REGULAMENT - CADRU din 15 iunie 2004 (*actualizat*)de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local(actualizat până la data de 29 august 2014*) BUN
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 29 august 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 672 din 19 august 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor  +  Capitolul I Generalităţi  +  Articolul 1Prezentul regulament-cadru stabileşte cadrul juridic unitar privind etapele şi modalităţile ce trebuie îndeplinite în procedura de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public şi privat de interes local.  +  Articolul 2 (1) Prevederile prezentului regulament-cadru de delegare a gestiunii se aplică în toate cazurile în care autorităţile administraţiei publice locale hotărăsc administrarea şi gestionarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat de interes local în sistemul gestiunii delegate. (2) În vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii, consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi/sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, vor aproba în termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii sau de la primirea unei propuneri formulate de un investitor interesat studiul de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor, precum şi documentaţia de delegare a gestiunii. În cazul în care părţile convin ca studiul de oportunitate să fie întocmit de o firmă de consultanţă independentă, costul acestuia va fi suportat de investitorul interesat. (3) Delegarea gestiunii poate fi făcută numai către operatori atestaţi şi autorizaţi în condiţiile legii.  +  Capitolul II Definiţii  +  Articolul 3În sensul prezentului regulament-cadru se definesc următorii termeni: a) contract de administrare a domeniului public şi privat contract încheiat în formă scrisă între autoritatea contractantă şi contractant; b) contractant - ofertantul căruia i se atribuie contractul de administrare a domeniului public şi privat în urma aplicării uneia dintre procedurile prevăzute în prezentul regulament-cadru; c) asociaţie contractantă - asociaţia constituită prin convenţie civilă între două sau mai multe autorităţi contractante, fără a se constitui o nouă persoană juridică, în scopul atribuirii în comun a unui contract de administrare a domeniului public şi privat; d) fonduri publice - sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale, precum şi împrumuturi interne contractate de autorităţi ale administraţiei publice locale; e) candidat - oricare operator/prestator, persoană fizică sau juridică, care solicită invitaţie de participare la o licitaţie restrânsă sau la o negociere competitivă; f) ofertant - oricare operator/prestator, persoană fizică sau juridică, care a depus ofertă; g) concurent - oricare operator/prestator, persoană fizică sau juridică, care a depus soluţie la un concurs de soluţii; h) ofertă - documentaţie care cuprinde propunerea tehnică şi propunerea financiară; i) propunere tehnică - document al ofertei, elaborat pe baza cerinţelor din caietul de sarcini stabilite de autoritatea contractantă; j) propunere financiară - document al ofertei prin care se furnizează informaţiile cerute prin documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei cu privire la preţ, tarif şi la alte condiţii financiare şi comerciale; k) specificaţii tehnice - cerinţe de natură tehnică ale autorităţii contractante, care definesc caracteristici ale unui set de servicii sau lucrări şi care permit fiecărui serviciu sau lucrări să fie descrisă în mod obiectiv într-o astfel de manieră încât să corespundă acelei necesităţi care este în intenţia autorităţii contractante; l) garanţie pentru participare - depozit valoric, titluri de credit sau alte forme de garanţie acceptate de către autoritatea contractantă, puse la dispoziţie autorităţii contractante de către ofertant înainte de deschiderea ofertei; m) garanţie de bună execuţie a contractului - depozit valoric, titluri de credit sau alte forme de garanţie acceptate de către autoritatea contractantă, puse la dispoziţie autorităţii contractante de către ofertantul invitat să încheie contractul de achiziţie publică; n) căi de atac - contestaţiile sau acţiunile în justiţie împotriva unor acte ori decizii invocate ca nelegale şi prin care se solicită:(i) suspendarea, corectarea, repetarea, revocarea, modificarea sau anularea unui act, a unei decizii sau a unei proceduri aplicate de către autoritatea contractantă;(ii) plata de despăgubiri ca urmare a unui act, a unei decizii sau a unei proceduri aplicate de autoritatea contractantă.  +  Capitolul III Iniţierea delegării gestiuniiA. OPORTUNITATEA DELEGĂRII DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT  +  Articolul 4Autoritatea administraţiei publice locale competentă, în calitate de concedent, poate iniţia procedura de încredinţare a serviciului de administrare a domeniului public şi privat prin întocmirea documentelor necesare pentru organizarea licitaţiei, urmând ca ulterior să se încheie contractul de delegare a gestiunii cu câştigătorul licitaţiei.  +  Articolul 5Iniţierea delegării de gestiune are la bază un studiu de oportunitate, efectuat în prealabil prin grija autorităţii administraţiei publice locale competente, care va cuprinde, în principal, următoarele elemente: a) descrierea activităţii pentru care se face delegarea de gestiune; b) motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu, care justifică realizarea serviciului; c) investiţiile necesare pentru modernizare sau extindere; d) procedura de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public şi privat; e) durata estimată a contractului; f) termenele previzibile pentru realizarea procedurii de încheiere a contractului.  +  Articolul 6Studiul de oportunitate va fi aprobat prin hotărâre a consiliului local competent.B. SPECIFICAŢII TEHNICECaietul de sarcini  +  Articolul 7 (1) Caietul de sarcini va cuprinde condiţiile minime privind desfăşurarea licitaţiei pentru delegarea de gestiune prin concesiune. Conţinutul caietului de sarcini se aprobă prin hotărâre a consiliului local, împreună cu studiul de oportunitate. (2) Caietul de sarcini va fi pus în vânzare de către autoritatea administraţiei publice locale la sediul său şi/sau în alte locuri stabilite de către aceasta şi prevăzute în anunţul publicitar. Preţul caietului de sarcini se stabileşte de către autoritatea administraţiei publice locale. (3) Caietul de sarcini va cuprinde în mod obligatoriu: a) condiţiile de exploatare a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, obiectivele de ordin economic, financiar şi de mediu urmărite de autoritatea administraţiei publice locale privind exploatarea eficace a acestor servicii; b) sarcinile autorităţilor administraţiei publice locale şi ale operatorului în ceea ce priveşte realizarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat; c) clauzele financiare şi de asigurări; d) regimul bunurilor utilizate de operator în derularea serviciului; e) obligaţiile privind protecţia mediului, a sănătăţii publice şi de siguranţă în exploatare, stabilite conform legislaţiei în vigoare; f) datele necesare identificării exacte a serviciului ce face obiectul delegării de gestiune, care rezultă din fundamentarea tehnico-economică prevăzută în studiul de oportunitate, precum şi aria în care se desfăşoară activitatea; g) obligativitatea funcţionării serviciilor de administrare a domeniului public şi privat delegate în regim de continuitate şi de permanenţă, în condiţiile îndeplinirii indicatorilor de performanţă; h) interdicţia subdelegării de gestiune a serviciului de administrare a domeniului public şi privat, fără acordul autorităţii administraţiei publice locale; i) durata pentru care se face delegarea de gestiune; j) condiţii impuse de natura bunurilor şi serviciilor ce fac obiectul delegării de gestiune, cum sunt: condiţii de exploatare în siguranţă, condiţii privind folosirea şi conservarea patrimoniului public încredinţat prin delegarea de gestiune, condiţiile privind protecţia mediului, condiţiile privind protecţia muncii, condiţiile impuse de organele de sănătate publică, condiţiile impuse de acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte, condiţiile de adaptare treptată la normele Uniunii Europene; k) cuantumul garanţiilor ce urmează a fi depuse de către operator în conformitate cu legislaţia în vigoare; l) clauze referitoare la încetarea contractului de delegare de gestiune; m) în cazul serviciilor de administrare a domeniului public şi privat existente, clauze referitoare la personalul angajat şi la protecţia socială; n) modalităţi de transfer al activităţii de la operatorul existent; o) controlul exercitat de concedent şi cerinţele de raportare.Investiţii necesare realizării serviciului  +  Articolul 8 (1) Investiţiile efectuate de operator pentru reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea serviciului de administrare a domeniului public şi privat se vor amortiza de către operatorul de servicii de administrare a domeniului public şi privat pe durata contractului de delegare a gestiunii sau vor face obiectul unor contracte separate. (2) Investiţiile străine în sistemele publice de administrare a domeniului public şi privat beneficiază de toate facilităţile legale în vigoare în momentul încheierii tranzacţiei. Facilităţile obţinute vor fi prevăzute în contractul de delegare a gestiunii şi vor fi valabile pe perioada stabilită la încheierea acestuia. În situaţia obţinerii de către investitor a unor facilităţi ulterioare, contractul de delegare a gestiunii va fi modificat în mod corespunzător. (3) Investiţiile care se realizează din fonduri proprii ale investitorilor rămân în proprietatea acestora pe