ORDIN nr. 1.650 din 11 decembrie 2014pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015  În temeiul prevederilor art. 17 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul IReglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 şi 275 bis din 18 aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La secţiunea 1 capitolul II punctul 4, literele d) şi ac) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"d) certificat de omologare CE de tip - certificatul prevăzut în anexa VI la Directiva 2007/46/CE, anexa III la Directiva 2002/24/CE, anexa II la Directiva 2003/37/CE sau în anexa corespunzătoare la o directivă CE/CEE individuală sau la un regulament (CE)/(UE) individual, comunicarea de omologare indicată în anexa relevantă la unul dintre regulamentele CEE-ONU enumerate în tabelul 3 din anexa nr. 2 la secţiunea 2, în tabelul 2 din anexa nr. 2 la secţiunea 3 ori în tabelul din anexa nr. 2 la secţiunea 4 fiind considerată echivalentul său;................................................................................ ac) reprezentantul producătorului - persoana fizică sau juridică stabilită în Uniunea Europeană care este desemnată în mod corespunzător de producător pentru a-l reprezenta în faţa autorităţii de omologare şi pentru a acţiona în numele acestuia în domeniile reglementate de prezentele reglementări, iar în cazul în care se face referire la termenul "producător", acesta este înţeles ca indicând fie producătorul, fie pe reprezentantul său. În sensul prezentelor reglementări, un producător stabilit în afara Uniunii Europene desemnează un reprezentant stabilit în Uniunea Europeană pentru a-l reprezenta în faţa autorităţii de omologare."2. La secţiunea 1 capitolul II, punctul 4^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"4^1. În cadrul prezentelor reglementări, prin convenţie-cadru se înţelege convenţia încheiată între Registrul Auto Român - RA (RAR) şi deţinătorul numărului naţional de registru, în vederea verificării de către RAR a procesului de editare a cărţilor de identitate ale vehiculului precompletate de RAR şi obţinute în urma acordării numerelor naţionale de registru, precum şi a respectării la comercializare a specificaţiei ce a stat la baza acordării numărului naţional de registru."3. La secţiunea 2 capitolul I punctul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1) Prezentul capitol cuprinde dispoziţiile administrative şi cerinţele tehnice pentru omologarea CE de tip a vehiculelor noi care fac parte din domeniul de aplicare prevăzut la pct. 2, cu scopul de a facilita înmatricularea, înregistrarea, comercializarea sau punerea în circulaţie a acestora în România ori în celelalte SM, precum şi pentru omologarea CE de tip a sistemelor, componentelor şi a unităţilor tehnice separate noi destinate vehiculelor respective, cu scopul de a facilita introducerea pe piaţă, comercializarea sau punerea în exploatare (utilizarea sau montarea pe vehicul) a acestora în România ori în celelalte SM.4. La secţiunea 2 capitolul I punctul 5, alineatul (4) se abrogă.5. La secţiunea 2 capitolul I punctul 17, la alineatele (3) şi (4), sintagma "pct. 24" se înlocuieşte cu sintagma "pct. 6 din secţiunea 5".6. La secţiunea 2 capitolul I, punctele 23 şi 24 se abrogă.7. La secţiunea 2 capitolul I punctul 31, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1) Regulamentele CEE-ONU enumerate în tabelul 3 din anexa nr. 2 la prezenta secţiune sunt recunoscute ca fiind echivalente cu directivele CEE/CE sau regulamentele (CE)/(UE) individuale corespondente, în măsura în care au acelaşi domeniu de aplicare şi acelaşi obiect."8. La secţiunea 2 capitolul I punctul 37, alineatele (2)-(4) se abrogă.9. La secţiunea 2, titlul capitolului II se modifică şi va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IIOmologarea naţională de tip de serie mică a întregului vehicul a autovehiculelor şi a remorcilor acestora"10. La secţiunea 2 capitolul II punctul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1) Prezentul capitol cuprinde dispoziţiile administrative şi cerinţele tehnice pentru omologarea naţională de tip a vehiculelor noi care fac parte din domeniul de aplicare prevăzut la pct. 2 şi care sunt produse în limitele cantitative stabilite în secţiunea 2 a părţii A din anexa XII la Directiva 2007/46/CE, cu scopul de a facilita înmatricularea, înregistrarea sau comercializarea acestora în România."11. La secţiunea 2 capitolul II punctul 1, alineatele (2) şi (3) se abrogă.12. La secţiunea 2 capitolul II punctul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În cadrul prezentului capitol, prin omologare naţională de tip se înţelege omologarea naţională de tip de serie mică a întregului vehicul."13. La secţiunea 2 capitolul II punctul 6, alineatele (2)-(5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Cererea pentru acordarea omologării naţionale de tip va fi înaintată RAR de către producătorul vehiculului.Pentru fiecare tip de vehicul va fi înaintată RAR câte o cerere de omologare naţională de tip separată. (3) Cererea prevăzută la alin. (2) trebuie să fie însoţită de un dosar care conţine, după caz: a) copia de pe documentul prin care producătorul, dacă este cazul, îşi desemnează reprezentantul; b) copia de pe certificatul de acreditare a sistemului de management al calităţii în conformitate cu prevederile anexei X la Directiva 2007/46/CE (în cazul în care nu există, se va completa un chestionar de evaluare preliminară, în baza căruia RAR va efectua evaluarea iniţială a sistemului de management al calităţii în conformitate cu prevederile anexei X la Directiva 2007/46/CE); c) dosarul informativ cu informaţiile necesare în temeiul anexei III la Directiva 2007/46/CE, însoţit de setul complet de copii de pe certificatele de omologare CE de tip/comunicările de omologare CEE-ONU/rapoartele de încercare emise de un serviciu tehnic notificat de România, acordate în baza actelor de reglementare prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta secţiune pentru vehiculul respectiv (în forma completă: certificat de omologare CE de tip/comunicare de omologare CEE-ONU, raport de încercări, specificaţie tehnică şi desene, după caz). (4) În cazul unei proceduri de omologare naţională de tip mixtă, RAR poate excepta un producător de la obligaţia de a prezenta unul sau mai multe certificate de omologare CE de tip/comunicări de omologare CEE-ONU, caz în care fiecare dintre certificatele de omologare CE de tip/comunicările de omologare CEE-ONU pentru care este valabilă exceptarea este înlocuit cu un raport de încercare emis de un serviciu tehnic notificat de România. (5) În cazul unei omologări naţionale de tip în mai multe etape, documentele ce trebuie anexate cuprind: a) în prima etapă, acele părţi ale dosarului prevăzut la alin. (3) necesare pentru un vehicul complet care sunt relevante pentru stadiul de fabricaţie al vehiculului de bază; b) în cea de-a doua etapă şi în cele ulterioare, acele părţi ale dosarului prevăzut la alin. (3) care sunt relevante pentru stadiul de fabricaţie curent, precum şi o copie a certificatului de omologare de tip a întregului vehicul eliberat în stadiul de fabricaţie anterior; de asemenea, producătorul trebuie să pună la dispoziţie detalii complete privind orice modificare sau completare pe care a adus-o vehiculului.În plus, producătorul va furniza lista completă a modificărilor şi completărilor pe care le-a adus vehiculului de bază sau incomplet, desenele specifice completărilor/modificărilor efectuate în această etapă, precum şi manualul de carosare/transformare al producătorului vehiculului de bază sau incomplet, cu informaţii privind materialele folosite (în locul manualului se poate prezenta o agreare din partea producătorului vehiculului de bază sau incomplet).Informaţiile de la lit. a) şi b) pot fi furnizate în conformitate cu procedura de omologare naţională de tip mixtă, stabilită la alin. (4).Vehiculele completate nu pot fi supuse omologării naţionale de tip multietapă dacă nu există o omologare naţională de tip acordată de RAR sau de un SM şi acceptată de RAR în conformitate cu prevederile pct. 7 alin. (16) ori o omologare CE de tip valabilă pentru vehiculul de bază sau incomplet."14. La secţiunea 2 capitolul II punctul 6, alineatul (6) se abrogă.15. La secţiunea 2 capitolul II punctul 7, alineatul (2) se abrogă.16. La secţiunea 2 capitolul II punctul 7, alineatele (4), (5) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(4) RAR va acorda omologarea naţională de tip pentru: a) un tip de vehicul pentru care se aplică omologarea naţională de tip şi care respectă datele din dosarul prevăzut la pct. 6 alin. (3) şi cerinţele tehnice specificate în actele de reglementare din tabelul nr. 2 al anexei nr. 2 la prezenta secţiune; b) un tip de vehicul special pentru care se aplică omologarea naţională de tip şi care respectă datele din dosarul prevăzut la pct. 6 alin. (3) şi cerinţele tehnice specificate în actele de reglementare din tabelul nr. 2 al anexei nr. 2 la prezenta secţiune şi din anexa XI la Directiva 2007/46/CE. Derogările prevăzute în tabelul nr. 2 al anexei nr. 2 la prezenta secţiune şi în anexa XI la Directiva 2007/46/CE se aplică cumulativ pentru tipul de vehicul special supus omologării.Cerinţele suplimentare privind compartimentul pentru transportul pacienţilor din ambulanţe, prevăzute în apendicele 1 la anexa XI la Directiva 2007/46/CE, precum şi cerinţele suplimentare privind încercarea sistemului de ancorare a scaunelor rulante şi a sistemului de reţinere a ocupanţilor acestora din vehiculele accesibile scaunelor rulante, prevăzute în apendicele 3 la anexa XI la Directiva 2007/46/CE, se aplică de la 1 noiembrie 2014 numai la omologarea de tip.Se aplică procedurile stabilite în anexa V la Directiva 2007/46/CE. (5) RAR acordă omologarea naţională de tip în mai multe etape pentru un tip de vehicul incomplet sau completat pentru care se aplică omologarea naţională de tip şi care respectă datele din dosarul prevăzut la pct. 6 alin. (3) şi cerinţele tehnice specificate în actele de reglementare din tabelul nr. 2 al anexei nr. 2 la prezenta secţiune, ţinând cont de stadiul de fabricaţie al vehiculului.Omologarea naţională de tip în mai multe etape se aplică, de asemenea, vehiculelor complete transformate sau modificate de un alt producător.Se aplică procedurile stabilite în anexa XVII la Directiva 2007/46/CE.................................................................................................. (8) Pentru fiecare tip de vehicul, RAR va elibera solicitantului certificatul de omologare naţională de tip.Certificatul de omologare naţională de tip, al cărui model este stabilit la anexa VI la Directiva 2007/46/CE, nu poartă titlul «Certificat de omologare CE de tip a vehiculelor». Cu toate acestea, certificatele naţionale de omologare de tip se numerotează în conformitate cu anexa VII la Directiva 2007/46/CE.În cazul unui tip de vehicul incomplet sau completat, producătorul trebuie să completeze doar acele elemente care au fost adăugate sau modificate în stadiul actual al omologării şi, după caz, va anexa la certificatul de omologare toate certificatele de conformitate emise în etapele anterioare.Certificatul de omologare naţională de tip trebuie să precizeze natura derogărilor acordate în raport cu cerinţele aplicabile la omologarea CE de tip pentru serii nelimitate."17. La secţiunea 2 capitolul II punctul 7, la alineatele (6) şi (7), sintagma "serviciu tehnic notificat" se înlocuieşte cu sintagma "serviciu tehnic notificat de România".18. La secţiunea 2 capitolul II punctul 7, alineatul (81) se abrogă.19. La secţiunea 2 capitolul II punctul 7, după alineatul (13) se introduc cinci noi alineate, alineatele (14)-(18), cu următorul cuprins:"(14) La cererea unui solicitant care doreşte să înmatriculeze, să înregistreze sau să pună în circulaţie în alt SM un vehicul omologat de RAR, RAR îi va furniza solicitantului o copie a certificatului de omologare naţională de tip, inclusiv a dosarului de omologare. (15) În cazul solicitării adresate de către autorităţile de omologare ale altor SM privind acceptarea unei omologări naţionale de tip acordate de respectivele SM, RAR va decide, în termen de 60 de zile de la primirea solicitării, dacă acceptă omologarea naţională de tip pentru vehiculele care urmează să fie înmatriculate sau înregistrate în România. (16) Dacă omologarea naţională de tip a fost acordată de un alt SM pe baza unor dispoziţii tehnice care sunt integral echivalente cu cerinţele tehnice naţionale prevăzute în tabelul 2 din anexa nr. 2 la prezenta secţiune, RAR acceptă omologarea respectivă fără efectuarea de încercări suplimentare şi procedează mai departe ca şi în cazul omologării naţionale de tip. (17) Dacă omologarea naţională de tip a fost acordată de un alt SM pe baza unor dispoziţii tehnice care nu sunt integral echivalente cu cerinţele tehnice naţionale prevăzute în tabelul 2 din anexa nr. 2 la prezenta secţiune, RAR efectuează încercări numai pentru acele cerinţe tehnice naţionale care nu sunt respectate şi, în cazul în care rezultatul încercărilor suplimentare este favorabil, acordă omologare naţională de tip. (18) RAR nu poate refuza omologarea naţională de tip acordată de un alt SM decât dacă are motive justificate de a crede că dispoziţiile tehnice pe baza cărora vehiculul a fost omologat nu sunt echivalente cu dispoziţiile din prezentul punct."20. La secţiunea 2 capitolul II punctul 11 alineatul (1), litera a) se abrogă.21. La secţiunea 2 capitolul II punctul 11, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Atunci când producţia unui anumit tip de vehicul omologat naţional de tip de către RAR este întreruptă definitiv, producătorul trebuie să notifice acest fapt RAR.Prevederile privind aplicarea procedurii de sfârşit de serie prevăzute la secţiunea 5 pct. 6 se aplică numai în cazul întreruperii efectuate în condiţiile menţionate la alin. (1) lit. b)."22. La secţiunea 2 capitolul II, punctul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"12. Certificatul de conformitate naţional (1) Producătorul, în calitatea sa de deţinător al unei omologări naţionale de tip, emite un certificat de conformitate naţional, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 21 la prezenta secţiune, care va însoţi fiecare vehicul, complet, incomplet sau completat, care a fost produs în conformitate cu tipul de vehicul omologat.