ORDIN nr. 10 din 9 decembrie 2014privind modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 5/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre, şi a Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 6/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 16 decembrie 2014    Având în vedere prevederile art. 59 alin. (1) şi ale art. 153 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,Banca Naţională a României emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul Băncii Naţionale a României nr. 5/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 693 şi 693 bis din 23 septembrie 2014, se modifică după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Sucursalele au obligaţia să întocmească raportări periodice în conformitate cu normele metodologice aprobate prin prezentul ordin. (2) Raportările periodice se transmit Băncii Naţionale a României prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Naţională a României (SIRBNR), în conformitate cu prevederile Normei Băncii Naţionale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare, şi se depun în formă letrică la Direcţia supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României, la termenele stabilite prin normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aprobate prin prezentul ordin. (3) Ca excepţie de la prevederile alin. (2), raportările periodice întocmite pentru datele de referinţă pentru raportare 30.09.2014, 31.10.2014 şi 30.11.2014 se transmit Băncii Naţionale a României prin reţeaua de comunicaţii interbancare (RCI), sub formă de fişiere Excel, urmând a fi retransmise Băncii Naţionale a României prin SIRBNR cu ocazia transmiterii prin intermediul SIRBNR a raportărilor periodice întocmite pentru data de 31.12.2014."2. În anexă, la capitolul IV "Corespondenţa cu Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit", corespondenţa cu planul de conturi a unor poziţii din raportările periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, denumite în continuare raportări periodice, se modifică conform anexei nr. 1.3. În cuprinsul anexei, referirile la sintagma "numerar şi solduri de numerar la bănci centrale" se vor citi ca referiri la sintagma "numerar, solduri de numerar la bănci centrale şi alte depozite la vedere".  +  Articolul IIOrdinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 şi 699 bis din 24 septembrie 2014, se modifică după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Instituţiile de credit prevăzute la art. 1 alin. (2) au obligaţia să întocmească situaţiile financiare FINREP la nivel individual, în conformitate cu normele metodologice aprobate prin prezentul ordin. (2) Situaţiile financiare FINREP la nivel individual se transmit Băncii Naţionale a României prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Naţională a României (SIRBNR), în conformitate cu prevederile Normei Băncii Naţionale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare, şi se depun în formă letrică la Direcţia supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României, la termenele stabilite prin normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aprobate prin prezentul ordin. (3) Ca excepţie de la prevederile alin. (2), situaţiile financiare FINREP la nivel individual întocmite pentru datele de referinţă pentru raportare 30.09.2014, 31.10.2014 şi 30.11.2014 se transmit Băncii Naţionale a României prin reţeaua de comunicaţii interbancare (RCI), sub formă de fişiere Excel, urmând a fi retransmise Băncii Naţionale a României prin SIRBNR cu ocazia raportării prin intermediul SIRBNR a situaţiilor întocmite pentru data de 31.12.2014. (4) Situaţiile financiare FINREP la nivel individual întocmite pentru sfârşitul exerciţiului financiar vor fi auditate de persoane responsabile cu auditarea statutară, potrivit legii."2. În anexă, la punctul 11 alineatul (1), litera (c) va avea următorul cuprins:"(c) instituţii de credit: orice instituţie care intră în sfera de aplicare a definiţiei prevăzute la art. 4 alin. (1) din CRR şi bănci multilaterale;"3. În anexă, la punctul 29 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:"b) Activele sunt considerate restante atunci când contrapărţile nu au efectuat o plată ajunsă la scadenţă potrivit contractului. Întreaga valoare a activelor în cauză este raportată şi clasificată în funcţie de numărul de zile de întârziere la plată aferent celei mai vechi rate restante. Analiza activelor restante nu include activele depreciate. Valoarea contabilă a activelor financiare depreciate se raportează separat de activele restante."4. În anexă, la punctul 33 alineatul (2), în cadrul modelului formularului "F 12.00 - Variaţia ajustărilor pentru depreciere şi deprecierea instrumentelor de capital", codul de poziţie aferent liniei "330" va fi "530".5. În anexă, la punctul 35 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:"b) «Modificarea valorii juste aferentă perioadei» include câştigurile sau pierderile din reevaluările efectuate în cursul perioadei aferente instrumentelor care continuă să existe la data raportării. Respectivele câştiguri sau pierderi sunt raportate ca pentru a fi incluse în contul de profit sau pierderi; astfel, valorile raportate sunt cele de dinaintea impozitării."6. În anexă, la punctul 36 alineatul (1), literele c) şi d) vor avea următorul cuprins:"c) Coloana «Valori derecunoscute în scopuri de capital» include valoarea contabilă a activelor financiare recunoscute în scopuri contabile, dar derecunoscute în scopuri prudenţiale deoarece instituţia le tratează ca poziţii din securitizare în scopuri de capital, în conformitate cu art. 109 din CRR, având în vedere că un nivel semnificativ al riscului de credit a fost transferat în conformitate cu art. 243 şi 244 din CRR. d) «Acorduri repo» («repo») sunt tranzacţii în care instituţia primeşte numerar în schimbul unor active financiare vândute la un anumit preţ, cu angajamentul răscumpărării aceloraşi active (sau a unora identice) la un preţ fix la o dată ulterioară specificată. Tranzacţiile care implică transferul temporar de aur contra numerar sunt de asemenea considerate «acorduri repo». Sumele primite de instituţie în schimbul activelor financiare transferate către o parte terţă («cumpărător temporar») se clasifică la «acorduri repo» în cazul în care există un angajament de inversare a operaţiunii, şi nu doar o opţiune în acest sens. Acordurile repo includ, de asemenea:- sumele primite în schimbul titlurilor de valoare transferate temporar unui terţ sub forma unor împrumuturi de titluri de valoare garantate cu numerar;- sumele primite în schimbul titlurilor de valoare transferate temporar unui terţ sub forma unui contract de vânzare/răscumpărare."7. În anexă, la punctul 37 alineatul (1), litera A va avea următorul cuprins:"A. Venituri şi cheltuieli cu dobânzile, defalcate pe instrumente şi pe sectoare ale contrapărţilor (F16.01)Pentru scopul acestui formular, cheltuielile aferente poziţiilor scurte se raportează în cadrul postului de cheltuieli aferente altor datorii financiare.Toate instrumentele, indiferent de portofoliul în care sunt incluse, sunt luate în considerare, cu excepţia celor incluse la elementele «Instrumente financiare derivate - Contabilitatea de acoperire» neutilizate pentru acoperirea împotriva riscului de rată a dobânzii."8. În anexă, la punctul 37 alineatul (2), în cadrul modelului formularului "F 16.05 - Câştiguri sau pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, defalcate pe instrumente", denumirea coloanei 020 va fi "Modificarea valorii juste datorată riscului de credit".9. În anexă, la punctul 37 alineatul (2), modelul formularului "F 16.07 - Deprecierea activelor financiare şi nefinanciare" se modifică şi se înlocuieşte cu modelul prevăzut în anexa nr. 2.10. În anexă, la punctul 40 alineatul (2), în cadrul modelului formularului "F 20.04 - Repartizarea geografică a activelor în funcţie de locul de reşedinţă al contrapărţii", denumirea poziţiei 210 "Din care: Bunuri imobile comerciale" va fi "Din care: Credite garantate cu bunuri imobile comerciale".11. În anexă, la punctul 40 alineatul (2), în cadrul modelului formularului "F 20.05 - Repartizarea geografică a expunerilor extrabilanţiere în funcţie de locul de reşedinţă al contrapărţii", codul aferent coloanei "040" va fi "030".12. În anexă, la capitolul IV "Corespondenţa cu Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit", corespondenţa cu planul de conturi a unor poziţii din situaţiile financiare FINREP la nivel individual se modifică conform anexei nr. 3.13. În anexă, la capitolul V "Controlul situaţiilor financiare FINREP la nivel individual", punctul 16.7 se modifică conform anexei nr. 4.14. În anexă, la capitolul V, punctul 22.2 se modifică conform anexei nr. 5.15. În cuprinsul anexei, referirile la sintagma "numerar şi solduri de numerar la bănci centrale" se vor citi ca referiri la sintagma "numerar, solduri de numerar la bănci centrale şi alte depozite la vedere", referirile la sintagma "ajustări specifice pentru active financiare evaluate la nivel individual" se vor citi ca referiri la sintagma "ajustări specifice pentru active financiare, estimate la nivel individual", iar referirile la sintagma "ajustări specifice pentru active financiare evaluate la nivel colectiv" se vor citi ca referiri la sintagma "ajustări specifice pentru active financiare, estimate la nivel colectiv".  +  Articolul IIIAnexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IVPrevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu raportările periodice, respectiv situaţiile financiare FINREP la nivel individual întocmite pentru data de 31.01.2015, cu excepţia prevederilor art. I pct. 1 şi ale art. II pct. 1, care intră în vigoare la data publicării prezentului ordin.  +  Articolul VPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Consiliului de administraţieal Băncii Naţionale a României,Mugur Constantin IsărescuBucureşti, 9 decembrie 2014.Nr. 10.  +  Anexa 1*Font 9*                  CORESPONDENŢA*1) CU PLANUL DE CONTURI APLICABIL                            INSTITUŢIILOR DE CREDIT                   1. Bilanţul (situaţia poziţiei financiare)┌───────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Cod │ ││poziţie│ Plan de conturi │├───────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.1 - Active │├───────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 010 │101 + 102 + 109 + 1111 + 1112 + 1115 +/- ex.*2) 1171 + 121 + 1271 + 1311 + 1314 ││ │+/- ex. 1317 + 1411 +/- ex. 1417 +/- ex. 181 +/- ex. 182 - ex. 191- ex. 192 - ││ │ex. 193 - ex. 197 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)*3) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 030 │1111 + 1112 + 1115 +/- ex. 1171 +/- ex. 181 +/- ex. 182 - ex. 191- ex. 192 - ││ │ex. 193 - ex. 197 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 040 │109 + 121 + 1271 + 1311 + 1314 +/- ex. 1317 + 1411 +/- ex. 1417 +/- ex. 181 +/- ││ │ex. 182 - ex. 191- ex. 192 - ex. 193 - ex. 197 +/- ex. 199 (solduri aferente ││ │activelor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 050 │3011 + 311 (solduri debitoare)*4) + ex. 305 +/- ex. 382 - ex. 3912 │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 070 │30111 + ex. 305 +/- ex. 382 - ex. 3912 │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 140 │303 + ex. 305 +/- ex. 381 +/- ex. 382 - ex. 3912 +/- ex. 482 │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 150 │3031 + ex. 305 +/- ex. 382 - ex. 3912 +/- ex. 482 │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 160 │3032 + ex. 3037 +/- ex. 381 +/- ex. 382 │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 170 │3033 + ex. 3037 +/- ex. 381 +/- ex. 382 │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 180 │1113 + 1114 +/- ex. 1171 + 1312 + 1313 +/- ex. 1317 + 1412 +/- ex. 1417 +/- 152 ││ │+/- 161 +/- ex. 181 +/- ex. 182 - ex. 191 - ex. 192 - ex. 193 - ex. 197 +/- ex. ││ │199 (solduri aferente activelor financiare) +/- 201 +/- 202 +/- 203 +/- 204 +/- ││ │205 +/- 206 +/- 209 +/- 231 +/- 243 + 2511 (solduri debitoare) +/- 25171 +/- 261 ││ │+/- 281 +/- 282 - 291 - 292 - 293 - 297 +/- 299 (solduri aferente activelor ││ │financiare) + ex. 3041 + ex. 3047 + 333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371 + ││ │ex. 3515 + ex. 35192 +/- ex. 355 + 3571 + 371 + 378 +/- ex. 381 +/- ex. 382 - ││ │ex. 39111 - 3921 - 3922 - 3923 - 3927 +/- 3929 (solduri aferente activelor ││ │financiare) + 401 + 402 +/- 407 +/- 471 +/- 481 +/- ex. 482 - 4931 - 4932 - ││ │4933 - 4937 +/- 4939 (solduri aferente activelor financiare) - 4941 - 4942 - ││ │4943 - 4947 +/- 4949 │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 190 │ex. 3041 + ex. 3047 +/- ex. 381 +/- ex. 382 - ex. 39111 │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 200 │1113 + 1114 +/- ex. 1171 + 1312 + 1313 +/- ex. 1317 + 1412 +/- ex. 1417 +/- 152 ││ │+/- 161 +/- ex. 181 +/- ex. 182 - ex. 191 - ex. 192 - ex. 193 - ex. 197 +/- ││ │ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- 201 +/- 202 +/- 203 +/- 204 ││ │+/- 205 +/- 206 +/- 209 +/- 231 +/- 243 + 2511 (solduri debitoare) +/- 25171 +/- ││ │261 +/- 281 +/- 282 - 291 - 292 - 293 - 297 +/- 299 (solduri aferente activelor ││ │financiare) + 333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371 + ex. 3515 + ex. 35192 +/- ││ │ex. 355 + 3571 + 371 + 378 +/- ex. 381 +/- ex. 382 - 3921 - 3922 - 3923 - 3927 +/-││ │3929 (solduri aferente activelor financiare) + 401 + 402 +/- 407 +/- 471 +/- 481 ││ │+/- ex. 482 - 4931 - 4932 - 4933 - 4937 +/- 4939 (solduri aferente activelor ││ │financiare) - 4941 - 4942 - 4943 - 4947 +/- 4949 │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 210 │ex. 304 +/- ex. 381 +/- ex. 382 - ex. 3911 │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 220 │ex. 3041 + ex. 3047 +/- ex. 381 +/- ex. 382 - ex. 39111 │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 230 │3042 + ex. 3047 +/- ex. 381 +/- ex. 382 - 39112 │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 330 │3531 (solduri debitoare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 340 │35311 (solduri debitoare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 350 │35312 (solduri debitoare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 360 │341 (sold debitor)*5) + ex. 3515 + ex. 35192 + 3521 (sold debitor) + 3522 (sold ││ │debitor) + 35262 + 35324 + 35328 (sold debitor) + 3533 (sold debitor) + 3534 + ││ │3536 (sold debitor) + 3538 (sold debitor) + 35392 +/- ex. 355 + 3611 + ex. 3612 + ││ │3613 + 362 + 3723 (sold debitor) + 3729 (sold debitor) + 375 + 3799 (solduri ││ │debitoare) - ex. 393 + 421 │├───────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.2 - Datorii │├───────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 110 │112 +/- 1172 + 122 + 1272 +/- 132 +/- 142 +/- 151 +/- 162 +/- 199 (solduri ││ │aferente datoriilor financiare)*6) +/- 232 +/- 241 + 2511 (solduri creditoare) +/-││ │25172 +/- 253 +/- 254 +/- 262 +/- 299 (solduri aferente datoriilor financiare) +/-││ │321 +/- 322 +/- 325 +/- 326 + 331 + 332 + 333 (solduri creditoare) + 334 + 335 + ││ │3361 + 3372 + ex. 35191 +/- ex. 356 + 3572 + 377 + 3791 +/- 3929 (solduri ││ │aferente datoriilor financiare) +/- 472 +/- 4939 (solduri aferente datoriilor ││ │financiare) + 531 + 532 +/- 537 │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 120 │112 +/- 1172 + 122 + 1272 +/- 132 +/- 142 +/- 151 +/- ex. 199 (solduri aferente ││ │datoriilor financiare) +/- 232 +/- 241 + 2511 (solduri creditoare) +/- 25172 +/- ││ │253 +/- 254 +/- ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) +/- ex. 356 +/- ││ │ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) +/- 472 +/- 4939 (solduri ││ │aferente datoriilor financiare) + 5312 + 5322 +/- ex. 537 │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 130 │+/- 321 +/- 322 +/- 325 +/- 326 +/- ex. 3929 (solduri aferente datoriilor ││ │financiare) + 5311 + 5321 +/- ex. 537 │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 140 │+/- 162 +/- ex. 199 (solduri aferente datoriilor financiare) +/- 262 +/- ex. 299 ││ │(solduri aferente datoriilor financiare) + 331 + 332 + 333 (solduri creditoare) + ││ │334 + 335 + 3361 + 3372 + ex. 35191 +/- ex. 356 + 3572 + 377 + 3791 +/- ex. 3929 ││ │(solduri aferente datoriilor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 240 │3531 (solduri creditoare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 250 │35311 (solduri creditoare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 260 │35312 (solduri creditoare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 1.3 - Capitaluri proprii │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 190 │+/- ex. 524 +/- 5811 +/- 5814 +/- 5815 +/- 5816 +/- 5817 │└───────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘──────────   *1) Corespondenţa conturilor prevăzută în prezentul capitol nu are caracter exhaustiv,aceasta putând fi adaptată în funcţie de specificul operaţiunilor, cu respectareaconţinutului conturilor prevăzute de Ordinul BNR nr. 27/2010   *2) Sintagma "ex." se referă la prezentarea extrasului din soldul contului respectiv,care corespunde conţinutului poziţiei din situaţiile financiare la care se referă.   *3) Soldurile conturilor analitice în care se înregistrează alte ajustări aferenteactivelor financiare   *4) În cazul conturilor bifuncţionale, sintagma "solduri debitoare", respectiv, "solduricreditoare" se referă la prezentarea distinctă a sumei soldurilor analitice debitoare şi,respectiv, creditoare, componente ale soldului contului sintetic bifuncţional.   *5) În cazul conturilor bifuncţionale, sintagma "sold debitor", respectiv, "soldcreditor" se referă la prezentarea soldului contului sintetic bifuncţional (debitor saucreditor) rezultat din însumarea tuturor soldurilor conturilor analitice ale acestuia,indiferent de natura lor.   *6) Soldurile conturilor analitice în care se înregistrează alte ajustări aferentedatoriilor financiare──────────                              2. Contul de profit sau pierdere┌───────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Cod │ ││poziţie│ Plan de conturi │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 040 │70331 + ex. 7038 │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 050 │ex. 7011 + 70132 + 70133 + 70142 + 7015 + ex. 7017 + ex. 7018 - ex. 6617 + 7021 + ││ │7022 + 7023 + 7024 + ex. 7027 + 7028 - 6627 + ex. 70341 + ex. 7037 + ex. 7038 - ││ │66327 + 7041 + 7048 - 66437 + 7051 + 7052 + 7058 - 66447 │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 060 │ex. 70341 + ex. 7038 │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 340 │7042 + 709 + 741 + 742 + 744 + 747 + 748 + ex. 749 + 7619 + 7629 + 76329 + 76439 ││ │+ 76449 + 781 │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 350 │ex. 609 + 6311 + 6312 + 644 + 647 + ex. 649 + 6619 + 6629 + 66329 + 66439 + 66449 ││ │+ 681 │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 460 │6611 + 6612 + 6613 + 6621 + 6622 + 6623 + 6631 + 66321 + 66322 + 66323 + 66431 + ││ │66432 + 66433 + 66441 + 66442 + 66443 - 7611 - 7612 - 7613 - 7621 - 7622 - 7623 - ││ │7631 - 76321 - 76322 - 76323 - 76431 - 76432 - 76433 - 76441 - 76442 - 76443 │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 490 │6611 + 6612 + 6613 + 6621 + 6622 + 6623 + ex. 66312 + 66321 + 66322 + 66323 + ││ │66431 + 66432 + 66433 + 66441 + 66442 + 66443 - 7611 - 7612 - 7613 - 7621 - 7622 -││ │7623 - ex. 76312 - 76321 - 76322 - 76323 - 76431 - 76432 - 76433 - 76441 - 76442 -││ │76443 │└───────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                                   5. Alte informaţii    5.A - Elemente de activ:- coloana 030┌───────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Cod │ ││poziţie│ Plan de conturi │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 100 │101 + 102 + 109 + 111 +/- 1171 + 121 + 1271 +/- 131 +/- 141 +/- 152 +/- 161 +/- ││ │181 +/- 182 - 197 +/- 199 (solduri aferente activelor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 120 │111 +/- 1171 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 130 │121 + 1271 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 140 │1311 + 1312 + 1313 + 1314 +/- 1317 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor ││ │financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 150 │1411 + 1412 +/- 1417 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 160 │1521 + 1522 + 1523 + 1524 +/- 1527 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor ││ │financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 170 │1611 +/- 1617 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 180 │+/-181 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 190 │+/-182 - 197 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 300 │+/- 201+/- 202+/- 203+/- 204+/- 205+/- 206+/- 209+/- 231+/- 243+/- 2511 (solduri ││ │debitoare) +/- 25171+/- 261+/-281+/-282 - 297 +/- 299 (solduri aferente activelor ││ │financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 310 │2011 +/- 2017 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 320 │2021+/- 2027 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 330 │2031 + 2032+/-2037 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 340 │2041 + 2042+/- 2047 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 350 │2051 + 2052+/- 2057 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 360 │2061+/- 2067 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 370 │2091+/- 2097 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 380 │2311 + 2312 +/- 2317 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 390 │2431 + 2432 + 2433 + 2434+/- 2437 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor ││ │financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 400 │2511 (solduri debitoare) +/- 25171 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor ││ │financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 410 │2611+/- 2617 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 420 │+/-281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 430 │+/-282 - 297 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 500 │3011 + 3021 + 303 + 304 + 305 + 311 (solduri debitoare) + 312 (solduri debitoare) ││ │+ 313 (solduri debitoare) + 314 (solduri debitoare) + 315 (solduri debitoare) + ││ │316 (solduri debitoare) + 333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371 + 341 (sold ││ │debitor) + 3515 + 35192 + 3521 (sold debitor) + 3522 (sold debitor) + 35262 + ││ │3531 (solduri debitoare) + 35324 + 35328 (sold debitor) + 3533 (sold debitor) + ││ │3534 + 3536 (sold debitor) + 3538 (sold debitor) + 35392 +/- 355 + 3571 + 361 + ││ │362 + 363 + 371 + 3723 (sold debitor) + 3729 (sold debitor) + 375 + 378 + 3799 ││ │(solduri debitoare) +/-381+/-382 - 3927 +/- 3929 (solduri aferente activelor ││ │financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 570 │333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371 +/- ex. 3929 (solduri aferente activelor ││ │financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 590 │3515 + 35192 +/- ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 610 │3531 (solduri debitoare) + 35324 + 35328 (sold debitor) + 3533 (sold debitor) + ││ │3534 + 3536 (sold debitor) + 3538 (sold debitor) + 35392 │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 620 │3551 + 3552 + 3556 +/- 3557 +/- ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 630 │3571 +/- ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 650 │316 (solduri debitoare) + 371 + 3723 (sold debitor) + 3729 (sold debitor) + 375 + ││ │378 + 3799 (solduri debitoare) +/- ex. 3929 (solduri aferente activelor ││ │financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 660 │+/-381 +/- ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 670 │+/-382 - 3927 +/- ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 700 │401 + 402+/- 407 + 43 + 44 +/- 471+/- 481+/- 482 - 4937 +/- 4939 (solduri ││ │aferente activelor financiare) - 4947 +/- 4949 │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 710 │401 + 402 +/- 407 +/- ex. 4949 │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 730 │4711 + 4712 + 4713 +/- 4717 +/- ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 740 │+/-481 +/- ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 4949 │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 750 │+/-482 - 4937 +/- ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) - 4947 +/- ││ │ex. 4949 │└───────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    5.B - Elemente de datorii┌───────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Cod │ ││poziţie│ Plan de conturi │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 100 │2511 (solduri creditoare) +/- 25172 +/- 253 +/- 254 +/- ex. 299 (solduri aferente ││ │datoriilor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 110 │2511 (solduri creditoare) +/- ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 120 │2531 + 2532 + 2533 + 2534 +/- ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 121 │2531 +/- ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 122 │2532 +/- ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 123 │2533 +/- ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 124 │2534 +/- ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 130 │2541 + 2542 +/- ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 131 │2541 +/- ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 132 │2542 +/- ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 140 │+/- 25172 +/- 2537 +/- 2547 +/- ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) │└───────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 2*Font 9*                 F 16.07 - Deprecierea activelor financiare şi nefinanciare                                                                                    - lei -┌───────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────────────────┬──────────┐│ │ Cod │ Perioada curentă │Depreciere││ │poziţie├────────┬───────┬──────┤ cumulată ││ │ │Creşteri│Reluări│ Total│ │├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼──────────┤│ A │ B │ 010 │ 020 │ 030 │ 040 │├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼──────────┤│Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din │ │ │ │░░░░░░│░░░░░░░░░░││deprecierea activelor financiare care nu sunt │ │ │ │░░░░░░│░░░░░░░░░░││evaluate la valoarea justă prin profit sau │ │ │ │░░░░░░│░░░░░░░░░░││pierdere │ 010 │ │ │░░░░░░│░░░░░░░░░░│├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼──────────┤│ Active financiare evaluate la cost │ 020 │ │░░░░░░░│░░░░░░│░░░░░░░░░░│├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼──────────┤│ Active financiare disponibile în vederea │ │ │ │░░░░░░│░░░░░░░░░░││ vânzării │ 030 │ │ │░░░░░░│░░░░░░░░░░│├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼──────────┤│ Împrumuturi şi creanţe │ 040 │ │ │░░░░░░│░░░░░░░░░░│├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼──────────┤│ Investiţii păstrate până la scadenţă │ 050 │ │ │░░░░░░│░░░░░░░░░░│├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼──────────┤│Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din │ │ │ │░░░░░░│ ││deprecierea investiţiilor în filiale, asocieri │ │ │ │░░░░░░│ ││în participaţie şi entităţi asociate │ 060 │ │ │░░░░░░│ │├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼──────────┤│ Filiale │ 070 │ │ │░░░░░░│ │├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼──────────┤│ Asocieri în participaţie │ 080 │ │ │░░░░░░│ │├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼──────────┤│ Entităţi asociate │ 090 │ │ │░░░░░░│ │├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼──────────┤│Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din │ │ │ │░░░░░░│ ││deprecierea activelor nefinanciare │ 100 │ │ │░░░░░░│ │├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼──────────┤│ Imobilizări corporale │ 110 │ │ │░░░░░░│ │├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼──────────┤│ Investiţii imobiliare │ 120 │ │ │░░░░░░│ │├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼──────────┤│ Fond comercial │ 130 │ │░░░░░░░│░░░░░░│ │├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼──────────┤│ Alte imobilizări necorporale │ 140 │ │ │░░░░░░│ │├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼──────────┤│ Altele │ 145 │ │ │░░░░░░│ │├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼──────────┤│TOTAL │ 150 │ │ │░░░░░░│ │├───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼──────┼──────────┤│Venituri din dobânzi aferente activelor │ │░░░░░░░░│░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░││financiare depreciate │ 160 │░░░░░░░░│░░░░░░░│ │░░░░░░░░░░│└───────────────────────────────────────────────┴───────┴────────┴───────┴──────┴──────────┘         PERSOANA AUTORIZATĂ PERSOANA AUTORIZATĂ      Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele şi        şi ştampila instituţiei semnătura              de credit  +  Anexa 3*Font 9*           CORESPONDENŢA*7) CU PLANUL DE CONTURI APLICABIL INSTITUŢIILOR DE CREDIT                  1. F 01.00 - Bilanţ (situaţia poziţiei financiare)┌───────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Cod │ ││poziţie│ Plan de conturi │├───────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ F 01.01 - Active │├───────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 010 │101 + 102 + 109 + 1111 + 1112 + 1115 +/- ex.