HOTĂRÂRE nr. 799 din 17 septembrie 2014privind implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 19 septembrie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane şi al Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre creează cadrul juridic şi organizatoric pentru aplicarea dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 72 din 12 martie 2014, şi ale Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20 decembrie 2013.  +  Articolul 2În textul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele înţelesuri: a) program: Programul operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate finanţat din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane; b) organizaţii partenere: instituţii publice şi/sau organizaţii nonguvernamentale ale căror operaţiuni au fost selectate pentru finanţare prin Programul operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate de către Autoritatea de management; c) grup-ţintă: categoriile de persoane cele mai defavorizate prevăzute la art. 3 cărora li se distribuie gratuit asistenţa materială de bază şi/sau ajutoare alimentare, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 223/2014 şi în conformitate cu legislaţia naţională; d) asistenţă materială de bază: rechizite şcolare şi ghiozdane care se distribuie gratuit elevilor din învăţământul de stat, primar şi gimnazial, acoperiţi de Ordonanţa Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 126/2002; e) ajutoare alimentare: alimente de bază distribuite gratuit persoanelor de la art. 3 alin. (1); f) cupoane individuale: tipărituri cu caracter special, protejate împotriva falsificării sau contrafacerii, pe care sunt înscrise numele, prenumele, codul numeric personal şi adresa de domiciliu ale persoanei din grupul-ţintă.  +  Articolul 3 (1) Categoriile de persoane cele mai defavorizate care sunt destinatari finali în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 223/2014 sunt: a) familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; b) familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare; c) şomerii care beneficiază în condiţiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, de indemnizaţie de şomaj în cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale până la 400 lei, inclusiv, şi şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj în condiţiile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare; d) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună; e) pensionarii sistemului public de pensii beneficiari de indemnizaţia socială pentru pensionari, acordată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, al căror venit se află sub 400 lei/lună; f) persoanele cu handicap grav şi accentuat, neinstituţionalizate, adulţi şi copii; g) persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare, Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, republicată, Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru şotul supravieţuitor, cu modificările ulterioare, dacă nu realizează alte venituri în afară de cele provenite din drepturile băneşti acordate de aceste legi ale căror cuantum cumulat se află sub 400 lei/lună. (2) Persoanele care fac parte din mai multe dintre categoriile prevăzute la alin. (1) beneficiază de ajutoare alimentare o singură dată în cadrul programului anual şi pentru o singură categorie de persoane defavorizate căreia îi aparţin la data distribuirii ajutoarelor. (3) Persoanele care intră în grupul-ţintă între data constituirii/actualizării bazei de date şi data distribuirii asistenţei materiale de bază şi a ajutoarelor alimentare sunt incluse de către autorităţile locale pe liste suplimentare. (4) Pe baza datelor existente la nivelul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, această instituţie constituie şi actualizează anual baza de date privind persoanele care sunt incluse în grupul-ţintă şi pentru care vor fi tipărite cupoanele individuale. (5) Primesc asistenţă materială de bază, respectiv rechizite şcolare şi ghiozdane, elevii din învăţământul de stat, primar şi gimnazial, în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 33/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 126/2002. (6) Ministerul Educaţiei Naţionale, prin inspectoratele şcolare, este responsabil cu implementarea operaţiunii privind asistenţa materială de bază.  +  Articolul 4 (1) Cupoanele individuale pentru ajutor se produc de către Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A., în conformitate cu dispoziţiile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 6 lit. A.d) din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 199/2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2001, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Distribuirea cupoanelor pentru ajutor se realizează de către furnizorul de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale desemnat în acest scop de către autoritatea de reglementare în domeniu, astfel cum acesta este definit la art. 2 pct. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013.  +  Articolul 5 (1) Ajutoarele alimentare se ridică de către persoanele din grupul-ţintă de la centrele de distribuţie ale primăriilor în a căror rază teritorială îşi au domiciliul/reşedinţa, pe baza cuponului individual şi a actului de identitate. (2) Persoanele prevăzute la art. 3 alin. (3) vor primi ajutoare alimentare pe baza listelor suplimentare şi a prezentării unui document care atestă încadrarea în grupul-ţintă, care, după caz, poate fi: a) dispoziţia scrisă a primarului sau mandatul poştal pentru plata drepturilor, pentru categoria de persoane prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b); b) carnetul de şomer vizat conform prevederilor legale sau mandatul poştal ori orice alt document prin care se atestă plata indemnizaţiei de şomaj cuvenite lunar, pentru şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj în cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale până la 400 lei, inclusiv, sau adeverinţă eliberată de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti care atestă înregistrarea persoanei ca şomer în evidenţa agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, pentru şomerii care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj în condiţiile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare; c) decizia de pensie sau mandat poştal pentru plata drepturilor, pentru categoria de persoane prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. d) şi e); d) certificatul de încadrare în grad de handicap grav şi accentuat, pentru categoria de persoane prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. f); e) mandat poştal pentru plata drepturilor, pentru categoria de persoane prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. g). (3) Persoanele prevăzute al art. 3 alin. (3) primesc ajutoare alimentare în cadrul programului în limita cantităţilor rămase disponibile, după distribuirea pe bază de cupon individual. (4) Asistenţa materială de bază este distribuită prin inspectoratele şcolare şi şcoli conform schemei de distribuţie prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 33/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 126/2002.  +  Articolul 6 (1) În sensul prevăzut de Regulamentul (UE) nr. 223/2014, Ministerul Fondurilor Europene îndeplineşte funcţia de Autoritate de management pentru Programul operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate şi are calitatea de beneficiar pentru operaţiunea de distribuire a ajutoarelor alimentare şi implicit de autoritate contractantă în sensul prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului. nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică a ajutoarelor alimentare. (2) Ministerul Educaţiei Naţionale are calitatea de beneficiar pentru operaţiunea de distribuire a asistenţei materiale de bază. (3) Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi (AA) este desemnată ca autoritate de audit pentru Programul operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate. (4) Autoritatea de certificare şi plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice (ACP) este desemnată ca autoritate de certificare şi plată pentru Programul operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate.  +  Articolul 7 (1) Resursele disponibile din Fondul european pentru ajutorarea persoanelor defavorizate pentru România din angajamentul bugetar pentru perioada 2014- 2020 sunt în cuantum de 442.562.008,00 euro, în preţuri curente, în conformitate cu defalcarea anuală prezentată în Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr. 190/2014 din 3 aprilie 2014 de stabilire a repartizării anuale a resurselor globale pentru fiecare stat membru din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune în cadrul obiectivului privind investiţiile pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă şi al obiectivului de cooperare teritorială europeană, a repartizării anuale a resurselor pentru fiecare stat membru din alocările specifice pentru iniţiativa privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor, împreună cu lista regiunilor eligibile, precum şi a sumelor care urmează să fie transferate din alocările fiecărui stat membru din Fondul de coeziune şi din fondurile structurale către Mecanismul pentru interconectarea Europei şi către ajutorul pentru cele mai defavorizate persoane pentru perioada 2014-2020, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 104 din 8 aprilie 2014. (2) Rata de cofinanţare a Uniunii Europene la nivelul programului operaţional este de 85% din cheltuielile publice eligibile. (3) Cheltuielile sunt eligibile pentru a beneficia de sprijin din programul operaţional dacă au fost angajate şi plătite de un beneficiar între 1 decembrie 2013 şi 31 decembrie 2023. (4) Cheltuielile efectuate pentru implementarea programului, cum ar fi, fără a se limita la acestea: costuri administrative, transport, de depozitare, costurile pentru pregătirea, gestionarea, monitorizarea primirii şi predării ajutoarelor alimentare, asistenţa administrativă şi tehnică, audit, informare măsuri de control şi evaluare, asistenţa tehnică, inclusiv consolidarea capacităţii organizaţiilor partenere, se finanţează din program, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (UE) nr. 223/2014. (5) Angajamentele bugetare ale Uniunii Europene se fac în tranşe anuale în perioada 1 ianuarie 2014-31 decembrie 2020. Decizia Comisiei de adoptare a programului operaţional constituie o decizie de finanţare în sensul art. 84 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 298 din 26 octombrie 2012 şi, odată notificată către statul membru în cauză, constituie un angajament juridic în sensul regulamentului respectiv. (6) Comisia Europeană