LEGE nr. 218 din 25 noiembrie 1998privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 1/1998 pentru modificarea articolului 9 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 26 noiembrie 1998    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 1 din 23 ianuarie 1998 pentru modificarea articolului 9 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 26 ianuarie 1998, cu următoarele modificări:1. La articolul unic punctul 1, alineatul (3) al articolului 9 va avea următorul cuprins:"(3) Cererea se depune la primăria localităţii sau, după caz, la primăriile localităţilor în a căror rază teritorială se afla terenul pentru care urmează să fie reconstituit dreptul de proprietate, personal sau prin posta, cu confirmare de primire, până la data de 31 decembrie 1998, sub sancţiunea decăderii din termen."2. La articolul unic punctul 2, alineatul (8) al articolului 9 va avea următorul cuprins:"(8) Primarul sau secretarul consiliului local este obligat sa primească cererea şi sa o înregistreze, indiferent dacă aceasta cuprinde sau nu cuprinde toate menţiunile precizate la alin. (4) şi dacă nu este însoţită de toate actele prevăzute la alin. (5). În acest caz, primarul sau secretarul este obligat sa comunice solicitantului ca, până la data de 31 decembrie 1998, să depună toate actele menţionate la alin. (5), sub sancţiunea decăderii acestuia din termen."3. La articolul unic punctul 3, alineatul (10) al articolului 9 va avea următorul cuprins:"(10) După data de 31 decembrie 1998, prevăzută la alin. (3), primarul este obligat ca, în termen de 30 de zile, sa întocmească situaţia privind categoriile de persoane, terenurile agricole solicitate şi balanţa fondului funciar pe localitate - comuna, oraş sau municipiu - în vederea reconstituirii dreptului de proprietate, potrivit legii. Înlăuntrul acestui termen primarul le va transmite prefectului, sub semnatura."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 28 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, ANDREI CHILIMAN p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ULM SPINEANU-------------