ACORD din 2 octombrie 2014între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră
EMITENT
  • ACT INTERNAŢIONAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2015    Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei, denumite în continuare părţi contractante,având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1.931/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a normelor referitoare la micul trafic de frontieră la frontierele terestre externe ale statelor membre şi de modificare a dispoziţiilor Convenţiei Schengen,având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1.932/2006 al Consiliului din 21 decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor externe şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sunt exoneraţi de această obligaţie,dorind să dezvolte în continuare colaborarea bilaterală conform prevederilor Tratatului cu privire la relaţiile de bună vecinătate şi cooperare între România şi Ucraina, semnat la Constanţa la 2 iunie 1997,având în vedere faptul că este în interesul Uniunii Europene să se asigure că frontierele cu vecinii săi nu constituie o barieră în calea comerţului, a schimburilor sociale şi culturale sau în calea cooperării regionale şi că Uniunea Europeană ia în considerare introducerea regimului de călătorii fără vize pentru cetăţenii Ucrainei,dorind să dezvolte relaţiile de natură strategică şi să consolideze cooperarea româno-ucraineană în toate domeniile,în vederea introducerii unor facilităţi mutuale la frontieră pentru rezidenţii din zona de frontieră,au convenit asupra următoarelor:  +  Articolul 1 (1) Prezentul acord reglementează regimul juridic privind micul trafic la frontiera comună a statelor părţilor contractante. (2) În sensul prezentului acord, următorii termeni sunt definiţi astfel: a) mic trafic de frontieră - trecerea frecventă a frontierei de stat comune terestre de către rezidenţii în zona de frontieră a statului unei părţi contractante care intenţionează să rămână în zona de frontieră a statului celeilalte părţi contractante, în special din motive de ordin social, cultural, familial sau economic, care, conform legislaţiei naţionale a statului celeilalte părţi contractante, nu reprezintă o activitate lucrativă remunerată, pentru o perioadă care să nu depăşească limitele stabilite prin prezentul acord; b) zona de frontieră - teritoriul unităţilor administrative ale statelor părţilor contractante menţionate în anexa nr. 1 a prezentului acord, situat la o distanţă care nu depăşeşte 30 km faţă de frontiera comună; dacă o parte a unei astfel de unităţi administrative este situată la o distanţă între 30 şi 50 km de frontieră, aceasta este considerată ca făcând parte din zona de frontieră; c) permisul de mic trafic de frontieră (denumit în continuare permis) - documentul care dă dreptul rezidenţilor în zona de frontieră să treacă frontiera comună a statelor părţilor contractante în regim de mic trafic de frontieră, în limitele stabilite de prezentul acord; d) rezidenţi în zona de frontieră - persoanele care locuiesc în mod legal, de cel puţin 3 ani, în zona de frontieră a statelor părţilor contractante; prevederile prezentului acord se aplică şi celuilalt soţ şi copiilor lor minori sau majori aflaţi în întreţinere (inclusiv adoptaţi), chiar dacă aceştia locuiesc în mod legal de mai puţin de 3 ani în zona de frontieră.  +  Articolul 2 (1) Rezidenţii în zona de frontieră pot trece frontiera de stat comună în conformitate cu regimul micului trafic de frontieră în următoarele condiţii: a) sunt în posesia permisului de mic trafic de frontieră şi a paşaportului valabil sau, după caz, a documentului de călătorie al minorului; b) nu sunt consideraţi a reprezenta o ameninţare pentru ordinea publică, siguranţa naţională, sănătatea publică sau relaţiile internaţionale ale statelor părţilor contractante ori ale oricăruia dintre statele membre ale Uniunii Europene; c) nu fac obiectul unei expulzări sau interdicţii ori împotriva lor nu au fost introduse alerte în bazele de date ale statelor părţilor contractante, cu scopul de a le fi refuzată intrarea. (2) Autorităţile de frontieră ale statelor părţilor contractante efectuează controale la intrare şi la ieşire asupra rezidenţilor în zona de frontieră, pentru a se asigura că aceştia îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1). (3) Pe permisele de mic trafic de frontieră eliberate potrivit regimului micului trafic de frontieră nu se aplică ştampile de intrare sau de ieşire.  +  Articolul 3Permisul eliberat de către autorităţile competente ale statului unei părţi contractante îndreptăţeşte titularul acestuia să treacă frontiera comună a statelor părţilor contractante şi să rămână în zona de frontieră a celuilalt stat pentru o perioadă care nu poate depăşi 90 (nouăzeci) de zile de la data fiecărei treceri a frontierei, indiferent de frecvenţa acestor treceri.  +  Articolul 4 (1) Permisul de mic trafic de frontieră conţine: a) titlul "Permis de mic trafic de frontieră" în limbile română şi ucraineană şi numărul acestuia; b) fotografia titularului permisului de mic trafic de frontieră; c) numele, prenumele, data şi locul naşterii, sexul, cetăţenia şi domiciliul titularului permisului de mic trafic de frontieră; d) autoritatea care a eliberat permisul de mic trafic de frontieră, data şi locul eliberării, perioada de valabilitate şi, după caz, semnătura şi ştampila autorităţii emitente; e) zona de frontieră în care titularul permisului de mic trafic de frontieră este autorizat să circule; f) seria şi numărul paşaportului titularului sau, după caz, a documentului de călătorie al minorului; g) menţiunea că titularul permisului nu este autorizat să se deplaseze în afara zonei de frontieră şi că orice abuz va fi sancţionat conform prevederilor art. 9 al prezentului acord. (2) În cazul în care nu sunt titulari de paşapoarte individuale, datele personale de identificare ale minorilor rezidenţi în zona de frontieră pot fi înscrise în paşaportul unuia dintre părinţi, în conformitate cu dispoziţiile în materie ale legislaţiei naţionale aplicabile. (3) Permisul de mic trafic de frontieră conţine elementele de securitate şi specificaţiile tehnice prevăzute de reglementările în vigoare ale statelor părţilor contractante.  +  Articolul 5 (1) Rezidenţilor în zona de frontieră le poate fi eliberat permisul de mic trafic de frontieră cu valabilitate de la 2 la 5 ani, fără a putea depăşi perioada de valabilitate a paşaportului titularului sau, după caz, a documentului de călătorie al minorului, în următoarele condiţii: a) sunt în posesia unui paşaport valabil sau, după caz, a unui document de călătorie valabil al minorului; b) prezintă documente care atestă că locuiesc în mod legal, de cel puţin 3 ani, în zona de frontieră şi că există motive întemeiate pentru trecerea frecventă a frontierei de stat comune, în temeiul regimului privind micul trafic de frontieră, conform prevederilor anexei nr. 2 a prezentului acord; c) nu reprezintă o ameninţare pentru ordinea publică, siguranţa naţională, sănătatea publică sau relaţiile internaţionale ale statelor părţilor contractante sau ale oricăruia dintre statele membre ale Uniunii Europene; d) nu fac obiectul unei expulzări sau interdicţii ori împotriva lor nu au fost introduse alerte în bazele de date ale statelor părţilor contractante, cu scopul de a le fi refuzată intrarea. (2) Pentru eliberarea permiselor de mic trafic de frontieră nu se percep taxe. (3) Autorităţile competente ale statelor părţilor contractante eliberează permisul de mic trafic de frontieră în cel mai scurt timp, de regulă în 30 (treizeci) de zile calendaristice, fără a putea depăşi un termen de 60 (şaizeci) de zile calendaristice de la data primirii cererii cu toate documentele justificative necesare. (4) Procedura de eliberare a permiselor de mic trafic de frontieră, precum şi regulile privind păstrarea şi prelucrarea datelor colectate în cursul eliberării permiselor de mic trafic de frontieră vor fi stabilite de către autorităţile competente ale statelor părţilor contractante, în conformitate cu legislaţia lor naţională. (5) Autorităţile competente ale statelor părţilor contractante desemnate să primească cererile şi să elibereze permisele de mic trafic de frontieră sunt menţionate în anexa nr. 3 a prezentului acord. (6) Pentru asigurarea implementării corespunzătoare a acordului, fiecare parte contractantă va deschide, pe bază de reciprocitate, un nou oficiu/birou consular pe teritoriul celeilalte părţi contractante. Locaţia precisă a fiecărui oficiu/birou consular va fi comunicată celeilalte părţi prin canale diplomatice. (7) părţile contractante fac schimb de specimene ale permiselor de mic trafic de frontieră cu 30 (treizeci) de zile înainte de introducerea acestora în circulaţie. În cazul introducerii unor noi specimene sau a modificării acestora, părţile contractante se notifică reciproc, imediat, pe cale diplomatică, şi pun la dispoziţie noile specimene ale permiselor de mic trafic de frontieră.  +  Articolul 6 (1) Trecerea frontierei de stat comune de către rezidenţii în zona de frontieră în regim de mic trafic de frontieră se face prin punctele de trecere a frontierei deschise traficului internaţional, precum şi prin punctele speciale deschise pentru micul trafic de frontieră. (2) Trecerea frontierei de stat comune în condiţiile alin. (1) se realizează în conformitate cu programul de lucru convenit de către autorităţile de frontieră ale statelor părţilor contractante. (3) În situaţii excepţionale, autorităţile de frontieră ale statelor părţilor contractante pot stabili ca trecerea frontierei de stat comune în regim de mic trafic să se desfăşoare şi prin alte locuri decât cele stabilite în acest sens sau în alte intervale orare. (4) Înfiinţarea unor noi puncte de mic trafic de frontieră, deschiderea şi închiderea acestora şi, de asemenea, limitarea temporară a circulaţiei prin aceste puncte se realizează cu respectarea legislaţiilor naţionale ale statelor părţilor contractante.  +  Articolul 7 (1) Rezidenţii în zona de frontieră, care trec frontiera de stat comună în regim de mic trafic de frontieră, se supun controlului de frontieră în conformitate cu legislaţia naţională a statului fiecărei părţi contractante. (2) Autorităţile competente ale statului fiecărei părţi contractante au dreptul să refuze intrarea sau să reducă termenul de şedere pe teritoriul statului lor a rezidenţilor în zona de frontieră a statului celeilalte părţi contractante, care trec frontiera de stat comună în regim de mic trafic de frontieră, în conformitate cu legislaţia naţională a statului fiecăreia dintre părţile contractante. Persoana respectivă va fi informată despre decizia adoptată.  +  Articolul 8 (1) Pierderea, deteriorarea sau furtul permisului de mic trafic de frontieră pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante trebuie să fie declarate fără întârziere de către titular la autoritatea de frontieră care a efectuat controlul la intrare. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), autoritatea de frontieră eliberează un certificat din care să rezulte că frontiera de stat comună a fost trecută pe baza unui permis de mic trafic de frontieră valabil. Părţile contractante recunosc de comun acord că un asemenea certificat este un document care dă dreptul titularului său să treacă neîntârziat frontiera de stat comună pentru a se reîntoarce pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante. (3) În cazul găsirii documentelor furate/pierdute, acestea vor fi înaintate, cât mai curând posibil, autorităţii emitente.  +  Articolul 9 (1) Pe durata şederii pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante în cadrul regimului micului trafic de frontieră, rezidenţii în zona de frontieră sunt obligaţi să respecte legislaţia statului respectiv. (2) Încălcarea dispoziţiilor în vigoare care reglementează regimul micului trafic de frontieră se sancţionează în conformitate cu prevederile legislaţiilor statelor părţilor contractante. (3) Rezidenţii în zona de frontieră care încalcă regimul micului trafic de frontieră stabilit prin prezentul acord şi faţă de care s-a luat hotărârea îndepărtării de pe teritoriul statului respectiv vor fi readmişi pe teritoriul statului părţii contractante în care locuiesc legal, în conformitate cu procedura prevăzută de legislaţia naţională a statelor părţilor contractante.  +  Articolul 10Nicio prevedere a prezentului acord nu aduce atingere în vreun fel drepturilor dobândite şi obligaţiilor asumate de oricare dintre statele părţilor contractante, decurgând din alte instrumente juridice internaţionale la care acestea sunt parte.  +  Articolul 11Eventualele diferende în legătură cu interpretarea sau aplicarea prezentului acord se soluţionează prin consultări de către autorităţile competente ale statelor părţilor contractante sau pe cale diplomatică.  +  Articolul 12Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul acord.  +  Articolul 13 (1) Prezentul acord se încheie pentru o durată nedeterminată şi intră în vigoare în a 30-a (treizecea) zi de la data primirii ultimei notificări prin care părţile contractante îşi comunică reciproc îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea sa în vigoare. (2) Oricare dintre părţile contractante poate denunţa prezentul acord printr-o notificare scrisă transmisă celeilalte părţi contractante pe cale diplomatică. Denunţarea produce efecte în a 30-a (treizecea) zi de la data primirii unei astfel de notificări de către cealaltă parte contractantă. (3) Oricare dintre părţile contractante poate suspenda aplicarea prezentului acord sau numai a unor prevederi ale acestuia, din motive legate de protecţia siguranţei naţionale, apărarea ordinii publice sau ocrotirea sănătăţii publice, printr-o notificare scrisă transmisă celeilalte părţi contractante pe cale diplomatică. Suspendarea produce efecte în a 30-a (treizecea) zi de la data primirii unei astfel de notificări de către cealaltă parte contractantă. (4) Părţile contractante pot conveni de comun acord eventuale modificări sau completări ale prezentului acord, care vor intra în vigoare conform procedurii prevăzute la alineatul (1).Semnat la Kiev la 2 octombrie 2014, în două exemplare originale, în limbile română, ucraineană şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenţe de interpretare, prevalează textul în limba engleză.Pentru Guvernul României,Victor-Viorel Ponta,prim-ministruPentru Cabinetul de Miniştri al Ucrainei,Arsenie Iaţeniuk,prim-ministru  +  Anexa 1Unităţile administrativ-teritoriale cuprinse în zona de frontierăPe teritoriul României*Font 9*┌────┬───────────────────────────┬────────────────────────┬──────────┬───────────────────┐│Nr. │ Unitatea administrativ- │ Localitatea │ Tipul │ Judeţul ││crt.│teritorială (comuna/oraşul)│ │ │ │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 1 │Maieru │Anieş │Sat │Bistriţa-Năsăud ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Maieru │Sat │Bistriţa-Năsăud │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 2 │Rodna │Rodna │Sat │Bistriţa-Năsăud ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Valea Vinului │Sat │Bistriţa-Năsăud │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 3 │Romuli │Dealu Ştefăniţei │Sat │Bistriţa-Năsăud ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Romuli │Sat │Bistriţa-Năsăud │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 4 │Sângeorz-Băi │Cormaia │Oraş │Bistriţa-Năsăud ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Sângeorz-Băi │Oraş │Bistriţa-Năsăud ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Valea Borcutului │Oraş │Bistriţa-Năsăud │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 5 │Şanţ │Şanţ │Sat │Bistriţa-Năsăud ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Valea Mare │Sat │Bistriţa-Năsăud │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 6 │Adăşeni │Adăşeni │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Zoiţani │Sat │Botoşani │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 7 │Avrămeni │Aurel Vlaicu │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Avrămeni │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Dimitrie Cantemir │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Ichimeni │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Panaitoaia │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Timuş │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Tudor Vladimirescu │Sat │Botoşani │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 8 │Brăeşti │Brăeşti │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Poiana │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Popeni │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Vâlcelele │Sat │Botoşani │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 9 │Broscăuţi │Broscăuţi │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Slobozia │Sat │Botoşani │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 10 │Bucecea │Bohoghina │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Bucecea │Oraş │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Călineşti │Oraş │Botoşani │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 11 │Cândeşti │Cândeşti │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Călineşti │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Talpa │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Viţcani │Sat │Botoşani │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 12 │Conceşti │Conceşti │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Movileni │Sat │Botoşani │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 13 │Cordăreni │Cordăreni │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Griviţa │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Slobozia │Sat │Botoşani │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 14 │Corlăteni │Carasa │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Corlăteni │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Podeni │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Vlădeni │Sat │Botoşani │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 15 │Coţuşca │Avram Iancu │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Cotu Miculinţi │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Coţuşca │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Crasnaleuca │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Ghireni │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Mihail Kogălniceanu │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Nichiteni │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Nicolae Bălcescu │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Puţureni │Sat │Botoşani │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 16 │Cristineşti │Baranca │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Cristineşti │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Dămileni │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Dragalina │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Fundu Herţii │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Poiana │Sat │Botoşani │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 17 │Darabani │Bajura │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Darabani │Oraş │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Eşanca │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Lismăniţa │Sat │Botoşani │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 18 │Dersca │Dersca │Sat │Botoşani │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 19 │Dimăcheni │Dimăcheni │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Mateieni │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Recia-Verbia │Sat │Botoşani │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 20 │Dorohoi │Dealu Mare │Oraş │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Dorohoi │Oraş │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Loturi Enescu │Oraş │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Progresul │Oraş │Botoşani │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 21 │Drăguşeni │Drăguşeni │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Podriga │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Sărata-Drăguşeni │Sat │Botoşani │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 22 │George Enescu │Arborea │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Dumeni │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │George Enescu │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Popeni │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Stânca │Sat │Botoşani │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 23 │Havârna │Balinţi │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Galbeni │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Gârbeni │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Havârna │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Niculcea │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Tătărăşeni │Sat │Botoşani │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 24 │Hilişeu-Horia │Corjăuţi │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Hilişeu-Cloşca │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Hilişeu-Crişan │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Hilişeu-Horia │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Iezer │Sat │Botoşani │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 25 │Hudeşti │Alba │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Baranca │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Başeu │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Hudeşti │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Mlenăuţi │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Vatra │Sat │Botoşani │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 26 │Ibăneşti │Dumbrăviţa │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Ibăneşti │Sat │Botoşani │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 27 │Leorda │Belcea │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Costineşti │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Dolina │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Leorda │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Mitoc │Sat │Botoşani │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 28 │Lozna │Lozna │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Străteni │Sat │Botoşani │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 29 │Mihăileni │Mihăileni │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Pârâu Negru │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Rogojeşti │Sat │Botoşani │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 30 │Mileanca │Codreni │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Mileanca │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Scutari │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Seliştea │Sat │Botoşani │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 31 │Mitoc │Horia │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Mitoc │Sat │Botoşani │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 32 │Păltiniş │Cuzlău │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Horodiştea │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Păltiniş │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Slobozia │Sat │Botoşani │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 33 │Pomârla │Hulubeşti │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Pomârla │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Racovăţ │Sat │Botoşani │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 34 │Rădăuţi-Prut │Miorcani │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Rădăuţi-Prut │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Rediu │Sat │Botoşani │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 35 │Roma │Cotârgaci │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Roma │Sat │Botoşani │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 36 │Suharău │Izvoare │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Lişna │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Oroftiana │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Plevna │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Smârdan │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Suharău │Sat │Botoşani │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 37 │Şendriceni │Horlăceni │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Pădureni │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Şendriceni │Sat │Botoşani │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 38 │Ştiubieni │Ibăneasa │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Negreni │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Ştiubieni │Sat │Botoşani │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 39 │Ungureni │Borzeşti │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Călugăreni │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Călugărenii Noi │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Durneşti │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Mândreşti │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Mihai Viteazu │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Plopenii Mari │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Plopenii Mici │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Tăuteşti │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Ungureni │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Vicoleni │Sat │Botoşani │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 40 │Vârfu Câmpului │Dobrinăuţi Hapăi │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Ionăşeni │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Lunca │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Maghera │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Pustoaia │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Vârfu Câmpului │Sat │Botoşani │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 41 │Văculeşti │Gorovei │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Sauceniţa │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Văculeşti │Sat │Botoşani │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 42 │Viişoara │Cuza Vodă │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Viişoara │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Viişoara Mică │Sat │Botoşani │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 43 │Vorniceni │Davidoaia │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Dealu Crucii │Sat │Botoşani ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Vorniceni │Sat │Botoşani │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 44 │Brăila │Brăila │Oraş │Brăila │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 45 │Siliştea │Cotu Lung │Sat │Brăila ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Cotu Mihalea │Sat │Brăila ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Mărtăceşti │Sat │Brăila ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Muchea │Sat │Brăila ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Siliştea │Sat │Brăila ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Vameşu │Sat │Brăila │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 46 │Vădeni │Baldovineşti │Sat │Brăila ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Pietroiu │Sat │Brăila ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Vădeni │Sat │Brăila │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 47 │Braniştea │Braniştea │Sat │Galaţi ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Lozova │Sat │Galaţi ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Traian │Sat │Galaţi ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Vasile Alecsandri │Sat │Galaţi │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 48 │Cuza Vodă │Cuza Vodă │Sat │Galaţi │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 49 │Folteşti │Folteşti │Sat │Galaţi ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Stoicani │Sat │Galaţi │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 50 │Frumuşiţa │Frumuşiţa │Sat │Galaţi ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Ijdileni │Sat │Galaţi ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Tămăoani │Sat │Galaţi │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 51 │Galaţi │Galaţi │Oraş │Galaţi │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 52 │Scânteieşti │Fântânele │Sat │Galaţi ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Scânteieşti │Sat │Galaţi │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 53 │Schela │Negrea │Sat │Galaţi ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Schela │Sat │Galaţi │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 54 │Slobozia Conachi │Izvoarele │Sat │Galaţi ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Slobozia Conachi │Sat │Galaţi │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 55 │Smârdan │Cişmele │Sat │Galaţi ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Mihail Kogălniceanu │Sat │Galaţi ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Smârdan │Sat │Galaţi │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 56 │Şendreni │Movileni │Sat │Galaţi ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Şendreni │Sat │Galaţi ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Şerbeştii Vechi │Sat │Galaţi │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 57 │Tuluceşti │Şiviţa │Sat │Galaţi ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Tătarca │Sat │Galaţi ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Tuluceşti │Sat │Galaţi │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 58 │Vânători │Costi │Sat │Galaţi ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Odaia Manolache │Sat │Galaţi ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Vânători │Sat │Galaţi │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 59 │Baia Mare │Baia Mare │Oraş │Maramureş ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Blidari │Oraş │Maramureş ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Firiza │Oraş │Maramureş ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Valea Neagră │Oraş │Maramureş │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 60 │Baia Sprie │Baia Sprie │Oraş │Maramureş ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Chiuzbaia │Oraş │Maramureş ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Satu Nou de Sus │Sat │Maramureş ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Tăuţii de Sus │Oraş │Maramureş │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 61 │Bârsana │Bârsana │Sat │Maramureş ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Năneşti │Sat │Maramureş │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 62 │Băiuţ │Băiuţ │Sat │Maramureş ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Poiana Botizii │Sat │Maramureş ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Strâmbu-Băiuţ │Sat │Maramureş │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 63 │Bistra │Bistra │Sat │Maramureş ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Crasna Vişeului │Sat │Maramureş ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Valea Vişeului │Sat │Maramureş │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 64 │Bocicoiu Mare │Bocicoiu Mare │Sat │Maramureş ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Crăciuneşti │Sat │Maramureş ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Lunca la Tisa │Sat │Maramureş ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Tisa │Sat │Maramureş │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 65 │Bogdan Vodă │Bocicoel │Sat │Maramureş ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Bogdan Vodă │Sat │Maramureş │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 66 │Borşa │Băile Borşa │Oraş │Maramureş ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Borşa │Oraş │Maramureş │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 67 │Botiza │Botiza │Sat │Maramureş │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 68 │Budeşti │Budeşti │Sat │Maramureş ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Sârbi │Sat │Maramureş │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 69 │Câmpulung la Tisa │Câmpulung la Tisa │Sat │Maramureş │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 70 │Cavnic │Cavnic │Oraş │Maramureş │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 71 │Călineşti │Călineşti │Sat │Maramureş ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Corneşti │Sat │Maramureş ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Văleni │Sat │Maramureş │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 72 │Cicârlău │Bârgău │Sat │Maramureş ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Cicârlău │Sat │Maramureş ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Handalu Ilbei │Sat │Maramureş ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Ilba │Sat │Maramureş │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 73 │Deseşti │ Deseşti │Sat │Maramureş ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Hărniceşti │Sat │Maramureş ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Mara │Sat │Maramureş │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 74 │Dragomireşti │Dragomireşti │Oraş │Maramureş │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 75 │Giuleşti │Berbeşti │Sat │Maramureş ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Fereşti │Sat │Maramureş ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Giuleşti │Sat │Maramureş ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Mănăstirea │Sat │Maramureş │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 76 │Ieud │Ieud │Sat │Maramureş │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 77 │Leordina │Leordina │Sat │Maramureş │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 78 │Moisei │Moisei │Sat │Maramureş │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 79 │Ocna Şugatag │Breb │Sat │Maramureş ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Hoteni │Sat │Maramureş ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Ocna Şugatag │Sat │Maramureş ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Sat-Şugatag │Sat │Maramureş │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 80 │Onceşti │Onceşti │Sat │Maramureş │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 81 │Petrova │Petrova │Sat │Maramureş │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 82 │Poienile de sub Munte │Poienile de sub Munte │Sat │Maramureş │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 83 │Poienile Izei │Poienile Izei │Sat │Maramureş │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 84 │Remeţi │Piatra │Sat │Maramureş ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Remeţi │Sat │Maramureş ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Teceu Mic │Sat │Maramureş │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 85 │Repedea │Repedea │Sat │Maramureş │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 86 │Rona de Jos │Rona de Jos │Sat │Maramureş │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 87 │Rona de Sus │Coştiui │Sat │Maramureş ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Rona de Sus │Sat │Maramureş │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 88 │Rozavlea │Rozavlea │Sat │Maramureş ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Salta │Sat │Maramureş │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 89 │Ruscova │Ruscova │Sat │Maramureş │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 90 │Sarasău │Sarasău │Sat │Maramureş │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 91 │Săcel │Săcel │Sat │Maramureş │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 92 │Săliştea de Sus │Săliştea de Sus │Oraş │Maramureş │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 93 │Săpânţa │Săpânţa │Sat │Maramureş │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 94 │Seini │Săbişa │Sat │Maramureş ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Seini │Oraş │Maramureş ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Viile Apei │Sat │Maramureş │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 95 │Sighetu Marmaţiei │Iapa │Oraş │Maramureş ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Lazu Baciului │Oraş │Maramureş ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Sighetu Marmaţiei │Oraş │Maramureş ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Şugău │Oraş │Maramureş ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Valea Cufundoasă │Oraş │Maramureş ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Valea Hotarului │Oraş │Maramureş │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 96 │Strâmtura │Glod │Sat │Maramureş ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Slătioara │Sat │Maramureş ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Strâmtura │Sat │Maramureş │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 97 │Şieu │Şieu │Sat │Maramureş │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 98 │Şişeşti │Bontăieni │Sat │Maramureş ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Cetăţele │Sat │Maramureş ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Dăneşti │Sat │Maramureş ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Negreia │Sat │Maramureş ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Plopiş │Sat │Maramureş ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Şiseşti │Sat │Maramureş ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Şurdeşti │Sat │Maramureş │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 99 │Tăuţii-Măgherăuş │Băiţa │Oraş │Maramureş ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Bozânta Mare │Sat │Maramureş ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Buşag │Oraş │Maramureş ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Merişor │Sat │Maramureş ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Nistru │Oraş │Maramureş ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Tăuţii-Măgherăuş │Oraş │Maramureş ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Ulmoasa │Sat │Maramureş │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 100│ Vadu Izei │Vadu Izei │Sat │Maramureş ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Valea Stejarului │Sat │Maramureş │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 101│ Vişeu de Jos │Vişeu de Jos │Sat │Maramureş │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 102│ Vişeu de Sus │Vişeu de Mijloc │Oraş │Maramureş ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Vişeu de Sus │Oraş │Maramureş │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 103│ Agriş │Agriş │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Ciuperceni │Sat │Satu Mare │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 104│ Apa │Apa │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Lunca Apei │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Someşeni │Sat │Satu Mare │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 105│ Ardud │Ardud │Oraş │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Ardud-Vii │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Baba Novac │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Gerăuşa │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Mădăraş │Oraş │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Sărătura │Sat │Satu Mare │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 106│ Bătarci │Bătarci │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Comlăuşa │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Şirlău │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Tămăşeni │Sat │Satu Mare │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 107│ Bixad │Bixad │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Boineşti │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Trip │Sat │Satu Mare │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 108│ Botiz │Botiz │Sat │Satu Mare │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 109│ Călineşti-Oaş │Călineşti-Oaş │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Coca │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Lechinţa │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Păşunea Mare │Sat │Satu Mare │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 110│ Cămărzana │Cămărzana │Sat │Satu Mare │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 111│ Certeze │Certeze │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Huta Certeze │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Moişeni │Sat │Satu Mare │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 112│ Culciu │Apateu │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Cărăşeu │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Corod │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Culciu Mare │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Culciu Mic │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Lipău │Sat │Satu Mare │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 113│ Doba │Boghiş │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Dacia │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Doba │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Paulian │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Traian │Sat │Satu Mare │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 114│ Dorolţ │Atea │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Dara │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Dorolţ │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Petea │Sat │Satu Mare │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 115│ Gherţa Mică │Gherţa Mică │Sat │Satu Mare │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 116│ Halmeu │Băbeşti │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Dobolţ │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Halmeu │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Halmeu Vii │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Mesteacăn │Sat │Satu Mare │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 117│ Homoroade │Chilia │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Homorodu de Jos │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Homorodu de Mijloc │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Homorodu de Sus │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Necopoi │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Solduba │Sat │Satu Mare │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 118│ Lazuri │Bercu │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Lazuri │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Nisipeni │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Noroieni │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Peleş │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Pelişor │Sat │Satu Mare │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 119│ Livada │Adrian │Oraş │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Dumbrava │Oraş │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Livada │Oraş │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Livada Mică │Oraş │Satu Mare │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 120│ Medieşu Aurit │Băbăşeşti │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Iojib │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Medieş Râturi │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Medieş Vii │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Medieşu Aurit │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Potău │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Româneşti │Sat │Satu Mare │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 121│ Micula │Bercu Nou │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Micula │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Micula Nouă │Sat │Satu Mare │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 122│ Moftin │Domăneşti │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Ghilvaci │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Ghirolt │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Istrău │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Moftinu Mare │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Moftinu Mic │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Sânmiclăuş │Sat │Satu Mare │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 123│ Negreşti-Oaş │Luna │Oraş │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Negreşti-Oaş │Oraş │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Tur │Oraş │Satu Mare │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 124│ Odoreu │Berindan │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Cucu │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Eteni │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Mărtineşti │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Odoreu │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Vânătoreşti │Sat │Satu Mare │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 125│ Oraşu Nou │Oraşu Nou │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Oraşu Nou-Vii │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Prilog │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Prilog Vii │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Remetea Oaşului │Sat │Satu Mare │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 126│ Păuleşti │Amaţi │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Ambud │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Hrip │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Păuleşti │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Petin │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Ruşeni │Sat │Satu Mare │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 127│ Porumbeşti │Cidreag │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Porumbeşti │Sat │Satu Mare │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 128│ Racşa │Racşa │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Racşa Vii │Sat │Satu Mare │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 129│ Satu Mare │Satu Mare │Oraş │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Sătmărel │Oraş │Satu Mare │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 130│ Tarna Mare │Bocicău │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Tarna Mare │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Valea Seacă │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Văgaş │Sat │Satu Mare │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 131│ Târşolţ │Aliceni │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Târşolţ │Sat │Satu Mare │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 132│ Terebeşti │Aliza │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Gelu │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Pişcari │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Terebeşti │Sat │Satu Mare │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 133│ Turţ │Gherţa Mare │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Turţ │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Turţ Băi │Sat │Satu Mare │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 134│ Turulung │Drăguşeni │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Turulung │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Turulung Vii │Sat │Satu Mare │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 135│ Vama │Vama │Sat │Satu Mare │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 136│ Vetiş │Decebal │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Oar │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Vetiş │Sat │Satu Mare │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 137│ Viile Satu Mare │Cioncheşti │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Medişa │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Tătăreşti │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Tireac │Sat │Satu Mare ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Viile Satu Mare │Sat │Satu Mare │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 138│ Adâncata │Adâncata │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Călugăreni │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Feteşti │Sat │Suceava │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 139│ Arbore │Arbore │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Bodnăreni │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Clit │Sat │Suceava │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 140│ Bălcăuţi │Bălcăuţi │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Gropeni │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Negostina │Sat │Suceava │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 141│ Bilca │Bilca │Sat │Suceava │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 142│ Botoşana │Botoşana │Sat │Suceava │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 143│ Breaza │Breaza │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Breaza de Sus │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Pârâu Negrei │Sat │Suceava │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 144│ Brodina │Brodina │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Brodina de Jos │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Cununschi │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Dubiuşca │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Ehreşte │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Falcău │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Norocu │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Paltin │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Sadău │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Zalomestra │Sat │Suceava │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 145│ Burla │Burla │Sat │Suceava │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 146│ Cacica │Cacica │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Maidan │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Pârteştii de Sus │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Runcu │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Soloneţu Nou │Sat │Suceava │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 147│ Cajvana │Cajvana │Oraş │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Codru │Sat │Suceava │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 148│ Calafindeşti │Botoşaniţa Mare │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Calafindeşti │Sat │Suceava │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 149│ Cârlibaba │Cârlibaba │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Cârlibaba Nouă │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Iedu │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Şesuri │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Ţibău │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Valea Stânei │Sat │Suceava │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 150│ Ciocăneşti │Botoş │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Ciocăneşti │Sat │Suceava │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 151│ Coşna │Coşna │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Podu Coşnei │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Româneşti │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Teşna │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Valea Bancului │Sat │Suceava │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 152│ Dărmăneşti │Călineşti │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Călineşti-Vasilache │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Dănila │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Dărmăneşti │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Măriţei │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Măriţeia Mică │Sat │Suceava │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 153│ Dorneşti │Dorneşti │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Iaz │Sat │Suceava │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 154│ Frătăuţii Noi │Costişa │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Frătăuţii Noi │Sat │Suceava │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 155│ Frătăuţii Vechi │Frătăuţii Vechi │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Măneuţi │Sat │Suceava │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 156│ Frumosu │Deia │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Dragoşa │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Frumosu │Sat │Suceava │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 157│ Fundu Moldovei │Botuş │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Botuşel │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Braniştea │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Colacu │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Delniţa │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Deluţ │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Fundu Moldovei │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Obcina │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Plai │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Smida Ungurenilor │Sat │Suceava │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 158│ Gălăneşti │Gălăneşti │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Hurjuieni │Sat │Suceava │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 159│ Grămeşti │Bălineşti │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Botoşaniţa Mică │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Grămeşti │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Rudeşti │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Verbia │Sat │Suceava │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 160│ Grăniceşti │Dumbrava │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Grăniceşti │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Gura Solcii │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Iacobeşti │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Româneşti │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Slobozia Sucevei │Sat │Suceava │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 161│ Hănţeşti │Arţari │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Bereşti │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Hănţeşti │Sat │Suceava │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 162│ Horodnic de Jos │Horodnic de Jos │Sat │Suceava │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 163│ Horodnic de Sus │Horodnic de Sus │Sat │Suceava │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 164│ Iaslovăţ │Iaslovăţ │Sat │Suceava │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 165│ Izvoarele Sucevei │Bobeica │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Brodina │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Izvoarele Sucevei │Sat │Suceava │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 166│ Marginea │Marginea │Sat │Suceava │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 167│ Mănăstirea Humorului │Mănăstirea Humorului │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Pleşa │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Poiana Micului │Sat │Suceava │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 168│ Milişăuţi │Bădeuţi │Oraş │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Gara │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Lunca │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Milişăuţi │Oraş │Suceava │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 169│ Mitocu Dragomirnei │Dragomirna │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Lipoveni │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Mitocaşi │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Mitocu Dragomirnei │Sat │Suceava │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 170│ Moldova-Suliţa │Benia │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Moldova-Suliţa │Sat │Suceava │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 171│ Moldoviţa │Argel │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Demacuşa │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Moldoviţa │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Raşca │Sat │Suceava │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 172│ Muşeniţa │Baineţ │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Bănceşti │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Climăuţi │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Muşeniţa │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Văşcăuţi │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Vicşani │Sat │Suceava │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 173│ Pătrăuţi │Pătrăuţi │Sat │Suceava │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 174│ Poieni-Solca │Poieni-Solca │Sat │Suceava │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 175│ Putna │Gura Putnei │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Putna │Sat │Suceava │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 176│ Rădăuţi │Rădăuţi │Oraş │Suceava │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 177│ Sadova │Sadova │Sat │Suceava │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 178│ Satu Mare │Satu Mare │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Ţibeni │Sat │Suceava │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 179│ Siret │Mănăstioara │Oraş │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Pădureni │Oraş │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Siret │Oraş │Suceava │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 180│ Solca │Solca │Oraş │Suceava │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 181│ Straja │Straja │Sat │Suceava │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 182│ Suceviţa │Suceviţa │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Voievodeasa │Sat │Suceava │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 183│ Şerbăuţi │Călineşti │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Şerbăuţi │Sat │Suceava │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 184│ Todireşti │Costâna │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Părhăuţi │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Sârghieşti │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Soloneţ │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Todireşti │Sat │Suceava │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 185│ Ulma │Costileva │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Lupcina │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Măgura │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Nisipitu │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Ulma │Sat │Suceava │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 186│ Vatra Moldoviţei │Ciumârna │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Paltinu │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Vatra Moldoviţei │Sat │Suceava │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 187│ Vicovu de Jos │Vicovu de Jos │Sat │Suceava │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 188│ Vicovu de Sus │Bivolăria │Oraş │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Vicovu de Sus │Oraş │Suceava │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 189│ Voitinel │Voitinel │Sat │Suceava │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 190│ Volovăţ │Volovăţ │Sat │Suceava │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 191│ Zamostea │Badragi │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Ciomârtan │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Cojocăreni │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Corpaci │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Lunca │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Nicani │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Răuţeni │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Tăuteşti │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Zamostea │Sat │Suceava │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 192│ Zvoriştea │Buda │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Dealu │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Poiana │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Slobozia │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Stânca │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Stâncuţa │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Şerbăneşti │Sat │Suceava ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Zvoriştea │Sat │Suceava │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 193│ Beştepe │Băltenii de Jos │Sat │Tulcea ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Băltenii de Sus │Sat │Tulcea ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Beştepe │Sat │Tulcea │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 194│ C.A. Rosetti │C.A. Rosetti │Sat │Tulcea ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Cardon │Sat │Tulcea ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Letea │Sat │Tulcea ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Periprava │Sat │Tulcea ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Sfiştofca │Sat │Tulcea │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 195│ Carcaliu │Carcaliu │Sat │Tulcea │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 196│ Ceatalchioi │Ceatalchioi │Sat │Tulcea ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Pătlăgeanca │Sat │Tulcea ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Plauru │Sat │Tulcea ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Sălceni │Sat │Tulcea │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 197│ Cerna │Cerna │Sat │Tulcea ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │General Praporgescu │Sat │Tulcea ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Mircea Vodă │Sat │Tulcea ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Traian │Sat │Tulcea │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 198│ Chilia Veche │Câşliţa │Sat │Tulcea ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Chilia Veche │Sat │Tulcea ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Ostrovu Tătaru │Sat │Tulcea ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Tatanir │Sat │Tulcea │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 199│ Ciucurova │Atmagea │Sat │Tulcea ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Ciucurova │Sat │Tulcea ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Fântâna Mare │Sat │Tulcea │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 200│ Crişan │Caraorman │Sat │Tulcea ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Crişan │Sat │Tulcea ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Mila 23 │Sat │Tulcea │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 201│ Frecăţei │Cataloi │Sat │Tulcea ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Frecăţei │Sat │Tulcea ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Poşta │Sat │Tulcea ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Teliţa │Sat │Tulcea │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 202│ Greci │Greci │Sat │Tulcea │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 203│ Grindu │Grindu │Sat │Tulcea │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 204│ Hamcearca │Balabancea │Sat │Tulcea ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Căprioara │Sat │Tulcea ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Hamcearca │Sat │Tulcea ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Nifon │Sat │Tulcea │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 205│ Horia │Cloşca │Sat │Tulcea ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Floreşti │Sat │Tulcea ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Horia │Sat │Tulcea │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 206│ I.C. Brătianu │I.C. Brătianu │Sat │Tulcea │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 207│ Isaccea │Isaccea │Oraş │Tulcea ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Revărsarea │Oraş │Tulcea ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Tichileşti │Oraş │Tulcea │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 208│Izvoarele │Alba │Sat │Tulcea ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Iulia │Sat │Tulcea ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Izvoarele │Sat │Tulcea │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 209│Jijila │Garvăn │Sat │Tulcea ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Jijila │Sat │Tulcea │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 210│Luncaviţa │Luncaviţa │Sat │Tulcea ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Rachelu │Sat │Tulcea │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 211│Măcin │Măcin │Oraş │Tulcea │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 212│Mahmudia │Mahmudia │Sat │Tulcea │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 213│Maliuc │Gorgova │Sat │Tulcea ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Ilganii de Sus │Sat │Tulcea ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Maliuc │Sat │Tulcea ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Partizani │Sat │Tulcea ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Vulturu │Sat │Tulcea │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 214│Mihai Bravu │Mihai Bravu │Sat │Tulcea ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Satu Nou │Sat │Tulcea ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Turda │Sat │Tulcea │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 215│Mihail Kogălniceanu │Lăstuni │Sat │Tulcea ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Mihail Kogălniceanu │Sat │Tulcea ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Rândunica │Sat │Tulcea │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 216│Nalbant │Nalbant │Sat │Tulcea ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Nicolae Bălcescu │Sat │Tulcea ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Trestenic │Sat │Tulcea │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 217│Niculiţel │Niculiţel │Sat │Tulcea │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 218│Nufăru │Ilganii de Jos │Sat │Tulcea ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Malcoci │Sat │Tulcea ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Nufăru │Sat │Tulcea ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Victoria │Sat │Tulcea │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 219│Pardina │Pardina │Sat │Tulcea │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 220│Sarichioi │Enisala │Sat │Tulcea ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Sabangia │Sat │Tulcea ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Sarichioi │Sat │Tulcea ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Visterna │Sat │Tulcea ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Zebil │Sat │Tulcea │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 221│Smârdan │Smârdan │Sat │Tulcea │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 222│Somova │Mineri │Sat │Tulcea ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Parcheş │Sat │Tulcea ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Somova │Sat │Tulcea │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 223│Sulina │Sulina │Oraş │Tulcea │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 224│Tulcea │Tudor Vladimirescu │Oraş │Tulcea ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Tulcea │Oraş │Tulcea │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 225│Turcoaia │Turcoaia │Sat │Tulcea │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 226│Văcăreni │Văcăreni │Sat │Tulcea │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 227│Valea Nucarilor │Agighiol │Sat │Tulcea ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Iazurile │Sat │Tulcea ││ │ ├────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ │ │Valea Nucarilor │Sat │Tulcea │├────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼───────────────────┤│ 228│Valea Teilor │Valea Teilor │Sat │Tulcea │└────┴───────────────────────────┴────────────────────────┴──────────┴───────────────────┘Pe teritoriul Ucrainei┌────┬─────────────────────┬─────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┐│Nr. │ Localitatea │Tipul│ Regiunea │ Raionul ││crt.│ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│1. │Berehovo │ O │Regiunea Zakarpatia │Consiliul Local Berehovo│├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│2. │Zateşne │ S │Regiunea Zakarpatia │Consiliul Local Berehovo│├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│3. │Astei │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Berehovo │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│4. │Badalovo │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Berehovo │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│5. │Bene │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Berehovo │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│6. │Berehuifalu │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Berehovo │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│7. │Borjava │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Berehovo │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│8. │Vare │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Berehovo │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│9. │Veleka Bacta │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Berehovo │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│10. │Veleki Berehe │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Berehovo │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│11. │Kidioş │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Berehovo │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│12. │Halabor │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Berehovo │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│13. │Hecea │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Berehovo │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│14. │Kvasovo │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Berehovo │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│15. │Huneadi │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Berehovo │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│16. │Mociola │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Berehovo │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│17. │Mujievo │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Berehovo │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│18. │Verhni Remete │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Berehovo │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│19. │Nejni Remete │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Berehovo │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│20. │Orosievo │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Berehovo │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│21. │Cetfalva │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Berehovo │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│22. │Cioma │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Berehovo │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│23. │Borjavsche │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Vinogradiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│24. │Veleki Komeate │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Vinogradiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│25. │Veleka Kopanea │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Vinogradiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│26. │Veleka Paladi │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Vinogradiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│27. │Ferteşolmaş │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Vinogradiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│28. │Verboveţi │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Vinogradiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│29. │Ciornei Potik │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Vinogradiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│30. │Vereaţea │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Vinogradiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│31. │Horbke │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Vinogradiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│32. │Vilok │ O │Regiunea Zakarpatia │Raionul Vinogradiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│33. │Bukove │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Vinogradiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│34. │Vinogradiv │ O │Regiunea Zakarpatia │Raionul Vinogradiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│35. │Pidvinogradiv │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Vinogradiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│36. │Drotenţi │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Vinogradiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│37. │Korolevo │ O │Regiunea Zakarpatia │Raionul Vinogradiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│38. │Mala Kopanea │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Vinogradiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│39. │Verbove │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Vinogradiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│40. │Matiiovo │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Vinogradiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│41. │Ruska Dolena │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Vinogradiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│42. │Botar │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Vinogradiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│43. │Nevetlenfolu │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Vinogradiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│44. │Nove Klinove │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Vinogradiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│45. │Ocli │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Vinogradiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│46. │Ocli Hedi │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Vinogradiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│47. │Novoseliţia │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Vinogradiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│48. │Nove Selo │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Vinogradiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│49. │Oleşnek │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Vinogradiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│50. │Onok │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Vinogradiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│51. │Karacin │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Vinogradiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│52. │Perehrestea │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Vinogradiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│53. │Puşkino │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Vinogradiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│54. │Peiterfolvo │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Vinogradiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│55. │Tesobekeni │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Vinogradiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│56. │Forholani │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Vinogradiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│57. │Sasovo │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Vinogradiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│58. │Hudea │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Vinogradiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│59. │Tekovo │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Vinogradiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│60. │Preteseanske │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Vinogradiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│61. │Trosnek │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Vinogradiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│62. │Fancikovo │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Vinogradiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│63. │Hija │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Vinogradiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│64. │Hetenea │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Vinogradiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│65. │Zatesivka │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Vinogradiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│66. │Cepa │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Vinogradiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│67. │Diula │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Vinogradiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│68. │Holmoveţi │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Vinogradiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│69. │Ciornotesiv │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Vinogradiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│70. │Cerna │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Vinogradiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│71. │Şalanke │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Vinogradiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│72. │Şeroke │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Vinogradiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│73. │Ardanovo │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Irşava │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│74. │Dunkoveţea │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Irşava │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│75. │Mideaneţea │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Irşava │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│76. │Bilche │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Irşava │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│77. │Brid │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Irşava │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│78. │Deşkoveţea │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Irşava │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│79. │Velekei Rakoveţi │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Irşava │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│80. │Zabolotne │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Irşava │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│81. │Vilhivka │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Irşava │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│82. │Nejne Bolotne │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Irşava │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│83. │Hreblea │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Irşava │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│84. │Dovhe │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Irşava │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│85. │Horbok │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Irşava │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│86. │Dorobratovo │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Irşava │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│87. │Veleka Rostoka │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Irşava │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│88. │Dubrivca │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Irşava │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│89. │Mala Roztoka │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Irşava │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│90. │Zahatea │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Irşava │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│91. │Dube │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Irşava │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│92. │Ivaşcoveţea │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Irşava │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│93. │Klimoveţea │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Irşava │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│94. │Kobaleveţea │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Irşava │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│95. │Zaricea │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Irşava │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│96. │Ilniţea │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Irşava │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│97. │Imsteciovo │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Irşava │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│98. │Irşava │ O │Regiunea Zakarpatia │Raionul Irşava │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│99. │Sobatin │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Irşava │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│100.│Bohareveţea │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Irşava │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│101.│Voloveţea │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Irşava │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│102.│Kameanske │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Irşava │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│103.│Hmilnek │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Irşava │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│104.│Loza │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Irşava │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│105.│Lukovo │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Irşava │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│106.│Malei Rakoveţi │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Irşava │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│107.│Negrovo │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Irşava │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│108.│Osii │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Irşava │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│109.│Preborşavske │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Irşava │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│110.│Silţe │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Irşava │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│111.│Krainea Martinka │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Irşava │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│112.│Lokiti │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Irşava │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│113.│Pidhirne │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Irşava │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│114.│Smolohoveţea │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Irşava │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│115.│Ciornei Potik │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Irşava │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│116.│Babeci │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Mukacev │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│117.│Dilok │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Mukacev │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│118.│Zavidovo │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Mukacev │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│119.│Iabluniv │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Mukacev │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│120.│Novoseleţea │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Mukacev │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│121.│Bilen │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Rahiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│122.│Bila Ţercva │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Rahiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│123.│Bohdan │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Rahiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│124.│Breboia │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Rahiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│125.│Vidricica │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Rahiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│126.│Velekei Becikiv │ O │Regiunea Zakarpatia │Raionul Rahiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│127.│Verhne Vodeane │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Rahiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│128.│Plaiuţ │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Rahiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│129.│Strămba │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Rahiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│130.│Vodiţa │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Rahiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│131.│Dilove │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Rahiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│132.│Kruglei │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Rahiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│133.│Hmeliv │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Rahiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│134.│Kvase │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Rahiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│135.│Sitnei │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Rahiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│136.│Trosteaneţ │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Rahiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│137.│Kobeleţika Poleana │ O │Regiunea Zakarpatia │Raionul Rahiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│138.│Kosivska Poleana │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Rahiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│139.│Vilihovatei │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Rahiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│140.│Kostelivka │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Rahiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│141.│Lazeşcena │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Rahiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│142.│Hoverla │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Rahiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│143.│Luhe │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Rahiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│144.│Luh │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Rahiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│145.│Rahiv │ O │Regiunea Zakarpatia │Raionul Rahiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│146.│Rostoke │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Rahiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│147.│Rosişka │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Rahiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│148.│Dobrik │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Rahiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│149.│Seredne Vodeane │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Rahiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│150.│Stebnei │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Rahiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│151.│Iacinea │ O │Regiunea Zakarpatia │Raionul Rahiv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│152.│Bedevlea │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Teaciv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│153.│Hleneanei │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Teaciv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│154.│Dibrivca │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Teaciv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│155.│Runea │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Teaciv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│156.│Bilovarţi │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Teaciv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│157.│Buştino │ O │egiunea Zakarpatia │aionul Teaciv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│158.│Veleka Uholica │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Teaciv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│159.│Vilihivţi │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Teaciv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│160.│Vilihivcek │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Teaciv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│161.│Sasovo │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Teaciv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│162.│Vilhivţi Laze │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Teaciv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│163.│Racove │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Teaciv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│164.│Vonihove │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Teaciv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│165.│Hanecii │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Teaciv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│166.│Solone │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Teaciv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│167.│Hlibokei Potik │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Teaciv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│168.│Hruşovo │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Teaciv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│169.│Dobreanske │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Teaciv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│170.│Veşnii Duboveţ │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Teaciv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│171.│Dubove │ O │Regiunea Zakarpatia │Raionul Teaciv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│172.│Nejnii Duboveţ │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Teaciv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│173.│Dulovo │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Teaciv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│174.│Kalene │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Teaciv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│175.│Kolodne │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Teaciv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│176.│Krasna │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Teaciv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│177.│Kriva │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Teaciv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│178.│Kriciovo │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Teaciv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│179.│Rosoş │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Teaciv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│180.│Laze │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Teaciv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│181.│Okrugla │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Teaciv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│182.│Neresneţea │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Teaciv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│183.│Pidpleşa │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Teaciv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│184.│Nejnea Apşa │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Teaciv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│185.│Peşcera │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Teaciv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│186.│Podişor │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Teaciv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│187.│Topcino │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Teaciv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│188.│Novobarovo │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Teaciv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│189.│Novoseliţea │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Teaciv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│190.│Tesalovo │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Teaciv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│191.│Ruske Pole │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Teaciv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│192.│Solotveno │ O │Regiunea Zakarpatia │Raionul Teaciv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│193.│Tarasivca │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Teaciv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│194.│Tereblea │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Teaciv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│195.│Teresva │ O │Regiunea Zakarpatia │Raionul Teaciv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│196.│Veşovatei │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Teaciv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│197.│Petruşiv │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Teaciv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│198.│Ternovo │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Teaciv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│199.│Teaciv │ O │Regiunea Zakarpatia │Raionul Teaciv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│200.│Teacivca │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Teaciv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│201.│Hruneke │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Teaciv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│202.│Mala Uholika │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Teaciv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│203.│Uhlea │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Teaciv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│204.│Bobove │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Teaciv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│205.│Ciumaliovo │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Teaciv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│206.│Rivne │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Teaciv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│207.│Prehidi │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Teaciv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│208.│Fontenease │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Teaciv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│209.│Şerochei Luh │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Teaciv │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│210.│Zaricine │ S │Regiunea Zakarpatia │Consiliul Local Hust │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│211.│Kireşi │ S │Regiunea Zakarpatia │Consiliul Local Hust │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│212.│Hust │ O │Regiunea Zakarpatia │Consiliul Local Hust │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│213.│Certij │ S │Regiunea Zakarpatia │Consiliul Local Hust │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│214.│Berezovo │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Hust │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│215.│Reapidi │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Hust │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│216.│Honţoş │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Hust │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│217.│Boroneava │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Hust │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│218.│Veleaten │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Hust │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│219.│Veşkovo │ O │Regiunea Zakarpatia │Raionul Hust │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│220.