PROCEDURĂ din 4 octombrie 2010 de acordare a autorizațiilor pentru cercetarea arheologică
EMITENT
  • MINISTERUL CULTURII ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 17 noiembrie 2010    Conținutul acestui act aparține exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamț și nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.I. Prevederi generale  +  Articolul 1(1) Cercetarea arheologică se realizează de către instituțiile organizatoare numai pe baza autorizațiilor emise de către Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, prin direcția de specialitate, potrivit legii.(2) În sensul prezentei proceduri, prin instituție organizatoare a cercetării arheologice, denumită în continuare instituție organizatoare, se înțelege instituția de profil muzeal, de cercetare sau de învățământ superior care are calitatea de proprietar, administrator ori titular al altor drepturi reale asupra terenului pe care se află situl arheologic sau care este solicitată să efectueze cercetarea arheologică pe terenuri aferente unor obiective investiționale, în baza unui contract.(3) În cazul cercetărilor arheologice necesare desfășurării proiectelor de infrastructură de transport de interes național, prin instituție organizatoare se înțelege instituția de profil muzeal care este solicitată să efectueze cercetarea arheologică pe terenurile aferente respectivelor obiective investiționale, în baza unui contract.(4) În cazul în care cercetarea arheologică vizează situri arheologice, zone cu patrimoniu arheologic reperat sau situri arheologice din zonele de interes arheologic prioritar situate pe terenuri proprietate privată a unor persoane fizice ori juridice de drept public sau privat, are calitatea de instituție organizatoare instituția de profil muzeal, de cercetare sau de învățământ superior care este solicitată să efectueze cercetarea arheologică, în baza unui contract.(5) În cazul în care instituția organizatoare care are calitatea de proprietar, administrator sau titular al altor drepturi reale asupra terenului pe care se află situl arheologic nu poate asigura organizarea și finanțarea șantierului arheologic, aceasta poate fi de acord cu transferul obligațiilor cu privire la activitatea de cercetare arheologică altei instituții de profil muzeal, instituții de cercetare sau unei instituții de învățământ superior, pe baza solicitării scrise, situație în care aceasta dobândește calitatea de instituție organizatoare.(6) Transferul obligațiilor prevăzut la alin. (5) se realizează pe baza unui protocol care trebuie să cuprindă măsurile privind protejarea patrimoniului descoperit, drepturile de autor privind cercetarea, precum și destinația bunurilor culturale mobile rezultate în urma cercetării arheologice.(7) În cazul cercetărilor arheologice efectuate de instituții de profil muzeal, de cercetare sau de învățământ superior, acestea au obligația încheierii unui protocol cu muzeul județean al unității administrativ-teritoriale pe care se află situl arheologic, care trebuie să cuprindă măsurile privind protejarea patrimoniului descoperit, precum și destinația bunurilor culturale mobile rezultate în urma cercetării arheologice.(8) Muzeul județean este obligat să răspundă în termen de 15 zile calendaristice la solicitarea scrisă privind încheierea protocolului prevăzut la alin. (7).(9) În situația în care, la solicitarea formulată de o instituție de profil muzeal, muzeul județean nu răspunde în termenul prevăzut la alin. (8) sau comunică refuzul privind încheierea protocolului, obligațiile referitoare la protejarea patrimoniului arheologic descoperit revin instituției solicitante.(10) În situația în care, la solicitarea formulată de instituții de cercetare sau de învățământ superior, muzeul județean nu răspunde în termenul prevăzut la alin. (8) sau comunică refuzul privind încheierea protocolului, instituția solicitantă este obligată să încheie cu orice altă instituție de profil muzeal un protocol care trebuie să cuprindă măsurile privind protejarea patrimoniului descoperit, precum și destinația bunurilor culturale mobile rezultate în urma cercetării arheologice.-----------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 2.178 din 17 martie 2011 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 3 mai 2011.  +  Articolul 2Cercetarea arheologică se realizează de către personalul de specialitate atestat și înregistrat în Registrul arheologilor, cu respectarea standardelor și procedurilor arheologice.  +  Articolul 3Documentele necesare obținerii autorizației pentru cercetare arheologică se depun în original la direcția de specialitate din Ministerul Culturii și Patrimoniului Național.  +  Articolul 4În caz de urgență, când există pericolul distrugerii patrimoniului arheologic, solicitantul autorizației pentru cercetare arheologică poate transmite în format electronic documentele necesare obținerii autorizației, cu obligația de a depune în termen de 5 zile documentele în original.  +  Articolul 5(1) Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, prin direcția de specialitate, emite următoarele tipuri de autorizații: autorizația pentru cercetare arheologică sistematică, autorizația pentru cercetare arheologică preventivă, autorizația pentru supraveghere arheologică, autorizația pentru diagnostic arheologic, autorizația pentru utilizarea detectoarelor de metale.(2) Autorizațiile prevăzute la alin. (1) sunt valabile pe o perioadă de maximum 3 luni, cu excepția autorizației pentru cercetare arheologică sistematică, pentru care valabilitatea este de un an.(3) Autorizațiile eliberate pentru cercetările arheologice necesare desfășurării proiectelor de infrastructură de transport de interes național sunt valabile pe toată perioada efectuării lucrărilor.-----------Alin. (3) al art. 5 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 2.178 din 17 martie 2011 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 3 mai 2011.  +  Articolul 6(1) Autorizația pentru cercetare arheologică sistematică este eliberată de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, în urma consultării Comisiei Naționale de Arheologie, în condițiile legii și ale prezentei proceduri.(2) Comisia Națională de Arheologie supune aprobării ministrului culturii și patrimoniului național planul anual al cercetărilor arheologice sistematice din România, care cuprinde lista șantierelor arheologice sistematice și a responsabililor științifici.(3) Autorizația pentru cercetare arheologică preventivă, autorizația pentru supraveghere arheologică, autorizația pentru diagnostic arheologic și autorizația pentru utilizarea detectoarelor de metale sunt eliberate de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național.  +  Articolul 7Comisia Națională de Arheologie propune emiterea autorizațiilor pentru cercetare arheologică sistematică, la solicitarea instituțiilor organizatoare, în baza atribuțiilor stabilite de actele normative în vigoare, în conformitate cu Metodologia privind atestarea personalului de specialitate din domeniul cercetării arheologice și înscrierea sa în Registrul arheologilor, cu Regulamentul săpăturilor arheologice din România, cu Strategia națională în domeniul cercetării arheologice, aprobate prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național, precum și cu prevederile prezentei proceduri.  +  Articolul 8(1) Instituția organizatoare propune Comisiei Naționale de Arheologie desemnarea unui arheolog în calitatea de responsabil științific de șantier.