HOTĂRÂRE nr. 892 din 14 decembrie 1998privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Unifarm" - S.A.
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 17 decembrie 1998    În temeiul Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se înfiinţează Compania Naţionala "Unifarm" - S.A., societate pe acţiuni cu capital integral de stat, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Aviator Sanatescu nr. 48, sectorul 1, prin reorganizarea Regiei Autonome "Unifarm" care se desfiinţează.  +  Articolul 2Compania Naţionala "Unifarm" - S.A. este persoana juridică română care funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu statutul sau, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3 (1) Capitalul social iniţial al Companiei Naţionale "Unifarm" - S.A. este de 2.720.300 mii lei şi se constituie prin preluarea activului şi pasivului Regiei Autonome "Unifarm" pe baza bilanţului contabil întocmit la data de 30 iunie 1998, care va fi actualizat conform legii, fiind integral vărsat. (2) În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituţia României.  +  Articolul 4 (1) Obiectul de activitate al Companiei Naţionale "Unifarm" - S.A. îl constituie, în principal: asigurarea reţelei sanitare cu medicamente, produse farmaceutice şi parafarmaceutice, produse tehnico-medicale, aparatura şi echipamente sanitare, seruri şi vaccinuri, reactivi şi cu alte produse din producţia interna proprie şi din import. Compania Naţionala "Unifarm" - S.A. colaborează cu Ministerul Sănătăţii în vederea asigurării programelor naţionale de sănătate organizate şi finanţate de acest minister, prevăzute în Legea nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică. (2) Compania Naţionala "Unifarm" - S.A. asigura, prin depozite proprii şi prin subdepozite teritoriale, constituirea rezervei de mobilizare pentru produse medicamentoase cu finanţare integrală de la bugetul de stat, precum şi acumularea, improspatarea, păstrarea, scoaterea sub forma de împrumut sau definitivă a acestora. (3) Compania Naţionala "Unifarm" - S.A. desfăşoară şi alte activităţi prevăzute în statutul sau.  +  Articolul 5 (1) Compania Naţionala "Unifarm" - S.A. preia toate drepturile şi este ţinuta de toate obligaţiile Regiei Autonome "Unifarm", în măsura în care, potrivit reglementărilor legale sau contractuale, acestea nu se sting. (2) Compania Naţionala "Unifarm" - S.A. se substituie Regiei Autonome "Unifarm" în litigiile în curs în care aceasta a avut calitatea de parte. (3) Predarea-preluarea patrimoniului Regiei Autonome "Unifarm" de către Compania Naţionala "Unifarm" - S.A. se face pe bază de protocol încheiat în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 6Drepturile şi obligaţiile acţionarilor Companiei Naţionale "Unifarm" - S.A. sunt reprezentate de Ministerul Sănătăţii.  +  Articolul 7 (1) Compania Naţionala "Unifarm" - S.A. este condusă de adunarea generală a acţionarilor şi de către consiliul de administraţie format din 7 membri. (2) Reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor şi membrii consiliului de administraţie sunt numiţi şi revocaţi, după caz, prin ordin al ministrului sănătăţii.  +  Articolul 8Atribuţiile adunării generale a acţionarilor sunt prevăzute în statutul Companiei Naţionale "Unifarm" - S.A.  +  Articolul 9 (1) Până la organizarea concursului de manager, în condiţiile legii, conducerea executivă a Companiei Naţionale "Unifarm" - S.A. este asigurata de un director general, care este şi preşedintele consiliului de administraţie. (2) Atribuţiile consiliului de administraţie şi ale preşedintelui acestuia sunt prevăzute în statut.  +  Articolul 10 (1) Personalul salariat al Regiei Autonome "Unifarm" va fi preluat de Compania Naţionala "Unifarm" - S.A. şi va fi considerat transferat de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Compania Naţionala "Unifarm" - S.A. va negocia contractul colectiv de muncă potrivit legii.  +  Articolul 11Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 1.246/1990 privind înfiinţarea Regiei Autonome "Unifarm", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 12 decembrie 1990.  +  Articolul 12Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 764/1998 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 244/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii se modifica în mod corespunzător.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------p. Ministrul sănătăţii,Petru Armean,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa 1 STATUTULCompaniei Naţionale "Unifarm" - S.A.  +  Capitolul 1 Denumirea, forma juridică, sediul, durata  +  Articolul 1DenumireaDenumirea societăţii comerciale este Compania Naţionala "Unifarm" - S.A. În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile ori în alte acte emanând de la societatea comercială denumirea Companiei Naţionale "Unifarm" - S.A. va fi precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acţiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social, numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi codul fiscal.  +  Articolul 2Forma juridicăCompania Naţionala "Unifarm" - S.A. este persoana juridică română, având forma juridică de societate pe acţiuni, şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul statut.  +  Articolul 3SediulSediul Companiei Naţionale "Unifarm" - S.A. este în România, municipiul Bucureşti, str. Aviator Sanatescu nr. 48, sectorul 1.Sediul Companiei Naţionale "Unifarm" - S.A. poate fi schimbat în alta localitate din România, pe baza hotărârii adoptate de adunarea generală a acţionarilor, potrivit legii.Compania Naţionala "Unifarm" - S.A. poate înfiinţa sedii secundare fără personalitate juridică, cu aprobarea adunării generale a acţionarilor.  +  Articolul 4DurataDurata Companiei Naţionale "Unifarm" - S.A. este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerţului.  +  Capitolul 2 Scopul şi obiectul de activitate  +  Articolul 5ScopulCompania Naţionala "Unifarm" - S.A. desfăşoară o activitate cu caracter social-sanitar, ca parte integrantă a sistemului de ocrotire a sănătăţii.  +  Articolul 6Obiectul de activitateObiectul de activitate al Companiei Naţionale "Unifarm" - S.A. îl constituie, în principal:1. asigurarea reţelei sanitare cu medicamente, produse farmaceutice şi parafarmaceutice, produse tehnico-medicale, aparatura şi echipamente sanitare, seruri şi vaccinuri, reactivi şi cu alte produse din producţia interna proprie şi din import;2. colaborarea, în domeniul sau de activitate, cu Ministerul Sănătăţii în vederea asigurării realizării programelor naţionale de sănătate, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică, precum şi a altor programe;3. asigurarea, prin depozite proprii şi prin subdepozite teritoriale, a constituirii stocurilor rezervei de mobilizare pentru produse medicamentoase cu finanţare integrală de la bugetul de stat, precum şi acumularea, improspatarea, păstrarea, scoaterea sub forma de împrumut sau definitivă a acestora;4. efectuarea de studii de prognoza asupra necesarului de consum anual şi de perspectiva, în concordanta cu dezvoltarea sectorului sanitar şi cu nevoile populaţiei;5. elaborarea, tipărirea şi distribuirea de materiale documentare, cataloage, reviste etc. pentru promovarea produselor din domeniul sau de activitate;6. organizarea de congrese, sesiuni ştiinţifice, conferinţe, consfatuiri şi comunicări în domeniul sau de activitate; 7. participarea cu capital, în condiţiile legii, la constituirea de societăţi comerciale cu obiect de activitate similar, împreună cu persoane fizice şi/sau juridice, române sau străine, de drept privat;8. participarea cu capital, în condiţiile legii, la constituirea de societăţi comerciale cu obiect de activitate în domeniul producţiei de medicamente şi materiale specifice domeniului sanitar;9. importul şi exportul de medicamente, produse farmaceutice şi parafarmaceutice, produse tehnico-medicale, aparatura şi echipamente sanitare, seruri şi vaccinuri, reactivi şi de alte produse;10. elaborarea de programe informatice în domeniul sau de activitate.  +  Capitolul 3 Capitalul social, acţiunile  +  Articolul 7Capitalul socialCapitalul social iniţial al Companiei Naţionale "Unifarm" - S.A. este de 2.720.300 mii lei şi se constituie prin preluarea activului şi pasivului Regiei Autonome "Unifarm", prevăzute în bilanţul contabil întocmit la data de 30 iunie 1998.Capitalul social iniţial este în întregime deţinut de statul român, în calitate de acţionar unic, fiind vărsat integral la data constituirii, şi este împărţit în 108.812 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea de 25.000 lei.Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor, în condiţiile şi cu respectarea procedurilor prevăzute de lege.La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri acţiunile Companiei Naţionale "Unifarm" - S.A. sunt deţinute în totalitate de către stat, care îşi exercită drepturile şi obligaţiile decurgând din calitatea sa de acţionar unic prin Ministerul Sănătăţii până la data prevăzută în programul de privatizare, potrivit legii.  +  Articolul 8AcţiunileAcţiunile nominative ale Companiei Naţionale "Unifarm" - S.A. vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege şi vor fi evidentiate într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.Drepturile şi obligaţiile decurgând din acţiuni sunt cele prevăzute de lege.  +  Articolul 9ObligaţiuniCompania Naţionala "Unifarm" - S.A. este autorizata sa emita obligaţiuni în condiţiile legii.Deţinerea acţiunii sau a obligaţiunii certifica adeziunea de drept la statut.  +  Articolul 10Cesiunea acţiunilorAcţiunile sunt indivizibile cu privire la Compania Naţionala "Unifarm" - S.A., care nu recunoaşte decât un proprietar pentru fiecare acţiune. Cesiunea parţială sau totală a acţiunilor între acţionari poate fi efectuată în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.  +  Articolul 11Pierderea acţiunilorÎn cazul pierderii unor acţiuni, proprietarul va trebui sa anunţe consiliul de administraţie şi să facă public faptul prin presa. După 6 luni el va putea obţine un duplicat al acţiunilor pierdute.  +  Capitolul 4 Adunarea generală a acţionarilor  +  Articolul 12AtribuţiiAdunarea generală a acţionarilor Companiei Naţionale "Unifarm" - S.A. este organul de conducere al acesteia care hotărăşte asupra politicii ei economice.Adunarea generală a acţionarilor are următoarele atribuţii principale: a) aproba propunerile privind strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară a Companiei Naţionale "Unifarm" - S.A.; b) aproba structura organizatorică a Companiei Naţionale "Unifarm" - S.A. şi numărul de posturi, precum şi normativul de constituire a compartimentelor functionale şi de producţie; c) alege cenzorii; d) alege consiliul de administraţie, îl descarca de gestiune şi îl revoca. Până la finalizarea procesului de privatizare, reprezentanţii statului în consiliul de administraţie sunt numiţi prin ordin al ministrului sănătăţii; e) stabileşte nivelul indemnizaţiilor lunare ale membrilor consiliului de administraţie, precum şi ale cenzorilor; f) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi programul de activitate pe exerciţiul financiar următor; g) aproba bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi după analizarea raportului consiliului de administraţie şi al cenzorilor, aproba repartizarea profitului conform legii; h) hotărăşte cu privire la folosirea dividendelor aferente acţiunilor gestionate pentru restructurare şi dezvoltare; i) hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, stabileşte competentele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale şi a garanţiilor, inclusiv prin gajarea acţiunilor potrivit legii; j) hotărăşte cu privire la înfiinţarea sau desfiinţarea sediilor secundare, fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice; k) analizează rapoartele consiliului de administraţie privind stadiul şi perspectivele referitoare la profit şi dividende, poziţia pe piaţa interna şi internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de muncă, protecţia mediului, relaţiile cu clienţii; l) se pronunţa asupra gestiunii administratorilor şi asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse Companiei Naţionale "Unifarm" - S.A. de către aceştia; m) aproba regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie; n) hotărăşte schimbarea formei juridice a Companiei Naţionale "Unifarm" - S.A. a sediului, a obiectului sau de activitate; o) aproba majorarea capitalului social, reducerea acestuia, precum şi emisiunea de obligaţiuni în condiţiile legii; p) hotărăşte dizolvarea Companiei Naţionale "Unifarm" - S.A.; r) hotărăşte asupra constituirii comisiei de selecţie pentru desemnarea managerului; s) încheie contractul de administrare cu membrii consiliului de administraţie.Pentru atribuţiile menţionate la lit. f), g), h), i), l), n), o) şi p) adunarea generală a acţionarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obţinerii de către fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.Adunările generale ale acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare.Atribuţiile adunărilor generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor se diferentiaza potrivit legii.Convocarea şi organizarea adunării generale a acţionarilor, precum şi exercitarea drepturilor de vot în cadrul acesteia se fac potrivit legii.  +  Capitolul 5 Consiliul de administraţie  +  Articolul 13OrganizareCompania Naţionala "Unifarm" - S.A. este administrată de un consiliu de administraţie compus din 7 membri, aleşi de adunarea generală a acţionarilor pe o perioadă de 4 ani; 3 din aceştia pot fi înlocuiţi, pe motive întemeiate, la 2 ani.Administratorii pot avea calitatea de acţionar.Componenta nominală a consiliului de administraţie se stabileşte de adunarea generală a acţionarilor.La prima şedinţa, consiliul de administraţie alege prin vot secret dintre membrii săi un preşedinte şi un vicepreşedinte. În perioada în care statul deţine majoritatea acţiunilor, membrii consiliului de administraţie şi preşedintele sunt numiţi prin ordin al ministrului sănătăţii.Consiliul de administraţie se întruneşte la sediul Companiei Naţionale "Unifarm" - S.A. ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a cel puţin 4 membri ai săi.Şedinţa consiliului de administraţie este prezidata de preşedintele consiliului de administraţie, iar în lipsa acestuia, de către vicepreşedinte.Pentru întocmirea procesului-verbal poate fi desemnat un secretar.Procesul-verbal se semnează de administratorii prezenţi la şedinţa şi de către secretar.Membrii consiliului de administraţie vor putea lua decizii legate de administrarea Companiei Naţionale "Unifarm" - S.A., în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă prin lege şi prin prezentul statut.Preşedintele consiliului de administraţie este obligat sa pună la dispoziţie acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele Companiei Naţionale "Unifarm" - S.A. Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz, faţă de Compania Naţionala "Unifarm" - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni, din abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greşeli în administrarea acesteia.În relaţiile cu terţii Compania Naţionala "Unifarm" - S.A. este reprezentată de preşedintele consiliului de administraţie, care este şi directorul general.Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie conform prevederilor legale.Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de administraţie este necesară prezenta a cel puţin 4 din numărul administratorilor. Deciziile în consiliul de administraţie se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor prezenţi. Nu pot fi membri ai consiliului de administraţie sau directori ai Companiei Naţionale "Unifarm" - S.A. persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată.  +  Articolul 14AtribuţiiConsiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii: a) aproba regulamentul de organizare şi funcţionare a Companiei Naţionale "Unifarm" - S.A.; b) negociaza şi încheie contractul de management cu managerul sau cu echipa managerială desemnată câştigătoare a concursului de selecţie; c) numeşte şi revoca directorii executivi ai Companiei Naţionale "Unifarm" - S.A., atunci când aceştia nu fac parte din echipa managerială; d) aproba nivelul garanţiilor şi modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai Companiei Naţionale "Unifarm" - S.A., pentru directorii sediilor secundare şi pentru persoanele care au calitatea de gestionar; e) încheie acte juridice prin care Compania Naţionala "Unifarm" - S.A. dobândeşte, înstrăinează, închiriază sau constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul sau, cu aprobarea adunării generale a acţionarilor, atunci când legea impune aceasta condiţie; f) aproba negocierea contractului colectiv de muncă; g) supune anual adunării generale a acţionarilor raportul cu privire la activitatea Companiei Naţionale "Unifarm" - S.A., bilanţul contabil, contul de profit şi pierderi pe anul precedent, precum şi proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli ale Companiei Naţionale "Unifarm" - S.A. pe anul în curs; h) convoacă adunarea generală extraordinară a acţionarilor ori de câte ori este nevoie; i) rezolva orice alte probleme cu care a fost însărcinat de adunarea generală a acţionarilor; j) poate delega o parte din atribuţiile sale unui comitet de direcţie. Deciziile comitetului de direcţie se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.  +  Articolul 15Atribuţiile preşedintelui consiliului de administraţie şi ale directorului generalPreşedintelui consiliului de administraţie, care este şi directorul general al Companiei Naţionale "Unifarm" - S.A., pune la dispoziţie acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele companiei.Directorul general/managerul Companiei Naţionale "Unifarm" - S.A. o reprezintă în raporturile cu terţii, este numit şi revocat prin ordin al ministrului sănătăţii, la propunerea consiliului de administraţie, şi are, în principal, următoarele atribuţii:- aplica strategia şi politicile de dezvoltare ale Companiei Naţionale "Unifarm" - S.A., stabilite de consiliul de administraţie;- selecteaza, angajează, promovează