ORDIN nr. 657 din 1 septembrie 1998pentru aprobarea Reglementărilor privind criteriile de atribuire a dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare
EMITENT
  • MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 8 decembrie 1998    Ministrul apelor, pădurilor şi protecţiei mediului,pentru îndeplinirea îndatoririlor ce revin Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului conform Hotărârii Guvernului nr. 568/1997 privind organizarea şi funcţionarea acestui minister,în aplicarea art. 8 lit. c) şi a art. 50 din Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Reglementările privind criteriile de atribuire a dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia de vânătoare şi salmonicultură din cadrul Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului răspunde de difuzarea şi de controlul aplicării prevederilor prezentului ordin, iar oficiile cinegetice teritoriale, Regia Naţională a Pădurilor, Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România şi organizaţiile vânătoreşti, de aplicarea prevederilor prezentului ordin.Ministrul apelor,pădurilor şi protecţiei mediului,Romică TomescuBucureşti, 1 septembrie 1998.Nr. 657.  +  AnexăREGLEMENTĂRIprivind criteriile de atribuire adreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare  +  Articolul 1Prin atribuirea dreptului de gestionare (gestiunii) a fondurilor de vânătoare, în sensul Legii nr. 103/1996, se înţelege acordarea de către Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, prin reprezentanţii săi legali, a dreptului de folosinţa şi de deţinere, în condiţiile înscrise în contracte, a fondurilor de vânătoare unităţilor prevăzute la art. 4 din lege.  +  Articolul 2 (1) Fondurile de vânătoare, rearondate potrivit prevederilor art. 12 alin. (3) din Legea nr. 103/1996 şi ale Ordinului ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 460 din 18 iunie 1998, se atribuie, în funcţie de suprafaţa lor totală, după cum urmează:- 68% organizaţiilor vânătoreşti legal constituite şi afiliate la Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România;- 30% Regiei Naţionale a Pădurilor;- 2% pentru protecţia fondului genetic al unor specii valoroase, precum şi pentru unităţile de învăţământ şi de cercetare cu profil silvic. (2) Procentele prevăzute la alin. (1) se referă la nivelul întregului fond cinegetic al tarii şi pot avea, la nivel de judeţ, valori mai mari sau mai mici, generate, în principal, de:- situaţia folosinţei actuale a fondului cinegetic din fiecare judeţ;- numărul de vânători înregistraţi în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti;- asigurarea, pe cât posibil, a preluării de către asociaţiile constituite din vânători care au domiciliul în marile localităţi, a gestionării fondurilor de vânătoare limitrofe centrelor populare;- necesitatea refacerii potenţialului cinegetic productiv al unor fonduri de vânătoare;- opţiunile prealabile ale Regiei Naţionale a Pădurilor care, potrivit legii, trebuie să cedeze o parte din fondurile deţinute în prezent;- reţinerea, în vederea gestionării de către instituţiile de profil a fondurilor de vânătoare care conţin în interiorul lor zone de habitat al unor specii de fauna sălbatică strict protejate sau ameninţate cu dispariţia, a parcurilor naţionale şi a zonelor declarate ca arii protejate;- suprafaţa fondurilor de vânătoare atribuite organizaţiilor vânătoreşti nu trebuie să depăşească 500 ha pe vânător pentru zona de câmpie şi coline sau 1.000 ha pentru zona de munte;- existenţa unor obiective, construcţii sau amenajări vânătoreşti, aparţinând vechiului deţinător al fondului de vânătoare respectiv, care nu şi-a îndeplinit durata normală de funcţionare.  +  Articolul 3 (1) Atribuirea în gestiune a fondurilor de vânătoare se va face după cum urmează:- atribuirea directa, pe baza dreptului de preemţiune prevăzut la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 103/1996, în calitate de gestionar actual, către Regia Naţională a Pădurilor şi organizaţiile vânătoreşti legal constituite şi afiliate la Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România, pentru fondurile de vânătoare avute în folosinţa în prezent de către acestea, precum şi de către unităţile de învăţământ şi cercetare ştiinţifică cu profil cinegetic sau pentru protecţia fondului genetic al unor specii valoroase de vânat, în limita procentelor prevăzute de lege;- atribuirea prin licitaţie publică către organizaţiile vânătoreşti legal constituite, afiliate la Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România