LEGE nr. 196 din 27 octombrie 1998pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 5 noiembrie 1998    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 82 din 23 decembrie 1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 29 decembrie 1997, cu modificările ulterioare, precum şi cu următoarele modificări şi completări:1. Litera d) a articolului 2 va avea următorul cuprins:"d) alte produse şi grupe de produse, nominalizate în anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă."2. Titlul secţiunii a II-a va avea următorul cuprins:"Accize pentru alcoolul etilic alimentar, băuturile alcoolice şi orice alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care conţin alcool etilic alimentar"3. Literele a)-d) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:"a) alcoolul etilic alimentar, produsele obţinute pe bază de alcool etilic alimentar şi băuturile alcoolice obţinute din distilate de cereale În subgrupa alcool etilic alimentar, produse obţinute pe bază de alcool etilic alimentar şi băuturi alcoolice obţinute din distilate de cereale sunt cuprinse următoarele: alcool etilic alimentar, vodca, rom, lichioruri, rachiuri pe bază de alcool etilic alimentar, whisky, gin, rom şi rachiuri din trestie de zahăr, alte băuturi alcoolice spirtoase, precum şi orice alte produse care conţin alcool etilic alimentar, destinate industriei alimentare sau consumului, care au o concentraţie alcoolică mai mare de 0,5% în volum.Alcool etilic alimentar este alcoolul etilic rafinat, obţinut prin fermentarea alcoolică a lichidelor zaharoase rezultate din materii prime agricole de origine vegetala, urmată de distilare şi de rafinare, având concentraţia alcoolică minima de 95,5% în volum; b) băuturile alcoolice naturaleÎn subgrupa băuturilor alcoolice naturale sunt cuprinse: tuica şi rachiurile naturale care se obţin prin distilarea sau redistilarea, după caz, a lichidelor zaharoase fermentate din fructe, a drojdiei de vin, a tescovinei de struguri şi a vinului. În aceasta subgrupa sunt cuprinse şi distilatul din vin şi orice alte distilate din fructe, destinate fabricării băuturilor alcoolice naturale.Distilatul din vin reprezintă produsul obţinut prin distilarea vinului, care se foloseşte pentru producerea vinarsului şi a rachiului din vin; c) vinurile şi produsele pe bază de vinÎn subgrupa vinuri şi produse pe bază de vin sunt cuprinse: vinurile spumoase, vinurile nespumoase şi alte produse pe bază de vin. Vinul este băutura obţinută exclusiv prin fermentarea alcoolică, completa sau parţială, a strugurilor proaspeţi, zdrobiţi sau nezdrobiţi, ori a mustului de struguri.Prin vinuri spumoase se înţelege vinurile cu conţinut în dioxid de carbon de o origine exogena, care dezvolta în sticlele în care sunt imbuteliate, ca produs finit, o presiune de minimum 2,5 bari la temperatura de 20 grade C.În categoria vinuri spumoase se include şi sampania cu un conţinut în dioxid de carbon de origine total endogenă, obţinută prin fermentarea secundară a vinului apt pentru consum, şi care dezvolta în sticlele în care este îmbuteliat, ca produs finit, o presiune de minimum 3,5 bari la temperatura de 20 grade C.Vinurile nespumoase sunt vinuri de consum curent şi vinuri de marca, altele decât cele cuprinse în categoria vinurilor spumoase.Din punct de vedere al regimului accizelor, în categoria vinurilor nespumoase sunt incluse şi vinurile care dezvolta în sticlele în care sunt imbuteliate, ca produs finit, o presiune de minimum 1 bar la temperatura de 20 grade C.La alte produse pe bază de vin, în înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, se includ vermuturile şi alte vinuri din struguri, aromate cu plante sau cu substanţe aromatizante, cu o concentraţie de până la 22% volum alcool, alte băuturi fermentate din sucuri de fructe şi hidromel, precum şi amestecuri de băuturi fermentate şi băuturi nealcoolice. Produsele din subgrupa vinuri şi produse pe bază de vin, cu o concentraţie alcoolică de peste 22% volum alcool, sunt supuse aceluiaşi regim de accize ca şi băuturile definite la art. 3 lit. a); d) bereaBerea este produsul obţinut prin fermentarea alcoolică a mustului preparat din malt, cereale nemaltificate, zahăr, hamei, produse de hamei, apa, cu adaos de drojdie şi preparate enzimatice.În subgrupa bere sunt cuprinse toate sortimentele de bere obţinute potrivit prevederilor alin. 1, precum şi sortimentele de bere realizate în amestec cu băuturi alcoolice sau nealcoolice, cu o concentraţie alcoolică în volum cuprinsă între 0,5% şi 10% .Sortimentele de bere cu o concentraţie alcoolică în volum de peste 10%, realizate din bere în amestec cu alte băuturi alcoolice, sunt supuse aceluiaşi regim de accize ca şi băuturile definite la art. 3 lit. a)."4. Litera d) a alineatului 4 al articolului 4 va avea următorul cuprins:"d) agenţii economici, pentru cantităţile de produse supuse accizelor, acordate ca dividende sau ca plata în natura acţionarilor, asociaţilor şi, după caz, persoanelor fizice, precum şi pentru produsele proprii consumate pentru reclama şi publicitate."5. Prima şi a doua liniuţa de la alineatul 1 al articolului 5 vor avea următorul cuprins:"- ECU pe hectolitru alcool pur - pentru produsele cuprinse la nr. crt. 1 şi 2 din anexa