ORDIN nr. 1.026 din 6 august 2014pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 13 august 2014    În temeiul prevederilor art. 15 alin. (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul delegat pentru buget emite următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 21 octombrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Punctul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:"17. Art. 10 din ordonanţa de urgenţă: (1) Trezoreria statului acordă dobânzi la disponibilităţile păstrate în contul curent general al trezoreriei statului care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, sunt purtătoare de dobânzi, cu excepţia sumelor provenite din alocaţii bugetare sau subvenţii. (2) Pentru sumele păstrate în conturi deschise la Trezoreria Statului operatorii economici, beneficiarii de fonduri externe nerambursabile postaderare prevăzuţi la art. 5 alin. (14) şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii beneficiază de dobândă.(2^1) Pentru operaţiunile de plăţi dispuse din conturile purtătoare de dobândă, deschise la Trezoreria Statului pe numele operatorilor economici, al beneficiarilor de fonduri externe nerambursabile postaderare prevăzuţi la art. 5 alin. (14), precum şi al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, derulate prin intermediul sistemelor de decontare a plăţilor de mică şi mare valoare în relaţia cu instituţiile de credit, se percep comisioane care constituie venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Cuantumul acestora se situează la nivelul comisioanelor plătite de Trezoreria Statului către Banca Naţională a României. (3) Dobânda aferentă certificatelor de trezorerie pentru populaţie, nerăscumpărate la scadenţă şi transformate în certificate de depozit, se plăteşte de la bugetul de stat, începând cu exerciţiul bugetar al anului 2003. (4) Din disponibilităţile păstrate în conturile deschise la trezoreria statului pentru care se acordă dobândă se pot constitui depozite la termen la solicitarea scrisă a titularilor acestora, în afara celor provenite din împrumuturi din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului, alocaţii bugetare sau subvenţii. (5) Nivelul ratelor dobânzilor acordate la disponibilităţile prevăzute la alin. (1)-(4) se stabileşte prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor. (6) Pentru alte servicii prestate de Trezoreria Statului la solicitarea instituţiilor de credit, operatorilor economici şi instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii se percep comisioane care constituie venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Natura şi nivelul comisioanelor se stabilesc prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor şi se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2006. (7) Pentru operaţiunile efectuate în contul deschis pe numele Comisiei Europene prevăzut la art. 5 alin. (13), trezoreria statului nu percepe comisioane.Norme metodologice:10.1. Trezoreria Statului acordă dobânzi la disponibilităţile la vedere şi la depozitele pe termen de o lună (30 de zile) şi trei luni (90 de zile) constituite din disponibilităţile păstrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, care se încadrează în prevederile art. 10 alin. (1), (2) şi (4) din ordonanţa de urgenţă.10.2. Dobânda la vedere practicată de Trezoreria Statului se acordă la: a) disponibilităţile păstrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, pentru care, potrivit reglementărilor legale în vigoare (lege, ordonanţă de urgenţă sau ordonanţă şi hotărâre a Guvernului), este prevăzută acordarea de dobânzi; b) disponibilităţile provenite din sumele păstrate de operatorii economici în contul 50.69 «Disponibil al operatorilor economici» şi de beneficiarii de fonduri externe nerambursabile postaderare în conturile analitice deschise în cadrul contului 50.98 «Disponibil al operatorilor economici şi al organismelor neguvernamentale nonprofit aferent proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare»; c) disponibilităţile bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome şi ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii cu personalitate juridică - sursa «F», precum şi bugetele privind activitatea de privatizare ale instituţiilor publice - sursa «H», rezultate din excedente bugetare şi din rezultatul anului curent obţinut ca diferenţă între execuţia veniturilor şi cheltuielilor aferente bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică centrală, respectiv din sectorul bugetului de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale şi din administraţia publică locală; d) disponibilităţile instituţiilor publice cu personalitate juridică finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale ori bugetele fondurilor speciale, rezultate din activităţi finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice pentru care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, este prevăzută acordarea de dobânzi, evidenţiate, la solicitarea instituţiilor publice respective, în conturi analitice distincte ale conturilor 50.03 «Disponibil din venituri proprii ale ministerelor şi instituţiilor de subordonare centrală» şi 50.04 «Disponibil din venituri proprii ale instituţiilor de subordonare locală».10.3. Calculul dobânzii la disponibilităţile la vedere: a) pentru disponibilităţile prevăzute la pct. 10.2 lit. a), b), d) şi pentru conturile de excedente bugetare ale bugetelor prevăzute la pct. 10.2 lit. c), calculul dobânzii se efectuează după următoarea formulă:                   Sold mediu zilnic x rata dobânzii x 30 de zile    Suma dobândă = ───────────────────────────────────────────────                                  