HOTĂRÂRE nr. 602 din 23 iulie 2014privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei Române, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 25 iulie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei Române, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea construcţiilor prevăzute la art. 1 în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor, Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 565/2014 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei Române a unui imobil trecut în domeniul public al statului.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul afacerilor interne,Gabriel Opreap. Ministrul finanţelor publice,Dan Manolescu,secretar de statMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 23 iulie 2014.Nr. 602.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa construcţiilor aflate în administrareaMinisterului Afacerilor Interne - InspectoratulGeneral al Poliţiei Române, care trec dindomeniul public al statului în domeniul privatal acestuia, în vederea scoateriidin funcţiune şi casării*Font 8* ┌─────────────────┬──────────┬───────────┬─────────────────┬───────────────────────┬────────────┐ │Adresa imobilului│Denumirea │ Cod de │Persoana juridică│ Caracteristicile │ Număr de │ │ │imobilului│clasificare│ce administrează │ bunurilor care trec │înregistrare│ │ │ │ │ imobilul │ în domeniul privat │atribuit de │ │ │ │ │ │ al statului │ M.F.P. │ ├─────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────────┼───────────────────────┼────────────┤ │Municipiul │ 53-23 │ 8.19.01 │Ministerul │C1 - clădire ateliere │ 159.702 │ │Bucureşti, │ │ │Afacerilor │- construcţie în regim │ (parţial) │ │str. Dinu Vintilă│ │ │Interne - │S+P+1E │ │ │nr. 4, sectorul 2│ │ │Inspectoratul │Suprafaţă construită │ │ │ │ │ │General al │la sol = 156 mp │ │ │ │ │ │Poliţiei Române │Suprafaţă desfăşurată │ │ │ │ │ │CUI 4453144 │= 621 mp │ │ │ │ │ │ │Nr. cadastral 232316-C1│ │ │ │ │ │ │C.F. 232316 │ │ │ │ │ │ │Valoare contabilă │ │ │ │ │ │ │= 20.240,04 lei │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────┤ │ │ │ │ │ │C2 - clădire ateliere -│ │ │ │ │ │ │construcţie în regim │ │ │ │ │ │ │S+P+1E │ │ │ │ │ │ │Suprafaţă construită la│ │ │ │ │ │ │sol = 767 mp │ │ │ │ │ │ │Suprafaţă desfăşurată │ │ │ │ │ │ │= 2.323 mp │ │ │ │ │ │ │Nr. cadastral 232316-C2│ │ │ │ │ │ │C.F. 232316 │ │ │ │ │ │ │Valoare contabilă │ │ │ │ │ │ │= 79.173,29 lei │ │ └─────────────────┴──────────┴───────────┴─────────────────┴───────────────────────┴────────────┘--------