În cazul unui tip de vehicul incomplet sau completat, producătorul trebuie să completeze doar acele elemente de pe pagina 2 a certificatului de conformitate naţional care au fost adăugate sau modificate în stadiul actual al omologării şi, după caz, va anexa la certificatul de omologare toate certificatele de conformitate emise în etapele anterioare. (2) Certificatul de conformitate naţional trebuie să fie completat integral şi să nu conţină restricţii de utilizare a vehiculului diferite de cele prevăzute de un act de reglementare. (3) Certificatul de conformitate naţional se întocmeşte astfel încât să fie exclusă orice posibilitate de falsificare. În acest scop, hârtia folosită trebuie să fie protejată fie prin elemente grafice colorate, fie printr-un filigran cu marca de identificare a producătorului. (4) Un duplicat al certificatului de conformitate naţional poate fi eliberat numai de către producător. Cuvântul "duplicat" trebuie să fie perfect vizibil pe faţa oricărui duplicat al certificatului."23. La secţiunea 2 capitolul II, punctele 13 şi 14 se abrogă.24. La secţiunea 2 capitolul II punctul 15, alineatul (5) se abrogă.25. La secţiunea 2 capitolul II punctul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1) Regulamentele CEE-ONU enumerate în tabelul 3 din anexa nr. 2 la prezenta secţiune sunt recunoscute ca fiind echivalente cu directivele CEE/CE sau regulamente (CE)/(UE) individuale corespondente, în măsura în care au acelaşi domeniu de aplicare şi acelaşi obiect."26. La secţiunea 2 capitolul II, punctul 21 se abrogă.27. La secţiunea 2 capitolul III, poziţia "Garnituri de frână de înlocuire" din tabel se abrogă.28. La secţiunea 2 capitolul III, în tabel se introduc două noi poziţii, poziţiile "Surse de lumină cu diode electroluminiscente (LED)" şi "Sisteme de reţinere pentru copii îmbunătăţite (ECRS)", cu următorul cuprins:┌────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐│"Surse de lumină cu diode electroluminiscente (LED) │ 128 │├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│Sisteme de reţinere pentru copii îmbunătăţite (ECRS) │ 129" │└────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘29. La secţiunea 2, anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezentul ordin.30. La secţiunea 2 anexa nr. 2^1 (faţă), titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:"CERTIFICAT DE CONFORMITATEpentru vehicule incomplete/complete/completate(1), omologate naţional şi produse în serie micăNr. ..........*a) din ...............*b)"31. La secţiunea 2 anexa nr. 2^1 (faţă), sintagma "şi poate fi înmatriculat permanent în România" se va înlocui cu sintagma "şi poate fi înmatriculat permanent în România/şi poate fi înmatriculat permanent în România numai după completare*(1)".32. La secţiunea 2 anexa nr. 2^1 (faţă), după nota b) se introduce nota (1), cu următorul cuprins:"(1) Se barează cu o linie menţiunea inutilă."33. La secţiunea 2, anexa nr. 6 se abrogă.34. La secţiunea 3 capitolul I punctul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1) Prezentul capitol cuprinde dispoziţiile administrative şi cerinţele tehnice pentru omologarea CE de tip a vehiculelor noi care fac parte din domeniul de aplicare prevăzut la pct. 2, cu scopul de a facilita înmatricularea, înregistrarea, comercializarea sau punerea în circulaţie a acestora în România ori în celelalte SM, precum şi pentru omologarea CE de tip a sistemelor, componentelor şi a unităţilor tehnice separate noi destinate vehiculelor respective, cu scopul de a facilita introducerea pe piaţă, comercializarea sau punerea în exploatare (utilizarea sau montarea pe vehicul) a acestora în România ori în celelalte SM."35. La secţiunea 3 capitolul I, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6^1, cu următorul cuprins:"6^1. Încetarea valabilităţii CE de tipO omologare CE de tip pentru un vehicul îşi încetează valabilitatea în oricare dintre cazurile următoare: a) noi cerinţe în orice act de reglementare aplicabil vehiculului omologat devin obligatorii pentru înmatricularea, înregistrarea sau comercializarea noilor vehicule, iar omologarea nu poate fi actualizată în consecinţă; b) producţia vehiculului omologat este întreruptă definitiv, în mod voluntar; c) valabilitatea omologării expiră datorită unei restricţii speciale."36. La secţiunea 3 capitolul I, punctul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"8. Introducerea pe piaţă, comercializarea şi punerea în exploatare a sistemelor, componentelor şi a unităţilor tehnice separateRAR va permite introducerea pe piaţă, comercializarea şi punerea în exploatare a sistemelor, componentelor sau a unităţilor tehnice separate numai în cazul în care aceste sisteme, componente sau unităţi tehnice separate respectă cerinţele directivelor CEE/CE individuale corespunzătoare şi cerinţele menţionate la pct. 7 alin. (2) şi (3)."37. La secţiunea 3 capitolul I punctul 10, al doilea paragraf se abrogă.38. La secţiunea 3 capitolul I, punctul 11 se abrogă.39. La secţiunea 3 capitolul II punctul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1) Prezentul capitol cuprinde dispoziţiile administrative şi cerinţele tehnice pentru omologarea naţională de tip a vehiculelor noi care fac parte din domeniul de aplicare prevăzut la pct. 2, cu scopul de a facilita înmatricularea, înregistrarea sau comercializarea acestora în România."40. La secţiunea 3 capitolul II punctul 3 alineatul (1), litera b) se abrogă.41. La secţiunea 3 capitolul II punctul 4, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(1) Cererea pentru acordarea omologării naţionale de tip va fi înaintată RAR de către producătorul vehiculului.Pentru fiecare tip de vehicul va fi înaintată RAR câte o cerere de omologare naţională de tip separată. (2) Cererea prevăzută la alin. (1) trebuie să fie însoţită de un dosar care conţine, după caz: a) o copie de pe documentul prin care producătorul, dacă este cazul, îşi desemnează reprezentantul; b) o copie de pe certificatul de acreditare a sistemului de management al calităţii în conformitate cu prevederile anexei IV la Directiva 2003/37/CE (în cazul în care nu există, se va completa un chestionar de evaluare preliminară, în baza căruia RAR va efectua evaluarea iniţială a sistemului de management al calităţii în conformitate cu prevederile anexei IV la Directiva 2003/37/CE); c) dosarul informativ cu informaţiile necesare în temeiul anexei I la Directiva 2003/37/CE, însoţit de setul complet de copii de pe certificatele de omologare CE de tip/comunicările de omologare CEE-ONU/rapoartele de încercare emise de un serviciu tehnic notificat de România, acordate în baza actelor de reglementare prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta secţiune pentru vehiculul respectiv (în forma completă: certificat de omologare CE de tip/comunicare de omologare CEE-ONU, raport de încercări, specificaţie tehnică şi desene, după caz). (3) În cazul unei omologări naţionale de tip în mai multe etape, documentele ce trebuie anexate cuprind: a) în prima etapă, acele părţi ale dosarului prevăzut la alin. (2) necesare pentru un vehicul complet care sunt relevante pentru stadiul de fabricaţie al vehiculului de bază; b) în cea de-a doua etapă şi în cele ulterioare, acele părţi ale dosarului prevăzut la alin. (2) care sunt relevante pentru stadiul de fabricaţie curent, precum şi o copie a certificatului de omologare de tip a întregului vehicul eliberat în stadiul de fabricaţie anterior; de asemenea, producătorul trebuie să pună la dispoziţie detalii complete privind orice modificare sau completare pe care a adus-o vehiculului.În plus, producătorul va furniza lista completă a modificărilor şi completărilor pe care le-a adus vehiculului de bază sau incomplet, desenele specifice completărilor/modificărilor efectuate în această etapă, precum şi manualul de carosare/transformare al producătorului vehiculului de bază sau incomplet, cu informaţii privind materialele folosite (în locul manualului se poate prezenta o agreare din partea producătorului vehiculului de bază sau incomplet).Vehiculele completate nu pot fi supuse omologării naţionale de tip multietapă dacă nu există o omologare naţională de tip acordată de RAR sau de un SM şi acceptată de RAR în conformitate cu prevederile pct. 5 alin. (11) ori o omologare CE de tip valabilă pentru vehiculul de bază sau incomplet."42. La secţiunea 3 capitolul II punctul 4, alineatul (4) se abrogă.43. La secţiunea 3 capitolul II punctul 5, la alineatele (2) şi (3), sintagma "serviciu tehnic notificat" se înlocuieşte cu sintagma "serviciu tehnic notificat de România".44. La secţiunea 3 capitolul II punctul 5, alineatul (4) se abrogă.45. La secţiunea 3 capitolul II punctul 5, după alineatul (7) se introduc cinci noi alineate, alineatele (8)-(12), cu următorul cuprins:"(8) La cererea unui solicitant care doreşte să înmatriculeze, să înregistreze sau să pună în circulaţie în alt SM un vehicul omologat de RAR, RAR îi va furniza solicitantului o copie a certificatului de omologare naţională de tip, inclusiv a dosarului de omologare. (9) În cazul solicitării adresate de către autorităţile de omologare ale altor SM privind acceptarea unei omologări naţionale de tip acordate de respectivele SM, RAR va decide, în termen de 60 de zile de la primirea solicitării, dacă acceptă omologarea naţională de tip pentru vehiculele care urmează să fie înmatriculate sau înregistrate în România. (10) Dacă omologarea naţională de tip a fost acordată de un alt SM pe baza unor dispoziţii tehnice care sunt integral echivalente cu cerinţele tehnice naţionale prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta secţiune, RAR acceptă omologarea respectivă fără efectuarea de încercări suplimentare şi procedează mai departe ca şi în cazul omologării naţionale de tip. (11) Dacă omologarea naţională de tip a fost acordată de un alt SM pe baza unor dispoziţii tehnice care nu sunt integral echivalente cu cerinţele tehnice naţionale prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta secţiune, RAR efectuează încercări numai pentru acele cerinţe tehnice naţionale care nu sunt respectate şi, în cazul în care rezultatul încercărilor suplimentare este favorabil, acordă omologare naţională de tip. (12) RAR nu poate refuza omologarea naţională de tip acordată de un alt SM decât dacă are motive justificate de a crede că dispoziţiile tehnice pe baza cărora vehiculul a fost omologat nu sunt echivalente cu dispoziţiile din prezentul punct."46. La secţiunea 3 capitolul II punctul 6, alineatul (1) se abrogă.47. La secţiunea 3 capitolul II punctul 6, la alineatul (3), sintagma "alin. (1)" se înlocuieşte cu sintagma "alin. (2)".48. La secţiunea 3 capitolul II, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 7^1, cu următorul cuprins:"7^1. Încetarea valabilităţii omologării naţionale de tipO omologare naţională de tip pentru un vehicul îşi încetează valabilitatea în oricare dintre cazurile următoare: a) noi cerinţe în orice act de reglementare aplicabil vehiculului omologat devin obligatorii pentru înmatricularea, înregistrarea sau comercializarea noilor vehicule, iar omologarea nu poate fi actualizată în consecinţă; b) producţia vehiculului omologat este întreruptă definitiv, în mod voluntar; c) valabilitatea omologării expiră datorită unei restricţii speciale."49. La secţiunea 3 capitolul II, punctul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"8. Copia certificatului de omologare naţională de tipProducătorul, în calitatea sa de deţinător al unei omologări naţionale de tip a întregului vehicul, va elibera o copie de pe certificatul de omologare naţională de tip, care va însoţi fiecare vehicul complet, incomplet sau completat, prin care certifică conformitatea vehiculului cu tipul de vehicul omologat."50. La secţiunea 3 capitolul II, punctele 9 şi 12 se abrogă.51. La secţiunea 3 capitolul II, punctul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"11. DerogăriÎn cazul omologării naţionale de tip a întregului vehicul pentru vehiculele produse în serie mică, prin derogare de la prevederile Directivei 2000/25/CE, datele prevăzute pentru aplicarea etapelor III B şi IV la omologarea de tip şi prima înmatriculare a vehiculelor sunt amânate cu 3 ani."52. La secţiunea 3 capitolul II punctul 14, alineatul (5) se abrogă.53. La secţiunea 4 capitolul I punctul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1) Prezentul capitol cuprinde dispoziţiile administrative şi cerinţele tehnice pentru omologarea CE de tip a autovehiculelor noi care fac parte din domeniul de aplicare prevăzut la pct. 2, cu scopul de a facilita înmatricularea, înregistrarea, comercializarea sau punerea în circulaţie a acestora în România ori în celelalte SM, precum şi pentru omologarea CE de tip a sistemelor, componentelor şi a unităţilor tehnice separate noi destinate autovehiculelor respective, cu scopul de a facilita introducerea pe piaţă, comercializarea ori punerea în exploatare (utilizarea sau montarea pe autovehicul) a acestora în România ori în celelalte SM."54. La secţiunea 4 capitolul I, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6^1, cu următorul cuprins:"6^1. Încetarea valabilităţii omologării CE de tipO omologare CE de tip pentru un vehicul îşi încetează valabilitatea în oricare dintre cazurile următoare: a) noi cerinţe în orice act de reglementare aplicabil vehiculului omologat devin obligatorii pentru înmatricularea, înregistrarea sau comercializarea noilor vehicule, iar omologarea nu poate fi actualizată în consecinţă; b) producţia vehiculului omologat este întreruptă definitiv, în mod voluntar; c) valabilitatea omologării expiră datorită unei restricţii speciale."55. La secţiunea 4 capitolul I, punctul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"11. Introducerea pe piaţă, comercializarea şi punerea în exploatare a sistemelor, componentelor şi a unităţilor tehnice separate (1) RAR nu va interzice introducerea pe piaţă, comercializarea sau punerea în exploatare a sistemelor, unităţilor tehnice separate sau a componentelor noi care sunt conforme cu dispoziţiile din prezentul capitol. (2) Pot fi introduse pe piaţă, comercializate sau puse în exploatare numai unităţile tehnice separate ori componentele care sunt conforme cu dispoziţiile din prezentul capitol."56. La secţiunea 4 capitolul I, punctul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"12. Derogări (1) În cazul autovehiculelor, componentelor sau unităţilor tehnice separate ce încorporează tehnologii ori concepte care, datorită naturii lor specifice, nu pot respecta una sau mai multe dintre cerinţele din una ori mai multe directive individuale, se aplică dispoziţiile secţiunii 2 cap. I pct. 20. (2) MT poate deroga de la respectarea uneia sau mai multora dintre cerinţele directivelor CE/CEE individuale autovehiculele, sistemele, unităţile tehnice separate şi componentele destinate producţiei de serie mică de maximum 200 de unităţi pe an pe tip de autovehicul, sistem, componentă sau de unitate tehnică separată. (3) MT poate deroga de la respectarea uneia sau mai multora dintre cerinţele directivelor CE/CEE individuale autovehiculele forţelor armate, serviciilor de protecţie civilă, serviciilor de luptă împotriva incendiilor, forţele de menţinere a ordinii publice ori organismelor ce efectuează lucrări publice.Celelalte SM trebuie informate cu privire la aceste excepţii în termen de o lună de la acordarea lor. Certificatul unei astfel de omologări nu poate avea titlul «Certificat de omologare CE de tip al unui autovehicul». (4) MT va decide, în termen de 3 luni de la transmiterea unei cereri de către un producător, să accepte pe teritoriul României autovehiculele, sistemele, unităţile tehnice separate şi componentele omologate pe baza unor derogări acordate de celelalte SM. (5) Prezentul capitol nu aduce atingere dreptului României de a stabili - în