(2) Comisia Națională de Arheologie poate refuza nominalizarea unui arheolog în calitatea de responsabil științific de șantier în următoarele situații:a) încetarea raporturilor de muncă din cadrul instituției organizatoare a cercetării arheologice;b) abandonarea cercetării arheologice pentru o perioadă mai mare de 3 ani;c) neexercitarea obligației de a comunica public rezultatele cercetării;d) încălcarea Regulamentului săpăturilor arheologice din România;e) instituțiile organizatoare de cercetări arheologice solicită nominalizarea aceluiași responsabil științific de șantier pentru mai mult de două șantiere arheologice sistematice în același an;f) nedepunerea fișei tehnice la direcția de specialitate din cadrul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, în termen de 6 luni de la data finalizării cercetării arheologice.  +  Articolul 9(1) Comisia Națională de Arheologie poate propune Ministerului Culturii și Patrimoniului Național suspendarea organizării unui șantier arheologic sistematic sau, după caz, schimbarea instituției organizatoare a cercetării arheologice sistematice, chiar dacă instituția organizatoare dorește continuarea cercetărilor, în următoarele situații:a) cercetarea arheologică sistematică nu corespunde obiectivelor cuprinse în Strategia națională în domeniul cercetării arheologice;b) instituția organizatoare a cercetării arheologice sistematice nu asigură finanțarea sau cofinanțarea cercetării;c) cercetarea arheologică sistematică pune în pericol integritatea sitului arheologic prin lipsa elementelor de protejare a rezultatelor descoperirilor arheologice;d) cercetarea arheologică sistematică nu respectă standardele științifice sau prevederile legale în vigoare, după o prealabilă atenționare.(2) Suspendarea organizării unui șantier arheologic sistematic își încetează efectele după ce direcția de specialitate din cadrul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național constată respectarea condițiilor a căror neîndeplinire a dus la luarea acestei măsuri.II. Documentele necesare obținerii autorizațiilor  +  Articolul 10(1) Pentru obținerea autorizației pentru cercetare arheologică sistematică, prevăzută în anexa nr. 1, sunt necesare următoarele documente:a) formular pentru solicitarea eliberării autorizației pentru cercetare arheologică sistematică, completat conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;b) protocol de colaborare între instituții, dacă este cazul;c) ridicare topografică a sitului arheologic (efectuată de o firmă/instituție autorizată) în sistem de coordonate STEREO 70, în format .dwg sau .shp;d) ortofotoplanul (1:5.000) în format digital și cuprinzând și fișierul de georeferențiere, pentru zona în care se desfășoară șantierul arheologic;e) programul multianual de cercetare arheologică sistematică, care va fi supus spre aprobare Comisiei Naționale de Arheologie în cazul în care este vorba de o cercetare arheologică nouă (sau dacă nu au mai fost făcute cercetări arheologice în precedenții 3 ani);f) proiectul anual de cercetare arheologică sistematică care va fi supus spre aprobare Comisiei Naționale de Arheologie;g) declarație din partea instituției organizatoare cu privire la asumarea obligației de a asigura paza permanentă a sitului arheologic, pentru siturile arheologice de interes prioritar, sau la organizarea măsurilor de protecție a celorlalte situri arheologice, după caz.(2) În formularul prevăzut la lit. a) va fi menționat colectivul de cercetare, în care foștii responsabili științifici de șantier arheologic sistematic pot fi numiți consultanți științifici ai șantierului arheologic, în vederea valorificării, prin prelucrare și publicare, a materialelor arheologice descoperite în cercetările proprii.(3) Cercetarea arheologică sistematică se poate realiza doar dacă sunt asigurate de către proprietarul sau administratorul terenului pe care se află situl arheologic măsurile de pază permanentă sau, după caz, protecția vestigiilor arheologice care rămân descoperite după încheierea cercetării anuale.  +  Articolul 11(1) Pentru obținerea autorizației pentru cercetare arheologică preventivă, prevăzută în anexa nr. 3, sunt necesare următoarele documente:a) formular pentru solicitarea eliberării autorizației pentru cercetare arheologică preventivă, completat conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;b) protocol de colaborare între instituții, dacă este cazul;c) planul de situație al investiției pentru care va fi făcută cercetarea, în format digital - .dwg sau .shp, ori inventarul de coordonate STEREO 70 - în format digital tabelar, pentru perimetrul care urmează să fie afectat de proiectul investițional ce determină cercetarea;d) ortofotoplanul (1:5.000) în format digital și cuprinzând și fișierul de georeferențiere pentru zona care va fi afectată de investiție, în cazul în care suprafața afectată de proiectul investițional este mai mare de 1.000 m²;e) proiect de cercetare arheologică preventivă, inclusiv în format digital, care va cuprinde, în mod obligatoriu, diagnosticul arheologic (raportul de evaluare documentară și/sau de teren).(2) În cazul cercetărilor ocazionate de desfășurarea proiectelor de infrastructură de transport de interes național, solicitantul autorizației pentru cercetare arheologică preventivă poate transmite în format electronic doar formularul prevăzut la alin. (1) lit. a), cu obligația de a depune, în termen de 15 zile, întreaga documentație necesară în original.-----------Alin. (2) al art. 11 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 2.178 din 17 martie 2011 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 3 mai 2011.  +  Articolul 12(1) Pentru obținerea autorizației pentru supraveghere arheologică, prevăzută în anexa nr. 5, sunt necesare următoarele documente:a) formular pentru solicitarea eliberării autorizației pentru supraveghere arheologică, completat conform modelului prevăzut în anexa nr. 6;b) protocol de colaborare între instituții, dacă este cazul;c) copie a avizului care instituie regimul de supraveghere arheologică emis de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național sau de serviciile deconcentrate ale acestuia;d) planul de situație al investiției pentru care va fi făcută supravegherea, în format digital - .dwg sau .shp, ori inventarul de coordonate STEREO 70 - în format digital tabelar, pentru perimetrul care urmează să fie afectat de proiectul investițional ce determină supravegherea;e) ortofotoplanul (1:5.000) în format digital și cuprinzând și fișierul de georeferențiere pentru zona care va fi afectată de investiție, în cazul în care suprafața afectată de proiectul investițional este mai mare de 1.000 m².(2) În cazul cercetărilor ocazionate de desfășurarea proiectelor de infrastructură de transport de interes național, solicitantul autorizației pentru supraveghere arheologică poate transmite în format electronic doar formularul prevăzut la alin. (1) lit. a), cu obligația de a depune, în termen de 15 zile, întreaga documentație necesară în original.-----------Alin. (2) al art. 12 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 2.178 din 17 martie 2011 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 3 mai 2011.  +  Articolul 13(1) Pentru obținerea autorizației pentru diagnostic arheologic, prevăzută în anexa nr. 7, sunt necesare următoarele documente:a) formular pentru solicitarea eliberării autorizației pentru diagnostic arheologic, completat conform modelului prevăzut în anexa nr. 8;b) protocol de colaborare între instituții, dacă este cazul.(1^1) În cazul cercetărilor ocazionate de desfășurarea proiectelor de infrastructură de transport de interes național, solicitantul autorizației pentru diagnostic arheologic poate transmite în format electronic doar formularul prevăzut la alin. (1) lit. a), cu obligația de a depune, în termen de 15 zile, întreaga documentație necesară în original.-----------Alin. (1^1) al art. 13 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 2.178 din 17 martie 2011 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 3 mai 2011.