*8 1171 + 121 + 1271 + 1311 + 1314 +/-││ │ex. 1317 + 1411 +/- ex. 1417 +/- ex. 181 +/- ex. 182 - ex. 191- ex. 192 - ex. 193 ││ │- ex. 197 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)*9) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 030 │1111 + 1112 + 1115 +/- ex. 1171 +/- ex. 181 +/- ex. 182 - ex. 191- ex. 192 - ││ │ex. 193 - ex. 197 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 040 │109 + 121 + 1271 + 1311 + 1314 +/- ex. 1317 + 1411 +/- ex. 1417 +/- ex. 181 +/- ││ │ex. 182 - ex. 191 - ex. 192 - ex. 193 - ex. 197 +/- ex. 199 (solduri aferente ││ │activelor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 050 │3011 + 311 (solduri debitoare)*10) + ex. 305 +/- ex. 382 - ex. 3912 + ex. 412 │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 070 │30111 + ex. 305 +/- ex. 382 - ex. 3912 + ex. 412 │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 140 │303 + ex. 305 +/- ex. 381 +/- ex. 382 - ex. 3912 + 413 +/- ex. 482 │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 150 │3031 + ex. 305 +/- ex. 382 - ex. 3912 + 413 +/- ex. 482 │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 160 │3032 + ex. 3037 +/- ex. 381 +/- ex. 382 │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 170 │3033 + ex. 3037 +/- ex. 381 +/- ex. 382 │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 180 │1113 + 1114 +/- ex. 1171 + 1312 + 1313 +/- ex. 1317 + 1412 +/- ex. 1417 +/- 152 ││ │+/- 161 +/- ex. 181 +/- ex. 182 - ex. 191 - ex. 192 - ex. 193 - ex. 197 +/- ││ │ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- 201 +/- 202 +/- 203 +/- 204 ││ │+/- 205 +/- 206 +/- 209 +/- 231 +/- 243 + 2511 (solduri debitoare) +/- 25171 +/- ││ │261 +/- 281 +/- 282 - 291 - 292 - 293 - 297 +/- 299 (solduri aferente activelor ││ │financiare) + ex. 3041 + ex. 3047 + 333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371 + ││ │ex. 3515 + ex. 35192 +/- ex. 355 + 3571 + 371 + 378 +/- ex. 381 +/- ex. 382 - ││ │ex. 39111 - 3921 - 3922 - 3923 - 3927 +/- 3929 (solduri aferente activelor ││ │financiare) + 401 + 402 +/- 407 +/- 471 +/- 481 +/- ex. 482 - 4931 - 4932 - ││ │4933 - 4937 +/- 4939 (solduri aferente activelor financiare) - 4941 - 4942 - ││ │4943 - 4947 +/- 4949 + 508 (sold debitor)*11) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 190 │ex. 3041 + ex. 3047 +/- ex. 381 +/- ex. 382 - ex. 39111 │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 200 │1113 + 1114 +/- ex. 1171 + 1312 + 1313 +/- ex. 1317 + 1412 +/- ex. 1417 +/- 152 ││ │+/- 161 +/- ex. 181 +/- ex. 182 - ex. 191 - ex. 192 - ex. 193 - ex. 197 +/- ││ │ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- 201 +/- 202 +/- 203 +/- 204 ││ │+/- 205 +/- 206 +/- 209 +/- 231 +/- 243 + 2511 (solduri debitoare) +/- 25171 +/- ││ │261 +/- 281 +/- 282 - 291 - 292 - 293 - 297 +/- 299 (solduri aferente activelor ││ │financiare) + 333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371 + ex. 3515 + ex. 35192 +/- ││ │ex. 355 + 3571 + 371 + 378 +/- ex. 381 +/- ex. 382 - 3921 - 3922 - 3923 - 3927 ││ │+/- 3929 (solduri aferente activelor financiare) + 401 + 402 +/- 407 +/- 471 +/- ││ │481 +/- ex. 482 - 4931 - 4932 - 4933 - 4937 +/- 4939 (solduri aferente activelor ││ │financiare) - 4941 - 4942 - 4943 - 4947 +/- 4949 + 508 (sold debitor) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 210 │ex. 304 +/- ex. 381 +/- ex. 382 - ex. 3911 │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 220 │ex. 3041 + ex. 3047 +/- ex. 381 +/- ex. 382 - ex. 39111 │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 230 │3042 + ex. 3047 +/- ex. 381 +/- ex. 382 - 39112 │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 260 │411 +/- ex. 482 - 491 │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 330 │3531 (solduri debitoare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 340 │35311 (solduri debitoare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 350 │35312 (solduri debitoare) │├───────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ F 01.02 - Datorii │├───────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 110 │112 +/- 1172 + 122 + 1272 +/- 132 +/- 142 +/- 151 +/- 162 +/- 199 (solduri ││ │aferente datoriilor financiare)*12) +/- 232 +/- 241 + 2511 (solduri creditoare) ││ │+/- 25172 +/- 253 +/- 254 +/- 262 +/- 299 (solduri aferente datoriilor financiare)││ │+/- 321 +/- 322 +/- 325 +/- 326 + 331 + 332 + 333 (solduri creditoare) + 334 + ││ │335 + 3361 + 3372 + ex. 35191 + 354 +/- ex. 356 + 3572 + 377 + 3791 +/- 3929 ││ │(solduri aferente datoriilor financiare) +/- 472 +/- 4939 (solduri aferente ││ │datoriilor financiare) + 531 + 532 +/- 537 + 508 (sold creditor) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 120 │112 +/- 1172 + 122 + 1272 +/- 132 +/- 142 +/- 151 +/- ex. 199 (solduri aferente ││ │datoriilor financiare) +/- 232 +/- 241 + 2511 (solduri creditoare) +/- 25172 +/- ││ │253 +/- 254 +/- ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) +/- ex. 356 +/- ││ │ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) +/- 472 +/- 4939 (solduri ││ │aferente datoriilor financiare) + 5312 + 5322 +/- ex. 537 │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 130 │+/- 321 +/- 322 +/- 325 +/- 326 +/- ex. 3929 (solduri aferente datoriilor ││ │financiare) + 5311 + 5321 +/- ex. 537 │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 140 │+/- 162 +/- ex. 199 (solduri aferente datoriilor financiare) +/- 262 +/- ex. 299 ││ │(solduri aferente datoriilor financiare) + 331 + 332 + 333 (solduri creditoare) + ││ │334 + 335 + 3361 + 3372 + ex. 35191 + 354 +/- ex. 356 + 3572 + 377 + 3791 +/- ││ │ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) + 508 (sold creditor) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 240 │3531 (solduri creditoare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 250 │35311 (solduri creditoare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 260 │35312 (solduri creditoare) │├───────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ F 01.03.- Capitaluri proprii │├───────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 190 │+/- ex. 524 +/- 5811 +/- 5814 +/- 5815 +/- 5816 +/- 5817 │└───────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘──────────    *7) Corespondenţa conturilor prevăzută în prezentul capitol nu are caracter exhaustiv,aceasta putând fi adaptată în funcţie de specificul operaţiunilor, cu respectareaconţinutului conturilor prevăzute de Ordinul BNR nr. 27/2010.    *8) Sintagma "ex." se referă la prezentarea extrasului din soldul contului respectiv,care corespunde conţinutului poziţiei din situaţiile financiare la care se referă.    *9) Soldurile conturilor analitice în care se înregistrează alte ajustări aferenteactivelor financiare    *10) În cazul conturilor bifuncţionale, sintagma "solduri debitoare", respectiv,"solduri creditoare" se referă la prezentarea distinctă a sumei soldurilor analiticedebitoare şi, respectiv, creditoare, componente ale soldului contului sinteticbifuncţional.    *11) În cazul conturilor bifuncţionale, sintagma "sold debitor", respectiv, "soldcreditor" se referă la prezentarea soldului contului sintetic bifuncţional (debitor saucreditor) rezultat din însumarea tuturor soldurilor conturilor analitice ale acestuia,indiferent de natura lor.    *12) Soldurile conturilor analitice în care se înregistrează alte ajustări aferentedatoriilor financiare──────────                      2. F 02.00 - Contul de profit sau pierdere┌───────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Cod │ ││poziţie│ Plan de conturi │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 040 │70331 + ex. 7038 │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 050 │ex. 7011 + 70132 + 70133 + 70142 + 7015 + ex. 7017 + ex. 7018 - ex. 6617 + 7021 + ││ │7022 + 7023 + 7024 + ex. 7027 + 7028 - 6627 + ex. 70341 + ex. 7037 + ex. 7038 - ││ │66327 + 7041 + 7048 - 66437 + 7051 + 7052 + 7058 - 66447 │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 060 │ex. 70341 + ex. 7038 │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 340 │7042 + 709 + 741 + 742 + 744 + 747 + 748 + ex. 749 + 7619 + 7629 + 76329 + 76439 +││ │76449 + 781 │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 350 │ex. 609 + 6311 + 6312 + 644 + 647 + ex. 649 + 6619 + 6629 + 66329 + 66439 + ││ │66449 + 681 │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 460 │6611 + 6612 + 6613 + 6621 + 6622 + 6623 + 6631 + 66321 + 66322 + 66323 + 66431 + ││ │66432 + 66433 + 66441 + 66442 + 66443 - 7611 - 7612 - 7613 - 7621 - 7622 - 7623 - ││ │7631 - 76321 - 76322 - 76323 - 76431 - 76432 - 76433 - 76441 - 76442 - 76443 │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 490 │6611 + 6612 + 6613 + 6621 + 6622 + 6623 + ex. 66312 + 66321 + 66322 + 66323 + ││ │66431 + 66432 + 66433 + 66441 + 66442 + 66443 - 7611 - 7612 - 7613 - 7621 - 7622 ││ │- 7623 - ex. 76312 - 76321 - 76322 - 76323 - 76431 - 76432 - 76433 - 76441 - ││ │76442 - 76443 │└───────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                  4. F 04.00 - Clasificarea activelor financiare                 pe instrumente şi pe sectoare ale contrapărţilor         F 04.01 - Active financiare deţinute în vederea tranzacţionării┌───────┬───────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Cod │Coloana│ Plan de conturi ││poziţie│ │ │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 010 │ 010 │30111 + ex. 305 +/- ex. 382 - ex. 3912 + ex. 412 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 020 │ 010 │ex. 305 +/- ex. 382 - ex. 3912 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 030 │ 010 │ex. 30111 + ex. 305 +/- ex. 382 - ex. 3912 + ex. 412 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 040 │ 010 │ex. 30111 + ex. 305 +/- ex. 382 - ex. 3912 + ex. 412 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 050 │ 010 │ex. 30111 + ex. 305 +/- ex. 382 - ex. 3912 + ex. 412 │└───────┴───────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘            F 04.03 - Active financiare disponibile în vederea vânzării┌───────┬───────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Cod │Coloana│ Plan de conturi ││poziţie│ │ │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 010 │ 010 │3031 + ex. 305 + 413 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │+/- ex. 382 - ex. 3912 +/- ex. 482 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 030 │3031 + ex. 305 +/- ex. 382 - ex. 3912 + 413 +/- ex. 482 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 020 │ 020 │+/- ex. 382 - ex. 3912 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 030 │ex. 305 +/- ex. 382 - ex. 3912 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 030 │ 020 │+/- ex. 382 - ex. 3912 +/- ex. 482 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 030 │ex. 3031 + ex. 305 +/- ex. 382 - ex. 3912 + ex. 413 +/- ex. 482 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 040 │ 020 │+/- ex. 382 - ex. 3912 +/- ex. 482 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 030 │ex. 3031 + ex. 305 +/- ex. 382 - ex. 3912 + ex. 413 +/- ex. 482 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 050 │ 020 │+/- ex. 382 - ex. 3912 +/- ex. 482 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 030 │ex. 3031 + ex. 305 +/- ex. 382 - ex. 3912 + ex. 413 +/- ex. 482 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 060 │ 010 │3032 + ex. 3037 +/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │+/- ex. 382 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 030 │3032 + ex. 3037 +/- ex. 381 +/- ex. 382 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 070 │ 010 │ex. 3032 + ex. 3037 +/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │+/- ex. 382 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 030 │ex. 3032 + ex. 3037 +/- ex. 381 +/- ex. 382 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 080 │ 010 │ex. 3032 + ex. 3037 +/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │+/- ex. 382 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 030 │ex. 3032 + ex. 3037 +/- ex. 381 +/- ex. 382 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 090 │ 010 │ex. 3032 + ex. 3037 +/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │+/- ex. 382 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 030 │ex. 3032 + ex. 3037 +/- ex. 381 +/- ex. 382 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 100 │ 010 │ex. 3032 + ex. 3037 +/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │+/- ex. 382 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 030 │ex. 3032 + ex. 3037 +/- ex. 381 +/- ex. 382 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 110 │ 010 │ex. 3032 + ex. 3037 +/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │+/- ex. 382 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 030 │ex. 3032 + ex. 3037 +/- ex. 381 +/- ex. 382 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 120 │ 010 │3033 + ex. 3037 +/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │+/- ex. 382 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 030 │3033 + ex. 3037 +/- ex. 381 +/- ex. 382 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 130 │ 010 │ex. 3033 + ex. 3037 +/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │+/- ex. 382 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 030 │ex. 3033 + ex. 3037 +/- ex. 381 +/- ex. 382 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 140 │ 010 │ex. 3033 + ex. 3037 +/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │+/- ex. 382 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 030 │ex. 3033 + ex. 3037 +/- ex. 381 +/- ex. 382 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 150 │ 010 │ex. 3033 + ex. 3037 +/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │+/- ex. 382 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 030 │ex. 3033 + ex. 3037 +/- ex. 381 +/- ex. 382 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 160 │ 010 │ex. 3033 + ex. 3037 +/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │+/- ex. 382 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 030 │ex. 3033 + ex. 3037 +/- ex. 381 +/- ex. 382 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 170 │ 010 │ex. 3033 + ex. 3037 +/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │+/- ex. 382 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 030 │ex. 3033 + ex. 3037 +/- ex. 381 +/- ex. 382 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 180 │ 010 │ex. 3033 + ex. 3037 +/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │+/- ex. 382 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 030 │ex. 3033 + ex. 3037 +/- ex. 381 +/- ex. 382 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 190 │ 010 │303 + ex. 305 + 413 +/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │+/- ex. 382 - ex. 3912 +/- ex. 482 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 030 │ 303 │+ ex. 305 +/- ex. 381 +/- ex. 382 - ex. 3912 + 413 +/- ex. 482 │└───────┴───────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                   F 04.04 - Împrumuturi şi creanţe şi investiţii                             păstrate până la scadenţă┌───────┬───────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Cod │Coloana│ Plan de conturi ││poziţie│ │ │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 010 │ 010 │ex. 3041 + ex. 3047 +/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │+/- ex. 382 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 060 │ex. 3041 + ex. 3047 +/- ex. 381 +/- ex. 382 - ex. 39111 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 020 │ 010 │ex. 3041 + ex. 3047 +/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │+/- ex. 382 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 060 │ex. 3041 + ex. 3047 +/- ex. 381 +/- ex. 382 - ex. 39111 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 030 │ 010 │ex. 3041 + ex. 3047 +/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │+/- ex. 382 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 060 │ex. 3041 + ex. 3047 +/- ex. 381 +/- ex. 382 - ex. 39111 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 040 │ 010 │ex. 3041 + ex. 3047 +/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │+/- ex. 382 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 060 │ex. 3041 + ex. 3047 +/- ex. 381 +/- ex. 382 - ex. 39111 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 050 │ 010 │ex. 3041 + ex. 3047 +/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │+/- ex. 382 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 060 │ex. 