LEGE nr. 239 din 14 decembrie 1998pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1998 privind finanţarea şi din alte surse decât bugetul de stat a unor activităţi specifice de administrare a rezervelor de stat
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 14 decembrie 1998    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 23 din 30 ianuarie 1998 privind finanţarea şi din alte surse decât bugetul de stat a unor activităţi specifice de administrare a rezervelor de stat, emisă în temeiul art. 1 lit. s) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 30 ianuarie 1998, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 1 alineatul (1), literele a)-e) vor avea următorul cuprins:"a) cheltuielile de transport care privesc miscarea stocurilor de produse din rezerva de stat şi chiriile pentru liniile de garare cai ferate; b) chiriile şi prestările de servicii, stabilite de agenţii economici prin negociere directa, pentru stocurile de produse din rezerva de stat păstrate în spaţiile acestora, pe bază de contract de depozit-custodie; c) cheltuielile pentru remedierea avariilor la instalaţiile tehnologice şi la spaţiile de depozitare din unităţile teritoriale subordonate, datorate unor situaţii neprevăzute sau de forta majoră, care prin efectul lor pun în pericol integritatea calitativă şi cantitativă a stocurilor de produse din rezerva de stat; d) cheltuielile pentru conservarea şi verificarea parametrilor de calitate a stocurilor de produse din rezerva de stat pe timpul păstrării indelungate; e) cheltuielile de deplasare a personalului de specialitate în scopul receptionarii sau verificării integrităţii calitative şi cantitative a stocurilor de produse din rezerva de stat;"2. Articolul 1 alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Sursele prevăzute la alin. (1) pentru acoperirea cheltuielilor menţionate la lit. a)-f) vor fi folosite în completarea alocaţiilor primite de la bugetul de stat."3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Pagubele înregistrate la produsele din rezerva de stat ca efect al situaţiilor prevăzute a fi acoperite potrivit art. 1 lit. c), care nu se datorează culpei unei persoane, se scad din contabilitate cu aprobarea ordonatorului principal de credite. (2) Metodologia de scădere va fi stabilită de către Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat prin norme proprii, care vor fi supuse aprobării Ministerului Finanţelor."4. La articolul 3 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat va informa în termen de 10 zile Ministerul Finanţelor despre compensările efectuate."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 7 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,ANDREI CHILIMANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 12 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,MIRCEA IONESCU-QUINTUS------