi prietenii pot vizita beneficiarul la orice oră în intervalul orar 8,00 - 20,00., Centrul pune la dispoziţia vizitatorilor un spaţiu special amenajat astfel încât să nu deranjeze alţi beneficiari.În cazul centrelor care funcţionau şi erau acreditate la data solicitării acordării licenţei de funcţionare şi care nu dispun de spaţii special amenajate pentru vizitatori, acestea pot funcţiona în continuare, dar au obligaţia să prevadă în planul de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant ca, în termen de maxim 5 ani, să amenajeze un astfel de spaţiu, pentru a fi reacreditate.Im: Programul de vizită este afişat la intrarea în centru.S4.5. Centrul asigură condiţiile necesare pentru respectarea vieţii intime a beneficiarilor.Centrul respectă viaţa intimă a beneficiarilor şi, în funcţie de situaţie, asigură condiţii adecvate pentru cuplurile formate în centru.Im: Beneficiarilor le este respectat dreptul la o viaţă normală şi împlinită.S4.6. Centrul este deschis spre comunitate şi facilitează vizitele şi comunicarea beneficiarilor cu membrii acesteia.Centrul rezidenţial încurajează beneficiarii să întreprindă activităţi în afara centrului, să cunoască şi să utilizeze serviciile din comunitate: poştă şi comunicaţii, transport, educaţie, servicii medicale şi de recuperare, servicii de îndrumare vocaţională, în funcţie de nevoile şi opţiunile individuale.Centrul planifică, împreună cu beneficiarii, şi organizează periodic activităţi de socializare cu membrii comunităţii, pentru a promova contactele sociale şi pentru a sensibiliza comunitatea cu privire la nevoile şi viaţa beneficiarilor.Im: Planul de activităţi de socializare este disponibil la sediul centruluiS4.7. Centrul facilitează participarea beneficiarilor la activităţi de socializare şi de petrecere a timpului liber.Centrul asigură condiţiile necesare pentru derularea activităţilor de socializare şi petrecere a timpului liber, organizează excursii, organizează sărbătorirea zilelor de naştere, a unor sărbători religioase, facilitează accesul beneficiarilor la spectacole, etc.Im: Planul de activităţi de socializare este disponibil la sediul centrului.STANDARD 5 INTEGRARE/REINTEGRARE SOCIALĂCentrul rezidenţial promovează integrarea/reintegrarea socială a beneficiarilorRezultate aşteptate: Beneficiarii sunt încurajaţi şi sprijiniţi să-şi menţină contactele sociale sau, după caz, să revină în familie şi în comunitateS5.1. Centrul asigură activităţi de facilitare a integrării/reintegrării în familie, în comunitate, pe piaţa muncii şi în societate în general, în baza unui program de integrare/reintegrare socială.Centrul elaborează programe de integrare/reintegrare socială pentru fiecare beneficiar care cuprinde activităţi şi servicii specifice nevoilor acestora.În funcţie de categoria de beneficiari şi scopul/funcţiile sale, centrul desfăşoară activităţi de informare, consiliere, educaţie extracurriculară, terapii ocupaţionale, etc. care privesc nevoi diverse: cunoaşterea drepturilor sociale şi a legislaţiei, a valorilor promovate în comunitate, a drepturilor şi obligaţiilor în calitate de cetăţeni, pregătire pentru viaţa independentă, facilitare acces la locuinţă şi adaptarea acesteia, acces la un loc de muncă, acces la formare vocaţională şi profesională etc.Programul individual de integrare/reintegrare socială se stabileşte de personalul de specialitate, în funcţie de evaluarea nevoilor beneficiarului şi se înscrie în planul individualizat de asistenţă şi îngrijire/planul de intervenţie.Programul este revizuit periodic în funcţie de evoluţia situaţiei fiecărui beneficiar.Serviciile de integrare/reintegrare socială sunt consemnate în fişa de monitorizare servicii a beneficiarului.Im: Planurile individualizate de asistenţă şi îngrijire/planurile de intervenţie şi fişele de monitorizare servicii ale beneficiarilor detaliază serviciile/terapiile de integrare/reintegrare socială recomandate şi urmate de beneficiari.S5.2. Centrul are capacitatea de a realiza activităţi de integrare/reintegrare socială.Centrul dispune de personal calificat care organizează şi acordă servicii de promovare a integrării/reintegrării sociale a beneficiarilor.Centrul angajează personal de specialitate sau încheie contracte de prestări servicii cu diverşi specialişti.Im: Programele de integrare/reintegrare socială sunt coordonate şi realizate de personal de specialitate.S5.3. Centrul dispune de spaţii amenajate şi dotate corespunzător desfăşurării activităţilor/terapiilor de integrare/reintegrare socială.Centrul amenajează spaţii special destinate derulării activităţilor/terapiilor de integrare/reintegrare socială şi le dotează cu mobilierul, materialele şi echipamentele adecvate (cu deosebire pentru activităţile de ergoterapie, de educaţie extracurriculară, orientare vocaţională).Im: Spaţiile destinate activităţilor/terapiilor de integrare/reintegrare socială sunt dotate corespunzător scopului acestora.STANDARD 6 ASISTENŢA ÎN CAZ DE DECESCentrul rezidenţial asigură asistenţa beneficiarilor aflaţi în stare terminală şi în caz de decesRezultate aşteptate: Beneficiarii se asigură că primesc asistenţa adecvată în caz de stare terminală şi serviciile necesare în caz de decesS6.1. Centrul asigură asistenţă adecvată beneficiarului aflat în stare terminală.Centrul elaborează şi aplică o procedură proprie privind asistenţa în stare terminală sau în caz de deces care are în vedere următoarele aspecte:- centrul realizează supravegherea permanentă a beneficiarului aflat în stare terminală, asigură servicii medicale şi tratament corespunzător, inclusiv medicaţie pentru terapia durerii;- cu excepţia situaţiilor în care beneficiarul este cazat într-o cameră single, pentru beneficiarii aflaţi în stare terminală ale căror paturi se află în dormitoare comune, centrul amplasează obligatoriu un paravan/perdea despărţitoare sau, după caz, transferă beneficiarul într-o cameră dotată cu aparatura şi echipamentele medicale corespunzătoare.- centrul asigură asistenţa spirituală solicitată de beneficiar (serviciile religioase din cultul solicitat de beneficiar).- centrul are obligaţia de a informa, în scris, prin poştă electronică sau telefonic, rudele beneficiarului aflat în stare terminală.Im: Procedura privind asistenţa în stare terminală sau în caz de deces este disponibilă, pe suport de hârtie, la sediul centrului.S6.2. Centrul asigură asistenţa necesară în caz de deces al beneficiarului.Centrul stabileşte, de comun acord cu beneficiarul/reprezentantul legal al acestuia sau, după caz, cu membrii de familie, serviciile furnizate în caz de deces.După caz, centrul facilitează sau realizează formalităţile de înmormântare, conform prevederilor înscrise în contractul de furnizare servicii.Centrul are obligaţia de a informa, în scris, prin poştă electronică sau telefonic, rudele beneficiarului în termen de 2 de ore de la decesul acestuia.Im: Procedura privind asistenţa în stare terminală sau în caz de deces este disponibilă, pe suport de hârtie, la sediul centrului.MODULUL IV MEDIUL DE VIAŢĂ (Standardele 1-6)STANDARD 1 SIGURANŢĂ ŞI ACCESIBILITATECentrul rezidenţial asigură beneficiarilor un mediu de locuit sigur şi adaptat nevoilor acestoraRezultate aşteptate: Beneficiarii trăiesc într-un mediu de viaţă sigur şi confortabilS1.1. Centrul are un amplasament adecvat pentru asigurarea accesului beneficiarilor din şi spre comunitate.Centrul este amplasat în comunitate sau în imediata apropiere a acesteia, astfel încât să permită accesul beneficiarilor la toate resursele şi facilităţile ei: sănătate, educaţie, muncă, cultură, petrecerea timpului liber, relaţii sociale,În situaţia în care distanţa până la cea mai apropiată staţie de transport în comun este dificil de parcurs pe jos de către beneficiari, centrul are posibilitatea de a asigura transportul acestora la staţia respectivă.În cazul centrelor care se adresează beneficiarilor cu afecţiuni mentale şi psihice, acestea pot fi amplasate în locuri mai izolate, cu condiţia să aibă acces pentru mijloacele auto.Im: Centrul permite un acces facil pentru beneficiari şi vizitatorii acestora.S1.2. Centrul dispune de un plan de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant.Planul de îmbunătăţire şi adaptare permanentă a mediului ambiant are în vedere crearea unui mediu de viaţă cât mai prietenos şi apropiat de cel din afara instituţiei. Planul poate avea în vedere de exemplu: programul de curăţenie şi igienizare zilnică, lucrări pentru facilitarea accesului în spaţiile comune, facilitarea unei vieţi independente, amenajarea spaţiilor interioare - zugrăvit, adaptare, etc., amenajarea spaţiilor exterioare: bănci, foişoare, spaţii verzi, spaţii pentru gospodărie proprie, dotări cu mijloace de transport proprii, elaborarea documentelor şi procedurilor prevăzute de standardele minime de calitate, etc.Im: Planul de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant este disponibil la sediul centrului.S1.3. Centrul asigură mijloacele necesare pentru comunicarea la distanţă.Centrul dispune de cel puţin un post telefonic fix accesibil beneficiarilor sau de un telefon mobil, precum şi de un calculator sau laptop cu acces la internet.În cazul centrelor care nu deţin un calculator sau laptop cu acces la internet la data solicitării licenţei de funcţionare, acestea pot funcţiona în continuare cu condiţia să prevadă în planul de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant dotarea cu aceste echipamente în termen de maxim 2 ani, pentru a fi reacreditate.Im: Centrul pune la dispoziţia beneficiarilor echipamentele şi aparatura necesară comunicării la distanţă.S1.4. Spaţiile exterioare sunt amenajate şi dotate astfel încât să ofere siguranţă beneficiarilor.Centrul asigură protecţia beneficiarilor în spaţiile exterioare prin mijloace discrete care nu împietează vizibilitatea în şi dinspre locaţie cu unicul scop de a asigura integritatea bunurilor şi a persoanelor.Plasarea camerelor video este admisă în spaţiile interioare comune, la intrare şi în spaţiile exterioare.Im: Centrul dispune de spaţii exterioare adaptate şi sigure.STANDARD 2 SPAŢII COMUNECentrul rezidenţial deţine spaţii comune suficiente şi adaptate pentru realizarea activităţilor zilniceRezultate aşteptate: Beneficiarii au acces la spaţii comune suficiente, sigure, accesibile, funcţionale şi confortabileS2.1. Spaţiile comune sunt amenajate şi dotate astfel încât să permită accesul tuturor beneficiarilor.Toate spaţiile comune sunt accesibile beneficiarilor, inclusiv celor care se deplasează în scaune cu rotile.