conformitate cu tratatul - cerinţele pe care le consideră necesare pentru a asigura protecţia utilizatorilor în timpul utilizării autovehiculelor în cauză, cu condiţia ca aceasta să nu determine modificarea autovehiculelor."57. După secţiunea 4 se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 5-a, cu următorul cuprins:"SECŢIUNEA a 5-aAcordarea numărului naţional de registru şi eliberarea CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării vehiculelor1. ObiectulPrezenta secţiune cuprinde dispoziţiile administrative referitoare la acordarea numărului naţional de registru şi eliberarea CIV pentru vehiculele noi care fac parte din domeniul de aplicare prevăzut la secţiunile 2, 3 şi 4, în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării acestora în România.2. Acordarea numărului naţional de registru (1) Pentru vehiculele omologate de tip, în vederea acordării numărului naţional de registru, solicitantul, persoană juridică română, care poate fi producătorul, reprezentantul desemnat al acestuia sau o altă persoană împuternicită în acest scop de producător, reprezentantul desemnat al acestuia ori de orice filială a producătorului dintr-un SM, trebuie să prezinte: a) o cerere de acordare a numărului naţional de registru; b) o copie de pe certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului al solicitantului; c) o copie de pe documentul prin care producătorul îşi desemnează reprezentantul sau de pe documentul de împuternicire pentru a solicita acordarea numărului naţional de registru, după caz; d) o copie de pe certificatul de omologare de tip a întregului vehicul (în funcţie de cât de relevant este certificatul în cauză se pot solicita şi anumite extensii anterioare ale certificatului în cauză), cu excepţia celor omologate de tip de către RAR; e) pentru vehiculele omologate CE de tip, un model de CoC pentru un vehicul din tipul/varianta/versiunea/extensia valabil/ valabilă al/a certificatului de omologare CE de tip/configuraţia CIV pentru care se solicită acordarea numărului naţional de registru; f) fişa tehnică a tipului/variantei/versiunii/extensiei valabil/ valabile al/a certificatului de omologare CE de tip/configuraţiei CIV al/a vehiculului pentru care se solicită acordarea numărului de registru (semnată şi ştampilată de solicitant). (2) Pentru clarificarea anumitor date ce stau la baza acordării numărului naţional de registru, RAR poate cere prezentarea vehiculului în cauză pentru identificare şi/sau măsurători dimensionale/masice. (3) Pe durata valabilităţii numărului naţional de registru, RAR efectuează verificările prevăzute prin Convenţia-cadru definită la secţiunea 1 cap. II pct. 41. (4) Dacă prin verificările efectuate în conformitate cu alin. (3) sunt identificate neconformităţi între caracteristicile vehiculelor comercializate şi specificaţia ce a stat la baza acordării numărului naţional de registru, RAR ia măsuri pentru eliminarea neconformităţilor constatate, care pot include retragerea numărului naţional de registru, acordarea unui număr naţional de registru nou, înlocuirea CIV etc. (5) Dacă prin verificările efectuate în conformitate cu alin. (3) sunt identificate în mod repetat, pentru o anumită marcă de vehicule, neconformităţi între caracteristicile vehiculelor comercializate şi specificaţia ce a stat la baza acordării numărului naţional de registru, în afara măsurilor prevăzute la alin. (4), RAR poate extinde efectuarea verificărilor de conformitate la mai multe tipuri/variante/versiuni ale vehiculelor din marca respectivă.3. Eliberarea CIV (1) RAR va emite, la cererea deţinătorului numărului naţional de registru, numărul solicitat de CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării vehiculelor, numai dacă acestea au fost omologate de tip şi li s-a acordat numărul naţional de registru. (2) RAR va aplica folia de securizare pe CIV emise, în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării, numai pentru vehiculele care sunt însoţite, în funcţie de categoria vehiculului şi tipul omologării, de unul dintre următoarele documente valabile: a) certificatul de conformitate CE prevăzut la secţiunea 2 cap. I pct. 18 alin. (1), secţiunea 3 cap. I pct. 7 alin. (1) sau secţiunea 4 cap. I pct. 5 alin. (1), după caz; b) certificatul de conformitate naţional pentru serii mici prevăzut la secţiunea 2 cap. II pct. 12 alin. (1); c) copia de pe certificatul de omologare naţională de tip pentru serii nelimitate în cazul vehiculelor care fac obiectul secţiunii 2, pentru care se aplică procedura de sfârşit de serie în conformitate cu prevederile pct. 6 alin. (5), ori d) copia de pe certificatul de omologare naţională de tip prevăzută la secţiunea 3 cap. II pct. 8. (3) Atunci când o omologare de tip pentru un vehicul îşi încetează valabilitatea, documentele prevăzute la alin. (2), emise în baza respectivei omologări de tip, îşi pierd valabilitatea în scopul înmatriculării, înregistrării sau comercializării şi RAR nu mai eliberează CIV şi nu mai aplică folia de securizare pe CIV existente emise în baza numărului naţional de registru acordat pentru omologarea de tip respectivă, decât în conformitate cu prevederile referitoare la procedura de sfârşit de serie prevăzută la pct. 6 aplicabilă pentru fiecare categorie de vehicule. (4) Datele din CIV referitoare la vehicul se înscriu de către RAR şi, după caz, de către deţinătorul numărului naţional de registru. (5) În cazul vehiculelor de bază sau incomplete, nu se aplică folia de securizare pe CIV."4. Înmatricularea, înregistrarea sau comercializarea vehiculelorFără a aduce atingere dispoziţiilor din secţiunile 2, 3 şi 4 referitoare la clauza de salvgardare pentru vehiculele conforme prezentelor reglementări şi la măsurile aplicabile pentru vehiculele neconforme cu tipul omologat, vehiculele pot fi înmatriculate, înregistrate sau comercializate numai dacă sunt însoţite de o CIV valabilă, emisă potrivit pct. 3.5. Înmatricularea, înregistrarea şi comercializarea vehiculelor produse în serie micăÎn ceea ce priveşte vehiculele care sunt produse în serii mici, numărul vehiculelor cărora li se eliberează CIV/pentru care se aplică folia de securizare pe CIV existente în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării în cursul unui singur an nu trebuie să depăşească, în funcţie de categoria vehiculului şi tipul omologării: a) numărul de unităţi prevăzut în partea A din anexa XII la Directiva 2007/46/CE, pentru vehiculele care fac obiectul secţiunii 2; b) numărul de unităţi prevăzut în partea A a anexei nr. 3 la secţiunea 3, pentru vehiculele care fac obiectul secţiunii 3; sau c) 200 de autovehicule, pentru vehiculele care fac obiectul secţiunii 4.6. Înmatricularea, înregistrarea şi comercializarea vehiculelor prin aplicarea procedurii de sfârşit de serie (1) Sub rezerva limitelor fixate, în funcţie de categoria vehiculului şi tipul omologării, prin: a) partea B din anexa XII la Directiva 2007/46/CE, pentru vehiculele care fac obiectul secţiunii 2; b) partea B din anexa nr. 3 la secţiunea 3, pentru vehiculele care fac obiectul secţiunii 3; sau c) anexa nr. 3 la secţiunea 4, pentru vehiculele care fac obiectul secţiunii 4,şi doar pentru o perioadă limitată de timp, RAR poate elibera CIV şi/sau aplica folia de securizare pe CIV existente emise în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării pentru vehiculele conforme unui tip de vehicul a cărui omologare de tip nu mai este valabilă. (2) Alin. (1) se aplică numai vehiculelor care: a) se găsesc pe teritoriul UE; şi b) sunt însoţite de unul dintre documentele prevăzute la pct. 3 alin. (2), emis atunci când omologarea de tip a vehiculului respectiv era încă valabilă, acel vehicul nefiind însă înmatriculat sau înregistrat înainte ca omologarea menţionată să îşi piardă valabilitatea. (3) Opţiunea prevăzută la alin. (1) este valabilă, în funcţie de categoria vehiculului şi tipul omologării: a) pentru vehiculele care fac obiectul secţiunii 2, pentru o perioadă de 12 luni de la data expirării valabilităţii omologării de tip, în cazul vehiculelor complete, şi pentru o perioadă de 18 luni de la data respectivă, în cazul vehiculelor completate; b) pentru vehiculele care fac obiectul secţiunii 3, pentru o perioadă de 24 de luni de la data expirării valabilităţii omologării de tip, în cazul vehiculelor complete, şi, pentru o perioadă de 30 de luni de la data respectivă, în cazul vehiculelor completate; c) pentru vehiculele care fac obiectul secţiunii 4, pentru o perioadă de 12 de luni de la data expirării valabilităţii omologării de tip. (4) Deţinătorul numărului naţional de registru care doreşte să beneficieze de prevederile alin. (1) trebuie să înainteze o cerere către RAR dacă se doreşte înmatricularea, înregistrarea sau comercializarea în România a vehiculului respectiv. Cererea trebuie să specifice orice motive tehnice sau economice care împiedică vehiculele respective să fie conforme noilor cerinţe tehnice.RAR va decide în termen de 3 luni de la primirea unei astfel de cereri dacă va elibera CIV şi/sau va aplica folia de securizare pe CIV existente, în vederea înmatriculării, înregistrării ori comercializării vehiculelor în România şi, în cazul unei decizii afirmative, pentru câte vehicule se aplică această procedură. (5) Alin. (1)-(4) se aplică mutatis mutandis vehiculelor care fac obiectul secţiunii 2 cărora le-a fost acordată o omologare naţională de tip pentru serii nelimitate, dar care nu au fost înmatriculate sau înregistrate înainte de expirarea valabilităţii omologării vizate din cauza punerii în aplicare obligatorii a procedurii de omologare CE de tip în conformitate cu anexa nr. 4 la secţiunea 2. (6) RAR va aplica măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că numărul de vehicule ce vor fi înmatriculate sau înregistrate în cadrul procedurii stabilite de prezentul punct este controlat eficient."  +  Articolul IIRegia Autonomă "Registrul Auto Român" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul transporturilor,Ioan RusBucureşti, 11 decembrie 2014.Nr. 1.650.  +  Anexă(Anexa nr. 2 la secţiunea 2)*Font 8*                                 LISTA ACTELOR DE REGLEMENTARE                prin care se stabilesc cerinţele aplicabile la omologarea de tip                a vehiculelor, sistemelor, componentelor şi a entităţilor tehnice  Tabelul 1 - Omologarea CE de tip a vehiculelor fabricate în serii nelimitate┌────────────────────────────────────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐│ │ Act de │ Categoriile de vehicule la care se aplică ││ Obiectul omologării │reglementare*) ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤│ │ │M(1)│M(2)│M(3)│N(1)│N(2)│N(3)│O(1)│O(2)│O(3)│O(4)││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│1. Nivel sonor**) │ 70/157 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│1A. Nivel sonor**) │R (UE) 540/2014│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│2A. Emisii (Euro 5 şi 6) - │ │ X │ X │ │ X │ X │ │ │ │ │ ││vehicule uşoare/acces la informaţii │R (CE) 715/2007│*1) │*1) │ │*1) │*1) │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│3A. Prevenirea riscului de incendiu │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││(rezervoare cu combustibil lichid) │ R CEE-ONU 34 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│3B. Dispozitivele de protecţie │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││antiîmpănare spate şi instalarea │ R CEE-ONU 58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││acestora; protecţia antiîmpănare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││spate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│4A. Spaţiu pentru montarea şi │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││fixarea plăcilor de înmatriculare │R (UE) 1003/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││spate │ 2010 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│5A. Echipamentul de direcţie │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││ │ R CEE-ONU 79 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│6A. Accesul în vehicul şi │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ ││manevrabilitatea acestuia │R (UE) 130/2012│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│6B. Broaştele uşilor şi elementele │R (CE) 661/2009│ X │ │ │ X │ │ │ │ │ │ ││de susţinere a uşilor │R CEE-ONU 11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│7A. Dispozitivele şi semnalele de │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ ││avertizare sonoră │R CEE-ONU 28 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│8A. Dispozitivele de vizibilitate │R (CE) 661/200 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ ││indirectă şi instalarea acestora │9 R CEE-ONU 46 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│9A. Frânarea vehiculelor şi a │R (CE) 661/2009│ │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││remorcilor │R CEE-ONU 13 │ │*3) │*3) │*3) │*3) │*3) │*3) │*3) │*3) │*3) │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│9B. Sistemul de frânare al │R (CE) 661/2009│ X │ │ │ X │ │ │ │ │ │ ││autoturismelor │R CEE-ONU 13-H │*4) │ │ │*4) │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│10A. Compatibilitatea │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││electromagnetică │R CEE-ONU 10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│12A. Echipamentele interioare ale │R (CE) 661/2009│ X │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││autovehiculelor │R CEE-ONU 21 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│13A. Protecţia autovehiculelor │R (CE) 661/2009│ │ X │ X │ │ X │ X │ │ │ │ ││împotriva utilizării neautorizate │R CEE-ONU 18 │ │*4A)│*4A)│ │*4A)│*4A)│ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│13B. Protecţia autovehiculelor │R (CE) 661/2009│ X │ │ │ X │ │ │ │ │ │ ││împotriva utilizării neautorizate │R CEE-ONU 116 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│14A. Protecţia conducătorului auto │R (CE) 661/2009│ X │ │ │ X │ │ │ │ │ │ ││împotriva sistemului de direcţie în │R CEE-ONU 12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││cazul unui impact │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│15A. Scaunele, ancorajele lor şi │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ ││tetierele │R CEE-ONU 17 │ │*4B)│*4B)│ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│15B. Scaunele vehiculelor de │R (CE) 661/2009│ │ X │ X │ │ │ │ │ │ │ ││pasageri de capacitate mare │R CEE-ONU 80 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│16A. Proeminenţele exterioare ale │R (CE) 661/2009│ X │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││autovehiculelor │R CEE-ONU 26 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│17A. Accesul în vehicul şi │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ ││manevrabilitatea acestuia │R (UE) 130/2012│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│17B. Vitezometrul, inclusiv │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ ││instalarea acestuia │R CEE-ONU 39 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│18A. Plăcuţa producătorului │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││regulamentară