şi care, în prezent, nu deţin fonduri de vânătoare sau care, deşi deţin asemenea fonduri, doresc fonduri de vânătoare în plus. (2) Calitatea de fost gestionar al fondurilor de vânătoare se ia în considerare pentru Regia Naţională a Pădurilor şi pentru organizaţiile vânătoreşti legal constituite şi afiliate la Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România, pe baza oricăror documente valabile în anul 1998, care atesta acest fapt (contracte de dare în folosinţa, addenda la aceste contracte, dovada plăţii tarifelor de gestionare sau orice document legal care poate dovedi aceasta calitate). (3) În cazul în care fondurile de vânătoare înscrise în documentele prevăzute la alin. (2) au fost rearondate în baza Ordinului ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 460 din 18 iunie 1998, dreptul de preemţiune aparţine celui care a deţinut cea mai mare suprafaţa din fond.  +  Articolul 4 (1) Atribuirea în gestiune a fondurilor de vânătoare este condiţionată de bonitatea economică a potenţialului beneficiar şi de asigurarea desfăşurării activităţii de gestionare a fondurilor de vânătoare prin specialişti. (2) Dovada bonităţii economice se face prin valoarea activelor fixe şi circulante deţinute, aceasta trebuind să fie mai mare decât cuantumul tarifelor anuale pentru atribuirea în gestiune a fondurilor de vânătoare. (3) Condiţiile privind specialitatea şi vechimea candidaţilor pentru ocuparea posturilor necesare desfăşurării activităţii de gestionare a fondurilor de vânătoare se stabilesc de autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura.  +  Articolul 5 (1) Stabilirea fondurilor de vânătoare care urmează să fie atribuite direct, în condiţiile art. 3 alin. (1) din prezentele reglementări, se va face după cum urmează: a) Regia Naţională a Pădurilor va întocmi şi va depune la Direcţia de vânătoare şi salmonicultură din cadrul Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, conform modelului prezentat în anexa nr. 1, lista cuprinzând fondurile de vânătoare pe care doreşte să le gestioneze, în baza dreptului de preemţiune prevăzut la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 103/1996; b) organizaţiile vânătoreşti legal constituite şi afiliate la Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România vor prezenta centralizat, conform modelului prezentat în anexa nr. 2, prin Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România, lista cuprinzând fondurile de vânătoare deţinute în prezent şi pe care doresc să le gestioneze în continuare, în baza dreptului de preemţiune şi a condiţiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) din aceste reglementări; c) conform modelului prezentat în anexa nr. 3, se vor înscrie de către Regia Naţională a Pădurilor fondurile de vânătoare deţinute în prezent de unităţile de învăţământ şi cercetare ştiinţifică cu profil cinegetic, precum şi o parte din fondurile de vânătoare deţinute în prezent de direcţiile silvice, din care se propune completarea, până la 2%, a listei cuprinzând fondurile de vânătoare ce urmează a fi atribuite unităţilor de învăţământ şi de cercetare cu profil cinegetic, necesare instruirii viitorilor specialişti sau pentru efectuarea cercetărilor, precum şi fondurile de vânătoare care urmează a fi reţinute, în limita aceluiaşi procent, pentru protecţia fondului genetic valoros al unor specii de vânat; d) Regia Naţională a Pădurilor va întocmi, conform modelului prezentat în anexa nr. 1, o lista cuprinzând fondurile de vânătoare deţinute în prezent de către aceasta şi la care renunţa, urmând să fie atribuite prin licitaţie publică. O astfel de lista va întocmi şi Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România, în cazul în care exista asociaţii care vor să renunţe la unele fonduri de vânătoare pe care le-au gestionat până în prezent. (2) La includerea fondurilor de vânătoare printre cele propuse să figureze pe listele întocmite conform modelelor prezentate în anexele nr. 1 şi 2 se recomanda să se ţină seama de următoarele criterii: a) să se evite, pe cât posibil, fondurile de vânătoare limitrofe marilor aglomerări urbane cu un număr mare de vânători înregistraţi, acestea urmând a fi atribuite organizaţiilor vânătoreşti, în scopul sprijinirii lor pentru a putea practica vânătoarea pe terenuri cât mai apropiate de sediile lor; b) fondurile de vânătoare să fie grupate în complexe cinegetice mari, pentru a se putea organiza, în bune condiţii, paza şi gospodărirea lor; c) să fie introduse, cu prioritate, în listele întocmite