NORMA nr. 7 din 20 octombrie 1998privind evidentierea în contabilitatea băncilor a creditelor şi dobânzilor aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, precum şi a bunurilor mobile şi imobile, dobândite ca urmare a executării silite a creanţelor
EMITENT
 • BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 11 noiembrie 1998  Conform prevederilor art. 3 lit. g) şi ale art. 56 din Legea bancară nr. 58/1998, contractele de credit bancar, garanţiile reale şi personale, precum şi alte documente contractuale, din care rezultă termenii şi condiţiile respectivelor tranzacţii, constituie titluri executorii, iar de la data investirii lor cu formula executorie dobânzile se vor calcula în continuare şi se vor evidenţia de către banca în conturi în afară bilanţului, împreună cu creditele respective.Potrivit prevederilor art. 53 alin. 1 lit. a) din Legea bancară nr. 58/1998, băncile nu se pot angaja în tranzacţii cu bunuri mobile şi imobile, cu excepţia tranzacţiilor cu astfel de bunuri necesare desfăşurării activităţii şi pentru folosinţă salariaţilor, precum şi a tranzacţiilor cu bunuri mobile şi imobile, dobândite ca urmare a executării silite a creanţelor băncilor. Bunurile mobile şi imobile, dobândite ca urmare a executării silite a creanţelor, altele decît cele necesare desfăşurării activităţii şi pentru folosinţă salariaţilor, se vand de către banca în termen de un an de la data dobândirii lor. Pentru bunurile imobile, termenul poate fi prelungit cu aprobarea Băncii Naţionale a României.În temeiul art. 26 alin. 2 lit. a) şi al art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind statutul Băncii Naţionale a României, al art. 58 şi 93 din Legea bancară nr. 58/1998 şi al art. 4 din Legea contabilităţii nr. 82/1991,având în vedere prevederile art. 53 alin. 1 lit. a) şi ale art. 56 alin. 2 şi din Legea bancară nr. 58/1998, precum şi ale art. 4 din Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.418/344 din 1 august 1997 privind aprobarea Planului de conturi pentru societăţile bancare şi a normelor metodologice de utilizare a acestuia,în vederea reflectării în contabilitate de către băncile, persoane juridice române, precum şi de către sucursalele din România care aparţin unor bănci cu sediul în străinătate, denumite în continuare bănci, a operaţiunilor corespunzătoare prevederilor legale menţionate mai sus,Banca Naţionala a României emite prezentele norme.1. Pentru evidentierea distinctă, în afară bilanţului, a creditelor şi a dobânzilor, în lei sau în devize, aferente contractelor de credit investite cu formula executorie şi altor creanţe în lei sau în devize, scoase din activ, ce se urmăresc în continuare, precum şi a creanţelor ataşate acestora, în lei sau în devize, se deschid, în cadrul contului sintetic de gradul I - 993 "Creanţe scoase din activ, urmărite în continuare", următoarele conturi sintetice de gradul II şi III:    9931 "Creanţe scoase din activ, urmărite în continuare potrivit dispoziţiilor legale";      99311 "Credite aferente contractelor de credit investite cu formula             executorie, urmărite în continuare";      99312 "Valori primite în pensiune, aferente contractelor de credit             investite cu formula executorie, urmărite în continuare";      99313 "Titluri primite în pensiune livrata, aferente contractelor de             credit investite cu formula executorie, urmărite în continuare";      99317 "Dobânzi aferente contractelor de credit investite cu formula             executorie, urmărite în continuare";      99319 "Alte creanţe scoase din activ, urmărite în continuare";    9937 "Creanţe ataşate"    Conţinut:    99311 - credite în lei sau în devize, aferente contractelor de credit            investite cu formula executorie, care au fost scoase din activul            băncii şi care, potrivit prevederilor legale, trebuie urmărite în            continuare până la recuperarea integrală a acestora, până la            epuizarea posibilităţilor legale de recuperare sau până la            împlinirea termenului de prescripţie;    99312 - credite în lei sau în devize, acordate pe baza valorilor primite în             pensiune (efecte de comerţ, primite în pensiune, indiferent dacă fac            sau nu obiectul unei livrări; titluri primite în pensiune, în cazul            în care nu fac obiectul unei livrări), aferente contractelor de            credit (pensiuni) investite cu formula executorie, care au fost            scoase din activul băncii şi care, potrivit prevederilor legale,            trebuie urmărite în continuare până la recuperarea integrală a            acestora, până la epuizarea posibilităţilor legale de recuperare            sau până la împlinirea termenului de prescripţie;    99313 - credite în lei sau în devize, acordate pe baza titlurilor primite            în pensiune livrata, aferente contractelor de credit (pensiuni)            investite cu formula executorie, care au fost scoase din activul            băncii şi care, potrivit prevederilor legale, trebuie urmărite în            continuare până la recuperarea integrală a acestora, până la            epuizarea posibilităţilor legale de recuperare sau până la            împlinirea termenului de prescripţie;    99317 - dobânzi în lei sau în devize la creditele acordate, inclusiv la            creditele acordate pe baza valorilor primite în pensiune şi la            creditele acordate pe baza titlurilor primite în pensiune livrata,            aferente contractelor de credit investite cu formula executorie,            care au fost scoase din activul băncii şi care, potrivit            prevederilor legale, trebuie urmărite în continuare până la            recuperarea integrală a acestora, până la epuizarea posibilităţilor            