HOTĂRÂRE nr. 587 din 16 iulie 2014pentru aprobarea modificării şi completării datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Casei de Asigurări de Sănătate Prahova din subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, precum şi pentru aprobarea închirierii unor spaţii situate în acest imobil
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 29 iulie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 14 alin. (1), art. 15, 16 şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale imobilului, înregistrat cu nr. M.F. 62500 şi nr. M.F. 62501, prevăzut în anexa nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei nr. 1.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă închirierea de către Casa de Asigurări de Sănătate Prahova a suprafeţei desfăşurate de 1.470,70 mp, din imobilul prevăzut la art. 1, identificat potrivit anexei nr. 2. (2) Destinaţia spaţiului prevăzut la alin. (1) care urmează a fi închiriat este aceea de cabinete medicale pentru acordarea de servicii medicale de care beneficiază asiguraţii în sistemul de asigurări sociale de sănătate.  +  Articolul 3 (1) În termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Casa de Asigurări de Sănătate Prahova va demara procedura de licitaţie publică, conform legislaţiei în vigoare, în vederea închirierii spaţiului prevăzut la art. 2. (2) Contractele de închiriere se încheie de către Casa de Asigurări de Sănătate Prahova cu câştigătorii selectaţi ca urmare a desfăşurării procedurilor de licitaţie publică, pentru o perioadă de maximum 5 ani, cu posibilitatea prelungirii acestora, în condiţiile legii. (3) În contractele de închiriere se prevăd clauze privind utilizarea, conservarea şi restituirea bunului închiriat, clauze de natură să asigure exploatarea potrivit specificului acestuia, precum şi clauze privind rezilierea de drept, fără nicio altă formalitate, a contractelor de închiriere în cazul schimbării destinaţiei prevăzute la art. 2 alin. (2).  +  Articolul 4O cotă de 50% din chiria ce urmează a fi plătită de câştigătorii licitaţiei publice va reveni Casei de Asigurări de Sănătate Prahova şi va constitui venit la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, iar restul de 50% din chirie se va vira la bugetul de stat.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 6Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────Ministrul sănătăţii,Nicolae BănicioiuMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 16 iulie 2014.Nr. 587.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREşi valoarea de inventar ale imobilului aflat în domeniul public alstatului şi în administrarea Casei de Asigurări de SănătatePrahova din subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate*Font 7*┌──────────────────────────────────────────┬────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│1. Ordonator principal de credite │ 11697800 │ Casa Naţională de Asigurări de Sănătate │├──────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│2. Ordonator secundar de credite │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│3. Ordonator terţiar de credite │ 11319359 │ Casa de Asigurări de Sănătate Prahova │└──────────────────────────────────────────┴────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────┬────────┬───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────────┐│Nr. │Cod de │ Denumirea │ Datele de identificare ale imobilului │ │ Valoarea de ││M.F.P.│clasifi-│ bunului ├─────────────────────┬────────────────┬──────────────────────┤ Baza legală │ inventar ││ │care │ care face │ │ │ │ │ (lei) ││ │ │ obiectul │ Descrierea tehnică │ Adresa │ Vecinătăţi │ │ ││ │ │ actului │ │ │ │ │ ││ │ │ normativ │ │ │ │ │ │├──────┼────────┼───────────┼─────────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤│ 62500│8.29.07.