ORDIN nr. 981 din 29 iulie 2014pentru completarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iulie 2014    În temeiul prevederilor art. 10 alin. (12) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 15 alin. (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul delegat pentru buget emite următorul ordin:  +  Articolul IDupă articolul 18 din Normele metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 29 mai 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc două noi articole, articolele 18^1 şi 18^2, cu următorul cuprins:"ART. 18^1. - (1) În cazul în care veniturile bugetare estimate a fi realizate la nivelul unor instituţii publice finanţate integral din venituri proprii, din subordine, sunt inferioare cheltuielilor bugetare aferente anului bugetar ale acestora, instituţia publică ierarhic superioară poate redistribui sume pentru echilibrarea bugetelor respective, din disponibilităţile realizate la nivelul acesteia, cu respectarea legislaţiei specifice. (2) Redistribuirea veniturilor bugetare ca sursă de finanţare, în condiţiile alin. (1), se efectuează astfel: a) prin cuprinderea în bugetul instituţiilor publice ierarhic superioare de la care vor fi efectuate transferurile de venituri bugetare, la subcapitolul de venituri 41.07.00 «Venituri proprii redistribuite între instituţii publice finanţate integral din venituri proprii», a sumelor care fac obiectul transferului, cu valoare negativă; b) prin cuprinderea în bugetul instituţiilor publice care vor primi transferurile de venituri bugetare, la subcapitolul de venituri 41.07.00 «Venituri proprii redistribuite între instituţii publice finanţate integral din venituri proprii», a sumelor care fac obiectul transferului, cu valoare pozitivă. (3) Sumele care fac obiectul transferului se cuprind în bugetele individuale ale instituţiilor publice menţionate la alin. (2). (4) Redistribuirea de venituri bugetare, în condiţiile alin. (2), pot fi efectuate în tot cursul anului bugetar, cu condiţia ca acestea să nu afecteze plata angajamentelor legale şi bugetare şi să nu genereze deficit în bugetul instituţiilor publice de la care se efectuează redistribuirea. (5) În execuţie, sumele prevăzute la subcapitolul de venituri 41.07.00 «Venituri proprii redistribuite între instituţii publice finanţate integral din venituri proprii» se virează pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în conturile corespunzătoare de venituri bugetare ale instituţiilor publice beneficiare, pe măsura necesităţilor de finanţare a cheltuielilor aprobate în bugetele acestora şi cu condiţia încadrării în disponibilităţile anului curent ale bugetului instituţiilor publice de la care se efectuează redistribuirea. (6) În situaţia în care la finele anului instituţia publică beneficiară nu a angajat în întregime sumele primite ca redistribuiri de disponibilităţi, va proceda la restituirea acestora cu diminuarea corespunzătoare a bugetului de venituri şi cheltuieli, pe bază de OPT, din contul de venituri bugetare în care au fost încasate în contul de venituri bugetare al instituţiei publice ierarhic superioare de la care au fost primite. Această operaţiune se va efectua cu respectarea programului calendaristic pentru efectuarea prin unităţile Trezoreriei Statului a principalelor operaţiuni de încheiere a exerciţiului bugetar, stabilit prin normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar, aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.Art. 18^2. - (1) În cazul în care veniturile bugetare estimate a fi realizate la nivelul unor instituţii publice finanţate integral din venituri proprii din subordine sunt mai mari decât cheltuielile bugetare aferente anului bugetar ale acestora, instituţia publică ierarhic superioară poate dispune redistribuirea de sume în vederea echilibrării bugetului propriu al acesteia. (2) Redistribuirea veniturilor bugetare în condiţiile alin. (1) se efectuează astfel: a) prin cuprinderea în bugetul instituţiilor publice din subordine a sumelor care fac obiectul transferului, cu valoare negativă, la subdiviziunea de venituri bugetare unde se estimează a fi încasate; b) prin majorarea, cu sumele care fac obiectul transferului, a subdiviziunii de venituri bugetare corespunzătoare în bugetul instituţiilor publice ierarhic superioare. (3) Redistribuirea de venituri bugetare în condiţiile alin. (2) poate fi efectuată în tot cursul anului bugetar, cu condiţia ca aceasta să nu afecteze plata angajamentelor legale şi bugetare şi să nu genereze deficit în bugetul instituţiilor publice de la care se efectuează redistribuirea. (4) În execuţie, sumele prevăzute la alin. (2) se virează de către instituţiile publice din subordine, pe bază de OPT, din conturile de venituri bugetare în care au fost încasate, în conturile corespunzătoare de venituri bugetare ale instituţiilor publice ierarhic superioare."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 29 iulie 2014.Nr. 981.------