şi numărul de │R (UE) 19/2011 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││identificare al vehiculului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│19A. Punctele de ancorare a │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ ││centurilor de siguranţă, sistemele │R CEE-ONU 14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││de ancorare ISOFIX şi punctele de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ancorare superioare ISOFIX │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│20A. Instalarea dispozitivelor de │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││iluminat şi de semnalizare luminoasă│R CEE-ONU 48 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pe vehicule │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│21A. Dispozitivele │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││retroreflectorizante pentru │R CEE-ONU 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││autovehicule şi remorcile acestora │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│22A. Lămpi de poziţie faţă şi spate,│R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││lămpi de stop şi lămpi de gabarit │R CEE-ONU 7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pentru autovehicule şi remorcile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││acestora │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│22B. Lămpi pentru circulaţie diurnă │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ ││pentru autovehicule │R CEE-ONU 87 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│22C. Lămpi de poziţie laterale │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││pentru autovehicule şi remorcile │R CEE-ONU 91 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││acestora │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│23A. Lămpi semnalizare direcţie │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││pentru autovehicule şi pentru │R CEE-ONU 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││remorcile acestora │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│24A. Dispozitivele de iluminare a │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││plăcuţei de înmatriculare spate a │R CEE-ONU 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││autovehiculelor şi a remorcilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││acestora │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│25A. Faruri etanşe (sealed beam) │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ ││pentru autovehicule care emit un │R CEE-ONU 31 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││fascicul de întâlnire asimetric │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││european sau un fascicul de drum ori│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ambele fascicule │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│25B. Lămpi cu incandescenţă │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││destinate utilizării în blocuri │R CEE-ONU 37 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││optice omologate pentru autovehicule│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││şi remorcile acestora │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│25C. Faruri pentru autovehicule │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ ││prevăzute cu surse luminoase cu │R CEE-ONU 98 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││descărcare în gaz │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│25D. Surse luminoase cu descărcare │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ ││în gaz destinate utilizării în │R CEE-ONU 99 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││blocuri optice omologate cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││descărcare în gaz pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││autovehicule │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│25E. Faruri pentru autovehicule care│R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ ││emit o lumină de întâlnire │R CEE-ONU 112 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││asimetrică sau o lumină de drum ori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ambele şi care sunt echipate cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││lămpi cu incandescenţă şi/sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││module LED │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│25F. Sisteme de iluminare faţă │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ ││adaptive (AFS) pentru autovehicule │R CEE-ONU 123 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│26A. Lămpi de ceaţă faţă pentru │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ ││autovehicule │R CEE-ONU 19 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│27A. Dispozitive de remorcare │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ ││ │R (UE) 1005/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │2010 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│28A. Lămpi de ceaţă spate pentru │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││autovehicule şi remorcile acestora │R CEE-ONU 38 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│29A. Lămpi de mers înapoi pentru │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││autovehicule şi remorcile acestora │R CEE-ONU 23 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│30A. Lămpi de staţionare pentru │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ ││autovehicule │R CEE-ONU 77 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│31A. Centurile de siguranţă, │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ ││sistemele de fixare, sistemele de │R CEE-ONU 16 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││fixare a scaunelor pentru copii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││sistemele ISOFIX de fixare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││scaunelor pentru copii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│32A. Câmpul de vizibilitate spre │R (CE) 661/2009│ X │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││înainte al conducătorului │R CEE-ONU 125 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││autovehiculului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│33A. Amplasarea şi identificarea │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ ││comenzilor manuale, a lămpilor │R CEE-ONU 121 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││martor şi a indicatoarelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│34A. Dispozitive de degivrare şi de │R (CE) 661/2009│ X │*5) │*5) │*5) │*5) │*5) │ │ │ │ ││dezaburire a parbrizului │R (UE) 672/2010│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│35A. Ştergătoare/Spălătoare de │R (CE) 661/2009│ X │*6) │*6) │*6) │*6) │*6) │ │ │ │ ││parbriz │R (UE) 1008/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │2010 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│36A. Sisteme de încălzire │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││ │R CEE-ONU 122 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│37A. Apărători roţi │R (CE) 661/2009│ X │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ R (CE) 661/2009 │R (UE) 1009/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │2010 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│38A. Tetiere încorporate sau │R (CE) 661/2009│ X │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││neîncorporate în scaunele │R CEE-ONU 25 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││vehiculelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│41A. Emisii vehicule grele │R (CE) 595/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ ││(Euro VI)/acces la informaţii │ │*9) │*9) │ │*9) │*9) │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│42A. Protecţia laterală a │R (CE) 661/2009│ │ │ │ │ X │ X │ │ │ X │ X ││vehiculelor destinate transportului │R CEE-ONU 73 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││de bunuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│43A. Dispozitive antistropire │R (CE) 661/2009│ │ │ │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││ │R (UE) 109/2011│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│44A. Mase şi dimensiuni │R (CE) 661/2009│ X │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │R (UE) 1230/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │2012 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│45A. Materiale pentru geamuri din │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││sticlă securizată şi instalarea lor │R CEE-ONU 43 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pe vehicule │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│46A. Instalarea pneurilor │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││ │R (UE) 458/2011│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│46B. Pneuri pentru autovehicule şi │R (CE) 661/2009│ X │ │ │ X │ │ │ X │ X │ │ ││remorcile acestora (clasa C1) │R CEE-ONU 30 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│46C. Pneuri pentru vehicule │R (CE) 661/2009│ │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ X │ X ││utilitare şi remorcile acestora │R CEE-ONU 54 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(clasele C2 şi C3) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│46D. Emisiile sonore generate de │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││rularea pneurilor, aderenţa pe │R CEE-ONU 117 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││suprafeţe umede şi rezistenţa la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││rulare (clasele C1, C2 şi C3) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│46E. Piesă de rezervă pentru │R (CE) 661/2009│ X │ │ │ X │ │ │ │ │ │ ││utilizare temporară, pneuri/sistem │R CEE-ONU 64 │*9A)│ │ │*9A)│ │ │ │ │ │ ││cu posibilitate de rulare pe jantă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││şi sistem de monitorizare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││presiunii în pneuri (TPMS) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│47A. Limitarea vitezei vehiculelor │R (CE) 661/2009│ │ X │ X │ │ X │ X │ │ │ │ ││ │R CEE-ONU 89 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│48A. Mase şi dimensiuni │R (CE) 661/2009│ │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││ │R (UE) 1230/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │2012 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│49A. Vehicule utilitare în ceea ce │R (CE) 661/2009│ │ │ │ X │ X │ X │ │ │ │ ││priveşte proeminenţele lor │R CEE-ONU 61 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││exterioare situate în partea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││frontală a panoului posterior al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││cabinei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│50A. Dispozitive mecanice de │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││cuplare a ansamblurilor de vehicule │R CEE-ONU 55 │*10)│*10)│*10)│*10)│*10)│*10)│ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│50B. Dispozitivul de cuplare strânsă│R (CE) 661/2009│ │ │ │ │ X │ X │ │ │ X │ X ││(CCD); montarea unui tip omologat de│R CEE-ONU 102 │ │ │ │ │*10)│*10)│ │ │*10)│*10)││CCD │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│51A. Comportarea la foc a │R (CE) 661/2009│ │ │ X │ │ │ │ │ │ │ ││materialelor utilizate la amenajarea│R CEE-ONU 118 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││interioarelor anumitor categorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││autovehicule │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│52A. Vehicule din categoriile M(2) │R (CE) 661/2009│ │ X │ X │ │ │ │ │ │ │ ││şi M(3) │R CEE-ONU 107 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│52B. Rezistenţa suprastructurii │R (CE) 661/2009│ │ X │ X │ │ │ │ │ │ │ ││vehiculelor de pasageri de │R CEE-ONU 66 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││capacitate mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│53A. Protecţia pasagerilor în caz de│R (CE) 661/2009│ X │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││coliziune frontală │R CEE-ONU 94 │*11)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│54A. Protecţia pasagerilor în caz de│R (CE) 661/2009│ X │ │ │ X │ │ │ │ │ │ ││coliziune laterală │R CEE-ONU 95 │*12)│ │ │*12)│ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│56A. Vehicule destinate │R (CE) 661/2009│ │ │ │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││transportului de mărfuri periculoase│R CEE-ONU 105 │ │ │ │*13)│*13)│*13)│*13)│*13)│*13)│*13)│├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│57A. Dispozitive antiîmpănare faţă │R (CE) 661/2009│ │ │ │ │ X │ X │ │ │ │ ││(FUPDs) şi instalarea acestora; │R CEE-ONU 93 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││protecţia antiîmpănare faţă (FUP) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│58. Protecţia pietonilor │R (CE) 78/2009 │ X │ │ │ X │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│59. Posibilitatea de reciclare │ 2005/64 │ X │ │ │ X │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│61. Sisteme de aer condiţionat ***) │ 2006/40 │ X │ │ │ X │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │*14)│ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│62. Sistem pe bază de hidrogen │R (CE) 79/2009 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│63. Siguranţă generală │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││ │ │*15)│*15)│*15)│*15)│*15)│*15)│*15)│*15)│*15)│*15)│├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│64. Indicatori de schimbare a │R (CE) 661/2009│ X │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││vitezei (GSI) │R (UE) 65/2012 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│65. Sistem avansat de frânare de │R (CE) 661/2009│ │ X │ X │ │ X │ X │ │ │ │ ││urgenţă (AEBS) │R (UE) 347/2012│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│66. Sistem de avertizare la trecerea│R (CE) 661/2009│ │ X │ X │ │ X │ X │ │ │ │ ││involuntară peste liniile de │R (UE) 351/2012│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││separare a benzilor de circulaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(LDWS) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│67. Componente specifice pentru GPL │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ ││şi instalarea lor pe autovehicule │R CEE-ONU 67 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│68. Sisteme de alarmă ale │R (CE) 661/2009│ X │ │ │ X │ │ │ │ │ │ ││vehiculelor (VAS) │R CEE-ONU 97 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│69. Siguranţa din punct de vedere │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ ││electric │R CEE-ONU 100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│70. Componente specifice pentru gaz │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ ││natural comprimat (GNC) şi │R CEE-ONU 110 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││instalarea lor pe autovehicule │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────────┴───────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ Notă