legale de recuperare sau până la împlinirea termenului de            prescripţie;    99319 - alte creanţe în lei sau în devize, care au fost scoase din activul            băncii şi care, potrivit prevederilor legale, trebuie urmărite în            continuare până la recuperarea integrală a acestora, până la            epuizarea posibilităţilor legale de recuperare sau până la            împlinirea termenului de prescripţie;    9937 - creanţe ataşate, în lei sau în devize, calculate pentru creditele           şi/sau pentru dobânzile aferente contractelor de credit investite cu           formula executorie, precum şi pentru alte creanţe scoase din activul           băncii. Creanţele ataşate privind creditele şi/sau dobânzile aferente           contractelor de credit investite cu formula executorie sunt calculate           de la data investirii cu formula executorie a contractului de credit.     Contul 9931 "Creanţe scoase din activ, urmărite în continuare"    Contul 9931 "Creanţe scoase din activ, urmărite în continuare" este un cont de activ.    Se debiteaza cu sumele reprezentând credite şi dobânzi aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, precum şi cu valoarea altor creanţe scoase din activ.    Se crediteaza cu sumele reprezentând contravaloarea creditelor şi dobânzilor recuperate, aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, contravaloarea altor creanţe recuperate, precum şi cu contravaloarea creanţelor pentru care s-au epuizat posibilităţile legale de recuperare ori s-au prescris termenele de urmărire.    Soldul contului reprezintă credite şi dobânzi aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, precum şi alte creanţe scoase din activ, nerecuperate.     Contul 9937 "Creanţe ataşate"    Contul 9937 "Creanţe ataşate" este un cont de activ.    Se debiteaza cu creanţele care reprezintă dobânzi calculate privind creditele şi/sau dobânzile aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, precum şi cu cele calculate, aferente altor creanţe scoase din activ.    Se crediteaza cu sumele recuperate, care reprezintă contravaloarea creanţelor din dobânzi privind creditele şi/sau dobânzile aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, a creanţelor din dobânzi aferente altor creanţe scoase din activ, precum şi cu contravaloarea creanţelor din dobânzi calculate pentru care s-au epuizat posibilităţile legale de recuperare ori s-au prescris termenele de urmărire.    Soldul contului reprezintă creanţe din dobânzi, calculate şi nerecuperate, privind creditele şi/sau dobânzile aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, precum şi celor calculate şi nerecuperate privind alte creanţe scoase din activ.     Pentru evidentierea distinctă a veniturilor rezultate din reluarea rezervei generale pentru riscul de credit, constituită din profit, se deschid, în cadrul contului sintetic de gradul I 781 "Venituri din reluarea rezervei generale pentru riscul de credit", următoarele conturi sintetice de gradul II:    7811 "Venituri din reluarea rezervei generale pentru riscul de credit, constituită din profitul brut";    7812 "Venituri din reluarea rezervei generale pentru riscul de credit, constituită din profitul net".    Conţinut:    7811 - diminuari sau utilizări din rezerva generală pentru riscul de credit, constituită din profitul brut;    7812 - diminuari sau utilizări din rezerva generală pentru riscul de credit, constituită din profitul net.    Contul 7811 "Venituri din reluarea rezervei generale pentru riscul de credit, constituită din profitul brut"    Contul 7811 "Venituri din reluarea rezervei generale pentru riscul de credit, constituită din profitul brut", este un cont de pasiv.    Se crediteaza prin debitul următoarelor conturi:    5141 - diminuari sau utilizări din rezerva generală pentru riscul de credit, constituită din profitul brut.    Contul 7812 "Venituri din reluarea rezervei generale pentru riscul de credit, constituită din profitul net"    Contul 7812 "Venituri din reluarea rezervei generale pentru riscul de credit, constituită din profitul net", este un cont de pasiv.    Se crediteaza prin debitul următoarelor conturi:    5142 - diminuari sau utilizări din rezerva generală pentru riscul de credit, constituită din profitul net.    3. Înregistrarea în contabilitate a creditelor şi a dobânzilor aferente contractelor de credit pentru care s-a solicitat instanţelor judecătoreşti investirea cu formula executorie:    3.1. Credite:-pentru creditele acordate băncilor, inclusiv pe baza valorilor primite în pensiune:
    1821"Creanţe îndoielnice"=   %
          1411"Credite de pe o zi pe alta acordate băncilor"
          1412"Credite la termen acordate băncilor"
          1413"Credite financiare acordate băncilor"
          1511"Valori primite în pensiune de pe o zi pe alta"
          1512"Valori primite în pensiune la termen"
          1811"Creanţe restante"
  -pentru creditele acordate clientelei, inclusiv pe baza valorilor primite în pensiune:
    2821"Creanţe îndoielnice"=%
        20xx"Credite acordate clientelei"
        2311"Credite de pe o zi pe alta acordate clientelei financiare"
        2312"Credite la termen acordate clientelei financiare"
        2411"Valori primite în pensiune de pe o zi pe alta"
        2412"Valori primite în pensiune la termen"
        2811"Creanţe restante"
  -pentru creditele acordate pe baza titlurilor primite în pensiune livrată:
    3821"Creanţe îndoielnice"=%
          30111"Titluri primite în pensiune livrată"
          3811"Creanţe restante"
  -pentru creditele subordonate acordate:
    4821"Creanţe îndoielnice"=%
          401"Credite subordonate la termen"
          402"Credite subordonate pe durată nedeterminată"
          4811"Creanţe restante".
