LEGE nr. 207 din 11 noiembrie 1998pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului European din România
EMITENT
 • PARLAMENT
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 12 noiembrie 1998  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 15 din 29 ianuarie 1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului European din România, emisă în temeiul art. 1 lit. s) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul 3, literele a) și f) vor avea următorul cuprins:a) coordonează, elaborează sau contractează, la cererea Parlamentului, Guvernului, ministerelor și a altor instituții publice, studii de impact privind aderarea României la Uniunea Europeană;................................................................................ f) prezintă Parlamentului și Guvernului, prin intermediul Departamentului pentru Integrare Europeană, rapoarte de analiza a situației, tabele de corespondenta și evaluarea modului de implementare a legislației armonizate;"2. Articolul 22 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 22Institutul European din România prezintă anual Parlamentului și Guvernului raportul de activitate și raportul financiar.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 12 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  ANDREI CHILIMAN
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 12 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  MIRCEA IONESCU-QUINTUS
  ----------------