│Imobil │Clădire: D+P+EI+E2+E3│Municipiul │N - proprietari: │Art. 105 alin. (1) │9.303.470,17 lei││ │ │construcţie│Suprafaţă construită │Ploieşti, │Simionescu Maria, │din Legea nr. 145/1997 │ ││ │ │ │la sol = 1.088,20 mp │judeţul Prahova,│Ionescu Darzeu Emilia,│privind asigurările │ ││ │ │ │Suprafaţă desfăşurată│str. Praga nr. 1│Mustatea Stefan şi │sociale de sănătate, │ ││ │ │ │= 4.628,18 mp │ │Emilia, Iordache Ioan,│modificată şi completată│ ││ │ │ │C.F. nr. 132946 │ │Mihailescu Ecaterina │prin OUG nr. 30/1998, │ ││ │ │ │municipiul Ploieşti, │ │şi S.C. Industrie Mică│Ordinul ministrului │ ││ │ │ │din care: │ │S - strada Praga; │Sănătăţii nr. 989/ │ ││ │ │ │Demisol cu Sc │ │E - proprietar │22.12.1999, Protocolul │ ││ │ │ │= 1.183,80 mp │ │ Barbu Ion; │încheiat între Spitalul │ ││ │ │ │Parter cu Sc = │ │V- Consiliul Local │Judeţean Ploieşti şi │ ││ │ │ │1.088,20 mp │ │ Ploieşti, parc │Casa de Asigurări de │ ││ │ │ │Etaj I cu Sc = │ │ │Sănătate Prahova la │ ││ │ │ │1.081,40 mp │ │ │data de 1.03.1999 şi │ ││ │ │ │Etaj II cu Sc = │ │ │Procesul-verbal de │ ││ │ │ │1.068,94 mp │ │ │inventariere şi │ ││ │ │ │Etaj III cu Sc = │ │ │reevaluare a activelor │ ││ │ │ │205,84 mp │ │ │fixe corporale din │ ││ │ │ │ │ │ │data de 17.01.2012 şi │ ││ │ │ │ │ │ │declaraţia de menţinere │ ││ 62501│8.29.07.│teren │Suprafaţa terenului │ idem │ │a valorilor de inventar │ 562.784,16 lei││ │ │ │= 3.647 mp │ │ │C.F. nr. 132946 │ ││ │ │ │C.F. nr. 132946 │ │ │municipiul Ploieşti │ ││ │ │ │municipiul Ploieşti │ │ │ │ │└──────┴────────┴───────────┴─────────────────────┴────────────────┴──────────────────────┴────────────────────────┴────────────────┘  +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREşi valoarea de inventar ale părţii din imobilul aflat în domeniulpublic al statului şi în administrarea Casei de Asigurări deSănătate Prahova care se închiriază*Font 7*┌──────────────────────────────────────────┬────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│1. Ordonator principal de credite │ 11697800 │ Casa Naţională de Asigurări de Sănătate │├──────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│2. Ordonator secundar de credite │ │ │├──────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│3. Ordonator terţiar de credite │ 11319359 │ Casa de Asigurări de Sănătate Prahova │└──────────────────────────────────────────┴────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────┬────────┬───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┬──────────────┐│Nr. │Cod de │ Denumirea │ Datele de identificare ale imobilului │ │ Valoarea de ││M.F.P.│clasifi-│ bunului ├─────────────────────┬────────────────┬──────────────────────┤ Baza legală │ inventar ││ │care │ care face │ │ │ │ │ (lei) ││ │ │ obiectul │ Descrierea tehnică │ Adresa │ Vecinătăţi │ │ ││ │ │ actului │ │ │ │ │ ││ │ │ normativ │ │ │ │ │ │├──────┼────────┼───────────┼─────────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────┤│62500 │8.29.07.│Imobil │Clădire: │Municipiul │N - proprietari: │Art. 105 alin. (1) din │ 1.832.462 lei││ │ │construcţie│D+P+EI+E3 │Ploieşti, │Simionescu Maria, │Legea nr. 145/1997 │ ││ │ │ │Suprafaţă construită │judeţul Prahova,│Ionescu Darzeu Emilia,│privind asigurările │ ││ │ │ │utilă la sol │str. Praga nr. 1│Mustatea Stefan şi │sociale de sănătate, │ ││ │ │ │= 554,54 mp │ │Emilia, Iordache Ioan,│modificată şi │ ││ │ │ │Suprafaţă │ │Mihailescu Ecaterina │completată prin OUG │ ││ │ │ │desfăşurată utilă │ │şi S.C. Industrie │nr. 30/1998, Ordinul │ ││ │ │ │= 1.470,70 mp │ │Mică; │ministrului Sănătăţii │ ││ │ │ │Demisol cu Sc = │ │S - strada Praga; │nr. 989/22.12.1999, │ 288.512 lei││ │ │ │308,74 mp │ │E - proprietar │Protocolul încheiat între│ ││ │ │ │Parter cu Sc = │ │ Barbu Ion │Spitalul Judeţean │ 736.842 lei││ │ │ │554,54 mp │ │V - Consiliul Local │Ploieşti şi Casa de │ ││ │ │ │Etaj I cu Sc = │ │ Ploieşti, parc │Asigurări de Sănătate │ 547.085 lei││ │ │ │366,69 mp │ │ │Prahova la data de │ ││ │ │ │Etaj III cu Sc = │ │ │1.03.1999 şi Procesul- │ 260.023 lei││ │ │ │150,65 mp │ │ │verbal de inventariere │ ││ │ │ │C.F. nr. 132946 │ │ │şi reevaluare a │ ││ │ │ │municipiul │ │ │activelor fixe corporale │ ││ │ │ │Ploieşti │ │ │din data de 17.01.2012 │ ││ │ │ │ │ │ │şi declaraţia de │ ││ │ │ │ │ │ │menţinere a valorilor │ ││ │ │ │ │ │ │de inventar │ ││ │ │ │ │ │ │C.F. nr. 132946 │ ││ │ │ │ │ │ │municipiul Ploieşti │ │└──────┴────────┴───────────┴─────────────────────┴────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────┴──────────────┘__________