HOTĂRÂRE nr. 1.476 din 25 noiembrie 2009(*actualizată*)privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar(actualizată până la data de 3 decembrie 2014*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------În scopul asigurării aplicării în România a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar,în temeiul art. 108 şi al art. 148 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se desemnează Autoritatea Feroviară Română - AFER ca organism responsabil cu supravegherea respectării Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 315 din 3 decembrie 2007, denumit în continuare Regulament. (2) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii informează Comisia Europeană asupra desemnării organismului responsabil prevăzut la alin. (1). (3) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii sprijină şi asistă Autoritatea Feroviară Română - AFER în exercitarea atribuţiilor ce îi revin acesteia potrivit alin. (1).  +  Articolul 2 (1) În aplicarea art. 2 alin. (5), tezele a doua şi a treia din Regulament, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) serviciile urbane şi suburbane de transport feroviar de călători reprezintă serviciile de transport feroviar de călători, care funcţionează pentru a satisface necesităţile de transport ale unui centru urban sau ale unei conurbaţii şi ale zonelor de proximitate/limitrofe, asigurate prin intermediul trenurilor de transport de călători de rang "tren regio"; b) serviciile regionale de transport feroviar de călători reprezintă serviciile de transport feroviar de călători asigurate cu trenuri de transport de călători de rang "tren regio", "tren interregio", care circulă pe raza unei regionale de cale ferată şi sunt destinate să răspundă nevoilor de transport feroviar de călători în regiunea ce corespunde respectivei regionale de cale ferată.----------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 616 din 23 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 5 august 2014. (2) Regionala reprezintă o unitate de transporturi feroviare, care îşi desfăşoară activitatea într-un spaţiu teritorial bine determinat, stabilit de către gestionarul de infrastructură, pentru o bună coordonare şi gestionare a activităţii feroviare la nivel naţional.  +  Articolul 3 (1) În aplicarea art. 2 alin. (4) din Regulament, se exceptează de la aplicarea dispoziţiilor din Regulament, pentru o perioadă de 5 ani*), serviciile naţionale de transport feroviar de călători. (2) Prin servicii naţionale de transport feroviar de călători se înţelege serviciile de transport feroviar de călători pe distanţe lungi, reprezentând serviciile de transport feroviar de călători asigurate cu trenuri de transport de călători de rang "tren regio", "tren interregio" sau "tren intercity", care circulă pe raza a două sau mai multor regionale de cale ferată.----------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 616 din 23 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 5 august 2014. (3) Perioada prevăzută la alin. (1) se poate reînnoi de două ori cu câte o perioadă de maximum 5 ani, cu respectarea condiţiilor prevăzute de Regulament.  +  Articolul 4În aplicarea art. 2 alin. (5) din Regulament, sunt exceptate de la aplicarea dispoziţiilor din Regulament serviciile urbane, suburbane şi regionale de transport feroviar de călători.  +  Articolul 5În aplicarea art. 2 alin. (6) din Regulament, se exceptează de la aplicarea dispoziţiilor din Regulament, pentru o perioadă de 5 ani*), reînnoibilă, serviciile de transport feroviar de călători a căror parte semnificativă, ce include cel puţin o oprire regulată într-o gară, este exploatată în afara Comunităţii.  +  Articolul 6În aplicarea art. 2 alin. (3) din Regulament, dispoziţiile art. 3, 4 şi 5 din prezenta hotărâre nu aduc nicio atingere prevederilor art. 9, 11, 12, 19, art. 20 alin. (1) şi art. 26 din Regulament.  +  Articolul 7Aplicarea dispoziţiilor Regulamentului prevăzute la art. 3-6 sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 8Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii informează Comisia Europeană cu privire la derogările prevăzute la art. 2 alin. (4), (5) şi (6) din Regulament.  +  Articolul 9 (1) Încălcarea dispoziţiilor din Regulament atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz, a celor vinovaţi, în condiţiile legii.(1^1) În cazul în care întreprinderea feroviară este răspunzătoare pentru pierderea sau avarierea totală ori parţială a echipamentului de mobilitate sau a celorlalte echipamente specifice folosite de persoanele cu handicap ori persoanele cu mobilitate redusă, întreprinderea feroviară va achita integral contravaloarea acestuia sau repararea lui, după caz, potrivit reglementărilor în vigoare.