REGULAMENT - CADRU din 15 iunie 2004 (*actualizat*)de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local(actualizat până la data de 29 august 2014*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 29 august 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 672 din 19 august 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentul regulament-cadru stabileşte cadrul juridic unitar şi condiţiile în care se desfăşoară activitatea de administrare a domeniului public şi privat în judeţe, oraşe şi comune, în conformitate cu principiile şi reglementările prevăzute în Cartea şi Convenţia europeană pentru protecţia mediului şi dezvoltare durabilă Recomandarea 1.130/1990 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, în Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările ulterioare, în Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003, şi în Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2002.  +  Articolul 2Serviciul public de administrare a domeniului public se desfăşoară sub autoritatea administraţiei publice locale care controlează gestionarea serviciului, urmăreşte realizarea strategiilor în domeniul serviciilor de administrare a domeniului public şi privat pe plan local şi prin colaborare cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, pe plan naţional.  +  Articolul 3 (1) Prevederile prezentului regulament-cadru se aplică serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat, denumite în continuare servicii de administrare a domeniului public şi privat, din localităţile unde sunt organizate astfel de servicii, precum şi la proiectarea, executarea, recepţionarea, exploatarea şi întreţinerea bunurilor mobile şi imobile aparţinând domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale. (2) Condiţiile tehnice şi indicatorii de performanţă prevăzuţi în prezentul regulament-cadru au caracter minimal. Consiliile locale, consiliile judeţene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot aproba şi alţi indicatori de performanţă sau alte condiţii tehnice pentru serviciile de administrare a domeniului public şi privat, pe baza unor studii de specialitate.  +  Capitolul II Definiţii  +  Articolul 4Pentru definirea obiectului prezentului regulament-cadru se folosesc următorii termeni: a) activităţi edilitar-gospodăreşti - ansamblul acţiunilor de utilitate şi interes public local sau judeţean, desfăşurate din iniţiativa şi sub organizarea autorităţilor administraţiei publice locale, prin care se asigură, într-o concepţie unitară şi coerentă, buna gospodărire şi modernizarea localităţilor, dezvoltarea durabilă a acestora şi a infrastructurii edilitarurbane, precum şi condiţii normale de muncă, de viaţă şi de locuit pentru comunităţile locale; b) domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale totalitatea bunurilor mobile şi imobile intrate în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale prin modalităţile prevăzute de lege şi care nu fac parte din domeniul public al acestora; c) domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale totalitatea bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public local ori judeţean şi care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public naţional; d) infrastructura edilitar-urbană - ansamblul bunurilor mobile şi imobile dobândite potrivit legii, constând în clădiri, construcţii şi instalaţii tehnologice, echipamente funcţionale, dotări specifice şi mobilier urban, inclusiv terenurile aferente, destinate desfăşurării unor activităţi edilitargospodăreşti; infrastructura edilitar-urbană face parte din domeniul public sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale şi este supusă regimului juridic al proprietăţii publice sau private, potrivit legii; e) mobilier stradal - aparate de joacă pentru copii, panouri de prezentare, coşuri de gunoi, mese de şah, mese de ping-pong, popice, bănci, garduri metalice pentru protecţia spaţiilor verzi; f) servicii de administrare a domeniului public şi privat totalitatea acţiunilor şi activităţilor edilitar-gospodăreşti prin care se asigură administrarea, gestionarea şi exploatarea bunurilor din domeniul public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, altele decât cele date, potrivit legii, în administrarea altor servicii publice locale.  +  Capitolul III Organizarea şi gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public şi privatOrganizarea şi funcţionarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat  +  Articolul 5Înfiinţarea, organizarea, coordonarea şi reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat constituie obligaţia exclusivă a autorităţilor administraţiei publice locale, iar monitorizarea şi controlul funcţionării şi gestionării acestora intră în atribuţiile şi responsabilitatea exclusivă ale acestor autorităţi.  +  Articolul 6 (1) Administrarea şi exploatarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale se vor face prin înfiinţarea şi organizarea unor compartimente distincte, specializate în cadrul aparatelor proprii ale comunelor, oraşelor, municipiilor, consiliilor judeţene, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz. (2) Compartimentele prevăzute la alin. (1) vor fi dimensionate în funcţie de mărimea unităţilor administrativ-teritoriale şi vor fi încadrate cu specialişti în domeniul tehnic, financiar-contabil, administrativ şi juridic.  +  Articolul 7La elaborarea şi aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se vor avea în vedere respectarea şi îndeplinirea principiilor înscrise în Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003.  +  Articolul 8Funcţionarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se va face în condiţii de transparenţă prin consultarea cu utilizatorii şi asociaţiile lor reprezentative, precum şi cu sindicatele şi patronatele şi vor asigura un nivel calitativ ridicat.  +  Articolul 9Activităţile edilitar-gospodăreşti specifice serviciilor de administrare a domeniului public şi privat vor asigura: a) satisfacerea cerinţelor şi nevoilor de utilitate publică ale comunităţilor locale; b) continuitatea serviciului; c) ridicarea continuă a standardelor şi a indicatorilor de performanţă ai serviciilor prestate; d) dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii edilitarurbane a unităţilor administrativ-teritoriale; e) protecţia şi conservarea mediului natural şi construit; f) menţinerea condiţiilor sanitare în conformitate cu normele de igienă şi sănătate publică.  +  Articolul 10 (1) Serviciile de administrare a domeniului public şi privat prestate/furnizate trebuie să îndeplinească la nivelul beneficiarilor indicatorii de performanţă aprobaţi de consiliile locale, consiliile judeţene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, prin regulamentele proprii ale serviciilor de administrare a domeniului public şi privat. (2) Indicatorii de performanţă aprobaţi de consiliile locale, consiliile judeţene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, vor respecta cadrul general stabilit în acest scop în prezentul regulament-cadru.Gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat  +  Articolul 11Gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se organizează la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor sau al asociaţiilor intercomunale după criteriul raport cost-calitate optim pentru serviciile furnizate/prestate şi ţinându-se cont de mărimea, gradul de dezvoltare şi de particularităţile economico-sociale ale localităţilor, de starea infrastructurii edilitar-urbane a unităţilor administrativ-teritoriale, de posibilităţile de dezvoltare.  +  Articolul 12 (1) Gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se realizează prin următoarele modalităţi: a) gestiune directă; b) gestiune indirectă. (2) Alegerea formei de gestiune a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se face prin hotărâre a consiliilor locale, a consiliilor judeţene, a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în funcţie de specificul, volumul şi natura bunurilor proprietate publică şi privată, de numărul şi natura localităţilor componente ale asociaţiilor intercomunale şi de interesele locale şi de perspectivă ale unităţilor administrativ-teritoriale.  +  Articolul 13 (1) În sistemul gestiunii directe desfăşurarea activităţilor specifice serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se va realiza pe baza unui regulament de organizare şi funcţionare aprobat de consiliile locale, consiliile judeţene sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz. Regulamentul de organizare şi funcţionare propriu va fi elaborat în conformitate cu prevederile prezentului regulament-cadru. (2) Gestiunea directă se realizează prin compartimente specializate, organizate în cadrul aparatului propriu al consiliului local, consiliului judeţean sau al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, ori prin serviciile publice organizate în subordinea consiliilor locale, consiliilor judeţene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.  +  Articolul 14 (1) În cazul gestiunii indirecte, desfăşurarea activităţilor specifice serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se va realiza prin încredinţarea parţială sau totală a realizării serviciilor de administrare a domeniului public şi privat către unul sau mai mulţi operatori. (2) Încredinţarea serviciului de administrare a domeniului public şi privat se va face prin licitaţie publică în baza unui contract de delegare a gestiunii. (3) Operatorii furnizori/prestatori prin intermediul cărora se desfăşoară gestiunea indirectă a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat vor fi operatori atestaţi.  +  Capitolul IV Realizarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat  +  Articolul 15Serviciile de administrare a domeniului public şi privat se realizează prin organizarea şi desfăşurarea la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi al municipiului Bucureşti a activităţilor edilitar-gospodăreşti specifice domeniilor componente ale acestor servicii.  +  Secţiunea 1 Asigurarea condiţiilor sanitare pe domeniul public şi privatCurăţarea străzilor, drumurilor şi aleilor  +  Articolul 16 (1) Curăţarea străzilor, drumurilor şi aleilor se va realiza cu respectarea legislaţiei în domeniul salubrizării localităţilor. (2) Prestarea acestui serviciu se realizează prin: a) măturarea manuală sau mecanică a străzilor, drumurilor şi aleilor, în zona de autorizare a operatorului, cu frecvenţele stabilite; b) răzuitul rigolei pe o porţiune de 0,75 m lângă bordură spre axul median al străzii, adunarea materialelor rezultate de la măturat şi a celorlalte obiecte aruncate inclusiv animale moarte - şi încărcarea lor în mijloacele de transport. (3) Întreţinerea curăţeniei diurne a străzilor se efectuează în tot timpul anului, pe toată durata zilei-lumină, printr-un complex de lucrări, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public, cuprinzând măturatul stradal, al spaţiilor verzi stradale, al parcurilor, parcărilor, colectarea şi îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos sau în coşurile de gunoi. (4) Spălatul suprafeţelor străzilor se va realiza cu un furtun racordat la o cisternă sau un hidrant, după executarea măturatului şi când temperatura exterioară este de minimum 5°C. (5) Stropitul străzilor se va realiza prin dispersia apei pe întreaga suprafaţă a carosabilului în scopul împiedicării formării prafului şi al creării unui grad de confort şi igienă citadină ridicat. Stropitul străzilor se va realiza cu utilaje specializate şi se va evita influenţarea circulaţiei pietonale, stropirea clădirilor, vitrinelor sau a altor dotări. (6) Răzuitul rigolelor este o lucrare ce se va executa în timpul anului, după ploile torenţiale şi ori de câte ori este considerat necesar. Răzuitul rigolelor constă în îndepărtarea noroiului, nisipului şi prafului pe o porţiune de 0,75 m de la bordură spre axul median al străzii. Materialele rezultate vor fi încărcate şi transportate, fiind interzisă aruncarea lor pe trotuare sau pe spaţii verzi. (7) Transportul deşeurilor depozitate în locuri nepermise constă în evacuarea acestora în termen de 60 de zile de la intrarea operatorului pe zona de autorizare ce îi aparţine, precum şi intervenţia promptă, ori de câte ori apar astfel de deşeuri.Serviciul public de ecarisaj  +  Articolul 17 (1) Serviciul public de ecarisaj se realizează prin instituirea de norme privind transportul, îngrijirea şi exterminarea animalelor fără stăpân, care prezintă un grad ridicat de pericol social. (2) Serviciul public de ecarisaj va asigura protecţia câinilor conform principiilor europene de protejare a animalelor, concomitent cu protecţia cetăţenilor din unitatea administrativ-teritorială în care funcţionează. (3) Serviciul public de ecarisaj va realiza următoarele: a) strângerea câinilor fără stăpân, pe baza reclamaţiilor scrise ale persoanelor fizice sau juridice; b) eliberarea animalelor contra unei taxe sau cu scutire de taxă pentru organizaţiile de protecţie a animalelor; c) îngrijirea câinilor, deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea şi înregistrarea lor într-o evidenţă unică; d) reîntoarcerea câinilor în zona de unde au fost prinşi, la cererea colectivităţii/grupului local, care îşi va asuma în scris răspunderea pentru ocrotirea câinilor trataţi; e) eutanasierea câinilor bolnavi de către personal specializat al serviciului public de ecarisaj; f) asigurarea adăposturilor temporare pentru câini, cu avizul serviciului de specialitate sanitar-veterinar. (4) Conform normelor europene, câinii sunt consideraţi animale comunitare, în acest sens fiind interzise: a) omorârea câinilor în afara instituţiilor specializate; b) prinderea şi maltratarea câinilor; c) organizarea luptelor cu câini. (5) Contravaloarea prestaţiilor efectuate prin serviciul public de ecarisaj se va achita astfel: a) persoanele fizice vor achita tarifele stabilite de serviciul public de ecarisaj; b) pentru efectuarea operaţiunilor de deparazitare, vaccinare, sterilizare la cererea clienţilor, aceştia vor achita tarifele propuse de serviciul public de ecarisaj şi aprobate de consiliul local; c) pentru asigurarea adăpostirii temporare a câinilor va fi achitată contravaloarea hranei şi a chiriei pentru adăpost. (6) Autorităţile administraţiei publice locale vor coopera cu autorităţile administraţiei publice centrale care utilizează câini în diverse scopuri - pază, salvare de vieţi omeneşti Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi.Dezinsecţia şi deratizarea  +  Articolul 18 (1) Combaterea insectelor dăunătoare din zonele de agrement, parcurile, grădinile publice şi spaţiile verzi intravilane se va face utilizându-se substanţe insecticide indicate de organele de specialitate. (2) Programul de dezinsecţie, avizat de autoritatea locală de sănătate publică, va fi stabilit şi organizat de autorităţile administraţiei publice locale împreună cu operatorul serviciului şi va fi adus la cunoştinţă opiniei publice prin mass-media. (3) Operatorii care prestează serviciul de dezinsecţie trebuie să fie atestaţi de către autoritatea locală de sănătate publică. (4) În acţiunile de combatere a insectelor şi rozătoarelor se vor respecta instrucţiunile de utilizare a pesticidelor şi reglementările legale în vigoare.  +  Articolul 19Consiliile locale, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi agenţii economici vor organiza şi vor desfăşura, cu avizul autorităţilor locale de sănătate publică, activităţi de dezinsecţie, deratizare şi salubrizare şi vor aduce la cunoştinţă cetăţenilor măsurile întreprinse în acest scop.  +  Articolul 20 (1) Activităţile de deratizare, dezinsecţie şi salubrizare a locuinţelor, a sediilor instituţiilor publice, a spaţiilor comerciale, a depozitelor, a unităţilor industriale şi a altor spaţii publice vor fi realizate de operatorii de servicii de deratizare, dezinsecţie şi salubrizare, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare. (2) Acţiunile de combatere a insectelor şi rozătoarelor, efectuate de către servicii specializate, se realizează numai cu produse pesticide, conform reglementărilor legale în vigoare. (3) Produsele care se încadrează în grupele I şi a II-a de toxicitate pot fi utilizate numai de operatori calificaţi şi atestaţi de autoritatea locală de sănătate publică. (4) Tratamentele cu pesticide din grupele I şi a II-a de toxicitate pot fi efectuate în gospodăriile individuale, numai în afara spaţiilor de locuit, de către operatori atestaţi.Curăţarea şi salubrizarea lacurilor  +  Articolul 21Curăţarea şi salubrizarea lacurilor, asanarea, desecarea şi amenajarea terenurilor mlăştinoase din perimetrul localităţilor se realizează şi se gestionează prin intermediul unor operatori specializaţi şi atestaţi în condiţiile legii.Organizarea şi funcţionarea cimitirelor  +  Articolul 22 (1) Autorităţile administraţiei publice locale răspund de organizarea, administrarea şi coordonarea activităţii cimitirelor aflate în subordinea acestora. (2) Serviciile necesare colectivităţilor locale sunt asigurate în sistem privat de către unităţile parohiale, iar în sistem public prin cimitirele de stat/locale. (3) Organizarea şi funcţionarea cimitirelor umane şi a crematoriilor de către autorităţile administraţiei publice locale se realizează prin: a) elaborarea unui regulament de funcţionare, aprobat prin hotărâre a consiliului local, prin care se instituie reguli generale pentru serviciile de înhumare şi incinerare; b) atribuirea locurilor de înhumare prin concesiune pe termen limitat de 7 ani sau pe termen nelimitat, dar cu respectarea condiţiei ca locul să fie îngrijit; c) realizarea construcţiilor funerare numai cu autorizarea consiliului local; d) plata unor taxe şi tarife către bugetul local. (4) Infrastructura cimitirelor constând în platforme, drumuri de acces, alimentare cu apă, clădirea administraţiei cimitirului sau a crematoriului este în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale. (5) Serviciul va fi prestat în regie proprie sau prin delegarea gestiunii serviciului unui operator autorizat. (6) Prestarea serviciului în modalităţile prevăzute la alin. (5) va fi realizată respectându-se următoarele: a) aplicarea şi respectarea regulamentului aprobat de consiliul local; b) corectitudinea concesionărilor şi a atribuirii locurilor de 7 ani; c) asigurarea pazei şi ordinii în perimetrul cimitirului sau al crematoriului; d) asigurarea prestaţiilor necesare înhumării sau incinerării; e) întreţinerea aleilor, clădirilor, instalaţiilor, împrejmuirilor; f) asigurarea menţinerii apei freatice la adâncimi mai mari de 2 m. (7) Autorităţile administraţiei publice locale vor elabora norme specifice cu privire la transport, depunere, înhumare, deshumare, în care vor prevedea: a) obligativitatea ca înhumarea persoanelor decedate să se facă numai pe baza adeverinţei eliberate de oficiul stării civile care a înregistrat decesul; b) posibilitatea de a se face cercetări doar pe baza autorizaţiei parchetului sau a altui organism judiciar şi a reglementărilor sanitare în vigoare; c) posibilitatea înhumării celor decedaţi în alte localităţi numai pe baza avizului sanitar pentru transport de cadavre umane eliberat de autoritatea locală de sănătate publică. (8) Locurile de înhumare vor fi numerotate şi grupate în figuri geometrice, între acestea urmând să fie amenajate căile de acces necesare. (9) Administraţia cimitirului va retrage dreptul de folosinţă a locurilor de înhumare şi îi va înştiinţa în scris pe titularii dreptului de folosinţă în următoarele cazuri: a) la expirarea duratei de folosinţă; b) când titularul dreptului de folosinţă renunţă la acest drept în favoarea administraţiei cimitirului; c) în cazul în care titularului i se atribuie un alt loc de înhumare; d) în caz de părăsire sau de menţinere în stare de neîngrijire pe o perioadă mai mare de 2 ani a locurilor de înhumare şi a lucrărilor funerare. (10) Titularii dreptului de folosinţă a locurilor de înhumare au obligaţia de amenajare şi întreţinere a acestor locuri şi a lucrărilor funerare aferente existente, asigurându-le un aspect cât mai îngrijit. (11) Lucrările funerare care se pot executa sunt: a) însemne, borduri sau împrejmuiri pentru locurile de înhumare atribuite în folosinţă pentru o perioadă de 7 ani; b) lucrări subterane - cripte - şi lucrări supraterane lespezi, obeliscuri, alte lucrări de artă plastică - pentru locurile de înhumare atribuite pe o perioadă mai mare de 7 ani. (12) Lucrările publice prevăzute la alin. (11) se vor realiza doar după obţinerea autorizaţiei de construire, în termen de maximum 2 ani de la eliberarea acesteia. (13) Executarea şi repararea lucrărilor funerare vor fi asigurate de administraţia cimitirelor care va organiza în acest scop formaţii de lucru specializate. (14) Lucrările prevăzute la alin. (11) vor putea fi executate şi de titularii dreptului de folosinţă a locurilor de înhumare sau de membrii familiei acestora dacă au o calificare corespunzătoare profilului acestor lucrări. (15) Înainte de înhumare persoanele decedate vor putea fi depuse în sălile de ceremonii funerare numai pe baza certificatului de îmbălsămare. (16) În sălile de ceremonii funerare nu vor putea fi depuse persoane decedate din cauza unor boli