  Note explicative

  *) Valabilitatea omologărilor CE de tip şi posibilitatea acordării de extinderi la omologările CE de tip acordate în baza directivelor abrogate prin Regulamentul (CE) nr. 661/2009 se conformează prevederilor regulamentului.

  **) La omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz, a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 70/157/CEE, modificată prin Directiva 2007/34/CE.

  La omologarea CE de tip a tipurilor noi de sisteme de evacuare (ca produs de schimb) trebuie respectate prevederile Directivei 70/157/CEE, modificată prin Directiva 2007/34/CE.

  Fără a aduce atingere prevederilor paragrafului anterior, sunt permise în continuare acordarea omologării CE de tip a sistemelor de evacuare (ca produs de schimb), precum şi introducerea pe piaţă, comercializarea şi punerea în exploatare a acestora, în condiţiile în care îndeplinesc prevederile versiunilor precedente ale Directivei 70/157/CEE, cu condiţia ca aceste sisteme de evacuare:

  - să fie destinate vehiculelor deja în uz; şi

  - să fie în conformitate cu cerinţele directivei în vigoare în momentul înregistrării vehiculelor respective.

  Începând cu 1 iulie 2016 se aplică prevederile Regulamentului (UE) nr. 540/2014.

  Directiva 70/157/CEE se abrogă de la 1 iulie 2027. Trimiterile la directiva abrogată se înţeleg ca trimiteri la Regulamentul (UE) nr. 540/2014 şi se citesc în conformitate cu tabelul de corespondenţă din anexa XII la regulament.

