HOTĂRÎRE nr. 130 din 25 februarie 1991privind înfiinţarea Regiei autonome a loteriilor şi pronosticurilor sportive din România
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 21 martie 1991    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se înfiinţează Regia autonomă a loteriilor şi pronosticurilor sportive din România, denumita pe scurt Regia autonomă "Loto-Pronosport", cu sediul în Bucureşti, calea Victoriei nr. 9, sectorul 3.Regia autonomă "Loto-Pronosport" se constituie prin preluarea activului şi pasivului de la Administraţia autonomă a loteriilor şi pronosticurilor sportive, care se desfiinţează.  +  Articolul 2Obiectul de activitate al Regiei autonome, "Loto-Pronosport" este:- elaborează, organizează şi administrează pe întreg teritoriul tarii jocurile loteristice de pronosticuri sportive şi alte activităţi similare (tombole, bingo, jocuri mecanice sau electronice cu cistiguri, precum şi pariuri publice), cu taxa de participare în lei sau în devize convertibile;- concesioneaza organizarea de către alte unităţi a unor sisteme loteristice, tombole, pronosticuri sportive sau altor sisteme de joc, în condiţiile stabilite prin normele în vigoare.  +  Articolul 3Regia autonomă "Loto-Pronosport" va funcţiona în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 4Regia autonomă "Loto-Pronosport" are în structura sa subunitatile prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 5Conducerea Regiei autonome "Loto-Pronosport" se asigura prin consiliul de administraţie.Preşedintele consiliului de administraţie este directorul general al Regiei autonome "Loto-Pronosport", care se numeşte prin ordin al ministrului finanţelor.  +  Articolul 6Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărîre.  +  Articolul 7Pe data prezentei se abroga Hotărîrea Guvernului 454/1990. PRIM-MINISTRU PETRE ROMAN  +  Anexa 1 REGULAMENTde organizare şi funcţionare al Regiei autonome a loteriilor şi pronosticurilor sportive din România  +  Capitolul 1 Prevederi generale  +  Articolul 1Denumirea regiei este: Regia autonomă a loteriilor şi pronosticurilor sportive din România, pe scurt Regia autonomă "Loto-Pronosport", înfiinţată prin Hotărîrea Guvernului României nr. 130/1991.  +  Articolul 2Regia autonomă "Loto-Pronosport" este persoana juridică şi funcţionează pe bază de gestiune economică, avînd autonomie financiară, şi îşi desfăşoară activitatea pe baza prezentului regulament.  +  Articolul 3Sediul principal al regiei este: Bucureşti, Calea Victoriei nr. 9, sectorul 3.  +  Capitolul 2 Scopul şi obiectul de activitate al regiei autonome  +  Articolul 4Scopul activităţii îl constituie atragerea unei părţi din disponibilităţile băneşti ale populaţiei, pe baza liberului consimtamint şi a cointeresarii acesteia, în vederea creării fondurilor necesare finanţării unor obiective de interes public şi al obţinerii de cistiguri individuale în numerar, obiecte, excursii.Obiectul activităţii Regiei autonome "Loto-Pronosport" îl constituie elaborarea, organizarea şi administrarea, pe întreg teritoriul tarii, a oricăror forme de loterii şi pronosticuri sportive şi alte activităţi similare (tombole, bingo , jocuri mecanice şi electronice cu cistiguri, precum şi pariuri publice), cu taxa de participare în lei sau în devize convertibile. Sînt considerate loterii, pronosticuri sportive şi activităţi similare toate metodele de atribuire a unor cistiguri în funcţie de anumite evenimente aleatorii, indiferent de denumirea şi de preţul taxei de participare.De asemenea, Regia autonomă "Loto-Pronosport" concesioneaza angajarea de către alte unităţi a unor sisteme loteristice, tombole, pronosticuri sportive sau a altor sisteme de joc, în condiţiile stabilite prin normele în vigoare, şi poate să se asocieze cu unităţi sau firme, din ţara sau străine, persoane juridice sau fizice pentru lansarea, organizarea sau dezvoltarea în comun a unor sisteme de joc loteristice necunoscute sau mai puţin practicate în România, prin înfiinţarea de societăţi, conform dispoziţiilor legale din ţara noastră.  +  Articolul 5Atribuţiile regiei autonome sînt: a) elaborează sistemele de loterie, pronosticuri sportive şi alte activităţi similare, precum şi regulamentele de organizare şi administrare ale acestora; b) organizează vînzarea la aceste sisteme, atît prin reţeaua proprie, cît şi prin alte unităţi, pe bază de convenţii şi contracte, urmărind modul de îndeplinire a acestora; c) organizează şi efectuează operaţiunile de plată a cistigurilor la sistemele respective; d) efectuează vărsăminte, potrivit legii, aferente impozitului asupra profitului net; e) participa la organizaţiile internaţionale cu caracter profesional, luînd parte la congresele, conferinţele şi întreaga activitate a acestora; colaborează cu unităţile similare din străinătate în probleme specifice activităţii de loterie şi pronosticuri sportive; f) înfiinţează în ţara şi străinătate, inclusiv prin noi societăţi, cu aprobarea organelor în drept, diferite sisteme de loterie, pronosticuri sportive sau alte activităţi similare, cu taxa de participare în lei sau în valută convertibilă; g) editează publicaţii şi lucrări în legătură cu activitatea specifică; h) organizează schimburi de experienta şi de specialişti cu unităţile similare în străinătate; i) asigura trecerea spre automatizare a operaţiunilor tehnice specifice.  +  Articolul 6Valoarea totală a cistigurilor atribuite de regie nu poate fi inferioară următoarelor procente din încasările respective:- 40% la concursurile de pronosticuri sportive şi loterii (tombole, bingo şi altele similare);- 70% la jocurile mecanice sau electronice, precum şi alte forme de jocuri de noroc organizate. Pentru jocurile la care cîştigurile se atribuie în funcţie de miza achitată, procentul menţionat se va raporta la probabilitatea matematica de cistig.Pentru fiecare sistem de joc, cota fondului de cistiguri va fi stabilită de regie prin regulamentele de organizare şi administrare ale respectivelor sisteme de joc, care se dau publicităţii.Cistigurile atribuite la sistemele de joc organizate de regie vor avea valori unitare variabile, neplafonate, sau valorile unitare fixe stabilite prin regulamentele de organizare şi administrare ale respectivelor sisteme de joc, care vor prevedea şi felul diferitelor cistiguri constind din numerar, autoturisme, diferite obiecte, excursii în ţara şi în străinătate.  +  Capitolul 3 Patrimoniul  +  Articolul 7Regia autonomă "Loto-Pronosport" are un patrimoniu de 1.983.364.927,43 lei, conform bilanţului contabil întocmit la 30 septembrie 1990.  +  Articolul 8Regia autonomă "Loto-Pronosport" este proprietara bunurilor din patrimoniul sau, inclusiv a imobilului în care îşi are sediul.În exercitarea dreptului de proprietate, regia autonomă poseda, foloseşte şi dispune în mod autonom de bunurile pe care le are în patrimoniu sau le culege fructele - după caz -, în vederea realizării scopului pentru care au fost constituie.  +  Capitolul 4 Structura regiei autonome  +  Articolul 9Regia autonomă "Loto-Pronosport" are în structura sa subunitati teritoriale, precum şi alte subunitati specifice activităţii loteristice.Aceste subunitati îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentelor de organizare şi funcţionare, aprobate de consiliul de administraţie.  +  Articolul 10Structura organizatorică şi funcţională a Regiei autonome "Loto-Pronosport", precum şi numărul de personal, inclusiv pentru subunitatile din structura, se stabilesc de consiliul de administraţie al regiei autonome.  +  Articolul 11Personalul regiei autonome, inclusiv conducerea subunitatilor din structura, este angajat de directorul general, iar personalul subunitatilor, de către conducerea acestora.  +  Articolul 12Salarizarea personalului din cadrul regiei autonome şi din subunitati ale acesteia se stabileşte potrivit legii.  +  Capitolul 5 Organe de conducere  +  Articolul 13Conducerea Regiei autonome "Loto-Pronosport" se asigura prin:- consiliul de administraţie;- directorul general al regiei.  +  Articolul 14Consiliul de administraţie se numeşte prin ordin al ministrului finanţelor şi este compus din 15 persoane.Din consiliul de administraţie al Regiei autonome "Loto-Pronosport" fac parte, în mod obligatoriu, un reprezentant al Ministerului Finanţelor, un reprezentant al Ministerului de Interne şi un reprezentant al Ministerului Tineretului şi Sportului.Ceilalţi membri vor fi numiţi dintre economistii, juristii şi tehnicienii specializaţi în domeniul de activitate al regiei.  +  Articolul 15Consiliul de administraţie al Regiei autonome "Loto-Pronosport" îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul sau regulament de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 16Atribuţiile Consiliului de Administraţie al Regie autonome "Loto-Pronosport" sînt următoarele:- aproba structura organizatorică şi funcţională a regiei;- aproba politica de dezvoltare şi de introducere de noi tehnologii;- hotărăşte asocierea, în condiţiile legii, cu societăţi comerciale sau alte regii, cu persoane juridice sau fizice, române sau străine, pentru realizarea în comun de activităţi productive şi de comercializare, precum şi alte activităţi loteristice;- aproba formele de participare la sistemele de joc organizate;- examinează şi aproba bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul şi contul de profit şi pierderi;- aproba utilizarea fondului valutar;- hotărăşte în toate problemele privind activitatea regiei, cu excepţia celor date în competenţa altor organe, potrivit legii.  +  Articolul 17Activitate curenta a Regiei autonome "Loto-Pronosport" este condusă de un director general, care este şi preşedintele consiliului de administraţie.  +  Articolul 18Consiliul de administraţie al Regiei autonome "Loto-Pronosport" se întruneşte în şedinţe ordinare o dată pe luna şi, la cererea preşedintelui sau a 1/3 din membri, ori de cîte ori este nevoie.  +  Articolul 19Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiza consilieri şi consultanţi din diferite sectoare; activitatea acestora va fi compensata material conform înţelegerii, pe bază de contract.  +  Articolul 20Consiliul de administraţie, în prima luna a fiecărui an, prezintă Ministerului Finanţelor un raport asupra activităţii regiei în anul precedent şi asupra programului de activitate pentru anul în curs.  +  Capitolul 6 Bugetul de venituri şi cheltuieli  +  Articolul 21Regia autonomă "Loto-Pronosport" întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, după modelele stabilite de Ministerul Finanţelor. Bilanţul contabil anual şi contul de profit şi pierderi se aproba de Ministerul Finanţelor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 22Regia autonomă "Loto-Pronosport" va dispune, începînd cu anul 1991, de următoarele fonduri: un fond statutar de 500 mil. lei care se constituie din profit; un fond de rezerva de maximum 250 mil. lei,în limita a 10% din profitul net anual, pentru acoperirea eventualelor riscuri rezultate din activitatea specifică.De asemenea, va constitui şi alte fonduri necesare, din care va finanta investiţiile şi alte acţiuni ce urmează a fi realizate potrivit obiectului sau de activitate.  +  Articolul 23Exerciţiul economico-financiar începe la 1 ianuarie şi se sfirseste la 31 decembrie ale fiecărui an.  +  Capitolul 7 Relaţiile regiei  +  Articolul 24Relaţiile comerciale cu alte regii autonome şi societăţi comerciale se vor desfăşura pe baze contractuale.  +  Articolul 25Regia va practica în raporturile cu terţii preţuri şi tarife ce se vor stabili de consiliul de administraţie prin contract.  +  Articolul 26Regia autonomă poate încheia contracte de vînzare, executare de lucrări sau prestări de servicii cu întreprinzători români sau străini, în condiţiile legii.  +  Articolul 27Regia autonomă "Loto-Pronosport" se poate asocia cu societăţi comerciale pentru realizarea în comun de activităţi specifice, precum şi cu terţe persoane juridice sau fizice, române sau străine, în vederea creării de noi societăţi comerciale în acelaşi scop.De asemenea, regia poate concesiona altor unităţi, pe bază de contracte, drepturi de vînzare a formularelor de participare la sistemele de joc organizate (bilete, buletine, lozuri, programe şi altele similare).  +  Articolul 28Prezentul regulament se completează cu dispoziţiile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, precum şi cu celelalte reglementări în vigoare.  +  Anexa 2 LISTAcu subunitatile din structura Regiei autonome a loteriilor şi pronosticurilor sportive din România 1. Sucursala judeteana Alba 2. Sucursala judeteana Arad 3. Sucursala judeteana Arges 4. Sucursala judeteana Bacau 5. Sucursala judeteana Bihor 6. Sucursala judeteana Bistrita-Nasaud 7. Sucursala judeteana Botosani 8. Sucursala judeteana Braşov 9. Sucursala judeteana Brăila 10. Sucursala judeteana Buzau 11. Sucursala judeteana Caraş-Severin 12. Sucursala judeteana Calarasi 13. Sucursala judeteana Cluj 14. Sucursala judeteana Constanta 15. Sucursala judeteana Covasna 16. Sucursala judeteana Dîmboviţa 17. Sucursala judeteana Dolj 18. Sucursala judeteana Galaţi 19. Sucursala judeteana Giurgiu 20. Sucursala judeteana Gorj 21. Sucursala judeteana Harghita 22. Sucursala judeteana Hunedoara 23. Sucursala judeteana Ialomita 24. Sucursala judeteana Iaşi 25. Sucursala judeteana Maramures 26. Sucursala judeteana Mehedinti 27. Sucursala judeteana Mures 28. Sucursala judeteana Neamt 29. Sucursala judeteana Olt 30. Sucursala judeteana Prahova 31. Sucursala judeteana Satu Mare 32. Sucursala judeteana Salaj 33. Sucursala judeteana Sibiu 34. Sucursala judeteana Suceava 35. Sucursala judeteana Teleorman 36. Sucursala judeteana Timiş 37. Sucursala judeteana Tulcea 38. Sucursala judeteana Vaslui 39. Sucursala judeteana Vilcea 40. Sucursala judeteana Vrancea 41. Sucursala municipiului Bucureşti 42. Unitatea poligrafica (pentru confecţionarea şi ambalarea lozurilor în plic, tipărirea biletelor, buletinelor, formularisticii specifice şi a materialelor publicitare necesare bunei desfăşurări a activităţii Loto-Pronosport) 43. Centrul de calcul NOTĂ:Consiliul de administraţie al Regiei autonome " Loto-Pronosport " va stabili, denumirea, numărul, obiectul de activitate, structura organizatorică şi funcţională a subunitatilor din structura sa, conform prevederilor legale în vigoare, în funcţie de necesităţile activităţii.-----------------