HOTĂRÂRE nr. 601 din 23 iulie 2014privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, pentru realizarea unor obiective ale Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă, a unor imobile trecute în proprietatea publică a statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 25 iulie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, pentru realizarea unor obiective ale Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă, a unor imobile trecute în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dumbrăviţa, judeţul Braşov, nr. 57/2013, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,Gabriel OpreaViceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,Nicolae-Liviu Dragneap. Ministrul finanţelor publice,Dan Manolescu,secretar de statMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 23 iulie 2014.Nr. 601.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilelor care se înscriu în inventarul centralizat albunurilor din domeniul public al statului şise dau în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentrurealizarea unor obiective ale Departamentuluide Informaţii şi Protecţie Internă*Font 7* ┌────┬───┬────────────┬───────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────────┬────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Situaţia juridică │ │Nr. │Nr.│ Cod de │ Tipul │Denumirea│ Adresa │ Anul │Valoarea de├─────────────────┬──────────────────────┤ │crt.│MFP│clasificaţie│bunului│ │ │dobândirii│ inventar │ Baza legală │Titularul dreptului de│ │ │ │ │ │ │ │ │ (lei) │ │ administrare │ ├────┼───┼────────────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────────┼──────────────────────┤ │ 1.│ - │ 8.19.01 │imobil │teren │judeţul │ 2013 │ 413.704│HCL Dumbrăviţa │Ministerul Afacerilor │ │ │ │ │ │ │Braşov │ │ │nr. 57/2013 │Interne (CUI) 4267095 │ ├────┼───┼────────────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────────┼──────────────────────┤ │ 2.│ - │ 8.19.01 │imobil │teren │judeţul │ 2013 │ 58.744│HCL Dumbrăviţa │Ministerul Afacerilor │ │ │ │ │ │ │Braşov │ │ │nr. 57/2013 │Interne (CUI) 4267095 │ ├────┼───┼────────────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────────┼──────────────────────┤ │ 3.│ - │ 8.19.01 │imobil │teren │judeţul │ 2013 │ 918.346│HCL Dumbrăviţa │Ministerul Afacerilor │ │ │ │ │ │ │Braşov │ │ │nr. 57/2013 │Interne (CUI) 4267095 │ └────┴───┴────────────┴───────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────────┴─────────────────┴──────────────────────┘--------