(2) După finalizarea evaluării de teren, responsabilul științific de șantier are obligația să depună la serviciul deconcentrat al Ministerului Culturii și Patrimoniului Național din județul respectiv, precum și la direcția de specialitate din cadrul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, în termen de 30 de zile, un raport de diagnostic arheologic, care va conține obligatoriu, în format .shp sau .dwg, delimitările siturilor ori zonelor cu potențial arheologic inventariate, realizate în sistem de coordonate STEREO 70.  +  Articolul 14Pentru obținerea autorizației pentru utilizarea detectorului de metale în situri arheologice, în zonele de interes arheologic prioritar și în toate zonele cu patrimoniu arheologic reperat, prevăzută în anexa nr. 9, sunt necesare următoarele documente:a) formular pentru solicitarea eliberării autorizației pentru utilizarea detectorului de metale, completat conform modelului prevăzut în anexa nr. 10;b) autorizația eliberată de inspectoratul de poliție pentru deținerea detectoarelor de metale, conform legii;c) autorizația pentru utilizarea detectoarelor de metale se aprobă doar împreună cu o autorizație de cercetare sistematică, preventivă, de supraveghere sau o autorizație pentru diagnostic arheologic, după caz.  +  Articolul 15Completarea datelor referitoare la epocile istorice și la tipurile de sit în cuprinsul cererilor prevăzute la art. 10, 11 și 13 se realizează potrivit codurilor din anexele nr. 11 și 12.III. Analizarea dosarelor  +  Articolul 16(1) Dosarul cuprinzând documentele prevăzute la art. 11-14, după caz, se depune la direcția de specialitate din cadrul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național.(2) În cazul în care se constată că dosarul pentru eliberarea autorizațiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) este întocmit incorect sau este incomplet, direcția de specialitate din cadrul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național îl va informa pe solicitant cu privire la necesitatea completării acestuia în termen de 15 zile calendaristice de la primirea dosarului. În cazul dosarelor pentru eliberarea autorizațiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) care au ca obiect cercetările ocazionate de desfășurarea proiectelor de infrastructură de transport de interes național, termenul se reduce la 5 zile lucrătoare.-----------Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 2.178 din 17 martie 2011 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 3 mai 2011.(3) Termenul de depunere a documentelor solicitate potrivit alin. (2) este de 10 zile de la data comunicării.(4) Nedepunerea documentelor în termenul prevăzut la alin. (3) va conduce la respingerea solicitării de autorizare.  +  Articolul 17(1) În urma verificării dosarului, direcția de specialitate dispune eliberarea autorizației, respectiv respingerea solicitării, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la depunerea dosarului complet. În cazul cercetărilor ocazionate de desfășurarea proiectelor de infrastructură de transport de interes național, direcția de specialitate dispune eliberarea autorizației în termen de 5 zile lucrătoare.-----------Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 2.178 din 17 martie 2011 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 3 mai 2011.(2) În cazul autorizației de cercetare arheologică sistematică, termenul prevăzut la alin. (1) se calculează de la data consultării Comisiei Naționale de Arheologie.  +  Articolul 18(1) Decizia de respingere a solicitării poate fi contestată în termen de 5 zile de la data comunicării.(2) Contestațiile se analizează, în termen de 10 zile de la depunerea lor, de către o comisie numită prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național.(3) Persoanele nemulțumite de modul de soluționare a contestațiilor se pot adresa instanțelor de judecată, în condițiile legii contenciosului administrativ.  +  Articolul 19Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezenta procedura.  +  Anexa nr. 1la procedurăROMÂNIA[Stema României]MINISTERUL CULTURII ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL───────────────────────────────────────────────────────────────────────────DIRECȚIA PATRIMONIU CULTURALAUTORIZAȚIEpentru cercetare arheologică sistematicăNr. ........./an ...........În conformitate cu art. 2 alin. (1) lit. d) și art. 5 alin. (9) din Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Direcția patrimoniu cultural autorizeazăInstituția organizatoare .......... să efectueze cercetări arheologice sistematice în situl arheologic ......, cod sit (cod RAN) ........, situat în punctul ......, adresa ......, pe terenul aflat în proprietatea ........., din localitatea ......., comuna .........., județul .........,în perioada .................................,fiind reprezentată, în calitate de responsabil științific de șantier, de către:Prenumele și numele responsabilului .........., în condițiile stabilite prin Regulamentul săpăturilor arheologice din România și conform standardelor și procedurilor arheologice.Colectivul de cercetare arheologică este format din:1. Prenumele și numele membrului în colectiv înscris în Registrul arheologilor2. Prenumele și numele membrului în colectiv înscris în Registrul arheologilor .....................................................Autoritățile administrației publice locale sunt rugate să acorde sprijinul lor deținătorilor acestei autorizații, conform art. 19 și 20 din Ordonanța Guvernului nr. 43/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Prezenta autorizație nu este transmisibilă unei alte persoane de drept public sau privat, iar lucrările de cercetare arheologică pot fi subcontractate numai cu condiția obținerii unei alte autorizații de către subcontractor.Director,...............MCPN-DPC nr. .........  +  Anexa nr. 2la procedură- Model -FORMULARpentru solicitarea eliberării autorizației pentru cercetare arheologică sistematică1. Denumirea sitului arheologic..................................................................................................................................2. Codul RAN al sitului arheologic/Codul LMI..................................................................................................................................3. Județul ......................................................4. Localitatea (orașul/satul etc.).................................................................5. Comuna (unitatea administrativă superioară).................................................................6. Punctul.................................................................7. Adresa..................................................................................................................................8. Reperul..................................................................................................................................9. Proprietarul terenului..................................................................................................................................10. Perioada de desfășurare..................................................................................................................................11. Codul epocii ................................................┌───────┬──────────┬────────────────┬──────────────┬───────────┐│ 1 │14 │ 162 │ 312 │ 43 │├───────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┤│11 │141 │ 163 │ 313 │ 431 │├───────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┤│111 │142 │ 2 │ 32 │ 432 │├───────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┤│112 │143 │ 21 │ 321 │ 5 │├───────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┤│113 │15 │ 211 │ 322 │ │├───────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┤│12 │151 │ 212 │ 33 │ │├───────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┤│13 │152 │ 213 │ 34 │ │├───────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┤│131 │153 │ 3 │ 4 │ │├───────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┤│132 │16 │ 31 │ 41 │ │├───────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┤│133 │161 │ 311 │ 42 │ │└───────┴──────────┴────────────────┴──────────────┴───────────┘12. Codul tipului de sit ........................................