HOTĂRÂRE nr. 603 din 23 iulie 2014privind darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor a unui sector de drum, situat în comuna Moieciu, judeţul Braşov, trecut în domeniul public al statului, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 25 iulie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6 alin. (1), art. 12 alin. (1), art. 13, art. 21 alin. (1) şi art. 22^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor a unui sector de drum având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut din domeniul public al judeţului Braşov în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 216 din 9 mai 2014 şi înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale, în condiţiile legii.  +  Articolul 2Predarea-preluarea sectorului de drum prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Secretariatul General al Guvernului va opera modificările intervenite în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile legii.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 şi 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaSecretarul general al Guvernului,Ion MoraruDepartamentul pentru Proiecte deInfrastructură, Investiţii Străine,Parteneriat Public-Privat şiPromovarea Exporturilor,Alexandru Năstase,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Dan Manolescu,secretar de statMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 23 iulie 2014.Nr. 603.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa sectorului de drum, situat în comuna Moieciu, judeţul Braşov,trecut în domeniul public al statului, care se dă înadministrarea Departamentului pentru Proiecte deInfrastructură, Investiţii Străine,Parteneriat Public-Privat şi PromovareaExporturilor, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională adrumurilor de interes naţional, în vederea realizăriide către Compania Naţională deAutostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilorde interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale*Font 7* ┌──────────┬──────────┬───────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬────────┬─────────┬───────┐ │Denumirea │Persoana │Persoana │Lungimea │Valoarea │Indicativ│Terenul │ Nr. MF │Indicativ│Cod de │ │sectorului│juridică │juridică care │totală │de │vechi │aferent │ │nou │clasi- │ │de drum │care predă│preia sectorul │(km) │inventar │ │sectorului│ │ │ficaţie│ │care se │sectorul │de drum │ │(lei) │ │de drum │ │ │ │ │preia │de drum │ │ │ │ │(mp) │ │ │ │ ├──────────┼──────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────┼───────┤ │DJ 112F │Judeţul │Departamentul │L = 8,450│8.167.376│DJ 112F │ 50.700│Se va │DN 73F │8.12.04│ │km 0+000- │Braşov - │pentru │ │ │km 0+000-│ │atribui │ │ │ │km 8+450 │Consiliul │Proiecte de │ │ │km 8+450 │ │de către│ │ │ │ │Judeţean │Infrastructură,│ │ │ │ │MFP. │ │ │ │ │Braşov │Investiţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(CUI │Străine, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │4384150) │Parteneriat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Public-Privat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi Promovarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Exporturilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(CUI 31116081) │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────┴──────────┴───────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴────────┴─────────┴───────┘-----