şi concediază personalul salariat;- propune suspendarea sau revocarea directorilor executivi ai Companiei Naţionale "Unifarm" - S.A.;- participa la negocierea contractului colectiv de muncă, în limita mandatului dat de către consiliul de administraţie;- negociaza, în condiţiile legii, contractele individuale de muncă;- încheie acte juridice, în numele şi pe seama Companiei Naţionale "Unifarm" - S.A., în limitele împuternicirilor acordate de către consiliul de administraţie;- stabileşte îndatoririle şi responsabilităţile personalului Companiei Naţionale "Unifarm" - S.A., pe compartimente;- aproba operaţiunile de încasări şi plati, potrivit competentelor legale şi prezentului statut;- aproba operaţiunile de vânzare şi cumpărare de bunuri, potrivit competentelor legale şi prezentului statut;- rezolva orice alta problema pe care consiliul de administraţie a stabilit-o în sarcina sa;- poate delega, pe bază de mandat, o parte din atribuţiile sale directorilor executivi.  +  Capitolul 6 Gestiunea  +  Articolul 16CenzoriiGestiunea Companiei Naţionale "Unifarm" - S.A. este controlată de acţionari, precum şi de 3 cenzori şi 3 cenzori supleanţi, care sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil.În perioada în care statul deţine mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de către Ministerul Finanţelor.Cenzorii au următoarele atribuţii principale: a) în cursul exerciţiului financiar verifica gospodărirea mijloacelor fixe şi a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, depunerea garanţiilor, casa şi registrele de evidenţa contabilă şi informează consiliul de administraţie asupra neregulilor constatate; b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor şi informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra conturilor Companiei Naţionale "Unifarm" - S.A., asupra bilanţului şi contului de profit şi pierderi, prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris; c) la lichidarea Companiei Naţionale "Unifarm" - S.A. controlează operaţiunile de lichidare; d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul lor de vedere faţă de propunerile de modificare a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului de activitate ale Companiei Naţionale "Unifarm" - S.A.Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea: a) să facă, în fiecare luna şi inopinat, inspecţii ale casei şi sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea Companiei Naţionale "Unifarm" - S.A. sau care au fost primite în gaj, cauţiune sau în depozit; b) sa ia parte la adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor, prezentând eventualele propuneri.Cenzorii se întrunesc la sediul Companiei Naţionale "Unifarm" - S.A. şi iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se înaintează adunării generale a acţionarilor.Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de către consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu excepţia primilor 2 ani de la constituirea Companiei Naţionale "Unifarm" - S.A.) sau ori de câte ori considera necesar pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi statutare.Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile legale în domeniu.Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt aleşi pe o perioadă de maximum 3 ani şi pot fi realeşi.Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată.Cenzorii sunt obligaţi să depună înainte de începerea activităţii o garanţie egala cu o treime din garanţia necesară pentru membrii consiliului de administraţie.Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările, precum şi constatările făcute în exerciţiul mandatului lor.Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a acţionarilor.  +  Capitolul 7 Activitatea  +  Articolul 17Finanţarea activităţii propriiPentru îndeplinirea obiectului sau de activitate şi în conformitate cu atribuţiile stabilite, Compania Naţionala "Unifarm" - S.A. utilizează sursele de finanţare constituite în conformitate cu legea, credite bancare şi alte surse financiare.  +  Articolul 18Exerciţiul financiarExerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exerciţiu financiar începe la data constituirii Companiei Naţionale "Unifarm" - S.A.  +  Articolul 19PersonalulDirectorii executivi ai Companiei Naţionale "Unifarm" - S.A. sunt numiţi sau eliberaţi din funcţie, după caz, de consiliul de administraţie.Personalul de conducere şi de execuţie al Companiei Naţionale "Unifarm" - S.A. este angajat şi concediat de directorul general.Plata salariilor şi a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum şi a altor obligaţii faţă de bugetul de stat se face potrivit legii.Drepturile şi obligaţiile personalului Companiei Naţionale "Unifarm" - S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin regulamentul de ordine interioară.Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă pentru personalul de execuţie sau de către consiliul de administraţie pentru personalul de conducere pe care acesta îl numeşte.  +  Articolul 20Amortizarea mijloacelor fixeAmortizarea activelor corporale şi necorporale din patrimoniul Companiei Naţionale "Unifarm" - S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de către consiliul de administraţie în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 21Evidenta contabila şi bilanţul contabilCompania Naţionala "Unifarm" - S.A. va tine evidenţa contabilă în lei, va întocmi anual bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi conform actelor normative în vigoare.Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 22Calculul şi repartizarea profituluiProfitul Companiei Naţionale "Unifarm" - S.A. se stabileşte pe baza bilanţului contabil aprobat de adunarea generală a acţionarilor.Profitul Companiei Naţionale "Unifarm" - S.A. rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acţionarilor şi dispoziţiilor legale în vigoare.Plata dividendelor cuvenite acţionarilor se face de Compania Naţionala "Unifarm" - S.A. în condiţiile legii, după aprobarea bilanţului contabil de către adunarea generală a acţionarilor.În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acţionarilor va analiza cauzele şi va hotărî în consecinţa.Pierderile vor fi suportate de acţionari, proporţional cu aportul lor la capitalul social şi în limita capitalului social subscris.Compania Naţionala "Unifarm" - S.A. îşi constituie fond de rezerva şi alte fonduri în condiţiile legii.  +  Articolul 23RegistreleCompania Naţionala "Unifarm" - S.A. tine, prin grija administratorilor şi, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.  +  Capitolul 8 Asocierea, dizolvarea, lichidarea, litigiile  +  Articolul 24AsociereaCompania Naţionala "Unifarm" - S.A. poate constitui, singura sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, alte societăţi comerciale, în condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul statut.Compania Naţionala "Unifarm" - S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, române sau străine, fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului şi obiectului sau de activitate.Condiţiile de participare a Companiei Naţionale "Unifarm" - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau în contractele de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a acţionarilor.  +  Articolul 25DizolvareaDizolvarea Companiei Naţionale "Unifarm" - S.A. va avea loc în următoarele situaţii: a) imposibilitatea realizării obiectului sau de activitate; b) deschiderea procedurii privind falimentul; c) pierderea unei jumătăţi din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezerva, pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, dacă adunarea generală a acţionarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă; d) când numărul acţionarilor scade sub minimul legal; e) la cererea oricărui acţionar, dacă împrejurările de forta majoră şi consecinţele lor durează mai mult de 10 luni, iar adunarea generală extraordinară a acţionarilor constata ca funcţionarea Companiei Naţionale "Unifarm" - S.A. nu mai este posibila; f) în orice alte situaţii, pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor, luată în unanimitate.Dizolvarea Companiei Naţionale "Unifarm" - S.A. trebuie să fie înscrisă în registrul comerţului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 26LichidareaDizolvarea Companiei Naţionale "Unifarm" - S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.Lichidarea Companiei Naţionale "Unifarm" - S.A. şi repartizarea patrimoniului se fac în condiţiile legii şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.  +  Articolul 27LitigiileLitigiile de orice fel apărute între Compania Naţionala "Unifarm" - S.A. şi persoane fizice sau juridice, române sau străine, sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti din România.Litigiile născute în raporturile contractuale dintre Compania Naţionala "Unifarm" - S.A. şi persoane juridice pot fi soluţionate şi prin arbitraj, potrivit legii.  +  Capitolul 9 Dispoziţii finale  +  Articolul 28Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, ale Codului comercial şi ale celorlalte acte normative în materie comercială. -----------