┌───────┬──────────┬────────────────┬──────────────┬───────────┬────────────┐│ 1 │118 │131 │21 │312 │41 │├───────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┼────────────┤│ 11 │119 │132 │211 │313 │411 │├───────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┼────────────┤│ 111 │12 │133 │212 │32 │412 │├───────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┼────────────┤│ 112 │121 │14 │22 │321 │42 │├───────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┼────────────┤│ 113 │122 │141 │221 │322 │421 │├───────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┼────────────┤│ 114 │123 │142 │222 │32 │422 │├───────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┼────────────┤│ 115 │124 │143 │3 │321 │5 │├───────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┼────────────┤│ 116 │125 │144 │31 │322 │ │├───────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┼────────────┤│ 117 │13 │2 │311 │4 │ │└───────┴──────────┴────────────────┴──────────────┴───────────┴────────────┘13. Numele și prenumele responsabilului științific.................................................................14. Numele și prenumele membrilor colectivului de cercetare.................................................................15. Instituția organizatoare a cercetării arheologice.................................................................16. Instituții partenere în cadrul proiectului de cercetare arheologică..................................................................................................................................17. Protocol de cercetare []18. Durata protocolului..................................................................................................................................19. Instituția deținătoare a arhivei și a materialului arheologic..................................................................................................................................20. Ridicare topografică..................................................................................................................................21. Anul ridicării topografice.................................................................22. Proiect de restaurare/conservare..................................................................................................................................23. Proiect de cercetare..................................................................................................................................24. Numele proiectului de cercetare..................................................................................................................................25. Factori de risc .............................................Riscuri naturale────────────────┌──────────────────────────────┬─────┬────┬────┬────┬─────┐│Cutremur │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├──────────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│Inundații │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├──────────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│Ploi acide │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├──────────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│Foc natural │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├──────────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│Animale │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├──────────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│Insecte │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├──────────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│Tornade │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├──────────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│Alunecări de teren │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├──────────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│Exces de apă în sol │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├──────────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│Exces de salinitate în sol │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├──────────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│Exces de aciditate în sol │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │└──────────────────────────────┴─────┴────┴────┴────┴─────┘Riscuri antropice─────────────────┌──────────────────────────────┬─────┬────┬────┬────┬─────┐│Demolare │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├──────────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│Afectare parțială │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├──────────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│Vandalism │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├──────────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│Furturi │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├──────────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│Incendii │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │└──────────────────────────────┴─────┴────┴────┴────┴─────┘26. Starea de conservare a situluiFoarte bună []Bună []Medie []Precară []Grav afectat []27. Beneficiarul cercetării arheologice..................................................................................................................................28. Finanțatorul cercetării arheologice..................................................................................................................................29. Obiectivul cercetării arheologice..................................................................................................................................30. Scurtă descriere a situației arheologice..................................................................................................................................31. Cercetare nouă []32. Fișă-cadru pentru solicitarea finanțării Ministerului Culturiiși Patrimoniului Național []Confirm exactitatea informațiilor de mai sus.Orice informație falsă este sancționabilă conformlegilor penale în vigoare.Data completării .............Semnătura directorului instituției..................................Semnătura arheologului solicitant..................................  +  Anexa nr. 3la procedurăROMÂNIA[Stema României]MINISTERUL CULTURII ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL───────────────────────────────────────────────────────────────────────────DIRECȚIA PATRIMONIU CULTURALAUTORIZAȚIEpentru cercetare arheologică preventivăNr. .........../an ............Beneficiarul lucrării ..............................................Finanțatorul lucrării ..............................................