3041 + ex. 3047 +/- ex. 381 +/- ex. 382 - ex. 39111 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 060 │ 010 │ex. 3041 + ex. 3047 +/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │+/- ex. 382 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 060 │ex. 3041 + ex. 3047 +/- ex. 381 +/- ex. 382 - ex. 39111 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 070 │ 010 │1113 + 1114 +/- ex. 1171 + 1312 + 1313 +/- ex. 1317 + 1412 +/- ex. 1417 ││ │ │+/- 152 +/- 161 +/- ex. 181 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor ││ │ │financiare) +/- 201 +/- 202 +/- 203 +/- 204 +/- 205 +/- 206 +/- 209 +/- ││ │ │231 +/- 243 + 2511 (solduri debitoare) +/- 25171 +/- 261 +/- 281 +/- ││ │ │ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) + 333 (solduri debitoare) ││ │ │+ 3362 + 3371 + ex. 3515 + ex. 35192 +/- ex. 355 + 3571 + 371 + 378 +/- ││ │ │ex. 381 +/- ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare) + 401 + 402 ││ │ │+/- 407 +/- 471 +/- 481 +/- ex. 4939 (solduri aferente activelor ││ │ │financiare) +/- ex. 4949 + 508 (sold debitor) │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │+/- ex. 182 - ex. 197 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) ││ │ │+/- 282 - 297 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 382 - 3927 +/- ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 482 - 4937 +/- ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) - ││ │ │4947 +/- ex. 4949 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 060 │1113 + 1114 +/- ex. 1171 + 1312 + 1313 +/- ex. 1317 + 1412 +/- ex. 1417 ││ │ │+/- 152 +/- 161 +/- ex. 181 +/- ex. 182 - ex. 191 - ex. 192 - ex. 193 - ││ │ │ex. 197 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- 201 +/- ││ │ │202 +/- 203 +/- 204 +/- 205 +/- 206 +/- 209 +/- 231 +/- 243 + 2511 ││ │ │(solduri debitoare) +/- 25171 +/- 261 +/- 281 +/- 282 - 291 - 292 - 293 - ││ │ │297 +/- 299 (solduri aferente activelor financiare) + 333 (solduri ││ │ │debitoare) + 3362 + 3371 + ex. 3515 + ex. 35192 +/- ex. 355 + 3571 + 371 ││ │ │+ 378 +/- ex. 381 +/- ex. 382 - 3921 - 3922 - 3923 - 3927 +/- 3929 ││ │ │(solduri aferente activelor financiare) + 401 + 402 +/- 407 +/- 471 +/- ││ │ │481 +/- ex. 482 - 4931 - 4932 - 4933 - 4937 +/- 4939 (solduri aferente ││ │ │activelor financiare) - 4941 - 4942 - 4943 - 4947 +/- 4949 + 508 (sold ││ │ │debitor) │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 080 │ 010 │1113 + 1114 +/- ex. 1171 + ex. 1312 + ex. 1313 +/- ex. 1317 + ex. 1412 +/-││ │ │ex. 1417 +/- ex. 152 +/- ex. 161 +/- ex. 181 +/- ex. 199 (solduri aferente││ │ │activelor financiare) │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │+/- ex. 182 - ex. 197 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 060 │1113 + 1114 +/- ex. 1171 + ex. 1312 + ex. 1313 +/- ex. 1317 + ex. 1412 +/-││ │ │ex. 1417 +/- ex. 152 +/- ex. 161 +/- ex. 181 +/- ex. 182 - ex. 191 - ││ │ │ex. 192 - ex. 193 - ex. 197 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor ││ │ │financiare) │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 090 │ 010 │ex. 1312 + ex. 1313 +/- ex. 1317 + ex. 1412 +/- ex. 1417 +/- ex. 152 +/- ││ │ │ex. 161 +/- ex. 181 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) ││ │ │+/- ex. 201 +/- ex. 202 +/- ex. 203 +/- ex. 204 +/- ex. 205 +/- ex. 206 ││ │ │+/- ex. 209 +/- ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor ││ │ │financiare) + ex. 3362 + ex. 3371 +/- ex. 355 + ex. 371 + ex. 378 +/- ││ │ │ex. 381 +/- ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 401 + ││ │ │ex. 402 +/- ex. 407 +/- ex. 471 +/- ex. 481 +/- ex. 4939 (solduri aferente││ │ │activelor financiare) +/- ex. 4949 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │+/- ex. 182 - ex. 197 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) ││ │ │+/- ex. 282 - ex. 297 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) ││ │ │+/- ex. 382 - ex. 3927 +/- ex. 3929 (solduri aferente activelor ││ │ │financiare) +/- ex. 482 - ex. 4937 +/- ex. 4939 (solduri aferente ││ │ │activelor financiare) - ex. 4947 +/- ex. 4949 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 060 │ex. 1312 + ex. 1313 +/- ex. 1317 + ex. 1412 +/- ex. 1417 +/- ex. 152 +/- ││ │ │ex. 161 +/- ex. 181 +/- ex. 182 - ex. 191- ex. 192 - ex. 193 - ex. 197 +/-││ │ │ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 201 +/- ex. 202 ││ │ │+/- ex. 203 +/- ex. 204 +/- ex. 205 +/- ex. 206 +/- ex. 209 +/- ex. 281 ││ │ │+/- ex. 282 - ex. 291 - ex. 292 - ex. 293 - ex. 297 +/- ex. 299 (solduri ││ │ │aferente activelor financiare) + ex. 3362 + ex. 3371 +/- ex. 355 + ││ │ │ex. 371 + ex. 378 +/- ex. 381 +/- ex. 382 - ex. 3921 - ex. 3922 - ││ │ │ex. 3923 - ex. 3927 +/- ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare) ││ │ │+ ex. 401 + ex. 402 +/- ex. 407 +/- ex. 471 +/- ex. 481 +/- ex. 482 - ││ │ │ex. 4931 - ex. 4932 - ex. 4933 - ex. 4937 +/- ex. 4939 (solduri aferente ││ │ │activelor financiare) - ex. 4941 - ex. 4942 - ex. 4943 - ex. 4947 +/- ││ │ │ex. 4949 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 100 │ 010 │ex. 1312 + ex. 1313 +/- ex. 1317 + ex. 1412 +/- ex. 1417 +/- ex. 152 +/- ││ │ │ex. 161 +/- ex. 181 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) ││ │ │+/- ex. 201 +/- ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor ││ │ │financiare) + ex. 333 (solduri debitoare) + ex. 3362 + ex. 3371 +/- ││ │ │ex. 355 + ex. 3571 + ex. 371 + ex. 378 +/- ex. 381 +/- ex. 3929 (solduri ││ │ │aferente activelor financiare) + ex. 401 + ex. 402 +/- ex. 407 +/- ││ │ │ex. 471 +/- ex. 481 +/- ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) ││ │ │+/- ex. 4949 + ex. 508 (sold debitor) │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │+/- ex. 182 - ex. 197 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) ││ │ │+/- ex. 282 - ex. 297 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) ││ │ │+/- ex. 382 - ex. 3927 +/- ex. 3929 (solduri aferente activelor ││ │ │financiare) +/- ex. 482 - ex. 4937 +/- ex. 4939 (solduri aferente ││ │ │activelor financiare) - ex. 4947 +/- ex. 4949 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 060 │ex. 1312 + ex. 1313 +/- ex. 1317 + ex. 1412 +/- ex. 1417 +/- ex. 152 +/- ││ │ │ex. 161 +/- ex. 181 +/- ex. 182 - ex. 191 - ex. 192 - ex. 193 - ex. 197 ││ │ │+/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 201 +/- ││ │ │ex. 281 +/- ex. 282 - ex. 291 - ex. 292 - ex. 293 - ex. 297 +/- ex. 299 ││ │ │(solduri aferente activelor financiare) + ex. 333 (solduri debitoare) + ││ │ │ex. 3362 + ex. 3371 +/- ex. 355 + ex. 3571 + ex. 371 + ex. 378 +/- ││ │ │ex. 381 +/- ex. 382 - ex. 3921 - ex. 3922 - ex. 3923 - ex. 3927 +/- ││ │ │ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 401 + ex. 402 +/- ││ │ │ex. 407 +/- ex. 471 +/- ex. 481 +/- ex. 482 - ex. 4931 - ex. 4932 - ││ │ │ex. 4933 - ex. 4937 +/- ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) ││ │ │- ex. 4941 - ex. 4942 - ex. 4943 - ex. 4947 +/- ex. 4949 + ex. 508 ││ │ │(sold debitor) │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 110 │ 010 │+/- ex. 201 +/- 231 +/- ex. 243 + ex. 2511 (solduri debitoare) +/- ││ │ │ex. 25171 +/- ex. 261 +/- ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor ││ │ │financiare) + ex. 333 (solduri debitoare) + ex. 3362 + ex. 3371 +/- ││ │ │ex. 355 + ex. 3571 + ex. 371 + ex. 378 +/- ex. 381 +/- ex. 3929 (solduri ││ │ │aferente activelor financiare) + ex. 401 + ex. 402 +/- ex. 407 +/- ││ │ │ex. 471 +/- ex. 481 +/- ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) ││ │ │+/- ex. 4949 + ex. 508 (sold debitor) │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │+/- ex. 282 - ex. 297 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) ││ │ │+/- ex. 382 - ex. 3927 +/- ex. 3929 (solduri aferente activelor ││ │ │financiare) +/- ex. 482 - ex. 4937 +/- ex. 4939 (solduri aferente ││ │ │activelor financiare) - ex. 4947 +/- ex. 4949 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 060 │+/- ex. 201 +/- 231 +/- ex. 243 + ex. 2511 (solduri debitoare) +/- ││ │ │ex. 25171 +/- ex. 261 +/- ex. 281 +/- ex. 282 - ex. 291 - ex. 292 - ││ │ │ex. 293 - ex. 297 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) + ││ │ │ex. 333 (solduri debitoare) + ex. 3362 + ex. 3371 +/- ex. 355 + ex. 3571 +││ │ │ex. 371 + ex. 378 +/- ex. 381 +/- ex. 382 - ex. 3921 - ex. 3922 - ex. 3923││ │ │- ex. 3927 +/- ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 401 ││ │ │+ ex. 402 +/- ex. 407 +/- ex. 471 +/- ex. 481 +/- ex. 482 - ex. 4931 - ││ │ │ex. 4932 - ex. 4933 - ex. 4937 +/- ex. 4939 (solduri aferente activelor ││ │ │financiare) - ex. 4941 - ex. 4942 - ex. 4943 - ex. 4947 +/- ex. 4949 + ││ │ │ex. 508 (sold debitor) │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 120 │ 010 │+/- ex. 201 +/- ex. 202 +/- ex. 203 +/- ex. 204 +/- ex. 205 +/- ex. 206 ││ │ │+/- ex. 209 +/- ex. 243 + ex. 2511 (solduri debitoare) +/- ex. 25171 +/- ││ │ │ex. 261 +/- ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) + ││ │ │ex. 3362 + ex. 3371 +/- ex. 355 + ex. 3571 + ex. 371 + ex. 378 +/- ││ │ │ex. 381 +/- ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 401 + ││ │ │ex. 402 +/- ex. 407 +/- ex. 471 +/- ex. 481 +/- ex. 4939 (solduri aferente││ │ │activelor financiare) +/- ex. 4949 + ex. 508 (sold debitor) │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │+/- ex. 282 - ex. 297 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) ││ │ │+/- ex. 382 - ex. 3927 +/- ex. 3929 (solduri aferente activelor ││ │ │financiare) +/- ex. 482 - ex. 4937 +/- ex. 4939 (solduri aferente ││ │ │activelor financiare) - ex. 4947 +/- ex. 4949 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 060 │+/- ex. 201 +/- ex. 202 +/- ex. 203 +/- ex. 204 +/- ex. 205 +/- ex. 206 ││ │ │+/- ex. 209 +/- ex. 243 + ex. 2511 (solduri debitoare) +/- ex. 25171 +/- ││ │ │ex. 261 +/- ex. 281 +/- ex. 282 - ex. 291 - ex. 292 - ex. 293 - ex. 297 ││ │ │+/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 3362 + ex. 3371 ││ │ │+/- ex. 355 + ex. 3571 + ex. 371 + ex. 378 +/- ex. 381 +/- ex. 382 - ││ │ │ex. 3921 - ex. 3922 - ex. 3923 - ex. 3927 +/- ex. 3929 (solduri aferente ││ │ │activelor financiare) + ex. 401 + ex. 402 +/- ex. 407 +/- ex. 471 +/- ││ │ │ex. 481 +/- ex. 482 - ex. 4931 - ex. 4932 - ex. 4933 - ex. 4937 +/- ││ │ │ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) - ex. 4941 - ex. 4942 - ││ │ │ex. 4943 - ex. 4947 +/- ex. 4949 + ex. 508 (sold debitor) │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 130 │ 010 │+/- ex. 201 +/- ex. 202 +/- ex. 203 +/- ex. 204 +/- ex. 205 +/- ex. 206 ││ │ │+/- ex. 209 + ex. 2511 (solduri debitoare) +/- ex. 25171 +/- ex. 261 +/- ││ │ │ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 3362 + ││ │ │ex. 3371 +/- ex. 355 + ex. 371 + ex. 378 +/- ex. 381 +/- ex. 3929 (solduri││ │ │aferente activelor financiare) +/- ex. 471 +/- ex. 481 +/- ex. 4939 ││ │ │(solduri aferente activelor financiare) + ex. 508 (sold debitor) │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │+/- ex. 282 - ex. 297 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) ││ │ │+/- ex. 382 - ex. 3927 +/- ex. 3929 (solduri aferente activelor ││ │ │financiare) +/- ex. 482 - ex. 4937 +/- ex. 4939 (solduri aferente ││ │ │activelor financiare) │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 060 │+/- ex. 201 +/- ex. 202 +/- ex. 203 +/- ex. 204 +/- ex. 205 +/- ex. 206 ││ │ │+/- ex. 209 + ex. 2511 (solduri debitoare) +/- ex. 25171 +/- ex. 261 +/- ││ │ │ex. 281 +/- ex. 282 - ex. 291 - ex. 292 - ex. 293 - ex. 297 +/- ex. 299 ││ │ │(solduri aferente activelor financiare) + ex. 3362 + ex. 3371 +/- ex. 355 ││ │ │+ ex. 371 + ex. 378 +/- ex. 381 +/- ex. 382 - ex. 3921 - ex. 3922 - ││ │ │ex. 3923 - ex. 3927 +/- ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare) ││ │ │+/- ex. 471 +/- ex. 481 +/- ex. 482 - ex. 4931 - ex. 4932 - ex. 4933 - ││ │ │ex. 4937 +/- ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 508 ││ │ │(sold debitor) │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 140 │ 010 │1113 + 1114 +/- ex. 1171 + 1312 + 1313 +/- ex. 1317 + 1412 +/- ex. 1417 ││ │ │+/- 152 +/- 161 +/- ex. 181 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor ││ │ │financiare) +/- 201 +/- 202 +/- 203 +/- 204 +/- 205 +/- 206 +/- 209 +/- ││ │ │231 +/- 243 + 2511 (solduri debitoare) +/- 25171 +/- 261 +/- 281 +/- ││ │ │ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 3041 + ex. 3047 + ││ │ │333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371 + ex. 3515 + ex. 35192 +/- ││ │ │ex. 355 + 3571 + 371 + 378 +/- ex. 381 +/- ex. 3929 (solduri aferente ││ │ │activelor financiare) + 401 + 402 +/- 407 +/- 471 +/- 481 +/- ex. 4939 ││ │ │(solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 4949 + 508 (sold debitor) │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │+/- ex. 182 - ex. 197 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) ││ │ │+/- 282 - 297 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) + ││ │ │ex. 3041 + ex. 3047 +/- ex. 382 - 3927 +/- ex. 3929 (solduri aferente ││ │ │activelor financiare) +/- ex. 482 - 4937 +/- ex. 4939 (solduri aferente ││ │ │activelor financiare) - 4947 +/- ex. 4949 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 060 │1113 + 1114 +/- ex. 1171 + 1312 + 1313 +/- ex. 1317 + 1412 +/- ex. 1417 ││ │ │+/- 152 +/- 161 +/- ex. 181 +/- ex. 182 - ex. 191 - ex. 192 - ex. 193 - ││ │ │ex. 197 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- 201 +/- ││ │ │202 +/- 203 +/- 204 +/- 205 +/- 206 +/- 209 +/- 231 +/- 243 + 2511 ││ │ │(solduri debitoare) +/- 25171 +/- 261 +/- 281 +/- 282 - 291 - 292 - 293 - ││ │ │297 +/- 299 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 3041 + ││ │ │ex. 3047 + 333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371 + ex. 3515 + ex. 35192 ││ │ │+/- ex. 355 + 3571 + 371 + 378 +/- ex. 381 +/- ex. 382 - ex. 39111 - ││ │ │3921 - 3922 - 3923 - 3927 +/- 3929 (solduri aferente activelor financiare)││ │ │+ 401 + 402 +/- 407 +/- 471 +/- 481 +/- ex. 482 - 4931 - 4932 - 4933 - ││ │ │4937 +/- 4939 (solduri aferente activelor financiare) - 4941 - 4942 - ││ │ │4943 - 4947 +/- 4949 + 508 (sold debitor) │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 150 │ 010 │ex. 3041 + ex. 3047 +/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │+/- ex. 382 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 060 │ex. 3041 + ex. 3047 +/- ex. 381 +/- ex. 382 - ex. 39111 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 160 │ 010 │ex. 3041 + ex. 3047 +/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │+/- ex. 382 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 060 │ex. 3041 + ex. 3047 +/- ex. 381 +/- ex. 382 - ex. 39111 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 170 │ 010 │ex. 3041 + ex. 3047 +/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │+/- ex. 382 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 060 │ex. 3041 + ex. 3047 +/- ex. 381 +/- ex. 382 - ex. 39111 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 180 │ 010 │ex. 3041 + ex. 3047 +/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │+/- ex. 382 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 060 │ex. 3041 + ex. 3047 +/- ex. 381 +/- ex. 382 - ex. 39111 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 190 │ 010 │ex. 3041 + ex. 3047 +/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │+/- ex. 