ORDIN nr. 2.815 din 28 noiembrie 2014pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului culturii şi cultelor nr. 2.237/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a monumentelor istorice
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 10 decembrie 2014    În conformitate cu prevederile art. 18 alin. (3) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare, adoptată la Strasbourg la 5 noiembrie 1992, ratificată prin Legea nr. 282/2007, şi dispoziţiile art. 6 din Constituţia României, republicată,viceprim-ministrul, ministrul culturii, emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.237/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a monumentelor istorice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 16 martie 2005, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 1, punctele 1, 3 şi 5 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"1. Însemnul distinctiv care atestă regimul juridic de monument istoric al unui bun imobil, în vederea protejării sale în timp de pace sau de conflict armat, este înscrisul în limba română, în una sau mai multe limbi minoritare, după caz, precum şi în două limbi de circulaţie internaţională al textului «monument istoric», prevăzut în anexa nr. 2 la ordin....................................................................3. Însemnul distinctiv care atestă regimul juridic de monument istoric înscris în Lista patrimoniului mondial, în vederea protejării sale în timp de pace sau de conflict armat, este simbolul grafic aprobat de Convenţia Internaţională UNESCO în anul 1978, protejat conform legislaţiei internaţionale şi asociat cu înscrisul în limba română, în una sau mai multe limbi minoritare, după caz, şi în două limbi de circulaţie internaţională, prevăzut în anexa nr. 4 la ordin....................................................................5. Inscripţionarea monumentelor istorice în limba română, în una sau mai multe limbi minoritare, după caz, şi în două limbi de circulaţie internaţională, având la bază texte avizate de organisme sau instituţii ştiinţifice de specialitate, se avizează de Comisia naţională a monumentelor istorice, prin comisiile zonale ale monumentelor istorice în a căror rază teritorială se află monumentele istorice respective."2. La anexa nr. 1, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 5^1, cu următorul cuprins:"5^1. Marcarea şi inscripţionarea monumentelor istorice în una sau mai multe limbi minoritare, după caz, se realizează în oricare dintre următoarele situaţii: a) creatorul sau beneficiarul monumentului istoric, la momentul edificării, aparţine unei minorităţi naţionale; b) monumentul istoric este reprezentativ pentru cultura unei anumite minorităţi naţionale; c) monumentul istoric este amplasat într-o unitate administrativ-teritorială în care există un număr substanţial de persoane aparţinând minorităţilor naţionale şi o cerere suficientă; d) consiliul local ori consiliul judeţean în a cărui rază teritorială este amplasat monumentul istoric solicită marcarea şi inscripţionarea monumentului istoric într-o limbă minoritară recunoscută prin Legea nr. 282/2007 pentru ratificarea Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare, adoptată la Strasbourg la 5 noiembrie 1992."3. La anexa nr. 1, punctul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:"10. Însemnele distinctive, siglele şi inscripţionarea, realizate conform prezentului ordin, se amplasează cu avizul şi cu asistenţa de specialitate din cadrul direcţiei judeţene pentru cultură, respectiv a municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială se află monumentele istorice respective, până la data de 31 decembrie 2015."4. La anexa nr. 1, după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 10^1, cu următorul cuprins:"10^1. Pentru imobilele clasate ca monument istoric după data de 31 decembrie 2015, amplasarea însemnelor prevăzute la pct. 10 se realizează în termen de 120 de zile de la data publicării ordinului de clasare în Monitorul Oficial al României, Partea I."5. Anexele nr. 2, 6, 7 şi 8 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Viceprim-ministru, ministrul culturii,Hegedus CsillaBucureşti, 28 noiembrie 2014.Nr. 2.815.  +  Anexa 1(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 2.237/2004)                          ┌──────────────────────────┐                          │ MONUMENT ISTORIC │                          │ Inscripţionare limbă │                          │ minoritară │                          │ Monument historique │                          │ Historic monument │                          └──────────────────────────┘  +  Anexa 2(Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 2.237/2004)  +  Anexa 3(Anexa nr. 7 la Ordinul nr. 2.237/2004)  +  Anexa 4(Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 2.237/2004)-----