ORDIN nr. 486 din 30 septembrie 2014privind modificarea şi completarea anexei nr. 6 la Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.
EMITENT
  • DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ ŞI INVESTIŢII STRĂINE, PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT ŞI PROMOVAREA EXPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 15 octombrie 2014    Având în vedere dispoziţiile art. 27 alin. (2) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată,în temeiul prevederilor art. 21 alin. (1), art. 41 alin. (14), art. 46 şi art. 47 alin. (4), (6) şi (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 536/2014 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor,secretarul de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 6 la Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 2 august 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi completează după cum urmează:1. În tabel, la litera C "Amplasări de stâlpi, cabluri şi conducte", titlul subsecţiunii "Amplasarea conductelor de apă, canalizare, aburi şi alte produse neimflamabile, de gaze, ţiţei şi alte produse inflamabile, benzi transportoare" se modifică şi va avea următorul cuprins:"Amplasarea conductelor de aburi şi alte produse neimflamabile, de gaze, ţiţei şi alte produse inflamabile, benzi transportoare"2. La "Notă: Modul de aplicare a tarifelor de utilizare a zonei drumurilor:", după punctul 15 se introduc unsprezece noi puncte, punctele 16-26, cu următorul cuprins:"16. Tarifele pentru ocuparea zonei drumului, prevăzute la punctele nr. 18.1-18.5, nu se aplică pentru sistemele de alimentare cu apă şi canalizare.17. La stabilirea soluţiilor de pozare a conductelor de apă şi canal a căror amplasare în zona drumului nu poate fi realizată potrivit prevederilor art. 48 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se pot lua în calcul următoarele modalităţi de amplasare: a) sub trotuare; b) zona verde; c) şanţuri sau rigole, pe sectoare limitate ca lungime, cu soluţie justificată de distanţa minimă legală faţă de alte reţele edilitare existente, pozate cu acordul administratorului de drum; d) acostamente, pe sectoare limitate ca lungime, cu soluţie justificată de distanţa minimă legală faţă de alte reţele edilitare existente, pozate cu acordul administratorului de drum; e) în cazuri excepţionale, pe sectoare de drum limitate ca lungime, a căror soluţie tehnică este impusă de existenţa altor reţele pozate cu acordul administratorului de drum, justificate cu argumente tehnice, în partea carosabilă a drumurilor naţionale, şi anume cât mai aproape de marginea acesteia, realizată de preferinţă prin foraj orizontal în lungul drumului, prin canivou (casetă tehnică) sau galerie edilitară.18. Condiţiile ce trebuie îndeplinite la întocmirea proiectelor sunt stabilite prin Normele tehnice privind proiectarea şi amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 571/1997, cu modificările ulterioare, cu precizarea că soluţia tehnică este corelată cu condiţiile restrictive impuse de administratorul drumului naţional, de regulă în afara zonei de siguranţă.19. În situaţia în care beneficiarul nu depune la direcţiile regionale de drumuri şi poduri documentaţia tehnică completă pentru eliberarea acordului prealabil, pentru a preîntâmpina problemele legate de schimbarea soluţiilor şi a traseului de amplasare a conductelor după obţinerea finanţării, acesta va solicita obligatoriu un aviz iniţial de amplasare, pentru a fi precizate toate condiţiile restrictive de amplasare, necesare întocmirii documentaţiei pentru faza următoare de proiectare.20. Documentaţia necesară obţinerii avizului iniţial de la direcţiile regionale de drumuri şi poduri va cuprinde: a) cererea pentru obţinerea avizului iniţial prevăzută în anexa nr. 6A, care face parte integrantă din prezenta anexă; b) procesul-verbal de constatare pe teren, redactat de către secţia de drumuri naţionale pe raza căreia se execută lucrarea, care să conţină identificarea traseului conductei, adâncimea de pozare şi condiţiile restrictive impuse de administratorul drumului; c) memoriu tehnic care va cuprinde descrierea lucrărilor de amplasare a conductelor, a construcţiilor aferente, respectiv cămine de vane, cămine de vizitare, staţii de pompare, cu respectarea condiţiilor restrictive impuse de administratorul drumului; d) plan de situaţie topografic cu pozarea conductei în lungul drumului naţional, cu retragerile impuse de administratorul drumului, atât pentru conducte, cât şi pentru construcţiile aferente, respectiv cămine de vizitare, cămine de vane, staţii de pompare, cu corelarea picheţilor şi a poziţiilor kilometrice ale drumului; e) soluţia tehnică propusă pentru amplasarea conductelor, corelată cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu normativele tehnice şi standardele în vigoare specifice; f) profile transversale caracteristice cu situaţia din teren sau cu cea în curs de aprobare, pentru faza iniţială, urmând ca la faza următoare de proiectare să se prezinte profile transversale curente care se vor corela cu cele prezentate anterior. În cazul unor diferenţe, proiectantul