În conformitate cu art. 2 alin. (1) lit. e) și art. 5 alin. (9) din Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Direcția patrimoniu cultural autorizeazăInstituția organizatoare .......... să efectueze cercetări arheologice preventive în situl arheologic ......, cod sit (cod RAN) ......., situat în punctul ....., adresa ....., pe terenul aflat în proprietatea ............, din localitatea ...., comuna ...., județul ......, în perioada ...... anul ......, pentru obiectivele arheologice: tipuri de sit ...... din ...........,fiind reprezentată, în calitate de responsabil științific de șantier, de către:......................................................................,în condițiile stabilite prin Regulamentul săpăturilor arheologice din România și conform standardelor și procedurilor arheologice.Colectivul de cercetare arheologică este format din:1. Prenumele și numele membrului în colectiv înscris în Registrul arheologilor2. Prenumele și numele membrului în colectiv înscris în Registrul arheologilor ..............................................................Autoritățile administrației publice locale sunt rugate să acorde sprijinul lor deținătorilor acestei autorizații, conform art. 19 și 20 din Ordonanța Guvernului nr. 43/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Prezenta autorizație nu este transmisibilă unei alte persoane de drept public sau privat, iar lucrările de cercetare arheologică pot fi subcontractate numai cu condiția obținerii unei alte autorizații de către subcontractor.Director,..................MCPN-DPC nr. .........  +  Anexa nr. 4la procedură- Model -FORMULARpentru solicitarea eliberării autorizației pentru cercetarearheologică preventivă1. Numele și prenumele solicitantului (responsabilului științific)..................................................................................................................................2. Numele și prenumele membrilor colectivului de cercetare..................................................................................................................................3. Instituția solicitantului.................................................................4. Instituții partenere..................................................................................................................................5. Protocol de colaborare []6. Durata protocolului..................................................................................................................................7. Instituția deținătoare a arhivei și a materialului arheologic..................................................................................................................................8. Beneficiarul lucrării..................................................................................................................................9. Finanțatorul lucrării..................................................................................................................................10. Obiectivul cercetării arheologice..................................................................................................................................11. Județul .....................................................12. Localitatea (orașul/satul etc.).................................................................13. Comuna.................................................................14. Punctul..................................................................................................................................15. Adresa..................................................................................................................................16. Proprietarul terenului..................................................................................................................................17. Denumirea sitului arheologic..................................................................................................................................18. Reperul..................................................................................................................................19. Factori de risc..................................................................................................................................Riscuri naturale────────────────┌──────────────────────────────┬─────┬────┬────┬────┬─────┐│Cutremur │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├──────────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│Inundații │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├──────────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│Ploi acide │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├──────────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│Foc natural │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├──────────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│Animale │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├──────────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│Insecte │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├──────────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│Tornade │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├──────────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│Alunecări de teren │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├──────────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│Exces de apă în sol │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├──────────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│Exces de salinitate în sol │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├──────────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│Exces de aciditate în sol │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │└──────────────────────────────┴─────┴────┴────┴────┴─────┘Riscuri antropice─────────────────┌──────────────────────────────┬─────┬────┬────┬────┬─────┐│Demolare │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├──────────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│Afectare parțială │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├──────────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│Vandalism │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├──────────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│Furturi │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├──────────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┤│Incendii │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │└──────────────────────────────┴─────┴────┴────┴────┴─────┘20. Perioada de desfășurare..................................................................................................................................21. Codul epocii ................................................┌───────┬──────────┬────────────────┬──────────────┬─────────┐│ 1 │ 14 │ 162 │ 312 │ 43 │├───────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┤│ 11 │ 141 │ 163 │ 313 │ 431 │├───────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┤│ 111 │ 142 │ 2 │ 32 │ 432 │├───────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┤│ 112 │ 143 │ 21 │ 321 │ 5 │├───────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┤│ 113 │ 15 │ 211 │ 322 │ │├───────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┤│ 12 │ 151 │ 212 │ 33 │ │├───────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┤│ 13 │ 152 │ 213 │ 34 │ │├───────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┤│ 131 │ 153 │ 3 │ 4 │ │├───────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┤│ 132 │ 16 │ 31 │ 41 │ │├───────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼─────────┤│ 133 │ 161 │ 311 │ 42 │ │└───────┴──────────┴────────────────┴──────────────┴─────────┘22. Codul tipului de sit .......................................