382 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 060 │ex. 3041 + ex. 3047 +/- ex. 381 +/- ex. 382 - ex. 39111 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 200 │ 010 │ex. 3041 + ex. 3047 +/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │+/- ex. 382 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 060 │ex. 3041 + ex. 3047 +/- ex. 381 +/- ex. 382 - ex. 39111 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 210 │ 010 │ex. 3042 + ex. 3047 +/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │+/- ex. 382 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 060 │3042 + ex. 3047 +/- ex. 381 +/- ex. 382 - 39112 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 220 │ 010 │ex. 3042 + ex. 3047 +/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │+/- ex. 382 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 060 │ex. 3042 + ex. 3047 +/- ex. 381 +/- ex. 382 - ex. 39112 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 230 │ 010 │ex. 3042 + ex. 3047 +/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │+/- ex. 382 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 060 │ex. 3042 + ex. 3047 +/- ex. 381 +/- ex. 382 - ex. 39112 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 240 │ 010 │ex. 3042 + ex. 3047 +/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │+/- ex. 382 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 060 │ex. 3042 + ex. 3047 +/- ex. 381 +/- ex. 382 - ex. 39112 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 250 │ 010 │ex. 3042 + ex. 3047 +/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │+/- ex. 382 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 060 │ex. 3042 + ex. 3047 +/- ex. 381 +/- ex. 382 - ex. 39112 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 260 │ 010 │ex. 3042 + ex. 3047 +/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │+/- ex. 382 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 060 │ex. 3042 + ex. 3047 +/- ex. 381 +/- ex. 382 - ex. 39112 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 270 │ 010 │ex. 3042 + ex. 3047 +/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │+/- ex. 382 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 060 │ex. 3042 + ex. 3047 +/- ex. 381 +/- ex. 382 - ex. 39112 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 280 │ 010 │ex. 304 +/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │+/- ex. 382 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 060 │ex. 304 +/- ex. 381 +/- ex. 382 - ex. 3911 │└───────┴───────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                    F 04.05 - Active financiare subordonate┌───────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Cod │ Plan de conturi ││poziţie│ │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 010 │401 + 402 +/- 407 +/- ex. 481 +/- ex. 482 - 4941 - 4942 - 4943 - 4947 +/- 4949 │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 020 │ex. 30112 + ex. 30212 + ex. 3032 + ex. 3041 +/- ex. 381 +/- ex. 382 - ex. 39111 │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 030 │ex. 30112 + ex. 30212 + ex. 3032 + ex. 3041 +/- ex. 381 +/- ex. 382 - ex. 39111 + ││ │401 + 402 +/- 407 +/- ex. 481 +/- ex. 482 - 4941 - 4942 - 4943 - 4947 +/- 4949 │└───────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘      5. F 05.00 - Clasificarea creditelor şi avansurilor pe tipuri de produs┌───────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Cod │ Plan de conturi ││poziţie│ │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 010 │109 + 1111 + 1112 + 1115 +/- ex. 1171 + 121 + 1271 + 1311 + 1314 +/- ex. 1317 + ││ │1411 +/- ex. 1417 +/- ex. 181 +/- ex. 182 - ex. 191 - ex. 192 - ex. 193 - ex. 197 ││ │+/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) + 2311 +/- ex. 2317 + ││ │2511 (solduri debitoare) +/- 25171 +/- ex. 281 +/- ex. 282 - ex. 291 - ex. 292 - ││ │ex. 293 - ex. 297 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 30113 ││ │+ ex. 30213 + ex. 3033 + ex. 3037 + ex. 3042 + ex. 3047 +/- ex. 381 +/- ex. 382 - ││ │ex. 39112 │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 020 │+/- ex. 202 +/- ex. 203 +/- ex. 281 +/- ex. 282 - ex. 291 - ex. 292 - ex. 293 - ││ │ex. 297 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 30113 + ││ │ex. 30213 + ex. 3033 + ex. 3037 + ex. 3042 + ex. 3047 +/- ex. 381 +/- ex. 382 - ││ │ex. 39112 │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 030 │+/- 201 +/- ex. 281 +/- ex. 282 - ex. 291 - ex. 292 - ex. 293 - ex. 297 +/- ││ │ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 30113 + ex. 30213 + ││ │ex. 3033 + ex. 3037 + ex. 3042 + ex. 3047 +/- ex. 381 +/- ex. 382 - ex. 39112 │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 040 │ex. 30113 + ex. 30213 + ex. 3033 + ex. 3037 + ex. 3042 + ex. 3047 +/- ex. 381 +/- ││ │ex. 382 - ex. 39112 +/- 471 +/- ex. 481 +/- ex. 482 - 4931 - 4932 - 4933 - 4937 ││ │+/- 4939 (solduri aferente activelor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 050 │+/- 152 +/- ex. 181 +/- ex. 182 - ex. 191 - ex. 192 - ex. 193 - ex. 197 +/- ││ │ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- 243 +/- ex. 281 +/- ex. 282 - ││ │ex. 291 - ex. 292 - ex. 293 - ex. 297 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor ││ │financiare) + ex. 30113 + ex. 30213 + ex. 3033 + ex. 3037 + ex. 3042 + ex. 3047 ││ │+/- ex. 381 +/- ex. 382 - ex. 39112 │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 060 │1113 + 1114 +/- ex. 1171 + 1312 + 1313 +/- ex. 1317 + 1412 +/- ex. 1417 +/- ││ │ex. 181 +/- ex. 182 - ex. 191 - ex. 192 - ex. 193 - ex. 197 +/- ex. 199 (solduri ││ │aferente activelor financiare) +/- ex. 202 +/- ex. 203 +/- 204 +/- 205 +/- 206 ││ │+/- 209 + 2312 +/- ex. 2317 +/- ex. 281 +/- ex. 282 - ex. 291 - ex. 292 - ex. 293 ││ │- ex. 297 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 30113 + ││ │ex. 30213 + ex. 3033 + ex. 3037 + ex. 3042 + ex. 3047 +/- ex. 381 +/- ex. 382 - ││ │ex. 39112 + 401 + 402 +/- 407 +/- ex. 481 +/- ex. 482 - 4941 - 4942 - 4943 - 4947 ││ │+/- 4949 │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 070 │+/- 161 +/- ex. 181 +/- ex. 182 - ex. 191 - ex. 192 - ex. 193 - ex. 197 ││ │+/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- 261 +/- ex. 281 ││ │+/- ex. 282 - ex. 291 - ex. 292 - ex. 293 - ex. 297 +/- ex. 299 (solduri aferente ││ │activelor financiare) + 333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371 + ex. 3515 + ││ │ex. 35192 +/- ex. 355 + 3571 + 371 + 378 +/- ex. 381 +/- ex. 382 - 3921 - 3922 - ││ │3923 - 3927 +/- 3929 (solduri aferente activelor financiare) + 508 (sold debitor) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 080 │109 + 111 +/- 1171 + 121 + 1271 +/- 131 +/- 141 +/- 152 +/- 161 +/- 181 +/- 182 - ││ │191 - 192 - 193 - 197 +/- 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- 201 +/- ││ │202 +/- 203 +/- 204 +/- 205 +/- 206 +/- 209 +/- 231 +/- 243 + 2511 (solduri ││ │debitoare) +/- 25171 +/- 261 +/- 281 +/- 282 - 291 - 292 - 293 - 297 +/- ││ │299 (solduri aferente activelor financiare) + 30113 + 30213 + 3033 + ex. 3037 + ││ │3042 + ex. 3047 + 333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371 + ex. 3515 + ex. 35192 ││ │+/- ex. 355 + 3571 + 371 + 378 +/- ex. 381 +/- ex. 382 - 39112 - 3921 - 3922 - ││ │3923 - 3927 +/- 3929 (solduri aferente activelor financiare) + 401 + 402 +/- 407 ││ │+/- 471 +/- 481 +/- 482 - 4931 - 4932 - 4933 - 4937 +/- 4939 (solduri aferente ││ │activelor financiare) - 4941 - 4942 - 4943 - 4947 +/- 4949 + 508 (sold debitor) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 090 │ex. 1411 + ex. 1412 +/- ex. 1417 +/- ex. 181 +/- ex. 182 - ex. 191 - ex. 192 - ││ │ex. 193 - ex. 197 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 201 ││ │+/- ex. 202 +/- ex. 203 +/- ex. 204 +/- ex. 205 +/- ex. 206 +/- ex. 209 + ex. 2311││ │+ ex. 2312 +/- ex. 2317 + ex. 2511 (solduri debitoare) +/- ex. 25171 +/- ex. 281 ││ │+/- ex. 282 - ex. 291 - ex. 292 - ex. 293 - ex. 297 +/- ex. 299 (solduri aferente ││ │activelor financiare) + ex. 30113 + ex. 30213 + ex. 3033 + ex. 3037 + ex. 3042 + ││ │ex. 3047 +/- ex. 381 +/- ex. 382 - ex. 39112 │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 100 │ex. 1411 + ex. 1412 +/- ex. 1417 +/- ex. 181 +/- ex. 182 - ex. 191 - ex. 192 - ││ │ex. 193 - ex. 197 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 201 ││ │+/- ex. 202 +/- ex. 203 +/- ex. 204 +/- ex. 205 +/- ex. 206 +/- ex. 209 + ex. 2311││ │+ ex. 2312 +/- ex. 2317 + ex. 2511 (solduri debitoare) +/- ex. 25171 +/- ex. 281 ││ │+/- ex. 282 - ex. 291 - ex. 292 - ex. 293 - ex. 297 +/- ex. 299 (solduri aferente ││ │activelor financiare) + ex. 30113 + ex. 30213 + ex. 3033 + ex. 3037 + ex. 3042 + ││ │ex. 3047 +/- ex. 381 +/- ex. 382 - ex. 39112 │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 110 │+/- ex. 203 +/- ex. 281 +/- ex. 282 - ex. 291 - ex. 292 - ex. 293 - ex. 297 +/- ││ │ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 30113 + ex. 30213 + ex. 3033││ │+ ex. 3037 + ex. 3042 + ex. 3047 +/- ex. 381 +/- ex. 382 - ex. 39112 │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 120 │+/- ex. 206 +/- ex. 281 +/- ex. 282 - ex. 291 - ex. 292 - ex. 293 - ex. 297 +/- ││ │ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 30113 + ex. 30213 + ex. 3033││ │+ ex. 3037 + ex. 3042 + ex. 3047 +/- ex. 381 +/- ex. 382 - ex. 39112 │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 130 │+/- ex. 202 +/- ex. 204 +/- ex. 205 +/- ex. 206 +/- ex. 209 +/- ex. 281 +/- ││ │ex. 282 - ex. 291 - ex. 292 - ex. 293 - ex. 297 +/- ex. 299 (solduri aferente ││ │activelor financiare) + ex. 30113 + ex. 30213 + ex. 3033 + ex. 3037 + ex. 3042 + ││ │ex. 3047 +/- ex. 381 +/- ex. 382 - ex. 39112 │└───────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Notă: Corespondenţele prezentate pentru formularul F 05.00 au caracter general, urmândca pentru completarea fiecărei coloane să se aibă în vedere defalcarea pe contrapartide.                   6. F 07.00 - Active financiare care pot face obiectul                     deprecierii şi care sunt restante sau depreciate┌───────┬───────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Cod │Coloana│ Plan de conturi ││poziţie│ │ │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 010 │ 070 │+/- ex. 382 - ex. 3912 +/- ex. 482 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 020 │ 070 │+/- ex. 382 - ex. 3912 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 030 │ 070 │+/- ex. 382 - ex. 3912 +/- ex. 482 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 040 │ 070 │+/- ex. 382 - ex. 3912 +/- ex. 482 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 050 │ 070 │+/- ex. 382 - ex. 3912 +/- ex. 482 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 060 │ 010 │+/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │+/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 030 │+/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 040 │+/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 050 │+/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 060 │+/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 070 │+/- ex. 382 - ex. 39111 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 110 │ex. 99621 + ex. 99622 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 070 │ 010 │+/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │+/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 030 │+/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 040 │+/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 050 │+/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 060 │+/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 070 │+/- ex. 382 - ex. 39111 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 110 │ex. 99621 + ex. 99622 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 080 │ 010 │+/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │+/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 030 │+/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 040 │+/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 050 │+/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 060 │+/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 070 │+/- ex. 382 - ex. 39111 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 110 │ex. 99621 + ex. 99622 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 090 │ 010 │+/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │+/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 030 │+/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 040 │+/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 050 │+/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 060 │+/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 070 │+/- ex. 382 - ex. 39111 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 110 │ex. 99621 + ex. 99622 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 100 │ 010 │+/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │+/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 030 │+/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 040 │+/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 050 │+/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 060 │+/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 070 │+/- ex. 382 - ex. 39111 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 110 │ex. 99621 + ex. 99622 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 110 │ 010 │+/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │+/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 030 │+/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 040 │+/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 050 │+/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 060 │+/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 070 │+/- ex. 382 - ex. 39111 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 110 │ex. 99621 + ex. 99622 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 120 │ 010 │+/- ex. 181 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 381 ││ │ │+/- ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 481 +/- ││ │ │ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 4949 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │+/- ex. 181 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 381 ││ │ │+/- ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 481 +/- ││ │ │ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 4949 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 030 │+/- ex. 181 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 381 ││ │ │+/- ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 481 +/- ││ │ │ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 4949 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 040 │+/- ex. 181 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 381 ││ │ │+/- ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 481 +/- ││ │ │ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 4949 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 050 │+/- ex. 181 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 381 ││ │ │+/- ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 481 +/- ││ │ │ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 4949 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 060 │+/- ex. 181 