conform modelelor prevăzute în anexa nr. 3, fondurile de vânătoare în care s-au repopulat specii mai rare sau de un interes deosebit (marmote, capre negre etc.), pentru că acestea să poată fi ocrotite, în condiţii cât mai bune, în continuare; d) fondurile de vânătoare propuse să fie înscrise în listele întocmite conform modelelor prezentate în anexele nr. 1 şi 3 de către o singura direcţie silvică nu vor depăşi, de regula, 35% din suprafaţa fondurilor de vânătoare a judeţului respectiv. (3) Direcţia de vânătoare şi salmonicultură din Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, în funcţie de propunerile primite de la Regia Naţională a Pădurilor, de la Academia Română sau de la alte organizaţii cu caracter cinegetic, va definitiva situaţia prezentată în anexa nr. 3. (4) Eventualele litigii sau neînţelegeri între Regia Naţională a Pădurilor şi organizaţiile vânătoreşti urmează să fie mediate, în prealabil, de către Direcţia de vânătoare şi salmonicultură din Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, în prezenta celor implicaţi şi a reprezentanţilor Asociaţiei Generale a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România şi ai Regiei Naţionale a Pădurilor.  +  Articolul 6 (1) Fondurile de vânătoare rămase disponibile după îndeplinirea procedurii prevăzute la art. 4 se vor atribui prin licitaţie publică. (2) La licitaţie pot participa toate organizaţiile vânătoreşti, dacă fac dovada că sunt legal constituite, că sunt afiliate la Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România şi că îndeplinesc cerinţele prevăzute în regulamentul de licitaţie. (3) Organizaţiile vânătoreşti, indiferent de locul unde îşi au sediul, pot să se înscrie la licitaţie, la sediul Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, pentru obţinerea de fonduri de vânătoare în orice judeţ. (4) Licitaţiile se vor organiza în fiecare judeţ, la o data ce se va stabili şi care va fi publicată într-un ziar local sau într-unul de mare tiraj cu 15 zile înaintea datei de organizare. Regulamentul de desfăşurare a licitaţiilor se va stabili prin ordin al ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului.  +  Articolul 7 (1) Fondurile de vânătoare scoase la licitaţie şi neadjudecate de nici unul dintre participanţi vor fi gestionate, până la o noua licitaţie, de actualul gestionar. (2) Pentru fondurile de vânătoare neadjudecate se va organiza, în termen de doua luni, o noua licitaţie, în condiţii de oferta scăzută. (3) Fondurile de vânătoare care nu vor fi adjudecate nici de aceasta data vor fi atribuite prin negociere directa celui mai bun ofertant. (4) Dacă într-o perioada de 6 luni nu se găseşte un ofertant, fondurile de vânătoare vor trece în gestiunea Regiei Naţionale a Pădurilor, potrivit art. 12 alin. (5) din Legea nr. 103/1996, încheindu-se contracte potrivit legii. (5) Pe perioada în care vechiul gestionar are în gestiune temporară unele fonduri de vânătoare neadjudecate, extragerea exemplarelor de vânat se va face în conformitate cu reglementările care vor fi emise de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului.  +  Articolul 8 (1) Pentru toate fondurile de vânătoare atribuite direct sau prin licitaţie se încheie contracte de gestiune. (2) Tarifele de atribuire în gestiune a fondurilor de vânătoare se stabilesc, în condiţiile legii, de către Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului. (3) Procedura de atribuire prevăzută la art. 5 şi 6 este condiţionată de modul de stabilire a tarifelor de atribuire în gestiune.  +  Articolul 9În cazul în care unele contracte încheiate îşi vor înceta aplicabilitatea, în termen de 60 de zile se va repeta procedura de atribuire prevăzută la art. 5 alin. (1).  +  Articolul 10Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele reglementări.  +  Anexa 1la reglementăriREGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILORPROPUNERIcu privire la fondurile noi de vânătoare care urmează să fie atribuitespre gestionare direcţiilor silvice, pe baza de contracte┌──────────────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────┐│ │ │Se menţionează ││ │ Vechile fonduri de │cu "Da", dacă ││ Noile fonduri │ vânătoare din care provin │exista acordul ││ de vânătoare │ │scris al vechiu-││ │ │lui gestionar ││ │ │sau dacă este ││ │ │vreun litigiu ││ │ │cu .......... │├─────┬───────────┬────────┼────┬─────────┬────────┬─────────┼────────────────┤│ Nr. │ Denumirea │ Supra- │Nr. │Denumirea│ Supra- │ Vechiul │ ││ f.v.│ │ faţa │f.v.