efectuează plăţi sub formă de prefinanţare, plăţi intermediare şi plăţi ale soldului final. (7) În urma deciziei de adoptare a programului operaţional, Comisia Europeană plăteşte o sumă cu titlu de prefinanţare, reprezentând 11% din contribuţia totală acordată din fond programului operaţional. Prefinanţarea se utilizează numai pentru plăţi către beneficiari în cadrul implementării programului operaţional. (8) Pentru implementarea în condiţii optime a proiectului şi a derulării operaţiunilor începând cu anul 2014, se asigură în bugetul Ministerului Fondurilor Europene, în calitate de beneficiar, sumele necesare pentru plata cheltuielilor ocazionate de implementarea proiectului. (9) Creditele de angajament şi creditele bugetare necesare implementării programului operaţional se stabilesc având în vedere Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr. 190/2014 din 3 aprilie 2014 şi se reflectă în anexa la bugetul Ministerului Fondurilor Europene în calitate de autoritate de management. (10) În bugetele beneficiarilor, la un titlu de cheltuieli distinct, se cuprind sumele necesare finanţării totale a proiectelor. (11) Propunerile de credite de angajament şi de credite bugetare pentru asigurarea sumelor necesare implementării corespunzătoare a proiectelor se stabilesc de către beneficiari pe baza fişelor de fundamentare ale proiectelor propuse la finanţare/finanţate în cadrul programului operaţional, avizate de principiu de către Autoritatea de management. (12) După autorizarea cheltuielilor de către Autoritatea de management, conform prevederilor legale naţionale şi ale Uniunii Europene, sumele reprezentând fonduri structurale cuvenite a fi rambursate beneficiarilor, conform contractelor/ deciziilor/ordinelor de finanţare, se virează de Autoritatea de management în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanţate proiectele respective.  +  Articolul 8Atribuţiile instituţiilor publice centrale şi locale cu responsabilităţi în implementarea programului sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 600/2009 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România şi atribuţiile instituţiilor implicate în planul european, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 3 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul afacerilor interne,Gabriel OpreaViceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaMinistrul fondurilor europene,Eugen Orlando TeodoroviciMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Darius-Bogdan VâlcovMinistrul muncii, familiei,protecţiei socialeşi persoanelor vârstnice,Rovana PlumbMinistrul educaţiei naţionale,Remus PricopieBucureşti, 17 septembrie 2014.Nr. 799.  +  Anexa Atribuţiile instituţiilor publice centraleşi locale cu responsabilităţi în aplicareaşi derularea Programului operaţionalAjutorarea persoanelor defavorizateA. Ministerul Fondurilor Europene (MFE) are următoarele atribuţii: a) îndeplineşte funcţia de Autoritate de management în sensul prevăzut de Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane; b) are calitatea de beneficiar în sensul prevăzut de Regulamentul (UE) nr. 223/2014 şi este responsabil de iniţierea şi implementarea operaţiunilor de distribuire a ajutoarelor alimentare prin:- organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru selectarea operatorilor economici, conform prevederilor legale;- încheierea şi implementarea contractelor cu operatorii economici selectaţi;- plata cheltuielilor declarate de operatorii economici conform contractelor încheiate cu MFE;- selectarea şi încheierea cu organizaţiile partenere a unui acord de colaborare privind punerea în aplicare a programului;- decontarea, după caz, organizaţiilor partenere, pe bază de documente justificative, a costurilor administrative şi de transport ale acestora pentru derularea programului, în limita a 5% din valoarea ajutoarelor alimentare distribuite, în conformitate cu art. 26 alin. (2) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014. c) stabileşte, în baza numărului de persoane incluse în grupul-ţintă, cantităţile de ajutoare ce vor fi alocate fiecărui judeţ, respectiv municipiului Bucureşti; d) primeşte de la organizaţiile partenere desemnate prin Programul operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate, până la data de 1 mai a anului următor celui de raportare, un raport anual şi centralizează la nivel de ţară datele privind realizarea programului, în vederea întocmirii şi transmiterii Raportului anual de implementare a programului către Comisia Europeană până la data 30 iunie a anului următor celui de raportare, conform art. 13 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014; e) publică un rezumat al conţinutului fiecărui raport anual de implementare, precum şi al celui final; f) asigură prin structurile proprii şi, după caz, împreună cu reprezentanţii organizaţiilor partenere, verificarea materială şi contabilă a distribuirii ajutoarelor alimentare în toate etapele de punere în aplicare a programului şi pe toată durata acestuia, la toate nivelurile lanţului de distribuţie, inclusiv la nivel local; g) previne, detectează, corectează neregulile şi recuperează sumele plătite necuvenit, împreună cu orice dobânzi aferente plăţilor întârziate. Notifică Comisia Europeană cu privire la neregulile care depăşesc 10.000 euro în contribuţii din partea fondului şi o ţine la curent cu