360 x 100în care: Sold mediu zilnic = suma soldurilor zilelor calendaristice/număr de zile calendaristice (28, 29, 30, 31); b) pentru disponibilităţile prevăzute la pct. 10.2 lit. c) rezultate ca diferenţă între execuţia veniturilor şi cheltuielilor aferente bugetelor instituţiilor publice cu personalitate juridică din administraţia publică centrală, respectiv din sectorul bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale şi din administraţia publică locală, calculul dobânzii se efectuează conform «Fişei de calcul a dobânzii», potrivit modelului prezentat în anexa nr. 14.10.3.1. Dobânda se calculează lunar şi se virează din bugetul trezoreriei statului, după caz, în contul de disponibilităţi sau în contul de venituri bugetare la capitolul 31 «Venituri din dobânzi» subcapitolul 31.03.00 «Alte venituri din dobânzi», în prima zi lucrătoare a lunii următoare.10.4. Începând cu dobânzile calculate pentru luna octombrie 2014 pentru disponibilităţile menţionate la pct. 10.2 lit. d) rezultate din excedente bugetare se utilizează formula de calcul prevăzută la pct. 10.3 lit. a) Pentru rezultatul anului curent obţinut ca diferenţă între execuţia veniturilor şi cheltuielilor bugetelor instituţiilor publice cu personalitate juridică finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale sau bugetele fondurilor speciale, rezultate din activităţi finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice, calculul dobânzii se efectuează conform «Fişei de calcul a dobânzii» prevăzute la pct. 10.3 lit. b).10.5. La solicitarea scrisă a titularilor de conturi de disponibilităţi, pentru care se acordă dobânda la vedere şi care se încadrează în prevederile pct. 10.2, se pot constitui depozite pe termen de o lună (30 de zile) sau de trei luni (90 de zile), în sumă de minimum un milion lei, în multiplu de o mie lei, în contul 43 «Depozite ale agenţilor economici» şi în contul 44 «Depozite ale instituţiilor publice».10.5.1. Operaţiunile aferente depozitelor ce se constituie de instituţiile publice autonome şi de instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii cu personalitate juridică, din administraţia publică centrală, respectiv din sectorul bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale şi din administraţia publică locală se efectuează potrivit prevederilor titlului I capitolul III lit. E art. 22 din Normele metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, cu modificările şi completările ulterioare.10.5.2. Operaţiunile aferente depozitelor ce se constituie după data de 1 octombrie 2014 de instituţiile publice cu personalitate juridică finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale ori bugetele fondurilor speciale, rezultate din activităţi finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice, se efectuează potrivit prevederilor titlului III capitolul III lit. E art. 58 din Normele metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, cu modificările şi completările ulterioare.10.5.3. Cuantumul şi termenul pentru care se constituie depozitul şi rata dobânzii se prevăd într-o convenţie încheiată între titularul disponibilităţilor respective şi unitatea Trezoreriei Statului unde este deschis contul, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 13.10.5.3.1. Dobânda pentru depozitele pe termen se calculează la sfârşitul perioadei de constituire a depozitului, după următoarea formulă:              valoarea depozitului x nr. de zile x procentul de dobândă    Dobânda = ─────────────────────────────────────────────────────────                               360 x 100unde numărul de zile poate fi 30 de zile sau 90 de zile.10.5.3.2. Dobânda astfel calculată se virează din bugetul Trezoreriei Statului, după caz, în contul de disponibilităţi la vedere sau în contul de venituri bugetare la capitolul 31 «Venituri din dobânzi» subcapitolul 31.03.00 «Alte venituri din dobânzi».10.5.4. La scadenţa depozitului, disponibilităţile se virează în contul de disponibilităţi sau, după caz, în contul de venituri din care au provenit sumele.10.5.4.1. În situaţia în care scadenţa depozitului este într-o zi nelucrătoare, restituirea depozitului şi virarea dobânzii se efectuează în prima zi lucrătoare de la data scadenţei. Pentru intervalul de zile nelucrătoare cuprins de la data scadenţei până la restituirea depozitului şi virarea dobânzii, unitatea Trezoreriei Statului unde titularul are deschis contul şi constituit depozitul nu calculează dobândă.10.5.5. În cazul în care titularul depozitului solicită preluarea de sume din depozit înainte de termen, acesta se desfiinţează integral şi sumele se virează în ziua respectivă din contul de depozit în contul din care au provenit sumele. Pentru perioada cuprinsă între data constituirii depozitului şi data desfiinţării depozitului se calculează dobânda la vedere. Suma dobânzii astfel calculată se virează în prima zi lucrătoare a lunii următoare desfiinţării depozitului din bugetul Trezoreriei Statului, după caz, în contul de disponibilităţi la vedere sau în contul de venituri bugetare la capitolul 31 «Venituri din dobânzi» subcapitolul 31.03.00 «Alte venituri din dobânzi».10.5.6. Dobânzile aferente depozitelor constituite la trezoreriile statului în contul 43 «Depozite ale operatorilor economici» şi în contul 44 «Depozite ale instituţiilor publice» se plătesc din bugetul Trezoreriei Statului, de la acelaşi subcapitol de cheltuieli din care se plătesc dobânzile aferente disponibilităţilor la vedere.10.6. Nivelul ratelor dobânzilor la vedere acordate de Trezoreria Statului pentru disponibilităţile înregistrate în conturile deschise la trezoreria centrală şi la unităţile Trezoreriei Statului, precum şi pentru depozitele la termen se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice, cu încadrarea în obiectivele politicii monetare a Guvernului şi a Băncii Naţionale a României.10.6.1. Nivelul ratei dobânzii la vedere poate fi modificat în cursul lunii de către Ministerul Finanţelor Publice.10.7. Lista conturilor de disponibilităţi la care Trezoreria Statului acordă dobândă, cu încadrarea în prevederile menţionate la pct. 10.2, fără a fi necesară încheiere de convenţii, se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.10.8. Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, pe baza solicitărilor formulate de titularii de conturi de disponibilităţi, altele decât cele care fac obiectul ordinului prevăzut la pct. 10.7, va asigura actualizarea ordinului ministrului finanţelor publice. Calculul de dobândă pentru aceste conturi începe cu data de 1 a lunii următoare aprobării ordinului de către ministrul finanţelor publice.10.9.1. Pentru conturile de disponibilităţi purtătoare de dobândă deschise la Trezoreria operativă centrală, dobânda se calculează după formula de la pct. 10.3 lit. a) şi se virează în termen de 10 zile calendaristice de la primirea fişelor de cont.10.9.2. Calculul dobânzilor pentru disponibilităţile bugetelor asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului fondului pentru mediu, bugetului fondului naţional de asigurări sociale de sănătate, derulate/păstrate la Trezoreria Statului, se efectuează în conformitate cu dispoziţiile convenţiilor încheiate între părţi.10.10.1. Pentru operaţiunile de plăţi dispuse de operatorii economici, beneficiarii de fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi de instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii care încasează dobânda la disponibilităţile din conturile deschise la unităţile Trezoreriei Statului se percep comisioane care se situează la nivelul comisioanelor plătite de Trezoreria Statului către Banca Naţională a României şi se stabilesc prin reglementări ale Băncii Naţionale a României şi prin regulile de sistem aplicabile participanţilor la sistemul electronic de plăţi.10.10.2. Plata comisioanelor se efectuează astfel: a) pentru operaţiunile de plăţi dispuse de către instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii plata comisioanelor se efectuează în primele 10 zile lucrătoare ale lunii curente pentru luna precedentă prestării serviciilor, pe baza «Situaţiei privind comisioanele de plătit pentru luna ...» transmisă de unităţile Trezoreriei Statului; b) pentru operaţiunile de plăţi dispuse de către operatorii economici şi beneficiarii de fonduri externe nerambursabile postaderare, alţii decât instituţii publice, plata comisioanelor se efectuează prin debitarea directă a contului, concomitent cu operaţiunea de procesare a ordinului de plată. În situaţia în care în conturi nu există disponibilităţi suficiente care să permită debitarea acestora cu valoarea comisioanelor, unităţile Trezoreriei Statului nu vor deconta ordinele de plată respective."2. După anexa nr. 13 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 14, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul delegat pentru buget,Daniela Pescaru,secretar de statBucureşti, 6 august 2014.Nr. 1.026.  +  Anexa ─────(Anexa nr. 14 la normele metodologice)──────────────────────────────────────*Font 9*                       FIŞĂ DE CALCUL DOBÂNDĂ     pentru ..........................., CUI ...........................,            (numele instituţiei publice)     finanţată integral din venituri proprii din "Administraţia publică            centrală" sau "Administraţia publică locală"                   aferentă lunii .........┌────────┬─────────────────┬───────────────────┬────────┬───────────┬─────────────────┐│Perioada│Venituri cumulate│Cheltuieli cumulate│Excedent│Nr. de zile│Sold mediu zilnic│├────────┼─────────────────┼───────────────────┼────────┼───────────┼─────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │3 = 1-2 │ 4 │ 5 = 3 x 4/A │├────────┼─────────────────┼───────────────────┼────────┼───────────┼─────────────────┤├────────┼─────────────────┼───────────────────┼────────┼───────────┼─────────────────┤├────────┼─────────────────┼───────────────────┼────────┼───────────┼─────────────────┤├────────┼─────────────────┼───────────────────┼────────┼───────────┼─────────────────┤│TOTAL │ x │ x │ x │ A*) │ B**) │├────────┴─────────────────┴───────────────────┴────────┴───────────┴─────────────────┤│Rata dobânzii │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Suma dobânzii lei │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Coloanele 1 şi 2 se completează pe baza datelor operative privind veniturile şi cheltuielile cumulate ale bugetelor instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii din sectorul bugetului de stat/bugetului asigurărilor sociale de stat/bugetului fondurilor speciale din "Administraţia publică centrală".Coloana 4 se completează cu nr. de zile pentru care valoarea col. 1, 2 şi 3 este neschimbată.____________* Total "A" reprezintă suma zilelor calendaristice din luna care poate fi 28, 29, 30 sau 31.** Total "B" reprezintă suma valorilor înscrise în col. 5.Soldul mediu zilnic se determină ca o medie aritmetică simplă între Total B şi numărul de zile calendaristice (28, 29, 30, 31).Suma dobânzii este exprimată în lei cu două zecimale şi se determină după următoarea formulă:                    Sold mediu zilnic x rata dobânzii x 30 de zile .    Sumă dobândă = ──────────────────────────────────────────────────                                         360 x 100________