      3.2. Dobânzi:-pentru dobânzile aferente creditelor acordate băncilor, inclusiv pe baza valorilor primite în pensiune:
    1822"Dobânzi îndoielnice"=%
          1417"Creanţe ataşate"
          1517"Creanţe ataşate"
          1812"Dobânzi restante"
          1817"Creanţe ataşate"
  -pentru dobânzile aferente creditelor acordate clientelei, inclusiv pe baza valorilor primite în pensiune:
    2822"Dobânzi îndoielnice"=%
          20xx"Creanţe ataşate"
          2317"Creanţe ataşate"
          2417"Creanţe ataşate"
          2812"Dobânzi restante"
          2817"Creanţe ataşate"
  -pentru dobânzile aferente creditelor acordate pe baza titlurilor primite în pensiune livrată:
    3822"Dobânzi îndoielnice"=%
          30117"Creanţe ataşate"
          3812"Dobânzi restante"
          3817"Creanţe ataşate"
  -pentru dobânzile aferente creditelor subordonate:
    4822"Dobânzi îndoielnice"=%
          407"Creanţe ataşate"
          4812"Dobânzi restante"
          4817"Creanţe ataşate".
      4. Înregistrarea în contabilitate a creditelor şi a dobânzilor la data investirii de către instanţele judecătoreşti cu formula executorie a contractelor aferente:    4.1. Credite şi dobânzi, în lei:    a) trecerea la pierderi a creditelor acordate în lei, inclusiv a creditelor pe baza valorilor primite în pensiune şi a titlurilor primite în pensiune livrata, precum şi a dobânzilor aferente acestor categorii de credite, la data investirii cu formula executorie a contractelor de credit:    - pentru credite şi dobânzi acoperite cu provizioane:
    667"Pierderi din creanţe nerecuperabile, acoperite cu provizioane"=%
        1821"Creanţe îndoielnice"
        1822"Dobânzi îndoielnice"
        1827"Creanţe ataşate"
          2821"Creanţe îndoielnice"
          2822"Dobânzi îndoielnice"
          2827"Creanţe ataşate"
          3821"Creanţe îndoielnice"
          3822"Dobânzi îndoielnice"
          3827"Creanţe ataşate"
          4821"Creanţe îndoielnice"
          4822"Dobânzi îndoielnice"
          4827"Creanţe ataşate"
      - pentru credite şi dobânzi neacoperite cu provizioane:
    668"Pierderi din creanţe nerecuperabile, neacoperite cu provizioane"=%
        1821"Creanţe îndoielnice"
        1822"Dobânzi îndoielnice"
        1827"Creanţe ataşate"
          2821"Creanţe îndoielnice"
          2822"Dobânzi îndoielnice"
          2827"Creanţe ataşate"
          3821"Creanţe îndoielnice"
          3822"Dobânzi îndoielnice"
          3827"Creanţe ataşate"
          4821"Creanţe îndoielnice"
          4822"Dobânzi îndoielnice"
          4827"Creanţe ataşate"
      b) diminuarea sau anularea provizioanelor constituite în lei, aferente creditelor acordate, inclusiv a creditelor pe baza valorilor primite în pensiune şi a titlurilor primite în pensiune livrata, precum şi a celor constituite pentru dobânzile aferente acestor categorii de credite, la data investirii cu formula executorie a contractelor de credit:
    1911"Provizioane specifice de risc de credit"=7611 "Venituri din provizioane specifice de risc de credit"
    1912"Provizioane specifice de risc de dobândă"=7612 "Venituri din provizioane specifice de risc de dobândă"
    2911"Provizioane specifice de risc de credit"=7621 "Venituri din provizioane specifice de risc de credit"
    2912"Provizioane specifice de risc de dobândă"=7622 "Venituri din provizioane specifice de risc de dobândă"
    399"Provizioane pentru creanţe restante şi îndoielnice"=7637 "Venituri din provizioane pentru creanţe restante şi îndoielnice"
    499"Provizioane pentru creanţe restante şi îndoielnice"=7647 "Venituri din provizioane pentru creanţe restante şi îndoielnice"
      c) înregistrarea în conturi în afară bilanţului a creditelor acordate în lei, inclusiv a creditelor pe baza valorilor primite în pensiune şi a titlurilor primite în pensiune livrata, precum şi a dobânzilor aferente acestor categorii de credite, la data investirii cu formula executorie a contractelor de credit:
    %=999"Contrapartidă"
    99311 "Credite aferente contractelor de credit învestite cu formulă executorie, urmărite în continuare"      
    99312 "Valori primite în pensiune, aferente contractelor de credit învestite cu formulă executorie, urmărite în continuare"      
    99313 "Titluri primite în pensiune livrată, aferente contractelor de credit învestite cu formulă executorie, urmărite în continuare"      
    99317 "Dobânzi aferente contractelor de credit învestite cu formulă executorie, urmărite în continuare".    
