ORDIN nr. 1.341 din 1 octombrie 2014privind modificarea şi completarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 3 octombrie 2014    În temeiul prevederilor art. 10 alin. (12) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 15 alin. (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul delegat pentru buget emite următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 29 mai 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 18^1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 18^1. - (1) În cazul în care veniturile bugetare estimate a fi realizate la nivelul unor instituţii publice finanţate integral din venituri proprii din subordine sunt inferioare cheltuielilor bugetare aferente anului bugetar ale acestora, instituţia publică ierarhic superioară poate redistribui sume pentru echilibrarea bugetelor respective, din disponibilităţile realizate la nivelul acesteia sau din veniturile redistribuite de ordonatorii de credite ierarhic inferiori potrivit art. 18^2, cu respectarea legislaţiei specifice."2. La articolul 18^1 în cuprinsul alineatelor (2) şi (5), sintagma "41.07.00 «Venituri proprii redistribuite între instituţii publice finanţate integral din venituri proprii» se înlocuieşte cu sintagma "41.07.00 «Venituri proprii redistribuite între instituţii publice finanţate integral/parţial din venituri proprii»".3. La articolul 18^2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 18^2. - (1) În cazul în care veniturile bugetare estimate a fi realizate la nivelul unor instituţii publice finanţate integral din venituri proprii din subordine sunt mai mari decât cheltuielile bugetare aferente anului bugetar ale acestora, instituţia publică ierarhic superioară poate dispune redistribuirea de sume în vederea echilibrării bugetului propriu al acesteia sau al altor instituţii publice din subordine."4. După articolul 42 se introduc două noi articole, articolele 42^1 şi 42^2, cu următorul cuprins:"Art. 42^1. - (1) În cazul în care veniturile bugetare estimate a fi realizate la nivelul unor instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din subordine sunt inferioare cheltuielilor bugetare aferente anului bugetar ale acestora, instituţia publică ierarhic superioară poate redistribui sume pentru echilibrarea bugetelor respective, din disponibilităţile realizate la nivelul acesteia sau din veniturile redistribuite de ordonatorii de credite ierarhic inferiori potrivit art. 42^2, cu respectarea legislaţiei specifice. (2) Redistribuirea veniturilor bugetare ca sursă de finanţare, în condiţiile alin. (1), se efectuează astfel: a) prin cuprinderea în bugetul instituţiilor publice ierarhic superioare de la care vor fi efectuate transferurile de venituri bugetare, la subcapitolul de venituri 41.07.00 «Venituri proprii redistribuite între instituţii publice finanţate integral/parţial din venituri proprii», a sumelor care fac obiectul transferului, cu valoare negativă; b) prin cuprinderea în bugetul instituţiilor publice care vor primi transferurile de venituri bugetare, la subcapitolul de venituri 41.07.00 «Venituri proprii redistribuite între instituţii publice finanţate integral/parţial din venituri proprii», a sumelor care fac obiectul transferului, cu valoare pozitivă. (3) Sumele care fac obiectul transferului se cuprind în bugetele individuale ale instituţiilor publice menţionate la alin. (2). (4) Redistribuirile de venituri bugetare în condiţiile alin. (2) pot fi efectuate în tot cursul anului bugetar, cu condiţia ca acestea să nu afecteze plata angajamentelor legale şi bugetare şi să nu genereze deficit în bugetul instituţiilor publice de la care se efectuează redistribuirile. (5) În execuţie, sumele prevăzute la subcapitolul de venituri 41.07.00 «Venituri proprii redistribuite între instituţii publice finanţate integral/parţial din venituri proprii» se virează pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în conturile corespunzătoare de venituri bugetare ale instituţiilor publice beneficiare, pe măsura necesităţilor de finanţare a cheltuielilor aprobate în bugetele acestora şi cu condiţia încadrării în disponibilităţile anului curent ale bugetului instituţiilor publice de la care se efectuează redistribuirea. (6) În situaţia în care la finele anului instituţia publică beneficiară nu a angajat în întregime sumele primite ca redistribuiri de disponibilităţi, va proceda la restituirea acestora cu diminuarea corespunzătoare a bugetului de venituri şi cheltuieli, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul de venituri bugetare în care au fost încasate în contul de venituri bugetare al instituţiei publice ierarhic superioare de la care au fost primite. Această operaţiune se va efectua cu respectarea programului calendaristic pentru efectuarea prin unităţile Trezoreriei Statului a principalelor operaţiuni de încheiere a exerciţiului bugetar, stabilit prin normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.Art. 42^2. - (1) În cazul în care veniturile bugetare estimate a fi realizate la nivelul unor instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii din subordine sunt mai mari decât cheltuielile bugetare aferente anului bugetar ale acestora, instituţia publică ierarhic superioară poate dispune redistribuirea de sume, în vederea echilibrării bugetului propriu al acesteia sau al altor instituţii publice din subordine. (2) Redistribuirea veniturilor bugetare în condiţiile alin. (1) se efectuează astfel: a) prin cuprinderea în bugetul instituţiilor publice din subordine a sumelor care fac obiectul transferului, cu valoare negativă, la subdiviziunea de venituri bugetare unde se estimează a fi încasate; b) prin majorarea, cu sumele care fac obiectul transferului, a subdiviziunii de venituri