HOTĂRÂRE nr. 832 din 19 noiembrie 1998privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 287/1998
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 26 noiembrie 1998    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 287/1998, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 28 mai 1998, se modifica după cum urmează:1. Articolul 3 punctul 14 va avea următorul cuprins:"14. avizează Programul naţional de cercetare din domeniul securităţii nucleare şi radiologice, al radioactivitatii naturale şi induse (poluare radioactiva) a mediului şi al urgenţei radiologice în caz de accident nuclear; aproba şi urmăreşte realizarea de studii, rapoarte, analize şi documentaţii specifice, necesare fundamentarii deciziilor comisiei în domeniul sau de activitate;"2. Articolul 3 punctul 16 va avea următorul cuprins:"16. informează prompt autoritatea centrala pentru protecţia mediului şi Ministerul Apărării Naţionale despre orice creştere semnificativă a radioactivitatii mediului şi colaborează cu acestea în vederea stabilirii măsurilor necesare; asigura zilnic fluxul informaţional necesar sistemului integrat de monitorizare a parametrilor mediului, pe bază de protocol;"3. Articolul 3 punctul 24 va avea următorul cuprins:"24. reprezintă punctul de contact naţional în relaţia cu Agenţia Internationala pentru Energia Atomica în privinta notificării rapide a accidentelor nucleare, a asistenţei în caz de accident nuclear sau de urgenta radiologica şi colaborează cu aceasta în domeniul sau de activitate;" 4. Articolul 5 alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Comisia va prelua în administrare, prin protocol, de la Institutul de Cercetări şi Ingineria Mediului aparatura specifică de recoltare de probe, pregătire de probe şi măsurare a radioactivitatii, echipamente de intervenţie în caz de accident nuclear, precum şi mobilier de laborator, folosite în activitatea de supraveghere a radioactivitatii mediului în situaţii normale şi în situaţii de urgenta radiologica. Protocolul se va încheia pe baza criteriilor stabilite de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi de comisie, cu respectarea recomandărilor internaţionale în domeniu şi a competentelor legale privind domeniile de activitate ale celor două autorităţi centrale. La solicitarea comisiei şi a autorităţii centrale pentru protecţia mediului, Institutul de Cercetări şi Ingineria Mediului, ca laborator de referinţa în domeniul radioactivitatii mediului, va efectua expertize, evaluări şi analize în domeniul radioactivitatii mediului."5. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Comisia are în dotare un parc auto propriu pentru transport de persoane, stabilit potrivit normelor legale în vigoare, şi un parc auto propriu, destinat controlului activităţilor nucleare, precum şi activităţii de supraveghere a radioactivitatii mediului, format din 25 de autovehicule, dintre care 5 autovehicule se preiau corespunzător din parcul auto propriu al Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului."  +  Articolul 2Protocolul de predare-preluare dintre Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare şi Institutul de Cercetări şi Ingineria Mediului se va încheia în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 287/1998, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------p. Ministrul apelor, pădurilor şiprotecţiei mediului,Vlad Anton,secretar de statMinistrul cercetării şi tehnologiei,Mircea PuscaMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesPreşedintele Comisiei Naţionalepentru Controlul Activităţilor Nucleare,Dan Cutoiu----------