┌───────┬──────────┬────────────────┬──────────────┬───────────┬────────────┐│ 1 │ 118 │ 131 │ 21 │ 312 │ 41 │├───────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┼────────────┤│ 11 │ 119 │ 132 │ 211 │ 313 │ 411 │├───────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┼────────────┤│ 111 │ 12 │ 133 │ 212 │ 32 │ 412 │├───────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┼────────────┤│ 112 │ 121 │ 14 │ 22 │ 321 │ 42 │├───────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┼────────────┤│ 113 │ 122 │ 141 │ 221 │ 322 │ 421 │├───────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┼────────────┤│ 114 │ 123 │ 142 │ 222 │ 32 │ 422 │├───────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┼────────────┤│ 115 │ 124 │ 143 │ 3 │ 321 │ 5 │├───────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┼────────────┤│ 116 │ 125 │ 144 │ 31 │ 322 │ │├───────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼───────────┼────────────┤│ 117 │ 13 │ 2 │ 311 │ 4 │ │└───────┴──────────┴────────────────┴──────────────┴───────────┴────────────┘23. Suprafața afectată de proiect..................................................................................................................................24. Suprafața de cercetat..................................................................................................................................25. Scurtă descriere a situației arheologice..................................................................................................................................26. Cercetare nouă []Confirm exactitatea informațiilor de mai sus.Orice informație falsă este sancționabilă conformlegilor penale în vigoare.Data completării ............................Semnătura directorului instituției..................................Semnătura arheologului solicitant..................................  +  Anexa nr. 5la procedurăROMÂNIA[Stema României]MINISTERUL CULTURII ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL───────────────────────────────────────────────────────────────────────────DIRECȚIA PATRIMONIU CULTURALAUTORIZAȚIEpentru supraveghere arheologicăNr. ......../an ...........Beneficiarul lucrării ............................................Finanțatorul lucrării ............................................În conformitate cu art. 5 alin. (9) și (16) din Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Direcția patrimoniu cultural autorizeazăInstituția organizatoare ......... să efectueze supravegherea arheologică în situl ......., cod sit (cod RAN) ......., situat în punctul ........., adresa ........, pe terenul aflat în proprietatea .......... din localitatea ........, comuna ......, județul ......., în perioada ....... anul ........, pentru obiectivele arheologice: tipuri de sit ....... din epoci ..........fiind reprezentată, în calitate de responsabil științific, de către:Prenumele și numele responsabilului ........ în condițiile stabilite prin Regulamentul săpăturilor arheologice din România și conform standardelor și procedurilor arheologice.Colectivul de cercetare arheologică este format din:1. Prenumele și numele membrului în colectiv înscris în Registrul arheologilor2. Prenumele și numele membrului în colectiv înscris în Registrul arheologilor.......................................................................Autoritățile administrației publice locale sunt rugate să acorde sprijinul lor deținătorilor acestei autorizații, conform art. 19 și 20 din Ordonanța Guvernului nr. 43/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Prezenta autorizație nu este transmisibilă unei alte persoane de drept public sau privat, iar lucrările de cercetare arheologică pot fi subcontractate numai cu condiția obținerii unei alte autorizații de către subcontractor.Director,..............MCPN-DPC nr. .........  +  Anexa nr. 6la procedură- Model -FORMULARpentru solicitarea eliberării autorizației pentru supraveghere arheologică1. Numele și prenumele solicitantului (responsabilului științific)..................................................................................................................................2. Numele și prenumele membrilor colectivului de cercetare..................................................................................................................................3. Instituția solicitantului..................................................................................................................................4. Instituții partenere..................................................................................................................................5. Protocol de colaborare []6. Durata protocolului..................................................................................................................................7. Instituția deținătoare a arhivei și a materialului arheologic..................................................................................................................................8. Beneficiarul lucrării..................................................................................................................................9. Finanțatorul lucrării..................................................................................................................................10. Obiectivul cercetării arheologice..................................................................................................................................11. Județul .....................................................12. Localitatea (orașul/satul etc.).................................................................13. Comuna.................................................................14. Punctul..................................................................................................................................15. Adresa..................................................................................................................................16. Proprietarul terenului..................................................................................................................................17. Denumirea sitului arheologic..................................................................................................................................18. Reperul..................................................................................................................................19. Factori de risc .............................................Riscuri naturale────────────────┌────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐│Cutremur │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│Inundații │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│Ploi acide │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│Foc natural │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│Animale │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│Insecte │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│Tornade │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│Alunecări de teren │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│Exces de apă în sol │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│Exces de salinitate în sol │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│Exces de aciditate în sol │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │└────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘Riscuri antropice──────────────────┌────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐│Demolare │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│Afectare parțială │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│Vandalism │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│Furturi │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│Incendii │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │└────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘20. Perioada de desfășurare..................................................................................................................................21. Codul epocii ................................................