  ***) La omologarea naţională sau omologarea CE de tip, după caz, a tipurilor noi de vehicule echipate cu un sistem de climatizare conceput pentru a utiliza gaze cu efect de seră cu fluor al căror potenţial de încălzire globală este mai mare de 150, trebuie respectate prevederile Directivei 2006/40/CE.

  La înmatricularea, înregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi echipate cu un sistem de climatizare conceput pentru a utiliza gaze cu efect de seră cu fluor al căror potenţial de încălzire globală este mai mare de 150, cu excepţia cazului când pierderile anuale de gaze din sistem nu depăşesc 40 g pentru un evaporator cu simplu efect sau 60 g pentru un evaporator cu dublu efect, trebuie respectate prevederile Directivei 2006/40/CE.

  Începând cu 1 ianuarie 2017, la înmatricularea, înregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi echipate cu un sistem de climatizare conceput pentru a utiliza gaze cu efect de seră cu fluor al căror potenţial de încălzire globală este mai mare de 150, trebuie respectate prevederile Directivei 2006/40/CE.

  Începând cu 1 ianuarie 2011, nu se mai admite echiparea ulterioară cu sisteme de climatizare concepute pentru a utiliza gaze cu efect de seră cu fluor al căror potenţial de încălzire este mai mare de 150 a vehiculelor omologate de tip începând cu această dată. Începând cu 1 ianuarie 2017, nu se mai admite echiparea ulterioară cu astfel de sisteme pentru niciun vehicul.

  Sistemele de climatizare care echipează vehiculele omologate începând cu 1 ianuarie 2011 nu vor trebui să conţină gaze cu efect de seră cu fluor al căror potenţial de încălzire este mai mare de 150. Începând cu 1 ianuarie 2017, sistemele de climatizare ale tuturor vehiculelor nu vor mai trebui să conţină gaze cu efect de seră cu fluor al căror potenţial de încălzire globală este mai mare de 150, cu excepţia reumplerii sistemelor de climatizare ce conţin astfel de gaze care au fost montate pe vehicule înainte de această dată.

  Operatorii economici care întreţin sau repară sisteme de climatizare ce conţin gaze cu efect de seră cu fluor nu vor mai reumple aceste sisteme cu astfel de gaze în cazul în care s-a constatat o pierdere anormală de gaze decât după repararea corespunzătoare a sistemului.

  Regulamentul (CE) nr. 706/2007 de stabilire a dispoziţiilor administrative pentru omologarea CE de tip a vehiculelor şi a unui test armonizat pentru măsurarea scurgerilor provenite de la anumite sisteme de climatizare este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică în mod direct.

  X: Act de reglementare aplicabil.
  Notă

  ──────────

  Seria de modificări ale regulamentelor CEE-ONU care se aplică în mod obligatoriu este enumerată în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 661/2009. Seriile de amendamente adoptate ulterior sunt acceptate ca alternativă.

  *1) Pentru vehiculele cu o masă de referinţă de cel mult 2.610 kg. La cererea producătorului, se poate aplica vehiculelor cu o masă de referinţă de cel mult 2.840 kg.

  *3) Este necesară echiparea cu un sistem electronic de control al stabilităţii, în conformitate cu art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 661/2009. Prin urmare, pentru omologarea CE de tip a noilor tipuri de vehicule, precum şi pentru înmatricularea, vânzarea şi punerea în circulaţie a vehiculelor noi, se respectă cerinţele anexei 21 la Regulamentul CEE-ONU nr. 13. Datele de punere în aplicare stabilite la art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 661/2009 se aplică în locul datelor stabilite în Regulamentul CEE-ONU nr. 13.

  *4) Este necesară echiparea cu un sistem electronic de control al stabilităţii, în conformitate cu art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 661/2009. Prin urmare, pentru omologarea CE de tip a noilor tipuri de vehicule, precum şi pentru înmatricularea, vânzarea şi punerea în circulaţie a vehiculelor noi, se respectă cerinţele stabilite în partea A din anexa 9 la Regulamentul CEE-ONU nr. 13-H. Datele de punere în aplicare stabilite la art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 661/2009 se aplică în locul datelor stabilite în Regulamentul CEE-ONU nr. 13-H.

  *4A) Dacă vehiculul este echipat cu un sistem de protecţie, acesta trebuie să îndeplinească cerinţele din Regulamentul CEE-ONU nr. 18.

  *4B) Prezentul regulament se aplică în cazul scaunelor care nu intră sub incidenţa Regulamentului CEE-ONU nr. 80.

  *5) Vehiculele din această categorie trebuie să fie dotate cu dispozitive corespunzătoare pentru degivrarea şi dezaburirea parbrizului.

  *6) Vehiculele din această categorie trebuie să fie dotate cu dispozitive corespunzătoare pentru spălarea şi ştergerea parbrizului.

  *9) Pentru vehicule cu o masă de referinţă mai mare de 2.610 kg care nu sunt omologate (la cererea producătorului şi cu condiţia ca masa lor de referinţă să nu depăşească 2.840 kg) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 715/2007. Pentru alte opţiuni, a se vedea art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 595/2009.

  *9A) Se aplică doar în cazul în care aceste vehicule sunt echipate cu echipament reglementat prin Regulamentul CEE-ONU nr. 64. Este obligatorie echiparea vehiculelor M(1) cu un sistem de monitorizare a presiunii în pneuri, în conformitate cu art. 9 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 661/2009.

  *10) Se aplică numai vehiculelor echipate cu dispozitiv(e) de cuplare.

  *11) Se aplică vehiculelor cu o masă maximă tehnic admisibilă care nu depăşeşte 2,5 tone.

  *12) Se aplică numai vehiculelor la care "punctul de referinţă al planului aşezat (punctul «R»)" al celui mai jos scaun se află la cel mult 700 mm deasupra nivelului solului.

  *13) Se aplică numai în cazul în care producătorul solicită omologarea de tip a vehiculelor destinate transportului de mărfuri periculoase.

  *14) Se aplică numai pentru vehiculele din categoria N1, clasa I, în conformitate cu descrierea din primul tabel de la pct. 5.3.1.4 al anexei I la Directiva 70/220/CEE.

  *15) La cererea producătorului, omologarea de tip poate fi acordată în cadrul acestei rubrici, ca o alternativă la omologările de tip obţinute în cadrul rubricilor 3A, 3B, 4A, 5A, 6A, 6B, 7A, 8A, 9A, 9B, 10A, 12A, 13A, 13B, 14A, 15A, 15B, 16A, 17A, 17B, 18A, 19A, 20A, 21A, 22A, 22B, 22C, 23A, 24A, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F, 26A, 27A, 28A, 29A, 30A, 31A, 32A, 33A, 34A, 35A, 36A, 37A, 38A, 42A, 43A, 44A, 45A, 46A, 46B, 46C, 46D, 46E, 47A, 48A, 49A, 50A, 50B, 51A, 52A, 52B, 53A, 54A, 56A, 57A şi 64 - 70.

