DECIZIE nr. 378 din 26 iunie 2014referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 8 din Codul de procedură penală din 1968
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 14 august 2014    Augustin Zegrean - preşedinteValer Dorneanu - judecătorToni Greblă - judecătorPetre Lăzăroiu - judecătorMircea Ştefan Minea - judecătorDaniel Marius Morar - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorTudorel Toader - judecătorAfrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistentCu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 8 din Codul de procedură penală din 1968, excepţie ridicată de Daniel Amuza în Dosarul nr. 8.115/315/2013 al Judecătoriei Târgovişte şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 154D/2014.2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.3. Magistratul-asistent referă asupra faptului că autorul excepţiei a depus la dosar o cerere prin care solicită conexarea acestui dosar la Dosarul nr. 152D/2014 aflat pe rolul Curţii Constituţionale şi care are termen de judecată la data de 8 iulie 2014, precum şi cu Dosarul nr. 3.908/232/2013 care urmează a intra pe rolul instanţei de contencios constituţional, întrucât obiectul excepţiei este identic.4. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a cererii formulate.5. Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) şi art. 14 din Legea nr. 47/1992, republicată, dispune respingerea cererii formulate.6. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:7. Prin Încheierea din 5 februarie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 8.115/315/2013, Judecătoria Târgovişte a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 8 din Codul de procedură penală din 1968, excepţie ridicată de Daniel Amuza într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei plângeri formulate împotriva soluţiei de netrimitere în judecată dispuse de procuror.8. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că prevederile legale menţionate încalcă accesul liber la justiţie, deoarece, prin posibilitatea instanţei de a trimite cauza procurorului, inculpatul nu are niciun drept, cu toate că a dovedit că este nevinovat. Astfel, în cazul în care însuşi inculpatul formulează plângere împotriva soluţiei de scoatere de sub urmărire penală şi de aplicare a unei sancţiuni cu caracter administrativ, judecătorul, în pofida probelor care-i atestă nevinovăţia, nu poate pronunţa direct o soluţie în acest sens.9. Judecătoria Târgovişte apreciază că excepţia de neconstituţionalitate ridicată este neîntemeiată.10. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.11. Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile criticate sunt constituţionale. Astfel, făcând trimitere la jurisprudenţa Curţii Constituţionale anterioară Legii nr. 202/2010, arată că reglementarea din Codul de procedură penală din 1968 "nu poate fi caracterizată ca o încălcare a dreptului la un proces echitabil, întrucât împotriva încheierii astfel pronunţate persoana nemulţumită are posibilitatea exercitării căilor de atac prevăzute de lege, având deplina libertate de a demonstra nelegalitatea acesteia".12. Pe de altă parte, Avocatul Poporului mai arată că autorul excepţiei nu formulează veritabile critici de neconstituţionalitate cu privire la dispoziţiile art. 278^1 alin. 8 lit. b) din Codul de procedură penală din 1968, ci este nemulţumit de modul de interpretare şi aplicare a acestui text de lege, apreciind că "procurorul desemnat nu-l va discredita pe predecesorul său şi astfel învinuitul va contesta noua hotărâre a procurorului care este identică cu cea atacată anterior".13. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:14. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.15. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 278^1 alin. 8 din Codul de procedură penală din 1968, care avea următorul conţinut:"(8) Judecătorul pronunţă una dintre următoarele soluţii: a) respinge plângerea, prin sentinţă, ca tardivă sau inadmisibilă ori, după caz, ca nefondată, menţinând rezoluţia sau ordonanţa atacată; b) admite plângerea, prin sentinţă, desfiinţează rezoluţia sau ordonanţa atacată şi trimite cauza procurorului, în vederea începerii sau redeschiderii urmăririi penale, după caz. Judecătorul este obligat să arate motivele pentru care a trimis cauza procurorului, indicând totodată faptele şi împrejurările ce urmează a fi constatate şi prin care anume mijloace de probă; c) admite plângerea, prin încheiere, desfiinţează rezoluţia sau ordonanţa atacată şi, când probele existente la dosar sunt suficiente, reţine cauza spre judecare, în complet legal constituit, dispoziţiile privind judecata în primă instanţă şi căile de atac aplicându-se în mod corespunzător."16. Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 21 referitor la Accesul liber la justiţie.17. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că aceasta a fost ridicată într-o cauză care are ca obiect plângerea formulată de învinuit împotriva soluţiei de scoatere de sub urmărire penală şi de aplicare a unei sancţiuni cu caracter administrativ, întrucât este nemulţumit de temeiul netrimiterii în judecată, considerându-se nevinovat. În acest sens, apreciază că, deşi a adus în faţa judecătorului probe care-i dovedesc nevinovăţia, instanţa este ţinută de soluţiile pe care le poate dispune în temeiul textului criticat şi nu poate pronunţa direct o eventuală achitare/încetare a procesului penal. Astfel, potrivit dispoziţiilor contestate, judecătorul are două posibilităţi, fie respinge plângerea, fie o admite şi, în acest din urmă caz, poate desfiinţa rezoluţia sau ordonanţa atacată fie trimiţând cauza procurorului în vederea începerii ori redeschiderii urmăririi penale, fie reţinând cauza spre rejudecare în complet legal constituit. Prin urmare, autorul excepţiei consideră că îi este afectat liberul acces la justiţie întrucât judecătorul nu poate modifica temeiul de drept al soluţiei de netrimitere în judecată date de procuror. Or, o astfel de solicitare nu intră în competenţa de soluţionare a Curţii Constituţionale, care, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.18. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278^1 alin. 8 din Codul de procedură penală din 1968, excepţie ridicată de Daniel Amuza în Dosarul nr. 8.115/315/2013 al Judecătoriei Târgovişte.Definitivă şi general obligatorie.Decizia se comunică Judecătoriei Târgovişte şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Pronunţată în şedinţa din data de 26 iunie 2014.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALEAUGUSTIN ZEGREANMagistrat-asistent,Afrodita Laura Tutunaru----------