privire la evoluţia semnificativă a procedurilor administrative şi juridice corespunzătoare; h) asigură, prin Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A., imprimarea cupoanelor individuale, distribuirea acestora prin furnizorul de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale desemnat în acest scop de către autoritatea de reglementare în domeniu şi transmiterea cupoanelor individuale pentru ajutoare alimentare la fiecare domiciliu al beneficiarului final; i) primeşte rapoarte centralizate la nivel naţional privind situaţia cupoanelor distribuite şi a celor nedistribuite în baza situaţiilor primite de la distribuitor; j) monitorizează şi evaluează modul de implementare a Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate şi ia măsuri de creştere a eficienţei implementării; k) primeşte, analizează şi implementează propuneri de îmbunătăţire a punerii în aplicare a programului; l) stabileşte formatul-cadru al tuturor documentelor-suport pentru implementarea programului; m) informează Comisia în termen de trei luni în legătură cu măsurile corective luate în urma primirii de la Comisia Europeană a unor observaţii cu privire la implementarea programului; n) în perioada de derulare a programului, poate evalua eficacitatea şi eficienţa acestuia. În acest sens va efectua un studiu structurat privind destinatarii finali în 2017 şi în 2022, în conformitate cu modelul adoptat de Comisia Europeană; o) elaborează şi publică, în format Excel, o listă de proiecte, contracte sau de acţiuni sprijinite prin intermediul programului care include cel puţin următoarele informaţii: numele şi adresa persoanei din grupul-ţintă, cuantumul alocat, tipul de sărăcie materială vizat; p) sub rezerva disponibilităţii fondurilor din prefinanţare şi din plăţile intermediare, în calitatea sa de Autoritate de management, rambursează beneficiarilor valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate de către aceştia, cel târziu în termen de 90 de zile de la data depunerii cererii de plată de către beneficiar; r) stabileşte în baza unui protocol încheiat cu Ministerul Educaţiei Naţionale măsurile necesare pentru implementarea operaţiunilor de distribuire a asistenţei materiale de bază; s) asigură acţiuni de informare şi comunicare către grupul-ţintă, publicul larg şi mass-media privind rolul şi contribuţia Uniunii Europene, a instituţiilor implicate în derularea programului. Asigură existenţa la punctele de distribuţie a ajutoarelor alimentare cel puţin a unui afiş, expus vizibil, cu o dimensiune minimă A3, cuprinzând informaţii despre program, fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, sprijinul financiar al Uniunii, emblema Uniunii Europene, fără a stigmatiza beneficiarii.B. Ministerul Educaţiei Naţionale are atribuţii de beneficiar în sensul prevăzut de Regulamentul (UE) nr. 223/2014 şi implementează operaţiunile privind asistenţa materială de bază în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 126/2002.C. Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice are următoarele atribuţii: a) stabileşte categoriile de persoane care fac parte din grupul-ţintă; b) constituie şi actualizează anual baza de date privind persoanele care fac parte din grupul-ţintă, precum şi transmiterea acesteia către toate instituţiile implicate; c) comunică anual, la solicitarea Ministerului Fondurilor Europene, numărul de beneficiari pe judeţe şi totalul naţional, ca bază pentru alocarea cantităţilor de ajutoare alimentare pe fiecare judeţ; d) eliberează, prin agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, adeverinţa prevăzută la art. 5 alin. (2) lit. b) din hotărâre.D. Instituţiile prefectului realizează monitorizarea predării ajutoarelor alimentare de către operatorii economici către reprezentanţii autorităţilor publice locale, precum şi a procesului de distribuţie efectuat de autorităţile executive ale autorităţilor publice locale către persoanele care aparţin grupului ţintă.E. Autorităţile executive ale autorităţilor publice locale participante la program au următoarele atribuţii: a) întocmesc listele suplimentare în condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (2) din hotărâre; b) primesc de la operatorii economici, sub monitorizarea Instituţiei prefectului, ajutoarele alimentare şi asigură păstrarea acestora în condiţii corespunzătoare şi de siguranţă, precum şi evidenţa de gestiune până la distribuire; c) în termen de 30 de zile de la preluare/recepţie, distribuie ajutoarele alimentare persoanelor din grupul-ţintă, care deţin cupoane individuale sau se află pe liste suplimentare, pe baza documentelor de identitate; d) justifică cantităţile distribuite cu semnătura de primire a persoanelor din grupul-ţintă pe versoul cuponului, alături de data şi cantitatea primită; e) transmit Ministerului Fondurilor Europene:- un exemplar al documentului de preluare a ajutoarelor alimentare de la operatorul economic,- la terminarea distribuţiei ajutoarelor alimentare, cupoanele individuale, împreună cu o situaţie centralizatoare privind distribuţia, care include şi listele suplimentare prevăzute la art. 3 alin. (3); f) păstrează cel puţin 3 ani copia evidenţelor de gestiune şi listele de distribuţie. Termenul curge de la sfârşitul anului întocmirii acestora; g) asigură la nivelul localităţii acţiunile de informare şi comunicare prevăzute la lit. A.s).--------