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 381 ││ │ │+/- ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 481 +/- ││ │ │ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 4949 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 070 │+/- ex. 182 - ex. 191 - ex. 197 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor ││ │ │financiare) +/- 282 - 291 - 297 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor ││ │ │financiare) + +/- ex. 382 - ex. 39112 - 3921 - 3927 +/- ex. 3929 (solduri ││ │ │aferente activelor financiare) +/- ex. 482 - 4931 - 4937 +/- ││ │ │ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) - 4941 - 4947 +/- ││ │ │ex. 4949 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 110 │99611 + 99612 + ex. 99621 + ex. 99622 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 130 │ 010 │+/- ex. 181 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │+/- ex. 181 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 030 │+/- ex. 181 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 040 │+/- ex. 181 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 050 │+/- ex. 181 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 060 │+/- ex. 181 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 070 │+/- ex. 182 - ex. 191 - ex. 197 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor ││ │ │financiare) +/- ex. 382 - ex. 39112 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 080 │- (ex. 191 + valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare││ │ │disponibile în vederea vânzării (extras) + ex. 39112) │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 090 │- (ex. 191 + valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare││ │ │disponibile în vederea vânzării (extras) + ex. 39112) │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 100 │- (ex. 192 + ex. 193 + valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor ││ │ │financiare disponibile în vederea vânzării (extras) + ex. 39112) │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 110 │ex. 99611 + ex. 99612 + ex. 99621 + ex. 99622 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 140 │ 010 │+/- ex. 181 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 381 ││ │ │+/- ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 481 +/- ││ │ │ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 4949 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │+/- ex. 181 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 381 ││ │ │+/- ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 481 +/- ││ │ │ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 4949 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 030 │+/- ex. 181 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 381 ││ │ │+/- ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 481 +/- ││ │ │ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 4949 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 040 │+/- ex. 181 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 381 ││ │ │+/- ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 481 +/- ││ │ │ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 4949 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 050 │+/- ex. 181 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 381 ││ │ │+/- ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 481 +/- ││ │ │ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 4949 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 060 │+/- ex. 181 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 381 ││ │ │+/- ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 481 +/- ││ │ │ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 4949 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 070 │+/- ex. 182 - ex. 191 - ex. 197 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor ││ │ │financiare) +/- ex. 282 - ex. 291 - ex. 297 +/- ex. 299 (solduri aferente ││ │ │activelor financiare) +/- ex. 382 - ex. 39112 - ex. 3921 - ex. 3927 +/- ││ │ │ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 482 - ex. 4931 - ││ │ │ex. 4937 +/- ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) - ex. 4941 ││ │ │- ex. 4947 +/- ex. 4949 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 110 │ex. 99611 + ex. 99612 + ex. 99621 + ex. 99622 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 150 │ 010 │+/- ex. 181 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 381 ││ │ │+/- ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 481 +/- ││ │ │ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 4949 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │+/- ex. 181 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 381 ││ │ │+/- ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 481 +/- ││ │ │ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 4949 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 030 │+/- ex. 181 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 381 ││ │ │+/- ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 481 +/- ││ │ │ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 4949 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 040 │+/- ex. 181 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 381 ││ │ │+/- ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 481 +/- ││ │ │ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 4949 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 050 │+/- ex. 181 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 381 ││ │ │+/- ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 481 +/- ││ │ │ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 4949 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 060 │+/- ex. 181 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 381 ││ │ │+/- ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 481 +/- ││ │ │ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 4949 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 070 │+/- ex. 182 - ex. 191 - ex. 197 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor ││ │ │financiare) +/- ex. 282 - ex. 291 - ex. 297 +/- ex. 299 (solduri aferente ││ │ │activelor financiare) +/- ex. 382 - ex. 39112 - ex. 3921 - ex. 3927 +/- ││ │ │ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 482 - ex. 4931 - ││ │ │ex. 4937 +/- ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) - ex. 4941 ││ │ │- ex. 4947 +/- ex. 4949 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 110 │ex. 99611 + ex. 99612 + ex. 99621 + ex. 99622 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 160 │ 010 │+/- ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 381 +/- ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 481 ││ │ │+/- ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 4949 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │+/- ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 381 +/- ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 481 ││ │ │+/- ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 4949 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 030 │+/- ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 381 +/- ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 481 ││ │ │+/- ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 4949 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 040 │+/- ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 381 +/- ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 481 ││ │ │+/- ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 4949 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 050 │+/- ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 381 +/- ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 481 ││ │ │+/- ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 4949 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 060 │+/- ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 381 +/- ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 481 ││ │ │+/- ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 4949 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 070 │+/- ex. 282 - ex. 291 - ex. 297 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor ││ │ │financiare) +/- ex. 382 - ex. 39112 - ex. 3921 - ex. 3927 +/- ││ │ │ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 482 - ex. 4931 - ││ │ │ex. 4937 +/- ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) - ex. 4941 ││ │ │- ex. 4947 +/- ex. 4949 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 110 │ex. 99611 + ex. 99612 + ex. 99621 + ex. 99622 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 170 │ 010 │+/- ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 381 +/- ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 481 ││ │ │+/- ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 4949 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │+/- ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 381 +/- ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 481 ││ │ │+/- ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 4949 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 030 │+/- ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 381 +/- ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 481 ││ │ │+/- ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 4949 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 040 │+/- ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 381 +/- ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 481 ││ │ │+/- ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 4949 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 050 │+/- ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 381 +/- ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 481 ││ │ │+/- ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 4949 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 060 │+/- ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 381 +/- ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 481 ││ │ │+/- ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 4949 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 070 │+/- ex. 282 - ex. 291 - ex. 297 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor ││ │ │financiare) +/- ex. 382 - ex. 39112 - ex. 3921 - ex. 3927 +/- ││ │ │ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 482 - ex. 4931 - ││ │ │ex. 4937 +/- ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) - ex. 4941 ││ │ │- ex. 4947 +/- ex. 4949 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 110 │ex. 99611 + ex. 99612 + ex. 99621 + ex. 99622 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 180 │ 010 │+/- ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 381 +/- ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 481 ││ │ │+/- ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │+/- ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 381 +/- ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 481 ││ │ │+/- ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 030 │+/- ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 381 +/- ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 481 ││ │ │+/- ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 040 │+/- ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 381 +/- ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 481 ││ │ │+/- ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 050 │+/- ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 381 +/- ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 481 ││ │ │+/- ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 060 │+/- ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 381 +/- ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 481 ││ │ │+/- ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 070 │+/- ex. 282 - ex. 291 - ex. 297 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor ││ │ │financiare) +/- ex. 382 - ex. 39112 - ex. 3921 - ex. 3927 +/- ││ │ │ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 482 - ex. 4931 - ││ │ │ex. 4937 +/- ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 080 │- (ex. 291 + valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare││ │ │disponibile în vederea vânzării (extras) + ex. 39112 + ex. 3921 + ││ │ │ex. 4931) │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 090 │- (ex. 291 + valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor financiare││ │ │disponibile în vederea vânzării (extras) + ex. 39112 + ex. 3921 + ││ │ │ex. 4931) │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 100 │- (ex. 292 + ex. 293 + valoarea cumulată a deprecierii aferente activelor ││ │ │financiare disponibile în vederea vânzării (extras) + ex. 39112 + ex. 3922││ │ │+ ex. 3923 + ex. 4932 + ex. 4933) │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 110 │ex. 99611 + ex. 99612 + ex. 99621 + ex. 99622 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 200 │ 010 │+/- ex. 181 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │+/- ex. 181 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 030 │+/- ex. 181 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 040 │+/- ex. 181 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 050 │+/- ex. 181 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 060 │+/- ex. 181 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 070 │+/- ex. 182 - ex. 191 - ex. 197 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor ││ │ │financiare) +/- ex. 282 - ex. 291 - ex. 297 +/- ex. 299 (solduri aferente ││ │ │activelor financiare) +/- ex. 382 - ex. 39112 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 210 │ 010 │+/- ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │+/- ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 030 │+/- ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 040 │+/- ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 050 │+/- ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 060 │+/- ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 070 │+/- ex. 282 - ex. 291 - ex. 297 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor ││ │ │financiare) +/- ex. 382 - ex. 39112 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 220 │ 010 │+/- ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │+/- ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 030 │+/- ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 040 │+/- ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 050 │+/- ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 060 │+/- ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 070 │+/- ex. 282 - ex. 291 - ex. 297 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor ││ │ │financiare) +/- ex. 382 - ex. 39112 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 230 │ 010 │+/- ex. 381 +/- ex. 481 +/- ex. 4939 (solduri aferente activelor ││ │ │financiare) │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │+/- ex. 381 +/- ex. 481 +/- ex. 4939 (solduri aferente activelor ││ │ │financiare) │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 030 │+/- ex. 381 +/- ex. 481 +/- ex. 4939 (solduri aferente activelor ││ │ │financiare) │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 040 │+/- ex. 381 +/- ex. 481 +/- ex. 4939 (solduri aferente activelor ││ │ │financiare) │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 050 │+/- ex. 381 +/- ex. 481 +/- ex. 4939 (solduri aferente activelor ││ │ │financiare) │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 060 │+/- ex. 381 +/- ex. 481 +/- ex. 4939 (solduri aferente activelor ││ │ │financiare) │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 070 │+/- ex. 382 - ex. 39112 +/- ex. 482 - 4931 - 4937 +/- ex. 4939 (solduri ││ │ │aferente activelor financiare) │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 240 │ 010 │+/- ex. 181 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │+/- ex. 181 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 030 │+/- ex. 181 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 040 │+/- ex. 181 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 050 │+/- ex. 181 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 060 │+/- ex. 181 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 070 │+/- ex. 182 - ex. 191 - ex. 197 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor ││ │ │financiare) +/- ex. 282 - ex. 291 - ex. 297 +/- ex. 299 (solduri aferente ││ │ │activelor financiare) +/- ex. 382 - ex. 39112 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 250 │ 010 │+/- ex. 181 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 381 ││ │ │+/- ex. 481 +/- ex. 4949 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │+/- ex. 181 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 381 ││ │ │+/- ex. 481 +/- ex. 4949 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 030 │+/- ex. 181 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 381 ││ │ │+/- ex. 481 +/- ex. 4949 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 040 │+/- ex. 181 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 381 ││ │ │+/- ex. 481 +/- ex. 4949 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 050 │+/- ex. 181 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 381 ││ │ │+/- ex. 481 +/- ex. 4949 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 060 +│- ex. 181 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 381 ││ │ │+/- ex. 481 +/- ex. 4949 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 070 │+/- ex. 182 - ex. 191 - ex. 197 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor ││ │ │financiare) +/- ex. 282 - ex. 291 - ex. 297 +/- ex. 299 (solduri aferente ││ │ │activelor financiare) +/- ex. 382 - ex. 39112 +/- ex. 482 - 4941 - 4947 ││ │ │+/- ex. 4949 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 260 │ 010 │+/- ex. 181 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 381 ││ │ │+/- ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare) │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │+/- ex. 181 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 381 ││ │ │+/- ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare) │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 030 │+/- ex. 181 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 381 ││ │ │+/- ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare) │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 040 │+/- ex. 181 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 381 ││ │ │+/- ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare) │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 050 │+/- ex. 181 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 381 ││ │ │+/- ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare) │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 060 │+/- ex. 181 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 381 ││ │ │+/- ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare) │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 070 │+/- ex. 182 - ex. 191 - ex. 197 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor ││ │ │financiare) +/- ex. 282 - ex. 291 - ex. 297 +/- ex. 299 (solduri aferente ││ │ │activelor financiare) +/- ex. 382 - 3921 - 3927 +/- ex. 3929 (solduri ││ │ │aferente activelor financiare) │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 270 │ 010 │+/- ex. 181 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │+/- ex. 181 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 030 │+/- ex. 181 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 040 │+/- ex. 181 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 050 │+/- ex. 181 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 060 │+/- ex. 181 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 070 │+/- ex. 182 - ex. 191 - ex. 197 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor ││ │ │financiare) +/- ex. 282 - ex. 291 - ex. 297 +/- ex. 299 (solduri aferente ││ │ │activelor financiare) +/- ex. 382 - ex. 39112 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 280 │ 010 │+/- ex. 181 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │+/- ex. 181 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 030 │+/- ex. 181 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 040 │+/- ex. 181 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 050 │ +/- ex. 181 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 060 │+/- ex. 181 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 070 │+/- ex. 182 - ex. 191 - ex. 197 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor ││ │ │financiare) +/- ex. 282 - ex. 291 - ex. 297 +/- ex. 299 (solduri aferente ││ │ │activelor financiare) +/- ex. 382 - ex. 39112 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 290 │ 010 │+/- ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │+/- ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 030 │+/- ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 040 │+/- ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 050 │+/- ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 060 │+/- ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 070 │+/- ex. 282 - ex. 291 - ex. 297 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor ││ │ │financiare) +/- ex. 382 - ex. 39112 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 300 │ 010 │+/- ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │+/- ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 030 │+/- ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 040 │+/- ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 050 │+/- ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 060 │+/- ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 070 │+/- ex. 282 - ex. 291 - ex. 297 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor ││ │ │financiare) +/- ex. 382 - ex. 39112 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 310 │ 010 │+/- ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │+/- ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 030 │+/- ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 040 │+/- ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 050 │+/- ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 060 │+/- ex. 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) +/- ││ │ │ex. 381 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 070 │+/- ex. 282 - ex. 291 - ex. 297 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor ││ │ │financiare) +/- ex. 382 - ex. 39112 │└───────┴───────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                 7. F 08.00 - Clasificarea datoriilor financiare                 F 08.01 - Clasificarea datoriilor financiare pe                 instrumente şi pe sectoare ale contrapărţilor┌───────┬───────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Cod │Coloana│ Plan de conturi ││poziţie│ │ │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 050 │ 030 │112 +/- 1172 + 122 + 1272 +/- 132 +/- 142 +/- 151 +/- ex. 199 (solduri ││ │ │aferente datoriilor financiare) +/- 232 +/- 241 + 2511 (solduri ││ │ │creditoare) +/- 25172 +/- 253 +/- 254 +/- ex. 299 (solduri aferente ││ │ │datoriilor financiare) +/- ex. 356 +/- ex. 3929 (solduri aferente ││ │ │datoriilor financiare) +/- 472 +/- 4939 (solduri aferente datoriilor ││ │ │financiare) + 5312 + 5322 +/- ex. 537 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 060 │ 030 │112 +/- 1172 +/- ex. 132 +/- ex. 142 +/- ex. 151 +/- ex. 199 (solduri ││ │ │aferente datoriilor financiare) + ex. 5312 + ex. 5322 +/- ex. 537 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 070 │ 030 │ex. 112 +/- ex. 1172 + ex. 1321 +/- ex. 1327 + ex. 1421 +/- ex. 1427 +/- ││ │ │ex. 199 (solduri aferente datoriilor financiare) │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 080 │ 030 │ex. 112 +/- ex. 1172 + ex. 1322 + ex. 1323 +/- ex. 1327 + ex. 1422 +/- ││ │ │ex. 1427 +/- ex. 199 (solduri aferente datoriilor financiare) + ex. 5312 ││ │ │+ ex. 5322 +/- ex. 537 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 090 │ 030 │ex. 1324 +/- ex. 1327 +/- ex. 199 (solduri aferente datoriilor financiare)│├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 100 │ 030 │+/- ex. 151 +/- ex. 199 (solduri aferente datoriilor financiare) │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 110 │ 030 │+/- ex. 132 +/- ex. 142 +/- ex. 151 +/- ex. 199 (solduri aferente ││ │ │datoriilor financiare) +/- ex. 241 + ex. 2511 (solduri creditoare) +/- ││ │ │ex. 25172 +/- ex. 253 +/- ex. 254 +/- ex. 299 (solduri aferente datoriilor││ │ │financiare) + ex. 356 +/- ex. 3929 (solduri aferente datoriilor ││ │ │financiare) + ex. 5312 + ex. 5322 +/- ex. 537 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 120 │ 030 │ex. 1321 +/- ex. 1327 + ex. 1421 +/- ex. 1427 +/- ex. 199 (solduri ││ │ │aferente datoriilor financiare) + ex. 2511 (solduri creditoare) +/- ││ │ │ex. 25172 + ex. 2531 +/- ex. 2537 +/- ex. 254 +/- ex. 299 (solduri ││ │ │aferente datoriilor financiare) + ex. 356 +/- ex. 3929 (solduri aferente ││ │ │datoriilor financiare) │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 130 │ 030 │ex. 1322 + ex. 1323 +/- ex. 1327 + ex. 1422 +/- ex. 1427 +/- ex. 199 ││ │ │(solduri aferente datoriilor financiare) + ex. 2532 + ex. 2533 +/- ││ │ │ex. 2537 +/- ex. 254 +/- ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) ││ │ │+ ex. 356 +/- ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) + ││ │ │ex. 5312 + ex. 5322 +/- ex. 537 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 140 │ 030 │ex. 1324 +/- ex. 1327 +/- ex. 199 (solduri aferente datoriilor financiare)││ │ │+ ex. 2534 +/- ex. 2537 +/- ex. 299 (solduri aferente datoriilor ││ │ │financiare) │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 150 │ 030 │+/- ex. 151 +/- ex. 199 (solduri aferente datoriilor financiare) +/- ││ │ │ex. 241 +/- ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 160 │ 030 │122 + 1272 +/- ex. 132 +/- ex. 142 +/- ex. 151 +/- ex. 199 (solduri ││ │ │aferente datoriilor financiare) +/- ex. 356 +/- ex. 3929 (solduri aferente││ │ │datoriilor financiare) +/- ex. 472 +/- ex. 4939 (solduri aferente ││ │ │datoriilor financiare) + ex. 5312 + ex. 5322 +/- ex. 537 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 170 │ 030 │122 + 1272 + ex. 1321 +/- ex. 1327 + ex. 1421 +/- ex. 1427 +/- ││ │ │ex. 199 (solduri aferente datoriilor financiare) +/- ex. 356 +/- ││ │ │ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 180 │ 030 │ex. 1322 + ex. 1323 +/- ex. 1327 + ex. 1422 +/- ex. 1427 +/- ││ │ │ex. 199 (solduri aferente datoriilor financiare) +/- ex. 356 +/- ││ │ │ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) +/- ex. 472 +/- ││ │ │ex. 4939 (solduri aferente datoriilor financiare) + ex. 5312 + ex. 5322 ││ │ │+/- ex. 537 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 190 │ 030 │ex. 1324 +/- ex. 1327 +/- ex. 199 (solduri aferente datoriilor financiare)│├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 200 │ 030 │+/- ex. 151 +/- ex. 199 (solduri aferente datoriilor financiare) │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 210 │ 030 │+/- 232 +/- ex. 241 + ex. 2511 (solduri creditoare) +/- ex. 25172 +/- ││ │ │ex. 253 +/- ex. 254 +/- ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) ││ │ │+/- ex. 356 +/- ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) +/- ││ │ │ex. 472 +/- ex. 4939 (solduri aferente datoriilor financiare) + ex. 5312 ││ │ │+ ex. 5322 +/- ex. 537 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 220 │ 030 │2321 +/- ex. 2327 + ex. 2511 (solduri creditoare) +/- ex. 25172 + ││ │ │ex. 2531 +/- ex. 2537 +/- ex. 254 +/- ex. 299 (solduri aferente datoriilor││ │ │financiare) +/- ex. 356 +/- ex. 3929 (solduri aferente datoriilor ││ │ │financiare) │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 230 │ 030 │2322 +/- ex. 2327 + ex. 2532 + ex. 2533 +/- ex. 2537 +/- ex. 254 +/- ││ │ │ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) +/- ex. 356 +/- ││ │ │ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) +/- ex. 472 +/- ││ │ │ex. 4939 (solduri aferente datoriilor financiare) + ex. 5312 + ex. 5322 ││ │ │+/- ex. 537 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 240 │ 030 │ex. 2534 +/- ex. 2537 +/- ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare)│├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 250 │ 030 │+/- ex. 241 +/- ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 260 │ 030 │ex. 241 + ex. 2511 (solduri creditoare) +/- ex. 25172 +/- ex. 253 +/- ││ │ │ex. 254 +/- ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) + ex. 356 ││ │ │+/- ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) + ex. 5312 + ││ │ │ex. 5322 +/- ex. 537 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 270 │ 030 │ex. 2511 (solduri creditoare) +/- ex. 25172 + ex. 2531 +/- ex. 2537 +/- ││ │ │ex. 254 +/- ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) + ex. 356 ││ │ │+/- ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 280 │ 030 │ex. 2532 + ex. 2533 +/- ex. 2537 +/- ex. 254 +/- ex. 299 (solduri aferente││ │ │datoriilor financiare) + ex. 356 +/- ex. 3929 (solduri aferente datoriilor││ │ │financiare) + ex. 5312 + ex. 5322 +/- ex. 537 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 290 │ 030 │ex. 2534 +/- ex. 2537 +/- ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare)│├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 300 │ 030 │+/- ex. 241 +/- ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 310 │ 030 │ex. 241 + ex. 2511 (solduri creditoare) +/- ex. 25172 +/- ex. 253 +/- ││ │ │ex. 254 +/- ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) + ex. 356 ││ │ │+/- ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) + ex. 5312 + ││ │ │ex. 5322 +/- ex. 537 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 320 │ 030 │ex. 2511 (solduri creditoare) +/- ex. 25172 + ex. 2531 +/- ex. 2537 +/- ││ │ │ex. 254 +/- ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) + ex. 356 ││ │ │+/- ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 330 │ 030 │ex. 2532 + ex. 2533 +/- ex. 2537 +/- ex. 254 +/- ex. 299 (solduri aferente││ │ │datoriilor financiare) + ex. 356 +/- ex. 3929 (solduri aferente datoriilor││ │ │financiare) + ex. 5312 + ex. 5322 +/- ex. 537 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 340 │ 030 │ex. 2534 +/- ex. 2537 +/- ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare)│├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 350 │ 030 │+/- ex. 241 +/- ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 360 │ 030 │+/- 321 +/- 322 +/- 325 +/- 326 +/- ex. 3929 (solduri aferente datoriilor ││ │ │financiare) + 5311 + 5321 +/- ex. 