HOTĂRÂRE nr. 833 din 19 noiembrie 1998pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 27 noiembrie 1998    În temeiul art. 94 alin. 2 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Directorul generalal Oficiului de Stat pentruInvenţii şi Mărci,Gabor VargaMinistrul industriei şi comerţului,Radu BerceanuMinistrul agriculturii şi alimentaţiei,Dinu Gavrilescup. Ministrul cercetării şi tehnologiei,Mircea Pusca,secretar de stat  +  Anexa REGULAMENTde aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice  +  Capitolul 1 Dispoziţii generaleRegula 1 - Definiţii (1) În sensul prezentului regulament se înţelege prin: a) lege - Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice; b) regulament - Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998; c) O.S.I.M. - Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci; d) BOPI - Buletinul Oficial de Proprietate Industriala; e) Registrul Naţional al Marcilor - colecţia de date, administrată de O.S.I.M., conţinând toate înregistrările cu privire la mărci înscrise atât pe suport de hârtie, cat şi electronic; f) OMPI - Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale; g) Clasificarea de la Nisa - clasificarea instituită prin Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internationala a produselor şi serviciilor în scopul înregistrării marcilor, semnat la Nisa la 15 iunie 1957, asa cum a fost revizuit şi modificat şi pe care România l-a adoptat prin Legea nr. 3/1998 pentru aderarea României la aranjamentele instituind o clasificare internationala în domeniul proprietăţii industriale; h) Clasificarea de la Viena - clasificarea instituită prin Aranjamentul de la Viena privind clasificarea internationala a elementelor figurative ale marcilor, semnat la Viena la 12 iunie 1973, modificat la 1 octombrie 1985 şi pe care România l-a adoptat prin Legea nr. 3/1998 privind aderarea României la aranjamentele instituind o clasificare internationala în domeniul proprietăţii industriale. (2) Termenii şi expresiile definite la art. 3 din lege au acelaşi înţeles în prezentul regulament.Regula 2 - Aria de aplicare a legii (1) Mărcile sunt protejate în România conform dispoziţiilor legii şi cu respectarea convenţiilor, tratatelor şi acordurilor la care România este parte. (2) Legea este aplicabilă tuturor marcilor individuale, colective sau de certificare constând în semne vizibile care se referă la produse şi/sau servicii. (3) Indicaţiile geografice ale produselor sunt protejate în România în conformitate cu legea şi cu convenţiile internaţionale la care România este parte.Regula 3 - Limba oficialăCererile de înregistrare a marcilor, orice alte cereri cu privire la mărcile depuse spre înregistrare sau înregistrate, precum şi întreaga corespondenta referitoare la acestea vor fi întocmite în limba română şi vor fi depuse la O.S.I.M.Regula 4 - Reprezentarea prin mandatar (1) Solicitantul sau titularul unei mărci poate fi reprezentat în procedurile în faţa O.S.I.M. printr-un mandatar, cu domiciliul sau cu sediul în România. (2) Solicitantul sau titularul unei mărci, care nu are domiciliul sau sediul pe teritoriul României, va fi reprezentat în procedurile în faţa O.S.I.M. printr-un mandatar. (3) Desemnarea mandatarului se face printr-o comunicare scrisă la O.S.I.M., denumita procura şi care poarta numele şi semnatura solicitantului sau ale titularului marcii, după caz. (4) Procura se va putea referi la una sau la mai multe cereri de înregistrare ori mărci înregistrate sau la toate cererile de înregistrare ori la toate mărcile înregistrate, existente sau viitoare, ale persoanei care a dat mandatul. (5) Când o procura generală a fost data conform alin. (4), comunicarea la O.S.I.M. a unui exemplar din aceasta va fi suficienta, cu condiţia ca mandatarul sa indice în fiecare cerere ulterioară procura în baza căreia acţionează. (6) Orice act solicitat prin mandatar, cu privire la renunţarea la o cerere de înregistrare a unei mărci, de retragere a unei mărci, precum şi orice cerere vizând un transfer de drepturi cu privire la o marca vor putea fi făcute numai pe baza unui mandat special care să menţioneze expres actul renunţării, retragerii ori al transmiterii. (7) În cazul în care solicitantul cererii de înregistrare a unei mărci este reprezentat prin mandatar, acesta poate semna cererea pe baza procurii date de solicitant. Dacă în termen de 3 luni de la depunerea cererii procura nu este prezentată la O.S.I.M., cererea nu va produce nici un efect şi va fi respinsă. (8) Când o corespondenta referitoare la depozitul naţional reglementar al unei mărci sau la o marca înregistrată este trimisa la O.S.I.M. de o persoană care se prezintă ca fiind mandatar, iar O.S.I.M. nu este până în acel moment în posesia unei procuri de reprezentare, O.S.I.M. va solicita ca transmiterea acestei procuri să se facă într-un termen de maximum 3 luni. În cazul necomunicarii procurii în termenul acordat, corespondenta rămâne fără efect, considerându-se că nu a fost primită de O.S.I.M., iar procedura va fi continuată cu solicitantul sau, după caz, cu titularul marcii. (9) Solicitantul sau titularul nu poate avea decât un mandatar. Dacă mai multe persoane sunt indicate în procura de reprezentare, numai cea indicată pe primul loc este considerată mandatar. (10) Când O.S.I.M. constata ca un mandatar a fost desemnat pentru o cerere de înregistrare a unei mărci sau pentru o marca înregistrată, înscrie în Registrul Naţional al Marcilor menţiunea ca solicitantul sau titularul are mandatar, precum şi numele sau denumirea şi adresa sau sediul mandatarului. (11) Orice înscriere cu privire la desemnarea unui mandatar conform alin. (10) este radiată, când radierea este cerută printr-o comunicare scrisă, semnată de solicitant, de titular sau de mandatar. (12) Înscrierea mandatarului este radiată din oficiu de către O.S.I.M., când un nou mandatar este desemnat sau în cazul în care o schimbare de titular a fost înscrisă fără ca noul titular să-şi desemneze un mandatar. (13) Radierea înscrierii mandatarului produce efect de la data la care O.S.I.M. a primit comunicarea de solicitare a radierii conform alin. (11) sau, după caz, de la data la care O.S.I.M. a radiat din oficiu înscrierea mandatarului, potrivit alin. (12).Regula 5 - Pluralitatea de solicitanţi sau titulariCând mai multe persoane sunt solicitanţi sau titulari ai unei mărci, aceştia vor desemna unul dintre solicitanţi sau titulari pentru corespondenta cu O.S.I.M.; în caz contrar, O.S.I.M. va purta corespondenta cu prima persoana indicată în cererea de înregistrare a marcii.Regula 6 - Termene (1) Termenele stabilite pe zile cuprind zile calendaristice şi nu includ nici ziua când a început şi nici ziua când s-a împlinit termenul. Termenele stabilite pe luni se împlinesc în ziua lunii corespunzătoare zilei de plecare. (2) Termenul care, începând la data de 29, 30 sau 31 a lunii, se împlineşte într-o luna care nu are asemenea zi, se va considera împlinit în prima zi a lunii următoare. Termenul care se împlineşte într-o zi de sărbătoare legală sau într-o zi nelucrătoare se va prelungi până la sfârşitul primei zile lucrătoare următoare. (3) Termenele încep să curgă de la data comunicării actelor de procedura, înţelegandu-se prin această dată la care actul emis de O.S.I.M. a fost primit de solicitant, de titular sau de mandatar, după caz. Aceasta data se confirma cu ştampila oficiului poştal receptor. (4) Actele de procedura, trimise prin posta la O.S.I.M., se considera îndeplinite în termen, dacă au fost predate la oficiul poştal înainte de împlinirea termenului. (5) Neîndeplinirea actelor de procedura în termenele notificate de O.S.I.M. nu atrage sancţiunile prevăzute de lege şi de prezentul regulament, dacă solicitantul dovedeşte ca a fost împiedicat printr-o împrejurare mai presus de voinţa lui şi dacă îndeplineşte procedura într-un termen de doua luni de la încetarea cauzei.Regula 7 - Semnatura (1) Când un document nu a fost semnat de solicitant, de titular sau de mandatar, data la care documentul a fost prezentat la O.S.I.M. este recunoscută, cu condiţia ca acesta să fie semnat ulterior, în termen de maximum o luna. (2) Semnatura unui document transmis prin fax este valabilă, cu condiţia ca originalul documentului să fie transmis la O.S.I.M. în termen de maximum doua luni de la data transmiterii acestuia prin fax.  +  Capitolul 2 Cererea de înregistrare a unei mărciRegula 8 - Depunerea cererii de înregistrare a marcii la O.S.I.M. (1) Înregistrarea unei mărci se solicita la O.S.I.M. de către persoane fizice sau juridice, direct sau printr-un mandatar. (2) Depunerea unei cereri de înregistrare a unei mărci la O.S.I.M. se poate face: a) direct şi cu confirmare de primire la Registratura generală a O.S.I.M.; b) prin posta, trimisa recomandat cu confirmare de primire. (3) Registratura generală menţionează pe cerere anul, luna şi ziua primirii şi înregistrează cererile în ordinea cronologică a primirii. Cererile primite la O.S.I.M. după orele legale de lucru, în zilele de repaus săptămânal sau de sărbătoare legală se înregistrează în prima zi lucrătoare.Regula 9 - Prezentarea şi conţinutul cererii (1) Cererea de înregistrare a marcii se întocmeşte într-un singur exemplar pe un formular-tip. (2) Cererea trebuie să conţină următoarele elemente: a) solicitarea expresă de înregistrare a unei mărci; b) numele şi prenumele sau denumirea şi adresa sau sediul solicitantului; c) când solicitantul este străin, denumirea statului căruia acesta îi aparţine, denumirea statului în care solicitantul îşi are domiciliul sau, după caz, denumirea statului în care solicitantul are o întreprindere în înţelesul art. 3 din Convenţia de la Paris; d) când solicitantul este o persoană juridică, forma de constituire a acesteia, precum şi denumirea statului a cărui legislaţie îi guvernează statutul organic; e) când solicitantul are un mandatar, numele sau denumirea şi adresa sau sediul acestuia; f) în cazul în care se revendica, conform art. 11 alin. 2 din lege, o prioritate dintr-o cerere anterioară, o declaraţie de invocare a dreptului de prioritate, cu indicarea statului şi a datei primului depozit; g) în cazul în care se revendica, conform art. 12 alin. 1 din lege, o prioritate rezultând din prezentarea produselor sau a serviciilor într-o expoziţie şi solicitantul doreşte sa beneficieze de o protecţie temporară, o declaraţie de invocare a priorităţii de expoziţie, cu indicarea locului şi a denumirii expoziţiei, precum şi a datei introducerii produselor sau serviciilor în expoziţie; h) când solicitantul revendica o culoare sau mai multe culori, ca elemente distinctive ale marcii, o declaraţie în acest sens, precum şi indicarea culorii sau a culorilor revendicate şi, pentru fiecare culoare, indicarea părţilor principale ale marcii care au aceasta culoare; i) când marca are o grafica deosebită sau este figurativa, descrierea acesteia; j) când marca este tridimensionala, o declaraţie în acest sens; k) când marca se compune, în tot sau în parte, din alte caractere decât cele latine, o transliterare a acestor caractere; l) când marca se compune, în tot sau în parte, din cuvinte într-o alta limba decât limba română, o traducere a acestora; m) indicarea denumirii produselor sau serviciilor pentru care înregistrarea marcii este cerută, grupate conform Clasificarii de la Nisa, precedată de numărul clasei căreia denumirea îi aparţine; n) semnatura solicitantului sau a mandatarului sau, după caz. (3) Cererea va fi însoţită de reproducerea grafica sau fotografica a marcii, în dimensiuni de maximum 8/8 mm, după cum urmează: a) 5 reproduceri ale marcii în negru şi alb, când solicitantul nu revendica o culoare ca element distinctiv al marcii; b) 5 reproduceri ale marcii în negru şi alb şi 5 reproduceri ale marcilor color, când solicitantul revendica cel puţin o culoare ca element distinctiv al marcii. (4) Când cererea conţine o declaraţie indicând ca marca este tridimensionala, solicitantul va anexa reproducerea grafica sau fotografica a marcii în doua dimensiuni. (5) Reproducerea furnizată conform alin. (3) poate consta, la alegerea solicitantului, într-o singura vedere sau în mai multe vederi, diferite, ale marcii. (6) În cazul reproducerii unei mărci tridimensionale care nu reda în mod suficient detaliile marcii, O.S.I.M. poate solicita furnizarea unui număr de până la 6 vederi diferite ale marcii şi/sau o descriere verbală a acestei mărci. (7) Dovada plăţii taxei de înregistrare şi examinare a cererii de înregistrare a marcii va fi prezentată o dată cu cererea sau cel târziu în termen de 3 luni de la depunerea acesteia la O.S.I.M. Dovada se face cu o copie de pe documentul de plată. (8) Documentele de plată trebuie să conţină datele necesare pentru identificarea cererii depuse. (9) După caz, cererea de înregistrare a marcii va fi completată cu următoarele documente: a) când solicitantul doreşte sa beneficieze, conform art. 11 alin. 2 din lege, de prioritatea unei cereri anterioare, un document care să certifice data constituirii primului depozit al marcii, eliberat de administraţia naţionala, însoţit de traducerea, conformă cu originalul, în limba română; b) când solicitantul doreşte sa beneficieze de o protecţie temporară, ca urmare a expunerii marcii într-o expoziţie, un document care să ateste ca mărcile au fost aplicate la produsele sau serviciile prezentate în expoziţie şi care să menţioneze data introducerii acestora în expoziţie, eliberat de organizatorul expoziţiei şi însoţit de traducerea acestuia în limba română; c) procura sub semnatura privată de reprezentare a solicitantului în faţa O.S.I.M., întocmită în limba română sau însoţită de traducerea acesteia în limba română; d) regulamentul de folosire a marcii colective; e) regulamentul de folosire a marcii de certificare; f) documentul din care să rezulte exercitarea legală a activităţii de certificare sau, după caz, dovada înregistrării marcii de certificare în ţara de origine.Regula 10 - Lista cuprinzând produse şi servicii (1) Lista cuprinzând produsele şi serviciile pentru care protecţia marcii este solicitată trebuie să fie stabilită în termeni precisi, astfel încât denumirea produselor şi a serviciilor să permită clasificarea fiecărui produs sau serviciu numai într-o singura clasa a Clasificarii de la Nisa. (2) Produsele şi serviciile nu pot fi considerate ca asemănătoare pe motiv ca figurează în aceeaşi clasa şi nici nu pot fi considerate ca fiind diferite pe motiv ca figurează în clase diferite ale Clasificarii de la Nisa.Regula 11 - Divizarea cererii de înregistrare a marcii (1) Solicitantul poate cere divizarea cererii de înregistrare a marcii, declarand ca, în cazul produselor sau serviciilor enumerate în cererea divizionara, cererea de înregistrare a marcii trebuie să fie tratata ca o cerere separată. (2) Cererea divizionara va conţine elementele prevăzute la art. 10 alin. 1 din lege şi va fi supusă taxei legale. (3) Declaraţia privind divizarea unei cereri de înregistrare a marcii este irevocabilă.  +  Capitolul 3 Procedura de înregistrare a marcilor şi reînnoirea înregistrării acestoraRegula 12 - Depozitul naţional reglementar (1) Data depozitului naţional reglementar este data depunerii la O.S.I.M. a cererii de înregistrare a marcii, redactată în limba română, conţinând: a) solicitarea expresă de înregistrare a unei mărci; b) indicaţii referitoare la identitatea solicitantului; c) o lista cuprinzând produsele şi/sau serviciile pentru care înregistrarea marcii este solicitată; d) o reproducere suficient de clara a marcii a carei înregistrare este solicitată. (2) În termen de o luna de la data primirii cererii de înregistrare a marcii O.S.I.M. examinează dacă cererea îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1). În caz afirmativ, O.S.I.M. decide atribuirea datei de depozit şi înscrierea datelor conţinute în cerere în Registrul Naţional al Marcilor. (3) În cazul în care din cererea de înregistrare a marcii lipsesc unele dintre elementele prevăzute la alin. (1), O.S.I.M. notifica solicitantului lipsurile constatate. Dacă solicitantul completează lipsurile în termen de 3 luni de la data depunerii cererii de înregistrare a marcii la O.S.I.M., data depozitului va fi aceea la care toate aceste elemente au fost comunicate la O.S.I.M. (4) În cazul în care solicitantul nu completează cererea în termen de 3 luni de la notificare, O.S.I.M. va decide respingerea cererii de înregistrare a marcii şi va restitui taxa de înregistrare şi de examinare a marcii. (5) Decizia de atribuire a datei depozitului naţional reglementar sau de respingere a cererii de înregistrare a marcii este comunicată solicitanţilor în termen de 5 zile de la emiterea acesteia.Regula 13 - Prioritatea unei cereri anterioare şi prioritatea de expoziţie (1) Dacă prioritatea unei sau a unor cereri anterioare este revendicata în aplicarea art. 11 alin. 2 din lege, solicitantul dispune de un termen de 3 luni, cu începere de la data depozitului naţional reglementar al marcii, pentru a comunică la O.S.I.M. documentul eliberat de administraţia naţionala, din care să rezulte numărul de dosar atribuit cererii anterioare sau numărul înregistrării anterioare, precum şi traducerea menţionată în regula 9 alin. (9) lit. a). (2) Dacă o prioritate de expoziţie, în sensul art. 12 din lege, este revendicata, solicitantul dispune de un termen de 3 luni, cu începere de la data cererii de înregistrare a marcii, depusa reglementar, pentru a comunică la O.S.I.M. documentele prevăzute la regula 9 alin. (9) lit. b).Regula 14 - Examinarea cererii (1) Dacă, după constituirea depozitului naţional reglementar, se constată că cererea nu îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute la regula 9 alin. (2) lit. c)-m), O.S.I.M. poate acorda solicitantului un termen de până la maximum 3 luni pentru completarea lipsurilor sau, după caz, pentru achitarea taxei de înregistrare şi examinare a cererii de înregistrare a marcii. (2) În cazul în care lipsurile cererii de înregistrare a marcii nu sunt remediate sau taxa de înregistrare şi examinare nu a fost plătită în termenul prevăzut la alin. (1), O.S.I.M. va decide, după caz, respingerea cererii sau nerecunoasterea priorităţii invocate. (3) Dacă una dintre neregularităţile menţionate la alin. (1) şi (2) se referă numai la anumite produse şi servicii, O.S.I.M. va respinge cererea sau va refuza recunoaşterea dreptului de prioritate numai pentru aceste produse şi servicii. (4) O.S.I.M. examinează lista cuprinzând produsele şi serviciile din punct de vedere al concordanţei cu Clasificarea de la Nisa, iar în cazul în care marca conţine şi un element figurativ examinează şi concordanta cu Clasificarea de la Viena. (5) Cererea de înregistrare a marcii pentru care s-a constituit depozitul naţional reglementar şi care îndeplineşte condiţiile prevăzute la regula 9 este supusă examinării de fond, din oficiu, în ceea ce priveşte motivele absolute şi relative de refuz, prevăzute la art. 5 şi 6 din lege.Regula 15 - Conflictul cu drepturile anterioare (1) Un semn nu poate fi înregistrat ca marca sau ca element al unei mărci, dacă aduce atingere unui drept anterior protejat. (2) În înţelesul legii şi al prezentului regulament, este considerat drept anterior protejat: a) o marca identică sau similară, înregistrată în România pentru produse sau servicii identice sau similare, dacă