HOTĂRÂRE nr. 1.100 din 10 decembrie 2014pentru stabilirea elementelor necesare acordării de majorări salariale în temeiul Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, personalului de specialitate din cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea fondurilor acordate României prin Programul general "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 15 decembrie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 alin. (4) din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prin prezenta hotărâre se stabilesc: a) structurile care au ca obiect de activitate gestionarea fondurilor acordate României prin Programul general "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii", denumit în continuare PG SOLID; b) numărul şi structura posturilor; c) criteriile de încadrare a personalului pe funcţii specifice; d) numărul de clase de salarizare suplimentare ce urmează a fi acordate personalului; e) procedura determinării numărului de clase de salarizare suplimentare ce se acordă personalului în funcţie de rezultatele activităţii şi corespunzător atribuţiilor din fişa postului.  +  Articolul 2 (1) În înţelesul prezentei hotărâri, prin gestionarea fondurilor acordate României prin PG SOLID se înţelege totalitatea activităţilor de programare, implementare, monitorizare, raportare, evaluare, contractare, audit, verificare şi control tehnic şi financiar, efectuare a plăţilor, certificare, recuperare a sumelor necuvenite, asigurare a funcţionării adecvate a sistemelor de management şi control, precum şi activităţi de natură financiar-contabilă şi activităţi specifice de coordonare cu privire la PG SOLID. (2) Prezenta hotărâre utilizează termeni şi expresii având semnificaţiile prevăzute în cuprinsul următoarelor acte normative: a) Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 604/2008 privind sistemul decizional şi de monitorizare a implementării proiectelor din cadrul Programului general "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii", cu modificările ulterioare; b) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 277/3.009/2011 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică şi financiară, gestionarea, implementarea şi auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Fondul european pentru refugiaţi, Fondul european de returnare şi Fondul european de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe din cadrul Programului general "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii"; c) Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, şi al ministrului fondurilor europene nr. 105/761/2014 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică şi financiară, gestionarea, implementarea şi auditarea utilizării asistenţei financiare acordate României prin intermediul Fondului pentru Frontierele Externe din cadrul Programului general "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii".  +  Articolul 3Structurile care au ca obiect de activitate gestionarea fondurilor acordate României prin PG SOLID sunt următoarele: a) structura desemnată în calitate de autoritate responsabilă; b) structura desemnată pentru îndeplinirea funcţiei de autoritate delegată; c) structura desemnată pentru îndeplinirea funcţiei de autoritate de certificare.  +  Articolul 4Numărul de posturi cu atribuţii privind gestionarea fondurilor acordate României prin PG SOLID, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, este de 13 posturi de conducere şi 51 posturi de execuţie.  +  Articolul 5Pentru încadrarea pe funcţiile specifice necesare gestionării fondurilor acordate României prin PG SOLID, personalul cu funcţie de conducere sau de execuţie trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele criterii: a) este numit sau încadrat pe un post din cadrul structurilor prevăzute la art. 3; b) are prevăzute în fişa postului şi îndeplineşte efectiv în cadrul structurilor prevăzute la art. 3 atribuţii de gestionare a fondurilor acordate României prin PG SOLID; c) alocă pentru îndeplinirea atribuţiilor de gestionare a fondurilor acordate României prin PG SOLID minimum 30% din timpul total alocat îndeplinirii tuturor atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişa postului.  +  Articolul 6 (1) Salariile de bază, soldele de funcţie, salariile de funcţie sau indemnizaţiile de încadrare, după caz, corespunzătoare funcţiilor specifice în care este încadrat personalul care îndeplineşte criteriile prevăzute la art. 5, se majorează cu un număr de clase de salarizare succesive faţă de clasa deţinută, stabilite, până la prima evaluare, potrivit criteriilor prevăzute la alin. (2), iar după prima evaluare, prin cumularea criteriilor prevăzute la alin. (2) şi (3). (2) Numărul de clase de salarizare succesive faţă de clasa deţinută se stabileşte proporţional cu timpul alocat pentru îndeplinirea atribuţiilor de gestionare a fondurilor acordate României prin PG SOLID din timpul total alocat îndeplinirii tuturor atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişa postului, după cum urmează: a) 10 clase de salarizare pentru minimum 30% din timpul total alocat; b) 15 clase de salarizare pentru minimum 45% din timpul total alocat; c) 20 de clase de salarizare pentru minimum 60% din timpul total alocat; d) 25 de clase de salarizare pentru minimum 75% din timpul total alocat. (3) După evaluarea activităţii/performanţelor profesionale individuale ale personalului prevăzut la art. 5 realizată în conformitate cu dispoziţiile statutare incidente fiecărei categorii de personal, numărul de clase de salarizare succesive cu care poate fi majorat salariul de bază poate fi menţinut, crescut, diminuat ori neacordat, până la următoarea evaluare, după cum urmează: a) în cazul obţinerii calificativului "foarte bine" majorarea salarială va fi de până la 25 de clase de salarizare succesive faţă de clasa deţinută; b) în cazul obţinerii calificativului "bine" majorarea salarială va fi de până la 15 clase de salarizare succesive faţă de clasa deţinută; c) în cazul obţinerii calificativelor "satisfăcător" sau "nesatisfăcător" nu se aplică majorare salarială. (4) Numărul de clase de salarizare succesive faţă de clasa deţinută se stabileşte potrivit alin. (1) fără a depăşi în total numărul de clase de salarizare prevăzut la art. 10 alin. (2) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 7 (1) Majorarea salarială prevăzută la art. 6 se acordă de către persoanele competente să stabilească drepturile salariale potrivit legislaţiei în vigoare, în baza avizului ministrului afacerilor interne. (2) Avizul ministrului afacerilor interne se emite: a) în cazul ofiţerului responsabil de program, la propunerea secretarului de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Interne care coordonează activitatea structurii desemnate în calitate de autoritate responsabilă, formulată în baza documentelor prevăzute la alin. (3) lit. b) şi d); b) în cazul personalului din cadrul structurii desemnate în calitate de autoritate responsabilă, la propunerea ofiţerului responsabil de program, formulată în baza documentelor prevăzute la alin. (3) lit. b)-d); c) în cazul personalului din cadrul structurilor prevăzute la art. 3 lit. b) şi c), la propunerea ofiţerului responsabil de program, formulată în baza rezultatului analizei efectuate de către structura desemnată în calitate de autoritate responsabilă asupra documentelor prevăzute la alin. (3). (3) Pentru obţinerea avizului ministrului afacerilor interne, conducătorii unităţilor, instituţiilor sau structurilor, după caz, în cadrul cărora funcţionează structurile prevăzute la art. 3 lit. b) şi c), depun la structura desemnată în calitate de autoritate responsabilă următoarele documente: a) cererea cuprinzând solicitarea de aviz; b) regulamentul de organizare şi funcţionare şi organigrama unităţii, instituţiei sau structurii, după caz, în cadrul căreia funcţionează structura prevăzută la art. 3 din care face parte personalul pentru care se solicită avizul; c) notă cu privire la structura funcţiilor pentru structura prevăzută la art. 3 din care face parte personalul pentru care se solicită avizul; d) fişele de post ale personalului pentru care se solicită avizul, aprobate în condiţiile legii, care să cuprindă toate atribuţiile şi timpul alocat în procente pentru îndeplinirea acestora. (4) Ofiţerul responsabil de program formulează propunerea prevăzută la alin. (2) lit. c) în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii la structura desemnată în calitate de autoritate responsabilă a documentelor prevăzute la alin. (3). (5) În cazul în care se constată că nu sunt îndeplinite criteriile prevăzute la art. 5, procedura prevăzută la prezentul articol încetează. Încetarea procedurii se motivează de persoanele care pot formula propuneri potrivit alin. (2).  +  Articolul 8 (1) Avizul ministrului afacerilor interne se emite în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data formulării propunerilor prevăzute la art. 7 alin. (2). (2) Prin avizul ministrului afacerilor interne se constată, în raport cu personalul pentru care a fost solicitat, că sunt îndeplinite criteriile prevăzute la art. 5. (3) În cazul în care se constată că sunt îndeplinite criteriile prevăzute la art. 5, se emite aviz, prin care se stabileşte: a) numărul de clase de salarizare succesive faţă de clasa deţinută cu care se majorează, potrivit art. 6 alin. (1), salariul de bază, solda de funcţie, salariul de funcţie sau indemnizaţia de încadrare, după caz; b) data de la care se acordă majorarea salarială. (4) Data de la care se acordă majorarea salarială se stabileşte în raport cu data de la care sunt îndeplinite criteriile prevăzute la art. 5, care nu poate fi anterioară emiterii avizului.  +  Articolul 9 (1) Cuantumul majorării salariale acordate potrivit art. 7 alin. (1) se modifică de către persoanele competente să stabilească drepturile salariale potrivit legislaţiei în vigoare, în baza unui nou aviz al ministrului afacerilor interne. (2) Avizul prevăzut la alin. (1) se emite în situaţia în care: a) după acordarea majorării salariale, timpul alocat pentru îndeplinirea atribuţiilor de gestionare a fondurilor acordate României prin PG SOLID se modifică, iar această modificare determină stabilirea unui nou număr de clase de salarizare potrivit art. 6 alin. (2); b) după realizarea evaluării performanţelor individuale ale personalului, calificativul obţinut determină stabilirea unui nou număr de clase de salarizare prin aplicarea cumulată a criteriilor prevăzute la art. 6 alin. (2) şi (3). (3) Avizul prevăzut la alin. (1) se emite potrivit procedurii prevăzute la art. 7 alin. (2)-(4). În cazul personalului din cadrul structurilor prevăzute la art. 3 lit. b) şi c), avizul prevăzut la alin. (1) se emite şi la propunerea directă a ofiţerului responsabil de program, formulată în baza rezultatului analizei efectuate de structura desemnată în calitate de autoritate responsabilă. (4) Avizul prevăzut la alin. (1) stabileşte: a) noul număr de clase de salarizare succesive faţă de clasa deţinută cu care se majorează, potrivit art. 6, salariul de bază, solda de funcţie, salariul de funcţie sau indemnizaţia de încadrare; b) data de la care se acordă majorarea salarială în noul cuantum. (5) Data de la care se acordă majorarea salarială în noul cuantum se stabileşte în raport cu data de la care se modifică timpul alocat pentru îndeplinirea atribuţiilor de gestionare a fondurilor acordate României prin PG SOLID sau cu data stabilirii calificativului în urma evaluării performanţelor individuale ale personalului, care poate fi anterioară emiterii avizului.  +  Articolul 10 (1) În cazul personalului care îşi reia activitatea în cadrul structurilor prevăzute la art. 3 după o perioadă de modificare temporară sau suspendare a raporturilor de serviciu ori de muncă, după caz, majorarea salarială prevăzută la art. 6 se acordă de la data reluării activităţii, în baza avizului ministrului afacerilor interne emis anterior. (2) În termen de maximum 20 de zile de la reluarea activităţii, structura desemnată în calitate de autoritate responsabilă prezintă ofiţerului responsabil de program o analiză cu privire la incidenţa dispoziţiilor cuprinse la art. 9.  +  Articolul 11 (1) Acordarea majorării salariale prevăzute la art. 6 încetează în cazul în care avizul ministrului afacerilor interne se retrage. (2) Avizul se retrage la propunerea ofiţerului responsabil de program, formulată în baza rezultatului analizei efectuate de structura desemnată în calitate de autoritate responsabilă, în situaţiile în care nu mai sunt îndeplinite criteriile prevăzute la art. 5 sau în cazul obţinerii calificativului "satisfăcător" sau "nesatisfăcător" la evaluarea performanţelor individuale ale personalului. (3) Avizul se retrage prin act administrativ al ministrului afacerilor interne. Prin acesta se stabileşte data de la care încetează acordarea majorării salariale, în raport cu data de la care nu mai sunt îndeplinite criteriile prevăzute la art. 5 sau de la data obţinerii calificativului "satisfăcător" sau "nesatisfăcător" la evaluarea performanţelor individuale ale personalului, care poate fi anterioară emiterii actului.  +  Articolul 12Conducătorii unităţilor, instituţiilor sau structurilor, după caz, în cadrul cărora funcţionează structurile prevăzute la art. 3 lit. b) şi c) din care face parte personalul ce beneficiază de majorarea salarială prevăzută la art. 6 comunică structurii desemnate în calitate de autoritate responsabilă, în termen de 5 zile lucrătoare, orice modificare de personal, atribuţii, structură, organizare şi/sau funcţionare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,Gabriel OpreaMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Darius-Bogdan VâlcovMinistrul muncii, familiei, protecţieisociale şi persoanelor vârstnice,Rovana PlumbMinistrul delegat pentru dialog social,Aurelia CristeaMinistrul fondurilor europene,Eugen Orlando TeodoroviciBucureşti, 10 decembrie 2014.Nr. 1.100.------