│Modioroş │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Hust │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│221.│Rakoş │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Hust │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│222.│Şaian │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Hust │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│223.│Iablunivka │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Hust │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│224.│Horinciovo │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Hust │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│225.│Dilok │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Hust │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│226.│Kutlaş │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Hust │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│227.│Siuruk │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Hust │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│228.│Posici │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Hust │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│229.│Danelovo │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Hust │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│230.│Drahovo │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Hust │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│231.│Jovtneve │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Hust │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│232.│Kicereli │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Hust │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│233.│Stanoveţ │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Hust │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│234.│Zabridi │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Hust │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│235.│Zolotariovo │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Hust │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│236.│Iza │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Hust │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│237.│Kopaşnovo │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Hust │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│238.│Lunka │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Hust │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│239.│Poleana │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Hust │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│240.│Husteţi │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Hust │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│241.│Zalom │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Hust │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│242.│Koşeliovo │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Hust │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│243.│Lipoveţ │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Hust │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│244.│Krainekovo │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Hust │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│245.│Kriva │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Hust │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│246.│Kaliv │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Hust │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│247.│Lepeţika Poleana │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Hust │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│248.│Ojoverh │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Hust │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│249.│Slopovei │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Hust │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│250.│Kraine │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Hust │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│251.│Krevei │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Hust │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│252.│Lipcea │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Hust │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│253.│Osava │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Hust │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│254.│Medvejei │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Hust │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│255.│Monastereţi │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Hust │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│256.│Oblaz │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Hust │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│257.│Potociok │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Hust │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│258.│Topolin │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Hust │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│259.│Karpovtlaş │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Hust │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│260.│Nankovo │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Hust │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│261.│Nejne Seleşce │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Hust │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│262.│Oleksandrivka │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Hust │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│263.│Vertep │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Hust │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│264.│Rokosovo │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Hust │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│265.│Sokerneţea │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Hust │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│266.│Stebnlivka │ S │Regiunea Zakarpatia │Raionul Hust │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│267.│Zembronea │ S │Regiunea Ivano-Frankivsk │Raionul Verhovina │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│268.│Bestreţi │ S │Regiunea Ivano-Frankivsk │Raionul Verhovina │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│269.│Verhnii Iaseniv │ S │Regiunea Ivano-Frankivsk │Raionul Verhovina │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│270.│Rivnea │ S │Regiunea Ivano-Frankivsk │Raionul Verhovina │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│271.│Verhovina │ O │Regiunea Ivano-Frankivsk │Raionul Verhovina │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│272.│Vipce │ S │Regiunea Ivano-Frankivsk │Raionul Verhovina │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│273.│Holove │ S │Regiunea Ivano-Frankivsk │Raionul Verhovina │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│274.│Ciorna Ricika │ S │Regiunea Ivano-Frankivsk │Raionul Verhovina │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│275.│Holoşena │ S │Regiunea Ivano-Frankivsk │Raionul Verhovina │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│276.│Hrineava │ S │Regiunea Ivano-Frankivsk │Raionul Verhovina │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│277.│Bila Ricika │ S │Regiunea Ivano-Frankivsk │Raionul Verhovina │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│278.│Dovhopole │ S │Regiunea Ivano-Frankivsk │Raionul Verhovina │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│279.│Kohan │ S │Regiunea Ivano-Frankivsk │Raionul Verhovina │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│280.│Poleanke │ S │Regiunea Ivano-Frankivsk │Raionul Verhovina │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│281.│Zamahora │ S │Regiunea Ivano-Frankivsk │Raionul Verhovina │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│282.│Burkut │ S │Regiunea Ivano-Frankivsk │Raionul Verhovina │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│283.│Zelene │ S │Regiunea Ivano-Frankivsk │Raionul Verhovina │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│284.│Topilice │ S │Regiunea Ivano-Frankivsk │Raionul Verhovina │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│285.│Iavirnek │ S │Regiunea Ivano-Frankivsk │Raionul Verhovina │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│286.│Ilţi │ S │Regiunea Ivano-Frankivsk │Raionul Verhovina │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│287.│Velekei Hodak │ S │Regiunea Ivano-Frankivsk │Raionul Verhovina │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│288.│Krasnek │ S │Regiunea Ivano-Frankivsk │Raionul Verhovina │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│289.│Krasnoilea │ S │Regiunea Ivano-Frankivsk │Raionul Verhovina │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│290.│Vehoda │ S │Regiunea Ivano-Frankivsk │Raionul Verhovina │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│291.│Volova │ S │Regiunea Ivano-Frankivsk │Raionul Verhovina │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│292.│Krivopilea │ S │Regiunea Ivano-Frankivsk │Raionul Verhovina │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│293.│Staişce │ S │Regiunea Ivano-Frankivsk │Raionul Verhovina │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│294.│Berejneţea │ S │Regiunea Ivano-Frankivsk │Raionul Verhovina │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│295.│Krivorivnea │ S │Regiunea Ivano-Frankivsk │Raionul Verhovina │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│296.│Perehresne │ S │Regiunea Ivano-Frankivsk │Raionul Verhovina │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│297.│Hramotne │ S │Regiunea Ivano-Frankivsk │Raionul Verhovina │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│298.│Probiinivka │ S │Regiunea Ivano-Frankivsk │Raionul Verhovina │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│299.│Stovpni │ S │Regiunea Ivano-Frankivsk │Raionul Verhovina │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│300.│Stebni │ S │Regiunea Ivano-Frankivsk │Raionul Verhovina │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│301.│Usterike │ S │Regiunea Ivano-Frankivsk │Raionul Verhovina │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│302.│Horoţeve │ S │Regiunea Ivano-Frankivsk │Raionul Verhovina │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│303.│Barvinkiv │ S │Regiunea Ivano-Frankivsk │Raionul Verhovina │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│304.│Iabluneţea │ S │Regiunea Ivano-Frankivsk │Raionul Verhovina │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│305.│Ceremoşna │ S │Regiunea Ivano-Frankivsk │Raionul Verhovina │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│306.│Senikivske │ S │Regiunea Ivano-Frankivsk │Raionul Verhovina │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│307.│Vorohta │ O │Regiunea Ivano-Frankivsk │Consiliul Local Iaremcea│├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│308.│Iabluneţea │ S │Regiunea Ivano-Frankivsk │Consiliul Local Iaremcea│├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│309.│Voronenko │ S │Regiunea Ivano-Frankivsk │Consiliul Local Iaremcea│├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│310.│Holmske │ S │Regiunea Odesa │Raionul Arţisk │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│311.│Novoholmske │ S │Regiunea Odesa │Raionul Arţisk │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│312.│Vasîlivka │ S │Regiunea Odesa │Raionul Bolgradsk │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│313.│Vînogradivka │ S │Regiunea Odesa │Raionul Bolgradsk │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│314.│Vladîceni │ S │Regiunea Odesa │Raionul Bolgradsk │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│315.│Jovtneve │ S │Regiunea Odesa │Raionul Bolgradsk │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│316.│Nove Jovtneve │ S │Regiunea Odesa │Raionul Bolgradsk │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│317.│Kosa │ S │Regiunea Odesa │Raionul Bolgradsk │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│318.│Krînîcine │ S │Regiunea Odesa │Raionul Bolgradsk │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│319.│Izmail │ O │Regiunea Odesa │Consiliul Local Ismail │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│320.│Bagate │ S │Regiunea Odesa │Raionul Izmail │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│321.│Broska │ S │Regiunea Odesa │Raionul Izmail │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│322.│Kalanciak │ S │Regiunea Odesa │Raionul Izmail │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│323.│Novokalanciak │ S │Regiunea Odesa │Raionul Izmail │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│324.│Kamianka │ S │Regiunea Odesa │Raionul Izmail │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│325.│Novokamianka │ S │Regiunea Odesa │Raionul Izmail │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│326.│Kîrnîciki │ S │Regiunea Odesa │Raionul Izmail │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│327.│Kîslîţia │ S │Regiunea Odesa │Raionul Izmail │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│328.│Komîşivka │ S │Regiunea Odesa │Raionul Izmail │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│329.│Larjanka │ S │Regiunea Odesa │Raionul Izmail │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│330.│Loscînivka │ S │Regiunea Odesa │Raionul Izmail │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│331.│Matroska │ S │Regiunea Odesa │Raionul Izmail │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│332.│Muravlivka │ S │Regiunea Odesa │Raionul Izmail │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│333.│Nova Nekrasivka │ S │Regiunea Odesa │Raionul Izmail │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│334.│Nova Pokrovka │ S │Regiunea Odesa │Raionul Izmail │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│335.│Novoozerne │ S │Regiunea Odesa │Raionul Izmail │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│336.│Ozerne │ S │Regiunea Odesa │Raionul Izmail │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│337.│Perşotravneve │ S │Regiunea Odesa │Raionul Izmail │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│338.│Safianî │ S │Regiunea Odesa │Raionul Izmail │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│339.│Dunaiske │ S │Regiunea Odesa │Raionul Izmail │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│340.│Stara Nekrasivka │ S │Regiunea Odesa │Raionul Izmail │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│341.│Suvorove │ 0 │Regiunea Odesa │Raionul Izmail │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│342.│Utkonosivka │ S │Regiunea Odesa │Raionul Izmail │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│343.│Vasîlivka │ S │Regiunea Odesa │Raionul Chilia │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│344.│Vîlkove │ O │Regiunea Odesa │Raionul Chilia │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│345.│Bile │ S │Regiunea Odesa │Raionul Chilia │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│346.│Desantne │ S │Regiunea Odesa │Raionul Chilia │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│347.│Novomîkolaivka │ S │Regiunea Odesa │Raionul Chilia │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│348.│Dmîtrivka │ S │Regiunea Odesa │Raionul Chilia │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│349.│Kilia │ O │Regiunea Odesa │Raionul Chilia │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│350.│Liski │ S │Regiunea Odesa │Raionul Chilia │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│351.│Mîrne │ S │Regiunea Odesa │Raionul Chilia │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│352.│Novoselivka │ S │Regiunea Odesa │Raionul Chilia │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│353.│Prîmorske │ S │Regiunea Odesa │Raionul Chilia │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│354.│Prîozerne │ S │Regiunea Odesa │Raionul Chilia │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│355.│Stari Troianî │ S │Regiunea Odesa │Raionul Chilia │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│356.│Dzînilor │ S │Regiunea Odesa │Raionul Chilia │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│357.│Mîkolaivka │ S │Regiunea Odesa │Raionul Chilia │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│358.│Trudove │ S │Regiunea Odesa │Raionul Chilia │ │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│359.│Furmanivka │ S │Regiunea Odesa │Raionul Chilia │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│360.│Cervonîi Iar │ S │Regiunea Odesa │Raionul Chilia │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│361.│Pomazanî │ S │Regiunea Odesa │Raionul Chilia │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│362.│Şevcenkove │ S │Regiunea Odesa │Raionul Chilia │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│363.│Dolînske │ S │Regiunea Odesa │Raionul Reni │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│364.│Kotlovîna │ S │Regiunea Odesa │Raionul Reni │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│365.│Lîmanske │ S │Regiunea Odesa │Raionul Reni │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│366.│Naghirne │ S │Regiunea Odesa │Raionul Reni │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│367.│Novosiliske │ S │Regiunea Odesa │Raionul Reni │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│368.│Orlivka │ S │Regiunea Odesa │Raionul Reni │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│369.│Plavni │ S │Regiunea Odesa │Raionul Reni │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│370.│Reni │ O │Regiunea Odesa │Raionul Reni │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│371.│Baştanivka │ S │Regiunea Odesa │Raionul Tatarbunar │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│372.│Glîboke │ S │Regiunea Odesa │Raionul Tatarbunar │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│373.│Dmîtrivka │ S │Regiunea Odesa │Raionul Tatarbunar │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│374.│Nova Olexiivka │ S │Regiunea Odesa │Raionul Tatarbunar │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│375.│Lîman │ S │Regiunea Odesa │Raionul Tatarbunar │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│376.│Neruşai │ S │Regiunea Odesa │Raionul Tatarbunar │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│377.│Spaske │ S │Regiunea Odesa │Raionul Tatarbunar │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│378.│Strumok │ S │Regiunea Odesa │Raionul Tatarbunar │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│379.│Babşin │ S │Regiunea Hmelniţk │Raionul Kameneţ-Podol │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│380.│Grinciuk │ S │Regiunea Hmelniţk │Raionul Kameneţ-Podol │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│381.│Malinivţi │ S │Regiunea Hmelniţk │Raionul Kameneţ-Podol │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│382.│Braga │ S │Regiunea Hmelniţk │Raionul Kameneţ-Podol │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│383.│Jvaneţ │ S │Regiunea Hmelniţk │Raionul Kameneţ-Podol │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│384.│Gavrilivţi │ S │Regiunea Hmelniţk │Raionul Kameneţ-Podol │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│385.│Ruda │ S │Regiunea Hmelniţk │Raionul Kameneţ-Podol │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│386.