ORDIN nr. 1.478 din 9 decembrie 2014pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, precum şi pentru modificarea şi completarea acestuia
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Nr. 1.478 din 9 decembrie 2014
  • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Nr. 839 din 5 decembrie 2014
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 23 decembrie 2014    Având în vedere Referatul de aprobare nr. N.B. 10.762 din 9 decembrie 2014 al Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 1.974 din 5 decembrie 2014 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,în temeiul prevederilor:- art. 217 alin. (4) şi art. 281 alin. (2) din titlul VIII "Asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015;- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul ISe prelungeşte până la data de 31 martie 2015 aplicarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 şi 403 bis din 30 mai 2014, cu modificările şi completările ulterioare, cu următoarele modificări şi completări:1. În anexa nr. 1, la litera A punctul 1, primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:"1. Pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală primară cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:1.1 servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală;1.2 supraveghere şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic;1.3 consultaţii de monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lehuziei;1.4 consultaţiile de planificare familială;1.5 servicii de prevenţie;1.6 activităţi de suport."2. În anexa nr. 1, la litera A punctul 1, subpunctul 1.5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"1.5. Serviciile de prevenţie-consultaţie preventivă şi evaluarea clinică: a) consultaţia preventivă pentru persoanele în vârstă de peste 18 ani pentru prevenirea bolilor cu consecinţe majore în morbiditate şi mortalitate - o dată la 3 ani, care cuprinde:- consultaţie (anamneză, examen obiectiv, diagnostic);- recomandare pentru examene paraclinice atunci când există argumente clinice de suspiciune a unei stări patologice consemnate în foaia de observaţie;- încadrarea medicală a asiguratului într-o grupă de risc.Consultaţia se poate efectua la solicitarea persoanei beneficiare de pachet minimal sau la solicitarea medicului de familie, în luna în care este născută persoana neasigurată - pentru persoanele neasigurate înscrise pe lista medicului de familie; b) evaluarea periodică clinică a evoluţiei pentru bolnavii cu afecţiuni cronice - anual, în limita competenţelor, şi cuprinde: sfat medical, recomandări regim igieno-dietetic şi alte activităţi care nu se finalizează cu eliberarea de prescripţii medicale sau prescrierea de investigaţii medicale paraclinice."3. În anexa nr. 2, la articolul 1 alineatul (3), în tabelul de la litera a), după poziţia 5 de la litera A se introduce o nouă poziţie, poziţia 6, cu următorul cuprins:┌──────────────────────────────┬───────────────────────┬────────────┐│"6. Servicii de prevenţie │ │ │├──────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤│a) consultaţia preventivă │1 consultaţie o dată │5,5 puncte/ ││ │la 3 ani calendaristici│consultaţie │├──────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤│b) evaluarea periodică clinică│1 consultaţie pe an │5,5 puncte/ ││a evoluţiei pentru bolnavii │calendaristic │consultaţie"││cu afecţiuni cronice │ │ │└──────────────────────────────┴───────────────────────┴────────────┘4. În anexa nr. 7, la litera A punctul 1, primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:"1. Pachetul de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:1.1 consultaţii pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală;1.2 consultaţii pentru supravegherea şi depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic;1.3 consultaţii de monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lehuziei;1.4 consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială."5. În anexa nr. 7, la litera A punctul 1, subpunctele 1.3 şi 1.4 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"1.3 Consultaţii pentru monitorizarea evoluţiei sarcinii şi lehuziei - o consultaţie pentru fiecare trimestru de sarcină şi o consultaţie în prima lună de la naştere.Consultaţiile pentru monitorizarea evoluţiei sarcinii şi lehuziei permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.1.4 Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială: a) consilierea femeii privind planificarea familială; b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc.1.4.1 Consultaţia poate cuprinde, după caz, numai serviciul prevăzut la lit. a) sau serviciile prevăzute la lit. a) şi b) şi se decontează o consultaţie pe an calendaristic, pe persoană neasigurată.1.4.2 Serviciile de planificare familială permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu."  +  Articolul IIPrezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015 şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul sănătăţii,Dorel Săndesc,secretar de statPreşedinteleCasei Naţionale de Asigurări de Sănătate,Vasile Ciurchea------