ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 10 septembrie 2014privind trecerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură din subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 18 septembrie 2014    Având în vedere necesitatea punerii în aplicare a politicii maritime integrate a Uniunii Europene într-o manieră complementară faţă de politica de coeziune şi de politica comună în domeniul pescuitului, în direcţia:- elaborării unitare a Strategiei Naţionale a Sectorului Pescăresc 2014-2020 printr-o coordonare comună a principalilor factori implicaţi în realizarea acesteia, respectiv Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Direcţia generală pescuit - Autoritate de management pentru Programul operaţional de pescuit;- asigurării finanţării programelor multianuale 2014-2020 pentru colectarea datelor din sectorul pescăresc, inspecţie şi control al activităţilor componente sectorului pescăresc de către Autoritatea de management pentru Programul operaţional de pescuit din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, având în vedere că beneficiarul acestor programe este Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, ceea ce va conduce la eficientizarea implementării programelor la standardele de calitate ale Uniunii Europene şi va asigura operativitate şi transparenţă la folosirea fondurilor alocate;- creşterii gradului de absorbţie a fondurilor europene de pescuit atribuite României în perioada 2014-2020 printr-o coordonare comună a factorilor implicaţi, respectiv Direcţia generală pescuit - Autoritatea de management care asigură elaborarea, implementarea, finanţarea şi monitorizarea Programului operaţional de pescuit şi Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură în calitate de administrator al resurselor acvatice vii din România, care asigură elaborarea strategiei naţionale şi a reglementărilor referitoare la conservarea şi managementul resurselor acvatice vii existente în habitatele piscicole naturale, la acvacultură, la organizarea pieţei produselor pescăreşti, la structurile de pescuit şi acvacultură, precum şi implementarea şi controlul aplicării şi respectării acestora;- accelerării privatizării societăţilor comerciale cu profil piscicol şi amenajărilor piscicole pe care Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură le are în portofoliu, în conformitate cu prevederile legale cu privire la privatizare;- operativităţii şi eficienţei în rezolvarea problemelor instituţionale şi de comunicare, având în vedere că pescuitul şi acvacultura au fost până în anul 2012 în coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,adoptarea în regim de urgenţă a prezentei ordonanţe de urgenţă ar conduce la creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene de pescuit atribuite României.întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public şi constituie situaţii urgente şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, instituţie publică cu personalitate juridică, denumită în continuare Agenţie, trece din subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. (2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale preia de la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice activitatea aferentă domeniului piscicultură, îndeplinind funcţia de autoritate publică centrală în acest domeniu.  +  Articolul 2 (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale preia toate drepturile şi se subrogă în toate obligaţiile Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice privind activitatea Agenţiei, cu excepţia celor prin care se realizează strategiile în domeniul pisciculturii. (2) Personalul Agenţiei beneficiază de salariile şi de drepturile avute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, potrivit prevederilor legale în vigoare. (3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale preia de la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, pe baza protocolului de predare-preluare, numai structura de personal aferentă Agenţiei, prevederile bugetare pe anul 2014, execuţia bugetară până la momentul predării-preluării şi patrimoniul aferent activităţii de piscicultură, stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3 (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările ce decurg din aplicarea prevederilor acesteia în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi bugetului Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură. (2) Până la introducerea modificărilor prevăzute la alin. (1) în bugetul de stat şi în bugetele ordonatorilor principali de credite, finanţarea Agenţiei va fi asigurată din bugetul Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură. (3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice introduc modificările corespunzătoare în numărul maxim de posturi finanţate pe anul 2014.  +  Articolul 4Imobilele aflate în administrarea Agenţiei rămân în administrarea acesteia, conform prevederilor legale aplicabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 5În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale vor supune spre aprobare Guvernului proiectele de hotărâri pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri din subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Ape, Păduri şi Piscicultură, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Daniel ConstantinMinistrul mediuluişi schimbărilor climatice,Attila KorodiMinistrul delegat pentru ape,păduri şi piscicultură,Adriana Doina PanăMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Darius-Bogdan VâlcovMinistrul muncii, familiei,protecţiei socialeşi persoanelor vârstnice,Rovana PlumbBucureşti, 10 septembrie 2014.Nr. 56.-------