HOTĂRÂRE nr. 598 din 23 iulie 2014privind înfiinţarea pe lângă Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 24 iulie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. 1 şi art. 13 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă înfiinţarea pe lângă Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, denumită în continuare Administraţia Naţională, a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii pentru intervenţii operative şi reîntregirea stocurilor diminuate, denumită în continuare Activitate. (2) Din veniturile proprii realizate prin Activitate se asigură: a) cheltuielile pentru reîntregirea în condiţiile legii a stocurilor de produse rezervă de stat diminuate, din cauzele prevăzute la art. 1^1 lit. k) din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b) cheltuielile pentru intervenţiile operative ale Administraţiei Naţionale şi ale unităţilor sale teritoriale, precum şi pentru susţinerea capacităţii de administrare a stocurilor rezervă de stat aferente Activităţii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (3) Veniturile proprii ale Activităţii se constituie din: a) sumele încasate din executarea garanţiilor pentru produsele scoase la împrumut pe bază de împrumut de consumaţie ori scoase la împrospătare pe bază de contracte de vânzare sau de schimb, nerestituite la scadenţă; b) sumele încasate din realizarea programelor anuale de împrospătare a stocurilor rezervă de stat; c) sumele încasate din activităţi cu caracter comercial, valorificări de stocuri disponibile şi de conjunctură, cota prevăzută la art. 5 alin. 4 din Legea nr. 82/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, contravaloarea încasărilor pentru produsele diminuate, furate ori a lipsurilor din gestiunile de produse, penalităţile şi dobânzile contractuale, inclusiv cele din contractele de împrumut, daunele-interese şi sumele provenind din cheltuieli de judecată admise de instanţe; d) dobânzi la disponibilul din venituri proprii păstrat la Trezoreria Statului, în condiţiile legii.  +  Articolul 2 (1) Cheltuielile curente şi de capital care se efectuează pentru realizarea Activităţii se finanţează integral din veniturile proprii prevăzute la art. 1 alin. (3). (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru Activitate se întocmeşte la venituri pe surse de provenienţă, iar la cheltuieli după natura şi destinaţia acestora, potrivit clasificaţiei bugetare. (3) Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceleaşi destinaţii. (4) Execuţia de casă a bugetului de venituri şi cheltuieli al Activităţii se realizează prin Trezoreria Statului, conform prevederilor legale în vigoare. (5) Raportarea execuţiei de casă a bugetului de venituri şi cheltuieli al Activităţii se efectuează în conformitate cu instrucţiunile emise de Ministerul Finanţelor Publice. (6) Activitatea se încadrează la acelaşi capitol bugetar în care este încadrat şi ordonatorul de credite.  +  Articolul 3 (1) În relaţiile contractuale, pentru realizarea Activităţii, unităţile teritoriale acţionează pentru îndeplinirea obiectului contractelor, potrivit mandatului acordat prin ordin al preşedintelui Administraţiei Naţionale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (2) Contractele aflate în derulare la nivelul unităţilor teritoriale la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, care au ca obiect operaţiuni ce se desfăşoară în cadrul Activităţii, se derulează în continuare, până la finalizare, conform legislaţiei în vigoare la data încheierii lor.  +  Articolul 4Sumele provenite şi/sau încasate de unităţile teritoriale ale Administraţiei Naţionale în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.411/2002 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, aflate în sold la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se virează de către acestea în conturile deschise pe seama aparatului propriu al Administraţiei Naţionale la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.411/2002 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 17 decembrie 2002.  +  Articolul 6Hotărârea Guvernului nr. 1.380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 27 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3 litera A, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6^1, cu următorul cuprins:"6^1. pentru operaţiunile din domeniul activităţii finanţate integral din venituri proprii, deleagă, în condiţiile legii, către unităţile teritoriale efectuarea în calitate de administratori a operaţiunilor comerciale privind stocurile păstrate în rezervele de stat, unităţile teritoriale urmând a acţiona în numele şi pentru Administraţia Naţională, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;"2. La articolul 3 litera A, punctul 29 se abrogă.3. La articolul 3 litera A, punctul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:"30. atribuie, în calitate de unitate de achiziţii centralizată, în numele şi pentru unităţile teritoriale