┌─────────┬─────────┬────────────┬──────────────┬──────────────────┐│ 1 │ 14 │ 162 │ 312 │ 43 │├─────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────┤│ 11 │ 141 │ 163 │ 313 │ 431 │├─────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────┤│ 111 │ 142 │ 2 │ 32 │ 432 │├─────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────┤│ 112 │ 143 │ 21 │ 321 │ 5 │├─────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────┤│ 113 │ 15 │ 211 │ 322 │ 6 │├─────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────┤│ 12 │ 151 │ 212 │ 33 │ │├─────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────┤│ 13 │ 152 │ 213 │ 34 │ │├─────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────┤│ 131 │ 153 │ 3 │ 4 │ │├─────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────┤│ 132 │ 16 │ 31 │ 41 │ │├─────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────┤│ 133 │ 161 │ 311 │ 42 │ │└─────────┴─────────┴────────────┴──────────────┴──────────────────┘22. Codul tipului de sit .........................................┌─────────┬─────────┬────────────┬───────────┬────────────┬────────┐│ 1 │ 118 │ 131 │ 21 │ 312 │ 41 │├─────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ 11 │ 119 │ 132 │ 211 │ 313 │ 411 │├─────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ 111 │ 12 │ 133 │ 212 │ 32 │ 412 │├─────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ 112 │ 121 │ 14 │ 22 │ 321 │ 42 │├─────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ 113 │ 122 │ 141 │ 221 │ 322 │ 421 │├─────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ 114 │ 123 │ 142 │ 222 │ 32 │ 422 │├─────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ 115 │ 124 │ 143 │ 3 │ 321 │ 5 │├─────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ 116 │ 125 │ 144 │ 31 │ 322 │ │├─────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────┤│ 117 │ 13 │ 2 │ 311 │ 4 │ │└─────────┴─────────┴────────────┴───────────┴────────────┴────────┘23. Suprafața afectată de proiect..................................................................................................................................24. Scurtă descriere a situației arheologice..................................................................................................................................25. Cercetare nouă []26. Anexăm Avizul favorabil cu condiția supravegherii arheologice, eliberat de ....../nr. ............Confirm exactitatea informațiilor de mai sus.Orice informație falsă este sancționabilă conformlegilor penale în vigoare.Data completării ..........................Semnătura directorului instituției...................................Semnătura arheologului solicitant...................................  +  Anexa nr. 7la procedurăROMÂNIA[Stema României]MINISTERUL CULTURII ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL───────────────────────────────────────────────────────────────────────────DIRECȚIA PATRIMONIU CULTURALAUTORIZAȚIEpentru diagnostic arheologicNr. ......../............În conformitate cu art. 12 lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Direcția patrimoniu cultural autorizeazăInstituția organizatoare ...... să efectueze evaluarea de teren în zona ......., județul ........, în perioada .........., anul .........., pentru obiectivele arheologice .........., fiind reprezentată, în calitate de responsabil științific de șantier, de către:...................................................................,în condițiile stabilite prin Regulamentul săpăturilor arheologice din România și conform standardelor și procedurilor arheologice.Colectivul de cercetare arheologică este format din:1. Prenumele și numele membrului în colectiv înscris în Registrul arheologilor2. Prenumele și numele membrului în colectiv înscris în Registrul arheologilor...................................................................Autoritățile administrației publice locale sunt rugate să acorde sprijinul lor deținătorilor acestei autorizații, conform art. 19 și 20 din Ordonanța Guvernului nr. 43/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Prezenta autorizație nu este transmisibilă unei alte persoane de drept public sau privat, iar lucrările de cercetare arheologică pot fi subcontractate numai cu condiția obținerii unei alte autorizații de către subcontractor.Director,.......................MCPN-DPC nr. ..................  +  Anexa nr. 8la procedură- Model -FORMULARpentru solicitarea eliberării autorizației pentru diagnostic arheologic1. Numele și prenumele solicitantului (responsabilului științific)..................................................................................................................................2. Numele și prenumele membrilor colectivului de cercetare..................................................................................................................................3. Instituția solicitantului..................................................................................................................................4. Instituții partenere..................................................................................................................................5. Protocol de colaborare []6. Durata protocolului.................................................................7. Obiectivele evaluării de teren..................................................................................................................................8. Județul ......................................................9. Zona supusă evaluării..................................................................................................................................10. Perioada de desfășurare..................................................................................................................................Confirm exactitatea informațiilor de mai sus.Orice informație falsă este sancționabilă conformlegilor penale în vigoare.Data completării .............................Semnătura directorului instituției..................................Semnătura arheologului solicitant..................................  +  Anexa nr. 9la procedurăROMÂNIA[Stema României]MINISTERUL CULTURII ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL───────────────────────────────────────────────────────────────────────────DIRECȚIA PATRIMONIU CULTURALAUTORIZAȚIEpentru utilizarea detectorului de metaleNr. ......../an .............În conformitate cu art. 5 alin. (9)-(14) din Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Direcția patrimoniu cultural autorizeazăInstituția organizatoare ....... să utilizeze detectorul de metale marca/modelul ...... seria ...... nr. ......., pentru situl arheologic ....... , cod sit (cod RAN) ......., situat în punctul ......., adresa ........., din localitatea ...., comuna ...., județul ....., în perioada ......, anul ....... .Următorii arheologi sunt autorizați de către Ministerul Culturii și Patrimoniului Național - Direcția patrimoniu cultural să folosească acest detector de metale în scopul cercetării arheologice, fiind înscriși în Registrul arheologilor:1. Prenumele și numele persoanei înscrise în Registrul arheologilor2. Prenumele și numele persoanei înscrise în Registrul arheologilor......................................................................Autoritățile administrației publice locale sunt rugate să acorde sprijinul lor deținătorilor acestei autorizații, conform art. 19 și 20 din Ordonanța Guvernului nr. 43/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Director,.................MCPN-DPC nr. .........  +  Anexa nr. 10la procedură- Model -FORMULARpentru solicitarea eliberării autorizației pentru utilizareadetectoarelor de metale1. Numele și prenumele solicitantului (responsabilului științific)..................................................................................................................................2. Numele și prenumele membrilor colectivului de cercetare..................................................................................................................................3. Instituția solicitantului..................................................................................................................................4. Județul ......................................................5. Localitatea (orașul/satul etc.)