│Ţviklivţi Perşi │ S │Regiunea Hmelniţk │Raionul Kameneţ-Podol │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│387.│Kavetcina │ S │Regiunea Hmelniţk │Raionul Kameneţ-Podol │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│388.│Mejighir │ S │Regiunea Hmelniţk │Raionul Kameneţ-Podol │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│389.│Sokil │ S │Regiunea Hmelniţk │Raionul Kameneţ-Podol │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│390.│Slobidka-Malinoveţka │ S │Regiunea Hmelniţk │Raionul Kameneţ-Podol │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│391.│Zaricea │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Vişniţ │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│392.│Berehomet │ O │Regiunea Cernăuţi │Raionul Vişniţ │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│393.│Vejenka │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Vişniţ │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│394.│Dolişnei Şepit │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Vişniţ │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│395.│Lekecii │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Vişniţ │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│396.│Lopuşna │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Vişniţ │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│397.│Falkiv │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Vişniţ │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│398.│Vahnivţi │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Vişniţ │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│399.│Vovcineţi │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Vişniţ │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│400.│Lipovane │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Vişniţ │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│401.│Lukavţi │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Vişniţ │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│402.│Maidan │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Vişniţ │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│403.│Veleke │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Vişniţ │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│404.│Mihove │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Vişniţ │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│405.│Bairachi │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Herţa │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│406.│Pidvaline │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Herţa │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│407.│Veleka Buda │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Herţa │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│408.│Krupeansk │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Herţa │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│409.│Mala Buda │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Herţa │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│410.│Herţa │ O │Regiunea Cernăuţi │Raionul Herţa │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│411.│Hodenivka │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Herţa │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│412.│Lukoveţea │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Herţa │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│413.│Bancene │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Herţa │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│414.│Horbova │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Herţa │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│415.│Kulekivka │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Herţa │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│416.│Velekosilea │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Herţa │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│417.│Lunca │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Herţa │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│418.│Moghilivca │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Herţa │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│419.│Molniţa │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Herţa │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│420.│Ostriţa │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Herţa │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│421.│Bukivka │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Herţa │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│422.│Petraşivka │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Herţa │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│423.│Diakivţi │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Herţa │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│424.│Ternavka │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Herţa │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│425.│Hreaţka │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Herţa │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│426.│Mamorneţea │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Herţa │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│427.│Radhospivka │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Herţa │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│428.│Ţureni │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Herţa │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│429.│Bahrenivka │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Hliboca │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│430.│Valea Kuzmina │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Hliboca │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│431.│Voloca │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Hliboca │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│432.│Hruşivca │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Hliboca │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│433.│Hliboca │ O │egiunea Cernăuţi │aionul Hliboca │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│434.│Proscurene │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Hliboca │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│435.│Dimca │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Hliboca │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│436.│Iordăneşte │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Hliboca │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│437.│Cameanca │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Hliboca │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│438.│Carapciv │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Hliboca │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│439.│Corovia │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Hliboca │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│440.│Corcivţi │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Hliboca │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│441.│Cupca │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Hliboca │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│442.│Cut │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Hliboca │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│443.│Luzkoviţa │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Hliboca │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│444.│Mehailivca │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Hliboca │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│445.│Cervona Dibrova │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Hliboca │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│446.│Molodia │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Hliboca │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│447.│Oprişene │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Hliboca │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│448.│Svobidca │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Hliboca │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│449.│Verhni Senivţi │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Hliboca │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│450.│Nejni Senivţi │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Hliboca │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│451.│Stanivţi │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Hliboca │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│452.│Bila Criniţa │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Hliboca │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│453.│Starei Vovcineţi │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Hliboca │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│454.│Sterce │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Hliboca │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│455.│Prosika │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Hliboca │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│456.│Sucevene │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Hliboca │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│457.│Petriceanka │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Hliboca │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│458.│Privorochi │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Hliboca │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│459.│Taraşane │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Hliboca │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│460.│Horbivţi │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Hliboca │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│461.│Tereblece │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Hliboca │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│462.│Poleana │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Hliboca │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│463.│Tureatca │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Hliboca │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│464.│Ceahor │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Hliboca │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│465.│Novei Vovcineţi │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Hliboca │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│466.│Cerepkivţi │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Hliboca │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│467.│Babin │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Kelmen │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│468.│Bernove │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Kelmen │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│469.│Buzoviţa │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Kelmen │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│470.│Burdiuh │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Kelmen │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│471.│Vartekivţi │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Kelmen │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│472.│Slobidca │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Kelmen │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│473.│Vovceneţi │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Kelmen │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│474.│Voronoveţea │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Kelmen │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│475.│Hruţivţi │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Kelmen │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│476.│Nahoreane │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Kelmen │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│477.│Zelena │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Kelmen │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│478.│Ivanivţi │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Kelmen │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│479.│Chelmenţi │ O │Regiunea Cernăuţi │Raionul Kelmen │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│480.│Kozereane │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Kelmen │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│481.│Koonovca │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Kelmen │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│482.│Lenkivţi │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Kelmen │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│483.│Makarivca │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Kelmen │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│484.│Livenţi │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Kelmen │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│485.│Mehailivca │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Kelmen │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│486.│Lukacivca │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Kelmen │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│487.│Moşaneţi │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Kelmen │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│488.│Brailivca │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Kelmen │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│489.│Nelepivţi │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Kelmen │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│490.│Novoseliţea │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Kelmen │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│491.│Crocva │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Kelmen │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│492.│Oselivca │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Kelmen │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│493.│Perkivţi │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Kelmen │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│494.│Putrine │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Kelmen │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│495.│Podvirivca │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Kelmen │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│496.│Rosoţane │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Kelmen │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│497.│Balkivţi │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Noua Suliţă │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│498.│Beresnea │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Noua Suliţă │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│499.│Boian │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Noua Suliţă │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│500.│Hai │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Noua Suliţă │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│501.│Vancekivţi │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Noua Suliţă │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│502.│Vancineţi │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Noua Suliţă │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│503.│Denivţi │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Noua Suliţă │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│504.│Dovjoc │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Noua Suliţă │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│505.│Draniţa │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Noua Suliţă │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│506.│Negrenţi │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Noua Suliţă │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│507.│Jelivca │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Noua Suliţă │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│508.│Zelenei Hai │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Noua Suliţă │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│509.│Dumeni │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Noua Suliţă │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│510.│Costiceane │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Noua Suliţă │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│511.│Novoibankivţi │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Noua Suliţă │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│512.│Coteleve │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Noua Suliţă │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│513.│Buda │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Noua Suliţă │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│514.│Mahala │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Noua Suliţă │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│515.│Ostriţea │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Noua Suliţă │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│516.│Prut │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Noua Suliţă │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│517.│Malenivca │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Noua Suliţă │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│518.│Coşuleane │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Noua Suliţă │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│519.│Mamaliga │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Noua Suliţă │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│520.│Marşinţi │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Noua Suliţă │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│521.│Nesvoia │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Noua Suliţă │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│522.│Noviseliţia │ O │Regiunea Cernăuţi │Raionul Noua Suliţă │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│523.│Podvirne │ C │Regiunea Cernăuţi │Raionul Noua Suliţă │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│524.│Boianivca │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Noua Suliţă │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│525.│Priprutea │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Noua Suliţă │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│526.│Ringaci │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Noua Suliţă │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│527.│Şişkivţi │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Noua Suliţă │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│528.│Ridkivţi │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Noua Suliţă │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│529.│Rokitne │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Noua Suliţă │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│530.│Revkivţi │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Noua Suliţă │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│531.│Sloboda │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Noua Suliţă │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│532.│Staliniţi │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Noua Suliţă │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│533.│Stroinţi │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Noua Suliţă │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│534.