CONTRACT-CADRU din 15 iunie 2004 (*actualizat*)de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local(actualizat până la data de 29 august 2014*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 29 august 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 672 din 19 august 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor  +  Capitolul I Părţile contractante    Între ................................., cu sediul în ....................,             (autoritatea contractantă)  telefon/fax ............, număr de înregistrare ............................,  cod fiscal/cod unic de înregistrare ................, cont nr. .............  deschis la Trezoreria ..................., reprezentată prin ...............,  având funcţia ..............., în calitate de beneficiar, şi  ................................., cu sediul în ............................,   (operator de servicii publice)  telefon/fax .................., număr de înregistrare ......................,  cod fiscal/cod unic de înregistrare ................, cont nr. .............,  deschis la ..........., reprezentat prin ................., având funcţia de  .................., în calitate de operator de servicii publice, s-a încheiat  prezentul contract de servicii publice de administrare a domeniului public şi  privat.  +  Capitolul II Obiectul contractuluiObiectul prezentului contract îl constituie executarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat constând în:......................................................................................(se completează obiectul serviciului prevăzut în regulamentul-cadrude organizare şi funcţionare a serviciilor publice de administrarea domeniului public şi privat)Serviciul prevăzut în prezentul contract este în conformitate cu caietul de sarcini întocmit potrivit strategiei şi programului autorităţilor administraţiei publice locale privind serviciile publice şi cerinţele referitoare la siguranţă, igienă, sănătate şi protecţia mediului.Caietul de sarcini în care se precizează modul de operare, cantităţile de lucrări şi graficul de timp face parte integrantă din prezentul contract.  +  Capitolul III Durata contractuluiDurata prezentului contract este de 5 ani, cu drept de prelungire în condiţiile legii.În cazul în care beneficiarul nu doreşte prelungirea contractului la expirarea acestuia, va anunţa în scris operatorul cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea termenului contractual şi va demara procedura de încredinţare a serviciului de administrare a domeniului public şi privat conform procedurilor legale.  +  Capitolul IV Decontarea lucrărilor executateÎn cazul gestiunii directe:Valoarea lucrărilor corespunde tarifelor negociate de operator cu beneficiarul.Valoarea de decontare lunară a lucrărilor prestate în cadrul contractului de administrare a domeniului public şi privat este de ................................... lei/lună.Lucrările se decontează pe baza proceselor-verbale de cantităţi de lucrări întocmite lunar de operatorul de servicii publice şi avizate de beneficiar.Plata lucrărilor se face pe baza facturii emise de operator, cantităţile de lucrări executate fiind confirmate prin proces-verbal de constatare încheiat între beneficiar şi operatorul de servicii publice.Termenul de decontare este de 10 zile de la primirea facturii. Întârzierea achitării facturii atrage penalităţi în valoare de ....................................... .În cazul gestiunii delegate:Se vor specifica tarifele aplicate, nivelul redevenţei, termenele şi modul de plată a acesteia.  +  Capitolul V Obligaţiile părţilorA. Obligaţiile beneficiarului1. Beneficiarul se obligă să pună la dispoziţie operatorului de servicii publice strategia şi programele de măsuri şi acţiuni privind administrarea domeniului public şi privat al localităţii. Modificările survenite în strategia privind administrarea domeniului public şi privat al localităţii, care reclamă cantităţi de lucrări suplimentare faţă de lucrările contractate, vor face obiectul unor negocieri privind majorarea valorilor prevăzute în prezentul contract.2. Beneficiarul se angajează să acorde sprijin operatorului de servicii publice pe parcursul derulării contractului, la iniţiativa acestuia de a îmbunătăţi serviciul prestat, pentru toate acţiunile care nu contravin interesului creşterii calităţii serviciului respectiv.3. Beneficiarul se obligă să achite la termenele stabilite contravaloarea facturilor lunare.B. Obligaţiile operatorului de servicii publice1. Operatorul de servicii publice se obligă să execute integral operaţiunile stabilite în caietul de sarcini şi graficele de execuţie a lucrărilor în timp.2. Operatorul de servicii publice se obligă să îşi asigure în cel mai scurt timp dotarea tehnică şi în utilaje la care s-a angajat prin ofertă şi să dispună de personalul aferent prestării serviciilor.3. Operatorul de servicii publice va asigura, contra cost, materialele necesare pentru prestarea serviciului.4. Operatorul de servicii publice are obligaţia de a încheia contracte cu operatorii serviciilor de salubritate pentru colectarea şi îndepărtarea deşeurilor rezultate din activitatea de administrare a domeniului public şi privat.5. În cazul apariţiei unor cauze de forţă majoră care determină întârzieri în execuţia serviciului sau chiar încetarea temporară a acestuia, operatorul de servicii publice va anunţa de îndată beneficiarul şi va contribui la minimalizarea efectelor negative ivite.  +  Capitolul VI Controlul executării serviciului1. Beneficiarul are dreptul de a urmări, controla şi supraveghea modul de respectare şi îndeplinire a obligaţiilor contractuale, calitatea şi eficienţa serviciilor prestate în tot timpul prestaţiei, întocmind note de constatare pe care le transmite operatorului de servicii publice. Aceste note vor fi luate în considerare la întocmirea proceselor-verbale lunare de constatare a îndeplinirii sarcinilor contractuale.2. Decontarea lucrărilor efectuate se face pe baza proceselor-verbale de constatare, care se încheie lunar între beneficiar şi operatorul de servicii publice. Procesele verbale vor cuprinde:- cantităţile de lucrări executate;- respectarea graficelor de timp;- corespondenţa calităţii lucrărilor cu cea prevăzută în caietul de sarcini;- deficienţele şi întârzierile constatate şi termenele de remediere a acestora.  +  Capitolul VII GaranţiiÎncepând cu prima decontare lunară a lucrărilor executate, operatorul de servicii publice constituie o garanţie egală cu valoarea lucrărilor prestate în timp de o lună. Garanţia se constituie prin reţineri lunare egale cu 5% din valoarea lunară facturată, până la constituirea întregii garanţii. Sumele reţinute se depun la bancă într-un cont special, dobânzile aferente revenind operatorului. La încetarea contractului, după reglarea plăţilor şi a penalităţilor, garanţia se restituie operatorului de servicii publice.  +  Capitolul VIII Rezolvarea litigiilorOrice neînţelegere ivită între părţi referitoare la îndeplinirea serviciului, respectarea contractului sau remunerarea serviciului va fi supusă spre soluţionare Comisiei de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, care va judeca potrivit contractului încheiat şi, în caz de nesoluţionare, părţile se vor adresa judecătoriei în a cărei rază teritorială se desfăşoară serviciul de salubrizare aflat în litigiu.  +  Capitolul IX Clauze specialeÎncetarea contractuluiLa încetarea prezentului contract indiferent din ce cauze, împărţirea bunurilor realizate din fondurile proprii ale investitorului se face conform înţelegerii dintre părţi.Modificarea contractului a) Modificarea prezentului contract se poate face numai ca urmare a modificărilor suferite de Strategia autorităţilor administraţiei publice locale privind administrarea domeniului public şi privat al localităţii, strategie aprobată de direcţia de sănătate şi de agenţia de protecţie a mediului. b) Modificările survenite vor face obiectul unor negocieri cu deţinătorul contractului, încetarea contractului fiind făcută numai în cazul imposibilităţii operatorului de servicii publice de a se adapta noilor condiţii de calitate sau cantitate a serviciului. c) În cazul în care autoritatea administraţiei publice locale doreşte executarea unor alte categorii de servicii, acestea vor face obiectul unor contracte separate, încheiate potrivit normelor legale de încredinţare a serviciilor.Rezilierea contractului1. Prezentul contract poate fi reziliat de beneficiar în cazul în care operatorul de servicii publice nu şi-a îndeplinit timp de 6 luni obligaţiile contractuale cu privire la calitatea serviciilor şi performanţelor economico-financiare asumate.2. Contractul poate fi reziliat de operatorul de servicii publice în caz de neplată a facturii timp de 3 luni, operatorul de servicii publice putând pretinde despăgubiri în condiţiile prevăzute de lege.3. Contractul este reziliat de drept în cazul în care operatorul de servicii publice este declarat în faliment sau în cazul în care i s-a anulat licenţa de operare.  +  Capitolul X Dispoziţii finalePrezentul contract intră în vigoare la data semnării.Orice modificare, convenită între părţi, va fi materializată prin acte adiţionale care vor face parte integrantă din prezentul contract.Beneficiar Operator........... ..........NOTĂ:Prevederile prezentului contract-cadru pot fi completate cu clauze speciale privind realizarea serviciului de administrare a domeniului public şi privat, potrivit înţelegerii între părţi, fără a contraveni prevederilor legale în vigoare.-------