│ │ faţa │deţinător│ ││ │ │- ha - │ │ │ - ha - │ │ │├─────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼────────┼─────────┼────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │└─────┴───────────┴────────┴────┴─────────┴────────┴─────────┴────────────────┘    1. Direcţia silvică ........... (suprafaţa totală ........ ha)┌─────┬───────────┬────────┬────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────────────┐│ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┴───────────┼────────┼────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────────────┤│ TOTAL │ │ │ │ │ │Suprafaţa propusă││ DIRECŢIA │ │ │ │ │ │reprezintă ... % ││ silvică │ │ │ │ │ │din suprafaţa to-││ │ │ X │ X │ │ X │tală a judeţului │└─────────────────┴────────┴────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────────────┘    2. Direcţia silvică ........... (suprafaţa totală ........ ha)    3. Direcţia silvică ........... (suprafaţa totală ........ ha) etc.NOTA:La coloanele 3 şi 6 se vor totaliza suprafeţele rezultate pe ţară.  +  Anexa 2la reglementăriASOCIAŢIA GENERALĂ A VÂNĂTORILORŞI PESCARILOR SPORTIVI DIN ROMÂNIAPROPUNERIcu privire la fondurile de vânătoare noi care urmează să fie atribuitespre gestionare asociaţiilor de vânătoare şi pescuit, pe baza de contracte┌──────────────────────┬───────────────────────────────────┬─────────────────┐│ │ │Se menţionează ││ │ Vechile fonduri de │cu "Da", dacă ││ Noile fonduri │ vânătoare din care provin │exista acordul ││ de vânătoare │ │scris al vechiu- ││ │ │lui gestionar ││ │ │sau dacă este ││ │ │vreun litigiu ││ │ │cu .......... │├─────┬─────────┬──────┼────┬───────────┬────────┬─────────┼─────────────────┤│ Nr. │Denumirea│Supra-│Nr. │ Denumirea │ Supra- │ Vechiul │ ││ f.v.│ │ faţa │f.v.│ │ faţa │deţinător│ ││ │ │- ha -│ │ │ - ha - │ │ │├─────┼─────────┼──────┼────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │└─────┴─────────┴──────┴────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────────────┘    1. Asociaţia de vânătoare şi pescuit...... (suprafaţa totală ...... ha)┌─────┬───────────┬────┬────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────────────┐│ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼───────────┼────┼────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼───────────┼────┼────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┴───────────┼────┼────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────────────┤│ TOTAL │ │ │ │ │ │Suprafaţa propusă││ asociaţie │ │ │ │ │ │reprezintă ... % ││ │ │ │ │ │ │din suprafaţa to-││ │ │ X │ X │ │ X │tală a judeţului │└─────────────────┴────┴────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────────────┘    2. Asociaţia de vânătoare şi pescuit...... (suprafaţa totală ..... ha)    3. Asociaţia de vânătoare şi pescuit...... (suprafaţa totală ..... ha) etc.NOTA:La coloanele 3 şi 6 se vor totaliza suprafeţele rezultate pe ţară.  +  Anexa 3la reglementăriREGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILORPROPUNERIcu privire la fondurile noi de vânătoare care urmează să fie trecute carezervaţii ştiinţifice sau să fie atribuite unităţilor de învăţământşi cercetare ştiinţifică cu profil silvic┌───────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────┐│ │ │Se menţionează ││ │ Vechile fonduri de │cu "Da", dacă ││ Noile fonduri │ vânătoare din care provin │exista acordul ││ de vânătoare │ │scris al vechiu-││ │ │lui gestionar ││ │ │sau dacă este ││ │ │vreun litigiu ││ │ │cu .......... │├────┬─────────┬────────┼────┬───────────┬────────┬─────────┼────────────────┤│Nr. │Denumirea│ Supra- │Nr. │ Denumirea │ Supra- │ Vechiul │ ││f.v.│ │ faţa │f.v.│ │ faţa │deţinător│ ││ │ │- ha - │ │ │ - ha - │ │ │├────┼─────────┼────────┼────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │└────┴─────────┴────────┴────┴───────────┴────────┴─────────┴────────────────┘               1. Judeţul ................┌────┬───────────┬────────┬────┬───────────┬────────┬─────────┬──────────────┐│ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼────────┼────┼───────────┼────────┼─────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────┼────────┼────┼───────────┼────────┼─────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├────┴───────────┼────────┼────┼───────────┼────────┼─────────┼──────────────┤│ TOTAL │ │ │ │ │ │ ││ judeţ │ │ │ │ │ │ │└────────────────┴────────┴────┴───────────┴────────┴─────────┴──────────────┘    2. Judeţul ...................    3. Judeţul ....................NOTA:La coloanele 3 şi 6 se vor totaliza suprafeţele rezultate pe ţară.-------