toată durata contractului, dacă nu s-a convenit altfel la încheierea acestuia; în contractul de delegare a gestiunii se va menţiona modul de repartiţie a acestor bunuri la încetarea din orice cauză a acestuia.Finanţarea investiţiilor  +  Articolul 9 (1) Finanţarea lucrărilor se asigură din următoarele surse: a) venituri proprii ale operatorului şi subvenţii de la bugetul local, conform obligaţiilor din contractul de delegare a gestiunii; b) credite bancare garantate de către autorităţile administraţiei publice locale sau de către stat; c) sprijin nerambursabil obţinut prin aranjamente bilaterale sau multilaterale; d) taxe speciale instituite potrivit legii; e) participarea capitalului privat în cadrul unor contracte de parteneriat public-privat; f) fonduri transferate de la bugetul de stat ca participare la cofinanţarea unor proiecte realizate cu sprijin financiar extern, precum şi a unor programe de urgenţă sau cu caracter social; g) alte surse.C. ANUNŢUL PUBLICITAR  +  Articolul 10 (1) După aprobarea caietului de sarcini, autoritatea administraţiei publice locale competentă va proceda la publicarea anunţului privind organizarea licitaţiei. (2) În cazul procedurii licitaţiei publice deschise, este obligatoriu să se publice în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian de circulaţie naţională, într-unul de circulaţie locală, precum şi pe pagina de Internet anunţul licitaţiei publice deschise, care va conţine în mod obligatoriu: a) denumirea şi sediul autorităţii administraţiei publice care scoate la licitaţie serviciul; b) serviciul public la care se referă delegarea gestiunii şi durata delegării; c) locul de unde poate fi achiziţionat, contra cost, caietul de sarcini; d) obiectivele pe care şi le propune autoritatea administraţiei publice; e) actele cerute ofertanţilor pentru dovedirea experienţei tehnice şi manageriale în gestionarea unor sisteme similare, a bonităţii şi capabilităţii financiare de a răspunde la cerinţele specifice prevăzute în caietul de sarcini, inclusiv cazierul judiciar al persoanei care are calitatea de administrator al operatorului; f) data şi locul de primire a ofertelor; g) durata în care ofertanţii rămân angajaţi prin termenii ofertelor lor; h) data, ora şi locul de deschidere a ofertelor. (3) Anunţul privind organizarea licitaţiei se va afişa şi la sediul autorităţii administraţiei publice locale competente, precum şi la locul unde urmează să se desfăşoare activitatea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat propus spre concesionare.  +  Articolul 11În cazul în care se aplică procedura prin negociere competitivă, autoritatea contractantă nu are obligaţia de a transmite spre publicare un anunţ de participare în următoarele cazuri: a) atunci când, în urma aplicării unei proceduri prin licitaţie deschisă sau restrânsă, nu a fost prezentată nici o ofertă; b) atunci când, în urma aplicării unei proceduri prin licitaţie deschisă sau restrânsă, au fost respinse toate ofertele prezentate şi numai dacă autoritatea contractantă transmite invitaţie de participare cel puţin tuturor ofertanţilor care au fost calificaţi în cadrul procedurii iniţiale; c) atunci când, ca urmare a organizării unui concurs de soluţii, trebuie să atribuie contractul de administrare a domeniului public unuia dintre concurenţii câştigători ai concursului respectiv.  +  Capitolul IV Procedura de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public şi privatA. PROCEDURI PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ  +  Articolul 12 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a aplica una dintre procedurile de mai jos pentru atribuirea unui contract de achiziţie publică: a) licitaţie publică deschisă, respectiv procedura prin care orice operator/prestator interesat are dreptul de a depune ofertă; b) licitaţie publică restrânsă, respectiv procedura care se desfăşoară în două etape distincte şi prin care numai candidaţii selectaţi de către autoritatea contractantă în prima etapă sunt invitaţi să depună oferte; c) negociere directă, care poate fi:(i) negociere cu o singură sursă, în cazul operatorilor/prestatorilor cu capital al unităţilor administrativ-teritoriale, înfiinţaţi de autorităţile administraţiei publice locale sau rezultaţi ca urmare a reorganizării administrative a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, respectiv procedura prin care autoritatea contractantă se consultă şi negociază clauzele contractuale, inclusiv preţul, cu un singur operator/prestator;(ii) negociere competitivă, respectiv procedura prin care autoritatea contractantă se consultă şi negociază clauzele contractuale, exclusiv preţul, cu mai mulţi operatori/prestatori. (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a organiza un concurs de soluţii, respectiv o procedură care permite acesteia să achiziţioneze, în domeniul administrării domeniului public şi privat, un plan sau un proiect, prin selectarea acestuia pe baze concurenţiale de către un juriu, cu sau fără acordarea de premii concurentului/concurenţilor câştigător/câştigători. Concursul de soluţii poate fi o procedură independentă sau parte a unei proceduri care conduce la atribuirea unui contract de achiziţie publică.  +  Articolul 13Contractele de achiziţie publică se atribuie de regulă prin aplicarea procedurilor de licitaţie deschisă sau restrânsă.  +  Articolul 14 (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere competitivă numai în următoarele cazuri: a) atunci când, în urma aplicării unei proceduri de licitaţie deschisă sau restrânsă, nu a fost primită nici o ofertă sau nici o ofertă corespunzătoare şi numai dacă autoritatea contractantă, după consultarea şi negocierea cu furnizorii, executanţii sau prestatorii, nu modifică substanţial cerinţele prevăzute iniţial în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei; b) în situaţii excepţionale, temeinic motivate, atunci când autoritatea contractantă îşi propune să dobândească servicii sau lucrări care nu permit o estimare iniţială a valorii contractului de achiziţie publică datorită naturii serviciilor sau lucrărilor respective ori datorită riscurilor pe care le implică prestarea sau execuţia acestora; c) atunci când serviciile pe care autoritatea contractantă îşi propune să le dobândească sunt de aşa natură încât caietul de sarcini nu poate fi elaborat cu precizia pe care o impune atribuirea unui contract de achiziţie publică prin licitaţie deschisă sau restrânsă; d) atunci când, în urma organizării unui concurs de soluţii, există mai mulţi câştigători ai concursului respectiv şi numai dacă autoritatea contractantă transmite invitaţie de participare tuturor concurenţilor câştigători ai concursului respectiv. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autorităţile contractante au dreptul de a aplica procedura de negociere competitivă, fără restricţii, în cazul în care finanţarea contractului de achiziţie publică nu implică utilizarea de fonduri publice.  +  Articolul 15Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere cu o singură sursă numai în următoarele cazuri: a) atunci când lucrările sau serviciile pot fi executate sau prestate doar de un singur contractant, din motive de natură tehnică sau din motive legate de protecţia unui drept de exclusivitate asupra acestora; b) atunci când autoritatea contractantă îşi propune să utilizeze echipamente şi instalaţii achiziţionate anterior de la un anumit operator/prestator, care a mai executat serviciul pentru care se face delegarea, în cadrul unui contract anterior. Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica această procedură numai într-un interval de cel mult 3 ani de la atribuirea contractului de delegare iniţial; c) atunci când autoritatea contractantă îşi propune să achiziţioneze servicii suplimentare sau lucrări suplimentare, care, deşi nu au fost incluse în contractul de servicii de administrare a domeniului public şi privat, respectiv în contractul de lucrări, atribuit anterior unui contractant, au devenit, ca urmare a unor situaţii neprevăzute, necesare pentru finalizarea contractului în cauză, şi numai dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele condiţii:- atribuirea să fie făcută aceluiaşi contractant;- serviciile/lucrările suplimentare nu pot fi separate, din punct de vedere tehnic şi economic, de contractul iniţial, întrucât altfel ar aduce prejudicii majore autorităţii contractante sau, deşi separabile de contractul iniţial, sunt strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia;- valoarea estimată a noului contract nu trebuie să depăşească 50% din valoarea actualizată a contractului de servicii de administrare a domeniului public şi privat, respectiv a contractului de lucrări, atribuit iniţial; d) atunci când, ulterior atribuirii unui contract de servicii, autoritatea contractantă îşi propune să achiziţioneze noi servicii, care sunt similare serviciilor achiziţionate prin contractul atribuit iniţial, şi numai dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele condiţii:- noile servicii sunt în conformitate cu cerinţele din caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii contractului iniţial, iar această atribuire s-a realizat prin procedura de licitaţie deschisă sau prin procedura de licitaţie restrânsă;- în anunţul de participare pentru atribuirea contractului iniţial de servicii de administrare a domeniului public şi privat s-a precizat că pentru achiziţionarea ulterioară de servicii similare se va putea aplica procedura de negociere cu o singură sursă;- valoarea estimată a contractului iniţial de servicii de administrare a domeniului public şi privat s-a determinat inclusiv prin luarea în calcul a serviciilor similare, respectiv a lucrărilor similare ce se vor achiziţiona ulterior;- autoritatea contractantă achiziţionează astfel de servicii într-un interval de cel mult 3 ani de la atribuirea contractului iniţial; e) atunci când, ca urmare a organizării unui concurs de soluţii, trebuie să se atribuie contractul de achiziţie publică concurentului câştigător al concursului respectiv.  +  Articolul 16Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de cerere de ofertă numai în cazul în care valoarea estimată, fără T.V.A., a contractului de achiziţie publică este mai mică decât echivalentul în lei al următoarelor praguri: a) pentru contractul de servicii: 40.000 euro; b) pentru contractul de lucrări: 100.000 euro.  +  Articolul 17Indiferent de procedura aplicată, autoritatea contractantă are obligaţia să asigure respectarea principiilor liberei concurenţe, transparenţei, tratamentului egal şi confidenţialităţii în relaţia cu furnizorii, executanţii sau prestatorii interesaţi să participe la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.  +  Articolul 18 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a estima valoarea contractului de achiziţie publică prin luarea în considerare a duratei contractului şi a tuturor costurilor implicate pentru îndeplinirea acestuia. (2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a diviza contractul de achiziţie publică în mai multe contracte distincte de valoare mai mică, în scopul de a evita aplicarea procedurilor de licitaţie deschisă sau restrânsă.B. SELECŢIA OPERATORILOR  +  Articolul 19Operatorii/prestatorii de servicii de administrare a domeniului public şi privat care solicită obţinerea unui contract de operare trebuie să îndeplinească condiţiile minime de eligibilitate, şi anume: a) să fie înregistraţi la registrul comerţului; b) să prezinte certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat, inclusiv cele locale, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat; c) să prezinte documente din care să rezulte apartenenţa la asociaţii profesionale; d) să fie atestaţi pentru activitatea pe care solicită să o presteze.  +  Articolul 20 (1) Autoritatea contractantă stabileşte condiţiile minime de eligibilitate pe care operatorii/prestatorii trebuie să le îndeplinească pentru participare la licitaţie. (2) Documentaţiile depuse pentru participarea la licitaţie trebuie să cuprindă toate informaţiile din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor minime de eligibilitate cerute de autoritatea contractantă, corespunzătoare serviciului pentru care se organizează licitaţia. (3) Informaţiile economice şi financiare trebuie să cuprindă date din care să reiasă dacă operatorul are mijloacele financiare minime cerute de prestarea serviciului de administrare a domeniului public şi privat, garanţiile pe care acesta le prezintă, profiturile realizate de operator/prestator în perioada de 3 ani anterioară desfăşurării licitaţiei. (4) Informaţiile asupra capacităţii profesionale şi tehnice trebuie să cuprindă date privind pregătirea profesională a personalului angajat şi a experienţei în domeniul administrării domeniului public. (5) Informaţiile asupra capacităţii tehnice trebuie să cuprindă date referitoare la utilajele folosite, echipamente şi la serviciile de întreţinere a acestora. (6) Informaţiile privind calitatea prestării serviciului de administrare a domeniului public şi privat trebuie să cuprindă date cu privire la măsurile de asigurare a calităţii acestuia. (7) Informaţiile privind execuţia anterioară a unor servicii similare vor cuprinde şi recomandări din partea autorităţilor pentru care operatorul/prestatorul a executat aceste servicii. (8) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita şi alte informaţii pe care le consideră necesare pentru edificare asupra capacităţii tehnice şi financiare a operatorilor/prestatorilor.  +  Articolul 21În cazul parteneriatului între doi sau mai mulţi operatori care doresc să contracteze serviciul de administrare a domeniului public şi privat, fiecare partener este obligat să îndeplinească condiţiile cerute de autoritatea contractantă pentru selecţie.  +  Capitolul V Atribuirea contractului de operare/prestare a serviciului de administrare a domeniului public şi privatA. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PROCEDURII DE DELEGARE A GESTIUNII  +  Articolul 22 (1) Instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public şi privat vor fi elaborate şi aprobate de autoritatea administraţiei publice locale competentă şi vor fi puse la dispoziţie celor interesaţi, o dată cu vânzarea caietului de sarcini, la sediul acesteia şi/sau la locul prevăzut în anunţul publicitar. (2) Instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public şi privat vor trebui să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: a) datele de identificare a autorităţii contractante (denumirea, sediul, codul fiscal, numărul de telefon, telex, fax, e-mail); b) date pentru definirea serviciului (natura şi calitatea serviciului ce se deleagă, aria de desfăşurare a serviciului, perioade de desfăşurare); c) date economico-financiare (surse de finanţare, obligaţii financiare şi taxe); d) date privind locul şi termenele de desfăşurare a licitaţiei (sediul, datele de depunere a ofertelor, de deschidere a ofertelor, de examinare a ofertelor, de comunicare a rezultatelor, de depunere a contestaţiilor, de încheiere a contractului).B. COMISIA DE LICITAŢIE  +  Articolul 23 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a constitui, o dată cu iniţierea aplicării procedurii pentru atribuirea contractului, o comisie de evaluare formată din 5 membri specialişti în domeniul achiziţiei respective, care pot fi atât angajaţi permanenţi ai autorităţii contractante sau consultanţi externi angajaţi de autoritatea contractantă, precum şi un specialist în domeniul conformităţii procedurii de atribuire a contractului cu prevederile normelor Uniunii Europene în domeniu. (2) Autoritatea contractantă desemnează preşedintele comisiei de evaluare dintre membrii acesteia.  +  Articolul 24 (1) Pe parcursul desfăşurării activităţii de evaluare membrii comisiei au obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertelor, precum şi asupra oricăror alte informaţii prezentate de candidaţi/ofertanţi, a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale. (2) Membrii comisiei de evaluare nu au dreptul de a dezvălui candidaţilor/ofertanţilor sau altor persoane neimplicate oficial în procedura de achiziţie publică informaţii suplimentare legate de activitatea de evaluare, până când nu a fost comunicat rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.  +  Articolul 25 (1) Membrii comisiei de evaluare au obligaţia de a semna pe propria răspundere o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate prin care se angajează să respecte prevederile art. 24 şi prin care confirmă totodată că nu se află în nici una dintre situaţiile următoare: a) este soţ sau rudă până la gradul al treilea inclusiv ori afin până la gradul al treilea inclusiv cu unul dintre ofertanţi/candidaţi; b) în ultimii 3 ani a avut contracte de muncă sau de colaborare cu unul dintre ofertanţi/candidaţi sau a făcut parte din consiliul de administraţie ori din orice alt organ de conducere sau de administraţie al acestora; c) deţine părţi sociale sau acţiuni din capitalul social subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi. (2) Declaraţia prevăzută la alin. (1) trebuie semnată înainte de şedinţa de deschidere a ofertelor sau, în cazul procedurii de licitaţie restrânsă sau negociere competitivă, înainte de şedinţa de deschidere a documentelor de calificare transmise de candidaţi împreună cu scrisoarea de interes. (3) În cazul în care unul dintre membrii desemnaţi în comisia de evaluare constată că se află în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la alin. (1), acesta are obligaţia de a solicita de îndată înlocuirea sa din componenţa comisiei respective cu o altă persoană.C. DEPUNEREA OFERTELOR  +  Articolul 26 (1) Ofertele vor fi redactate în limba română. (2) Ofertele se depun la locul precizat în anunţul publicitar, în două plicuri închise şi sigilate, unul exterior şi unul interior, cu respectarea condiţiilor şi a termenelor prevăzute la alin. (3) şi a termenelor prevăzute la alin. (3) şi (4). Ofertele conţinând cele două plicuri vor fi înregistrate, în ordinea primirii lor, într-un registru special, ţinut de autoritatea administraţiei publice locale competentă. (3) Ofertele vor îndeplini următoarele condiţii: a) plicul exterior trebuie să conţină acte prin care se dovedeşte cumpărarea caietului de sarcini; b) fiecare participant poate depune doar o singură ofertă; c) ofertele vor fi înregistrate, în ordinea primirii, în registrul "Candidaturi şi oferte", precizându-se data şi ora; d) ofertele primite şi înregistrate după termenul limită de primire prevăzut în anunţul publicitar vor fi excluse de la licitaţie şi vor fi înapoiate ofertanţilor fără a fi deschise; e) oferta va fi depusă în numărul de exemplare stabilit de autoritatea administraţiei publice locale competentă şi prevăzut în anunţul publicitar. Fiecare exemplar trebuie să fie semnat de către ofertant. (4) Termenul de primire a ofertelor este între minimum 20 de zile calendaristice şi maximum 60 de zile calendaristice de la data publicării anunţului licitaţiei publice.  +  Articolul 27Oferta trebuie să conţină detaliat toate condiţiile prevăzute în caietul de sarcini şi alte obligaţii pe care ofertantul şi le asumă în cazul în care va câştiga licitaţia, precum şi date tehnice şi financiare referitoare la: a) investiţiile pe care se obligă să le realizeze în perioada executării serviciului de administrare a domeniului public şi privat; b) standardele de calitate şi indicatorii de performanţă ai serviciului de administrare a domeniului public şi privat ce urmează a fi prestat; c) preţurile şi/sau tarifele pe care şi le propune să le practice; d) redevenţa pe care se obligă să o achite autorităţii administraţiei publice locale competente.  +  Articolul 28Garanţia de participare la licitaţie va fi stabilită de autoritatea contractantă prin instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei.  +  Articolul 29Oferta conţinând plicurile interior şi exterior sigilate va îndeplini următoarele cerinţe:1. Pe plicul exterior se va indica licitaţia publică pentru care este depusă oferta. Plicul exterior va trebui să conţină, pe lângă dovada cumpărării caietului de sarcini, şi: a) o fişă cu informaţii privind ofertantul şi o declaraţie de participare semnată de ofertant, fără îngroşări, ştersături sau modificări; b) acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertanţilor, conform cerinţelor prevăzute în criteriile de eligibilitate, precum şi dovada constituirii garanţiei de participare la licitaţia publică deschisă; c) certificatul de atestare.2. Pe plicul interior se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum şi sediul social al acestuia. Acest plic va conţine oferta propriu-zisă.3. Plicurile sigilate vor fi predate comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor.D. CRITERII DE SELECŢIE  +  Articolul 30 (1) Criteriile de selecţie şi eligibilitate a ofertelor se stabilesc de către autoritatea administraţiei publice locale competentă, în funcţie de natura serviciului de administrare a domeniului public şi privat care se deleagă, şi se referă cu precădere la calitatea acestuia, îndeplinirea condiţiilor de mediu şi sănătate, caracteristicile estetice şi funcţionale, caracteristicile tehnice şi avantajele economice. (2) Ponderea importanţei criteriilor de selecţie a ofertelor va fi stabilită de către autoritatea administraţiei publice locale competentă, în funcţie de serviciul de administrare a domeniului public şi privat care face obiectul contractului de concesiune.E. DESFĂŞURAREA LICITAŢIEI PUBLICE DESCHISE  +  Articolul 31 (1) Pentru desfăşurarea procedurii licitaţiei publice deschise este obligatorie participarea a cel puţin doi ofertanţi. (2) În cazul în care până la expirarea termenului limită de depunere a ofertelor nu se depun cel puţin două oferte, autoritatea administraţiei publice locale competentă va proceda la republicarea anunţului publicitar, iar procedura licitaţiei publice va fi reluată de la etapa depunerii ofertelor. (3) După deschiderea plicurilor exterioare în şedinţa publică, comisia de evaluare elimină ofertele care nu conţin totalitatea documentelor şi a condiţiilor prevăzute la art. 19 şi 20, precum şi a celor prevăzute în instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de delegare a gestiunii. (4) Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare cel puţin două oferte să întrunească condiţiile prevăzute la art. 21.  +  Articolul 32După analizarea conţinutului plicului exterior secretarul comisiei de evaluare va întocmi procesul-verbal în care se va menţiona rezultatul analizei.  +  Articolul 33Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal de către toţi membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţi.  +  Articolul 34După analizarea ofertelor comisia de evaluare poate cere ofertanţilor, în scris, precizări cu privire la conţinutul ofertei.F. STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE  +  Articolul 35 (1) Comisia de evaluare alege oferta pe care o consideră cea mai bună din punct de vedere al satisfacerii criteriilor de selecţie şi a instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de delegare a serviciului de administrare a domeniului public şi privat. Aceste criterii au în vedere eficienţa economică, suma investiţiilor propuse, preţul prestaţiilor, costul lor de utilizare, valoarea lor tehnică, modul de rezolvare a obligaţiilor privind protecţia mediului şi a problemelor sociale, garanţiile profesionale şi financiare propuse de fiecare ofertant şi termenele de realizare a lucrărilor de investiţii aferente desfăşurării serviciului de administrare a domeniului public şi privat. De asemenea, se vor analiza măsurile prin care ofertantul se angajează să asigure: cantitatea şi calitatea serviciilor furnizate/prestate utilizatorilor, indicatorii de performanţă stabiliţi prin regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului de administrare a domeniului public şi privat, tarifele practicate şi formulele de ajustare şi actualizare a acestora, modul de încasare a facturilor, precum şi alte angajamente specifice, după caz. (2) În cazul în care există punctaje egale între ofertanţii clasaţi pe primul loc, departajarea acestora se va face în funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul cu ponderea cea mai mare.  +  Articolul 36 (1) Pe baza evaluării ofertelor comisia de evaluare întocmeşte un proces-verbal care cuprinde raportul final cu descrierea procedurii de concesiune şi operaţiunile de evaluare, elementele esenţiale ale ofertelor depuse şi motivele alegerii ofertantului câştigător sau, în cazul în care nu a fost desemnat câştigător nici un ofertant, cauzele respingerii. (2) Procesul-verbal de evaluare a ofertelor este întocmit de către secretarul comisiei de evaluare şi se semnează de către toţi membrii acesteia.  +  Articolul 37 (1) Comisia de evaluare transmite autorităţii administraţiei publice locale competente raportul, precum şi ofertele prezentate. (2) Raportul va fi depus la dosarul delegării de gestiune. (3) În termen de 5 zile calendaristice de la primirea raportului comisiei de evaluare, autoritatea administraţiei publice locale competentă procedează la informarea ofertantului câştigător despre alegerea sa, precum şi la anunţarea celorlalţi ofertanţi despre respingerea ofertelor lor.  +  Articolul 38În cazul în care licitaţia publică deschisă nu a condus la desemnarea unui câştigător, se va consemna această situaţie într-un proces-verbal, iar în termen de 45 de zile se va organiza o nouă licitaţie.  +  Articolul 39În termen de 10 zile calendaristice de la primirea comunicării de respingere a ofertelor, la solicitarea în scris a ofertanţilor respinşi, autoritatea administraţiei publice locale competentă va transmite o copie a procesului-verbal de evaluare a ofertelor.G. CONTESTAŢII  +  Articolul 40 (1) În termen de 5 zile calendaristice de la primirea copiei procesului-verbal de evaluare a ofertelor, ofertanţii pot face contestaţii cu privire la modul cum au fost respectate dispoziţiile legale care reglementează procedura concesiunii prin licitaţie publică deschisă, la sediul autorităţii administraţiei publice locale competente sau la locul depunerii ofertei, potrivit anunţului publicitar. (2) În termen de 10 zile calendaristice de la primirea contestaţiei, autoritatea administraţiei publice locale competentă este obligată să soluţioneze contestaţia şi să comunice răspunsul său contestatarului.  +  Articolul 41În cazul în care contestaţia este fondată, autoritatea administraţiei publice locale competentă va dispune efectuarea măsurilor corective de modificare, încetare, revocare sau anulare care se impun, iar decizia va fi notificată tuturor ofertanţilor.  +  Articolul 42În cazul unui răspuns negativ la contestaţia depusă de către ofertantul respins, ofertantul se va putea adresa judecătoriei în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii administraţiei publice locale competente.  +  Articolul 43Autoritatea contractantă are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică numai dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziţie publică şi numai dacă: a) nu a fost posibilă asigurarea unui nivel satisfăcător al concurenţei, respectiv numărul de candidaţi/ofertanţi este mai mic decât 2; b) nici unul dintre candidaţi/ofertanţi nu a îndeplinit condiţiile de calificare prevăzute în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei; c) au fost prezentate numai oferte necorespunzătoare, respectiv oferte care:- sunt depuse după data limită de depunere a ofertelor;- nu au fost elaborate şi prezentate în concordanţă cu cerinţele cuprinse în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei;- conţin în propunerea financiară preţuri care par în mod evident a nu fi rezultatul liberei concurenţe şi care nu pot fi temeinic justificate;- conţin propuneri referitoare la clauzele contractuale, care sunt în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă;- prin valoarea inclusă în propunerea financiară fiecare dintre ele a depăşit valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv; d) circumstanţe excepţionale afectează procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică sau este imposibilă încheierea acestuia.  +  Articolul 44Decizia de anulare nu creează vreo obligaţie a autorităţii contractante faţă de participanţii la procedura de achiziţie publică, cu excepţia returnării garanţiei pentru participare.  +  Articolul 45Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cât şi motivul anulării.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 46 (1) Contractele de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public şi privat de interes local, legal încheiate, îşi produc efectele potrivit prevederilor contractuale până la expirarea sau rezilierea lor. (2) Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul să ceară rezilierea contractului şi să organizeze o nouă licitaţie pentru delegarea gestiunii în toate cazurile în care, timp de 6 luni, operatorii de servicii nu şi-au îndeplinit obligaţiile contractuale cu privire la calitatea serviciului şi la performanţele economico-financiare asumate.-------