contagioase. (17) În locurile de înhumare neamenajate cu cripte, înhumarea se va face la o adâncime de minimum 2 m şi numai pentru o singură persoană. (18) Deshumările şi reînhumările se fac de administraţiile cimitirelor, în prezenţa familiei persoanei decedate sau a unui reprezentant al acesteia şi a administratorului cimitirului, cu respectarea normelor sanitare antiepidemice. (19) Crematoriile din subordinea administraţiilor cimitirelor vor realiza următoarele: a) executarea operaţiunilor premergătoare incinerării; b) incinerarea cadavrelor umane; c) depozitarea şi conservarea urnelor cu cenuşă; d) alte operaţii specifice incinerării cadavrelor. (20) Urnele vor fi identificate cu etichete pe care se vor înscrie datele de identificare a persoanelor incinerate. (21) Urnele vor fi păstrate în crematoriu 45 de zile după care vor fi depuse în nişa comună a crematoriului, dacă în acest interval familia defunctului nu a luat nici o hotărâre. (22) Nişele vor fi atribuite în folosinţă de administraţiile cimitirelor, pe durată determinată sau nedeterminată, cu plata tarifelor impuse de administraţia cimitirului. (23) Autorităţile administraţiei publice locale pot aproba incinerarea gratuită şi depunerea urnei în nişa comună a crematoriului pentru persoanele lipsite de posibilitatea de a plăti tarifele legale. (24) Administraţiile cimitirelor vor asigura întreaga gamă de servicii, lucrări şi obiecte necesare ceremoniilor funerare, precum şi alte servicii şi lucrări de amenajare şi întreţinere a locurilor de înhumare şi a nişelor pentru păstrarea urnelor, astfel ca cerinţele populaţiei în cazul decesului unei persoane să poată fi satisfăcute într-un singur loc cu operativitate şi în condiţii corespunzătoare. (25) Prestarea serviciilor funerare se va face pe baza solicitărilor celor interesaţi, cu plata tarifelor şi preţurilor stabilite conform legislaţiei în vigoare. (26) Mormintele şi operele comemorative de război, mormintele oamenilor de ştiinţă, cultură şi artă, aflate în cimitirele administrate de autorităţile administraţiei publice locale, sunt îngrijite şi întreţinute de administraţiile cimitirelor. (27) Administraţiile cimitirelor răspund de îngrijirea şi paza cimitirelor şi crematoriilor, revenindu-le obligaţia să întreţină în bună stare camerele de depunere şi de ceremonii funerare, împrejmuirile, căile de acces, spaţiile verzi, instalaţiile de alimentare cu apă, energie electrică, canalizare şi alte dotări.  +  Secţiunea a 2-a Administrarea drumurilor şi a străzilorAdministrarea şi întreţinerea drumurilor  +  Articolul 23 (1) Autorităţile administraţiei publice vor asigura administrarea drumurilor după cum urmează: a) autorităţile administraţiei publice centrale, pentru drumurile naţionale; b) autorităţile administraţiei publice judeţene, pentru drumurile judeţene; c) autorităţile administraţiei publice locale, pentru drumurile orăşeneşti şi comunale. (2) Realizarea obligaţiilor administraţiei publice locale în domeniul administrării şi întreţinerii drumurilor şi străzilor pentru a satisface interesul general de transport va asigura: a) creşterea capacităţii de preluare a traficului; b) îmbunătăţirea condiţiilor de deplasare pentru vehicule; c) creşterea gradului de siguranţă a participanţilor la traficul pe drumurile publice; d) reducerea cheltuielilor de transport în funcţie de calitatea carosabilului. (3) Autorităţile administraţiei publice centrale, judeţene şi locale vor stabili un program unitar care să conducă la îndeplinirea tuturor cerinţelor conducătorilor auto şi pietonilor participanţi la trafic, program ce va cuprinde măsuri pentru: a) reabilitarea arterelor principale şi a celor de acces în localităţi; b) modernizarea intersecţiilor, podurilor, pasajelor şi traversărilor subterane/supraterane; c) reparaţii capitale, realizarea de covoare asfaltice, asigurarea necesarului de mijloace de producţie pentru producerea mixturilor asfaltice, asigurarea cu mijloace de execuţie, efectuarea lucrărilor aferente infrastructurii edilitare; d) creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei prin dotarea cu mijloace de semnalizare perfecţionate şi de dirijare automată a traficului; e) realizarea arterelor pentru preluarea traficului greu din interiorul oraşelor; f) sistematizarea reţelei de drumuri pe principiul inelar-radial; g) executarea lucrărilor de construire, modernizare şi întreţinere a străzilor şi a drumurilor numai pe baza planurilor şi documentaţiilor de urbanism, studiilor de circulaţie şi de trafic, cu respectarea procedurilor tehnice de execuţie pentru:1. execuţia îmbrăcăminţilor din pavaje de piatră brută;2. repararea îmbrăcăminţilor asfaltice;3. execuţia fundaţiilor din piatră spartă într-un singur strat;4. execuţia lucrărilor de încadrare a îmbrăcăminţilor;5. montarea bordurilor din beton pe fundaţie de beton;6. turnarea prin aşternere mecanică a covoarelor asfaltice subţiri din mortar bituminos preparat la cald;7. amenajarea domeniului public pentru evenimente deosebite;8. amenajarea şi întreţinerea parcărilor;9. executarea stratului rutier din materiale granulare stabilizate cu ciment;10. execuţia stratului de fundaţie din agregate în amestecuri optimale;11. întreţinerea şi repararea drumurilor publice;12. executarea straturilor bituminoase cilindrate din mixturi asfaltice; h) realizarea planurilor cadastrale, cu materializarea pe planuri a infrastructurii tehnico-edilitare aferente; i) coordonarea operatorilor de servicii publice de gospodărie comunală la efectuarea lucrărilor de orice natură la infrastructura tehnico-edilitară a localităţilor. (4) Autorităţile administraţiei publice locale împreună cu Poliţia Rutieră vor reglementa circulaţia, parcarea, staţionarea şi oprirea pe străzi a autovehiculelor. (5) În funcţie de intensitatea traficului, drumurile publice vor fi prevăzute cu staţii amenajate în afara fluxului circulaţiei pentru oprirea mijloacelor de transport în comun. Semnalizarea unitară şi amenajarea acestora se asigură de către consiliile locale în intravilan şi de către consiliile judeţene în extravilan, indiferent de categoria drumurilor. (6) La propunerea autorităţilor locale de sănătate publică privind reducerea poluării mediului înconjurător cu trafic intens, autorităţile administraţiei publice locale stabilesc măsurile ce se impun în vederea protejării sănătăţii populaţiei.Amenajarea şi întreţinerea parcărilor  +  Articolul 24 (1) Amenajarea, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare se vor realiza conform hotărârilor autorităţilor administraţiei publice locale, stabilirea amplasamentelor făcându-se împreună cu Poliţia Rutieră. (2) Parcarea reprezintă acel spaţiu destinat în mod special staţionării vehiculelor, semnalizat prin indicatoare şi marcaje care îl delimitează de partea carosabilă a drumului. (3) În parcările de reşedinţă, care sunt situate la mai puţin de 30 m de frontul imobilelor utilizate de locatari, se va atribui câte un loc de parcare pentru fiecare apartament. Dacă numărul cererilor depăşeşte suprafaţa disponibilă, se vor organiza licitaţii la care tariful de bază este reprezentat de preţul de pornire. Autorităţile administraţiei publice vor identifica împreună cu asociaţiile de proprietari spaţiile aflate la mai puţin de 30 m de frontul imobilelor, care pot fi amenajate ca parcări de reşedinţă. (4) Parcările publice sau private, cu plată, vor fi amenajate de persoanele juridice care le au în exploatare. Parcările publice sau private, fără plată, vor fi întreţinute de serviciul de administrare a străzilor. (5) Parcările vor fi utilizate contra cost, pe bază de tichet de parcare pe perioade limitate sau pe bază de abonament/autorizaţie pe perioade nelimitate. (6) Abonamentele şi autorizaţiile vor fi expuse la loc vizibil în interiorul mijlocului auto. (7) Eliberarea abonamentelor şi autorizaţiilor de parcare se va face pe baza buletinului/cărţii de identitate şi doar după ce se va verifica dacă solicitantul nu deţine garaj amplasat pe domeniul public. (8) Abonamentele lunare, trimestriale, semestriale, anuale se vor elibera pe perioade stabilite de către persoana juridică care le exploatează, aceasta stabilind şi datele şi limitele de valabilitate a acestora. (9) Parcările de reşedinţă vor fi amenajate, exploatate şi întreţinute de serviciile de administrare a domeniului public care vor stabili şi parcările pentru care sunt valabile abonamentele pe care le eliberează. (10) Se vor atribui gratuit locuri de parcare pentru mijloacele auto aparţinând serviciilor de intervenţie, cum ar fi poliţie, pompieri, ambulanţă, intervenţie, gaze. (11) Locurile de parcare aflate la o distanţă mai mică de 50 m de unităţile hoteliere, complexe comerciale, săli de spectacole, baze sportive vor fi atribuite acestora prin închiriere. (12) Parcarea autovehiculelor pe căile de circulaţie este permisă numai cu avizul organelor de reglementare a circulaţiei rutiere şi în condiţiile stabilite împreună cu autoritatea administraţiei publice locale. Spaţiile în care se permite parcarea vor fi identificate prin marcaje speciale. Sumele încasate drept taxe pentru parcare vor fi vărsate la bugetul local.  +  Secţiunea a 3-a Administrarea domeniului public şi privatAmenajarea, întreţinerea şi înfrumuseţarea zonelor verzi  +  Articolul 25 (1) Amenajarea, întreţinerea şi înfrumuseţarea zonelor verzi, parcurilor, grădinilor publice şi a locurilor de joacă pentru copii sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale. (2) Sub denumirea de spaţii verzi, în sensul prezentului regulament-cadru, se înţelege parcurile şi grădinile publice, zonele de agrement aferente localităţilor, scuarurile dintre ansamblurile de clădiri, precum şi spaţiile aferente altor imobile aparţinând instituţiilor şi agenţilor economici. (3) Autorităţile administraţiei publice locale vor asigura serviciul de întreţinere a spaţiilor verzi, astfel încât acestea să îşi îndeplinească funcţiile pentru care au fost create: a) funcţia ecologică, prin care se va realiza climatul normal, combaterea poluării fonice şi a aerului, ameliorarea compoziţiei chimice a solului şi a aerului; b) funcţia de utilitate publică, prin care se vor asigura activităţile sportive, odihna, agrementul şi jocurile de copii; c) funcţia complementară, prin care se va asigura funcţionarea normală a comerţului, alimentaţiei publice, educaţiei şi învăţământului. (4) Autorităţile administraţiei publice vor stabili prin proiectele şi studiile urbanistice necesarul de spaţii verzi, precum şi destinaţia acestora. (5) Autorităţile administraţiei publice locale vor amenaja zone de agrement - lacuri, păduri -, cu asigurarea şi respectarea următoarelor condiţii: a) o suprafaţă de 13-15 ha spaţiu verde, la o distanţă de maximum 25 km, pentru localităţile cu un număr de locuitori sub 20.000; b) o suprafaţă de 15-17 ha spaţiu verde, la o distanţă de maximum 30 km, pentru localităţile cu un număr de locuitori sub 100.000; c) o suprafaţă de 40 ha spaţiu verde, la o distanţă de maximum 40 km, pentru localităţile cu un număr de locuitori peste 100.000. (6) În zonele de agrement autorităţile administraţiei publice locale vor interzice amplasarea: a) întreprinderilor care prin activitatea lor produc zgomote, vibraţii sau impurifică apa, aerul, solul; b) unităţilor agrozootehnice; c) unităţilor de transporturi; d) staţiilor de epurare a apelor uzate şi a depozitelor controlate de deşeuri solide. (7) În cadrul amenajării şi dotării zonelor de agrement se vor asigura: a) instalaţii de alimentare cu apă potabilă; b) WC-uri publice şi locuri pentru colectarea deşeurilor; c) colectarea şi îndepărtarea apelor uzate prin instalaţiile de canalizare locale sau zonale ale căror construcţie şi exploatare să evite poluarea factorilor de mediu. (8) Pentru parcurile şi grădinile publice suprafeţele normale ale acestora vor fi asigurate în funcţie de zona geografică, clima şi de tradiţia zonei. (9) La amplasarea şi amenajarea parcurilor şi grădinilor publice, autorităţile administraţiei publice locale vor urmări următoarele obiective: a) deplasarea până la un parc sau grădină publică să se realizeze în maximum 15 minute, utilizându-se mijloacele de transport în comun; b) asigurarea unei suprafeţe verzi de minimum 5 m 2 /locuitor şi de maximum 15 mp /locuitor. (10) Realizarea şi exploatarea spaţiilor verzi se vor face respectându-se şi aplicându-se următoarele etape: a) etapa de proiectare, impusă prin documentaţiile de urbanism, în care se realizează studiul spaţiilor verzi şi se stabilesc soluţiile de detaliu necesare executării acestor spaţii; b) etapa de realizare a spaţiilor verzi, care se va face în regie proprie sau prin intermediul unor agenţi economici de stat ori privaţi specializaţi. Încredinţarea realizării spaţiilor verzi agenţilor economici de stat sau privaţi se va face în urma procedurii de licitaţie; c) etapa de exploatare a spaţiilor verzi, care se va face prin lucrări de întreţinere, reparaţii, restaurări, modernizări şi paza spaţiilor verzi; d) etapa de producţie, care se va realiza prin bazele de producere a materialului dendrologic şi floricol.  +  Articolul 26 (1) Activitatea de amenajare a spaţiilor verzi se va realiza conform procedurilor tehnice de execuţie din prezentul regulament-cadru. (2) Realizarea activităţii de amenajare a spaţiilor verzi va fi condiţionată de existenţa la punctul/punctele de lucru, la începerea lucrărilor, a următoarelor documente: a) ordin de lucru; b) documentaţia tehnică de execuţie; c) instrucţiuni de lucru, fişe tehnologice, proceduri tehnice de execuţie aplicabile, aprobate; d) certificate de calitate, declaraţii de conformitate pentru materialele aprovizionate ce urmează a fi puse în operă; e) înregistrări doveditoare că materialele neconforme sunt ţinute sub control; f) asigurarea la punctul de lucru, prin grija şefului de punct de lucru, a materialelor necesare execuţiei, utilajelor şi utilităţilor aferente execuţiei; g) asigurarea cu personal executant instruit şi testat privind cunoaşterea procedurilor tehnice de execuţie, detaliile de execuţie şi instrucţiunile aplicabile. (3) Procesul tehnologic cuprinde următoarele etape: a) pregătirea terenului:a.1) degajarea terenului prin strângerea cu mâna, sapa şi grebla, în grămezi, a diferitelor materiale existente la suprafaţă sau puţin îngropate;a.2) curăţarea terenului, prin săpare cu sapa la adâncimea de 5 cm, de iarbă şi buruieni şi transportul acestora cu roaba la marginea zonei de lucru;a.3) defrişări şi tăieri sau doborâri de arbori, operaţiuni care se aplică numai în ipoteza întâlnirii acestora în ansamblul lucrărilor de amenajare a peluzelor gazonate;a.4) extragerea pământului vegetal se realizează prin săparea şi aruncarea pământului în depozit sau vehicul, îndepărtarea rădăcinilor, pietrelor şi a altor corpuri străine;a.5) mobilizarea solului în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal, nivelarea şi finisarea suprafeţelor după mobilizarea solului; săparea şi întoarcerea pământului, cu sfărâmarea sumară a bulgărilor, nivelarea şi mărunţirea bulgărilor cu sapa şi grebla, finisarea prin greblarea repetată la metru pătrat de suprafaţă mobilizată, împrăştierea pământului cu lopata şi sfărâmarea sumară a bulgărilor;a.6) însămânţarea gazonului se va face după aşternerea pământului vegetal şi mărunţirea fină a acestuia; b) însămânţarea gazonului cuprinde transportul în interiorul zonei de lucru, semănarea prin împrăştierea cu mâna, îngropatul cu grebla de grădină şi tasarea solului semănat cu tăvălugul de grădină; c) udatul terenului cu furtunul cuprinde întinderea furtunului şi racordarea la gura de apă, udarea şi manevrarea furtunului în timpul udării şi strângerea furtunului; d) întreţinerea peluzelor gazonate se realizează prin:d.1) cosirea manuală a gazonului şi strângerea în grămezi, cu grebla, în zona de lucru;d.2) plivirea buruienilor de pe peluze şi depozitarea lor la marginea zonei de lucru, în grămezi;d.3) căratul buruienilor; e) rectificarea marginilor la peluze prin tăierea cu cazmaua a marginilor peluzei şi strângerea şi transportul materialului rezultat. (4) Resursele principale utilizate în vederea amenajării spaţiilor verzi sunt: a) resurse materiale - seminţe de plante, îngrăşăminte organice, apă; b) resurse umane - muncitori de deservire, peisagist, personal necalificat; c) utilaje - mijloace de transport, autocisternă cu dispozitiv de stropit.  +  Articolul 27 (1) Activitatea de amenajare a spaţiilor verzi cu flori şi arbuşti se va realiza conform procedurilor tehnice din prezentul regulament-cadru. (2) Domeniul public cu destinaţia "spaţii verzi" va avea specificat pe planul cadastral structura geologică a solului. (3) Materialul dendrologic şi floricol utilizat va fi compatibil cu structura geologică a solului în care se plantează. (4) Activităţile de amenajare şi extindere a spaţiilor verzi din diferitele zone ale aceleiaşi localităţi vor fi coordonate în scopul evitării monotoniei peisagistice şi funcţionale. (5) Realizarea activităţii de amenajare a spaţiilor verzi cu flori şi arbuşti va fi condiţionată de îndeplinirea la începerea lucrărilor a condiţiilor prevăzute la art. 26 alin. (2). (6) Etapele de lucru vor fi cele menţionate la art. 26 alin. (3) pct. a.1)-a.5). (7) Pentru realizarea lucrărilor de plantare a arbuştilor ornamentali în spaţiile verzi, se execută următoarele operaţiuni:1. săparea manuală a gropilor de diferite dimensiuni, cu păstrarea structurii solului şi separarea stratului de pământ vegetal;2. plantarea arbuştilor ornamentali: a) extragerea arbuştilor cu sau fără balot de pământ la rădăcină se realizează prin săparea şanţului circular în jurul balotului, curăţarea şi tăierea rădăcinilor, finisarea şi ambalarea balotului, învelirea coroanei cu rogojini legate cu sfoară, protejarea bazei tulpinii prin înfăşurarea cu pânză de sac; b) fixarea arbuştilor în camion, stropirea cu apă a coroanei şi transportul în zona de lucru, la locul de plantare; c) mocirlitul rădăcinilor; d) aşezarea balotului în groapă; e) scoaterea ambalajului; f) astuparea cu pământ a gropilor de plantare; g) baterea pământului; h) executarea farfuriilor sau muşuroaielor; i) executarea primului udat; j) fasonarea coroanei. (8) Lucrările de plantări de flori şi plante perene se vor realiza astfel:1. plantări de flori: a) transportul ghivecelor cu flori în interiorul zonei de lucru; b) săparea gropilor pentru plantare; c) plantarea, udarea şi acoperirea cu pământ;2. plantarea plantelor perene: a) săparea în jurul plantei pentru formarea balotului; b) înfăşurarea balotului cu hârtie groasă şi legarea cu sârmă; c) săparea gropilor pentru plantare; d) transportul în interiorul zonei de lucru; e) plantarea; f) udarea. (9) Lucrările de întreţinere obligatorii care se vor executa sunt:1. udarea plantaţiilor: a) desfăşurarea, cuplarea şi strângerea furtunului de apă la gura de apă; b) udatul propriu-zis;2. plivirea buruienilor: a) extragerea manuală a buruienilor cu unelte de plivit; b) depozitarea buruienilor la marginea zonei de lucru, în grămezi; c) căratul buruienilor;3. lucrări de combatere a bolilor şi dăunătorilor în plantaţii: a) mărunţirea şi prepararea amestecului de substanţe chimice pentru combatere şi umplerea aparatului; b) executarea stropirii sau prăfuirii prin acţionare manuală. (10) Resursele principale utilizate în vederea amenajării spaţiilor verzi cu arbuşti şi flori sunt:1. resurse materiale: a) răsaduri de flori; b) plante perene; c) puieţi de arbuşti; d) îngrăşăminte organice; e) împletitură de sârmă; f) pânză de sac; g) apă.2. resurse umane: a) muncitori pentru deservire; b) peisagist;3. utilaje: a) mijloace de transport; b) autocisternă cu dispozitiv de stropit.  +  Articolul 28 (1) Amenajarea spaţiilor verzi cu arbori şi arbuşti se va realiza conform procedurii tehnice din prezentul regulament-cadru. (2) Realizarea activităţii de amenajare a spaţiilor verzi cu arbori şi arbuşti va fi condiţionată de îndeplinirea la începerea lucrărilor a condiţiilor prevăzute la art. 26 alin. (2). (3) Lucrările de plantare propriu-zisă a arborilor şi arbuştilor ornamentali în spaţii verzi se va realiza astfel:1. săparea manuală a gropilor de diferite dimensiuni şi a şanţului pentru gard viu, cu păstrarea structurii solului şi separarea stratului de pământ vegetal;2. plantarea arborilor şi arbuştilor: a) săparea şanţului în jurul balotului; b) curăţarea şi tăierea rădăcinilor; c) învelirea coroanei cu rogojini legate cu sfoară; d) protejarea bazei tulpinii prin înfăşurarea cu pânză de sac; e) fixarea în autovehicul şi stropirea coroanei cu apă; f) transportul în interiorul zonei de lucru până la locul de plantare; g) mocirlitul rădăcinilor; h) aşezarea balotului în groapă; i) scoaterea ambalajului; j) astuparea cu pământ a gropilor de plantare; k) baterea pământului; l) executarea farfuriilor sau a muşuroaielor; m) primul udat; n) fasonatul coroanei. (4) Plantarea gardului viu se va realiza astfel:1. executarea şanţului pentru plantat;2. scoaterea puieţilor din depozit;3. transportul puieţilor la locul de plantare şi repartizarea lor pe lungimea şanţului;4. fasonatul şi mocirlitul;5. plantatul puieţilor şi primul udat. (5) Lucrările de protejare a plantaţiilor care se vor executa sunt:1. udarea plantaţiilor: a) desfăşurarea, cuplarea şi strângerea furtunului la gura de apă; b) udatul propriu-zis;2. învelirea trunchiului cu funii din trestie cu apărători. (6) În plantaţii lucrările de combatere a bolilor şi dăunătorilor se vor executa astfel: a) mărunţirea şi prepararea amestecului de substanţe chimice pentru combatere şi umplerea aparatului; b) executarea stropirii sau prăfuirii prin acţionare manuală. (7) Lucrările de întreţinere sau tăierile de corecţie se vor realiza astfel:1. tăierea ramurilor cu foarfeca sau ferăstrăul în vederea formării coroanei;2. netezirea tăieturilor cu cosorul;3. evacuarea ramurilor tăiate la marginea zonei de lucru;4. strângerea resturilor rezultate în urma tăierii şi îndepărtarea lor din zona de lucru. (8) Resursele principale utilizate în vederea amenajării spaţiilor verzi cu arbori şi arbuşti sunt:1. resurse materiale: a) arbori de foioase şi răşinoase; b) plante perene; c) puieţi de arbuşti; d) îngrăşăminte organice; e) împletitură de sârmă; f) pânză de sac; g) apă;2. resurse umane: a) muncitori deservire; b) peisagist; c) personal necalificat;3. utilaje: a) mijloace de transport; b) autocisternă cu dispozitiv de transport.  +  Articolul 29 (1) Activitatea de producere a materialului dendrologic şi floricol necesar amenajării, decorării şi înfrumuseţării zonelor verzi adiacente tramei stradale şi a locurilor de agrement se va realiza conform procedurilor tehnice din prezentul regulament-cadru. (2) Realizarea activităţii de producere a materialului dendrologic şi floricol este condiţionată de existenţa la punctul de lucru a următoarelor documente: a) documentaţia de execuţie; b) instrucţiunile de lucru şi fişele tehnologice; c) certificatele de calitate şi declaraţiile de conformitate pentru materialele aprovizionate ce urmează a fi puse în operă; d) dovezile faptului că materialele neconforme sunt ţinute sub control; e) asigurarea la punctul de lucru, prin grija şefului de punct de lucru, a materialelor necesare execuţiei; f) asigurarea cu personal executant instruit şi testat privind prevederile din procedura tehnică. (3) Materialele floricole (anuale, bianuale, perene) şi materialele dendrologice (arbuşti de foioase, arbuşti de răşinoase) se vor produce în sere şi pepiniere. (4) Materialul săditor de calitate, reprezentat de plante care să dezvolte în totalitate, la locul de plantare, caracterele genetice proprii solului, se va realiza prin respectarea tuturor cerinţelor tehnologice de producere a sortimentului de flori, arbuşti şi arbori. (5) Plantele anuale de grădină se vor obţine prin semănare directă în teren pentru cele ce nu suportă transplantarea sau prin producerea de răsaduri pentru speciile cu pretenţii mari faţă de căldură. (6) Înmulţirea culturilor floricole se va realiza prin utilizarea de seminţe a căror calitate să fie garantată prin certificatele de calitate emise de producătorul acestora. (7) Timpul optim de semănare a florilor anuale se va stabili în funcţie de specie, de condiţiile climaterice ale zonei, de data când se doreşte vânzarea sau plantarea în aer liber şi de spaţiul de încolţire de care se dispune. (8) Răsadurile se vor produce prin semănarea în lădiţe sau direct în pământ aşezat în răsadniţe ori solarii. (9) Înmulţirea materialului săditor la florile perene se va face prin divizarea tufei, drajoni, marcotaj, rizomi, bulbi şi tuberobulbi. (10) Producerea arborilor şi arbuştilor ornamentali se va realiza pe cale generativă şi vegetativă. (11) La producerea materialului dendro-floricol se vor asigura şi se vor respecta normele de protecţie a muncii şi de stingere a incendiilor, specifice acestor activităţi.Montarea mobilierului stradal  +  Articolul 30 (1) Activitatea de realizare a lucrărilor de montare a mobilierului stradal se va realiza conform procedurilor tehnice de execuţie din prezentul regulament-cadru. (2) Realizarea lucrărilor de montare a mobilierului stradal va fi condiţionată de existenţa la punctele de lucru, la începerea lucrărilor, a următoarelor documente: a) documentaţia tehnică de execuţie; b) instrucţiunile de lucru, fişele tehnologice, planurile tehnice de execuţie aprobate; c) certificatele de calitate, declaraţiile de conformitate pentru materialele aprovizionate ce urmează a fi montate; d) înregistrările doveditoare că materialele neconforme sunt ţinute sub control; e) asigurarea la punctul de lucru a materialelor necesare execuţiei, sculelor şi dispozitivelor de verificat, utilajelor şi utilităţilor aferente execuţiei; f) asigurarea cu personal executant instruit şi testat în ceea ce priveşte procedura de lucru, detaliile de execuţie şi instrucţiunile de aplicare; g) preluarea frontului de lucru. (3) Lucrările de montaj al mobilierului stradal vor cuprinde următoarele etape, realizarea făcându-se în următoarea succesiune: a) pregătirea terenului, care constă în degajarea diverselor materiale, curăţarea terenului, îndepărtarea rădăcinilor şi trunchiurilor de arbori; b) încărcarea în mijloace auto şi transportul la locul de montaj ale mobilierului stradal; c) realizarea, prin săpătură manuală sau spargere de betoane, a fundaţiilor pentru montarea mobilierului stradal; d) prepararea betonului de fundaţie; e) montarea obiectelor la cotă şi fixarea lor provizorie; f) turnarea betonului în fundaţii; g) grunduirea şi vopsirea mobilierului stradal; h) recepţionarea lucrărilor. (4) Lucrările de montare a mobilierului stradal se vor realiza respectându-se documentaţiile de execuţie. Toate neconformităţile de pe teren vor fi aduse la cunoştinţă proiectantului spre rezolvarea problemelor ivite. (5) Verificarea calităţii lucrărilor se desfăşoară pe tot parcursul execuţiei. Rezultatele recepţiilor, preliminară şi definitivă, vor fi anexate la dosarul obiectivului.Organizarea pieţelor, târgurilor şi bâlciurilor  +  Articolul 31Exercitarea formelor specifice de comerţ pe domeniul public şi privat se va face cu respectarea normelor legale.  +  Articolul 32 (1) În scopul desfăşurării activităţilor de comerţ în zonele publice, autorităţile administraţiei publice locale vor organiza pieţe şi vor amenaja perimetre teritoriale delimitate, afectate acestui scop. (2) Tipurile de pieţe care vor putea fi organizate în zonele publice sunt: a) pieţele agroalimentare, care sunt ansambluri sau numai locuri special amenajate şi organizate pentru aprovizionarea populaţiei cu produse agroalimentare şi care se amplasează de obicei în zonele din mediul urban, funcţionând după un program zilnic de două-trei ori pe săptămână sau săptămânal, cu asigurarea spaţiilor pentru producători în condiţii optime; b) târgurile publice, care sunt destinate vânzării-cumpărării de produse agricole, agroalimentare, agroindustriale sau industriale; c) oboarele destinate vânzării-cumpărării animalelor, care se organizează în mediul rural şi în mod excepţional la periferia localităţilor urbane; d) bâlciurile, care reprezintă combinaţii între una dintre formele de piaţă menţionate la lit. a), b) şi c), având ca scop prestarea de servicii comerciale şi desfăşurarea de activităţi distractive pentru populaţie. (3) Autorităţile administraţiei publice locale vor amplasa, vor realiza şi vor organiza pieţele, respectând următoarele condiţii: a) încadrarea pieţelor din punct de vedere constructiv în planul urbanistic general; b) realizarea unui acces facil al populaţiei spre şi în piaţă; c) asigurarea legăturilor cu arterele principale de penetraţie din zonele de producţie; d) asigurarea de spaţiu suficient pentru desfăşurarea întregii activităţi specifice pieţelor; e) asigurarea locurilor de parcare pentru autovehicule, cu semnalizările corespunzătoare. (4) Pieţele vor funcţiona pe baza autorizaţiei de funcţionare eliberate de primar. (5) Autorizaţia de funcţionare va fi eliberată doar după obţinerea avizelor legale: certificat de urbanism, autorizaţie de construcţie, avizul autorităţii locale de sănătate publică, avizul poliţiei, al centrului judeţean de metrologie şi al agenţiei teritoriale pentru protecţia mediului, al inspectoratelor teritoriale de prevenire a incendiilor, avize pentru utilităţi. (6) Administraţia pieţei va fi organizată în oraşele în care există şi funcţionează un număr de cel puţin 5 pieţe agroalimentare. În localităţile în care această condiţie nu este îndeplinită, autoritatea pieţei va fi denumită "responsabil al pieţei". (7) Funcţionarea târgurilor, bâlciurilor şi oboarelor va fi supravegheată de către primarul localităţii pe al cărei teritoriu sunt organizate acestea. (8) Pieţele vor fi dotate cu toate serviciile care facilitează desfăşurarea activităţii în condiţii optime, conform legilor în vigoare, dimensionate în funcţie de numărul locurilor de vânzare şi de tipul de piaţă. (9) În oboare şi în pieţe mixte, în plus faţă de prevederile alin. (8), se vor asigura spaţii special amenajate pentru animalele suspecte de a fi bolnave şi containere ermetice, din oţel, pentru animalele moarte. (10) Salubrizarea pieţelor se va face zilnic şi ori de câte ori este nevoie. (11) Boxele din hale, magazinele, unităţile prestatoare de servicii din incinta pieţei pot fi date în administrare privată, prin licitaţie publică, pe bază de contract conform legii. (12) Programul pieţei va fi stabilit şi va fi afişat vizibil în perimetrul administrativ al pieţei. (13) Orice utilizator al pieţei va afişa datele de identificare a mărfurilor, a preţurilor şi a tarifelor practicate, la loc vizibil şi pentru fiecare produs/serviciu comercializat. (14) Activităţile de comerţ şi de prestări de servicii în perimetrul pieţelor se vor desfăşura numai în spaţiile afectate fiecărui comerciant/prestator de servicii, fiind interzise vânzările şi prestările de servicii pe suprafaţa căilor de circulaţie sau în parcări. (15) Regulamentul propriu de funcţionare al pieţelor va fi afişat în perimetrul biroului administrativ al pieţei.Amenajarea şi întreţinerea locurilor de agrement, ştrandurilor, lacurilor şi bălţilor  +  Articolul 33 (1) În exercitarea atribuţiilor ce le revin, autorităţile administraţiei publice locale vor întreţine şi vor exploata locurile de agrement şi ştrandurile, lacurile şi bălţile din raza teritorial-administrativă aflată sub incidenţa lor. (2) Autorităţile administraţiei publice locale vor asigura furnizarea către populaţie a serviciilor publice de agrement concomitent cu asigurarea activităţilor de deservire, transport, repararea utilajelor şi clădirilor din patrimoniu. (3) Autorităţile administraţiei publice locale urmăresc realizarea conform reglementărilor legale în vigoare a activităţilor de exploatare a ştrandurilor, pentru asigurarea: a) bunei funcţionări a ştrandurilor prin dotarea şi completarea plajelor cu nisip, curăţarea