      4.2. Credite şi dobânzi, în devize:    a) trecerea la pierderi a creditelor bancare acordate în devize, inclusiv a creditelor pe baza valorilor primite în pensiune şi a titlurilor primite în pensiune livrata, precum şi a dobânzilor aferente acestor categorii de credite, la data investirii cu formula executorie a contractelor de credit:
    3721 "Poziţie de schimb"=1821 "Creanţe îndoielnice"
        1822 "Dobânzi îndoielnice"
        1827 "Creanţe ataşate"
        2821 "Creanţe îndoielnice"
        2822 "Dobânzi îndoielnice"
        2827 "Creanţe ataşate"
        3821 "Creanţe îndoielnice"
        3822 "Dobânzi îndoielnice"
        3827 "Creanţe ataşate"
        4821 "Creanţe îndoielnice"
        4822 "Dobânzi îndoielnice"
        4827 "Creanţe ataşate"
                             concomitent
                       %                  =3722 "Contravaloarea poziţiei de schimb"
    667 "Pierderi din creanţe nerecuperabile acoperite cu provizioane"  
    668 "Pierderi din creanţe nerecuperabile neacoperite cu provizioane"
      b) diminuarea sau anularea provizioanelor constituite în devize, aferente creditelor acordate, inclusiv a creditelor pe baza valorilor primite în pensiune şi a titlurilor primite în pensiune livrata, precum şi a celor constituite pentru dobânzile aferente acestor categorii de credite, la data investirii cu formula executorie a contractelor de credit:
         
    1911 "Provizioane specifice de risc de credit"=3721 "Poziţie de schimb"
    concomitent
    3722 "Contravaloarea poziţiei de schimb"=7611 "Venituri din provizioane specifice de risc de credit"
    1912 "Provizioane specifice de risc de dobândă"=3721 "Poziţie de schimb"
    concomitent
    3722 "Contravaloarea poziţiei de schimb"=7612 "Venituri din provizioane specifice de risc de dobândă"
    2911 "Provizioane specifice de risc de credit"=3721 "Poziţie de schimb"
    concomitent
    3722 "Contravaloarea poziţiei de schimb"=7621 "Venituri din provizioane specifice de risc de credit"
    2912 "Provizioane specifice de risc de dobândă"=3721 "Poziţie de schimb"
    concomitent
    3722 "Contravaloarea poziţiei de schimb"=7622 "Venituri din provizioane specifice de risc de dobândă"
    399 "Provizioane pentru creanţe restante şi îndoielnice"=3721 "Poziţie de schimb"
    concomitent
    3722 "Contravaloarea poziţiei de schimb"=7637 "Venituri din provizioane pentru creanţe restante şi îndoielnice"
    499 "Provizioane pentru creanţe restante şi îndoielnice"=3721 "Poziţie de schimb"
    concomitent
    3722 "Contravaloarea poziţiei de schimb"=7647 "Venituri din provizioane pentru creanţe restante şi îndoielnice"
      c) înregistrarea în conturi în afară bilanţului a creditelor acordate în devize, inclusiv a creditelor acordate pe baza valorilor primite în pensiune şi a titlurilor primite în pensiune livrata, precum şi a dobânzilor în devize, aferente acestor categorii de credite, la data investirii cu formula executorie a contractelor de credite:
    %=999 "Contrapartidă"
    99311 "Credite aferente contractelor de credit învestite cu formulă executorie, urmărite în continuare"    
    99312 "Valori primite în pensiune, aferente contractelor de credit învestite cu formulă executorie, urmărite în continuare"    
    99313 "Titluri primite în pensiune livrată, aferente contractelor de credit învestite cu formulă executorie, urmărite în continuare"    
    99317 "Dobânzi aferente contractelor de credit învestite cu formulă executorie, urmărite în continuare".  
      5. Înregistrarea în contabilitate, în conturi în afară bilanţului, de la data investirii de către instanţele judecătoreşti cu formula executorie a contractelor de credit, a dobânzilor care se calculează în continuare pentru sumele evidentiate în conturile: 99311 "Credite aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, urmărite în continuare; 99312 "Valori primite în pensiune, aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, urmărite în continuare"; 99313 "Titluri primite în pensiune livrata, aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, urmărite în continuare" şi 99317 "Dobânzi aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, urmărite în continuare":
    9937"Creanţe ataşate"=999"Contrapartidă".
      6. Înregistrarea în contabilitate a sumelor recuperate, care reprezintă contravaloarea creditelor, dobânzilor şi creanţelor ataşate aferente, corespunzător sumelor evidentiate în conturile în afară bilanţului: 99311 "Credite aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, urmărite în continuare"; 99312 "Valori primite în pensiune, aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, urmărite în continuare"; 99313 "Titluri primite în pensiune livrata, aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, urmărite în continuare"; 99317 "Dobânzi aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, urmărite în continuare" şi 9937 "Creanţe ataşate":    6.1. Credite, dobânzi şi creanţe ataşate, în lei:    - pentru creanţe ataşate privind creditele şi/sau dobânzile aferente contractelor de credit investite cu formula executorie:
    101 "Casă"=%
    111 "Cont curent la B.N.R."   7018 "Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice"
    121 "Conturi de corespondent la bănci (nostro)"   7028 "Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice"
    122 "Conturi de corespondent ale băncilor (loro)"   7038 "Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice"
    2511 "Conturi curente"   7048 "Venituri din creanţe restante şi îndoielnice"
    concomitent
    999 "Contrapartidă"=9937 "Creanţe ataşate";
      - pentru credite şi dobânzi aferente contractelor de credit investite cu formula executorie:
         
    101 "Casă"=767 "Venituri din recuperări de creanţe amortizate"
    111 "Cont curent la B.N.R."  
    121 "Conturi de corespondent la bănci (nostro)"    
    122 "Conturi de corespondent ale băncilor (loro)"    
    2511 "Conturi curente"    
    concomitent
    999 "Contrapartidă"=%
        99311 "Credite aferente contractelor de credit învestite cu formulă executorie, urmărite în continuare"
        99312 "Valori primite în pensiune, aferente contractelor de credit învestite cu formulă executorie, urmărite în continuare"
        99313 "Titluri primite în pensiune livrată, aferente contractelor de credit învestite cu formulă executorie, urmărite în continuare"
        99317 "Dobânzi aferente contractelor de credit învestite cu formulă executorie, urmărite în continuare"
        9937 "Creanţe ataşate"
    concomitent
    %=999 "Contrapartidă"
    912 "Cauţiuni, avaluri şi alte garanţii primite de la alte bănci"    
    914 "Garanţii primite de la clientelă"    
    952 "Titluri primite în garanţie".  