----------Alin. (1^1) al art. 9 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 616 din 23 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 5 august 2014. (2) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea dispoziţiilor art. 5 "Biciclete" din Regulament, cu amendă de la 1.000 la 3.000 lei; b) nerespectarea dispoziţiilor art. 6 alin. (1) "Inadmisibilitatea renunţării şi stipularea limitelor" din Regulament, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei; c) nerespectarea dispoziţiilor art. 7 "Obligaţia de a furniza informaţii privind întreruperea serviciilor feroviare" din Regulament, cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei; d) nerespectarea dispoziţiilor art. 8 "Informaţii de călătorie" din Regulament, cu amendă de la 1.000 la 3.000 lei; e) nerespectarea dispoziţiilor art. 9 "Disponibilitatea legitimaţiilor de transport, a biletelor directe şi a rezervărilor" din Regulament, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei; f) nerespectarea dispoziţiilor art. 10 alin. (1), (2), (4) şi (5) "Sisteme de informare a călătorilor şi de rezervare" din Regulament, cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei; g) nerespectarea dispoziţiilor art. 11 "Răspunderea faţă de călători şi de bagajele lor" din Regulament, cu amendă de la 10.000 la 20.000 lei; h) nerespectarea dispoziţiilor art. 12 "Asigurarea" din Regulament, cu amendă de la 10.000 la 20.000 lei; i) nerespectarea dispoziţiilor art. 13 "Plăţile în avans" din Regulament, cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei; j) nerespectarea dispoziţiilor art. 14 "Declinarea răspunderii" din Regulament, cu amendă de la 1.000 la 3.000 lei; k) nerespectarea dispoziţiilor art. 15 "Răspunderea pentru întârzieri, pierderea legăturii şi anulările" din Regulament, cu amendă de la 1.000 la 3.000 lei; l) nerespectarea dispoziţiilor art. 16 "Rambursarea şi redirecţionarea" din Regulament, cu amendă de la 1.000 la 3.000 lei; m) nerespectarea dispoziţiilor art. 17 "Despăgubirea pentru preţul legitimaţiei de transport" din Regulament, cu amendă de la 1.000 la 3.000 lei; n) nerespectarea dispoziţiilor art. 18 "Asistenţa" din Regulament, cu amendă de la 1.000 la 3.000 lei; o) nerespectarea dispoziţiilor art. 19 "Dreptul la transport" din Regulament, cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei; p) nerespectarea dispoziţiilor art. 20 "Informarea persoanelor cu handicap şi a persoanelor cu mobilitate redusă" din Regulament, cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei; q) nerespectarea dispoziţiilor art. 21 "Accesibilitate" din Regulament, cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei; r) nerespectarea dispoziţiilor art. 22 alin. (1) şi (3) "Asistenţa în gări" din Regulament, cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei; s) nerespectarea dispoziţiilor art. 23 "Asistenţa la bord" din Regulament, cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei; t) nerespectarea dispoziţiilor art. 24 lit. a), b), c) şi d) "Condiţiile în care se asigură asistenţa" din Regulament, cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei; u) nerespectarea dispoziţiilor art. 25 "Despăgubirea pentru echipamentul de mobilitate sau alte echipamente specifice" din Regulament, cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei; v) nerespectarea dispoziţiilor art. 26 "Siguranţa personală a călătorilor" din Regulament, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei; w) nerespectarea dispoziţiilor art. 27 "Plângerile" din Regulament, cu amendă de la 1.000 la 3.000 lei; x) nerespectarea dispoziţiilor art. 28 "Standardele de calitate a serviciilor" din Regulament, cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei; y) nerespectarea dispoziţiilor art. 29 "Informarea pasagerilor cu privire la drepturile lor" din Regulament, cu amendă de la 1.000 la 3.000 lei.----------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 616 din 23 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 5 august 2014. (3) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (2), precum şi aplicarea sancţiunilor aferente se fac, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, de către reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Feroviare Române - AFER.  +  Articolul 10Dispoziţiile prezentei hotărâri referitoare la contravenţii se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 11Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 3 decembrie 2009, cu excepţia art. 9 şi 10, care intră în vigoare la 10 zile de la data publicării.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor şi infrastructurii,Radu Mircea BerceanuŞeful Departamentului pentru Afaceri Europene,Bogdan MănoiuBucureşti, 25 noiembrie 2009.Nr. 1.476.  +  Anexă------