bugetare corespunzătoare în bugetul instituţiilor publice ierarhic superioare. (3) Redistribuirile de venituri bugetare în condiţiile alin. (2) pot fi efectuate în tot cursul anului bugetar, cu condiţia ca acestea să nu afecteze plata angajamentelor legale şi bugetare şi să nu genereze deficit în bugetul instituţiilor publice de la care se efectuează redistribuirile. (4) În execuţie sumele prevăzute la alin. (2) se virează de către instituţiile publice din subordine, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), din conturile de venituri bugetare în care au fost încasate, în conturile corespunzătoare de venituri bugetare ale instituţiilor publice ierarhic superioare."5. La titlul III "Execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice", capitolul I "Operaţiuni care se efectuează la data de 1 octombrie 2014 pentru transferul sumelor din conturile de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului în conturile temporare de venituri şi cheltuieli bugetare" se abrogă.6. La titlul III, capitolul II "Operaţiuni care se efectuează în perioada 1 octombrie 2014 - 30 noiembrie 2014 pentru transferul sumelor din conturile temporare de venituri şi cheltuieli bugetare în conturile corespunzătoare de venituri şi cheltuieli bugetare deschise pe structura clasificaţiei bugetare COFOG 3" se abrogă.7. La titlul III, în tot cuprinsul capitolului III "Operaţiuni care se efectuează începând cu 1 octombrie 2014 de instituţiile publice care au înfiinţate activităţi finanţate integral din venituri proprii", sintagma "1 octombrie 2014" se înlocuieşte cu sintagma "1 ianuarie 2015" şi sintagma "30 noiembrie 2014" se înlocuieşte cu sintagma "27 februarie 2015".8. La articolul 55, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 55. - (1) Începând cu data de 24 decembrie 2014, instituţiile publice care au înfiinţate activităţi finanţate integral din venituri proprii pot prezenta unităţilor Trezoreriei Statului la care acestea îşi au deschise conturile cereri pentru deschiderea de credite bugetare cu drept de utilizare din luna ianuarie 2015, întocmite la nivel de capitol şi titlu de cheltuială."9. La articolul 57, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) La data de 1 ianuarie 2015, instituţiile publice care au înfiinţate activităţi finanţate integral din venituri proprii transferă pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) excedentul bugetului de venituri proprii al activităţii, înregistrat la finele anului 2014, în conturile corespunzătoare de excedente bugetare prevăzute la pct. II din anexă. Sumele care se transferă în conturile corespunzătoare de excedente bugetare se diminuează cu excedentele din anii anteriori anului 2014, utilizate pentru constituirea depozitelor care nu au ajuns la scadenţă la data la care se efectuează transferul, care vor fi transferate în conturile corespunzătoare de excedente bugetare, la scadenţa depozitelor respective."10. La articolul 62, în cuprinsul alineatului (1), sintagma "pct. II din anexă" se înlocuieşte cu sintagma "pct. IV din anexă".11. După articolul 78 se introduce un nou articol, articolul 78^1, cu următorul cuprins:"Art. 78^1. - (1) Pe numele instituţiilor publice cu personalitate juridică ierarhic inferioare, finanţate integral/parţial din venituri proprii, care colectează venituri proprii pentru instituţiile publice ierarhic superioare, la unităţile Trezoreriei Statului pot fi deschise conturi de disponibilităţi care se publică pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice potrivit prevederilor art. 23 şi 46. (2) Sumele colectate potrivit prevederilor alin. (1) se virează de către instituţiile publice cu personalitate juridică ierarhic inferioare, finanţate integral/parţial din venituri proprii, în conturile corespunzătoare de venituri bugetare deschise potrivit Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005, pe numele instituţiilor publice cu personalitate juridică ierarhic superioare, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la încasare, dacă prin actele normative care stau la baza colectării sumelor respective nu se prevede altfel. (3) Conturile prevăzute la alin. (1) nu pot prezenta sold la finele exerciţiului bugetar."12. La articolul 81, alineatul (1^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1^1) Operaţiunile prevăzute la alin. (1) se efectuează începând cu data de 1 ianuarie 2015."13. La articolul 83, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Avizarea de către ordonatorii de credite ierarhic superiori a cererilor pentru deschiderea de credite bugetare întocmite de către instituţiile publice cărora le-au fost repartizate şi aprobate bugete în condiţiile prevăzute de prezentele norme metodologice se efectuează în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la solicitarea avizului."14. După articolul 83 se introduce un nou articol, articolul 83^1, cu următorul cuprins:"Art. 83^1. - În cazul în care necesităţile de finanţare aferente unui trimestru sunt mai mari decât creditele bugetare aprobate pentru trimestrul respectiv, pot fi întocmite cereri pentru deschideri de credite bugetare la nivelul necesităţilor de finanţare, cu condiţia încadrării în prevederile bugetare cumulate calculate până la finele trimestrului respectiv. În această situaţie, cererile pentru deschiderea de credite prezentate de instituţiile publice ierarhic inferioare vor fi avizate de ordonatorii de credite ierarhic superiori din punctul de vedere al încadrării sumelor solicitate în prevederile bugetare trimestriale cumulate ale bugetului centralizat al instituţiei publice ierarhic superioare."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul delegat pentru buget,Darius-Bogdan VâlcovBucureşti, 1 octombrie 2014.Nr. 1.341.________