ORDIN nr. 35 din 25 noiembrie 2010 (*actualizat*)privind stabilirea unor reguli referitoare la piaţa de echilibrare de energie electrică(actualizat până la data de 27 octombrie 2014*)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • ----------Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) şi h) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2004 pentru aprobarea Codului comercial al pieţei angro de energie electrică,în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Cadrul de funcţionare a pieţei angro de energie electrică se completează cu prevederile din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Societatea Comercială "Opcom" - S.A., Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi participanţii la piaţa angro de energie electrică duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4 (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011. (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2005 privind cadrul de funcţionare a pieţei angro de energie electrică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 12 septembrie 2005, cu modificările ulterioare.Preşedintele Autorităţii Naţionalede Reglementare în Domeniul Energiei,Iulius Dan PlavetiBucureşti, 25 noiembrie 2010.Nr. 35.  +  AnexăArt. 1. - Pentru fiecare unitate de producţie dispecerizabilă (UD), ofertele pe piaţa de echilibrare (PE) se efectuează pe paliere de minimum 10 MW, cu excepţia: a) ultimului palier ofertat care, după caz, poate conţine o cantitate mai mică de 10 MW; şi b) a primului palier ofertat care va conţine întotdeauna o cantitate cel puţin egală cu puterea minimă la care poate funcţiona UD, cu asigurarea reglajului primar.Art. 2. - Un titular de licenţă participant la piaţa angro de energie electrică, înregistrat la operatorul pieţei de echilibrare (OPE) cu două părţi responsabile cu echilibrarea (PRE), poate notifica un schimb bloc între cele două PRE-uri.Art. 3. - (1) Preţul din ofertele fixe pentru pornire pe PE, pentru fiecare UD calificată pentru reglaj terţiar lent, se limitează superior la valoarea care se determină ca produs între capacitatea disponibilă conform declaraţiei de disponibilitate a UD, în MW, şi preţul unitar de pornire de 1.000 RON/MW disponibil. (2) Termenul pentru aplicarea limitei superioare de preţ precizate la alin. (1) este de 1 ianuarie 2012. De la data intrării în vigoare a ordinului şi până la data de 1 ianuarie 2012 preţul din ofertele fixe pentru pornire pe PE, pentru fiecare UD, se limitează superior la valoarea care se determină ca produs între puterea instalată a UD şi preţul unitar de pornire de 700 RON/MW instalat. (3) Valoarea energiei electrice livrate pe PE de la sincronizare până la atingerea minimului tehnic va rezulta din energia livrată în limita graficului de încărcare ofertat de producător, la preţul primului bloc din oferta zilnică pentru UD respectivă. (4) OPE va actualiza procedurile pentru aplicarea prevederilor alin. (1) şi (3) în termen de o lună de la aprobarea prezentului ordin şi le va prezenta spre avizare la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).Art. 4. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin operatorul de decontare al pieţei de echilibrare (ODPE) va înainta către ANRE spre avizare o procedură privind decontarea producţiei prioritare necontrolabile, scutită de la plata dezechilibrelor.Art. 5. - Pentru fiecare PRE, ODPE va determina separat pentru fiecare interval de dispecerizare: a) poziţia netă contractuală NPcontr a unei PRE:NPcontr = (ΣBEdel - ΣBErec) + (ΣEX - ΣIM) +/- Ebal,unde:- BErec, respectiv BEdel semnifică schimburile bloc pe care respectiva PRE le-a achiziţionat, respectiv le-a vândut de la/către o altă PRE;- EX, respectiv IM - exporturile, respectiv importurile realizate de respectiva PRE;- EBal - cantităţile de energie de echilibrare livrate de participanţii la piaţa de echilibrare pentru care respectiva PRE, şi-a asumat responsabilitatea echilibrării; b) dezechilibrul PRE ca diferenţă între poziţia netă măsurată PRE şi poziţia netă contractuală a PRE.Art. 6. - (1) Cota din costurile sau veniturile suplimentare provenite din echilibrarea sistemului care va fi reţinută de OTS este zero. (2) În orice interval orar în care la nivel SEN există echilibru, iar în ordinea de merit la creştere există ofertă la preţ mai mic decât preţul din ordinea de merit la scădere, OPE are dreptul să accepte aceste oferte de sens contrar, în cantităţi cumulate egale şi în limita impusă de respectivele oferte.Art. 7. - (1) Dacă, după aprobarea notificărilor fizice şi validarea ofertelor zilnice şi a ofertelor fixe pe PE, OPE constată un dezechilibru între producţia notificată şi prognoza de consum plus schimburile externe care depăşeşte valorile procedurate, atunci OPE programează compensarea acestor dezechilibre conform ordinii de merit. (2) OPE comunică producătorilor cu unităţi dispecerizabile în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de ora 21,00 a zilei anterioare zilei de dispecerizare, dispoziţiile de dispecer rezultate din aplicarea mecanismului prevăzut la alin. (1). (3) Orice oprire dispusă de OPE care se termină înaintea ultimului interval orar pentru care a primit oferte zilnice şi notificare nenulă trebuie să conţină dispoziţii de dispecer pentru pornire şi încărcarea la sarcina notificată în primul interval orar după perioada de oprire. Valoarea tuturor acestor ordine se ia în considerare în ordinea de merit pentru oprire. (4) OPE elaborează/actualizează şi supune aprobării ANRE procedurile necesare pentru aplicarea prevederilor alin. (1)- (3). (5) Procedurile necesare aplicării prevederilor alin. (1)-(3) intră în vigoare la data de 1 iulie 2011.Art. 8. - (1) Un titular de licenţă participant la piaţa angro de energie electrică îşi poate modifica statutul asumat faţă de operatorul pieţei de echilibrare (OPE) privind responsabilitatea echilibrării pentru punctele de racordare proprii sau ale clienţilor finali pe care îi deserveşte, în oricare zi a unei luni calendaristice, având obligaţia de a furniza toate informaţiile necesare către operatorii de reţea, operatorul central de măsurare (OMEPA) şi OPE cu minimum două zile lucrătoare anterior zilei calendaristice din care se aplică respectivul statut.----------Alin. (1) al art. 8 din anexă a fost modificat de art. 5 din ORDINUL nr. 105 din 22 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 781 din 27 octombrie 2014. (2) OPE şi OMEPA au dreptul de a accepta modificarea formulei de agregare şi după acest termen, cu condiţia ca informaţia să poată fi procesată fără amânarea procesului de colectare a datelor măsurate.Art. 9. - (1) În aceeaşi PRE pot fi înregistrate mai multe UD, cu condiţia ca prognoza anuală de producţie a acestora să nu depăşească 30% din producţia netă totală injectată în SEN în anul precedent. (2) În aceeaşi PRE pot fi înregistraţi mai mulţi furnizori, cu condiţia ca prognoza anuală de consum a consumatorilor pentru care şi-au asumat responsabilitatea echilibrării să nu depăşească 30% din consumul net total din SEN în anul precedent. (3) În cazul în care se constată nerespectarea în decurs de un an a restricţiei prevăzute la alin. (1) sau (2), OPE are dreptul să limiteze respectiva PRE de a reprezenta pe alţi titulari de licenţă. Această limitare se va face transparent, pe baza unei proceduri publice elaborate de OTS şi avizate de ANRE.-------