      6.2. Credite, dobânzi şi creanţe ataşate, în devize:    - pentru creanţe ataşate privind creditele şi/sau dobânzile aferente contractelor de credit investite cu formula executorie:
    101 "Casă"=3721 "Poziţie de schimb"
    111 "Cont curent la B.N.R."    
    121 "Conturi de corespondent la bănci (nostro)"    
    122 "Conturi de corespondent ale băncilor (loro)"    
    2511 "Conturi curente"    
    concomitent
    3722 "Contravaloarea poziţiei de schimb"=%
      7018 "Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice"
        7028 "Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice"
        7038 "Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice"
        7048 "Venituri din creanţe restante şi îndoielnice"
    concomitent
    999 "Contrapartidă"=9937 "Creanţe ataşate";
      - pentru credite şi dobânzi aferente contractelor de credit investite cu formula executorie:
    3722 "Contravaloarea poziţiei de schimb"=767 "Venituri din recuperări de creanţe amortizate"
    concomitent
    999 "Contrapartidă"=%
        99311 "Credite aferente contractelor de credit învestite cu formulă executorie, urmărite în continuare"
        99312 "Valori primite în pensiune, aferente contractelor de credit învestite cu formulă executorie, urmărite în continuare"
        99313 "Titluri primite în pensiune livrată, aferente contractelor de credit învestite cu formulă executorie, urmărite în continuare"
        99317 "Dobânzi aferente contractelor de credit învestite cu formulă executorie, urmărite în continuare"
        9937 "Creanţe ataşate"
    concomitent
    %=999 "Contrapartidă"
    912 "Cauţiuni, avaluri şi alte garanţii primite de la alte bănci"    
    914 "Garanţii primite de la clientelă"    
    952 "Titluri primite în garanţie".  
      7. Înregistrarea în contabilitate a tranzacţiilor cu bunuri mobile şi imobile, dobândite ca urmare a executării silite a creanţelor băncii:    7.1. Preluarea în patrimoniul băncii, la valoarea de intrare, a bunurilor mobile şi imobile necesare desfăşurării activităţii şi pentru folosinţă salariaţilor (care cuprinde, după caz, accize şi T.V.A.), dobândite ca urmare a executării silite a creanţelor băncii:    a) în situaţia în care valoarea bunurilor dobândite ca urmare a executării silite a creanţelor băncii este egala cu valoarea creanţelor evidentiate în conturile în afară bilanţului: 99311 "Credite aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, urmărite în continuare"; 99312 "Valori primite în pensiune, aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, urmărite în continuare"; 99313 "Titluri primite în pensiune livrata, aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, urmărite în continuare"; 99317 "Dobânzi aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, urmărite în continuare" şi 9937 "Creanţe ataşate":    - pentru creanţe ataşate privind creditele şi/sau dobânzile aferente contractelor de credit investite cu formula executorie:
    20111 "Scont şi operaţiuni asimilate"=%
      7018 "Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice"
    3021 "Titluri de tranzacţie"  
    3031 "Titluri de plasament"   7028 "Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice"
    3041 "Titluri de investiţii"  
    361 "Valori din aur, metale şi pietre preţioase"   7038 "Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice"
    362 "Materiale"   7048 "Venituri din creanţe restante şi îndoielnice";
    363 "Obiecte de inventar"  
    367 "Alte stocuri şi asimilate"    
    4419 "Alte imobilizări necorporale ale activităţii de exploatare"    
    442 "Imobilizări corporale ale activităţii de exploatare"    
    451 "Imobilizări necorporale în afara activităţii de exploatare"    
    452 "Imobilizări corporale în afara activităţii de exploatare"  
      - pentru credite şi dobânzi aferente contractelor de credite investite cu formula executorie:
    20111 "Scont şi operaţiuni asimilate"=767 "Venituri din recuperări de creanţe amortizate"
    3021 "Titluri de tranzacţie"    
    3031 "Titluri de plasament"    
    3041 "Titluri de investiţii"    
    361 "Valori din aur, metale şi pietre preţioase"    
    362 "Materiale"    
    363 "Obiecte de inventar"    
    367 "Alte stocuri şi asimilate"    
    4419 "Alte imobilizări necorporale ale activităţii de exploatare"    
    442 "Imobilizări corporale ale activităţii de exploatare"    
    451 "Imobilizări necorporale în afara activităţii de exploatare"    
    452 "Imobilizări corporale în afara activităţii de exploatare"    
    concomitent
    999 "Contrapartidă"=%
        99311 "Credite aferente contractelor de credit învestite cu formulă executorie, urmărite în continuare"
        99312 "Valori primite în pensiune, aferente contractelor de credit învestite cu formulă executorie, urmărite în continuare"
        99313 "Titluri primite în pensiune livrată, aferente contractelor de credit învestite cu formulă executorie, urmărite în continuare"
        99317 "Dobânzi aferente contractelor de credit învestite cu formulă executorie, urmărite în continuare"
        9937 "Creanţe ataşate"
    concomitent
    %=999 "Contrapartidă"
    912 "Cauţiuni, avaluri şi alte garanţii primite de la alte bănci"    
    914 "Garanţii primite de la clientelă"    
    952 "Titluri primite în garanţie".  