nr. 1 la prezenta ordonanţă de urgenţă;- ECU pe hectolitru/1 grad alcoolic - pentru produsele cuprinse la nr. crt. 3 şi 4 din anexa nr. 1 la prezenta ordonanţă de urgenţă."6. Prima şi a doua liniuţa de la alineatul 2 al articolului 5 vor avea următorul cuprins:"- cantitatea de alcool pur continuta - pentru produsele prevăzute la nr. crt. 1 şi 2 din anexa nr. 1 la prezenta ordonanţă de urgenţă;- cantitatea de băuturi, exprimată în hectolitri, multiplicata cu numărul de grade alcoolice conţinut - pentru produsele prevăzute la nr. crt. 3 şi 4 din anexa nr. 1 la prezenta ordonanţă de urgenţă."7. Alineatul 3 al articolului 5 va avea următorul cuprins:"Sumele fixe care reprezintă accizele datorate pe produse şi pe grupe de produse sunt stabilite în anexa nr. 1 la prezenta ordonanţă de urgenţă."8. Titlul secţiunii a III-a va avea următorul cuprins:"Accize pentru produsele din tutun"9. Alineatul 2 al articolului 9 va avea următorul cuprins:"Cuantumul accizei specifice este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta ordonanţă de urgenţă."10. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Pentru produsele din tutun, altele decât tigaretele, se datorează bugetului de stat accize specifice, stabilite în ECU pe unitatea de măsura, prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta ordonanţă de urgenţă." 11. Titlul secţiunii a IV-a va avea următorul cuprins:"Accize pentru produsele petroliere"12. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Pentru carburanţii auto se datorează bugetului de stat accize stabilite în ECU pe tona de produs finit, prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta ordonanţă de urgenţă."13. Titlul secţiunii a V-a va avea următorul cuprins:"Accize pentru alte produse şi grupe de produse"14. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Sunt supuse regimului accizelor produsele şi grupele de produse prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă."15. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Plătitori de accize pentru produsele prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă sunt agenţii economici - persoane juridice, asociaţii familiale şi persoane fizice autorizate - care produc sau importa şi comercializează astfel de produse.Plătitori de accize sunt şi persoanele fizice care introduc în ţara bunuri de natura celor prevăzute la nr. crt. 8 din anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă."16. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Agenţii economici care comercializează bunuri de natura celor prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă, provenite de la persoane fizice, inclusiv bunurile amanetate de către persoanele fizice, care au devenit proprietatea caselor de amanet, sunt obligaţi sa retina şi sa verse la bugetul de stat accizele stabilite, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, cu excepţia bunurilor prevăzute la nr. crt. 8 din anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă."17. Partea introductivă a articolului 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Accizele preced taxa pe valoarea adăugată şi se calculează o singură dată, prin aplicarea cotelor procentuale, prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă, asupra bazei de impozitare, care reprezintă:"18. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Pentru cafea, cafea cu inlocuitori şi cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea solubila, accizele se calculează prin aplicarea sumelor fixe, stabilite în ECU pe unitatea de măsura, prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă, asupra cantităţilor produse sau importate."19. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - Din accizele datorate bugetului de stat pentru cafeaua obţinută prin prajirea cafelei verzi se deduc, pe bază de documente justificative, accizele plătite în vama sau la achiziţionarea de la terţi pentru cafeaua verde.Principiile deducerii accizelor se aplică şi în cazul sortimentelor de cafea obţinute prin amestecul diferitelor tipuri de cafea naturala, pentru care au fost plătite accize, cu alţi inlocuitori de cafea.În acest caz, din accizele datorate bugetului de stat pentru sortimentele de cafea cu inlocuitori se deduc, pe bază de documente justificative, accizele plătite cu ocazia achiziţionării cafelei introduse în prelucrare."20. Alineatul 2 al literei a) a articolului 21 va avea următorul cuprins:"În cazul în care agenţii economici care efectuează operaţiuni de export cumpara de la producătorii interni, în vederea vânzării la export, produse supuse accizelor, aceştia pot solicita în termen de cel mult 60 de zile de la data efectuării exportului, organelor fiscale teritoriale, pe baza documentelor justificative, restituirea accizelor aferente produselor finite exportate, iar acestea sunt obligate să le restituie sumele în cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor. În caz contrar, Ministerul Finanţelor va plati penalităţi în aceleaşi condiţii şi în acelaşi cuantum cu cele datorate de agenţii economici pentru neplata în termen a accizelor;"21. La articolul 21, litera d) se modifica, iar după litera e) se introduce litera f), cu următorul cuprins:"d) bunurile din import, provenite din donaţii sau finanţate direct din împrumuturi nerambursabile, precum şi din programe de cooperare ştiinţifică şi tehnica, acordate de guverne străine, organisme internaţionale şi organizaţii nonprofit şi de caritate instituţiilor de învăţământ şi de cultura, ministerelor, altor organe ale administraţiei publice;"............................................................................ ........................"f) bunurile prevăzute la nr. crt. 8 din anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă, constituite ca aport în natura sau achiziţionate din aportul în numerar al investitorilor la capitalul social ori la majorarea acestuia."22. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - Pentru produsele prevăzute la art. 21 lit. a) alin. 2, lit. b) şi lit. g), scutirea se acordă prin restituirea accizelor plătite la achiziţionarea acestora, pe baza documentelor justificative şi numai pentru cantităţile folosite cu destinatiile expres menţionate în prezenta ordonanţă de urgenţă."23. Litera b) a articolului 23 va avea următorul cuprins:"b) data efectuării formalităţilor de recepţie a alcoolului etilic alimentar, rezultat din procesare, de către beneficiarul prestaţiei, la prestatorul de servicii."24. Alineatele 2 şi 3 ale articolului 24 vor avea următorul cuprins:"Impozitul datorat preceda taxa pe valoarea adăugată şi se calculează prin aplicarea sumelor stabilite în lei pe unitatea de măsura, potrivit anexei nr. 3 la prezenta ordonanţă de urgenţă, asupra cantităţilor livrate.Impozitul se corecteaza prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor, în funcţie de modificările intervenite în nivelul preţurilor la import şi al celor cu ridicată."25. Alineatul 5 al articolului 25 va avea următorul cuprins:"Plătitori ai acestor taxe sunt societăţile comerciale şi regiile autonome înregistrate legal în România şi autorizate pe bază de licenţă sa organizeze şi sa exploateze astfel de jocuri."26. Alineatul 2 al articolului 26 va avea următorul cuprins:"Valoarea în lei a accizelor şi a impozitelor datorate bugetului de stat, stabilite potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă în ECU pe unitatea de măsura, se determina prin transformarea sumelor exprimate în ECU la cursul de schimb valutar, stabilit de Banca Naţionala a României în penultima zi lucrătoare a săptămânii. Acest curs se utilizează pe toată durata săptămânii următoare."27. Articolul 28 va avea următorul cuprins:"Art. 28. - Toţi agenţii economici plătitori de accize sau de alte impozite indirecte, reglementate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, sunt obligaţi ca, în baza unei declaraţii scrise, să se înregistreze ca plătitori de astfel de impozite la organele fiscale teritoriale. Organele fiscale teritoriale au obligaţia sa atribuie fiecărui plătitor un cod special şi sa remită agenţilor economici, în termen de 15 zile de la data primirii declaraţiei, înştiinţarea de luare în evidenta ca plătitori de astfel de impozite indirecte şi codul atribuit."28. Articolul 29 va avea următorul cuprins:"Art. 29. - Pentru anumite produse pentru care se datorează accize la bugetul de stat Guvernul poate institui, prin hotărâre, în mod treptat, regimul de supraveghere fiscală."29. Articolul 33 va avea următorul cuprins:"Art. 33. - Neplata accizelor, a impozitului la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia interna, precum şi a taxei pentru jocurile de noroc, la termenele stabilite, atrage calcularea majorărilor de întârziere, conform legii.În cazuri justificate, Ministerul Finanţelor poate aproba eşalonarea sau amânarea plăţii accizelor, a impozitului la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia interna, după caz, precum şi eşalonarea sau amânarea la plata a majorărilor de întârziere."30. Articolul 34 va avea următorul cuprins:"Art. 34. - Constatarea, controlul, sancţionarea, urmărirea, încasarea şi executarea silită a accizelor şi a celorlalte impozite indirecte, prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi a majorărilor de întârziere aferente se efectuează conform reglementărilor legale în materie."31. Alineatul 1 al articolului 36 va avea următorul cuprins:"Ministerul Finanţelor va emite, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I, norme metodologice privind tehnica de calcul şi formularistica necesare pentru accize şi alte impozite indirecte, pentru impozitul la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia interna şi pentru taxa pentru jocurile de noroc."32. Alineatul 2 al articolului 38 va avea următorul cuprins:"Pe aceeaşi dată se abroga prevederile Legii nr. 42/1993 privind accizele la produsele din import şi din ţara, precum şi impozitul la ţiţeiul din producţia interna şi gazele naturale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 11 decembrie 1995, precum şi orice alte dispoziţii contrare."33. Anexa nr. 2 se completează cu punctul 16, cu următorul cuprins:
      "16.Arme de vânătoare şi arme de uz individual, altele decât cele de uz militar sau de sport50-"
    Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 28 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,ANDREI IOAN CHILIMANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIPETRE ROMAN------------