de specialitate apă-canal poartă întreaga responsabilitate şi soluţia tehnică rămâne cea avizată iniţial; g) soluţii pentru refacerea sistemului rutier şi a părţii carosabile afectate, dacă este cazul, cu respectarea soluţiei tehnice impuse de administratorul drumului.21. Dacă documentaţia depusă pentru obţinerea avizului iniţial este completă, termenul pentru acordarea acestui aviz este de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii cu încă 15 zile în situaţiile în care soluţia de amplasare propusă nu este corelată cu situaţia existentă din teren.22. Anterior realizării lucrărilor de amplasare a conductelor, este obligatoriu ca beneficiarii conductelor de apă şi canal, în conformitate cu prevederile art. 46 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să depună documentaţia tehnică în vederea obţinerii acordului prealabil şi a autorizaţiei de amplasare în zona drumului naţional, necesare obţinerii autorizaţiei de construire.23. Cererea pentru obţinerea acordului prealabil este prevăzută în anexa nr. 6A.24. Dacă documentaţia depusă pentru obţinerea avizului prealabil este completă, termenul pentru acordarea acestui aviz este de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii cu încă 15 zile în situaţiile în care soluţia de amplasare propusă nu este corelată cu situaţia existentă în teren.25. Termenul de valabilitate al acordului prealabil este prevăzut la pct. 4.3 din Normele tehnice privind proiectarea şi amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 571/1997, cu modificările ulterioare.26. În baza acordului prealabil, se va emite autorizaţia de amplasare, document necesar pentru obţinerea autorizaţiei de construire."3. După notă se introduce anexa nr. 6A, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură,Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privatşi Promovarea Exporturilor,Alexandru Năstase,secretar de statBucureşti, 30 septembrie 2014.Nr. 486.  +  Anexa ──────(Anexa nr. 6A)──────────────Către: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. - Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri ...........Adresa Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri ........................................Tel. ..................., fax ................┌──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐│PERSOANA JURIDICĂ │Subscrisa: ................................................││ sau │cu sediul în localitatea: .................................││PERSOANA FIZICĂ │str./bd./şos. ........., sc. ...., et. ..., ap. ..., ││ÎNMATRICULATĂ │judeţul/sectorul ......, telefon .........., fax: .........││ │e-mail ....................................................││ │Nr. fiscal ...............................................,││ │şi nr. de înregistrare RC → /..../..../...., ││ │Cod IBAN cont: RO _|_|_|_|_|_| ││ │deschis la Banca ..........................................││ │Sucursala/Filiala .........................................││ │reprezentată legal prin dl/dna ............................││ │având funcţia de ..........................................││ │şi prin dl/dna ........... având funcţia de ...............│├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│PERSOANA FIZICA │Subsemnatul(a): ...........................................││ │cu domiciliul în localitatea: .............................││ │str./bd./şos. ...... nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ..,││ │ap. ...., judeţul/sectorul ........ e-mail ................││ │telefon .................., fax: ..........................││ │identificat cu B.I./C.I. seria ....... nr. ...... eliberat ││ │de Poliţia ......... având cod numeric personal ││ │(CNP) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ││ │ │└──────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘în vederea realizării lucrării ...........................................în zona DN .........., km ................................ stânga/dreapta.Vă solicit*)___________ Notă *) Se va marca căsuţa corespunzătoare intenţiei solicitantului.[] eliberarea avizului iniţial (Nu dă drept de execuţie a lucrărilor.)[] eliberarea acordului prealabil (Nu dă drept de execuţie a lucrărilor.)[] eliberarea autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public (Se eliberează la faza de obţinere a autorizaţiei de construire - dă drept de realizare a lucrărilor.)[] prelungirea autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public nr. .......... din data ...../..../......, motivată de .........................Depunem anexat documentaţia (conform borderoului anexat) în .........(.......) exemplare.Persoana de contact din partea beneficiarului .........., tel. ............Persoana de contact din partea proiectantului .........., tel. ............Data: ......../......../.................(loc de semnătură şi ştampilă)Cererea se va completa integral, se va semna şi se va ştampila de către solicitant.Cererea se va depune într-un singur exemplar, original, ataşat unui exemplar din documentaţie.Documentaţia se va depune în 3 exemplare (drumuri naţionale), 5 exemplare (drumuri naţionale europene şi autostrăzi) identice._________