data înregistrării acestei mărci sau data de prioritate, în temeiul art. 11 alin. 2 şi al art. 12 alin. 1 din lege, este anterioară datei depozitului naţional reglementar al marcii pentru care se cere înregistrarea; b) o marca identică sau similară, considerată notorie în România conform art. 3 lit. c) din lege; c) un drept al unei personalităţi cu privire la imaginea sau la numele sau patronimic; d) o indicaţie geografică protejata; e) un desen sau un model industrial protejat; f) un drept de autor; g) orice drept de proprietate industriala dobândit anterior datei depozitului naţional reglementar al unei mărci. (3) În aplicarea prevederilor alin. (2) lit. a) şi b), noţiunea de similitudine trebuie interpretată în legătură cu riscul de confuzie sau de asociere ce se poate crea pentru public. (4) O marca este considerată ca fiind în conflict cu o marca notorie atunci când aceasta marca sau unul dintre elementele sale esenţiale constituie: a) o reproducere, o imitaţie, o traducere sau o transliterare, care pot crea o confuzie cu marca notorie şi când marca sau unul dintre elementele sale esenţiale face obiectul unei cereri de înregistrare ori al unei înregistrări pentru produse sau servicii identice sau similare faţă de produsele sau serviciile la care marca notorie se aplică; b) o reproducere, o imitaţie, o traducere sau o transliterare, care pot crea confuzie cu marca notorie şi atunci când marca sau unul dintre elementele sale esenţiale face obiectul unei cereri de înregistrare ori al unei înregistrări pentru produse sau servicii diferite faţă de produsele sau serviciile la care marca notorie se aplică, dacă cel puţin una dintre condiţiile de mai jos sunt îndeplinite:- utilizarea marcii indica o legătură între proprietarul marcii notorii şi produsele sau serviciile pentru care marca face obiectul unei cereri de înregistrare sau este înregistrată, utilizare care ar risca sa cauzeze prejudicii proprietarului marcii notorii;- utilizarea marcii risca sa aducă atingere caracterului distinctiv al marcii notorii;- prin utilizarea marcii s-ar beneficia pe nedrept de caracterul distinctiv al marcii notorii.Regula 16 - Determinarea şi dovedirea notorietatii (1) Pentru a aprecia dacă o marca este notorie, este suficient ca aceasta să fie larg cunoscută: a) pe teritoriul României; şi b) pentru segmentul de public din România căruia i se adresează produsele sau serviciile la care se referă marca. (2) În sensul prevederilor alin. (1) lit. b), segmentul de public va fi stabilit pe baza următoarelor elemente: a) categoria de consumatori potenţiali, vizata pentru produsele sau serviciile la care se referă marca; identificarea categoriei de consumatori potenţiali se face pe grupe de consumatori ai unor anumite produse sau servicii în legătură cu care marca este utilizata şi nu pe grupe de consumatori ai unei game generale de produse sau de servicii; b) circuitele de distribuire a produselor sau serviciilor la care se referă marca; în funcţie de natura produselor şi serviciilor, se va ţine seama de diferite mijloace de distribuire a acestora, respectiv de comercializarea prin magazine, prin intermediul unor agenţi comerciali, direct de la întreprindere sau la domiciliul clientului. (3) În aplicarea prevederilor art. 20 din lege, termenii de mai jos vor avea următorul înţeles: a) utilizarea - vânzarea sau oferirea spre vânzare, precum şi orice activităţi de promovare a produselor şi/sau a serviciilor la care se referă marca, inclusiv publicitatea şi prezentarea acestora în târguri şi expoziţii; b) întinderea utilizării - cantitatea de produse şi/sau de servicii cărora li se aplică marca şi care sunt comercializate; c) aria geografică - cunoaşterea, la nivelul teritoriului României, a marcii a carei protecţie este solicitată ca notorie şi, chiar în afară acestui teritoriu, dacă marca este utilizata în teritorii din imediata vecinătate, în teritorii vecine în care se vorbeşte limba română, în teritorii acoperite de aceleaşi mijloace de informare în masa sau în teritorii vecine în care se desfăşoară relaţii comerciale strânse; d) gradul de cunoaştere a marcii notorii - măsura în care o marca ocupa piaţa românească, ca urmare a utilizării pentru anumite produse şi/sau servicii. (4) Persoana care pretinde ca marca este notorie este ţinuta sa dovedească, prin orice mijloc de proba, cunoaşterea larga a marcii pe teritoriul României. (5) În susţinerea notorietatii unei mărci pe teritoriul României pot fi prezentate acte, cum ar fi cele privind: a) comercializarea sau punerea în vânzare a produselor ori prestarea de servicii sub marca notorie; b) importul sau exportul produselor pe care marca notorie este aplicată; c) publicitatea sau reclama produselor şi serviciilor sub marca notorie în România etc.Regula 17 - Înregistrarea marcii (1) O.S.I.M. examinează cererea de înregistrare a marcii în termen de 6 luni de la data plăţii taxei de înregistrare şi de examinare. (2) Dacă cererea de înregistrare a marcii îndeplineşte condiţiile de constituire a depozitului naţional reglementar, precum şi celelalte condiţii prevăzute la regula 9 şi dacă, în urma examinării în fond, marca nu este respinsă la înregistrare conform art. 5 şi 6 din lege, O.S.I.M. decide înregistrarea marcii şi o înscrie în Registrul Naţional al Marcilor. (3) În termen de doua luni de la decizia O.S.I.M., marca înregistrată se publică în BOPI. (4) În cazul în care marca include şi un element care este lipsit de caracter distinctiv şi dacă acest element este de natura sa creeze îndoieli asupra întinderii protecţiei marcii, O.S.I.M. poate cere solicitantului sa declare, în termen de doua luni de la data notificării, că nu va invoca un drept exclusiv asupra acestui element. Aceasta declaraţie va fi publicată de O.S.I.M. o dată cu marca înregistrată. (5) În cazul în care solicitantul nu face declaraţia menţionată la alin. (4), O.S.I.M. va decide respingerea cererii, după caz, în totalitate sau parţial. (6) În cazul în care, în urma examinării, rezultă ca exista vreun motiv legal care împiedica înregistrarea marcii, O.S.I.M. transmite solicitantului un aviz de refuz provizoriu, invitandu-l să prezinte, în termen de 3 luni, observaţiile sale asupra acestui refuz. Termenul acordat poate fi prelungit cu o noua perioada de 3 luni, la cererea solicitantului, cu condiţia plăţii taxei prevăzute de lege. (7) Dacă observaţiile solicitantului sunt întemeiate, O.S.I.M. va decide înregistrarea marcii, înscrierea acesteia în Registrul Naţional al Marcilor, iar în termen de doua luni de la luarea deciziei va publică marca înregistrată în BOPI. (8) În situaţia în care observaţiile solicitantului nu sunt justificate, O.S.I.M. va decide respingerea cererii de înregistrare a marcii. (9) Decizia O.S.I.M. de înregistrare a marcii sau de respingere a cererii de înregistrare a marcii este comunicată solicitantului în termen de maximum 5 zile de la luarea acesteia. (10) Când o decizie a O.S.I.M. de respingere a unei cereri de înregistrare a unei mărci a fost desfiintata printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, partea interesată comunică la O.S.I.M. hotărârea, în vederea publicării ei în BOPI. (11) Dacă, după ce a fost publicată o marca, aceasta este respinsă la înregistrare printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, aceasta hotărâre se publică în BOPI.Regula 18 - Publicarea marcii (1) Publicarea marcii în BOPI se face cu menţionarea următoarelor elemente: a) numele sau denumirea şi adresa sau sediul solicitantului; b) numele sau denumirea şi adresa sau sediul mandatarului; c) reproducerea marcii şi, după caz, menţiunea "color", cu indicarea culorii sau a culorilor revendicate; d) lista cuprinzând produsele şi serviciile, pe clase, conform Clasificarii de la Nisa; e) data de depozit şi numărul de depozit, precum şi numărul de marca; f) indicaţii privind prioritatea invocată şi recunoscută; g) menţiunea ca marca este colectivă sau de certificare, dacă este cazul; h) menţiunea ca marca a dobândit un caracter distinctiv înainte de data cererii de înregistrare a marcii, ca urmare a folosirii acesteia, dacă este cazul; i) declaraţia conform căreia solicitantul renunţa la orice drept exclusiv asupra unui element al marcii, în cazul prevăzut la regula 17 alin. (4). (2) Dacă publicarea unei mărci comporta, din motive imputabile O.S.I.M., o eroare sau lipsa unora dintre elementele menţionate la alin. (1), O.S.I.M. procedează la rectificare, din oficiu sau la cererea solicitantului. În acest caz, cererea prezentată de solicitant nu va fi supusă nici unei taxe. Rectificările efectuate se publică în BOPI.Regula 19 - Opoziţia la înregistrarea unei mărci (1) O opoziţie poate fi formulată, dacă exista un conflict cu o marca sau cu mai multe mărci anterioare sau notorii ori cu unul sau cu mai multe drepturi anterior dobândite, menţionate la art. 23 din lege. (2) Actul de opoziţie trebuie să conţină: a) indicaţii privind cererea de înregistrare a marcii împotriva căreia se formulează opoziţia, respectiv numărul cererii de înregistrare a marcii, numele sau denumirea solicitantului cererii de înregistrare a marcii, menţionarea produselor şi a serviciilor care figurează în cerere; b) indicaţii privind marca anterioară, marca notorie sau dreptul anterior dobândit pe care se întemeiază opoziţia; c) o reprezentare şi, după caz, o descriere a marcii anterioare, a marcii notorii sau a altui drept anterior; d) produsele şi serviciile pentru care marca anterioară a fost înregistrată sau cerută la înregistrare sau pentru care marca anterioară este notorie, conform art. 6 lit. d) şi e) din lege; e) menţiuni privind calitatea şi interesul persoanei care formulează