DECIZIE nr. 593 din 21 octombrie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 12 decembrie 2014        Augustin Zegrean - preşedinte    Valer Dorneanu - judecător    Toni Greblă - judecător    Petre Lăzăroiu - judecător    Mircea Ştefan Minea - judecător    Daniel Marius Morar - judecător    Mona-Maria Pivniceru - judecător    Puskas Valentin Zoltan - judecător    Tudorel Toader - judecător    Andreea Costin - magistrat-asistentCu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, excepţie ridicată de Jeni Săndica Pescaru în Dosarul nr. 7.464/101/2013 al Curţii de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 402D/2014.2. La apelul nominal se prezintă, pentru partea Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice domnul Călin Adrian, cu împuternicire depusă la dosar, lipsind celelalte părţi, procedura de citare fiind legal îndeplinită.3. Magistratul-asistent referă asupra faptului că, la dosarul cauzei, partea Consiliul Judeţean Mehedinţi - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a depus concluzii scrise prin care se solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului părţii prezente, care solicită respingerea excepţiei. În acest sens arată că dispoziţiile art. 28 din Legea nr. 448/2006 instituie o facilitate de natură pecuniară pentru subiecţii de drept enumeraţi limitativ de norma legală criticată, astfel încât aceasta nu poate veni în contradicţie cu dispoziţiile constituţionale ale art. 16 şi 50.5. Reprezentantul Ministerului Public arată, în primul rând, că dispoziţiile legale criticate nu au mai făcut obiect al controlului de neconstituţionalitate, însă, având în vedere reglementarea întregului capitol referitor la facilităţile fiscale stabilite în favoarea persoanelor cu dizabilităţi, rezultă că legiuitorul, în momentul în care a înţeles să scutească de la plata anumitor taxe şi impozite aceste persoane, a avut în vedere o situaţie obiectivă în care acestea se află. Prin urmare, apreciază că prin criticile de neconstituţionalitate se tinde la completarea legii, astfel încât pune concluzii de respingere a excepţiei ca inadmisibilă.6. După încheierea dezbaterilor publice la dosarul cauzei au fost depuse concluzii scrise de către autoarea excepţiei de neconstituţionalitate în susţinerea admiterii excepţiei de neconstituţionalitate, prin care, de asemenea, solicită, având în vedere starea de sănătate, judecarea în lipsă.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:7. Prin Încheierea din 15 aprilie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 7.464/101/2013, Curtea de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, excepţie ridicată de Jeni Săndica Pescaru într-o cauză privind soluţionarea recursului declarat împotriva unei sentinţe civile prin care a fost respinsă, ca neîntemeiată, cererea de chemare în judecată având ca obiect scutirea de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale.8. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că dispoziţiile legale criticate sunt neconstituţionale prin efectele pe care le produc. Arată că prin Legea nr. 448/2006 legiuitorul a înţeles să promoveze şi să protejeze persoanele cu handicap. Prin urmare, toate persoanele care au un handicap, constatat printr-un act emis de autoritatea competentă, beneficiază de prevederile legii. Art. 28 din lege este discriminatoriu pentru unele persoane cu handicap comparativ cu alte persoane cu handicap, întrucât recunoaşte unele drepturi în favoarea unor persoane cu handicap şi neagă aceleaşi drepturi în defavoarea altor persoane cu handicap. În această din urmă situaţie se regăsesc persoanele al căror handicap nu necesită adaptarea autoturismului pe care îl deţin şi îl conduc şi persoanele al căror handicap nu le permite obţinerea permisului de conducere, prin urmare nu este necesară adaptarea autoturismului pentru că aceştia nu îl pot conduce. Mai arată că prin maniera în care sunt interpretate dispoziţiile art. 28 din lege, în loc să fie protejate şi promovate drepturile persoanelor cu handicap, acestea sunt încălcate în mod flagrant.9. Curtea de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Textul legal criticat instituie o facilitate în favoarea persoanelor cu handicap, persoane stabilite de legiuitor, acordând scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale. Această scutire nu este acordată în vederea asigurării îngrijirii medicale sau procurării de medicamente, ci mai degrabă pentru a compensa dificultăţile pe care le au persoanele în ceea ce priveşte incluziunea socială şi pentru a facilita acest proces. Faptul că prin aceste dispoziţii legale se acordă drepturi şi facilităţi în funcţie de gradul şi tipul de handicap nu constituie discriminare în cadrul aceleiaşi clase sociale.10. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.11. Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale.12. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse, susţinerile părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:13. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.14. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 28 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, text legal care are următorul cuprins: "Persoanele cu handicap, deţinătoare de autoturisme adaptate handicapului, precum şi persoanele care le au în îngrijire beneficiază de scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale, prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare."15. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi şi ale art. 50 privind protecţia persoanelor cu handicap.16. Examinând excepţia de neconstituţionalitate invocată, Curtea Constituţională reţine că dispoziţiile art. 28 sunt cuprinse în secţiunea a 7-a - Facilităţi a capitolului II - Drepturile persoanelor cu handicap al legii. Legea nr. 448/2006 reglementează un ansamblu de drepturi şi măsuri puse la dispoziţia persoanelor cu handicap pentru a facilita integrarea şi incluziunea socială a acestora. La art. 3 din acest act normativ sunt prevăzute principiile care stau la baza protecţiei persoanelor cu handicap, printre care prevenirea şi combaterea discriminării, egalizarea şanselor, egalitatea de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă.17. Curtea reţine că textul de lege criticat instituie o facilitate în favoarea persoanelor cu handicap, acordând scutire persoanelor cu handicap, deţinătoare de autoturisme adaptate handicapului, precum şi persoanelor care le au în îngrijire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale. Scutirea instituită se acordă pentru a compensa dificultăţile pe care persoanele cu handicap le au în ceea ce priveşte incluziunea socială. Astfel, scutirea de la plata rovinietei decurge din situaţia obiectivă în care se găsesc diferite persoane în funcţie de natura handicapului.18. Curtea constată că, în speţă, autoarea excepţiei consideră că beneficiul scutirii de la plata tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale ar trebui acordat şi altor persoane cu handicap decât celor pentru care este necesară adaptarea autoturismului handicapului. Având în vedere aspectele învederate de autoarea excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea reţine că acestea vizează, pe de o parte, completarea actului normativ, iar pe de altă parte, aspecte care ţin de interpretarea şi aplicarea legii, or, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, aceasta se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului. Prin urmare, în cauza de faţă se impune soluţia respingerii ca inadmisibilă a excepţiei de neconstituţionalitate.19. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, excepţie ridicată de Jeni Săndica Pescaru în Dosarul nr. 7.464/101/2013 al Curţii de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal.Definitivă şi general obligatorie.Decizia se comunică Curţii de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Pronunţată în şedinţa din data de 21 octombrie 2014.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALEAUGUSTIN ZEGREANMagistrat-asistent,Andreea Costin----