│Tarasivţi │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Noua Suliţă │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│535.│Toporivţi │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Noua Suliţă │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│536.│Forosna │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Noua Suliţă │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│537.│Cerlenivca │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Noua Suliţă │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│538.│Ciornivca │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Noua Suliţă │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│539.│Şerbinţi │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Noua Suliţă │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│540.│Hreblena │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Putil │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│541.│Dihteneţi │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Putil │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│542.│Zamohila │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Putil │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│543.│Malei Dihteneţi │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Putil │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│544.│Hreblena │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Putil │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│545.│Dovhepillea │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Putil │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│546.│Stebni │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Putil │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│547.│Plita │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Putil │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│548.│Cheseleţi │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Putil │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│549.│Ploşcii │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Putil │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│550.│Poleakivske │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Putil │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│551.│Sokolii │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Putil │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│552.│Hrobeşce │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Putil │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│553.│Velekei Lipoveţi │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Putil │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│554.│Coneaten │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Putil │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│555.│Samakova │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Putil │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│556.│Beskiv │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Putil │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│557.│Mareneţi │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Putil │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│558.│Petraşi │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Putil │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│559.│Pidzahareci │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Putil │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│560.│Mijbrode │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Putil │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│561.│Horove │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Putil │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│562.│Lustun │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Putil │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│563.│Plosca │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Putil │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│564.│Parculina │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Putil │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│565.│Putila │ O │Regiunea Cernăuţi │Raionul Putil │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│566.│Reja │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Putil │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│567.│Torake │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Putil │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│568.│Okolena │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Putil │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│569.│Roztoke │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Putil │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│570.│Tovarneţea │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Putil │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│571.│Iame │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Putil │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│572.│Haleţivca │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Putil │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│573.│Ruska │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Putil │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│574.│Seleaten │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Putil │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│575.│Vepcena │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Putil │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│576.│Repeni │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Putil │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│577.│Serhii │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Putil │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│578.│Tesneţea │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Putil │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│579.│Foşki │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Putil │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│580.│Biskiv │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Putil │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│581.│Usti Putila │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Putil │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│582.│Şpetke │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Putil │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│583.│Andrekivsche │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Putil │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│584.│Verhni Ialoveţi │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Putil │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│585.│Nejni Ialoveţi │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Putil │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│586.│Sarata │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Putil │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│587.│Şepit │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Putil │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│588.│Holoşena │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Putil │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│589.│Plai │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Putil │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│590.│Iabluneţea │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Putil │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│591.│Hrubna │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Sokirian │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│592.│Vaşkivţi │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Sokirian │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│593.│Nova Svoboda │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Sokirian │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│594.│Oleksiivca │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Sokirian │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│595.│Novooleksiivca │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Sokirian │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│596.│Şişkivţi │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Sokirian │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│597.│Strumoc │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Sokirian │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│598.│Baneliv Pidhirnei │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Storojineţ │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│599.│Budineţ │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Storojineţ │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│600.│Velekii Cuciuriv │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Storojineţ │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│601.│Hodeliv │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Storojineţ │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│602.│Verhni Petrivţi │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Storojineţ │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│603.│Davedivca │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Storojineţ │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│604.│Zrub Komarivţi │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Storojineţ │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│605.│Ijivţi │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Storojineţ │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│606.│Cameana │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Storojineţ │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│607.│Hlibocioc │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Storojineţ │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│608.│Komarivţi │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Storojineţ │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│609.│Sloboda Komarivţi │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Storojineţ │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│610.│Crasnoilsc │ O │Regiunea Cernăuţi │Raionul Storojineţ │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│611.│Dubove │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Storojineţ │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│612.│Zavoloca │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Storojineţ │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│613.│Mihalcea │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Storojineţ │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│614.│Spasica │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Storojineţ │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│615.│Arşeţea │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Storojineţ │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│616.│Nejni Petrivţi │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Storojineţ │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│617.│Zabolotea │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Storojineţ │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│618.│Novi Broskivţi │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Storojineţ │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│619.│Panca │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Storojineţ │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│620.│Ropcea │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Storojineţ │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│621.│Hlibociok │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Storojineţ │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│622.│Sneaciv │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Storojineţ │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│623.│Stari Broskivţi │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Storojineţ │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│624.│Dibrivca │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Storojineţ │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│625.│Cosovanca │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Storojineţ │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│626.│Nova Jadova │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Storojineţ │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│627.│Stara Jadova │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Storojineţ │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│628.│Stara Crăsnişoara │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Storojineţ │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│629.│Storojineţ │ O │Regiunea Cernăuţi │Raionul Storojineţ │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│630.│Tisoveţi │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Storojineţ │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│631.│Cereş │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Storojineţ │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│632.│Nova Crasnişoara │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Storojineţ │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│633.│Ciudei │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Storojineţ │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│634.│Anadole │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Hotin │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│635.│Bilivţi │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Hotin │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│636.│Bocichivţi │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Hotin │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│637.│Vorniceane │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Hotin │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│638.│Hrozinţi │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Hotin │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│639.│Dankivţi │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Hotin │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│640.│Dolineane │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Hotin │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│641.│Serivţi │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Hotin │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│642.│Vladicina │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Hotin │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│643.│Caplivca │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Hotin │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│644.│Cherstenţi │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Hotin │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│645.│Zarojane │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Hotin │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│646.│Clişkivţi │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Hotin │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│647.│Mlenke │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Hotin │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│648.│Colinkivţi │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Hotin │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│649.│Cruglik │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Hotin │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│650.│Crutenike │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Hotin │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│651.│Malenţi │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Hotin │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│652.│Nedoboivţi │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Hotin │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│653.│Paşkivţi │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Hotin │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│654.│Rukşen │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Hotin │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│655.│Sankivţi │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Hotin │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│656.│Stavceane │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Hotin │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│657.│Hotin │ O │Regiunea Cernăuţi │Raionul Hotin │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│658.│Ceponose │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Hotin │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│659.│Şilivţi │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Hotin │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│660.│Vladicina │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Hotin │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│661.│Iarivca │ S │Regiunea Cernăuţi │Raionul Hotin │├────┼─────────────────────┼─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┤│662.│Cernăuţi │ O │Regiunea Cernăuţi │Consiliul Local Cernăuţi│└────┴─────────────────────┴─────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┘                    Legendă: O = oraş, S = sat  +  Anexa 2Documentul care atestă că persoana locuieşte în mod legal în zona de frontieră poate fi oricare din următoarele:Pentru România:- carte de identitate/carte de identitate provizorie/buletin de identitate pentru cetăţeni români;- permis de şedere;- carte de rezidenţă pentru membrii de familie (nu se mai emit, dar mai sunt în uz până la expirarea valabilităţii);- carte de rezidenţă permanentă pentru membrii de familie (nu se mai emit, dar mai sunt în uz până la expirarea valabilităţii);- certificat de înregistrare;- carte de rezidenţă permanentă;- carte de rezidenţă pentru membrul de familie al unui cetăţean al Uniunii;- carte de rezidenţă permanentă pentru membrul de familie al unui cetăţean al Uniunii;- carte de rezidenţă pentru membrul de familie al unui cetăţean al Confederaţiei Elveţiene;- carte de rezidenţă permanentă pentru membrul de familie al unui cetăţean al Confederaţiei Elveţiene.Pentru Ucraina:- paşaportul cetăţeanului Ucrainei;- adeverinţă privind domiciliul permanent, eliberată de autoritatea competentă a Ucrainei;- permis de şedere temporară;- permis de şedere permanentă.Atunci când prin documentele prevăzute mai sus nu se poate face dovada perioadei în care persoana a locuit în zona de frontieră, acestea sunt însoţite de o adeverinţă eliberată de autoritatea care a emis documentul respectiv.Motive întemeiate pentru trecerea frecventă a frontierei de stat în temeiul regimului privind micul trafic la frontieră pot fi considerate următoarele, fără a avea caracter limitativ:- menţinerea relaţiilor de familie prin vizitarea rudelor;- însoţirea rudelor pentru acordarea de asistenţă medicală;- participarea la programe în domeniul economic şi schimburi în domeniile ştiinţific, cultural, medical, sportiv, mass-media sau în domeniul educaţiei;- promovarea unor interese economice şi desfăşurarea unor activităţi de sprijin economic;- rezolvarea problemelor de natură judiciară;- vizitarea mormintelor rudelor;- alte motive întemeiate.  +  Anexa 3Autorităţile desemnate să primească cererile şi să elibereze permisele de mic trafic de frontieră:Pentru rezidenţii din zona de frontieră de pe teritoriul României:Misiunea diplomatică şi oficiile consulare ale Ucrainei în România.Pentru rezidenţii din zona de frontieră de pe teritoriul Ucrainei:Misiunea diplomatică şi oficiile consulare ale României în Ucraina.-----