  ──────────
  Tabelul 2 - Omologarea naţională de tip a vehiculelor fabricate în serii mici(Se iau în considerare notele explicative menţionate pentru tabelul 1.)*Font 8*┌────────────────────────────────────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐│ │ Act de │ Categoriile de vehicule la care se aplică ││ Obiectul omologării │ reglementare ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤│ │ │M(1)│M(2)│M(3)│N(1)│N(2)│N(3)│O(1)│O(2)│O(3)│O(4)││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│1. Nivel sonor │ 70/157 │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│1A. Nivel sonor │R (UE) 540/2014│ A │ A │ A │ A │ A │ A │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│2A. Emisii (Euro 5 şi 6) - vehicule │R (CE) 715/2007│ A │A+G │ │ A │ A │ │ │ │ │ ││uşoare, cu excepţia întregului set │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││de cerinţe privind OBD şi a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││cerinţelor privind accesul la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││informaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│3A. Prevenirea riscului de incendiu │R (CE) 661/2009│ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B ││(rezervoare cu combustibil lichid) │R CEE-ONU 34 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│3B. Dispozitivele de protecţie │R (CE) 661/2009│ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B ││antiîmpănare spate şi instalarea │R CEE-ONU 58 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││acestora; protecţia antiîmpănare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││spate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│4A. Spaţiu pentru montarea şi │R (CE) 661/2009│ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B ││fixarea plăcilor de înmatriculare │R (UE) 1.003/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││spate │2010 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│5A. Echipamentul de direcţie │R (CE) 661/2009│ C │ C │ C │ C │ C │ C │ C │ C │ C │ C ││ │R CEE-ONU 79 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│6A. Accesul în vehicul şi │R (CE) 661/2009│ C │ C │ C │ C │ C │ C │ │ │ │ ││manevrabilitatea acestuia │R (UE) 130/2012│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│6B. Broaştele uşilor şi elementele │R (CE) 661/2009│ C │ │ │ C │ │ │ │ │ │ ││de susţinere a uşilor │R CEE-ONU 11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│7A. Dispozitivele şi semnalele de │R (CE) 661/2009│ B │ B │ B │ B │ B │ B │ │ │ │ ││avertizare sonoră │R CEE-ONU 28 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│8A. Dispozitivele de vizibilitate │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ ││indirectă şi instalarea acestora │R CEE-ONU 46 │*2) │*2) │*2) │*2) │*2) │*2) │ │ │ │ ││ │ │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ │ │ │ ││ │ │*4) │*4) │*4) │*4) │*4) │*4) │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│9A. Frânarea vehiculelor şi a │R (CE) 661/2009│ │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ A ││remorcilor │R CEE-ONU 13 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│9B. Sistemul de frânare al │R (CE) 661/2009│ A │ │ │ A │ │ │ │ │ │ ││autoturismelor │R CEE-ONU 13-H │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│10A. Compatibilitatea │R (CE) 661/2009│ A │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ A ││electromagnetică │R CEE-ONU 10 │*1) │*1) │*1) │*1) │*1) │*1) │*1) │*1) │*1) │*1) ││ │ │ C │ C │ C │ C │ C │ C │ C │ C │ C │ C ││ │ │*3) │*3) │*3) │*3) │*3) │*3) │*3) │*3) │*3) │*3) │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│12A. Echipamentele interioare ale │R (CE) 661/2009│ C │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││autovehiculelor │R CEE-ONU 21 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│13A. Protecţia autovehiculelor │R (CE) 661/2009│ │ A │ A │ │ A │ A │ │ │ │ ││împotriva utilizării neautorizate │R CEE-ONU 18 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│13B. Protecţia autovehiculelor │R (CE) 661/2009│ A │ │ │ A │ │ │ │ │ │ ││împotriva utilizării neautorizate │R CEE-ONU 116 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│14A. Protecţia conducătorului auto │R (CE) 661/2009│ C │ │ │ C │ │ │ │ │ │ ││împotriva sistemului de direcţie în │R CEE-ONU 12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││cazul unui impact │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│15A. Scaunele, ancorajele lor şi │R (CE) 661/2009│ A │ A │ A │ A │ A │ A │ │ │ │ ││tetierele │R CEE-ONU 17 │*2) │*2) │*2) │*2) │*2) │*2) │ │ │ │ ││ │ │ C │ C │ C │ C │ C │ C │ │ │ │ ││ │ │*4) │*4) │*4) │*4) │*4) │*4) │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│15B. Scaunele vehiculelor de │R (CE) 661/2009│ │ A │ A │ │ │ │ │ │ │ ││pasageri de capacitate mare │R CEE-ONU 80 │ │*2) │*2) │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ C │ C │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │*4) │*4) │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│16A. Proeminenţele exterioare ale │R (CE) 661/2009│ C │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││autovehiculelor │R CEE-ONU 26 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│17A. Accesul în vehicul şi │R (CE) 661/2009│ B │ B │ B │ B │ B │ B │ │ │ │ ││manevrabilitatea acestuia │R (UE) 130/2012│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│17B. Vitezometrul, inclusiv │R (CE) 661/2009│ B │ B │ B │ B │ B │ B │ │ │ │ ││instalarea acestuia │R CEE-ONU 39 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│18A. Plăcuţa producătorului │R (CE) 661/2009│ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B ││regulamentară şi numărul de │R (UE) 19/2011 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││identificare al vehiculului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│19A. Punctele de ancorare a │R (CE) 661/2009│ B │ B │ B │ B │ B │ B │ │ │ │ ││centurilor de siguranţă, sistemele │R CEE-ONU 14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││de ancorare ISOFIX şi punctele de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ancorare superioare ISOFIX │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│20A. Instalarea dispozitivelor de │R (CE) 661/2009│ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B ││iluminat şi de semnalizare luminoasă│R CEE-ONU 48 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pe vehicule │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│21A. Dispozitivele │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││retroreflectorizante pentru │R CEE-ONU 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││autovehicule şi remorcile acestora │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│22A. Lămpi de poziţie faţă şi spate,│R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││lămpi de stop şi lămpi de gabarit │R CEE-ONU 7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pentru autovehicule şi remorcile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││acestora │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│22B. Lămpi pentru circulaţie diurnă │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ ││pentru autovehicule │R CEE-ONU 87 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│22C. Lămpi de poziţie laterale │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││pentru autovehicule şi remorcile │R CEE-ONU 91 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││acestora │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│23A. Lămpi de semnalizare a │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││direcţiei pentru autovehicule şi │R CEE-ONU 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pentru remorcile acestora │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│24A. Dispozitivele de iluminare a │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││plăcuţei de înmatriculare spate a │R CEE-ONU 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││autovehiculelor şi a remorcilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││acestora │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│25A. Faruri etanşe (sealed beam) │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ ││pentru autovehicule care emit un │R CEE-ONU 31 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││fascicul de întâlnire asimetric │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││european sau un fascicul de drum │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││sau ambele fascicule │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│25B. Lămpi cu incandescenţă │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││destinate utilizării în blocuri │R CEE-ONU 37 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││optice omologate pentru autovehicule│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││şi remorcile acestora │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│25C. Faruri pentru autovehicule │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ ││prevăzute cu surse luminoase cu │R CEE-ONU 98 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││descărcare în gaz │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│25D. Surse luminoase cu descărcare │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ ││în gaz destinate utilizării în │R CEE-ONU 99 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││blocuri optice omologate cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││descărcare în gaz pentru autovehicul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│25E. Faruri pentru autovehicule care│R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ ││emit o lumină de întâlnire │R CEE-ONU 112 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││asimetrică sau o lumină de drum sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ambele şi care sunt echipate cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││lămpi cu incandescenţă şi/sau module│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││LED │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│25F. Sisteme de iluminare faţă │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ ││adaptive (AFS) pentru autovehicule │R CEE-ONU 123 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│26A. Lămpi de ceaţă faţă pentru │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ ││autovehicule │R CEE-ONU 19 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│27A. Dispozitive de remorcare │R (CE) 661/2009│ C │ C │ C │ C │ C │ C │ │ │ │ ││ │R (UE) 1.005/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │2010 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│28A. Lămpi de ceaţă spate pentru │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││autovehicule şi remorcile acestora │R CEE-ONU 38 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│29A. Lămpi de mers înapoi pentru │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││autovehicule şi remorcile acestora │R CEE-ONU 23 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│30A. Lămpi de staţionare pentru │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ ││autovehicule │R CEE-ONU 77 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│31A. Centurile de siguranţă, │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ ││sistemele de fixare, sistemele de │R CEE-ONU 16 │*2) │*2) │*2) │*2) │*2) │*2) │ │ │ │ ││fixare a scaunelor pentru copii şi │ │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ │ │ │ ││sistemele ISOFIX de fixare a │ │*4) │*4) │*4) │*4) │*4) │*4) │ │ │ │ ││scaunelor pentru copii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│32A. Câmpul de vizibilitate spre │R (CE) 661/2009│ A │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││înainte al conducătorului │R CEE-ONU 125 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││autovehiculului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│33A. Amplasarea şi identificarea │R (CE) 661/2009│ B │ B │ B │ B │ B │ B │ │ │ │ ││comenzilor manuale, a lămpilor- │R CEE-ONU 121 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││martor şi a indicatoarelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│34A. Dispozitive de degivrare şi de │R (CE) 661/2009│ C │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││dezaburire a parbrizului │R (UE) 672/2010│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│35A. Ştergătoare/ spălătoare de │R (CE) 661/2009│ C │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││parbriz │R (UE) 1008/201│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ C │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│36A. Sisteme de încălzire │R (CE) 661/2009│ A │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ A ││ │R CEE-ONU 122 │*2) │*2) │*2) │*2) │*2) │*2) │*2) │*2) │*2) │*2) ││ │ │ C │ C │ C │ C │ C │ C │ C │ C │ C │ C ││ │ │*4) │*4) │*4) │*4) │*4) │*4) │*4) │*4) │*4) │*4) │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│37A. Apărători roţi │R (CE) 661/2009│ B │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │R (UE) 1009/201│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│38A. Tetiere încorporate sau │R (CE) 661/2009│ C │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││neîncorporate în scaunele │R CEE-ONU 25 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││vehiculelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│41A. Emisii vehicule grele │R (CE) 595/2009│ A │ A │ A │ A │ A │ A │ │ │ │ ││(Euro VI), cu excepţia întregului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││set de cerinţe privind OBD şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││accesul la informaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│42A. Protecţia laterală a │R (CE) 661/2009│ │ │ │ │ A │ A │ │ │ A │ A ││vehiculelor destinate transportului │R CEE-ONU 73 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││de bunuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│43A. Dispozitive antistropire │R (CE) 661/2009│ │ │ │ │ A │ A │ A │ A │ A │ A ││ │R (UE) 109/2011│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│44A. Mase şi dimensiuni │R (CE) 661/2009│ A │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │R (UE) 1230/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │2012 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│45A. Materiale pentru geamuri din │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││sticlă securizată şi instalarea lor │R CEE-ONU 43 │*2) │*2) │*2) │*2) │*2) │*2) │*2) │*2) │*2) │*2) ││pe vehicule │ │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B ││ │ │*4) │*4) │*4) │*4) │*4) │*4) │*4) │*4) │*4) │*4) │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│46A. Instalarea pneurilor │R (CE) 661/2009│ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ B ││ │R (UE) 458/2011│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│46B. Pneuri pentru autovehicule şi │R (CE) 661/2009│ X │ │ │ X │ │ │ X │ X │ │ ││remorcile acestora (clasa C1) │R CEE-ONU 30 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│46C. Pneuri pentru vehicule │R (CE) 661/2009│ │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ X │ X ││utilitare şi remorcile acestora │R CEE-ONU 54 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(clasele C2 şi C3) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│46D. Emisiile sonore generate de │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││rularea pneurilor, aderenţa pe │R CEE-ONU 117 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││suprafeţe umede şi rezistenţa la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││rulare (clasele C1, C2 şi C3) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│46E. Piesă de rezervă pentru │R (CE) 661/2009│ X │ │ │ X │ │ │ │ │ │ ││utilizare temporară, pneuri/sistem │R CEE-ONU 64 │*#) │ │ │*#) │ │ │ │ │ │ ││cu posibilitate de rulare pe jantă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││şi sistem de monitorizare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││presiunii în pneuri (TPMS) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│47A. Limitarea vitezei vehiculelor │R (CE) 661/2009│ │ A │ A │ │ A │ A │ │ │ │ ││ │R CEE-ONU 89 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│48A. Mase şi dimensiuni │R (CE) 661/2009│ │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ A ││ │R (UE) 1230/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │2012 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│49A. Vehicule utilitare în ceea ce │R (CE) 661/2009│ │ │ │ A │ A │ A │ │ │ │ ││priveşte proeminenţele lor │R CEE-ONU 61 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││exterioare situate în partea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││frontală a panoului posterior al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││cabinei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│50A. Dispozitive mecanice de cuplare│R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X ││a ansamblurilor de vehicule │R CEE-ONU 55 │*2) │*2) │*2) │*2) │*2) │*2) │*2) │*2) │*2) │*2) ││ │ │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ A ││ │ │*4) │*4) │*4) │*4) │*4) │*4) │*4) │*4) │*4) │*4) │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│50B. Dispozitivul de cuplare strânsă│R (CE) 661/2009│ │ │ │ │ X │ X │ │ │ X │ X ││(CCD); montarea unui tip omologat de│R CEE-ONU 102 │ │ │ │ │*2) │*2) │ │ │*2) │*2) ││CCD │ │ │ │ │ │ A │ A │ │ │ A │ A ││ │ │ │ │ │ │*4) │*4) │ │ │*4) │*4) │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│51A. Comportarea la foc a │R (CE) 661/2009│ │ │ B │ │ │ │ │ │ │ ││materialelor utilizate la amenajarea│R CEE-ONU 118 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││interioarelor anumitor categorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││autovehicule │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│52A. Vehicule din categoriile M(2) │R (CE) 661/2009│ │ A │ A │ │ │ │ │ │ │ ││şi M(3) │R CEE-ONU 107 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│52B. Rezistenţa suprastructurii │R (CE) 661/2009│ │ A │ A │ │ │ │ │ │ │ ││vehiculelor de pasageri de │R CEE-ONU 66 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││capacitate mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│53A. Protecţia pasagerilor în caz de│R (CE) 661/2009│ NA │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││coliziune frontală │R CEE-ONU 94 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│54A. Protecţia pasagerilor în caz de│R (CE) 661/2009│ NA │ │ │ NA │ │ │ │ │ │ ││coliziune laterală │R CEE-ONU 95 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│56A. Vehicule destinate │R (CE) 661/2009│ │ │ │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ A ││transportului de mărfuri periculoase│R CEE-ONU 105 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│57A. Dispozitive antiîmpănare faţă │R (CE) 661/2009│ │ │ │ │ A │ A │ │ │ │ ││(FUPDS) şi instalarea acestora; │R CEE-ONU 93 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││protecţia antiîmpănare faţă (FUP) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│58. Protecţia pietonilor │R (CE) 78/2009 │NA*)│ │ │NA*)│ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│59. Posibilitatea de reciclare │ 2005/64 │ NA │ │ │ NA │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│61. Sisteme de aer condiţionat │ 2006/40 │ NA │ │ │ NA │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│62. Sistem pe bază de hidrogen │R (CE) 79/2009 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│63. Siguranţă generală │R (CE) 661/2009│ PA │ PA │ PA │ PA │ PA │ PA │ PA │ PA │ PA │ PA │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│64. Indicatori de schimbare a │R (CE) 661/2009│X*#)│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││vitezei (GSI) │R (UE) 65/2012 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│65. Sistem avansat de frânare de │R (CE) 661/2009│ │X*#)│X*#)│ │X*#)│X*#)│ │ │ │ ││urgenţă (AEBS) │R (UE) 347/2012│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│66. Sistem de avertizare la trecerea│R (CE) 661/2009│ │X*#)│X*#)│ │X*#)│X*#)│ │ │ │ ││involuntară peste liniile de │R (UE) 351/2012│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││separare a benzilor de circulaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(LDWS) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│67. Componente specifice pentru GPL │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ ││şi instalarea lor pe autovehicule │R CEE-ONU 67 │*2) │*2) │*2) │*2) │*2) │*2) │ │ │ │ ││ │ │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ │ │ │ ││ │ │*4) │*4) │*4) │*4) │*4) │*4) │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│68. Sisteme de alarmă ale │R (CE) 661/2009│ X │ │ │ X │ │ │ │ │ │ ││vehiculelor (VAS) │R CEE-ONU 97 │*2) │ │ │*2) │ │ │ │ │ │ ││ │ │ A │ │ │ A │ │ │ │ │ │ ││ │ │*4) │ │ │*4) │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│69. Siguranţa din punct de vedere │R (CE) 661/2009│ B │ B │ B │ B │ B │ B │ │ │ │ ││electric │R CEE-ONU 100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│70. Componente specifice pentru gaz │R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ │ │ │ ││natural comprimat (GNC) şi │R CEE-ONU 110 │*2) │*2) │*2) │*2) │*2) │*2) │ │ │ │ ││instalarea lor pe autovehicule │ │ A │ A │ A │ A │ A │ A │ │ │ │ ││ │ │*4) │*4) │*4) │*4) │*4) │*4) │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤│RO1. Protecţia ocupanţilor │ - │ │ │ │ B │ B │ B │ │ │ │ ││autovehiculelor contra deplasării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││mărfurilor (încărcăturii) **) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────────┴───────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ Notă