În cazul centrelor care funcţionau şi erau acreditate la data solicitării acordării licenţei de funcţionare şi care nu îndeplinesc întocmai condiţiile menţionate pentru toate spaţiile comune, acestea pot funcţiona în continuare, dar au obligaţia să prevadă în planul de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant ca, în termen de maxim 5 ani, să amenajeze spaţiile comune conform tuturor condiţiilor standardului, pentru a fi reacreditateIm: Accesul beneficiarilor nu este restricţionat în spaţiile comune.S2.2. Spaţiile comune asigură condiţii minime de confort.Spaţiile comune deţin mijloace de iluminat natural şi artificial, ventilaţie naturală şi aparate de aer condiţionat, echipamente de încălzire pentru confort termic, mobilier adecvat.Centrul are amenajată cel puţin o cameră de odihnă/socializare pe timp de zi (dotată cu fotolii, canapea, tv, radio, etc.).Im: Beneficiarii frecventează spaţiile comune în condiţii de confort şi siguranţă.S2.3. Centrul dispune de spaţii destinate repausului şi/sau activităţilor de relaxare în aer liber.În situaţia în care centrul nu deţine un teren exterior destinat relaxării sau desfăşurării activităţilor în aer liber, acesta amenajează cel puţin o terasă sau balcoane care permit repausul în aer liber al beneficiarilor.În cazul centrelor care funcţionau şi erau acreditate la data solicitării acordării licenţei de funcţionare şi care nu îndeplinesc întocmai condiţiile menţionate, acestea pot funcţiona în continuare, dar au obligaţia să prevadă în planul de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant ca, în termen de maxim 5 ani, să amenajeze un spaţiu pentru repaus şi activităţi în aer liber, pentru a fi reacreditate.Im: Centrul facilitează repausul în aer liber al beneficiarilor.S2.4. Spaţiile comune se menţin curate şi igienizate.Spaţiile comune intens frecventate fac obiectul unui program de curăţenie zilnică.Im: Centrul menţine spaţiile comune într-o stare de curăţenie permanentă.STANDARD 3 CAZARECentrul rezidenţial asigură fiecărui beneficiar un spaţiu de cazare personal, corespunzător nevoilor propriiRezultate aşteptate: Fiecare beneficiar deţine un spaţiu de cazare într-un dormitor/cameră personalăS3.1. Centrul alocă fiecărui beneficiar un spaţiu de cazare într-un dormitor/cameră personală.Dormitorul/camera personală permite amplasarea a maximum 4 paturi şi a mobilierului minim. Pentru fiecare beneficiar se alocă 6 mp în dormitor/camera personală.În situaţia în care centrul se adresează unor beneficiari cu afecţiuni de sănătate care necesită supraveghere permanentă, pentru aceştia pot fi amenajate dormitoare cu un număr mai mare de paturi, cu condiţia amplasării unor draperii despărţitoare.În cazul centrelor care funcţionau şi erau acreditate la data solicitării acordării licenţei de funcţionare şi care nu îndeplinesc condiţiile menţionate, acestea pot funcţiona în continuare dar au obligaţia prevadă în planul de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant ca, în termen de maxim 3 ani, să amenajeze dormitoarele conform condiţiilor standardului, pentru a fi reacreditate.Im: Centrul asigură condiţii de cazare decente pentru fiecare beneficiar.S3.2. Dormitoarele/camerele personale sunt amenajate astfel încât să asigure un mediu ambiant confortabil, adaptat nevoilor beneficiarilor.Dormitoarele/camerele personale îndeplinesc următoarele condiţii:- dispun de spaţiul necesar pentru amplasarea paturilor şi a cel puţin unei noptiere pentru fiecare pat;- permit accesul facil al personalului pentru efectuarea tratamentului şi igienei individuale zilnice, după caz;- permit accesul în fotoliu rulant (cărucior cu rotile), dacă starea beneficiarului o impune;- dispun de spaţiul necesar pentru amplasarea mobilierului minim, respectiv o masă, un număr de scaune corespunzător numărului beneficiarilor, un dulap suficient de spaţios pentru păstrarea hainelor şi a lenjeriei personale a beneficiarilor, cuier, oglindă, lampă de iluminat pentru fiecare pat;- sunt amenajate de aşa manieră încât să creeze un ambient interior cât mai prietenos (beneficiarii sunt încurajaţi să îşi personalizeze spaţiul propriu din dormitor cu fotografii de familie, obiecte decorative, flori, dacă nu există restricţii în acest sens precizate în planul individualizat de asistenţă şi îngrijire).În cazul centrelor care funcţionau şi erau acreditate la data solicitării acordării licenţei de funcţionare şi care nu îndeplinesc întocmai condiţiile menţionate, acestea pot funcţiona în continuare dar au obligaţia să prevadă în planul de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant ca, în termen de maxim 5 ani, să amenajeze dormitoarele conform tuturor condiţiilor standardului, pentru a fi reacreditate.Im: Beneficiarii dispun de condiţii minime de confort în dormitoare/camerele personale.S3.3. Centrul pune la dispoziţia beneficiarilor spaţii speciale pentru păstrarea hainelor, lenjeriei, încălţămintei, precum şi a obiectelor de uz propriu.Spaţiile destinate depozitării hainelor, lenjeriei, încălţămintei, precum şi a obiectelor de uz propriu pot fi dulapuri personale sau dulapuri comune, suficient de spaţioase. Pentru unele articole de îmbrăcăminte (paltoane, pardesie, costume, încălţăminte) se pot utiliza camere speciale de depozitare.Obiectele de uz propriu (tacâmuri, truse de unghii, perii de păr, lame de ras, etc) se pot păstra în noptieră. După caz, pentru unele articole este necesară evaluarea factorilor de risc (lame de ras, tacâmuri, truse de unghii, etc.).În cazul centrelor care funcţionau şi erau acreditate la data solicitării acordării licenţei de funcţionare şi care nu îndeplinesc întocmai condiţiile privind depozitarea efectelor personale şi a obiectelor de uz propriu, acestea pot funcţiona în continuare dar au obligaţia să prevadă în planul de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant ca, în termen de maxim 5 ani, să amenajeze spaţiile de depozitare menţionate conform condiţiilor standardului, pentru a fi reacreditate.Im: Spaţiile necesare depozitării obiectelor şi echipamentelor personale sunt disponibile în dormitoare sau, după caz, în camere cu această destinaţie.S3.4. Centrul pune la dispoziţia beneficiarilor spaţii speciale pentru păstrarea obiectelor de valoare şi actelor personale.Centrul pune la dispoziţia fiecărui beneficiar un spaţiu de depozitare (pentru medicamente, bani sau alte valori, acte personale) care se închide cu cheie, aflată în posesia beneficiarului. O dublură a cheii se păstrează în fişet închis la conducătorul centrului.Pe cât posibil, spaţiul respectiv este amplasat într-una din piesele de mobilier din dormitor/camera personală sau într-un fişet separat.În cazul persoanelor lipsite de discernământ, valorile şi actele personale se păstrează în fişet închis la care are acces conducătorul centrului. În cazul centrelor care funcţionau şi erau acreditate la data solicitării acordării licenţei de funcţionare şi care nu îndeplinesc întocmai condiţiile menţionate, acestea pot funcţiona în continuare dar au obligaţia să prevadă în planul de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant ca, în termen de maxim 3 ani, să asigure dotările necesare pentru îndeplinirea condiţiilor, pentru a fi reacreditateIm: Valorile şi obiectele personale ale beneficiarilor sunt păstrate în condiţii de siguranţă.S3.5. Dormitoarele/camerele personale sunt amenajate astfel încât să prevină riscul de accidente.În dormitoare este asigurată:- securizarea ferestrelor, securizarea instalaţiilor electrice, utilizarea de materiale antiderapante pentru pardoseală, fixarea cablurilor în afara drumului de acces obişnuit, etc.- securizarea uşilor cu sisteme de închidere accesibile beneficiarilor, dar şi personalului, în caz de urgenţă.În cazul centrelor care funcţionau şi erau acreditate la data solicitării acordării licenţei de funcţionare şi care nu îndeplinesc întocmai condiţiile menţionate, acestea pot funcţiona în continuare, dar au obligaţia să prevadă în planul de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant ca, în termen de maxim 3 ani, să amenajeze dormitoarele/camerele personale conform tuturor condiţiilor standardului, pentru a fi reacreditate.Im: Dormitoarele/camerele personale sunt amenajate şi dotate pentru a oferi condiţii de viaţă sigure.S3.6. Dormitoarele/camerele personale dispun de echipamente şi instalaţii care asigură lumină şi ventilaţie naturală, precum şi o temperatură optimă în orice sezon.Ferestrele dormitoarelor/camerelor personale sunt astfel dimensionate încât să permită iluminatul şi ventilaţia naturală.Dormitoarele/camerele personale dispun de instalaţiile/echipamentele adecvate pentru asigurarea încălzirii acestora în sezonul rece, respectiv aerisire în sezonul cald.Im: Dormitoarele/camerele personale sunt amenajate şi dotate astfel încât să ofere un mediu de viaţă adecvat pentru menţinerea sănătăţii beneficiarilor.S3.7. Dormitoarele/camerele personale se menţin curate şi după caz, igienizate.Dormitoarele/camerele personale fac obiectul unui program de curăţenie şi de igienizare stabilit de fiecare centru.Im: Dormitoarele/camerele personale sunt menţinute curate în permanenţă.S3.8. Centrul asigură obiecte de cazarmament adecvate şi păstrate în stare corespunzătoare (curate, neuzate, etc.).Fiecare beneficiar dispune de lenjerie de pat, pături şi alte obiecte de cazarmament, curate şi în stare bună, astfel încât să se asigure un minim de confort şi condiţii de igienă. Lenjeria de pat se schimbă ori de câte ori este nevoie, mai ales în cazul beneficiarilor cu afecţiuni de continenţă.Im: Fiecare beneficiar dispune de condiţii minime de confort pentru perioadele de somn şi odihnă.STANDARD 4 ALIMENTAŢIECentrul rezidenţial asigură o alimentaţie echilibrată din punct de vedere cantitativ şi calitativ pentru toţi beneficiariiRezultate aşteptate: Beneficiarii primesc alimentaţia corespunzătoare nevoilor şi, pe cât posibil, preferinţelor lorS4.1. Centrul deţine spaţii special destinate preparării şi păstrării alimentelor.Centrul deţine spaţii cu destinaţia de bucătărie, oficiu, cămară sau beci, dotate cu instalaţii şi aparatură specifice cum ar fi: chiuvete cu apă curentă caldă şi rece, instalaţii pentru gătit, frigider, congelator, hotă, maşină de spălat vase şi altele.Im: Păstrarea şi prepararea alimentelor se efectuează în spaţii special destinate activităţilor respective.S4.2. Centrul asigură servirea meselor pentru beneficiari în spaţii adecvate.Centrul deţine o sală de mese, amenajată şi dotată cu materiale uşor de igienizat, cu mobilier suficient, funcţional şi confortabil, este bine iluminată, cu o ambianţă plăcută. Vesela şi tacâmurile sunt suficiente, adaptate nevoilor, după caz.Pentru menţinerea autonomiei funcţionale este de preferat ca masa să fie oferită într-un spaţiu amenajat cu regim de autoservire.