      Efectele de comerţ şi titlurile în devize, dobândite ca urmare a executării silite a creanţelor băncii, se înregistrează în contabilitate astfel:                % = 3721 "Poziţie de schimb"     20111 "Scont şi operaţiuni     asimilate"     3021 "Titluri de tranzacţie"     3031 "Titluri de plasament"     3041 "Titluri de investiţii"                            concomitent    - pentru creanţe ataşate privind creditele şi/sau dobânzile aferente contractelor de credit investite cu formula executorie:
    3722 "Contravaloarea poziţiei de schimb"=%
      7018 "Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice"
        7028 "Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice"
        7038 "Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice"
        7048 "Venituri din creanţe restante şi îndoielnice";
      - pentru credite şi dobânzi aferente contractelor de credit investite cu formula executorie:
         
    3722 "Contravaloarea poziţiei de schimb"=767 "Venituri din recuperări de creanţe amortizate"
    concomitent
    999 "Contrapartidă"=%
        99311 "Credite aferente contractelor de credit învestite cu formulă executorie, urmărite în continuare"
        99312 "Valori primite în pensiune, aferente contractelor de credit învestite cu formulă executorie, urmărite în continuare"
        99313 "Titluri primite în pensiune livrată, aferente contractelor de credit învestite cu formulă executorie, urmărite în continuare"
        99317 "Dobânzi aferente contractelor de credit învestite cu formulă executorie, urmărite în continuare"
        9937 "Creanţe ataşate"
    concomitent
    %=999 "Contrapartidă"
    912 "Cauţiuni, avaluri şi alte garanţii primite de la alte bănci"    
    914 "Garanţii primite de la clientelă"    
    952 "Titluri primite în garanţie";  
      b) în situaţia în care valoarea bunurilor dobândite ca urmare a executării silite a creanţelor băncii este superioară valorii creanţelor menţionate la pct. 7.1. a), diferenţa, respectiv obligaţia de plată a băncii, se înregistrează în creditul contului din bilanţ 3566 "Alţi creditori diversi", prin debitul conturilor de activ corespunzătoare:
    %=3566 "Alţi creditori diverşi"
    20111 "Scont şi operaţiuni asimilate"    
    3021 "Titluri de tranzacţie"    
    3031 "Titluri de plasament"    
    3041 "Titluri de investiţii"    
    361 "Valori din aur, metale şi pietre preţioase"    
    362 "Materiale"    
    363 "Obiecte de inventar"    
    367 "Alte stocuri şi asimilate"    
    4419 "Alte imobilizări necorporale ale activităţii de exploatare"    
    442 "Imobilizări corporale ale activităţii de exploatare"    
    451 "Imobilizări necorporale în afara activităţii de exploatare"    
    452 "Imobilizări corporale în afara activităţii de exploatare";  
      c) în situaţia în care valoarea bunurilor dobândite ca urmare a executării silite a creanţelor băncii este inferioară valorii creanţelor menţionate la pct. 7.1. a), înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de stingere a creanţelor, în limita sumei reprezentând valoarea bunurilor, se face în ordinea: "Creanţe ataşate", "Dobânzi", "Credite".    7.2. Înregistrarea operaţiunilor pentru care bunurile mobile şi imobile, proprietatea debitelor şi/sau a girantilor, aduse în garanţie, au fost vândute ca urmare a executării silite a creanţelor băncii altor persoane fizice şi juridice:     a) în situaţia în care sumele încasate, aferente bunurilor vândute terţilor, sunt egale cu valoarea creanţelor evidentiate în conturile în afară bilanţului: 99311 "Credite aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, urmărite în continuare"; 99312 "Valori primite în pensiune, aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, urmărite în continuare"; 99313 "Titluri primite în pensiune livrata, aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, urmărite în continuare"; 99317 "Dobânzi aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, urmărite în continuare" şi 9937 "Creanţe ataşate":    - pentru creanţe ataşate privind creditele şi/sau dobânzile aferente contractelor de credit investite cu formula executorie:
    101 "Casă"=%
    111 "Cont curent la B.N.R."   7018 "Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice"
    121 "Conturi de corespondent la bănci (nostro)"  
      7028 "Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice"
    122 "Conturi de corespondent ale băncilor (loro)"   7038 "Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice"
    2511 "Conturi curente"   7048 "Venituri din creanţe restante şi îndoielnice"
      - pentru credite şi dobânzi aferente contractelor de credit investite cu formula executorie:
         
    101 "Casă"=767 "Venituri din recuperări de creanţe amortizate"
    111 "Cont curent la B.N.R."  
    121 "Conturi de corespondent la bănci (nostro)"    
    122 "Conturi de corespondent ale băncilor (loro)"    
    2511 "Conturi curente"    
    concomitent
    999 "Contrapartidă"=%
        99311 "Credite aferente contractelor de credit învestite cu formulă executorie, urmărite în continuare"
        99312 "Valori primite în pensiune, aferente contractelor de credit învestite cu formulă executorie, urmărite în continuare"
        99313 "Titluri primite în pensiune livrată, aferente contractelor de credit învestite cu formulă executorie, urmărite în continuare"
        99317 "Dobânzi aferente contractelor de credit învestite cu formulă executorie, urmărite în continuare"
        9937 "Creanţe ataşate"
    concomitent
    %=999 "Contrapartidă"
    912 "Cauţiuni, avaluri şi alte garanţii primite de la alte bănci"    
    914 "Garanţii primite de la clientelă"    
    952 "Titluri primite în garanţie".  
      Sumele încasate în devize, aferente bunurilor vândute terţilor, se înregistrează în contabilitate astfel:
    101 "Casă"=3721 "Poziţie de schimb"
    111 "Cont curent la B.N.R."    