opoziţia; f) o prezentare detaliată a motivelor invocate în susţinerea opoziţiei; g) numele sau denumirea şi adresa sau sediul mandatarului, dacă este cazul. (3) Dacă opoziţia este formulată pentru motivul existenţei unei mărci anterioare, actul de opoziţie trebuie să fie însoţit de dovezi de înregistrare a marcii, cum ar fi certificatul de înregistrare sau, după caz, documente care să dovedească notorietatea marcilor; dacă opoziţia este fondată pe o marca notorie, actul de opoziţie trebuie să fie însoţit de dovezi ale notorietatii pe teritoriul României; dacă opoziţia este fondată pe existenta oricărui alt drept anterior dobândit, actul de opoziţie trebuie să fie însoţit de acte care să dovedească dobândirea şi întinderea protecţiei acestui drept. (4) O.S.I.M. comunică opoziţia solicitantului şi îl invita să depună observaţiile sale în termenul prevăzut la art. 24 alin. 2 din lege. (5) Orice element furnizat de persoana care a formulat opoziţia este comunicat solicitantului, care dispune de posibilitatea de a răspunde în termenul acordat de O.S.I.M. (6) Dacă solicitantul nu prezintă nici o observatie, O.S.I.M. poate decide asupra opoziţiei, bazându-se numai pe probele de care dispune. (7) Dacă O.S.I.M. constata ca actul de opoziţie nu satisface anumite cerinţe prevăzute la alin. (2), invita persoana care a formulat opoziţia ca în termen de doua luni sa remedieze neregulile constatate şi să prezinte toate detaliile şi actele justificative în susţinerea opoziţiei. Dacă neregulile nu sunt remediate în termenul acordat, O.S.I.M. va decide pe baza actelor din dosar. (8) La cererea solicitantului, titularul marcii opuse va prezenta la O.S.I.M. dovada ca: a) în cursul unei perioade de 5 ani care precede publicării marcii asupra căreia s-a formulat opoziţia, marca anterioară a făcut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul României pentru produsele şi serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată; sau b) exista motive justificate pentru neutilizarea marcii cu privire la care s-a făcut opoziţie. (9) În lipsa dovezii de folosire a marcii opuse conform alin. (10), actul de opoziţie va fi respins. (10) Dovezile de folosire a marcii opuse sunt, în principal, acte, cum ar fi: ambalaje, etichete, cataloage, facturi, fotografii, anunţuri în jurnale, declaraţii scrise etc. (11) Când opoziţia se bazează pe o înregistrare internationala a unei mărci care face obiectul unui aviz de refuz provizoriu emis de O.S.I.M., procedura de examinare a opoziţiei va putea fi suspendată până când O.S.I.M. va lua o decizie definitivă cu privire la refuzul emis. (12) La opoziţia titularului unei mărci o cerere de înregistrare a unei mărci este respinsă când înregistrarea este cerută de mandatarul titularului marcii în nume propriu şi fără consimţământul titularului, în afară de situaţia în care mandatarul îşi justifica solicitarea înregistrării marcii. (13) Opoziţia formulată conform art. 23 din lege se soluţionează de o comisie de examinare formată din 3 specialişti desemnaţi de şeful Serviciului mărci, dintre care unul va fi examinatorul care a întocmit raportul de examinare a marcii.Regula 20 - Certificatul de înregistrare a marcii (1) În termen de maximum doua luni de la data rămânerii definitive a deciziei de înregistrare a marcii, O.S.I.M. eliberează titularului certificatul de înregistrare, cu condiţia plăţii taxei prevăzute de lege. Certificatul de înregistrare conţine menţiuni cu privire la marca înregistrată, înscrise în Registrul Naţional al Marcilor. (2) Titularul poate solicita eliberarea de copii de pe certificatul de înregistrare, conforme cu originalul, cu plata taxei prevăzute de lege.Regula 21 - Reînnoirea înregistrării marcii (1) O cerere de reinnoire va conţine următoarele elemente: a) solicitarea expresă de reinnoire a înregistrării marcii; b) dacă cererea este prezentată de titular, numele şi adresa acestuia; c) numele sau denumirea şi adresa sau sediul mandatarului, dacă este cazul; d) data depozitului reglementar al cererii de înregistrare a marcii; e) numărul înregistrării marcii; f) menţiunea ca reînnoirea este cerută pentru toate produsele şi serviciile la care se referă marca înregistrată sau, după caz, indicarea claselor sau produselor şi a serviciilor vizate de reinnoire; g) semnatura titularului, a persoanei autorizate de titular sau semnatura mandatarului, după caz; h) dovada plăţii taxei prevăzute de lege pentru reînnoirea înregistrării marcii. (2) Dacă cererea de reinnoire, prezentată în termenele prevăzute la art. 29 alin. 5 din lege, nu conţine unul dintre elementele prevăzute la alin. (1), O.S.I.M. notifica solicitantului reînnoirii înregistrării neregulile constatate, acordând un termen de 3 luni pentru remedierea acestora. (3) În situaţia în care cererea de reinnoire a înregistrării îndeplineşte condiţiile legale, O.S.I.M. eliberează certificatul de reinnoire şi îl comunică titularului marcii. (4) Când cererea de reinnoire a înregistrării a fost prezentată de o persoană expres autorizata de titular, O.S.I.M. va transmite şi titularului o copie de pe notificarea asupra neregulilor constatate. (5) Dacă remedierile notificate nu sunt efectuate în termenul acordat, O.S.I.M. radiază marca din Registrul Naţional al Marcilor. Radierea produce efecte din ziua următoare datei expirării protecţiei marcii.  +  Capitolul 4 ModificăriRegula 22 - Modificarea cererii de înregistrare a marcii (1) O solicitare pentru modificarea unei cereri de înregistrare a unei mărci trebuie să conţină următoarele elemente: a) numărul atribuit cererii de înregistrare a marcii; b) numele sau denumirea şi adresa sau sediul solicitantului; c) numele sau denumirea şi adresa sau sediul mandatarului, dacă este cazul; d) indicarea elementului din cerere care trebuie modificat, precum şi a elementului care trebuie să figureze ca urmare a modificării cererii; e) dacă modificarea vizează reprezentarea marcii, o reproducere a marcii modificate, în conformitate cu regula 9 alin. (2)-(5). (2) Solicitarea de modificare a unei cereri de înregistrare a unei mărci va fi luată în considerare numai după efectuarea plăţii taxei prevăzute de lege. (3) O.S.I.M. poate acorda un termen de o luna pentru remedierea neregularităţilor privind solicitarea de modificare a cererii; în cazul în care aceste neregularităţi nu sunt remediate în termenul acordat, O.S.I.M. va respinge solicitarea de modificare a cererii de înregistrare a marcii. (4) Dacă solicitantul doreşte modificarea aceluiaşi element în mai multe cereri, este suficienta prezentarea unei singure solicitări de modificare; modificarea este supusă plăţii taxei prevăzute de lege pentru fiecare dintre cererile de modificare. (5) Solicitarea privind modificarea numelui sau a adresei mandatarului desemnat de solicitant nu este supusă nici unei taxe. Regula 23 - Modificarea înregistrării (1) O cerere de modificare a înregistrării unei mărci va conţine următoarele elemente: a) numărul de înregistrare a marcii; b) numele sau denumirea şi adresa sau sediul titularului marcii; c) numele sau denumirea şi adresa sau sediul mandatarului, dacă este cazul; d) indicarea elementului din reprezentarea marcii, a cărui modificare este solicitată, în sensul art. 33 alin. 1 din lege; e) o reprezentare a marcii modificate, în conformitate cu regula 9 alin. (2)-(5). (2) Cererea de modificare a înregistrării unei mărci este considerată a fi depusa numai după ce plata taxei prevăzute de lege a fost achitată de către titularul marcii. (3) O.S.I.M. poate acorda un termen de o luna pentru remedierea neregularităţilor privind cererea de modificare a înregistrării marcii; în cazul în care aceste neregularităţi nu sunt remediate în termenul acordat, O.S.I.M. va respinge cererea de modificare. (4) Când modificarea se referă la acelaşi element conţinut în mai multe mărci înregistrate care aparţin aceluiaşi titular, este suficienta prezentarea unei singure cereri de modificare. Taxa prevăzută de lege va fi achitată pentru fiecare înregistrare a marcii ce urmează a fi modificată. (5) Dacă înregistrarea marcii sau înregistrarea publicată comporta o eroare imputabilă O.S.I.M., rectificarea va fi efectuată din oficiu sau la solicitarea titularului. Cererea de rectificare prezentată de titular nu va fi supusă nici unei taxe. Rectificările efectuate se publică în BOPI.Regula 24 - Modificarea numelui/denumirii sau a adresei/sediului titularului marcii sau mandatarului (1) O cerere de modificare a numelui/denumirii sau a adresei/sediului titularului unei mărci înregistrate va conţine următoarele elemente: a) numărul de înregistrare a marcii; b) numele sau denumirea şi adresa sau sediul titularului, astfel cum sunt înscrise în Registrul Naţional al Marcilor; c) numele sau denumirea şi adresa sau sediul titularului, modificate la solicitarea acestuia; d) dacă titularul şi-a desemnat un mandatar, numele sau denumirea şi adresa sau sediul mandatarului. (2) Dacă modificarea numelui/denumirii sau a adresei/sediului titularului nu a avut loc ca urmare a transmiterii, totale sau parţiale, a drepturilor cu privire la marca înregistrată sau a unei alte modificări în situaţia juridică a marcii, modificarea respectiva va fi înscrisă în Registrul Naţional al Marcilor, la solicitarea titularului, fără plata vreunei taxe. (3) O singura cerere poate fi prezentată pentru modificarea numelui/denumirii sau a adresei/sediului în doua sau în mai multe înregistrări ale aceluiaşi titular. (4) O.S.I.M. poate acorda un termen de o luna pentru remedierea unor lipsuri ale cererii de modificare a numelui/denumirii sau a adresei/sediului titularului; în cazul în care aceste neregularităţi nu sunt remediate în termenul acordat, O.S.I.M. va respinge cererea de modificare. (5) Dispoziţiile alin. (1)-(4) sunt aplicabile şi cu privire la modificarea numelui/denumirii sau a adresei/sediului mandatarului desemnat de titular.  +  Capitolul 5 Transmiterea drepturilor asupra marcilor: cesiuni, licenţe şi alte drepturiRegula 25 - Cererea de înscriere a cesiunii unei mărci (1) Cererea de înscriere a cesiunii unei mărci va conţine următoarele elemente: a) numele sau denumirea şi adresa sau sediul titularului; b) numele sau denumirea şi adresa sau sediul noului titular; c) dacă titularul are un mandatar, numele sau denumirea şi adresa sau sediul acestuia; d) dacă noul titular are un mandatar, numele sau denumirea şi adresa sau sediul acestuia; e) când noul titular este străin, denumirea statului căruia acesta îi aparţine, denumirea statului în care noul titular îşi are domiciliul/sediul sau în care noul titular are o întreprindere în înţelesul art. 3 din Convenţia de la Paris; f) când noul titular este o persoană juridică, forma de constituire a acesteia, precum şi denumirea statului a cărui legislaţie a servit drept cadru pentru constituirea persoanei juridice; g) lista cuprinzând produsele şi serviciile la care se referă cesiunea marcii, dacă cesiunea nu priveşte toate produsele şi serviciile înregistrate; h) documentele care fac dovada cesiunii marcii, în conformitate cu regula 26. (2) Cererea este considerată a fi depusa numai după plata taxei prevăzute de lege.Regula 26 - Schimbarea titularului (1) Când schimbarea titularului rezultă dintr-un contract, cererea de înregistrare a cesiunii unei mărci va fi însoţită de: a) o copie de pe contractul de cesiune, certificată pentru conformitate; sau b) un extras, certificat pentru conformitate, din contractul care stabileşte schimbarea titularului. (2) Când schimbarea titularului rezultă dintr-o fuziune, cererea de înregistrare a cesiunii unei mărci va fi însoţită de copia certificată pentru conformitate de pe documentul în baza căruia a avut loc fuziunea. (3) În situaţia prevăzută la alin. (2), dacă schimbarea vizează numai unul sau o parte din cotitulari şi nu toţi cotitularii, la cererea de înregistrare a cesiunii unei mărci se va anexa un document semnat de ceilalţi cotitulari, care să conţină acordul expres al acestora cu privire la noul titular. (4) Când schimbarea titularului s-a produs prin efectul legii sau în baza unei hotărâri judecătoreşti, cererea de înregistrare a cesiunii va indica şi va fi însoţită de documentul certificat conform cu originalul, care să dovedească respectiva schimbare.Regula 27 - Înscrierea cesiunii (1) Când condiţiile de înscriere a cesiunii unei mărci, prevăzute la regula 25, nu sunt îndeplinite, O.S.I.M. acorda solicitantului cererii un termen de 3 luni pentru remedierea lipsurilor. În cazul în care lipsurile nu sunt remediate în termenul acordat, O.S.I.M. decide respingerea cererii. (2) O singura cerere de înscriere a cesiunii unei mărci este suficienta în cazul cesiunii a doua sau mai multe mărci, cu condiţia ca pentru toate aceste mărci sa existe un singur titular, iar cesiunea să se efectueze către un singur nou titular. (3) La data la care cererea de înscriere a cesiunii îndeplineşte cerinţele prevăzute la regula 25, O.S.I.M. înscrie cesiunea în Registrul Naţional al Marcilor şi o publică în BOPI.Regula 28 - Înscrierea licenţelor şi a altor drepturi (1) Cererea de înscriere a unei licenţe sau a constituirii unui drept real va conţine următoarele elemente: a) numele sau denumirea şi adresa sau sediul titularului; b) dacă titularul are un mandatar, numele sau denumirea şi adresa sau sediul acestuia; c) numele sau denumirea şi adresa sau sediul beneficiarului licenţei sau al dreptului real; d) dacă este cazul, denumirea statului căruia îi aparţine beneficiarul licenţei, a statului în care acesta îşi are domiciliul/sediul sau o întreprindere în înţelesul art. 3 din Convenţia de la Paris; e) numărul înregistrării marcii care face obiectul înscrierii licenţei sau a dreptului real; f) lista cuprinzând produsele şi serviciile la care se referă marca ce face obiectul cererii de înscriere a licenţei sau a dreptului real; g) semnatura titularului sau a mandatarului acestuia. (2) Când marca face obiectul unei licenţe pentru o parte din produsele şi serviciile pentru care marca este înregistrată sau când licenta este limitată teritorial ori este o licenta temporară, cererea de înregistrare a licenţei va indica, după caz: a) produsele şi serviciile la care se referă licenta; b) partea din teritoriul României pentru care se acordă licenta; c) durata pentru care se acordă licenta. (3) Cererea este considerată a fi depusa numai după plata taxei prevăzute de lege. (4) Când condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) nu sunt îndeplinite, O.S.I.M. acorda solicitantului cererii de înregistrare a licenţei un termen de 3 luni pentru remedierea lipsurilor. În cazul în care lipsurile nu sunt remediate în termenul acordat, O.S.I.M. decide respingerea cererii. (5) Licenta marcii este înscrisă în Registrul Naţional al Marcilor sub menţiunea "licenta exclusiva╥, dacă titularul şi licentiatul solicita în mod expres aceasta menţiune. (6) Marca poate face obiectul unor măsuri de executare silită şi poate fi data în gaj sau poate face obiectul altui drept real. (7) La cererea uneia dintre părţi, drepturile reale, precum şi măsurile de executare silită se înscriu în Registrul Naţional al Marcilor şi se publică în BOPI.Regula 29 - Radierea sau modificarea înscrierii licenţelor sau a unor drepturi reale (1) Înscrierea prevăzută la regula 28 alin. (1) poate face obiectul unei radieri, la solicitarea scrisă a uneia dintre persoanele interesate. (2) Cererea de radiere a înscrierii licenţelor sau a unor drepturi reale va conţine următoarele elemente: a) numele sau denumirea şi adresa sau sediul solicitantului radierii; b) numărul de înregistrare a marcii; c) precizări asupra licenţei ori asupra altui drept a cărui înregistrare urmează a fi radiată. (3) Cererea va fi însoţită de documentele care dovedesc ca dreptul înregistrat s-a stins sau de o declaraţie din care să rezulte ca licentiatul şi titularul marcii sau, după caz, titularul dreptului real sunt de acord cu radierea. (4) Când condiţiile prevăzute la alin. (2) şi (3) nu sunt îndeplinite, O.S.I.M. acorda solicitantului cererii de radiere un termen de 3 luni pentru remedierea lipsurilor. În cazul în care lipsurile nu sunt remediate în termenul acordat, O.S.I.M. decide respingerea cererii. (5) Dispoziţiile alin. (1)-(4) se aplică mutatis mutandis oricărei cereri de modificare a unei înscrieri, prevăzută la regula 28 alin. (1).  +  Capitolul 6 Stingerea drepturilor asupra marcilorRegula 30 - CaducitateaCând înregistrarea unei mărci nu este reînnoită la expirarea termenului prevăzut la art. 29 alin. 5 din lege, O.S.I.M. înscrie în Registrul Naţional al Marcilor menţiunea ca înregistrarea acestei mărci a rămas fără efect de la data expirării ultimei perioade de protecţie de 10 ani.Regula 31 - Renunţarea (1) Declaraţia de renunţare la o marca va conţine următoarele elemente: a) numărul înregistrării marcii; b) numele sau denumirea şi adresa sau sediul titularului; c) dacă un mandatar a fost desemnat, numele sau denumirea şi adresa sau sediul acestuia; d) dacă renunţarea la marca vizează numai anumite produse şi servicii, lista cuprinzând produsele şi serviciile pentru care se declara renunţarea. (2) Dacă o licenta a fost înscrisă, renunţarea va fi înscrisă în Registrul Naţional al Marcilor numai după un termen de 3 luni de la data la care titularul marcii a prezentat la O.S.I.M. un document din care să rezulte ca titularul l-a informat pe licenţiat despre intenţia sa de renunţare la marca. Dacă, înainte de expirarea acestui termen, titularul prezintă la O.S.I.M. dovezi privind acordul licentiatului, renunţarea va fi de îndată înregistrată. (3) Declaraţia titularului de renunţare la o marca ce face obiectul unui drept real va fi însoţită de un document care să dovedească acordul beneficiarului dreptului real înscris în Registrul Naţional al Marcilor cu privire la renunţarea la marca. (4) În cazul în care nu sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute la alin. (1)-(3), O.S.I.M. acorda persoanei care solicită înscrierea renunţării la marca un termen de 3 luni pentru remedierea acestor lipsuri. Dacă lipsurile nu sunt remediate în termenul acordat, O.S.I.M. decide respingerea înscrierii renunţării la marca în Registrul Naţional al Marcilor. (5) Renunţarea la marca produce efecte numai de la data înscrierii în Registrul Naţional al Marcilor. Renunţarea se publică în BOPI.Regula 32 - Cererea de decădere şi cererea în anulare (1) O cerere de decădere a titularului din drepturile conferite de marca sau o cerere în anulare a înregistrării unei mărci poate fi formulată de orice persoană interesată, pentru motivele prevăzute la art. 45 şi 48 din lege, la Tribunalul Bucureşti - Secţia civilă. (2) Cererea de decădere sau cererea în anulare va conţine cel puţin următoarele: a) datele de identificare a solicitantului cererii de decădere sau al cererii în anulare; b) indicaţii privind marca înregistrată care face obiectul cererii de decădere sau al cererii în anulare; c) cauzele de decădere sau de nulitate; d) motive în susţinerea cererii formulate. (3) În cazul în care cererea în anulare este intemeiata pe dispoziţiile art. 48 alin. 1 lit. b) din lege, se vor depune precizări asupra dreptului pe care este fondată aceasta cerere şi, după caz, documentele care dovedesc ca persoana care solicită anularea înregistrării unei mărci este abilitata sa invoce dreptul anterior. (4) În cazul în care cererea în anulare este intemeiata pe unul dintre motivele prevăzute la art. 48 alin. 1 lit. d) sau e) din lege, se vor depune precizări privind dreptul pe care este fondată cererea în anulare şi, după caz, documente care dovedesc ca persoana care solicită anularea înregistrării unei mărci este titularul dreptului pe care îl invoca. (5) Hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă prin care, după caz, titularul a fost decăzut din drepturile conferite de marca sau prin care înregistrarea marcii a fost anulată se va comunică la O.S.I.M. de către persoana interesată. O.S.I.M. va publică hotărârea în BOPI şi va face menţiune despre aceasta în Registrul Naţional al Marcilor.  +  Capitolul 7 Mărci colective şi mărci de certificareRegula 33 - Protecţia marcilor colective (1) Cererea de înregistrare a unei mărci colective, prezentată conform cerinţelor prevăzute la regula 9, va fi însoţită de un regulament de folosire a marcii. (2) Regulamentul de folosire trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente: a) denumirea şi sediul asociaţiei; b) obiectul de activitate şi modul de reprezentare ale asociaţiei; c) condiţiile de afiliere; d) indicaţii privind persoanele autorizate sa utilizeze marca colectivă; e) condiţiile de utilizare a marcii colective; f) motivele pentru care utilizarea marcii colective poate fi interzisă de către titular unui membru al asociaţiei, precum şi alte sancţiuni ce pot fi aplicate în cazul nerespectării regulamentului; g) indicaţii privind acordul tuturor membrilor asociaţiei, în situaţia în care titularul marcii colective transmite drepturile cu privire la aceasta marca. (3) Dacă depozitul unei mărci nu îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute la regula 9 sau dacă regulamentul de folosire a marcii nu conţine toate elementele prevăzute la alin. (2), O.S.I.M. poate acorda solicitantului un termen de maximum 3 luni pentru completarea lipsurilor. În cazul în care lipsurile nu sunt remediate în termenul acordat, O.S.I.M. va decide respingerea cererii sau, după caz, nerecunoasterea priorităţii invocate. (4) Dispoziţiile art. 43 din lege se aplică prin analogie oricărei persoane abilitate prin regulamentul de folosire a marcii sa utilizeze marca. (5) Titularul unei mărci colective poate cere în justiţie, în numele persoanelor abilitate sa utilizeze marca, repararea prejudiciului suferit de acestea ca urmare a folosirii neautorizate a marcii de către terţi.Regula 34 - Protecţia marcilor de certificare (1) Cererea de înregistrare a unei mărci de certificare, întocmită conform cerinţelor prevăzute la regula 9, va fi însoţită de: a) un regulament de folosire a marcii; b) autorizaţia sau alt document din care să rezulte exercitarea legală a unor activităţi de certificare şi control al calităţii produselor şi serviciilor. (2) Dacă solicitantul este o persoană juridică străină, acesta va prezenta în locul documentelor prevăzute la alin. (1) lit. b) dovada înregistrării sau a depunerii spre înregistrare a marcii de certificare în ţara de origine. (3) Regulamentul de folosire a marcii va stabili caracteristicile comune ale produselor sau serviciilor pe care aceasta marca le garantează, condiţiile privind acordarea dreptului de utilizare a marcii, condiţiile de utilizare, sancţiunile aplicate în cazul utilizării abuzive sau necorespunzătoare, precum şi condiţiile de încetare a utilizării marcii în alte cazuri decât sancţiunile. (4) Autorizarea data de titular pentru folosirea marcii de certificare se va face cu plata de către persoana care a primit aceasta autorizare a unei remuneraţii adecvate ce va fi stabilită prin regulamentul de folosire a marcii. (5) Titularul unei mărci de certificare poate cere în justiţie, în numele persoanelor abilitate sa utilizeze marca, repararea prejudiciului suferit de acestea ca urmare a folosirii neautorizate a marcii de către terţi. (6) Folosirea marcii de certificare este interzisă pentru produsele sau pentru serviciile titularului marcii sau care aparţin unei întreprinderi a carei activitate este strâns legată, în plan economic, de cea a titularului. (7) Marca de certificare nu poate face obiectul unei cesiuni, unui gaj ori unei alte garanţii reale şi nici al unei executări silite. Totuşi, în cazul dizolvării persoanei juridice titulare a marcii de certificare, aceasta poate fi transmisă altei persoane juridice, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.  +  Capitolul 8 Înregistrarea internationala a marcilorRegula 35 - Depunerea cererii de înregistrare internationala a unei mărci (1) Cererea de înregistrare internationala a unei mărci, întocmită, după caz, conform art. 3 din Aranjamentul de la Madrid sau conform art. 3 din Protocolul referitor la aranjament, se depune la Biroul Internaţional al OMPI, prin intermediul O.S.I.M. Cererea va fi semnată de O.S.I.M., ca oficiu de origine. (2) Taxele internaţionale datorate, după caz, în virtutea art. 8.2 din Aranjamentul de la Madrid sau a art. 8.2 din Protocolul referitor la aranjament, se plătesc de către solicitant direct la Biroul Internaţional al OMPI.Regula 36 - Efectele înregistrării internaţionale în România (1) Mărcile care fac obiectul unei înregistrări internaţionale şi a căror protecţie este solicitată în România sunt supuse examinării de fond în privinta motivelor de refuz prevăzute la art. 5 şi 6 din lege. (2) Înregistrarea internationala la OMPI a unei mărci a carei protecţie se extinde şi pe teritoriul României, după caz, conform art. 3 terţ din Aranjamentul de la Madrid sau conform art. 3 terţ din Protocolul referitor la aranjament, produce aceleaşi efecte ca în cazul în care marca ar fi fost depusa direct la O.S.I.M. (3) Înregistrarea internationala a unei mărci a carei protecţie îşi produce efectele pe teritoriul României este înscrisă în Registrul Naţional al Marcilor.  +  Capitolul 9 Indicaţii geograficeRegula 37 - Protecţia indicaţiilor geografice (1) O indicaţie geografică va fi protejata, potrivit art. 67 din lege, numai dacă exista o legătură strânsă între produsele la care se referă indicaţia geografică şi locul de origine a acestora în ceea ce priveşte calitatea, reputaţia ori alte caracteristici ale produselor. O indicaţie geografică nu poate fi protejata numai pentru simplul fapt ca produsul la care aceasta se referă este originar dintr-o anumită regiune. (2) În cazul indicaţiilor geografice omonime pentru vinuri, fiecare indicaţie va fi însoţită de menţiunea denumirii asociaţiei de producători ai vinurilor respective. Protecţia va fi acordată fiecărei indicaţii geografice, cu condiţia ca indicaţia geografică în cauza să fie folosită în mod tradiţional şi constant, pentru a descrie şi prezenta un vin produs în zona geografică la care se referă. (3) În sensul art. 70 lit. b) din lege, este generic şi nu poate fi protejat ca indicaţie geografică numele unui produs care, deşi se referă la locul sau la regiunea în care acesta a fost iniţial fabricat, produs sau comercializat, a devenit nume comun pentru un anumit tip de produse. (4) O indicaţie geografică înregistrată nu va putea fi considerată ca a devenit generica şi nici nu va cădea în domeniul public.Regula 38 - Cererea de înregistrare a unei indicaţii geografice (1) Cererea de înregistrare a unei indicaţii geografice va conţine: a) solicitarea expresă cu privire la înregistrarea unei indicaţii geografice şi la acordarea dreptului de utilizare a acesteia; b) denumirea şi sediul asociaţiei de producători care solicită înregistrarea indicaţiilor geografice; c) lista cuprinzând persoanele autorizate sa utilizeze indicaţia geografică; d) indicaţia geografică ce face obiectul cererii; e) tipul de produse la care se referă indicaţia geografică, precum şi indicarea locului de fabricaţie şi a limitelor ariei geografice de producţie; f) numele sau denumirea şi adresa sau sediul mandatarului autorizat, dacă asociaţia de producători şi-a desemnat un mandatar. (2) Cererea de înregistrare a indicatiei geografice va fi însoţită de: a) un caiet de sarcini conţinând elementele prevăzute la alin. (4); b) un certificat de conformitate a produselor cu elementele prevăzute în caietul de sarcini, eliberat de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei; c) dovada achitării taxei de înregistrare a indicatiei geografice; d) procura de reprezentare a solicitantului cererii, dacă este cazul. (3) Dacă solicitantul înregistrării unei indicaţii geografice este o asociaţie de producători străină, cererea va fi însoţită de următoarele documente: a) documentul justificativ, în copie certificată pentru conformitate, al titlului de protecţie obţinut în ţara de origine; b) dovada achitării taxei de înregistrare a indicatiei geografice; c) procura de reprezentare a solicitantului cererii. (4) Caietul de sarcini, anexat la cererea de înregistrare a indicatiei geografice, va conţine cel puţin următoarele elemente: a) denumirea produsului la care se referă indicaţia geografică; b) descrierea produsului şi a principalelor caracteristici ale acestuia; c) delimitarea ariei geografice de producţie; d) elementele care dovedesc ca produsul este originar din aria geografică de producţie; e) descrierea metodei de obţinere a produsului; f) elementele care justifica legătură produsului cu zona sau cu originea geografică a acestuia; g) referinţe privind procedurile de control al calităţii produselor, precum şi organul competent să efectueze acest control.Regula 39 - Procedura de înregistrare a unei indicaţii geografice (1) În termen de 3 luni de la depunerea la O.S.I.M., cererea de înregistrare a unei indicaţii geografice este supusă examinării condiţiilor prevăzute la art. 68-70 din lege şi