  ──────────

  Note explicative:

  *) Orice sistem de protecţie frontală furnizat odată cu vehiculul trebuie să respecte prevederile Regulamentului (CE) 78/2009, să fie prevăzut cu un număr de omologare de tip şi să fie marcat în consecinţă.

  **) Această cerinţă se aplică numai la omologarea vehiculelor din categoria N(1), N(2) sau N(3) provenite din modificarea vehiculelor din categoria M(1), M(2) sau M(3).

  În principiu, compartimentul (compartimentele) în care se găsesc toate locurile este (sunt) complet separat(e) de suprafaţa pentru încărcătură. Prin derogare de la această cerinţă, se pot transporta persoane şi mărfuri în acelaşi compartiment cu condiţia ca suprafaţa pentru încărcătură să fie echipată cu elemente de protecţie concepute să protejeze persoanele transportate împotriva deplasării încărcăturii în timpul mersului, inclusiv în caz de frânare bruscă şi de viraje.

  Elementele de protecţie (sistemele despărţitoare) trebuie concepute în conformitate cu dispoziţiile din secţiunile 3.2 şi 4.1 ale standardului ISO 27956: 2009 "Vehicule rutiere - Protecţia încărcăturii în autoutilitare - Cerinţe şi metode de testare".

  *1) Subansamblu electronic.

  *2) Componentă.

  *3) Vehicul.

  *4) Cerinţe de instalare.

  X: Trebuie eliberat un certificat de omologare de tip; trebuie asigurată conformitatea producţiei.

  A: Nu sunt permise alte excepţii în afara celor menţionate în actul de reglementare. Certificatul de omologare de tip şi marca de omologare de tip nu sunt necesare. Rapoartele asupra încercărilor trebuie întocmite de un serviciu tehnic notificat.

  B: Trebuie îndeplinite cerinţele tehnice ale actului de reglementare. Încercările prevăzute de actul de reglementare trebuie efectuate în totalitate; sub rezerva acordului autorităţii de omologare, acestea pot fi întreprinse chiar de producător; acestuia i se poate permite să emită raportul tehnic; nu este nevoie de emiterea unui certificat de omologare de tip şi nu este necesară o omologare de tip.

  C: Producătorul trebuie să demonstreze autorităţii de omologare că cerinţele esenţiale ale actului de reglementare sunt îndeplinite.

  G: Cerinţe corespunzătoare cu categoria vehiculului de bază/incomplet (al cărui şasiu a fost utilizat la construcţia vehiculului). În cazul vehiculelor incomplete/completate, se acceptă îndeplinirea cerinţelor pentru vehiculele categoriei N corespunzătoare (pe baza masei maxime).

  NA: Nu se aplică acest act de reglementare (nu există niciun fel de cerinţe).

  PA: Acest regulament este aplicabil parţial. Prevederile acestuia se aplică întocmai, cu excepţia celor referitoare la echiparea cu sisteme electronice de control al stabilităţii (ESC), sisteme de monitorizare a presiunii din pneuri (TPMS), indicatori de schimbare a vitezei (GSI), sisteme de avertizare la trecerea involuntară peste liniile de separare a benzilor de circulaţie (LDWS) şi sisteme avansate de frânare de urgenţă (AEBS), în cazul cărora cerinţele respective se aplică în conformitate cu tabelul de la nota #).

  *#) Date de aplicare pentru ESC, GSI, TPMS, LDWS şi AEBS.

  ──────────
  ┌──────┬─────────────────────────────────┬────────────────┬───────────────────┐│Sistem│ Categorie vehicul │Omologare de tip│Prima înmatriculare││ │ │ (tipuri noi) │ (tipuri vechi) │├──────┼─────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤│ESC │M(1), N(1) │ 01.11.2014 │ 01.11.2015 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤│ │M(2) │ 01.11.2015 │ 01.11.2016 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤│ │M(3) < (Clasa III) │ 01.11.2015 │ 01.11.2016 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤│ │M(3) < 16 tone (transmisie │ │ ││ │pneumatică) │ 01.11.2015 │ 01.11.2016 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤│ │M(3) < (Clasele II şi B) │ │ ││ │(transmisie hidraulică) │ 01.11.2015 │ 01.11.2016 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤│ │M(3) < (Clasa III) (transmisie │ │ ││ │hidraulică) │ 01.11.2015 │ 01.11.2016 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤│ │M(3) < (Clasa III) (control de │ │ ││ │transmisie pneumatică şi │ │ ││ │transmisie de energie hidraulică)│ 11.07.2016 │ 11.07.2017 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤│ │M(3) < (Clasa II) (control de │ │ ││ │transmisie pneumatică şi │ │ ││ │transmisie de energie hidraulică)│ 11.07.2016 │ 11.07.2017 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤│ │M(3) < (altele decât cele mai sus│ │ ││ │menţionate) │ 01.11.2015 │ 01.11.2016 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤│ │N(2) < (transmisie hidraulică) │ 01.11.2015 │ 01.11.2016 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤│ │N(2) < (control de transmisie │ │ ││ │pneumatică şi transmisie de │ │ ││ │energie hidraulică) │ 11.07.2016 │ 11.07.2017 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤│ │N(2) < (altele decât cele mai sus│ │ ││ │menţionate) │ 01.11.2015 │ 01.11.2016 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤│ │N(3) < (autotractoare cu 2 axe │ │ ││ │pentru semiremorci) │ 01.11.2015 │ 01.11.2016 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤│ │N(3) < [autotractoare cu 2 axe │ │ ││ │pentru semiremorci cu control de │ │ ││ │transmisie pneumatică (ABS)] │ 01.11.2015 │ 01.11.2016 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤│ │N(3) < [3 axe cu control de │ │ ││ │transmisie electrică (EBS)] │ 01.11.2015 │ 01.11.2016 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤│ │N(3) < [2 şi 3 axe cu control de │ │ ││ │transmisie pneumatică (ABS)] │ 01.11.2015 │ 01.11.2016 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤│ │N(3) < (altele decât cele mai sus│ │ ││ │menţionate) │ 01.11.2015 │ 01.11.2016 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤│ │O(3) < (sarcină de ax combinată │ │ ││ │între 3,5 şi 7,5 tone) │ 01.11.2015 │ 01.11.2016 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤│ │O(3) < (altele decât cele mai sus│ │ ││ │menţionate) │ 01.11.2015 │ 01.11.2016 ││ ├─────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤│ │O(4) │ 01.11.2015 │ 01.11.2016 │├──────┼─────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤│TPMS │M(1) │ 01.11.2015 │ 01.11.2016 │├──────┼─────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤│GSI │M(1) │ 01.11.2015 │ 01.11.2016 │├──────┼─────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤│LDWS │M(2), M(3), N(2), N(3) │ 01.11.2015 │ 01.11.2016 │├──────┼─────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────────┤│AEBS │M(2), M(3), N(2), N(3) │ 01.11.2015 │ 01.11.2016 │└──────┴─────────────────────────────────┴────────────────┴───────────────────┘Datele respective se aplică pentru vehiculele de bază, incomplete, complete sau completate, după caz.Totuşi, dacă un vehiculul este echipat cu unul sau mai multe dintre sistemele respective înainte de datele prevăzute în tabel, aceste sisteme trebuie să îndeplinească cerinţele aplicabile din legislaţia UE sau CEE-ONU.Pentru aceste sisteme nu se aplică procedura de sfârşit de serie.Tabelul 3 - Lista regulamentelor CEE-ONU recunoscute ca alternative la directivele sau regulamentele (CE)/(UE) menţionate în tabelele 1 şi 2Atunci când se face trimitere la o directivă individuală CEE/CE sau la un regulament individual (CE)/(UE) în tabelele 1 şi 2, o omologare făcută în baza următoarelor regulamente CEE-ONU, la care Comunitatea a aderat în calitate de parte contractantă la "Acordul de la Geneva din 1958 revizuit" al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite, în temeiul Deciziei 97/836/CE a Consiliului, sau în baza deciziilor ulterioare ale Consiliului, în conformitate cu art. 3 alin. (3) din decizia menţionată, se consideră echivalentă cu o omologare CE de tip acordată în temeiul respectivei directive individuale CEE/CE sau regulament individual (CE)/(UE).De asemenea, se consideră echivalentă orice modificare ulterioară a regulamentelor CEE-ONU enumerate mai jos.┌────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬─────────────┐│ Obiectul omologării │ Regulament │ Seria de ││ │CEE-ONU de bază│ amendamente │├────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤│ 1. Nivelul de zgomot admis │ 51 │ 02 │├────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤│ 1. Amortizor de zgomot de schimb │ 59 │ 00 │├────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤│ 58. Protecţia pietonilor │ 127 │ 00 │├────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤│ 58. Frânare (asistenţă la frânare) │ 13-H │00(suplimen- ││ │ │tul 9 şi ││ │ │suplimentele ││ │ │ulterioare │└────────────────────────────────────────────────┴───────────────┴─────────────┘-------