    121 "Conturi de corespondent la bănci (nostro)"    
    122 "Conturi de corespondent ale băncilor (loro)"    
    2511 "Conturi curente"    
    concomitent
      - pentru creanţe ataşate privind creditele şi/sau dobânzile aferente contractelor de credit investite cu formula executorie:
    3722 "Contravaloarea poziţiei de schimb"=%
        7018 "Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice"
        7028 "Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice"
        7038 "Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice"
        7048 "Venituri din creanţe restante şi îndoielnice";
      - pentru credite şi dobânzi aferente contractelor de credit investite cu formula executorie:
         
    3722 "Contravaloarea poziţiei de schimb"=767 "Venituri din recuperări de creanţe amortizate"
    concomitent
    999 "Contrapartidă"=%
        99311 "Credite aferente contractelor de credit învestite cu formulă executorie, urmărite în continuare"
        99312 "Valori primite în pensiune, aferente contractelor de credit învestite cu formulă executorie, urmărite în continuare"
        99313 "Titluri primite în pensiune livrată, aferente contractelor de credit învestite cu formulă executorie, urmărite în continuare"
        99317 "Dobânzi aferente contractelor de credit învestite cu formulă executorie, urmărite în continuare"
        9937 "Creanţe ataşate"
    concomitent
    %=999 "Contrapartidă"
    912 "Cauţiuni, avaluri şi alte garanţii primite de la alte bănci"    
    914 "Garanţii primite de la clientelă"    
    952 "Titluri primite în garanţie";  
      b) în situaţia în care valoarea bunurilor vândute terţilor este superioară valorii creanţelor menţionate la pct. 7.2. a), diferenţa nu priveşte banca în cauza, deoarece această sumă, care se încasează de la persoanele fizice sau juridice respective, se cuvine debitorilor şi/sau girantilor cărora le-au aparţinut bunurile;    c) în situaţia în care valoarea bunurilor vândute terţilor este inferioară valorii creanţelor menţionate la pct. 7.2. a), înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de stingere a creanţelor, în limita sumei reprezentând valoarea bunurilor, se face în ordinea: "Creanţe ataşate", "Dobânzi", "Credite".    7.3. Preluarea în patrimoniul băncii la valoarea de intrare a bunurilor mobile şi imobile, care nu sunt necesare desfăşurării activităţii bancare şi nici pentru folosinţă salariaţilor, dobândite ca urmare a executării silite a creanţelor băncii:    a) în situaţia în care valoarea bunurilor dobândite ca urmare a executării silite a creanţelor băncii este egala cu valoarea creanţelor evidentiate în conturile în afară bilanţului: 99311 "Credite aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, urmărite în continuare"; 99312 "Valori primite în pensiune, aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, urmărite în continuare"; 99313 "Titluri primite în pensiune livrata, aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, urmărite în continuare"; 99317 "Dobânzi aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, urmărite în continuare" şi 9937 "Creanţe ataşate":    - pentru creanţe ataşate privind creditele şi/sau dobânzile aferente contractelor de credit investite cu formula executorie:
    368 "Alte bunuri diverse"=%
        7018 "Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice"
        7028 "Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice"
        7038 "Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice"
        7048 "Venituri din creanţe restante şi îndoielnice";
      - pentru credite şi dobânzi aferente contractelor de credit investite cu formula executorie:
    368 "Alte bunuri diverse"=767 "Venituri din recuperări de creanţe amortizate"
    concomitent
    999 "Contrapartidă"=%
        99311 "Credite aferente contractelor de credit învestite cu formulă executorie, urmărite în continuare"
        99312 "Valori primite în pensiune, aferente contractelor de credit învestite cu formulă executorie, urmărite în continuare"
        99313 "Titluri primite în pensiune livrată, aferente contractelor de credit învestite cu formulă executorie, urmărite în continuare"
        99317 "Dobânzi aferente contractelor de credit învestite cu formulă executorie, urmărite în continuare"
        9937 "Creanţe ataşate"
    concomitent
    %=999 "Contrapartidă"
    912 "Cauţiuni, avaluri şi alte garanţii primite de la alte bănci"    
    914 "Garanţii primite de la clientelă"    
    952 "Titluri primite în garanţie";  
      - înregistrarea taxei pe valoarea adăugată deductibilă (de către băncile care sunt înregistrate ca plătitori de T.V.A.), aferentă bunurilor mobile şi imobile, care nu sunt necesare desfăşurării activităţii bancare şi nici pentru folosinţă salariaţilor, dobândite, ca urmare a executării silite a creanţelor băncii, de la debitori plătitori de T.V.A. şi pentru care exista documente justificative corespunzătoare, întocmite de către aceştia, din care rezultă valoarea T.V.A.:
    35326 "T.V.A. deductibilă"=3566 "Alţi creditori diverşi";
      b) în situaţia în care valoarea bunurilor dobândite ca urmare a executării silite a creanţelor băncii este superioară valorii creanţelor menţionate la pct. 7.3. a), diferenţa, respectiv obligaţia de plată a băncii, se înregistrează în creditul contului din bilanţ 3566 "Alţi creditori diversi", prin debitul contului 368 "Alte bunuri diverse";    c) în situaţia în care valoarea bunurilor dobândite ca urmare a executării silite a creanţelor menţionate la pct. 7.3. a), înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de stingere a creanţelor, în limita sumei reprezentând valoarea bunurilor, se face în ordinea: "Creanţe ataşate", "Dobânzi", "Credite".    7.4. Trecerea bunurilor dobândite ca urmare a executării silite a creanţelor băncii, înregistrate în contul 368 "Alte bunuri diverse", în categoria bunurilor mobile şi imobile necesare desfăşurării activităţii bancare şi pentru folosinţă salariaţilor, la valoarea de intrare a bunurilor mobile şi imobile (care cuprinde, după caz, accize şi T.V.A.):
    20111 "Scont şi operaţiuni asimilate"=%
      368 "Alte bunuri diverse"
    3021 "Titluri de tranzacţie"   35327 "T.V.A. colectată"
    3031 "Titluri de plasament"    
    3041 "Titluri de investiţii"    
    361 "Valori din aur, metale şi pietre preţioase"    
    362 "Materiale"    
    363 "Obiecte de inventar"    
    367 "Alte stocuri şi asimilate"    
    4419 "Alte imobilizări necorporale ale activităţii de exploatare"    
    442 "Imobilizări corporale ale activităţii de exploatare"    
    451 "Imobilizări necorporale în afara activităţii de exploatare"    
    452 "Imobilizări corporale în afara activităţii de exploatare".  