la regula 38. (2) Dacă cererea îndeplineşte condiţiile legale, O.S.I.M. decide înregistrarea indicatiei geografice şi acordarea dreptului de utilizare a acesteia asociaţiei de producători solicitanta. În termen de doua luni de la luarea acestei decizii, O.S.I.M. publică în BOPI indicaţia geografică şi lista cuprinzând persoanele autorizate sa utilizeze indicaţia geografică. (3) O declaraţie de opoziţie la înregistrarea unei indicaţii geografice poate fi formulată în termen de 3 luni de la publicare, pentru nerespectarea dispoziţiilor art. 70 din lege sau dacă o persoană are un interes legitim fondat pe un drept de proprietate industriala anterior protejat cu care indicaţia geografică ar intră în conflict. (4) O.S.I.M. notifica o copie de pe declaraţia de opoziţie solicitantului înregistrării indicatiei geografice, pentru ca acesta să îşi poată prezenta observaţiile asupra motivelor opoziţiei. (5) Dacă motivele opoziţiei sunt întemeiate, O.S.I.M. respinge cererea de înregistrare a indicatiei geografice şi publică decizia de respingere în BOPI. (6) În caz contrar situaţiei prevăzute la alin. (5), O.S.I.M. înregistrează indicaţia geografică în Registrul Naţional al Indicaţiilor Geografice, eliberează asociaţiei de producători solicitante certificatul de înregistrare a indicatiei geografice şi de acordare a dreptului de utilizare a acesteia şi informează, printr-o decizie motivată, persoana care a formulat declaraţia de opoziţie despre respingerea acesteia; O.S.I.M. va publică în BOPI şi va menţiona în Registrul Naţional al Indicaţiilor Geografice organul competent să efectueze controlul produselor, stabilit prin caietul de sarcini al indicaţiilor geografice.Regula 40 - Modificarea caietului de sarcini (1) Persoanele autorizate de O.S.I.M. sa utilizeze indicaţia geografică înregistrată pot solicita modificarea caietului de sarcini, când evoluţia cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice sau revizuirea delimitării geografice o impune. (2) Cererea de modificare a caietului de sarcini va fi supusă procedurii prevăzute la regula 39, în afară cazului în care modificările cerute nu sunt esenţiale. (3) O.S.I.M. va înscrie în Registrul Naţional al Indicaţiilor Geografice modificările aduse caietului de sarcini şi le va publică în BOPI.Regula 41 - Cererea de reinnoire a dreptului de utilizare a indicaţiilor geografice (1) Persoanele autorizate de O.S.I.M. sa utilizeze indicaţia geografică pot, înainte de expirarea fiecărei perioade de 10 ani, să solicite la O.S.I.M. reînnoirea dreptului de utilizare. (2) Cererea de reinnoire va fi însoţită de o confirmare din partea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei cu privire la menţinerea caracteristicilor produselor, precum şi de dovada achitării taxei prevăzute de lege. (3) În lipsa documentelor prevăzute la alin. (2) O.S.I.M. decide respingerea cererii de reinnoire.  +  Capitolul 10 Apărarea drepturilor asupra marcilor şi indicaţiilor geograficeRegula 42 - Apărarea drepturilor asupra marcilor (1) Deciziile privind cererea de înregistrare a unei mărci, modificarea acesteia sau a înregistrării marcii, modificarea numelui sau a adresei titularului ori a mandatarului, reînnoirea înregistrării, transmiterea drepturilor asupra marcilor, radierea sau modificarea înregistrării licenţelor sau a altor drepturi, înscrierea renunţării la o marca şi orice decizii cu privire la cereri de înregistrare sau la mărci înregistrate, altele decât decizia prevăzută la alin. (2), se iau de către examinatorul dosarului în cauza. (2) În cazul în care o opoziţie a fost formulată, o comisie de examinare, care va funcţiona în componenta prevăzută la regula 19 alin. (13), va decide cu privire la înregistrarea marcii. (3) Dacă în baza unei hotărâri judecătoreşti înregistrarea unei mărci a fost anulată sau titularul a fost decăzut din drepturile conferite de marca, persoana interesată va comunică la O.S.I.M. hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă. O.S.I.M. va publică hotărârea în BOPI şi va radia marca din Registrul Naţional al Marcilor.Regula 43 - Apărarea drepturilor asupra indicaţiilor geografice (1) Deciziile O.S.I.M. privind indicaţiile geografice se iau de directorul general sau de împuternicitul acestuia şi pot fi atacate în justiţie potrivit procedurii contenciosului administrativ. (2) Dacă o cerere în anularea înregistrării unei indicaţii geografice a fost prezentată în justiţie, hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă se comunică la O.S.I.M. de către persoana interesată; în situaţia în care înregistrarea indicatiei geografice a fost anulată, O.S.I.M. va publică hotărârea şi va radia indicaţia geografică din Registrul Naţional al Indicaţiilor Geografice. (3) Dacă printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă persoanele autorizate de O.S.I.M. sa utilizeze o indicaţie geografică au fost decăzute din acest drept, O.S.I.M. va publică hotărârea în BOPI şi va înscrie decăderea în Registrul Naţional al Indicaţiilor Geografice. (4) Orice persoană care dovedeşte un interes legitim poate solicita în justiţie, în temeiul art. 76 alin. 1 din lege, interzicerea folosirii unei indicaţii geografice de către o persoană neautorizata, chiar dacă pe produs este indicată originea reală a acestuia sau menţiuni ca: gen, tip, imitaţie şi altele asemenea. (5) Indicaţiile geografice pentru vinuri sau pentru produse spirtoase beneficiază de o protecţie suplimentară, persoanele autorizate sa folosească aceste indicaţii având dreptul de a interzice actele prevăzute la art. 76 alin. 2 din lege, fără a fi necesar să se dovedească inducerea în eroare a consumatorului sau producerea unor acte de concurenta neloială. (6) Constituie act de concurenta neloială orice utilizare neautorizata, alta decât cea prevăzută la art. 83 alin. 1 lit. c) din lege privind punerea în circulaţie a produselor purtând indicaţii geografice înregistrate, dacă aceasta utilizare este de natura: a) sa aducă atingere reputaţiei persoanelor autorizate sa utilizeze indicaţia geografică; sau b) sa producă o confuzie pentru consumatori cu privire la originea reală a produselor.Regula 44 - Dispoziţii comune privind apărarea drepturilor asupra marcilor şi indicaţiilor geografice (1) Sunt, în mod special, considerate acte de concurenta neloială în sensul art. 86 din lege şi sunt interzise: a) orice fapte de natura sa creeze o confuzie cu întreprinderea, cu produsele sau cu activitatea industriala sau comercială a unui concurent; b) afirmatiile false în exercitarea comerţului, de natura sa discrediteze întreprinderea, produsele sau activitatea industriala ori comercială a unui concurent; c) indicaţiile sau afirmatiile a căror utilizare, în exercitarea comerţului, poate să induca în eroare publicul cu privire la natura, la modul de fabricaţie sau la caracteristicile mărfurilor. (2) În toate cauzele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti şi având ca obiect mărcile sau indicaţiile geografice, O.S.I.M. va fi citat în calitatea prevăzută la art. 82 din lege.  +  Capitolul 11 Comisia de reexaminareRegula 45 - Comisia de reexaminare: componenta şi competente (1) Contestaţiile formulate împotriva deciziilor O.S.I.M. privind mărcile se soluţionează de către comisia de reexaminare, formată din preşedinte şi 2 membri. (2) Preşedintele comisiei de reexaminare va fi directorul general al O.S.I.M. sau împuternicitul acestuia; membrii vor fi un examinator din cadrul Serviciului mărci, care nu a luat decizia contestată, şi un consilier juridic. (3) Directorul general al O.S.I.M. va aproba componenta comisiei de reexaminare şi va fixa termenele pentru soluţionarea contestaţiilor. (4) Comisia de reexaminare va fi competenţa să soluţioneze contestaţiile formulate împotriva deciziilor O.S.I.M., menţionate la regula 42 alin. (1) şi (2), şi va putea lua una dintre următoarele hotărâri: a) admiterea contestaţiei, dispunând desfiinţarea sau modificarea deciziei O.S.I.M.; b) respingerea contestaţiei şi menţinerea deciziei O.S.I.M. (5) În cazul în care o contestaţie a fost formulată înainte ca o decizie sa fi fost luată de O.S.I.M., comisia de reexaminare va lua act, printr-o încheiere de şedinţa, despre contestaţia prematur formulată şi va transmite dosarul Serviciului mărci în vederea continuării procedurilor prevăzute de lege şi de prezentul regulament. (6) Când comisia de reexaminare constata ca taxa de contestaţie nu a fost achitată în termenul ce poate fi acordat de O.S.I.M. potrivit regulii 46 alin. (16) va respinge contestaţia pentru lipsa taxei de contestaţie.Regula 46 - Procedura de soluţionare a contestaţiilor (1) Contestaţia prezentată comisiei de reexaminare se va face în scris şi va conţine următoarele elemente: a) numele şi domiciliul sau denumirea şi sediul persoanei care a formulat contestaţia; b) obiectul contestaţiei; c) motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia; d) prezentarea dovezilor pe care se sprijină contestaţia; e) semnatura persoanei care a formulat contestaţia. (2) Contestaţia va fi însoţită de dovezile în susţinerea acesteia şi de dovada achitării taxei de contestaţie. (3) Când dovezile constau în înscrisuri, se vor prezenta copii de pe aceste acte. Dacă înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, se vor depune traduceri ale acestora în limba română, certificate de partea care le depune. (4) Contestaţia poate fi prezentată şi susţinută în faţa comisiei de reexaminare direct sau printr-un reprezentant, conform alin. (5). (5) Reprezentarea părţilor în faţa comisiei de reexaminare se poate face prin mandatar sau prin avocat. (6) Persoanele fizice sau juridice străine nu pot prezenta contestaţii şi nu pot pune