şi afânarea lor zilnică; b) dotării incintelor cu bănci de grădină şi coşuri de gunoi; c) cabinelor de duşuri şi grupurilor sanitare; d) dotării cu bazine speciale pentru adulţi şi pentru copii; e) verificării adâncimii apei din bazine pentru a se elimina pericolul de înec; f) numărului necesar de bărci de salvare prevăzute cu colaci de salvare; g) pregătirii pentru iarnă a ştrandurilor; h) curăţării zilnice a bazinelor de înot de plutitori şi schimbării apei de cel puţin două ori pe săptămână în cazul alimentării de la reţeaua de apă potabilă. (4) Pentru asigurarea activităţii de exploatare a lacurilor se urmăreşte: a) umplerea lacurilor din sursele de apă disponibile; b) primenirea apei din lacuri în scopul evitării fenomenului de înflorire a vegetaţiei subacvatice; c) paza şi securitatea barajelor şi desecărilor prin agenţi hidrotehnici special angajaţi; d) înlăturarea plutitorilor şi întreţinerea în stare de funcţionalitate a grătarelor din faţa stăvilarelor; e) buna funcţionalitate a stăvilarelor; f) verificarea periodică a lacurilor cu descărcare tip sifon; g) menţinerea, pe timpul iernii, a nivelului apei sub cel al pereurilor sau al construcţiilor hidrotehnice, pentru evitarea deteriorării acestora datorită fenomenului de îngheţ; h) întreţinerea luciului apei, curăţarea acesteia de plutitori, îndepărtarea vegetaţiei subacvatice; i) existenţa posturilor de prim ajutor; j) posibilitatea de a participa la acţiuni de salvare a persoanelor aflate în pericol de înec; k) exploatarea şi întreţinerea patinoarelor formate pe lacurile din dotare; l) îndeplinirea formalităţilor legale privind navigarea ambarcaţiunilor, îmbarcarea personalului navigant şi folosirea acestuia doar conform calificării pe care o posedă; m) dotarea ambarcaţiunilor conform normelor specifice în vigoare; n) existenţa ambarcaţiunilor pentru realizarea activităţii de agrement nautic; o) expertizarea navelor la termenele prevăzute de lege; p) repararea ambarcaţiunilor din dotare; q) paza patrimoniului din dotare. (5) Autorităţile administraţiei publice vor amenaja ştranduri pe malurile râurilor, lacurilor sau ale mării, asigurându-se respectarea următoarelor condiţii: a) în amonte de ştrand să nu existe deversări de ape uzate care să influenţeze calitatea apei din zona ştrandului; b) la locul îmbăierii apa ştrandului va fi ferită de riscul poluării prin instituirea zonelor de protecţie sanitară; c) pentru adâncimi până la 1,20 m panta de adâncime va fi uniformă, respectând proporţia 1:10, iar pentru adâncimi mai mari, proporţia 1:3; d) în zonele de scăldat trebuie să se asigure minimum 2,5 mp luciu de apă/persoană pentru o adâncime a apei de 1,20 m şi cel puţin 6,25 mp luciu de apă pentru o adâncime a apei mai mare de 1,20 m. (6) Supravegherea, inspecţia sanitară şi controlul calităţii apei din zonele naturale utilizate pentru îmbăiere se fac de autorităţile responsabile, potrivit prevederilor legale.Administrarea şi exploatarea băilor şi a WC-urilor publice  +  Articolul 34 (1) Administrarea şi exploatarea băilor şi a WC-urilor publice se vor realiza cu respectarea legislaţiei în vigoare specifice unităţilor în care se prestează servicii pentru populaţie, denumite în continuare unităţi. (2) Unităţile vor fi racordate la sistemele publice de alimentare cu apă potabilă sau la surse proprii de apă care să corespundă condiţiilor de calitate pentru apă potabilă şi vor fi dotate cu instalaţii interioare de alimentare cu apă şi de canalizare, conform normativelor în vigoare. (3) Unităţile vor fi racordate la sistemele publice de canalizare a apelor uzate; în cazul în care nu există sistemul public de canalizare, unităţile îşi vor prevedea instalaţii proprii pentru colectarea, tratarea şi evacuarea apelor uzate astfel încât să nu polueze solul, apele sau aerul. (4) Instalaţiile interioare de distribuţie a apei potabile şi de evacuare a apelor uzate, sifoanele de pardoseală şi obiectele sanitare vor fi menţinute în permanentă stare de funcţionare, luându-se toate măsurile necesare în acest sens. (5) Dezinsecţia profilactică se va efectua periodic; intervalul maxim între două dezinsecţii va fi de 3 luni. (6) Deratizarea profilactică se va efectua periodic, la intervale de maximum 6 luni. (7) Între operaţiunile periodice se vor aplica proceduri de dezinsecţie şi deratizare curente, de întreţinere, în funcţie de prezenţa vectorilor. (8) Numărul maxim de persoane care vor utiliza simultan baia nu va depăşi capacitatea proiectată şi autorizată sanitar. Suprafaţa încăperilor cu căzi individuale va fi de minimum 6 mp , iar cabina de duş va avea minimum 4 mp . (9) WC-urile publice au dotarea specifică prevăzută în normele de proiectare.Administrarea şi exploatarea spaţiilor publicitare  +  Articolul 35 (1) Autorităţile administraţiei publice locale vor organiza în cadrul serviciilor publice de gospodărie comunală compartimente specializate pentru organizarea şi exploatarea locurilor publice de afişaj şi reclame, în care va fi angrenat personal din cadrul serviciilor de administrare a domeniului public. (2) Abrogat.-----------Alin. (2) al art. 35 a fost abrogat de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 672 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 29 august 2014. (3) Abrogat.-----------Alin. (3) al art. 35 a fost abrogat de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 672 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 29 august 2014.Condiţii de amplasare a afişelor şi panourilor publicitare  +  Articolul 36Abrogat.-----------Art. 36 a fost abrogat de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 672 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 29 august 2014.Firme  +  Articolul 37Abrogat.-----------Art. 37 a fost abrogat de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 672 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 29 august 2014.Afişe şi panouri neluminate  +  Articolul 38Abrogat.-----------Art. 38 a fost abrogat de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 672 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 29 august 2014.Panouri luminoase  +  Articolul 39Abrogat.-----------Art. 39 a fost abrogat de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 672 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 29 august 2014.Publicitate pe autovehicule  +  Articolul 40Abrogat.-----------Art. 40 a fost abrogat de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 672 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 29 august 2014.Tăbliţe indicatoare şi de orientare  +  Articolul 41Abrogat.-----------Art. 41 a fost abrogat de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 672 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 29 august 2014.Obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale  +  Articolul 42 (1) Abrogat.-----------Alin. (1) al art. 42 a fost abrogat de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 672 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 29 august 2014. (2) Abrogat.-----------Alin. (2) al art. 42 a fost abrogat de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 672 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 29 august 2014. (3) Atribuirea spaţiilor de publicitate se face anual, prin organizarea de licitaţii potrivit reglementărilor legale în vigoare. (4) Autorităţile locale vor stabili prin regulament aprobat de consiliul local taxele şi tarifele datorate pentru spaţiile de publicitate, cu respectarea cuantumului minim stabilit prin reglementările legale în vigoare.Obligaţiile operatorilor de publicitate  +  Articolul 43 (1) Abrogat.-----------Alin. (1) al art. 43 a fost abrogat de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 672 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 29 august 2014. (2) Operatorii de publicitate au obligaţia achitării taxei de folosire a spaţiului publicitar începând cu data atribuirii contractului.Avizare şi autorizare  +  Articolul 44Abrogat.-----------Art. 44 a fost abrogat de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 672 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 29 august 2014.Metodologia de avizare şi autorizare  +  Articolul 45Abrogat.-----------Art. 45 a fost abrogat de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 672 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 29 august 2014.  +  Articolul 46Abrogat.-----------Art. 46 a fost abrogat de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 672 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 29 august 2014.  +  Articolul 47Abrogat.-----------Art. 47 a fost abrogat de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 672 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 29 august 2014.Asanarea şi amenajarea terenurilor mlăştinoase din perimetrul localităţilor  +  Articolul 48 (1) Asanarea şi amenajarea terenurilor mlăştinoase din perimetrul localităţilor se fac pe baza prevederilor planului de urbanism general al localităţii. (2) Pe baza amenajărilor de acest tip vor sta studii de specialitate şi proiecte de execuţie, întocmite, prin grija autorităţii locale competente, de către un proiectant autorizat. (3) Studiile de specialitate vor ţine cont de mărimea zonelor mlăştinoase, de cauza apariţiei acestora, indicând soluţiile tehnice cele mai adecvate pentru eliminarea şi îndepărtarea apei în exces, inclusiv destinaţia terenurilor asanate după executarea lucrărilor prevăzute în studii. (4) Autoritatea administraţiei publice locale competentă va urmări asigurarea fondurilor pentru realizarea studiilor şi a investiţiilor ce rezultă din proiectele întocmite pe baza studiilor. (5) Autoritatea administraţiei publice locale competentă va hotărî modul de gestionare şi de exploatare şi întreţinere a construcţiilor şi instalaţiilor care asigură asanarea perimetrelor mlăştinoase, inclusiv măsurile de valorificare a terenurilor rezultate. (6) Întrucât măsurile de exploatare şi de întreţinere a construcţiilor şi instalaţiilor de asanare şi desecare a terenurilor mlăştinoase depind de condiţiile locale şi de soluţiile tehnice stabilite de elaboratorii studiilor şi proiectelor de specialitate, autorităţile administraţiei publice locale vor preciza şi vor include aceste măsuri în regulamentele proprii de organizare, funcţionare şi exploatare a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local.Amenajarea cursurilor de apă ce traversează localităţile  +  Articolul 49 (1) Amenajarea cursurilor de apă ce traversează localităţile, prin lucrări de îndiguire, dirijare şi asigurare a scurgerii apei, se face pe baza prevederilor planului de urbanism general al localităţii. (2) La