..................................................................................................................................6. Comuna.................................................................7. Punctul.................................................................8. Denumirea sitului arheologic..................................................................................................................................9. Perioada de desfășurare..................................................................................................................................10. Marca/Modelul detectorului de metale.................................................................11. Seria detectorului de metale ................................12. Nr. de identificare a detectorului de metale ................Confirm exactitatea informațiilor de mai sus.Orice informație falsă este sancționabilă conformlegilor penale în vigoare.Data completării .................Semnătura directorului instituției...................................Semnătura arheologului solicitant...................................  +  Anexa nr. 11la procedurăLISTA EPOCILOR ISTORICE┌────────┬───────────────────────────────────┐│ Codul │ Epoca │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 1 │ Preistorie │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 11 │ Paleolitic │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 111 │ Paleolitic inferior │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 112 │ Paleolitic mijlociu │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 113 │ Paleolitic superior │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 12 │ Mezolitic │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 13 │ Neolitic │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 131 │ Neolitic timpuriu │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 132 │ Neolitic mijlociu │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 133 │ Neolitic târziu │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 14 │ Eneolitic │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 141 │ Eneolitic timpuriu │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 142 │ Eneolitic mijlociu │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 143 │ Eneolitic târziu │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 15 │ Epoca bronzului │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 151 │ Epoca bronzului timpuriu │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 152 │ Epoca bronzului mijlociu │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 153 │ Epoca bronzului târziu │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 16 │ Hallstatt │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 161 │ Hallstatt timpuriu │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 162 │ Hallstatt mijlociu │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 163 │ Hallstatt târziu │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 2 │ Protoistorie │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 21 │ La Tene │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 211 │ La Tene timpuriu │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 212 │ La Tene mijlociu │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 213 │ La Tene târziu │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 3 │ Epoca antică │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 31 │ Epoca greacă │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 311 │ Epoca arhaică │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 312 │ Epoca clasică │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 313 │ Epoca elenistică │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 32 │ Epoca romană │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 321 │ Epoca romană timpurie │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 322 │ Epoca romană târzie │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 33 │ Epoca postromană │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 34 │ Epoca romano-bizantină │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 41 │ Epoca bizantină │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 4 │ Epoca medievală │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 42 │ Epoca migrațiilor │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 43 │ Epoca medievală │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 431 │ Epoca medievală timpurie │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 432 │ Epoca medievală târzie │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 5 │ Epoca modernă │└────────┴───────────────────────────────────┘  +  Anexa nr. 12la procedurăLISTA TIPURILOR DE SIT┌────────┬───────────────────────────────────┐│ Codul │ Tipul de sit │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 1 │locuire │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 11 │locuire civilă │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 111 │așezare deschisă │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 112 │așezare fortificată │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 113 │așezare urbană │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 114 │așezare rurală │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 115 │locuire în peșteră │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 116 │locuire sezonieră │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 117 │tell │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 12 │locuire militară │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 121 │castru │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 122 │cetate │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 123 │castel │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 124 │fort │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 125 │fortificații │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 13 │structură de cult/religioasă │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 131 │templu │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 132 │sanctuar │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 133 │biserică │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 134 │mănăstire │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 2 │descoperire funerară │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 21 │necropolă │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 211 │necropolă plană │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 212 │necropolă tumulară │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 22 │mormânt izolat │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 221 │mormânt tumular │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 222 │mormânt │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 3 │descoperire izolată │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 31 │depozit/tezaur │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 311 │depozit de bronzuri │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 312 │tezaur │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 313 │tezaur monetar │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 32 │obiect izolat │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 4 │exploatare/carieră │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 41 │exploatare minieră │├────────┼───────────────────────────────────┤│ 42 │carieră │└────────┴───────────────────────────────────┘