În situaţia în care centrul utilizează servicii de catering, masa de prânz şi cina se servesc în sala de mese sau pot fi servite în dormitoarele/camerele personale ale beneficiarilor, la solicitarea acestora.Servirea mesei în dormitoare se practică numai pentru persoanele a căror condiţie de sănătate nu permite deplasarea acestora sau au nevoie de ajutor pentru hrănire şi hidratare.Im: Beneficiarii servesc masa în condiţii de siguranţă şi confort.S4.3. Spaţiile destinate preparării, păstrării alimentelor şi servirii meselor respectă normele igienico-sanitare şi de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare.Spaţiile pentru prepararea/păstrarea alimentelor şi meselor corespund cerinţelor de siguranţă. accesibilitate, funcţionalitate şi confort atât ale beneficiarilor, cât şi ale personalului de deservire, precum şi normelor legale de igienă sanitară.Im: Centrul deţine avizele sanitare şi sanitar veterinare prevăzute de lege.S4.4. Centrul utilizează produsele obţinute din gospodăriile anexă proprii exclusiv pentru creşterea calităţii alimentaţiei oferite beneficiarilor.Centrul poate să înfiinţeze gospodării anexă cu profil agro-alimentar şi zootehnic: grădină de legume, livadă de pomi fructiferi, crescătorie de păsări şi animale, etc., produsele acestora fiind utilizate în folosul beneficiarilor.Beneficiarii sunt încurajaţi să participe activ la activităţile derulate în gospodăriile anexă, în funcţie de preferinţe.Gospodăriile anexă sunt deservite de personalul centrului, de beneficiari şi, după caz, de beneficiari de venit minim garantat care desfăşoară activităţi în interesul comunităţii, precum şi de voluntari.Im: Centrul dezvoltă gospodării anexă ale căror produse pot contribui la creşterea calităţii vieţii beneficiarilor.S4.5. Centrul asigură fiecărui beneficiar, la intervale echilibrate, 3 mese/zi.Mesele sunt diferenţiate prin prelucrare şi prezentare. După posibilităţi, centrul asigură gustări între mesele principale.Centrul asigură beneficiarilor meniuri variate de la o zi la alta, ţinându-se cont, pe cât posibil, de preferinţele acestora.Pentru beneficiarii care urmează un anumit regim alimentar, se oferă o alimentaţie dietetică, pe baza recomandărilor medicului nutriţionist sau ale asistentului dietetician.Meniul este afişat zilnic.Im: Beneficiarii primesc o alimentaţie adecvată nevoilor şi preferinţelor personale.S4.6. Centrul facilitează implicarea beneficiarilor în stabilirea meniurilor, prepararea alimentelor şi servirea meselor.Beneficiarii sunt încurajaţi să participe la stabilirea meniurilor, să ajute la prepararea alimentelor şi la servirea mesei sau a gustărilor.Im: Centrul îşi organizează activitatea de preparare şi servire a meselor cu participarea şi implicarea beneficiarilor.S4.7. Beneficiarii au timp suficient pentru a lua masa conform propriilor dorinţe şi abilităţi.Centrul alocă cel puţin 2 ore pentru fiecare din cele 3 mese.Când situaţia o impune, beneficiarii primesc ajutor într-o manieră discretă, tolerantă şi în locul pe care îl aleg (sala de mese, propriul dormitor).Im: Timpul aferent servirii meselor către beneficiari este suficient pentru a elimina orice disconfort şi consecinţe negative asupra sănătăţii.STANDARD 5 SPAŢII IGIENICO-SANITARECentrul rezidenţial dispune de spaţii igienico-sanitare suficiente, accesibile, funcţionale, sigure şi confortabileRezultate aşteptate: Beneficiarii au acces la spaţii igienico-sanitare adecvate şi adaptateS5.1. Centrul deţine grupuri sanitare suficiente şi accesibile.Grupurile sanitare sunt separate pe sexe şi au acces direct din dormitoare sau sunt plasate în imediata lor apropiere.Centrul deţine un grup sanitar la cel mult 6 beneficiari. Grupurile sanitare sunt dotate cu scaun de wc cu capac, chiuvete şi instalaţii de apă caldă şi rece, hârtie igienică şi săpun.Grupurile sanitare sunt suficient de spaţioase şi dotate cu echipamente adecvate pentru a evita riscul oricăror accidente.Dormitoarele care nu au grupuri sanitare proprii sunt dotate cu cel puţin cu o chiuvetă cu apă caldă şi rece.În cazul centrelor care funcţionau şi erau acreditate la data solicitării acordării licenţei de funcţionare şi care nu îndeplinesc întocmai condiţiile menţionate, acestea pot funcţiona în continuare, dar au obligaţia să prevadă în planul de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant ca, în termen de maxim 5 ani, să amenajeze grupurile sanitare conform condiţiilor standardului, pentru a fi reacreditate.Im: Grupurile sanitare sunt suficiente şi dotate corespunzător.S5.2. Centrul deţine spaţii suficiente şi adaptate pentru realizarea toaletei personale a beneficiarilor.Centrul este dotat cu minim o baie/un duş la cel mult 6 beneficiari, respectiv o baie adaptată la cel mult 4 beneficiari cu patologie neurologică sau locomotorie care necesită ajutor total sau parţial pentru deplasare şi efectuarea toaletei personale.Băile şi duşurile sunt asigurate cu apă caldă şi rece.În cazul centrelor care funcţionau şi erau acreditate la data solicitării acordării licenţei de funcţionare şi care nu îndeplinesc întocmai condiţiile referitoare la numărul duşurilor sau băilor, acestea pot funcţiona în continuare, dar au obligaţia să prevadă în planul de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant ca, în termen de maxim 3 ani, să amenajeze băile/duşurile corespunzător condiţiilor standardului, pentru a fi reacreditate.Im: Centrul deţine amenajările necesare (duşuri, săli de baie) pentru realizarea toaletei personale a beneficiarilor.S5.3. Spaţiile igienico-sanitare sunt astfel amenajate încât să fie evitată producerea de accidente şi să permită întreţinerea şi igienizarea curentă.Sunt suficient de spaţioase pentru a evita riscul de lovire sau cădere, utilizează materiale care permit o igienizare adecvată, precum şi materiale sau covoraşe antiderapante, deţin instalaţii electrice bine izolate şi funcţionale, etc.Im: Centrul deţine spaţii igienico-sanitare suficiente şi adaptate nevoilor beneficiarilor.S5.4. Centrul deţine grupuri sanitare separate pentru personal.Grupurile sanitare pentru personal sunt separate pe sexe şi deservesc exclusiv personalul. Numărul grupurilor sanitare este suficient pentru personalul care activează în fiecare tură de zi şi de noapte.Centrul deţine minim două grupuri sanitare pentru femei, respectiv pentru bărbaţi, dotate cu chiuvete şi instalaţii de apă caldă şi rece, vas de wc, hârtie igienică şi săpun.În cazul centrelor care funcţionau şi erau acreditate la data solicitării acordării licenţei de funcţionare şi care nu îndeplinesc întocmai condiţiile referitoare la numărul grupurilor sanitare, acestea pot funcţiona în continuare, dar au obligaţia să prevadă în planul de îmbunătăţire şi adaptare a mediului ambiant ca, în termen de maxim 3 ani, să amenajeze grupurile sanitare destinate personalului corespunzător condiţiilor standardului, pentru a fi reacreditate.Im: Centrul amenajează grupuri sanitare separate pentru personalul propriu.S5.5. Centrul asigură igienizarea lenjeriei de pat şi a altor materiale şi echipamente textile, precum şi a lenjeriei personale şi hainelor beneficiarilor.Centrul deţine o spălătorie-uscătorie, amenajată conform normelor igienico-sanitare în vigoare sau are achiziţionate astfel de servicii.Im: Lenjeria de pat, alte obiecte de cazarmament, hainele şi lenjeria personală a beneficiarilor sunt spălate periodic.S5.6. Centrul păstrează echipamentele din material textil utilizate de personal în condiţii de igienă adecvate.Echipamentele din material textil curate, utilizate de personalul centrului (lenjerie, prosoape, halate sau a alte echipamente din material textil) se păstrează în spaţii special amenajate (camere, dulapuri).Im: Centrul deţine spaţii speciale pentru depozitarea echipamentelor din material textil.STANDARD 6 IGIENA ŞI CONTROLUL INFECŢIILORCentrul rezidenţial aplică măsurile de prevenire şi control a infecţiilor, în conformitate cu legislaţia în vigoareRezultate aşteptate: Beneficiarii sunt protejaţi contra riscului infecţiilorS6.1 Centrul respectă normele legale în vigoare privind prevenirea şi combaterea infecţiilor.În funcţie de scopul/funcţiile sale, centrul respectă normele legale privind: izolarea persoanei cu boli contagioase, colectarea, împachetarea, manevrarea şi eliberarea produselor de laborator, manipularea echipamentelor şi a instrumentarului medical, manevrarea şi depozitarea materialelor infectate, a deşeurilor clinice şi altele.Im: Centrul dispune de avizele sanitare prevăzute de legislaţia în vigoare, în funcţie de activităţile derulate şi serviciile prestate.S6.2. Toate spaţiile, utilităţile, dotările, echipamentele şi materialele centrului sunt curate, igienizate, ferite de orice sursă de contaminare.Centrul elaborează şi aplică un program propriu de curăţenie (igienizare şi dezinfecţie) a tuturor spaţiilor, materialelor şi/sau echipamentelor aflate în dotare.Im: Toate spaţiile centrului (dormitoare, spaţii comune, cabinete, birouri, grupuri igienico-sanitare), materialele şi echipamentele din dotare sunt păstrate curate în permanenţă. Programul de curăţenie, pe suport de hârtie, este disponibil la sediul centrului.S6.3. Centrul deţine un spaţiu special pentru depozitarea materialelor igienico-sanitare.Centrul depozitează materialele igienico-sanitare şi de dezinfecţie în spaţii speciale la care au acces personalul de curăţenie şi cel care asigură aprovizionarea.Im: Materialele igienico-sanitare şi cele pentru dezinfecţie se păstrează în condiţii de siguranţă.S6.4. Centrul realizează colectarea şi depozitarea deşeurilor conform prevederilor legale în vigoare.Centrul dispune de containere pentru deşeuri şi spaţii speciale de depozitare a acestora.Im: Centrul ia toate măsurile de siguranţă pentru prevenirea infecţiilor posibil să fie transmise prin manevrarea sau depozitarea defectuoasă a deşeurilor.MODULUL V DREPTURI ŞI ETICĂ (Standardele 1-4)STANDARD 1 RESPECTAREA DREPTURILOR BENEFICIARILOR ŞI A ETICII PROFESIONALECentrul rezidenţial respectă drepturile beneficiarilor prevăzute de legeRezultate aşteptate: Drepturile beneficiarilor sunt cunoscute şi respectate de personalS1.1. Centrul elaborează şi aplică o Cartă a drepturilor beneficiarilor.Carta drepturilor beneficiarilor, denumită în continuare Cartă, are în vedere respectarea următoarelor drepturi:1. de a fi informaţi, ei şi reprezentanţii lor, asupra drepturilor şi responsabilităţilor lor în calitate de beneficiari ai centrului rezidenţial şi de a fi consultaţi cu privire la toate deciziile care îi privesc;2. de a-şi desfăşura viaţa într-un mediu fizic accesibil, sigur, funcţional şi intim;3. de a decide şi a-şi asuma riscurile în mod direct sau prin reprezentanţi legali în toate aspectele vieţii lor şi de a-şi exprima liber opţiunile;4. de a gândi şi acţiona autonom, cu respectarea drepturilor celorlalţi beneficiari, conform potenţialului şi dorinţelor personale;5. de a fi informaţi cu privire la starea lor de sănătate;6. de a consimţi asupra serviciilor asigurate prin contractul de furnizare servicii;7. de a beneficia de serviciile menţionate în contractul de furnizare servicii;8. de a li se păstra datele personale în siguranţă şi confidenţialitate;9. de a nu fi