subordonate, acorduri-cadru/contracte de achiziţie publică pentru produsele rezervă de stat prevăzute în programele anuale, cele pentru serviciile auxiliare necesare administrării şi păstrării îndelungate a stocurilor rezervelor de stat, precum şi pentru lucrările şi serviciile prevăzute în programele anuale de investiţii sau în programele de reparaţii ale activelor fixe corporale, în condiţiile legii;"4. La articolul 11 alineatul (2), după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:"1^1. pentru domeniul activităţii finanţate integral din venituri proprii, contractele se încheie în numele Administraţiei Naţionale, unităţile teritoriale răspund de derularea acestor contracte, iar aparatului propriu îi revine încasarea, respectiv plata preţului contractului;"5. La articolul 11 alineatul (2), punctele 2, 3, 5, 15, 17 şi 22 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"2. urmăresc şi răspund de derularea contractelor încheiate, scop în care întreprind următoarele operaţiuni: emit şi primesc facturi, predau şi recepţionează produse şi servicii, îndeplinesc sarcinile de constituire în conturile corespunzătoare ale Administraţiei Naţionale a garanţiilor reale constituite în temeiul contractelor, inclusiv prin instrumente financiare de tip depozit bancar, iau măsuri de încasare în conturile corespunzătoare ale Administraţiei Naţionale a sumelor reţinute din facturi, participă cu acordul Administraţiei Naţionale la procedurile de executare sau restituire, potrivit prevederilor legale în vigoare;3. controlează şi răspund de activitatea de recepţie la primirea şi livrarea produselor, lucrărilor sau serviciilor, asigurând faza lichidării cheltuielilor, corespunzător reglementărilor din domeniul execuţiei bugetare;.....................................................................5. desfăşoară activităţi economico-financiare şi comerciale, în condiţiile reglementărilor legale aplicabile, atât pentru activităţile finanţate de la bugetul de stat, cât şi pentru cele din cadrul activităţii finanţate integral din venituri proprii;....................................................................15. răspund de întocmirea documentelor şi aprobă scăderea din contabilitate, pe baza aprobării ordonatorului secundar de credite, a pagubelor, nedatorate culpei unei persoane, înregistrate la produsele aflate în administrare, apărute ca urmare a unor situaţii neprevăzute sau de forţă majoră, potrivit legii;....................................................................17. răspund de întocmirea documentelor şi de veridicitatea datelor înscrise în acestea şi efectuează scăderea din gestiune, pe baza aprobării ordonatorului secundar de credite, a perisabilităţilor legale şi a cantităţilor de produse ce fac obiectul programului anual de analize;....................................................................22. organizează procedurile legale pentru atribuirea acordurilor-cadru/contractelor de achiziţii publice, cu excepţia celor prevăzute la art. 3 lit. A pct. 30;"6. La articolul 11 alineatul (2), punctele 16 şi 26 se abrogă.7. La articolul 11 alineatul (2), după punctul 18 se introduce un nou punct, punctul 18^1, cu următorul cuprins:"18^1. răspund de recuperarea sumelor ce provin din operaţiuni în cadrul activităţii finanţate integral din venituri proprii;"8. La articolul 11 alineatul (2), după punctul 22 se introduce un nou punct, punctul 22^1, cu următorul cuprins:"22^1. prin excepţie de la prevederile art. 3 lit. A pct. 30, achiziţiile de produse, lucrări sau servicii din domeniul activităţii finanţate integral din venituri proprii se pot efectua de unităţile teritoriale numai în condiţiile delegării de competenţă a ordonatorului secundar de credite către ordonatorii terţiari de credite, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare;"9. La articolul 11, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Directorii executivi ai unităţilor teritoriale subordonate aprobă, cu avizul ordonatorului secundar de credite, închiderea prin scăderea din contabilitate a creanţelor nerecuperate ca urmare a finalizării procedurii insolvenţei, potrivit prevederilor legale."  +  Articolul 7 (1) Prevederile art. 3 lit. A pct. 6^1 şi 30 şi ale art. 11 alin. (2) pct. 1^1, 2, 3, 5, 15, 17, 18^1, 22, 22^1 şi alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.380/2009, cu modificările ulterioare, se aplică pentru contractele încheiate după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Hotărârea Guvernului nr. 1.380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 27 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────Viceprim-ministru,ministrul afacerilor interne,Gabriel OpreaPreşedintele Administraţiei Naţionalea Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale,Dan Cornel Barangap. Ministrul finanţelor publice,Dan Manolescu,secretar de statMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 23 iulie 2014.Nr. 598.__________