      7.5. Vânzarea, conform reglementărilor legale în vigoare, a bunurilor mobile şi imobile, dobândite ca urmare a executării silite a creanţelor băncii, care nu sunt necesare desfăşurării activităţii bancare şi nici pentru folosinţă salariaţilor:
    3556 "Alţi debitori diverşi"=%
        7495 "Venituri privind bunurile mobile şi imobile din executarea creanţelor"
        35327 "T.V.A. colectată"
    concomitent
    649 "Alte cheltuieli diverse de exploatare"=368 "Alte bunuri diverse"
      7.6. Încasarea contravalorii bunurilor mobile şi imobile, dobândite ca urmare a executării silite a creanţelor băncii, care nu sunt necesare desfăşurării activităţii bancare şi nici pentru folosinţă salariaţilor:
    101 "Casă"=3556 "Alţi debitori diverşi"
    111 "Cont curent la B.N.R."    
    121 "Conturi de corespondent la bănci (nostro)"    
    122 "Conturi de corespondent ale băncilor (loro)"    
    2511 "Conturi curente"
      7.7. Înregistrarea în contabilitate a sumelor reprezentând cheltuieli de urmărire şi de executare a creanţelor aferente contractelor de credit investite cu formula executorie:    - plata sumelor reprezentând contravaloarea cheltuielilor de urmărire şi de executare a creanţelor respective:
    63479 "Alte cheltuieli"=%
        101 "Casă"
        111 "Cont curent la B.N.R."
        121 "Conturi de corespondent la bănci (nostro)"
        122 "Conturi de corespondent ale băncilor (loro)"
        2511 "Conturi curente"
      - sumele cuvenite băncii, stabilite în baza hotărârii judecătoreşti, reprezentând plati privind cheltuielile de urmărire şi de executare a creanţelor respective:
    3556 "Alţi debitori diverşi"=7499 "Alte venituri"
      - încasarea contravalorii cheltuielilor de urmărire şi de executare a creanţelor respective:
    %=3556 "Alţi debitori diverşi"
        101 "Casă"
        111 "Cont curent la B.N.R."
        121 "Conturi de corespondent la bănci (nostro)"
        122 "Conturi de corespondent ale băncilor (loro)"
        2511 "Conturi curente"
      - trecerea de pierderi a contravalorii cheltuielilor de urmărire şi de executare a creanţelor aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, în situaţia în care s-au epuizat toate posibilităţile legale pentru recuperarea cheltuielilor respective ori s-au prescris termenele de urmărire:
    6714 "Pierderi din debitori diverşi"=3556 "Alţi debitori diverşi".
      8. Înregistrarea în contabilitate a diminuării dobânzilor şi creanţelor ataşate, aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, înregistrate în conturile în afară bilanţului 99317 "Dobânzi aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, urmărite în continuare" şi 9937 "Creanţe ataşate", în situaţia în care s-au epuizat toate posibilităţile legale pentru recuperarea creanţelor respective ori s-au prescris termenele de urmărire:
    999 "Contrapartidă"=%
        99317 "Dobânzi aferente contractelor de credit învestite cu formulă executorie, urmărite în continuare"
        9937 "Creanţe ataşate".
      9. Înregistrarea în contabilitate a diminuării creditelor aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, înregistrate în conturile: 99311 "Credite aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, urmărite în continuare"; 99312 "Valori primite în pensiune, aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, urmărite în continuare" şi 99313 "Titluri primite în pensiune livrata, aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, urmărite în continuare", în situaţia în care s-au epuizat toate posibilităţile legale pentru recuperarea creanţelor respective ori s-au prescris termenele de urmărire:
    999 "Contrapartidă"=%
        99311 "Credite aferente contractelor de credit învestite cu formulă executorie, urmărite în continuare"
        99312 "Valori primite în pensiune, aferente contractelor de credit învestite cu formulă executorie, urmărite în continuare"
        99313 "Titluri primite în pensiune livrată, aferente contractelor de credit învestite cu formulă executorie, urmărite în continuare"
    concomitent
    5141 "Rezervă generală pentru riscul de credit din profitul brut"=7811 "Venituri din reluarea rezervei generale pentru riscul de credit, constituită din profitul brut"
    5142 "Rezervă generală pentru riscul de credit din profitul net"=7812 "Venituri din reluarea rezervei generale pentru riscul de credit, constituită din profitul net".
  10. Prevederile prezentelor norme se aplică şi pentru creditele şi dobânzile aferente acestora, care fac obiectul unor hotărâri judecătoreşti investite cu formula executorie.11. Prezentele norme modifica şi completează corespunzător prevederile Planului de conturi pentru societăţile bancare şi ale normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.418/344/1997.12. Banca Naţionala a României va urmări, în cadrul acţiunilor de supraveghere prudentiala, desfăşurate potrivit legii, aplicarea de către bănci a prevederilor prezentelor norme.13. Nerespectarea prevederilor prezentelor norme atrage aplicarea sancţiunilor şi/sau a măsurilor prevăzute la art. 69 şi 70 din Legea bancară nr. 58/1998.GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEIMUGUR ISARESCU -------