abuzaţi, neglijaţi, abandonaţi, pedepsiţi, hărţuiţi sau exploataţi;10. de a face sugestii şi reclamaţii fără teamă de consecinţe;11. de a nu fi exploataţi economic privind banii, proprietăţile sau să le fie pretinse sume băneşti ce depăşesc taxele convenite pentru servicii;12. de a nu li se impune restricţii de natură fizică ori psihică, în afara celor stabilite de medic sau alt personal calificat, precum şi a celor convenite prin contractul de furnizare servicii;13. de a fi trataţi şi de a avea acces la servicii, fără discriminare;14. de a beneficia de intimitate;15. de a-şi manifesta şi exercita liber orientările şi interesele culturale, etnice, religioase, sexuale, conform legii;16. de a-şi utiliza aşa cum doresc lucrurile personale;17. de a-şi gestiona aşa cum doresc resursele financiare, cu excepţia cazurilor de restricţie legală sau a acordurilor scrise între locuinţa protejată şi beneficiar/reprezentantul său legal privind gestionarea banilor şi bunurilor;18. de a practica cultul religios dorit;19. de a nu desfăşura activităţi lucrative, aducătoare de venituri pentru centrul rezidenţial, împotriva voinţei lor;20. de a accesa toate spaţiile şi echipamentele comune;21. de a avea acces la toate informaţiile financiare care îi privesc, deţinute de centrul rezidenţial;22. de a fi informaţi la zi, în mod complet şi accesibil, în format clasic sau adaptat, despre procedurile aplicate în centrul rezidenţial şi de a-şi putea exprima liber opiniile în legătură cu acestea;23. de a fi informaţi cu privire la toate activităţile desfăşurate în centrul rezidenţial;24. de a fi consultaţi cu privire la serviciile furnizate, inclusiv dreptul de a refuza unele servicii în anumite circumstanţe stabilite prin contractul de furnizare servicii;25. de a fi trataţi individualizat, pentru o valorizare maximală a potenţialului personal.Im: Carta este disponibilă, pe suport de hârtie, la sediul centrului.S1.2. Centrul informează beneficiarii asupra drepturilor lor.Centrul asigură informarea beneficiarilor cu privire la drepturile înscrise în Cartă, odată cu încheierea contractului de furnizare servicii.Im: Informarea beneficiarilor cu privire la drepturile înscrise în Cartă se consemnează în Registrul de evidenţă pentru informarea beneficiarilor.S1.3. Personalul centrului cunoaşte şi respectă prevederile Cartei.Centrul planifică şi organizează sesiuni de instruire a personalului privind respectarea drepturilor beneficiarilor înscrise în Cartă.Im: Sesiunile de instruire sunt consemnate în Registrul de evidenţă privind perfecţionarea continuă a personalului.S1.4. Centrul măsoară gradul de satisfacţie a beneficiarilor cu privire la activitatea desfăşurată.În scopul autoevaluării calităţii activităţii proprii, centrul deţine şi aplică o procedură proprie de măsurare a gradului de satisfacţie a beneficiarilor care menţionează metodologia şi instrumentele utilizate. Se pot utiliza chestionare. Modelul chestionarului este stabilit de conducătorul centrului.Im: Procedura(chestionarul) de măsurare a gradului de satisfacţie a beneficiarilor este disponibilă pe suport de hârtie la sediul centrului.S1.5. Centrul îşi desfăşoară activitatea în baza unui Cod de etică.Centrul deţine şi aplică un Cod propriu de etică care cuprinde un set de reguli ce privesc, în principal, asigurarea unui tratament egal pentru toţi beneficiarii, fără nici un fel de discriminare, acordarea serviciilor exclusiv în interesul beneficiarilor şi pentru protecţia acestora, respectarea eticii profesionale în relaţia cu beneficiarii.Im: Codul de etică este disponibil, pe suport de hârtie, la sediul centrului.S1.6. Centrul se asigură că personalul cunoaşte şi aplică Codul de etică.Centrul organizează sesiuni de instruire a personalului privind prevederile Codului de etică.Im: Sesiunile de instruire a personalului privind prevederile Codului de etică sunt consemnate în Registrul de evidenţă privind perfecţionarea continuă a personalului.S1.7. Centrul se asigură că personalul cunoaşte modalităţile de abordare şi relaţionare cu beneficiarii, în funcţie de situaţiile particulare în care aceştia se află.Centrul instruieşte personalul cu privire la metodele de abordare, comunicare şi relaţionare cu beneficiarii, în funcţie de particularităţile psiho-comportamentale ale acestora.Pentru anumite situaţii şi în caz de forţă majoră, personalul centrului aplică procedurile legale privind restricţionarea libertăţii de mişcare a beneficiarilor cu afecţiuni neuropsihice, la recomandarea medicului.Im: Instruirea personalului se consemnează în Registrul privind perfecţionarea continuă a acestuia.STANDARD 2 PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ABUZURILOR ŞI NEGLIJĂRIICentrul rezidenţial ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilorRezultate aşteptate: Beneficiarii sunt protejaţi împotriva abuzurilor, neglijării, discriminării sau tratamentului degradant sau inumanS2.1. Centrul utilizează o procedură proprie pentru identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijenţă în rândurile propriilor beneficiari.Centrul elaborează şi aplică propria procedură privind cazurile de abuz şi neglijenţă.Se ia în considerare oricare formă de abuz (fizic, psihic, economic) şi orice formă de neglijare a persoanei sau de tratament degradant la care poate fi supus beneficiarul de către personalul centrului, alţi beneficiari, eventual membri de familie/reprezentanţi legali.Im: Procedura privind identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijenţă este disponibilă, pe suport de hârtie, la sediul centrului.S2.2 Centrul încurajează şi sprijină beneficiarii pentru a sesiza orice formă de abuz, neglijare sau tratament degradant la care sunt supuşi de persoanele cu care vin în contact, atât în centru, cât şi în familie sau în comunitate.Centrul organizează sesiuni de informare a beneficiarilor cu privire la tipurile de abuz, modalitatea de identificare şi sesizare a eventualelor abuzuri sau alte forme de tratament degradant.Im: Sesiunile de informare se înscriu în Registrul de evidenţă privind informarea beneficiarilor.S2.3. Centrul organizează sesiuni de instruire a personalului propriu privind cunoaşterea şi combaterea formelor de abuz şi neglijare.Centrul instruieşte personalul cu privire la: prevenirea şi combaterea oricărei forme de abuz în relaţia cu beneficiarii pe parcursul derulării activităţilor din centru, modalităţile de sesizare a eventualelor forme de abuz la care pot fi supuşi beneficiarii în familie sau în comunitate.Im: Sesiunile de instruire a personalului se înscriu în Registrul de evidenţă privind perfecţionarea continuă a personalului.S2.4. Centrul monitorizează activităţile întreprinse de beneficiari pe perioada când nu se află în incinta sa, în scopul prevenirii riscului de abuz sau exploatare.Centrul elaborează chestionare specifice care se aplică tuturor beneficiarilor, cât şi persoanelor din comunitate cu care aceştia au contacte regulate, pentru identificarea oricăror forme de abuz sau exploatare.Im: Chestionarul tip este disponibil la sediul centrului, precum şi, după caz, chestionarele utilizate şi completate.S2.5. Centrul aplică prevederile legale cu privire la semnalarea, către organismele/instituţiile competente, a oricărei situaţii de abuz şi neglijare identificată şi ia toate măsurile de remediere, în regim de urgenţă.Conducătorul centrului deţine un Registrul de evidenţă a cazurilor de abuz, neglijenţă sau discriminare identificate, în care se menţionează inclusiv instituţiile sesizate şi, după caz, măsurile întreprinse.Im: Registrul de evidenţă a cazurilor de abuz, neglijare şi discriminare este disponibil la sediul centrului.STANDARD 3 SESIZĂRI/RECLAMAŢIICentrul rezidenţial încurajează beneficiarii să-şi exprime opinia asupra oricăror aspecte care privesc activitatea centrului.Rezultate aşteptate: Aspectele şi situaţiile care nemulţumesc beneficiarii sunt cunoscute astfel încât să poată fi remediate în timp util.S3.1. Centrul asigură condiţiile necesare pentru exprimarea opiniei beneficiarilor cu privire la serviciile primite.Centrul îşi stabileşte propria procedură privind sesizările şi reclamaţiile prin care se stabileşte: modul de comunicare cu beneficiarii, modul de formulare al sesizărilor şi reclamaţiilor, cui se adresează şi cum se înregistrează, modalitatea de răspuns către beneficiari şi modul de soluţionare.Centrul pune la dispoziţia beneficiarilor un recipient de tip cutie poştală, în care aceştia pot depune sesizări/reclamaţii scrise cu privire la aspectele negative constatate, dar şi propuneri privind îmbunătăţirea activităţii centrului.Conţinutul cutiei se verifică săptămânal de conducătorul centrului, în prezenţa a doi beneficiari şi se înregistrează pe loc în Registrul de evidenţă a sesizărilor/reclamaţiilor cu dată şi număr.Im: Cutia pentru sesizări şi reclamaţii este dispusă într-un loc accesibil tuturor beneficiarilor.S3.2. Centrul informează beneficiarii asupra modalităţii de formulare a eventualelor sesizări/reclamaţii.Informarea beneficiarilor se realizează în termen de maxim 30 de zile de la admitere.În Registrul de evidenţă privind informarea beneficiarilor, se înscriu data la care a avut loc informarea, persoana care a efectuat-o şi semnătura beneficiarului.Im: Informarea beneficiarilor privind formularea de sesizări sau reclamaţii se consemnează în registrul de evidenţă privind informarea beneficiarilor.S3.3. Centrul asigură înregistrarea şi arhivarea sesizărilor şi reclamaţiilor.Sesizările/reclamaţiile depuse în recipientul cu această destinaţie se înregistrează într-un registru de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor, cu dată şi număr.Sesizările şi reclamaţiile se arhivează într-un dosar şi se păstrează la sediul centrului cel puţin 2 ani de la înregistrare.Im: Registrul de evidenţă a sesizărilor/reclamaţiilor beneficiarilor şi dosarul în care acestea sunt arhivate sunt disponibile la sediul centrului.STANDARDUL 4 NOTIFICAREA INCIDENTELOR DEOSEBITECentrul rezidenţial aplică reguli clare privind notificarea incidentelor deosebite petrecute în procesul de furnizare a serviciilor.Rezultate aşteptate: Posibilele incidente ce pot apare în perioada de rezidenţă a beneficiarului sunt cunoscute de familie şi/sau de instituţiile competente.S4.1. Centrul asigură evidenţa incidentelor deosebite care afectează beneficiarul.Centrul ţine un registru special de evidenţă a incidentelor deosebite care afectează integritatea fizică şi psihică a beneficiarului (îmbolnăviri, accidente, agresiuni, etc.) sau alte incidente în care acesta a fost implicat (plecare neautorizată din centru, furt, comportament imoral, etc.). În registru se consemnează data producerii incidentului, natura acestuia, consecinţele asupra beneficiarului identificat prin nume, prenume şi vârstă, data notificării familiei şi/sau a instituţiilor competente ce trebuie informate conform legii, măsuri luate.Im: Registrul de evidenţă a incidentelor deosebite este disponibil, pe suport de hârtie, la sediul centrului.S4.2. Centrul informează familia/reprezentantul legal al beneficiarului cu privire la incidentele deosebite care afectează sau implică beneficiarul.Centrul notifică telefonic, în scris sau prin e-mail familia/reprezentantul legal al beneficiarului cu privire la incidentele deosebite care au afectat beneficiarul sau în care acesta a fost implicat. În caz de îmbolnăvire gravă a beneficiarului, notificarea se comunică/transmite în maxim 48 de ore de la producerea acesteia. Pentru celelalte tipuri de incidente şi dacă se impune intervenţia sau suportul familiei/reprezentantului legal al beneficiarului, notificarea se efectuează în maxim 72 de ore de la producerea incidentului.Im: Notificările se consemnează în registrul de evidenţă a incidentelor deosebite.S4.3. Centrul informează instituţiile competente cu privire la toate incidentele deosebite petrecute în centru.