ORDIN nr. 1.255 din 30 iulie 2014privind completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 31 iulie 2014    Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole şi strategii nr. 112.162 din 30 iulie 2014 şi prevederile art. 28 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 2 alin. (4) lit. c) şi art. 7 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 din 8 noiembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:- La articolul 2, după alineatul (1^3) se introduce un nou alineat, alineatul (1^4), cu următorul cuprins:"(1^4) Perioada de înregistrare a operatorilor în agricultura ecologică prevăzută la alin. (1^3) se prelungeşte până la data de 29 august 2014."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Viceprim-ministru,ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Dumitru Daniel Botănoiu,secretar de statBucureşti, 30 iulie 2014.Nr. 1.255.---------