baza amenajărilor de acest tip vor sta prevederile planurilor generale de amenajare a bazinului hidrografic de care aparţine cursul de apă ce face obiectul amenajării, plan ce se întocmeşte prin grija autorităţilor de gospodărire a apelor competente, precum şi un studiu de specialitate şi un proiect de execuţie întocmite prin grija autorităţii publice locale competente, din care să rezulte măsurile concrete care se iau în interiorul sau în extravilanul localităţii pentru a pune în aplicare măsurile rezultate din aceste documente. (3) În cazul în care măsurile rezultate implică mai multe comunităţi locale distincte, studiile de specialitate şi proiectele de execuţie se realizează prin grija autorităţii administraţiei publice judeţene sau centrale, după caz. (4) Autorităţile administraţiei publice locale judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, vor urmări asigurarea fondurilor pentru realizarea studiilor şi a investiţiilor necesare ce rezultă din proiectele de execuţie întocmite pe baza studiilor. (5) Studiile şi proiectele de execuţie vor evidenţia construcţiile şi instalaţiile necesare pentru amenajarea cursului de apă, inclusiv eventualele folosinţe suplimentare ale cursului de apă ce face obiectul amenajării sau al terenurilor ce pot fi valorificate în urma realizării amenajării cursului de apă menţionat. (6) Autoritatea administraţiei publice locale, judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, va hotărî modul de gestionare, de exploatare şi de întreţinere a construcţiilor şi instalaţiilor care asigură amenajarea cursurilor de apă ce traversează localitatea/localităţile. (7) Întrucât măsurile de exploatare şi de întreţinere a construcţiilor şi instalaţiilor de amenajare a cursurilor de apă ce traversează localitatea/localităţile depind de condiţiile locale şi de soluţiile tehnice stabilite de elaboratorii studiilor şi proiectelor de specialitate, autorităţile administraţiei publice locale, prevăzute la alin. (4), vor preciza şi include aceste măsuri în regulamentele proprii de organizare, funcţionare şi exploatare a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local.  +  Secţiunea a 4-a Asigurarea iluminatului public  +  Articolul 50 (1) Autorităţile administraţiei publice locale vor înfiinţa, vor organiza, vor exploata şi vor întreţine reţelele de iluminat public stradal şi a iluminatului public pentru punerea în valoare a edificiilor publice, monumentelor arhitecturale şi de artă, a spaţiilor publice şi peisagistice. (2) Serviciile de iluminat public se vor realiza pe toate căile de circulaţie publică din localităţile urbane şi rurale, cu respectarea principiilor ce guvernează organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de gospodărie comunală. (3) Serviciile de iluminat public vor respecta şi vor îndeplini, la nivelul comunităţilor locale, în întregul lor, indicatorii de performanţă aprobaţi prin hotărâri ale consiliilor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor sau ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, pe baza indicatorilor de performanţă din Regulamentul-cadru de funcţionare a serviciilor de iluminat public. (4) Organizarea iluminatului public stradal şi ornamental al localităţilor în condiţii de eficienţă şi siguranţă este de competenţa autorităţilor administraţiei publice locale şi se va realiza ţinându-se seama, cu prioritate, de necesităţile comunităţilor locale, de starea tehnică şi eficienţa sistemelor de iluminat public existente, precum şi de standardele minimale privind iluminatul public, prevăzute de normele interne şi ale Uniunii Europene în acest domeniu. (5) Aprobarea strategiilor de dezvoltare/înfiinţare a serviciilor de iluminat public şi a programelor de dezvoltare a infrastructurii aferente, a regulamentelor şi normelor locale de organizare şi funcţionare a serviciilor, a criteriilor şi procedurilor de monitorizare şi control al gestiunii serviciilor de iluminat public constituie atribuţia exclusivă a consiliilor locale sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.  +  Capitolul V Drepturile şi obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale, ale operatorilor şi beneficiarilor de servicii de administrare a domeniului public şi privat  +  Secţiunea 1 Drepturile şi obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale  +  Articolul 51Autorităţile administraţiei publice locale acţionează în numele şi în interesul comunităţilor locale pe care le reprezintă şi răspund faţă de acestea pentru: a) modul în care gestionează şi administrează infrastructura edilitar-urbană a unităţilor administrativ-teritoriale; b) modul în care organizează, coordonează şi controlează serviciile de administrare a domeniului public şi privat.  +  Articolul 52Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele atribuţii: a) stabilirea strategiilor de dezvoltare şi funcţionare a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat; b) luarea iniţiativelor şi adoptarea hotărârilor privitoare la serviciile de administrare a domeniului public şi privat; c) exercitarea competenţelor şi responsabilităţilor ce le revin potrivit legislaţiei în vigoare, referitoare la serviciile de administrare a domeniului public şi privat.  +  Articolul 53Autorităţile administraţiei publice locale au în raport cu operatorii următoarele drepturi: a) să verifice, să solicite refundamentarea şi să aprobe structura, nivelurile şi ajustările preţurilor şi tarifelor propuse de operatorul serviciilor de administrare a domeniului public şi privat; b) să sancţioneze operatorul în cazul în care acesta nu respectă indicatorii de performanţă şi parametrii de eficienţă la care s-a angajat prin contractul de delegare a gestiunii, cu excepţia situaţiilor care nu se datorează operatorului de serviciu.  +  Articolul 54Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele obligaţii: a) să asigure un mediu de afaceri concurenţial şi transparent şi să asigure un tratament egal tuturor operaţiunilor; b) să asigure publicitatea şi accesul liber la informaţiile publice privind pregătirea ofertelor şi participarea la licitaţii; c) să elaboreze şi să aprobe documentele necesare organizării şi desfăşurării procedurilor de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public şi privat; d) să aducă la cunoştinţa publică, în condiţiile legii, hotărârile şi dispoziţiile al căror obiect îl constituie serviciile de administrare a domeniului public şi privat; e) să atribuie contractele de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, în conformitate cu procedurile legale; f) să respecte şi să îndeplinească obligaţiile asumate prin contractele de delegare a gestiunii; g) să achite contravaloarea prestaţiilor efectuate de operator, conform clauzelor contractuale; h) să păstreze confidenţialitatea, în condiţiile legii, a informaţiilor cu privire la activitatea operatorilor, altele decât cele publice.  +  Secţiunea a 2-a Drepturile şi obligaţiile operatorului  +  Articolul 55 (1) Drepturile operatorilor serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se înscriu în caietele de sarcini, în regulamentele serviciilor de administrare a domeniului public şi privat şi în contractele de delegare a gestiunii, urmărindu-se asigurarea şi menţinerea echilibrului contractual pe toată durata de derulare a acestora. (2) Operatorii serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, indiferent de forma de organizare şi/sau de forma de proprietate, au calitatea de autoritate contractantă şi au obligaţia de a efectua achiziţii publice potrivit reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 56Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de administrare a domeniului public şi privat au următoarele drepturi: a) să încaseze contravaloarea serviciilor prestate, corespunzător cantităţii şi calităţii acestora; b) să propună autorităţilor administraţiei publice locale ajustarea periodică a preţurilor şi a tarifelor, în funcţie de influenţele intervenite în costurile de operare; c) să sisteze furnizarea/prestarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat către utilizatorii care nu şi-au achitat contravaloarea facturilor, inclusiv majorările de întârziere, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată. Reluarea furnizării/prestării serviciilor se va face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la efectuarea plăţii, cheltuielile aferente suspendării, respectiv reluării furnizării/prestării, fiind suportate de utilizator.  +  Articolul 57Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de administrare a domeniului public şi privat au faţă de utilizatori următoarele obligaţii: a) să presteze servicii utilizatorilor cu care au încheiat contracte de furnizare/prestare a serviciului, în conformitate cu clauzele prevăzute în contract; b) să deservească toţi utilizatorii din aria de acoperire; c) să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi de autorităţile administraţiei publice locale în caietele de sarcini sau în contractele de delegare a gestiunii; d) să furnizeze autorităţilor administraţiei publice locale informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciilor, în conformitate cu clauzele contractului de delegare a gestiunii şi prevederile legale în vigoare; e) să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale prevăzute de normele legale în vigoare pentru achiziţiile publice de lucrări, bunuri şi servicii; f) să asigure finanţarea pregătirii şi perfecţionării profesionale a propriilor salariaţi.  +  Secţiunea a 3-a Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor  +  Articolul 58Utilizatorii serviciilor de administrare a domeniului public şi privat au următoarele drepturi: a) acces neîngrădit la informaţiile publice privind serviciile de administrare a domeniului public şi privat; b) garantarea accesului şi dreptului de a beneficia de serviciile de administrare a domeniului public şi privat din aria de acoperire a operatorului; c) de a beneficia de prevederile hotărârilor şi deciziilor cu privire la serviciile de administrare a domeniului public şi privat; d) de a contesta, în condiţiile legale, prevederile adoptate de consiliul local prin hotărâri proprii.  +  Articolul 59Utilizatorii serviciilor de administrare a domeniului public şi privat au următoarele obligaţii: a) să respecte clauzele contractului de furnizare/prestare şi să îşi achite obligaţiile de plată în conformitate cu prevederile acestora; b) să achite sumele reprezentând contravaloarea serviciilor facturate, în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii; c) să plătească dobânzi şi penalităţi de întârziere egale cu cele stabilite pentru neplata obligaţiilor faţă de bugetul de stat, în cazul în care contravin precizărilor de la lit. b); d) să respecte prevederile regulamentelor serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, în caz contrar fiind pasibili de a fi penalizaţi sau, în anumite cazuri, să li se sisteze serviciul prestat.  +  Capitolul VI Finanţarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat  +  Articolul 60 (1) În funcţie de natura activităţii, serviciile de administrare a domeniului public şi privat pot fi servicii care desfăşoară activităţi de natură economică şi care se autofinanţează sau servicii care desfăşoară activităţi de natură instituţional-administrativă ori socială şi care sunt finanţate prin alocaţii bugetare. (2) Finanţarea cheltuielilor curente de funcţionare şi exploatare ale serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se asigură astfel: a) din veniturile proprii ale operatorilor sau din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, dacă serviciile de administrare a domeniului public şi privat sunt gestionate direct de autorităţile administraţiei publice locale; b) din bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor, dacă serviciile de administrare a domeniului public şi privat sunt organizate şi se realizează prin delegare de gestiune. (3) În cazul finanţării potrivit alin. (2) lit. b), în funcţie de natura şi de specificul activităţii edilitar-gospodăreşti desfăşurate/prestate şi de modul de organizare şi subordonare al operatorului, se pot acorda în completare subvenţii de la bugetele locale.  +  Articolul 61Cheltuielile curente pentru asigurarea funcţionării propriu-zise a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat şi efectuării/prestării activităţilor edilitar-gospodăreşti specifice acestora, respectiv pentru întreţinerea, reabilitarea şi exploatarea infrastructurii edilitar-urbane aferente, se asigură prin încasarea de la utilizatori, pe baza tarifelor, preţurilor sau taxelor legal aprobate, a unor sume reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate sau prin subvenţii de la bugetul local, cu respectarea următoarelor condiţii: a) organizarea şi desfăşurarea pe principii şi criterii comerciale şi concurenţiale a activităţii prestate; b) protejarea autonomiei financiare a operatorilor; c) reflectarea costului efectiv al furnizării/prestării serviciilor de administrare a domeniului public şi privat în structura şi nivelul tarifelor, ale preţului biletelor sau ale taxelor locale practicate; d) ajustarea periodică a preţurilor, tarifelor şi taxelor; e) recuperarea integrală a cheltuielilor prin tarife, preţul biletelor sau prin taxele locale; f) acoperirea prin tarife, preţul biletelor şi prin taxele locale cel puţin a sumelor investite şi a cheltuielilor curente de funcţionare şi de întreţinere a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat; g) calcularea, înregistrarea şi recuperarea uzurii fizice şi morale a mijloacelor fixe specifice infrastructurii edilitar-urbane aferente acestor servicii prin preţ, tarif sau taxă în cazul gestiunii directe şi prin redevenţă în cazul gestiunii delegate.  +  Articolul 62 (1) Finanţarea şi realizarea investiţiilor aferente serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se fac cu respectarea legislaţiei în vigoare privind iniţierea, fundamentarea, promovarea şi aprobarea investiţiilor publice, a legislaţiei privind achiziţiile publice de lucrări, bunuri şi servicii şi cu respectarea dispoziţiilor legale referitoare la calitatea şi disciplina în construcţii, urbanism şi amenajarea teritoriului. (2) Finanţarea lucrărilor de investiţii se asigură din următoarele surse: a) subvenţii de la bugetul local, în funcţie de natura şi de modul de organizare şi funcţionare a serviciului de administrare a domeniului public şi privat; b) credite bancare, interne sau externe, garantate de autorităţile administraţiei publice locale sau de Guvern; c) sprijin nerambursabil obţinut prin aranjamente bilaterale sau multilaterale; d) taxe speciale instituite în condiţiile legii; e) participarea capitalului privat în cadrul unor contracte de parteneriat public-privat; f) transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru obiectivele incluse în cadrul unor programe de investiţii realizate cu sprijin financiar extern, la a căror finanţare participă şi Guvernul; g) venituri proprii ale operatorului; h) alte surse constituite potrivit legii.  +  Articolul 63 (1) În cazul gestiunii delegate contractele vor prevedea sarcinile concrete ce revin, pe de o parte, autorităţilor administraţiei publice locale şi, pe de altă parte, operatorilor în ceea ce priveşte finanţarea şi realizarea obiectivelor, respectiv ale programelor de investiţii. (2) Investiţiile pentru reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii edilitar-urbane care se realizează din fonduri proprii ale operatorilor rămân în proprietatea acestora pe toată durata contractului de delegare a gestiunii, dacă la încheierea contractului nu s-a convenit altfel, şi se vor amortiza de către operator pe durata contractului; în contractul de delegare a gestiunii se va preciza modul de repartiţie a bunurilor realizate la încetarea din orice cauză a contractului.  +  Capitolul VII Preţuri, tarife şi taxe  +  Articolul 64 (1) Nivelul preţurilor şi/sau al tarifelor pentru plata serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se fundamentează pe baza costurilor de producţie şi exploatare, a costurilor de întreţinere şi reparaţii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, a ratelor pentru restituirea creditelor, a dobânzilor aferente împrumuturilor contractate, a obligaţiilor ce derivă din contractul de delegare a gestiunii şi include o cotă pentru crearea resurselor necesare dezvoltării şi modernizării infrastructurii edilitarurbane, precum şi profitul operatorului. (2) Aprobarea preţurilor şi/sau a tarifelor se face de către consiliile locale, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi/sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, cu avizul autorităţilor de reglementare locale. (3) Cuantumul şi regimul taxelor locale se stabilesc anual prin hotărâri ale consiliilor locale, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliilor judeţene şi/sau ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (4) Structura şi nivelul preţurilor, tarifelor şi taxelor vor fi stabilite astfel încât: a) să acopere costul efectiv al furnizării/prestării serviciilor de administrare a domeniului public şi privat; b) să acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de întreţinere şi exploatare; c) să descurajeze consumul excesiv şi risipa; d) să încurajeze exploatarea eficientă a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat şi protecţia mediului; e) să încurajeze investiţiile de capital; f) să respecte autonomia financiară a operatorului. (5) Metodologia de fundamentare a nivelului preţurilor şi tarifelor, precum şi cea de aprobare a acestora se vor stabili de consiliul local.  +  Articolul 65 (1) Aplicarea de către operatori a preţurilor şi tarifelor avizate şi aprobate conform art. 64 alin. (2) este obligatorie. (2) Preţurile şi tarifele avizate trebuie să respecte următoarele cerinţe: a) asigurarea furnizării/prestării serviciilor de administrare a domeniului public şi privat la nivelurile de calitate şi la indicatorii de performanţă stabiliţi de consiliile locale prin caietele de sarcini, regulamentele serviciilor şi prin contractele de delegare a gestiunii, după caz; b) realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru serviciile de administrare a domeniului public şi privat furnizate/prestate pe perioada angajată şi asigurarea unui echilibru între riscurile şi beneficiile asumate de părţile contractante; c) asigurarea exploatării şi întreţinerii eficiente a bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, afectate serviciilor de administrare a domeniului public şi privat.  +  Articolul 66 (1) În cazul organizării şi funcţionării serviciilor de administrare a domeniului public şi privat în modalitatea gestiunii delegate, autorităţile administraţiei publice locale pot aproba finanţarea dezvoltării acestor servicii din bugetele locale numai dacă din studiile tehnico-economice realizate de organisme independente rezultă că majoritatea utilizatorilor nu poate suporta majorarea tarifelor şi/sau a preţurilor corespunzător dezvoltărilor propuse. (2) Pentru menţinerea echilibrului contractual orice alocaţie bugetară pentru dezvoltarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat şi/sau a infrastructurii edilitar-urbane aferente va putea fi aprobată de consiliile locale şi de consiliile judeţene numai dacă determină o reducere, corespunzător alocaţiei acordate, a tarifului/preţului şi/sau o creştere a calităţii serviciilor, inclusiv prin reducerea timpului de punere în funcţiune a acestora.  +  Capitolul VIII Răspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 67 (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament-cadru atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, după caz. (2) Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul să sancţioneze operatorul prestator de servicii de administrare a domeniului public şi privat în cazul în care acesta nu furnizează/nu prestează serviciile de administrare a domeniului public şi privat la nivelul indicatorilor de calitate şi de eficienţă stabiliţi în contractul de delegare, prin: a) aplicarea unor penalizări corespunzătoare prejudiciilor aduse utilizatorilor, suficient de mari pentru a determina operatorul să remedieze deficienţele constatate. Penalizările vor fi definite în contractul de delegare a gestiunii sau în regulamentele serviciilor de administrare a domeniului public şi privat; b) revocarea hotărârii prin care s-a aprobat delegarea de gestiune şi rezilierea contractului de delegare a gestiunii dacă timp de 6 luni de la încheierea acestuia se constată încălcarea repetată a obligaţiilor contractuale. (3) Sancţiunile aplicate potrivit alin. (2) se comunică autorităţii naţionale de reglementare. (4) În situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. b) autorităţile administraţiei publice locale pot solicita autorităţii naţionale de reglementare anularea licenţei de operare.  +  Capitolul IX Dispoziţii finale  +  Articolul 68Regulamentele serviciilor de administrare a domeniului public şi privat vor fi supuse aprobării consiliilor locale, consiliilor judeţene, respectiv Consiliului Local al Municipiului Bucureşti, şi vor intra în vigoare la 30 de zile de la aprobarea lor de către acestea.-------