În situaţii deosebite, când există suspiciuni asupra decesului beneficiarului, s-a produs o vătămare corporală importantă ori accident, a apărut un focar de boli transmisibile, au fost constatate fapte care pot constitui contravenţii sau infracţiuni, s-au semnalat orice alte evenimente care afectează calitatea vieţii beneficiarilor, centrul informează organele competente prevăzute de lege (procuratură, poliţie, direcţie de sănătate publică, etc.).Notificarea se realizează în maxim 24 de ore de la producerea incidentului.Im: Notificările transmise către instituţiile publice se consemnează în registrul de evidenţă a incidentelor deosebite.MODUL VI MANAGEMENT ŞI RESURSE UMANE (Standardele 1-2)STANDARD 1 ADMINISTRARE, ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARECentrul rezidenţial respectă prevederile legale privind organizarea şi funcţionarea saRezultate aşteptate: Beneficiarii sunt îngrijiţi şi asistaţi într-un centru care funcţionează în condiţiile legiiS1.1. Centrul este administrat şi coordonat de personal de conducere competent.Conducerea centrului se află în sarcina unui director, pentru serviciile sociale cu personalitate juridică sau unui şef de centru, în cazul celor fără personalitate juridică.Conducătorul centrului este absolvent de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă sau echivalentă.Conducătorul centrului este capabil să asigure un management eficient şi modern, care să contribuie la creşterea permanentă a calităţii serviciilor acordate de centru.Im: Fişa de post a conducătorului centrului, precum şi rapoartele/fişele de evaluare a activităţii acestuia sunt disponibile la sediul centrului.S1.2. Centrul funcţionează conform prevederilor regulamentului propriu de organizare şi funcţionare.Centrul deţine şi aplică un regulament propriu de organizare şi funcţionare, elaborat cu respectarea prevederilor regulamentului cadru de organizare şi funcţionare în vigoare.Im: Un exemplar al regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, pe suport de hârtie şi organigrama centrului sunt disponibile la sediul centrului.S1.3. Centrul asigură instruirea personalului în vederea cunoaşterii procedurilor utilizate în centru.Centrul consemnează în registrul de evidenţă privind perfecţionarea continuă a personalului toate sesiunile de instruire referitoare la cunoaşterea în detaliu a procedurilor utilizate în centru.Im: Instruirea personalului privind cunoaşterea procedurilor utilizate în centru se consemnează în registrul de evidenţă privind perfecţionarea continuă a personalului.S1.4. Centrul facilitează participarea tuturor beneficiarilor şi a personalului la stabilirea obiectivelor şi priorităţilor de dezvoltare, în vederea creşterii calităţii serviciilor.Centrul încurajează şi creează condiţiile de implicare activă a beneficiarilor şi personalului în elaborarea unui plan propriu de dezvoltare care are în vedere îmbunătăţirea activităţii şi creşterea calităţii vieţii beneficiarilor. Planul propriu de dezvoltare include şi planul de amenajare şi adaptare a mediului ambiant.Im: Planul propriu de dezvoltare este disponibil, pe suport de hârtie, la sediul centrului.S1.5. Conducerea centrului cunoaşte şi aplică normele legale privind gestionarea şi administrarea resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului.Centrul este evaluat periodic de autoritatea/organizaţia/instituţia care îl coordonează metodologic şi/sau îl finanţează, conform unui set de indicatori care privesc eficienţa administrării resurselor umane, financiare, material, precum şi eficacitatea şi performanţa activităţii desfăşurate.Centrul este supus unui audit intern/evaluare internă, cel puţin o dată la 3 ani, în baza indicatorilor proprii de măsurare a eficienţei, eficacităţii şi performanţei activităţii sale.Centrul deţine (sau după caz, poate prezenta) documentele financiar-contabile, precum şi rapoartele de control ale organismelor prevăzute de lege (ex: Curte de Conturi, Inspecţia Muncii, şa.).Im: Indicatorii şi rapoartele de audit intern/evaluare internă sunt disponibile la sediul centrului, pe suport de hârtie, precum şi documentele financiar contabile şi rapoartele de inspecţie sau control.S1.6. Centrul se asigură că beneficiarii şi orice persoană interesată, precum şi instituţiile publice cu responsabilităţi în domeniul protecţiei sociale, cunosc activitatea şi performanţele sale.Conducătorul centrului elaborează anual un raport de activitate pe care-l publică pe site-ul propriu al centrului sau, după caz, al furnizorului.Raportul de activitate se finalizează în luna februarie a anului curent pentru anul anterior.Im: Raportul de activitate, pe suport de hârtie, este disponibil la sediul centrului şi este public.S1.7. Conducerea centrului asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor.Centrul promovează relaţiile de colaborare cu serviciile publice de asistenţă socială, precum şi cu alţi furnizori publici şi privaţi de servicii sociale, pentru soluţionarea situaţiilor de dificultate în care se află beneficiarul, precum şi pentru a face cunoscută activitatea desfăşurată.Centrul participă la evenimente şi programe comune cu alte servicii sociale din comunitate.Im: Centrul consemnează şi păstrează corespondenţa cu orice autoritate publică sau instituţie publică, cu organizaţii ale societăţii civile, culte, etc., sau orice alte documente care evidenţiază colaborarea sau parteneriatul cu acestea.STANDARD 2 RESURSE UMANECentrul rezidenţial dispune de o structură de personal capabil să asigure activităţile şi serviciile acordate, în concordanţă cu scopul/funcţiile centrului şi cu nevoile beneficiarilorRezultate aşteptate: Beneficiarii sunt asistaţi de personal suficient şi competentS2.1. Structura de personal a centrului corespunde din punct de vedere al calificării cu serviciile acordate.Centrul angajează personal calificat, achiziţionează serviciile unor specialişti şi/sau încheie contracte de voluntariat cu aceştia pentru realizarea activităţilor/serviciilor acordate.Im: Statul de funcţii aprobat, în copie, precum şi contractele de prestări servicii încheiate cu diverşi specialişti sau contractele de voluntariat sunt disponibile la sediul centrului.S2.2. Conducerea centrului respectă dispoziţiile legale privind angajarea personalului.Personalul este angajat cu respectarea condiţiilor prevăzute în Codul Muncii.Pe lângă angajaţii proprii şi/sau personalul de specialitate ale căror servicii sunt achiziţionate, centrul încurajează folosirea voluntarilor şi încheie cu aceştia contracte de voluntariat, conform legii.Im: Contractele de muncă, contractele de prestări servicii, contractele de voluntariat (în original sau în copie) sunt disponibile la sediul centrului şi angajaţii sunt înscrişi în REVISAL.S2.3. Conducerea centrului întocmeşte fişa postului pentru fiecare persoană angajată.În fişele de post se înscriu atribuţiile concrete ale angajatului, relaţiile de subordonare şi de colaborare.Fiecare fişă de post este semnată de persoana care a întocmit-o şi de angajat.Fişele de post se revizuiesc anual în luna decembrie, precum şi ori de câte ori atribuţiile angajatului se modifică.Im: Fişele de post ale personalului (în original sau în copie) sunt disponibile la sediul centrului.S2.4. Conducerea centrului realizează anual evaluarea personalului.Fişele de evaluare descriu atribuţiile persoanei şi notează gradul de îndeplinire şi performanţele acesteia, pe o scală de la 1 la 5.Fiecare fişă de evaluare este semnată de persoana care a întocmit-o şi de către persoana evaluată.Fişele de evaluare se întocmesc cel târziu până la 31 ianuarie a fiecărui an, pentru anul anterior.Im: Fişele de evaluare a personalului sunt disponibile la sediul centrului.S2.5. Centrul asigură toate informaţiile necesare privind activitatea desfăşurată zilnic.Centrul afişează numele şi programul zilnic de lucru al personalului de conducere şi al personalului de specialitate care funcţionează în cabinetele de specialitate.Im: Programul zilnic de lucru este afişat la loc vizibil la birouri/oficii şi cabinetele de specialitate.S2.6. Centrul se asigură că personalul propriu are create oportunităţile şi condiţiile necesare creşterii performanţelor profesionale.Centrul elaborează şi aplică un plan de instruire şi formare profesională pentru angajaţii proprii.Im: Planul de instruire şi formare profesională este disponibil la sediul centrului, precum şi copii după atestatele, certificatele, diplomele obţinute de personalul centrului.S2.7. Personalul centrului are controalele medicale periodice efectuate conform normelor legale în vigoare.Centrul se asigură că personalul propriu se supune controalelor medicale periodice prevăzute de lege.Im: Documentele emise ca urmare a controalelor medicale periodice se păstrează la dosarele de personal ale angajaţilor.  +  Secţiunea a 2-a Clarificări privind modalitatea de autoevaluare a îndeplinirii standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor vârstnicePentru a obţine licenţa de funcţionare, centrele rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice, denumite în continuare centre rezidenţiale, trebuie să îndeplinească un punctaj care poate varia între 104 şi 114 puncte.Pentru un punctaj de 104 puncte, centrul rezidenţial trebuie să îndeplinească obligatoriu standardele minime de calitate prevăzute la Modulele I, II, V, VI, cele prevăzute la Modulul III cu excepţia celor de la Standardul 2-condiţiile de la S.2.4, S2.3, S2.4, S2.5, S2.6 şi Standardul 3 integral, precum şi cele prevăzute la Modulul IV cu excepţia celor de la Standardul 1 - condiţia de la S1.4 şi Standardul 4 - condiţia de la S4.4.Pentru centrul rezidenţial care, pe lângă standardele minime de calitate pentru care se întruneşte punctajul de 104 puncte, furnizează serviciile/desfăşoară activităţile prevăzute la standardele/condiţiile exceptate de la Modulul III şi IV, este obligatorie notarea lor, iar punctajul poate varia între 105-114 puncte.Fişa de autoevaluare pentru centrele rezidenţiale se completează după modelul prevăzut în Anexa nr. 9 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, după cum urmează:MODELFIŞĂ DE AUTOEVALUARE*Font 7*                                                            ┌─────────────┬─────────────┬────────────────────────────────────────────┐                                                            │Punctaj maxim│Punctaj │ Observaţii │                                                            │al standar- │rezultat │ │                                                            │delor minime │în urma │ │                                                            │de calitate │autoevaluării│ │                                                            │ │îndeplinirii │ │                                                            │ │standardelor │ │                                                            │ │minime de │ │                                                            │ │calitate │ │┌───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│MODULUL I ACCESAREA SERVICIULUI (Standardele 1-3) │ 12 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 1 INFORMARE │TOTAL: 4 │TOTAL: │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│Centrul rezidenţial realizează informarea potenţialilor │ │ │ ││beneficiari/reprezentanţilor legali şi/sau membrilor de │ │ │ ││familie cu privire la scopul său/funcţiile sale şi │ │ │ ││serviciile oferite │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Potenţialii beneficiari/reprezentanţii│ │ │ ││legali şi/sau membrii de familie au acces la informaţii │ │ │ ││referitoare la modul de organizare şi funcţionare a │ │ │ ││centrului rezidenţial, scopul/funcţiile acestuia, │ │ │ ││condiţiile de admitere şi oferta de servicii, drepturile şi│ │ │ ││obligaţiile persoanelor beneficiare │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.1 Centrul deţine şi pune la dispoziţia publicului │ │ │ ││materiale informative privind activităţile derulate şi │ │ │ ││serviciile oferite. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.2 Centrul facilitează accesul potenţialilor beneficiari/│ │ │ ││reprezentanţilor legali/ convenţionali/membrilor lor de │ │ │ ││familie, anterior admiterii beneficiarilor, pentru a │ │ │ ││cunoaşte condiţiile de locuit şi de desfăşurare a │ │ │ ││activităţilor/serviciilor, în baza unui program de vizită. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.3 Centrul elaborează şi utilizează un Ghid al │ │ │ ││beneficiarului pentru informarea exclusivă a beneficiarilor│ │ │ ││sau, după caz, a reprezentanţilor legali/convenţionali/ │ │ │ ││familiilor acestora cu privire la serviciile şi │ │ │ ││facilităţile oferite. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.4 Centrul realizează informarea continuă a │ │ │ ││beneficiarilor/reprezentanţilor legali asupra │ │ │ ││activităţilor/serviciilor derulate, procedurilor utilizate,│ │ │ ││precum şi a oricăror aspecte considerate utile. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 2 ADMITERE │TOTAL: 4 │TOTAL: │ ││Centrul rezidenţial realizează admiterea beneficiarilor în │ │ │ ││condiţiile legii şi numai dacă pot acorda serviciile minim │ │ │ ││necesare pentru a răspunde nevoilor beneficiarilor │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii/reprezentanţii legali/ │ │ │ ││convenţionali cunosc şi acceptă condiţiile de admitere în │ │ │ ││centrul rezidenţial │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.1 Centrul elaborează şi aplică o procedură proprie de │ │ │ ││admitere │ │ │ ││S2.2 Admiterea în centru se realizează cu încheierea unui │ │ │ ││contract de furnizare servicii. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.3 Centrul întocmeşte, pentru fiecare beneficiar, dosarul│ │ │ ││personal al beneficiarului. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.4 Centrul asigură arhivarea dosarelor personale ale │ │ │ ││beneficiarilor │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 3 ÎNCETARE SERVICII │TOTAL: 4 │TOTAL: │ ││Încetarea serviciilor se realizează la cererea │ │ │ ││beneficiarilor, precum şi în alte condiţii cunoscute şi │ │ │ ││acceptate de aceştia │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt găzduiţi şi primesc │ │ │ ││servicii în centrul rezidenţial pe perioada pe care o │ │ │ ││doresc, cu excepţia situaţiilor speciale prevăzute de lege │ │ │ ││sau a celor stipulate în procedura de ieşire sau în │ │ │ ││contractul de furnizare servicii │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.1 Centrul stabileşte şi aduce la cunoştinţa │ │ │ ││beneficiarilor condiţiile de încetare/sistare a serviciilor│ │ │ ││pe perioadă determinată. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.2 Centrul stabileşte şi aduce la cunoştinţa │ │ │ ││beneficiarilor situaţiile de încetare/sistare a serviciilor│ │ │ ││pe perioadă nedeterminată. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.3 Centrul asigură comunicarea permanentă cu serviciul │ │ │ ││public de asistenţă socială. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.4 Centrul se asigură că beneficiarul părăseşte centrul │ │ │ ││în condiţii de securitate. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│MODUL II EVALUARE ŞI PLANIFICARE ( Standardele 1-2 ) │ 10 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 1 EVALUARE │TOTAL: 4 │TOTAL: │ ││Îngrijirea şi asistarea beneficiarilor în centrul │ │ │ ││rezidenţial se realizează în baza evaluării nevoilor │ │ │ ││individuale şi situaţiei personale a fiecărui beneficiar │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt asistaţi şi │ │ │ ││îngrijiţi în centre rezidenţiale care asigură condiţii de │ │ │ ││viaţă adecvate şi servicii corespunzătoare nevoilor │ │ │ ││fiecărui beneficiar │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.1 Fiecare beneficiar este asistat şi îngrijit în centru │ │ │ ││în baza unei evaluări a nevoilor individuale. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.2 Centrul are capacitatea de a realiza evaluarea │ │ │ ││nevoilor beneficiarilor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.3 Centrul efectuează reevaluarea nevoilor beneficiarilor│ │ │ ││conform unui calendar prestabilit. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.4 Evaluarea/reevaluarea nevoilor beneficiarului se │ │ │ ││efectuează cu implicarea acestuia. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 2 PLANIFICARE ACTIVITĂŢI/SERVICII │TOTAL: 6 │TOTAL: │ ││Centrul rezidenţial acordă servicii fiecărui beneficiar │ │ │ ││conform unui plan individualizat de asistenţă şi │ │ │ ││îngrijire/plan de intervenţie │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Fiecare beneficiar primeşte serviciile│ │ │ ││necesare, în funcţie de nevoile individuale. │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.1 Centrul desfăşoară activităţi/acordă servicii în baza │ │ │ ││unui plan individualizat de asistenţă şi îngrijire/plan de │ │ │ ││intervenţie. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.2 Centrul are capacitatea de a realiza şi aplica planul │ │ │ ││individualizat de asistenţă şi îngrijire/planul de │ │ │ ││intervenţie al beneficiarului. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.3 Planul individualizat de asistenţă şi îngrijire/planul│ │ │ ││de intervenţie este revizuit după fiecare reevaluare. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.4 Planul individualizat de asistenţă şi îngrijire/planul│ │ │ ││de intervenţie se întocmeşte cu consultarea beneficiarului.│ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.5 Centrul asigură monitorizarea situaţiei beneficiarului│ │ │ ││şi a aplicării planului individualizat de asistenţă şi │ │ │ ││îngrijire/planului de intervenţie. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.6 Centrul asigură păstrarea datelor personale şi │ │ │ ││informaţiilor cuprinse în documentele componente ale │ │ │ ││dosarelor de servicii ale beneficiarilor în regim de │ │ │ ││confidenţialitate, cu respectarea prevederilor legale. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│MODUL III ACTIVITĂŢI/SERVICII ( Standardele 1-6 ) │ 27 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 1 ÎNGRIJIRE PERSONALĂ │TOTAL: 4 │TOTAL: │ ││Centrul rezidenţial se asigură că beneficiarii primesc │ │ │ ││ajutor pentru realizarea activităţilor de bază ale vieţii │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii primesc ajutor şi │ │ │ ││îngrijire adecvată pentru a-şi continua viaţa în demnitate │ │ │ ││şi respect │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.1 Centrul oferă condiţii adecvate pentru realizare │ │ │ ││igienei personale. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.2 Centrul asigură asistenţă calificată pentru menţinerea│ │ │ ││igienei personale a beneficiarilor aflaţi în situaţie de │ │ │ ││dependenţă. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.3 Centrul asigură asistenţa necesară beneficiarilor │ │ │ ││aflaţi în situaţie de dependenţă, pentru realizarea │ │ │ ││activităţilor vieţii zilnice. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.4 Centrul dispune de dotările necesare pentru realizarea│ │ │ ││îngrijirii personale a beneficiarilor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 2 ASISTENŢĂ PENTRU SĂNĂTATE │TOTAL: 7 │TOTAL: │ ││Centrul rezidenţial, în funcţie de scopul/funcţiile sale şi│ │ │ ││categoria de beneficiari căreia i se adresează, asigură │ │ │ ││servicii de asistenţă medicală │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii primesc asistenţă │ │ │ ││adecvată pentru sănătate, respectiv supraveghere şi │ │ │ ││tratament, în baza prescripţiilor medicale │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.1 În funcţie de scopul/funcţiile sale şi categoria de │ │ │ ││beneficiari căreia i se adresează, centrul asigură sau, │ │ │ ││după caz, facilitează, accesul fiecărui beneficiar la │ │ │ ││asistenţă medicală. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.2 Centrul informează beneficiarii cu privire la │ │ │ ││asistenţa medicală acordată. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.3 Centrul asigură monitorizarea în scop preventiv şi │ │ │ ││terapeutic a stării de sănătate a beneficiarilor şi │ │ │ ││adaptează regimul de viaţă şi cel alimentar conform │ │ │ ││indicaţiilor specialiştilor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.4 Centrul asigură evidenţa acordării medicaţiei pentru │ │ │Se notează doar în situaţia în care centrul ││fiecare beneficiar. │ 1 │ │are angajat personal de specialitate (cel ││ │ │ │puţin un asistent medical) │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.5 În funcţie de tipul şi misiunea centrului, acesta este│ │ │Se notează doar în situaţia în care centrul ││dotat corespunzător pentru asigurarea asistenţei medicale. │ 1 │ │are înfiinţat un cabinet medical │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.6 Centrul asigură depozitarea medicamentelor şi a │ │ │Se notează doar în situaţia în care centrul ││materialelor necesare acordării serviciilor medicale în │ │ │are angajat personal de specialitate (cel ││condiţii de siguranţă. │ 1 │ │puţin un asistent medical) │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.7 Centrul asigură evidenţa medicamentelor şi a altor │ │ │ ││materiale consumabile utilizate pentru îngrijirea │ │ │ ││beneficiarilor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 3 RECUPERARE/REABILITARE FUNCŢIONALĂ │TOTAL: 4 │TOTAL: │ ││Centrul rezidenţial asigură programe de recuperare/ │ │ │ ││reabilitare în scopul menţinerii sau ameliorării autonomiei│ │ │ ││funcţionale a beneficiarului │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii îşi menţin sau │ │ │ ││ameliorează capacităţile fizice, psihice şi senzoriale care│ │ │ ││să le permită o viaţă cât mai autonomă. │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.1 Centrul asigură terapii de recuperare/reabilitare │ │ │ ││funcţională conform planului individualizat de asistenţă şi│ │ │ ││îngrijire/planului de servicii. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.2 Centrul dispune de dotările necesare pentru realizarea│ │ │ ││serviciilor/terapiilor de recuperare/reabilitare │ │ │ ││funcţională. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.3 Centrul dispune de personal calificat pentru │ │ │ ││realizarea serviciilor/terapiilor de recuperare/reabilitare│ │ │ ││funcţională. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.4 Centrul realizează evidenţa zilnică a serviciilor de │ │ │ ││recuperare/reabilitare funcţională. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 4 VIAŢĂ ACTIVĂ ŞI CONTACTE SOCIALE │TOTAL: 7 │TOTAL: │ ││Centrul rezidenţial încurajează şi promovează un stil de │ │ │ ││viaţă independent şi activ │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii trăiesc într-un mediu de │ │ │ ││viaţă prietenos care promovează iniţiativa proprie şi │ │ │ ││răspunde dorinţelor şi aşteptărilor fiecăruia │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S4.1 Centrul asigură beneficiarilor posibilitatea de a │ │ │ ││folosi îmbrăcăminte şi încălţăminte proprie, în acord cu │ │ │ ││preferinţele acestora. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S4.2 Centrul realizează pentru beneficiari sesiuni de │ │ │ ││informare în vederea menţinerii unui stil de viaţă sănătos.│ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S4.3 Centrul încurajează viaţa activă a beneficiarilor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S.4.4 Centrul încurajează şi sprijină beneficiarii pentru a│ │ │ ││menţine relaţii cu familia şi prietenii. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S.4.5 Centrul asigură condiţiile necesare pentru │ │ │ ││respectarea vieţii intime a beneficiarilor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S.4.6 Centrul este deschis spre comunitate şi facilitează │ │ │ ││vizitele şi comunicarea beneficiarilor cu membrii acesteia.│ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S.4.7 Centrul facilitează participarea beneficiarilor la │ │ │ ││activităţi de socializare şi de petrecere a timpului liber.│ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 5 INTEGRARE/REINTEGRARE SOCIALĂ │TOTAL: 3 │TOTAL: │ ││Centrul rezidenţial promovează integrarea/reintegrarea │ │ │ ││socială a beneficiarilor │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt încurajaţi şi │ │ │ ││sprijiniţi să-şi menţină contactele sociale sau, după caz, │ │ │ ││să revină în familie şi în comunitate │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S5.1 Centrul asigură activităţi de facilitare a integrării/│ │ │ ││reintegrării în familie, în comunitate, pe piaţa muncii şi │ │ │ ││în societate în general, în baza unui program de integrare/│ │ │ ││reintegrare socială. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S5.2 Centrul are capacitatea de a realiza activităţi de │ │ │ ││integrare/reintegrare socială. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S5.3 Centrul dispune de spaţii amenajate şi dotate │ │ │ ││corespunzător desfăşurării activităţilor/terapiilor de │ │ │ ││integrare/reintegrare socială. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 6 ASISTENŢA ÎN CAZ DE DECES │TOTAL: 2 │TOTAL: │ ││Centrul rezidenţial asigură asistenţa beneficiarilor aflaţi│ │ │ ││în stare terminală şi în caz de deces │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii se asigură că primesc │ │ │ ││asistenţa adecvată în caz de stare terminală şi serviciile │ │ │ ││necesare în caz de deces │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S6.1 Centrul asigură asistenţă adecvată beneficiarului │ │ │ ││aflat în stare terminală. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S6.2 Centrul asigură asistenţa necesară în caz de deces al │ │ │ ││beneficiarului. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│MODULUL IV MEDIUL DE VIAŢĂ │ 33 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│(Standardele 1-6) │TOTAL: 4 │TOTAL: │ ││STANDARD 1 SIGURANŢĂ ŞI ACCESIBILITATE │ │ │ ││Centrul rezidenţial asigură beneficiarilor un mediu de │ │ │ ││locuit sigur şi adaptat nevoilor acestora │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii trăiesc într-un mediu de │ │ │ ││viaţă sigur şi confortabil │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.1 Centrul are un amplasament adecvat pentru asigurarea │ │ │ ││accesului beneficiarilor din şi spre comunitate. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.2 Centrul dispune de un plan de îmbunătăţire şi adaptare│ │ │ ││a mediului ambiant. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.3 Centrul asigură mijloacele necesare pentru comunicarea│ │ │ ││la distanţă. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.4 Spaţiile exterioare sunt amenajate şi dotate astfel │ │ │Se notează doar în situaţia în care centru ││încât să ofere siguranţă beneficiarilor. │ 1 │ │deţine spaţii exterioare │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 2 SPAŢII COMUNE │TOTAL: 4 │TOTAL: │ ││Centrul rezidenţial deţine spaţii comune suficiente şi │ │ │ ││adaptate pentru realizarea activităţilor zilnice │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii au acces la spaţii comune│ │ │ ││suficiente, sigure, accesibile, funcţionale şi confortabile│ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.1 Spaţiile comune sunt amenajate şi dotate astfel încât │ │ │ ││să permită accesul tuturor beneficiarilor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.2 Spaţiile comune asigură condiţii minime de confort. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.3 Centrul dispune de spaţii destinate repausului şi/sau │ │ │ ││activităţilor de relaxare în aer liber. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.4 Spaţiile comune se menţin curate şi igienizate. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 3 CAZARE │TOTAL: 8 │TOTAL: │ ││Centrul rezidenţial asigură fiecărui beneficiar un spaţiu │ │ │ ││de cazare personal, corespunzător nevoilor proprii │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Fiecare beneficiar deţine un spaţiu de│ │ │ ││cazare într-un dormitor/cameră personală │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.1 Centrul alocă fiecărui beneficiar un spaţiu de cazare │ │ │ ││într-un dormitor/cameră personală. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.2 Dormitoarele/camerele personale sunt amenajate astfel │ │ │ ││încât să asigure un mediu ambiant confortabil, adaptat │ │ │ ││nevoilor beneficiarilor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.3 Centrul pune la dispoziţia beneficiarilor spaţii │ │ │ ││speciale pentru păstrarea hainelor, lenjeriei, │ │ │ ││încălţămintei, precum şi a obiectelor de uz propriu. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.4 Centrul pune la dispoziţia beneficiarilor spaţii │ │ │ ││speciale pentru păstrarea obiectelor de valoare şi actelor │ │ │ ││personale. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.5 Dormitoarele/camerele personale sunt amenajate astfel │ │ │ ││încât să prevină riscul de accidente. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.6 Dormitoarele/camerele personale dispun de echipamente │ │ │ ││şi instalaţii care asigură lumină şi ventilaţie naturală, │ │ │ ││precum şi o temperatură optimă în orice sezon. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.7 Dormitoarele/camerele personale se menţin curate şi │ │ │ ││după caz, igienizate. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.8 Centrul asigură obiecte de cazarmament adecvate şi │ │ │ ││păstrate în stare corespunzătoare (curate, neuzate, etc.). │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 4 ALIMENTAŢIE │TOTAL: 7 │TOTAL: │ ││Centrul rezidenţial asigură o alimentaţie echilibrată din │ │ │ ││punct de vedere cantitativ şi calitativ pentru toţi │ │ │ ││beneficiarii │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii primesc alimentaţia │ │ │ ││corespunzătoare nevoilor şi, pe cât posibil, preferinţelor │ │ │ ││lor │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S4.1 Centrul deţine spaţii special destinate preparării şi │ │ │ ││păstrării alimentelor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S4.2 Centrul asigură servirea meselor pentru beneficiari în│ │ │ ││spaţii adecvate. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S4.3 Spaţiile destinate preparării, păstrării alimentelor │ │ │ ││şi servirii meselor respectă normele igienico-sanitare şi │ │ │ ││de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S4.4 Centrul utilizează produsele obţinute din gospodăriile│ │ │Se notează doar în situaţia în care centrul ││anexă proprii exclusiv pentru creşterea calităţii │ │ │are înfiinţată o gospodărie-anexă ││alimentaţiei oferite beneficiarilor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S4.5 Centrul asigură fiecărui beneficiar, la intervale │ │ │ ││echilibrate, 3 mese/zi. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S4.6 Centrul facilitează implicarea beneficiarilor în │ │ │ ││stabilirea meniurilor, prepararea alimentelor şi servirea │ │ │ ││meselor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S4.7 Beneficiarii au timp suficient pentru a lua masa │ │ │ ││conform propriilor dorinţe şi abilităţi. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 5 SPAŢII IGIENICO-SANITARE │TOTAL: 6 │TOTAL: │ ││Centrul rezidenţial dispune de spaţii igienico-sanitare │ │ │ ││suficiente, accesibile, funcţionale, sigure şi confortabile│ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii au acces la spaţii │ │ │ ││igienico-sanitare adecvate şi adaptate │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S5.1 Centrul deţine grupuri sanitare suficiente şi │ │ │ ││accesibile. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S5.2 Centrul deţine spaţii suficiente şi adaptate pentru │ │ │ ││realizarea toaletei personale a beneficiarilor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S5.3 Spaţiile igienico-sanitare sunt astfel amenajate încât│ │ │ ││să fie evitată producerea de accidente şi să permită │ │ │ ││întreţinerea şi igienizarea curentă. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S5.4 Centrul deţine grupuri sanitare separate pentru │ │ │ ││personal. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S5.5 Centrul asigură igienizarea lenjeriei de pat şi a │ │ │ ││altor materiale şi echipamente textile, precum şi a │ │ │ ││lenjeriei personale şi hainelor beneficiarilor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S5.6 Centrul păstrează echipamentele din material textil │ │ │ ││utilizate de personal în condiţii de igienă adecvate. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 6 IGIENA ŞI CONTROLUL INFECŢIILOR │TOTAL: 4 │TOTAL: │ ││Centrul rezidenţial aplică măsurile de prevenire şi control│ │ │ ││a infecţiilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt protejaţi contra │ │ │ ││riscului infecţiilor │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S6.1 Centrul respectă normele legale în vigoare privind │ │ │ ││prevenirea şi combaterea infecţiilor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S6.2 Toate spaţiile, utilităţile, dotările, echipamentele │ │ │ ││şi materialele centrului sunt curate, igienizate, ferite de│ │ │ ││orice sursă de contaminare. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S6.3 Centrul deţine un spaţiu special pentru depozitarea │ │ │ ││materialelor igienico-sanitare. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S6.4 Centrul realizează colectarea şi depozitarea │ │ │ ││deşeurilor conform prevederilor legale în vigoare. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│MODULUL V DREPTURI ŞI ETICĂ (Standardele 1-4 ) │ 18 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 1 RESPECTAREA DREPTURILOR BENEFICIARILOR ŞI A │ │ │ ││ETICII PROFESIONALE │TOTAL: 7 │TOTAL: │ ││Centrul rezidenţial respectă drepturile beneficiarilor │ │ │ ││prevăzute de lege │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Drepturile beneficiarilor sunt │ │ │ ││cunoscute şi respectate de personal │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.1 Centrul elaborează şi aplică o Cartă a drepturilor │ │ │ ││beneficiarilor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.2 Centrul informează beneficiarii asupra drepturilor lor│ 1 │ │ ││S1.3 Personalul centrului cunoaşte şi respectă prevederile │ │ │ ││Cartei. │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.4 Centrul măsoară gradul de satisfacţie a beneficiarilor│ │ │ ││cu privire la activitatea desfăşurată. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.5 Centrul îşi desfăşoară activitatea în baza unui Cod de│ │ │ ││etică. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.6 Centrul se asigură că personalul cunoaşte şi aplică │ │ │ ││Codul de etică. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.7 Centrul se asigură că personalul cunoaşte modalităţile│ │ │ ││de abordare şi relaţionare cu beneficiarii, în funcţie de │ │ │ ││situaţiile particulare în care aceştia se află. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 2 PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ABUZURILOR ŞI NEGLIJĂRII │TOTAL: 5 │TOTAL: │ ││Centrul rezidenţial ia măsuri pentru prevenirea şi │ │ │ ││combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, │ │ │ ││degradant asupra beneficiarilor │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt protejaţi împotriva │ │ │ ││abuzurilor, neglijării, discriminării sau tratamentului │ │ │ ││degradant sau inuman │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.1 Centrul utilizează o procedură proprie pentru │ │ │ ││identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz│ │ │ ││şi neglijenţă în rândurile propriilor beneficiari. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.2 Centrul încurajează şi sprijină beneficiarii pentru a │ │ │ ││sesiza orice formă de abuz, neglijare sau tratament │ │ │ ││degradant la care sunt supuşi de persoanele cu care vin în │ │ │ ││contact, atât în centru, cât şi în familie sau în │ │ │ ││comunitate. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.3 Centrul organizează sesiuni de instruire a │ │ │ ││personalului propriu privind cunoaşterea şi combaterea │ │ │ ││formelor de abuz şi neglijare. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.4 Centrul monitorizează activităţile întreprinse de │ │ │ ││beneficiari pe perioada când nu se află în incinta sa, în │ │ │ ││scopul prevenirii riscului de abuz sau exploatare. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.5 Centrul aplică prevederile legale cu privire la │ │ │ ││semnalarea, către organismele/instituţiile competente, a │ │ │ ││oricărei situaţii de abuz şi neglijare identificată şi ia │ │ │ ││toate măsurile de remediere, în regim de urgenţă. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 3 SESIZĂRI/RECLAMAŢII │TOTAL: 3 │TOTAL: │ ││Centrul rezidenţial încurajează beneficiarii să-şi exprime │ │ │ ││opinia asupra oricăror aspecte care privesc activitatea │ │ │ ││centrului. │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Aspectele şi situaţiile care │ │ │ ││nemulţumesc beneficiarii sunt cunoscute astfel încât să │ │ │ ││poată fi remediate în timp util. │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.1 Centrul asigură condiţiile necesare pentru exprimarea │ │ │ ││opiniei beneficiarilor cu privire la serviciile primite. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.2 Centrul informează beneficiarii asupra modalităţii de │ │ │ ││formulare a eventualelor sesizări/reclamaţii. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S3.3 Centrul asigură înregistrarea şi arhivarea sesizărilor│ │ │ ││şi reclamaţiilor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARDUL 4 NOTIFICAREA INCIDENTELOR DEOSEBITE │TOTAL: 3 │TOTAL: │ ││Centrul rezidenţial aplică reguli clare privind notificarea│ │ │ ││incidentelor deosebite petrecute în procesul de furnizare a│ │ │ ││serviciilor. │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Posibilele incidente ce pot apare în │ │ │ ││perioada de rezidenţă a beneficiarului sunt cunoscute de │ │ │ ││familie şi/sau de instituţiile competente. │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S4.1 Centrul asigură evidenţa incidentelor deosebite care │ │ │ ││afectează beneficiarul. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S4.2 Centrul informează familia/reprezentantul legal al │ │ │ ││beneficiarului cu privire la incidentele deosebite care │ │ │ ││afectează sau implică beneficiarul. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S4.3 Centrul informează instituţiile competente cu privire │ │ │ ││la toate incidentele deosebite petrecute în centru. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│MODUL VI MANAGEMENT ŞI RESURSE UMANE ( Standardele 1-2 ) │ 14 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 1 ADMINISTRARE, ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE │TOTAL: 7 │TOTAL: │ ││Centrul rezidenţial respectă prevederile legale privind │ │ │ ││organizarea şi funcţionarea sa │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt îngrijiţi şi │ │ │ ││asistaţi într-un centru care funcţionează în condiţiile │ │ │ ││legii │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.1 Centrul este administrat şi coordonat de personal de │ │ │ ││conducere competent. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.2 Centrul funcţionează conform prevederilor │ │ │ ││regulamentului propriu de organizare şi funcţionare. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.3 Centrul asigură instruirea personalului în vederea │ │ │ ││cunoaşterii procedurilor utilizate în centru. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.4 Centrul facilitează participarea tuturor │ │ │ ││beneficiarilor şi a personalului la stabilirea obiectivelor│ │ │ ││şi priorităţilor de dezvoltare, în vederea creşterii │ │ │ ││calităţii serviciilor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.5 Conducerea centrului cunoaşte şi aplică normele legale│ │ │ ││privind gestionarea şi administrarea resurselor financiare,│ │ │ ││materiale şi umane ale centrului. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.6 Centrul se asigură că beneficiarii şi orice persoană │ │ │ ││interesată, precum şi instituţiile publice cu │ │ │ ││responsabilităţi în domeniul protecţiei sociale, cunosc │ │ │ ││activitatea şi performanţele sale. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S1.7 Conducerea centrului asigură comunicarea şi │ │ │ ││colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă │ │ │ ││socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu│ │ │ ││alte instituţii publice locale şi organizaţii ale │ │ │ ││societăţii civile active în comunitate, în folosul │ │ │ ││beneficiarilor. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│STANDARD 2 RESURSE UMANE │TOTAL: 7 │TOTAL: │ ││Centrul rezidenţial dispune de o structură de personal │ │ │ ││capabil să asigure activităţile şi serviciile acordate, în │ │ │ ││concordanţă cu scopul/funcţiile centrului şi cu nevoile │ │ │ ││beneficiarilor │ │ │ ││Rezultate aşteptate: Beneficiarii sunt asistaţi de personal│ │ │ ││suficient şi competent │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.1 Structura de personal a centrului corespunde din punct│ │ │ ││de vedere al calificării cu serviciile acordate. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.2 Conducerea centrului respectă dispoziţiile legale │ │ │ ││privind angajarea personalului. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.3 Conducerea centrului întocmeşte fişa postului pentru │ │ │ ││fiecare persoană angajată. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.4 Conducerea centrului realizează anual evaluarea │ │ │ ││personalului. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.5 Centrul asigură toate informaţiile necesare privind │ │ │ ││activitatea desfăşurată zilnic. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.6 Centrul se asigură că personalul propriu are create │ │ │ ││oportunităţile şi condiţiile necesare creşterii │ │ │ ││performanţelor profesionale. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│S2.7 Personalul centrului are controalele medicale │ │ │ ││periodice efectuate conform normelor legale în vigoare. │ 1 │ │ │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────────────────────────────────┤│PUNCTAJ TOTAL: │ 114 │ │ │└───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────────────────────────────────────┘-------