concluzii în faţa comisiei de reexaminare decât prin reprezentant, în condiţiile alin. (5). (7) Pregătirea şedinţei de contestaţii va fi asigurata de secretariatul comisiei de reexaminare, care va tine evidenta contestaţiilor într-un registru cu aceasta destinaţie. (8) Cu cel puţin 14 zile înainte de termenul fixat pentru soluţionarea contestaţiei, secretarul comisiei de reexaminare va trimite citaţii părţilor sau reprezentanţilor acestora, prin posta, cu confirmare de primire. (9) Dacă partea convocată conform alin. (8) nu se prezintă la termenul fixat, procedura în faţa comisiei de reexaminare se poate desfăşura în lipsa acesteia. (10) Şedinţa este publică. Comisia de reexaminare poate dispune şedinţa secreta, dacă dezbaterea publică ar vătăma una dintre părţi sau ordinea publică. (11) Preşedintele comisiei de reexaminare deschide, suspenda şi ridica şedinţa. (12) Secretarul comisiei de reexaminare verifica dacă este plătită taxa şi dacă procedura de citare a fost legal îndeplinită, după care preşedintele deschide dezbaterile. (13) Înainte de a da cuvântul părţilor, preşedintele invita examinatorul să prezinte obiectul contestaţiei şi punctul sau de vedere cu privire la contestaţia formulată. (14) Preşedintele va pune întrebări părţilor şi va pune în dezbatere orice împrejurare de fapt sau de drept pentru soluţionarea cauzei, chiar dacă acestea nu sunt cuprinse în contestaţie. Membrii comisiei de reexaminare vor putea pune întrebări părţilor numai prin intermediul preşedintelui, care poate, totuşi, incuviinta ca aceştia sa pună întrebări direct. (15) Susţinerile prezentate de părţi în şedinţa vor fi consemnate de secretarul comisiei de reexaminare într-un proces-verbal. (16) La primul termen fixat pentru soluţionarea contestaţiei, comisia de reexaminare va putea acorda, la cerere, un nou termen pentru plata taxei de contestaţie, pentru completarea motivelor şi a probelor în susţinerea contestaţiei sau, după caz, pentru completarea motivelor şi a probelor în apărare. (17) În situaţiile prevăzute la alin. (16), comisia de reexaminare va dispune amânarea soluţionării contestaţiei printr-o încheiere de şedinţa semnată de preşedinte şi de secretar.Regula 47 - Pronunţarea hotărârilor comisiei de reexaminare (1) După încheierea dezbaterilor, comisia de reexaminare deliberează şi pronunţa hotărârea. În funcţie de complexitatea cauzei, comisia de reexaminare poate amana pronunţarea cel târziu 3 săptămâni. (2) În situaţia în care comisia de reexaminare constata ca sunt necesare noi lămuriri sau acte în dosarul cauzei, poate repune dosarul pe rol, fixând o noua şedinţa, cu invitarea părţilor, conform regulii 46 alin. (8). (3) Hotărârea comisiei de reexaminare va fi fondată numai pe faptele şi pe dovezile prezentate de părţi în dosarul cauzei şi în şedinţa de contestaţie. (4) Cheltuielile ocazionate de soluţionarea contestaţiei vor fi suportate de partea care a angajat cheltuielile respective. (5) Hotărârea comisiei de reexaminare se pronunţa cu majoritate de voturi şi va purta semnăturile preşedintelui, membrilor şi a secretarului. (6) În cazul în care unul dintre membrii comisiei de reexaminare este împiedicat să semneze hotărârea, aceasta va fi semnată de preşedintele comisiei de reexaminare, cu menţionarea motivelor care au împiedicat semnarea. (7) Hotărârile se vor întocmi într-un singur exemplar original şi vor fi ţinute în evidenta secretariatului comisiei de reexaminare. (8) Hotărârile se comunică părţilor, în copie certificată, de către secretarul comisiei de reexaminare. (9) Dispoziţiile din prezentul regulament, referitoare la procedura în faţa comisiei de reexaminare, precum şi la hotărârile acesteia, se completează, în mod corespunzător, cu dispoziţiile Codului de procedura civilă.  +  Capitolul 12 Formulare şi registre; dispoziţii finale şi tranzitoriiRegula 48 - Formularele O.S.I.M. (1) În procedurile în faţa O.S.I.M. vor fi utilizate formulare pentru: a) depunerea unei cereri de înregistrare a unei mărci; b) opoziţia la înregistrarea unei mărci; c) modificarea unei cereri sau a înregistrării unei mărci; d) modificarea numelui sau a adresei titularului ori a mandatarului; e) cererea pentru înregistrarea cesiunii unei mărci; f) cererea pentru înregistrarea unei licenţe sau pentru constituirea unui drept real; g) cererea de radiere sau de modificare a înscrierii licenţelor sau a altor drepturi; h) declaraţia de renunţare la o marca; i) cererea de reinnoire a înregistrării unei mărci; g) cererea de înregistrare a unei indicaţii geografice; k) cererea de reinnoire a dreptului de utilizare a unei indicaţii geografice; l) declaraţia de opoziţie la înregistrarea unei indicaţii geografice; m) procura de reprezentare. (2) O.S.I.M. furnizează gratuit formularele prevăzute la alin. (1).Regula 49 - Registrul Naţional al Marcilor (1) Registrul Naţional al Marcilor va conţine următoarele elemente: a) numele sau denumirea şi domiciliul sau sediul solicitantului, precum şi denumirea statului pe teritoriul căruia acesta îşi are domiciliul sau o întreprindere în înţelesul art. 3 din Convenţia de la Paris; b) data depunerii la O.S.I.M. a cererii de înregistrare a marcii; c) data şi numărul atribuit cererii de înregistrare a marcii; d) publicarea marcii; e) numele sau denumirea şi adresa sau sediul mandatarului; f) reproducerea marcii; g) lista cuprinzând produsele şi serviciile pentru care a fost înregistrată marca; h) indicaţii referitoare la invocarea unei prioritati; i) declaraţia solicitantului cu privire la renunţarea de a invoca un drept exclusiv asupra unui element al marcii; j) menţiuni exprese, dacă marca este colectivă sau de certificare; k) data şi numărul de înregistrare a marcii. (2) Sunt, de asemenea, înscrise în Registrul Naţional al Marcilor: a) modificarea cu privire la numele sau denumirea şi la adresa sau sediul titularului ori cu privire la denumirea statului în care acesta îşi are domiciliul/sediul sau o întreprindere în înţelesul art. 3 din Convenţia de la Paris; b) modificarea privind numele sau denumirea şi adresa sau sediul mandatarului; c) în cazul desemnării unui nou mandatar, numele sau denumirea şi adresa sau sediul acestuia; d) orice modificare sau rectificare cu privire la marca sau la lista cuprinzând produse şi servicii; e) modificări privind regulamentul de utilizare a marcii colective sau de certificare; f) înscrierea oricărui transfer de drepturi cu privire la o marca sau înscrierea constituirii unui drept real; g) înscrierea măsurilor de executare silită privind marca înregistrată; h) reînnoirea înregistrării marcii; i) menţiuni referitoare la stingerea drepturilor asupra marcii; j) declaraţia de renunţare de către titular la marca; k) menţiuni privind decizia de anulare a înregistrării unei mărci sau decizia de decădere a titularului din drepturile conferite de marca, precum şi menţiunea de radiere a marcii; l) radierea mandatarului. (3) Directorul general al O.S.I.M. poate decide înscrierea şi a altor menţiuni în Registrul Naţional al Marcilor.Regula 50 - Registrul Naţional al Indicaţiilor Geografice (1) Registrul Naţional al Indicaţiilor Geografice va conţine următoarele elemente: a) denumirea şi sediul asociaţiei de producători, solicitanta a înregistrării indicatiei geografice; b) data depunerii la O.S.I.M. a cererii de înregistrare a indicatiei geografice; c) numele sau denumirea şi adresa sau sediul mandatarului; d) indicaţia geografică solicitată a fi înregistrată; e) lista persoanelor autorizate de O.S.I.M. sa utilizeze indicaţia geografică; f) tipul de produse la care se referă indicaţia geografică; g) menţiuni privind caietul de sarcini; h) numărul şi data certificatului de conformitate, eliberat de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei; i) indicaţii privind titlul de protecţie acordat în ţara de origine; j) data şi numărul de înregistrare a indicatiei geografice; k) lista indicaţiilor geografice protejate în baza convenţiilor internaţionale. (2) În Registrul Naţional al Indicaţiilor Geografice sunt, de asemenea, înscrise: a) modificări privind denumirea sau sediul asociaţiei de producători; b) modificări privind lista cuprinzând persoanele autorizate de O.S.I.M. sa folosească indicaţia geografică; c) modificări aduse caietului de sarcini; d) reînnoirea dreptului de utilizare a indicatiei geografice; e) menţiuni privind decizia de anulare a înregistrării indicatiei geografice şi radierea indicatiei geografice; f) menţiuni privind decizia de decădere din drepturi a persoanelor autorizate sa utilizeze indicaţia geografică; g) modificări privind numele sau denumirea şi adresa sau sediul mandatarului; h) menţiuni privind desemnarea unui nou mandatar, dacă este cazul. (3) Directorul general al O.S.I.M. poate decide înscrierea şi a altor menţiuni în Registrul Naţional al Indicaţiilor Geografice.Regula 51 - Dispoziţii finale şi tranzitorii (1) Cererile privind mărcile depuse la O.S.I.M. înainte de data intrării în vigoare a legii şi pentru care o decizie definitivă nu a fost luată până la această dată vor fi supuse procedurilor prevăzute de Legea nr. 84/1998 şi de prezentul regulament. (2) Dacă, înainte de data intrării în vigoare a legii, o persoană a dobândit prin transmitere drepturi cu privire la o marca, dar aceasta transmitere nu a fost înscrisă la O.S.I.M., orice înscriere posterioară în Registrul Naţional al Marcilor va fi supusă procedurilor prevăzute de Legea nr. 84/1998 şi regulilor cuprinse în cap. V din prezentul regulament. (3) În aplicarea legii şi a prezentului regulament directorul general al O.S.I.M. va putea emite norme, ordine, instrucţiuni, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I. ------------