537 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 370 │ 030 │+/- 321 +/- 322 +/- ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) + ││ │ │ex. 5311 + ex. 5321 +/- ex. 537 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 380 │ 030 │+/- ex. 326 +/- ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) + ││ │ │ex. 5311 + ex. 5321 +/- ex. 537 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 390 │ 030 │+/- ex. 325 +/- ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) + ││ │ │ex. 5311 + ex. 5321 +/- ex. 537 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 400 │ 030 │+/- ex. 326 +/- ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) + ││ │ │ex. 5311 + ex. 5321 +/- ex. 537 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 410 │ 030 │+/- ex. 325 +/- ex. 326 +/- ex. 3929 (solduri aferente datoriilor ││ │ │financiare) + ex. 5311 + ex. 5321 +/- ex. 537 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 420 │ 030 │+/- ex. 325 +/- ex. 326 +/- ex. 3929 (solduri aferente datoriilor ││ │ │financiare) + ex. 5311 + ex. 5321 +/- ex. 537 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 430 │ 030 │+/- ex. 325 +/- ex. 326 +/- ex. 3929 (solduri aferente datoriilor ││ │ │financiare) + ex. 5311 + ex. 5321 +/- ex. 537 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 440 │ 030 │+/- 162 +/- ex. 199 (solduri aferente datoriilor financiare) +/- 262 +/- ││ │ │ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) + 331 + 332 + ││ │ │333 (solduri creditoare) + 334 + 335 + 3361 + 3372 + ex. 35191 + 354 +/- ││ │ │ex. 356 + 3572 + 377 + 3791 +/- ex. 3929 (solduri aferente datoriilor ││ │ │financiare) + 508 (sold creditor) │└───────┴───────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                11. F 13.00 - Garanţii reale şi garanţii primite            F 13.01 - Clasificarea creditelor şi avansurilor după garanţiile                                reale şi garanţii┌───────┬───────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Cod │Coloana│ Plan de conturi ││poziţie│ │ │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 010 │ 030 │ex. 1323 +/- ex. 199 (solduri aferente datoriilor financiare) + ex. 2533 ││ │ │+/- ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) + ex. 30122 + ││ │ │ex. 30221 + ex. 9612 + ex. 9613 + ex. 9619 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 020 │ 030 │ex. 2533 +/- ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) + ex. 30122 ││ │ │+ ex. 30221 + ex. 9612 + ex. 9613 + ex. 9619 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 030 │ 030 │ex. 2533 +/- ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) + ex. 30122 ││ │ │+ ex. 30221 + ex. 9612 + ex. 9613 + ex. 9619 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 040 │ 030 │ex. 2533 +/- ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) + ex. 30122 ││ │ │+ ex. 30221 + ex. 9612 + ex. 9613 + ex. 9619 │└───────┴───────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘        12. F 16.00 - Clasificarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere            F 16.01 - Venituri şi cheltuieli cu dobânzile, defalcate                pe instrumente şi pe sectoare ale contrapărţilor┌───────┬───────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Cod │ Col. │ Plan de conturi ││poziţie│ │ │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 020 │ 010 │ex. 70331 + ex. 70341 + ex. 7038 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 030 │ 010 │ex. 70331 + ex. 70341 + ex. 7038 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 040 │ 010 │ex. 70331 + ex. 70341 + ex. 7038 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 050 │ 010 │ex. 70331 + ex. 70341 + ex. 7038 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 060 │ 010 │ex. 70331 + ex. 70341 + ex. 7038 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 070 │ 010 │ex. 70331 + ex. 70341 + ex. 7038 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 080 │ 010 │ex. 7011 + 70132 + 70133 + 70142 + 7015 + ex. 7017 + ex. 7018 - ex. 6617 +││ │ │7021 + 7022 + 7023 + 7024 + ex. 7027 + 7028 - 6627 + ex. 70331 + ex. 70341││ │ │+ ex. 7037 + ex. 7038 - 66327 + 7041 + 7048 - 66437 + 7051 + 7052 + 7058 ││ │ │- 66447 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 090 │ 010 │ex. 7011 + ex. 70132 + ex. 70133 + ex. 70142 + ex. 7015 + ex. 7017 + ││ │ │ex. 7018 - ex. 6617 + ex. 70331 + ex. 70341 + ex. 7038 │└───────┴───────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘               F 16.07 - Deprecierea activelor financiare şi nefinanciare┌───────┬───────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Cod │ Col. │ Plan de conturi ││poziţie│ │ │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 010 │ 020 │- 7611 - 7612 - 7613 - 7621 - 7622 - 7623 - 7631 - 76321 - 76322 - 76323 -││ │ │76431 - 76432 - 76433 - 76441 - 76442 - 76443 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 040 │ 020 │- 7611 - 7612 - 7613 - 7621 - 7622 - 7623 - ex. 76312 - 76321 - 76322 - ││ │ │76323 - 76431 - 76432 - 76433 - 76441 - 76442 - 76443 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 145 │ 010 │6633 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │- 7633 │└───────┴───────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘       16. F 45.00 - Clasificarea elementelor selectate din contul de profit sau pierdere                  F 45.03 - Alte venituri şi cheltuieli de exploatare┌───────┬───────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Cod │Coloana│ Plan de conturi ││poziţie│ │ │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 040 │ 010 │709 + 741 + 742 + 7471 + 748 + ex. 749 + 7619 + 7629 + 76329 + 76439 + ││ │ │76449 + 781 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │ex. 609 + 6311 + 6312 + 6471 + ex. 649 + 6619 + 6629 + 66329 + 66439 + ││ │ │66449 + 681 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 050 │ 010 │7042 + 709 + 741 + 742 + 744 + 747 + 748 + ex. 749 + 7619 + 7629 + 76329 ││ │ │+ 76439 + 76449 + 781 │├───────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ 020 │ex. 609 + 6311 + 6312 + 644 + 647 + ex. 649 + 6619 + 6629 + 66329 + 66439 ││ │ │+ 66449 + 681 │└───────┴───────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                              17. F 50.00 - Alte informaţii            F 50.01 - Active grupate pe categorii de operaţiuni (coloana 030)┌───────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Cod │ Plan de conturi ││poziţie│ │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 100 │101 + 102 + 109 + 111 +/- 1171 + 121 + 1271 +/- 131 +/- 141 +/- 152 +/- 161 +/- ││ │1741 +/- 1761 +/- 1781 +/- 1782 +/- 181 +/- 182 - 197 +/- 199 (solduri aferente ││ │activelor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 120 │111 +/- 1171 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 130 │121 + 1271 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 140 │1311 + 1312 + 1313 + 1314 +/- 1317 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor ││ │financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 150 │1411 + 1412 +/- 1417 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 160 │1521 + 1522 + 1523 + 1524 +/- 1527 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor ││ │financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 170 │1611 +/- 1617 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 180 │17411 + 17412 + 17611 +/- 17417 +/- 17617 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor ││ │financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 190 │+/- 1781 +/- 181 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 200 │+/- 1782 +/- 182 - 197 +/- ex. 199 (solduri aferente activelor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 300 │+/- 201 +/- 202 +/- 203 +/- 204 +/- 205 +/- 206 +/- 209 +/- 231 +/- 243 +/- ││ │2511 (solduri debitoare) +/- 25171 +/- 261 +/- 281 +/- 282 - 297 +/- 299 (solduri ││ │aferente activelor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 310 │2011 +/- 2017 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 320 │2021 +/- 2027 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 330 │2031 + 2032 +/- 2037 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 340 │2041 + 2042 +/- 2047 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 350 │2051 + 2052 +/- 2057 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 360 │2061 +/- 2067 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 370 │2091 +/- 2097 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 380 │2311 + 2312 +/- 2317 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 390 │2431 + 2432 + 2433 + 2434 +/- 2437 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor ││ │financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 400 │2511 (solduri debitoare) +/- 25171 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor ││ │financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 410 │2611 +/- 2617 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 420 │+/- 281 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 430 │+/- 282 -297 +/- ex. 299 (solduri aferente activelor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 500 │3011 + 3021 + 303 + 304 + 305 + 311 (solduri debitoare) + 312 (solduri debitoare) ││ │+ 313 (solduri debitoare) + 314 (solduri debitoare) + 315 (solduri debitoare) + ││ │316 (solduri debitoare) + 333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371 + 341 (sold ││ │debitor) + 342 (sold debitor) + 3515 + 35192 + 3521 (sold debitor) + 3522 (sold ││ │debitor) + 35262 + 3531 (solduri debitoare) + 35324 + 35328 (sold debitor) + ││ │3533 (sold debitor) + 3534 + 3536 (sold debitor) + 3538 (sold debitor) + 35392 +/-││ │355 + 3571 + 361 + 362 + 363 + 371 + 3723 (sold debitor) + 3729 (sold debitor) + ││ │375 + 378 + 3799 (solduri debitoare) +/- 381 +/- 382 - 3927 +/- 3929 (solduri ││ │aferente activelor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 570 │333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371 +/- ex. 3929 (solduri aferente activelor ││ │financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 590 │3515 + 35192 +/- ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 610 │3531 (solduri debitoare) + 35324 + 35328 (sold debitor) + 3533 (sold debitor) + ││ │3534 + 3536 (sold debitor) + 3538 (sold debitor) + 35392 │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 620 │3551 + 3552 + 3556 +/- 3557 +/- ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 630 │3571 +/- ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 650 │316 (solduri debitoare) + 371 + 3723 (sold debitor) + 3729 (sold debitor) + 375 + ││ │378 + 3799 (solduri debitoare) +/- ex. 3929 (solduri aferente activelor ││ │financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 660 │+/- 381 +/- ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 670 │+/- 382 - 3927 +/- ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 700 │401 + 402 +/- 407 + 41 + 421 + 43 + 44 +/- 471 +/- 481 +/- 482 - 4937 +/- ││ │4939 (solduri aferente activelor financiare) - 4947 +/- 4949 │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 710 │401 + 402 +/- 407 +/- ex. 4949 │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 750 │4711 + 4712 + 4713 +/- 4717 +/- ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 760 │+/- 481 +/- ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) +/- ex. 4949 │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 770 │+/- 482 - 4937 +/- ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) - 4947 +/- ││ │ex. 4949 │└───────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                F 50.02 - Depozite atrase de la clientela nebancară┌───────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Cod │ Plan de conturi ││poziţie│ │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 100 │2511 (solduri creditoare) +/- 25172 +/- 253 +/- 254 +/- ex. 299 (solduri aferente ││ │datoriilor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 110 │2511 (solduri creditoare) +/- ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 120 │2531 + 2532 + 2533 + 2534 +/- ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 121 │2531 +/- ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 122 │2532 +/- ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 123 │2533 +/- ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 124 │2534 +/- ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 130 │2541 + 2542 +/- ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 131 │2541 +/- ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 132 │2542 +/- ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) │├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 140 │+/- 25172 +/- 2537 +/- 2547 +/- ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) │└───────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 416.7. Controlul situaţiei F 16.07 - Deprecierea activelor financiare şi nefinanciare a) Controlul verticalPentru coloana 010 se respectă următoarele corelaţii:010 = 020 + 030 + 040 + 050100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 145Pentru coloana 020 se respectă următoarele corelaţii:010 = 030 + 040 + 050100 = 110 + 120 + 140 + 145Pentru coloanele 010 şi 020 se respectă următoarele corelaţii:060 = 070 + 080 + 090150 = 010 + 060 + 100Petru coloana 040 se respectă următoarele corelaţii:060 = 070 + 080 + 090100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 145150 = 060 + 100 b) Corelaţii între F 16.07 şi F 02.00┌───────────────────┬─────────┬───────────────────┐│ F 16.07.col.010 │ relaţia │ F 02.00.col.010 │├───────────────────┼─────────┼───────────────────┤│ 020 │ = │ 470 │├───────────────────┼─────────┼───────────────────┤│ 130 │ = │ 550 │└───────────────────┴─────────┴───────────────────┘┌───────────────────┬─────────┬───────────────────┐│ F 16.07 │ relaţia │ F 02.00.col.010 ││(col.010 + col.020)│ │ │├───────────────────┼─────────┼───────────────────┤│ 010 │ = │ 460 │├───────────────────┼─────────┼───────────────────┤│ 030 │ = │ 480 │├───────────────────┼─────────┼───────────────────┤│ 040 │ = │ 490 │├───────────────────┼─────────┼───────────────────┤│ 050 │ = │ 500 │├───────────────────┼─────────┼───────────────────┤│ 060 │ = │ 510 │├───────────────────┼─────────┼───────────────────┤│ 100 │ = │ 520 │├───────────────────┼─────────┼───────────────────┤│ 110 │ = │ 530 │├───────────────────┼─────────┼───────────────────┤│ 120 │ = │ 540 │├───────────────────┼─────────┼───────────────────┤│ 140 │ = │ 560 │├───────────────────┼─────────┼───────────────────┤│ 145 │ = │ 570 │└───────────────────┴─────────┴───────────────────┘  +  Anexa 522.2. Controlul situaţiei F 31.02 - Părţi afiliate: cheltuieli şi venituri generate de tranzacţiiCorelaţii între F 31.02 şi F 02.00┌───────────────────┬─────────┬───────────────────┐│F 31.02 (col.010 + │ relaţia │ F 02.00.col.010 ││col.020 + col.030 +│ │ ││ col.040 + col.050)│ │ │├───────────────────┼─────────┼───────────────────┤│ 010 │ ≤ │ 010 │├───────────────────┼─────────┼───────────────────┤│ 020 │ ≤ │ 090 │├───────────────────┼─────────┼───────────────────┤│ 030 │ ≤ │ 160 │├───────────────────┼─────────┼───────────────────┤│ 040 │ ≤ │ 200 │├───────────────────┼─────────┼───────────────────┤│ 050 │ ≤ │ 210 │└───────────────────┴─────────┴───────────────────┘-------