HOTĂRÂRE nr. 850 din 26 noiembrie 1998privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Formare Continua pentru Administraţia Publică Locală şi a centrelor teritoriale de formare continua pentru administraţia publică locală
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 2 decembrie 1998  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Centrul Naţional de Formare Continua pentru Administraţia Publică Locală, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale, prin reorganizarea Centrului de Perfecţionare a Funcţionarilor Publici din Administraţia Centrala Locală. (2) Centrul Naţional de Formare Continua pentru Administraţia Publică Locală are sediul în municipiul Bucureşti, Str. Occidentului nr. 14, sectorul 1.  +  Articolul 2Centrul Naţional de Formare Continua pentru Administraţia Publică Locală asigura perfecţionarea profesională specializată pentru alesii locali, prefecţi, subprefecţi şi pentru funcţionarii publici din structurile administraţiei publice locale, precum şi din aparatul propriu al prefecturilor.  +  Articolul 3 (1) Centrul Naţional de Formare Continua pentru Administraţia Publică Locală este condus de un consiliu de administraţie format din 7 membri, dintre care: 4 cadre didactice universitare desemnate de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi 3 reprezentanţi ai Departamentului pentru Administraţie Publică Locală, numiţi prin ordin comun al ministrului educaţiei naţionale şi al şefului Departamentului pentru Administraţie Publică Locală, secretar de stat. (2) Conducerea executivă a Centrului Naţional de Formare Continua pentru Administraţia Publică Locală este asigurata de un director general, numit pe bază de concurs de către Consiliul de administraţie al Centrului Naţional de Formare Continua pentru Administraţie Publică Locală. (3) Criteriile de organizare a concursului pentru ocuparea postului de director general şi atribuţiile acestuia vor fi prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional de Formare Continua pentru Administraţie Publică Locală.  +  Articolul 4 (1) Consiliul de administraţie al Centrului Naţional de Formare Continua pentru Administraţia Publică Locală este condus de un preşedinte ales dintre membrii săi şi are următoarele atribuţii principale: a) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli şi darea de seama financiar-contabila; b) aproba organigrama, statul de funcţii şi nivelul de salarizare a personalului propriu, în condiţiile legii; c) aproba graficele de programare a cursurilor şi programele anuale de perfecţionare profesională; d) aproba regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional de Formare Continua pentru Administraţia Publică Locală; e) stabileşte structura seriilor şi perioadele de perfecţionare profesională, pe baza propunerilor elaborate de către Departamentul pentru Administraţie Publică Locală, precum şi de către autorităţile administraţiei publice locale; f) răspunde de asigurarea informaţiilor solicitate, în scris, de preşedintele Comisiei ştiinţifice de strategie şi evaluare metodologică a centrelor de formare continua pentru administraţia publică locală; g) răspunde de organizarea şi de desfăşurarea concursului de ocupare a postului de director general al Centrului Naţional de Formare Continua pentru Administraţia Publică Locală. Concursul se va organiza în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Finanţarea Centrului Naţional de Formare Continua pentru Administraţia Publică Locală se face din venituri extrabugetare.  +  Articolul 6 (1) Centrele teritoriale de perfecţionare profesională a reprezentanţilor aleşi şi a funcţionarilor din administraţia publică locală se reorganizează ca instituţii publice cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale, sub denumirea de centre teritoriale de formare continua pentru administraţia publică locală. (2) Centrele teritoriale de formare continua pentru administraţia publică locală au sediul în municipiile Bucureşti, Craiova, Calarasi, Cluj-Napoca, Iaşi şi Sibiu. (3) Arondarea judeţelor şi a municipiului Bucureşti la centrele teritoriale de formare continua pentru administraţia publică locală este prevăzută în anexa.  +  Articolul 7Centrele teritoriale de formare continua pentru administraţia publică locală asigura pregătirea şi perfecţionarea profesională pentru alesii locali şi pentru funcţionarii publici din structurile administraţiei publice locale.  +  Articolul 8 (1) Centrele teritoriale de formare continua pentru administraţia publică locală sunt conduse de câte un consiliu de administraţie format din:- 1 membru, desemnat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale;- 1-2 membri, desemnaţi prin dispoziţie a şefului Departamentului pentru Administraţie Publică Locală, secretar de stat;- preşedinţii consiliilor judeţene din judeţele arondate centrului teritorial de formare continua pentru administraţia publică locală respectiv. (2) Conducerea executivă a centrelor teritoriale de formare continua pentru administraţia publică locală este asigurata de un director general, numit pe bază de concurs şi eliberat din funcţie de către consiliul de administraţie al centrului teritorial de formare continua pentru administraţia publică locală. (3) Criteriile de organizare a concursului pentru ocuparea postului de director general şi atribuţiile acestuia vor fi prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a centrului teritorial de formare continua pentru administraţia publică locală.  +  Articolul 9Consiliile de administraţie ale centrelor teritoriale de formare continua pentru administraţia publică locală sunt conduse de câte un preşedinte, ales dintre membrii acestora, şi au următoarele atribuţii principale: a) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli şi darea de seama financiar-contabila; b) aproba organigrama, statul de funcţii şi nivelul de salarizare a personalului propriu, în condiţiile legii; c) aproba graficele de programare a cursurilor şi programele anuale de perfecţionare profesională; d) aproba regulamentele de organizare şi funcţionare a centrelor teritoriale de formare continua pentru administraţia publică locală; e) stabilesc structura seriilor şi perioadele de perfecţionare profesională specializată, pe baza propunerilor elaborate de Departamentul pentru Administraţie Publică Locală, precum şi de autorităţile administraţiei publice locale; f) răspund de asigurarea informaţiilor solicitate, în scris, de preşedintele Comisiei ştiinţifice de strategie şi evaluare metodologică a centrelor de formare continua pentru administraţia publică locală; g) răspund de organizarea şi de desfăşurarea concursului de ocupare a postului de director general al centrului. Concursul se va organiza în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 10 (1) Pentru coordonarea activităţii didactice şi metodologice a Centrului Naţional de Formare Continua pentru Administraţia Publică Locală şi a centrelor teritoriale de formare continua pentru administraţia publică locală se înfiinţează Comisia ştiinţifică de strategie şi evaluare metodologică a centrelor de formare continua pentru administraţia publică locală. (2) Comisia ştiinţifică de strategie şi evaluare metodologică a centrelor de formare continua pentru administraţia, publică locală este un organism fără personalitate juridică format din 11 membri, dintre care: 6 cadre didactice universitare, desemnate de Ministerul Educaţiei Naţionale, şi 5 reprezentanţi desemnaţi de Departamentul pentru Administraţie Publică Locală, numiţi prin ordin comun al ministrului educaţiei naţionale şi de şeful Departamentului pentru Administraţie Publică Locală, secretar de stat. (3) Comisia ştiinţifică de strategie şi evaluare metodologică a centrelor de formare continua pentru administraţia publică locală îşi alege, cu majoritate de voturi, un preşedinte pe o perioadă de 2 ani. Mandatul preşedintelui poate fi reînnoit pentru o perioadă de încă 2 ani. (4) Comisia ştiinţifică de strategie şi evaluare metodologică a centrelor de formare continua pentru administraţia publică locală are următoarele atribuţii principale: a) avizează tematica şi structura minimala obligatorie a programelor de instruire, pe categorii de personal şi pe niveluri de pregătire; b) avizează programa anuală de pregătire profesională şi de specializare a aleşilor locali şi funcţionarilor publici din structurile administraţiei publice locale, elaborata de către fiecare centru de pregătire; c) evalueaza anual, din punct de vedere ştiinţific şi metodologic, activitatea Centrului Naţional de Formare Continua pentru Administraţia Publică Locală şi a centrelor teritoriale de formare continua pentru administraţia publică locală şi elaborează propuneri pentru optimizarea perfecţionării profesionale pentru alesii locali şi pentru funcţionarii publici din structurile administraţiei publice locale, precum şi din aparatul propriu al prefecturilor; d) stabileşte condiţiile de acordare a diplomelor, certificatelor şi atestatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare şi de specializare; e) aproba indicatorii manageriali-educationali specifici de evaluare periodică a activităţilor centrelor de pregătire profesională, structura şi modalitatea de cuantificare a acestora.  +  Articolul 11 (1) Comisia ştiinţifică de strategie şi evaluare metodologică a centrelor de formare continua pentru administraţia publică locală se întruneşte semestrial în şedinţe ordinare şi, ori de câte ori este nevoie, în şedinţe extraordinare, la convocarea preşedintelui. (2) Lucrările de secretariat ale Comisiei ştiinţifice de strategie şi evaluare metodologică a centrelor de formare continua pentru administraţia publică locală sunt asigurate de un secretariat tehnic, desemnat din cadrul personalului permanent al Centrului Naţional de Formare Continua pentru Administraţie Publică Locală.  +  Articolul 12 (1) Membrii Comisiei ştiinţifice de strategie şi evaluare metodologică a centrelor de formare continua pentru administraţia publică locală primesc pentru participarea la şedinţe o indemnizaţie, în limitele bugetelor anuale ale centrelor, dar nu mai mica de jumătate din salariul brut al directorului general al Centrului Naţional de Formare Continua pentru Administraţia Publică Locală. (2) Fondurile necesare acoperirii indemnizaţiilor prevăzute la alin. (1) vor fi prevăzute în bugetele proprii anuale ale Centrului Naţional de Formare Continua pentru Administraţia Publică Locală şi ale centrelor teritoriale care vor contribui, în părţi egale, la plata acestora.  +  Articolul 13 (1) Atestarea pregătirii se face prin diplome, certificate şi atestate de absolvire, recunoscute de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi de Departamentul pentru Administraţie Publică Locală, în condiţiile legii, înmânate de către centre la absolvirea programelor de specializare. (2) Formatul diplomelor, certificatelor şi atestatelor de absolvire va fi elaborat de către Comisia ştiinţifică de strategie şi evaluare metodologică a centrelor de formare continua pentru administraţia publică locală şi va fi avizat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Departamentul pentru Administraţie Publică Locală.  +  Articolul 14 (1) Bunurile mobile şi imobile existente în sediul din Bucureşti, Str. Occidentului nr. 14, sectorul 1, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale, se transmit în administrarea Centrului Naţional de Formare Continua pentru Administraţia Publică Locală. (2) Predarea şi, respectiv, primirea bunurilor prevăzute la art. 14 alin. (1) se fac pe bază de protocol încheiat între Şcoala Naţionala de Studii Politice şi Administrative şi Centrul Naţional de Formare Continua pentru Administraţia Publică Locală, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, potrivit inventarierii bunurilor şi înregistrărilor contabile. (3) Autorităţile administraţiei publice locale din municipiile Bucureşti, Calarasi, Craiova, Cluj-Napoca, Iaşi şi Sibiu asigura spaţiile necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţilor centrelor teritoriale de formare continua pentru administraţia publică locală.  +  Articolul 15Personalul Centrului de Perfecţionare a Funcţionarilor Publici din Administraţia Centrala şi Locală se considera transferat în interesul serviciului la Centrul Naţional de Formare Continua pentru Administraţia Publică Locală.  +  Articolul 16 (1) Autorităţile administraţiei publice locale vor prevedea anual în bugetele locale sumele necesare pentru participarea la programele de perfecţionare profesională a personalului propriu, în conformitate cu graficele de programare a cursurilor şi cu programele anuale de perfecţionare profesională. (2) Cheltuielile ocazionate de participarea la programele de perfecţionare profesională specializată a personalului propriu cuprind: taxele de şcolarizare, cheltuielile de transport, cazare, diurna, plata lunară a indemnizaţiei sau salariul brut de baza, după caz, pentru alesii locali, prefecţi, subprefecţi şi pentru funcţionarii publici din structurile administraţiei publice locale, precum şi din aparatul propriu al prefecturilor.  +  Articolul 17 (1) Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga orice dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRURADU-VASILEContrasemnează:---------------Secretar de stat,şeful Departamentuluipentru Administraţie PublicăLocală,Vlad RoscaMinistrul educaţiei naţionale,Andrei MargaMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul muncii şiprotecţiei sociale,Alexandru AthanasiuMinistrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Nicolae Noica  +  Anexa 1 ARONDAREA judeţelor şi a municipiului Bucureşti la centrele teritoriale de formare continua pentru administraţia publică locală
    Centrul de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală BucureştiCentrul de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală CraiovaCentrul de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Călăraşi
      1.Municipiul Bucureşti   1.Caraş-Severin   1.Brăila
      2.Argeş   2.Dolj   2.Călăraşi
      3.Buzău   3.Gorj   3.Constanţa
      4.Dâmboviţa   4.Mehedinţi   4.Giurgiu
      5.Galaţi   5.Olt   5.Ialomiţa
      6.Ilfov   6.Teleorman      
      7.Prahova   7.Timiş      
      8.Tulcea            
                     
    Centrul de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală IaşiCentrul de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Cluj-NapocaCentrul de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Sibiu
      1.Bacău   1.Arad   1.Alba
      2.Botoşani   2.Bihor   3.Braşov
      3.Iaşi   3.Bistriţa-Năsăud   3.Covasna
      4.Neamţ   4.Cluj   4.Harghita
      5.Suceava   5.Maramureş   5.Hunedoara
      6.Vaslui   6.Satu Mare   6.Mureş
      7.Vrancea   7.Sălaj   7.Sibiu
                  8.Vâlcea
  -------